SPORTWENSEN alans-opruiming VAN DE PEPPEL ZOON 950 1950 JAN LINSSEN OPRUIMING WINTERJASSEN STROOBAND 50 jaar 1900 2 Januari j 950 Dagbladreclame Is niet te vervangen Variété Bureau „MINERVA LEEN VENTE Sporthuis Ritman „BF FLAT Zó stemt Rotterdam vanger loopt de deur Kort verhaal door Han Hoekstra Aankomend bediende mOlt-ïi EEN MUIS SPLENDID VAN KüYK bouwt Maandag 2 Januari gesloten Reisbureau M.E.G.G.A. Sporthuis „VEKA" KEEHNEN'S J. H. WAALBOER V $Pp%en A Fa L./LIER JAN DEN BELS M. W.J. ENGELSE NOL TERWINDT MOSSELEN! DANCING L'AMBASSADEUR VOETBALVERENIGING H.U.V. Schiedamsche Voetbalver. S.V.V, „TROCADERO" ARIE VERSTEEG Theo Hageraats LUC VAN DAM Sportschool SCHILFEROORD BOB van der HEYDEN R'damsche Football Club R.F.C. Rotterd. Football Club „XERXES" Sportschool,,KRALINQEN" EDERWAREN^ KEGELCLUB „EVA" Sportvereeniging R- D M. [R.V. A.V. „NEPTUNUS" Zaterdag 31 December 1949 COOLS ENGEL, 23 Juni. Ook Botterdam heeft zijn nieuwe ge meenteraad gekozen. De stem ming is rustig verlopen en ner gens hebben zich moeilijkheden voorgedaan. De communisten le den aanzienlijke verliezen, terwijl de V.V.D. met de grootste winst ging strijken. De P. v d A en A,B, kwamen met een zetel winst uit de bus. De kiezerskorpsen van de K.V.P. en de C.HU bleven hun partijen trouw. De zetelverdeling in de rand is als volgt: 1946 1949 PvdA 18 19 CPN 95 TL V P 7 7 AR 5 6 C H U 3 3 VVD 35 Vrachtauto bedelft tram onder kalk BOOMPJES, 16 Augustus Een vrachtauto, geladen met kalk en een tramwagen van lijn 2 zijn van morgen op de Boompjes In volle vaart op elkaar ingereden. Het 'voorbalcon van de tram werd in gedrukt en de lading kalk kwam in de tram terecht. Bijna alle passa giers waren van onder tot boven met kalk bedekt. De trambestuur der kon zichzelf niet uit de kalk- massa bevrijden. Een voorbijgan ger ontkleedde zich gedeeltelijk en groef hem uit. Een dame, wier schoen in de kalkmassa was ver dwenen, kreeg deze later terug. Zes passagiers liepen verwondin gen op. Kaiser-Frazer levert eerste auto's af SLUiSJESDIJK, 27 Maart. De eerste export-order van de Kaiser-Frazer auto-fabriek aan de Sluisjesdijk, die in recordtijd uit de grond is gestampt, is gereed gekomen. Het zijn twaalf auto's, glanzend en fonkelend, die nu op transport naar hun eigenaars zul len worden gesteld. Trams maken ongelukken HEENVLIET, 7 October Een niets vermoedende machinist van de stoomtram van de R.T.M. reed met zyn treinstel onder Heenvllet tegen een tram, die van de andere kant naderde. De botsing was zeer hevig en de ravage veroorzaakte een op onthoud van enige uren. Dat het treinpersoneel zich juist op tjjd in veiligheid heeft kunnen, brengen en er slechts enkele, ssjj het zwaar ge wonden onder de passagiers bevon den, is een wonder. Vroege lente iu Blijdorp Burgemeester Oud opent de Floribun-da ELUDORP, 10 Maart Het is vroeg lente in de Rivièrahal: de Floribunda is geopend. Temidden van weelde van bloemen heeft burgemeester Oud er zijn vreugde over uit gesproken, deze eerste bloemenexpositie na de bevrijding te kunnen openen. Iedereen, maar zeker de stedelingen, hebben be hoefte aan de schoonheid van de natuur. Wij streven ernaar, Kotter* dam te maken tot een oord, waar men zich behaaglijk voelt; daarmee werkt de Floribunda op wel zeer bijzondere wijze mee. Het stroomt bezoekers naar Blij- dorp, overdag, ook 's avonds wan neer de tuin en hal sprookjesachtig zijn verlicht. Beter dan met deze indrukwekkende tentoonstelling kon het 75-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam van de Ko ninklijke Maatschappij voor Land en Tuinbouv; niet worden gevierd. Op de dag vóór de opening kwam Het Rotterdamsch Parool uit met een extra nummer, geheel aan. deze tentoonstelling gewijd. Talrijke brieven en telefoontjes be wezen, hoe de lezers dit op prijs hebben gesteld. B. E. Ruys Sr. overleden NOORD WIJK, 16 September. Een belangrijke figuur in de Ne derlandse en in het bijzonder in de Rotterdamse scheepvaartwereld is heengegaan. Vanmorgen vroeg is in zijn woning te Noordwijk aan Zee overleden de heer Ber- nardus Ewoud Ruys Sr., Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier of the British Empire en oud-directeur en com missaris der Koninklijke Rotter- damsche Lloyd. De overledene is ruim 8ö jaar geworden. Het fu silleren van zijn zoon Willem in 1942 had de heer Ruys dermate aangegrepen, dat zijn gezonds- toestand sindsdien steeds sneller is achteruitgegaan. Zonderling beschadigt „Diana in bet bad" NOORDSÏNG-EL, 21 Maart Een zonderling heeft aan de Offi cier van Justitie te Rotterdam een brief gezonden, waarin hij mee deelt, in het Museum Boymans le Rotterdam Rubens' schilderij „Diana in het bad" te hebben door stoken. Bij onderzoek bleek inder daad, dat zich in het doek een fikse snede bevond, welke tot dusver nog niet was opgemerkt. De schrijver van de brief motiveerde zijn daad met het argument, dat niemand hem, ex-politiek delinquent, weer aan het werk wilde helpen en dat hij" nu op deze manier de aandacht op zich wilde vestigen. GEZIN BIVAKKEERT IN OPENLUCHT WAALHAVEN, 20 Sept. Op de harde grond, slechts toegedekt met zakken en lappen, heeft het gezin van een schippersknecht zes dagen gebivakkeerd, aan de Waal haven op pier zeven. Het gevolg is geweest, dat een baby van vier weken van ontbering is gestorven en dat twee^andere kinderen uit het gezin, bedekt met ongedierte en huiduitslag, iu de Boezembarak ken moesten worden opgenomen. De schippersknecht had ruzie ge had met zijn schipper en moest met zijn gezin "de schuit verlaten. Vergeefs probeerden ze onderdak te krijgen. Ten einde raad hebben ze hun bivak maar op een pier aan de Waalhaven opgeslagen, waar een agent de familie in ellendige toestand aantrof. De schippersknecht heeft inmid dels weer werk op een ander schip gevonden en is met zijn vrouw vertrokken. De kinderpolitie heeft maatregelen getroffen. Middellandstraat viert feest der asfaltering MIDDELLANDSTRAAT, 3 Octo- ber. Het leek Vrijdagmiddag ïn de Middellandstraat bij de Tiendstraat wel, of de Koningin voorbij zou ko men, zoveel volk stond er langs de met vlaggen en groen versierde weg. Wethouder Meer ten knipte het lint door, dat over de straat was gespan nen, ter gelegenheid van de feeste lijke ingebruikneming van de geas falteerde weg. Tijdens de opening van de winkelweek deelde de heer Meertens mee, dat volgend jaar de Beukelsdijk en Beukelsweg aan de beurt zullen komen voor asfaltering. Zeventien krulstaarten levend verbrand RINGDIJK, 14 -Augustus Ee.. varkensstal met zeventien varkens ging in vlammen op bij een brand in de boerderij van de heer M. J. Dijks hoorn aan de Ringdijk 18. Nog twee varkens moesten in het abattoir worden afgemaakt, zodat negentien krulstaarten zijn omgekomen, NOORDSINGEL, 23 Februari Een hevige botsing vond plaats op het drukke kruispunt Bergweg Noordsingel tussen een tramwagen van lijn 22 en een trailer met aan hangwagen. Enige passagiers van de tram werden door rondvliegende glasscherven gewond. De aanhang wagen van de trailer kantelde en het voorbalcon van de tram werd geheel vernield. 18 Juli. Op uitnodiging van de Sowjet Unie zullen zes Tsjechoslo- waakse ministers een maand va- eantie doorbrengen in de Kaukasus. Eindelijk licht op de Raadhuisklok COOLSINGEL. 5 October. Het heeft wel wat lang geduurd maar nu is dan eindelijk een begin gemaakt met aen doeltreffende verlichting van de Raadhuistorenklok. De vroe gere verlichting van de wijzerplaten deugde niet, je kon er na donker de tijd niet van aflezen en smalend werd er al gesproken van „de volle maan aan de Coolsingei". Er was in negen jaar niets aan gedaan. De afdeling straatverlichting van het G.E.B. heeft nu een beter verlichtingssysteem uit gewerkt; dat door ambtenaren van de telefoondienst wordt aangebracht. De cijfers op de wijzerplaten zullen worden vervangen door punten: deze worden verlicht, evenals de wijzers, waarop buislampen komen. Acht jaar voor moord op Keesje Vermeulen NOORDSINGEL, 12 April De Rotterdamse Rechtbank heeft he denmorgen de 25-jarige glasblazer M. H. K. veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf met aftrek, te on dergaan in een bjjzorfdere strafge vangenis, waarna beschikbaarstel ling van de regering. De eis luidde tien jaar. K. was er van beschul digd in de nacht van II op 12 April de 9-jarige Keesje Vermeu len van het leven te hebben be roofd en zijn lijk in een jute zak gebonden, in de Schie te hebben geworpen. Moordenaar van Clobus krijgt levenslang NOORDSINGEL, 26 April Dp 23-jarige H. J. Barendsen uit Hil- ctrsum is wegens moord op de Rotterdamse taxi-chauffeur Clobus tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Zijn broer, de 17-jari- ge W. H. Barendsen, werd wegens medeplichtigheid tot vier jaar met aftrek veroordeeld. BOERGOENSESTRAAT At enige maanden eerdet, op 28 Fe bruari, ramde een tram van de R.T.M, een R.E.T.-bus op de hoek van de Wolphaertsbocht. De bus werd zwaar beschadigd en de tram liep uit de rails. Suikerborlóg^geëmcRgd^- ROTTERDAM, 11 Januari.De Rotterdamse kruideniersbedrijveto, alsmede de coöperatie^ hebben vrijwillig besloten de prijs van de suiker wederom op 75 cënt te stel len. Hiermede is een einde geko men aan de periode van 5 weken, die nog wel enige tijd in de herin nering zal voortleven' als de „sui keroorlog te Rotterdam". - fi Met In gezelschap van minis ter van den Brink heeft prins Bern- hard heden een bezoek gebracht aan de jaarbeurs te Brussel. 15 September. Ter herdenking van het verzoeningswerk in Pales tina van graaf Bernadotte zal door de regering van Israël in de nabij heid van Jeruzalem een bos worden aangelegd. ÜIT is er op die Oudejaarsavond gebeurd. Om half zeven werd er aan de deur gerammeld bij kruidenier Vinkevanger, en het was een jongetje. Het jongetje was klein van stuk. Het had een klem, grijs winterjasje aan en droeg een klein grijswollen petje. Natuurlijk zag Vinkevanger dit pas toen hij, mor rend, de winkeldeur had openge daan. „Wat moet jij?" vroeg hij nors. Uit de diepte keek het jongetje omhoog. „Memoederhepallutbeslaglate valie", zei het. Kruidenier Vinkevanger ver stond het niet dadelijk. Hij liet het jongetje de zio herhalen. Toen zei hij: „Nou, en?" Het jongetje schraapte zijn keel tje. „Nouzijndergeenaliebolle", nep het. Vinkevanger knikte. „Dat is vervelend", gaf hij toe. „Durzattenalkrentenenrozijnen.. in", zei het jongetje. „Luister eens, ventje", sprak de het Bislet-stadlon heeft hjj laten netjes, dat het eerst bij zün moe ders kruidenier was geweest, maar dsar werd hij niet opengedaan. Zijn moeder had die andere kruidenier omdat dat dichter bij was. Ze woonden namelijk in de Leidek kerstraat 12. „Dat kan allemaal best zijn", zei kruidenier Vinkevanger, „maar ik kan het ook niet helpen. Dan moet jullie het dit jaar maar zon- der oliebollen doen. Dat kan best. Ik doe het ook altijd". Hij deed langzaam de deur dicht. Toen de kier nog maar een decimeter breed was, riep het jon getje er met een schorre stem doorheen: „De bisschop is ook gebroken, De bisschop is ook gebroken. Toen de poes op de aanrecht sprong is- tie gebroken!" Met een korte ting ging de deur dicht. EEN halve minuut later moest Vinkevanger opnieuw open doen. Er stond een zware briga dier voor het venster die hera een koele blik toezond. Onmiddellijk HET trof kruidenier Vinkevan ger déarom zo diep, omdat hij op Oudejaarsavond juist altijd om vijf uur de zaak dichtgooide An dere dagen nam hij het heus zo nauw niet. Maar de laatste dag van het jaar sloot hij vroeg. Hij deed dat om twee redenen. In de eerste plaats, omdat er toch nie mand kwam In de tweede plaats, omdat de gewoonte was dat hij vroeg at. Zijn huishoudster, juf frouw Helsloot, had om half zes de boel op tafel Na de maaltijd waste ze vlug af, Ze haalde dan net het trammetje van half zeven naar haar zuster waar ze Oude jaar mee bleef uitzitten. herkende Vinkevanger de man. Het was de politieman die al een paar maanden op hem loerde of hij over tijd nog klanten binnen- liet. „Zo", begon de brigadier. Hij wreef zijn dikke handschoenen te gen elkaar. „Dat wil maar met luisteren, hè vervolgde hij, „ik heb jou al lang in de smiezen, vader. De hele avond door klantjes helpen, nietwaar, Maar dat gaat niet. De wet is de wet, en die moet gehoorzaamd worden. Ook door kruideniers." Vinkevanger maakte een pro testerend gebaar, maar de grote brigadier wuifde het weg met zijn handschoen. „Het is", zei hij tergend-lang zaam, „dat ik net te laat arriveer de om meneer op heterdaad te be trappen. Maar dat komt nog wel", voegde hy er hoopvol aan toe, „als het'*van het jaar niet meer is dan het volgend jaar". Dat laatste vond hij een goede grap Dreunend van het lachen stapte hij de straat uit. Hij had dus al anderhalf uur de deur potdicht, toen die brigadier kwam spektakel maken. En de ene klant die geweest was, had hij notabene weggestuurd. Het was het toppunt. Halverwege de trap bleef hij staan. „Zo'n patjepeeër!" zei. Hij wist niet precies of het 't woord was dat hij bedoelde, maar het deed hem goed om het te zeggen. Het was Vinkevangers gewoon te op Oudejaarsavond om tien uur naar bed te gaan. Om zeven uur placht hij in zijn pantoffels te stappen en zijn kamerjas aan te doen. Dan nam hij een boek van Dickens en verdiepte er zich in tot de koekoeksklok tien sloeg. Maar deze keer ging het anders. Hij zou e- niet over gedacht heb ben als de brigadier niet was ge weest. Nu liet hij de kamerjas hangen, en de sloffen staan waar ze stonden. Hïj woog een zakje rozijnen, een zakje krenten en een zak meel af. Hij pakte ook een stuk sukade in. Toen trok 'hij zijn winterjas aan. Op het ogenblik dat hij de deur achter zich dicht trok sloeg de koekoeksklok zeven uur. Hij voelde naar zijn linker zak. Er zat een fles in. DADELIJK nadat hij de Vinger op de bel had gelegd, ging de deur open. Een vrouwestem vroeg wie er was. „Kruidenier Vinkevanger", zet Vinkevanger. Hij moest en zou hoven Komen. Nou, dat deed hij dan maar. Bo ven zat het jongetje dat aan de deur was geweest. Het.kreeg e®11 kleur toen hef zag wie er was. Naast hem zat een kleiner zusje- Hun moeder was juist bezig thee te schenken. Aan weerszijden van. de radio waren opa en oma weg gezonken in leunstoelen. Wat kwam meneer doen? Wat! Ro zijnen brengen, krenten, sukade. Maar dat was enorm. Die meneer! Mevrouw Dikhout zei, dat Vin kevanger het met had moeten doen Beren dj e had het maar' op z'n eigen houtje geprobeerd. En zc was niet eens klant. Je kon bo vendien best een jaar géén olie bollen eten. „U moet goed begrijpen", sprak Vinkevanger, „ik kom 'dit "niet brengen als winkelier. Ik doe het als stadgenoot. Het is een Klein geschenk Er is een geschiedenis aan verbonden. Maar die boud ik voor mezelf. Ik vergeet nog' wat. Hier is de bisschop". Hij zette de fles wijn op tafel. Natuurlijk kon hij er rdet on deruit Hij moest blijven. Hij moest een oliebol proeven. Het was een lekkere oliebol. Na een kwartier sprak Vinkevanger geest driftig met opa over de Groningse kermis, om kort daarop zich te verliezen in een spelletje „Mens, erger je niet" met Berendje en Liesje. Die mochten opblijven tot hun vader thuiskwam. Toen die thuiskwam was het de brigadier. Ze zijn nog aan-het klaverjas sen geslagen Wat wilt u,? Op Oudejaarsavond! SLECHTS 4 DAGEN van onze collectie 10 tot 45 KORTING BEUERLANDSELAAN 11 VIERAMBACHTSTR. 129 BERGWEG 63 - gevr. Mulo-diploma en enige kantocretv. Br. met opgave verl. salaris no. 5904 bur. v.. d. blad. CHEMISCH REINIGEN van MEUBELEN VwrbaveriMfrao* 56 Talcf. 35420 Rotterdam kan reeds een gevaar zijn voor Uw kostelijk voedsel. Verdelg datorvtuïg daarom grondig met SPLENDID GIFKORRELS. Enkele korrels, met een lepeltje uit gestrooid. werken absoluut af doende. SPLENDID is onbeperkt werkzaam, zelti al» het nat geweest is. GIFKORRELS per pakje 25 cent bi} Apotheker* en Drogijfen, Imp.; H. TEN HERXEL - Hllwtuffl KANTOREN EN WERKPLAATSEN COOLHAVEN 260 - PUPILLENSTR. 111 TELER 34433 - 33032 - 30584 Receptie s 2-5 uur Pupillenstr. 111 ëiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiniiiiiiii luiimiiiiiiii liiiiiiiiiit! ji'fu. ibniimh mannes SCHAAKVERENIGING „HILLEGE11SBEKG" G. N. TOURINGCARBEDR3JF Touringcars te huur voor 22 tot 44 personen Nieuwe Binnenweg 197 Telefoon 33502 SPOETHÜIS WIFEA Vijverhofstraat hoek Zomerhofstraat Telefoon 47464 Rotterdam WENST CLIENTELE EEN GELUKKIG NIEUWJAAR VOOR ALLE SPORT Is Middellan&rtraat Sla Telefoon 30615 WONING- EK SCHEEPSINRICHTING Zwartjanstraat 89,97, Telefoon 42278 f». t. VERF- EN VERNISFABRIKANTEN TELEFOON 41156—75486—75487 P. t ROTS. VOETBALVEREENIGING „COAL" SUPPORTERSVEREENIGÏNG „XERXES" SUFPORTERSVEREENIGING SPARTA" oor oorverkoop oetbalplaatsen Sigarenmagazijn L. VAN BEEK Nieuwe Binnenweg 331 Tel. 31396 - Rotterdam p. f. R.V. en A.V. „EXCELSIOR" p. f. Sportvereniging „NIEUW AMSTERDAM Schildersbedrijf Telefoon "36808 Een gelukkig 1950 en een prima feestavond van het STATENWEG 156 99 TEL. 83200—83222 JAN AARNOUDSE Sportkroniek Tel. 50770 Alle sportvrienden een geluk kig nieuwjaar. EIGEN GRAVEER1NR1CHIING GOUVERNESTR 80 - R'DAM Voorstraat 5 In 1950 voor Uw hengel- sportartikelen en vlsaas. Vondelweg 60, R'dam Tel. 24974 Her enmode-artik elen Voor 5T O F KNO PEN ook met stoffen rand. of gouden ring in één dag gereed. Verlaagde prijzen. Bergweg 293! R'dam - Tel. 41681 Rusthoflaan 30 ff Café-Restaurant Big. TH. VAN ECK Rochussenstraat 403 Telefoon 30270 wenst sportvrienden en bezoekers een gelukkig 1950 Dagelijks verkrijgbaar In bet van ouds bekende adres, voorheen Coolsingei RESTAURANT DEN OUDBN thans: Kleiweg 221—223 - Telefoon 40533 - Rotterdam Keuken de gehele dag geopend 4 BlLLARDS Fa. WED. H. J. MELIEF-BENDEft Rotterdam le IVIIddellandstraat 34a, Telefoon 33675 Binnenweg 134 h. Telefoon 25714 p, f. p. f. p. S. G. L. E, OTTO - Nieuwe Binnenweg 139 a - Telef, 36004 P. F. p. Nassau Dillenburgstraat 7 Schiedam WATERSPORTVERENIGING „DE NIEUWE WATERWEG" SCHIEDAM p. t Math en esse rlaan 147 Rotterdam Telefoon 50991 INSTITUUT VOOR LICHAAMS ONTWIKKELING p. f. SPORT- EN KLEDINGMAGAZIJN BERGSELAAN 332 TEL. 80671 Wij hebben de alieenverkoop van de 18-delige „ZIG-ZAG" bal, van ouds bekend onder de naam „K O R D E K S" p. P- f* HUIB v. MASTEIGT, Krallngso Piaslaan 87, tel. 42278 VOOR ALLE TAKKEN VAN SPORT SPORTHUIS „CENTRUM" late MIDDELLANDSTRAAT 26 TELEF. 33500 m Voor Luxe Lederwaren Koffers Reisartikelen Actet assen, etc. W. KRUISKADE 62 TEL 34779 j' ZWARTJANSTRAAT 74 P- t. wenst haar leden, donateurs vrienden en relaties een voor spoedig en gelukkig 1050. p.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7