Chinees offensief in Korea is op Nieuwjaarsdag begonnen i HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Ned.-Indon. Unie in gevaar na mislukking Irian-conferentie „Wij moeten vervuld zijn van de geest die 't verzet bezielde" w Verbonden legers hebben zich iets moeten terugtrekken koninklijk paar is in St Anton aangekomen Moskou principieel tot praten bereid Dr Karl Renner overleden gg||g Kachel uit elkaar gesprongen: één dode, één gewonde Bloed, zweet en tranen..." ook voor Amerika Communistische agressie zal niet Minnaar doorsteekt hroer van meisje Kabinet-Natsir bereidt een regeringsverklaring voor Per trein van Zurich af worden beloond Felle brand in villa door kerstboom Suiker duurder NIEUWJAARSREDE MINISTER DREES De resultaten van vi van jaren uw zijn in gevaar Jle Jaargang, no. 1> r 9d en A dm. Lange Haven 141Scble dam Tel. 69300 Abonn.pri] si per week 0.4» pér kwartaal./ 5.15. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 2 Januari 195.1; Uitgave N,V, De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiers A'msterdamsche Bank te Rotterdam - Directeur;. B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper TOKIO Het verwachte communistische offensief tegen de- verhonden legers; teh Nöór1- den yap Segel is pp' Nieuwjaarsdag in alle hevigheid ontketend en vandaag met onver minderde kracht voortgezet. Een leger, be staande uit naar schatting 250.00(1 man Chi nezen en Noord-Koreancn vorderde vanmor gen aan de Westkust tot een plaats, slechts 28 km van Seoel verwijderd. Andere com munistische troepen vallen aan de Oostkust aan, waar zij een onstandvastige verdediging ontmoeten. - De communistische opmars liet zich noch door prikkeldraadversperringen, noch door zwaar .WENEN Karl Renner, "de. Oostenrijkse bondskanselier^ is Zon dagmorgen op tachtigjarige leeftijd overleden. Zijn heengaan betekent, na dë dood van Léon Blum,: opnieuw een zwaar verlies voor het' interna tionale socialisme,'welks,,oude garde thans aan het uitsterven is. In Oos- tehriik is zij nog maarzéérdun/ge- zaaid. Max Adler, Otto Bauer en Karl Seitz behoren niet, meer tot de levenden. Thans is met de dood van Renner ook een stuk socialistische I geschiedenis van I dit' land afgesio- I ten. Zijn naam is niet alleen ver-. J bonden, aan de. I eerste Oostenrijk- I se republiek van I1918, Renner.. is.' haar v. 'eerste' Lfca'nsëliër,/y:; be l/werkte het aftre- [/den. van keizer l:Karl en tekende v.bor. de, jonge staat het./vredes- pVerdrag- van St. Germain^ 'maar; sche richting; die na de eerste we reldoorlog positie koos op de linker vleugel van de internationale arbei dersbeweging. tussen sociaal-demo cratie en bolsjewisme in. Renner, die uit een arm boeren gezin komt. heelt een succesvolle politieke carrière gebod en was lan ge tijd parlementslid. Tal van publi caties o.a. over het nationalitel- tenvraagsiuk. dat oude stokpaardje dec Oostenrijkse sociaal democraten, en over', staatsrecht, hebben van zijn hand het licht gezien. Samen roet dr. Max Adler heeft hij een serie •„Marx-studies'' gepubliceerd. Na.zijn dood heeft het Oostenrijk se volk_.de per gramofoon opgeno men-stern van de overleden presi dent ndg kunnen horen. Posthuum .heeft hij zich uitgesproken over de 'problemen van het vredesverdrag met 'Oostenrijk. GRONINGEN. Een lelie brand heeft Zaterdagochtend gewoed in de boerderij van dc heer J. Keizer aan het Oostereind te "Winschoten. "De brandweer stond aanvankelijk voor een hopeloze taak. Men moest water pompen uit een brandkracht, die 300 meter van de vuurhaard verwijderd was en bevroren bleek. Met 4 stralen werd evenwel later het vuur bestreden. De brand was ontstaan, doordat eer- kachel uit elkaar .sprong toen deze werd aan gemaakt rr.et tractorolie. Bij deze explosie geraakten de kleren van de echtgenote van de heer K. in brand.- Met ernstige brandwonden werd zij naar het Winschoter zie-, kenhuis overgebracht, waar zy in de nacht-, van Zaterdag op Zondag overleed. MINISTER ACHE50N VOOR DE RADIO Zuid-Koreaanse troepen, die de zwaarste aanval te verduren kregen, werden10 km' teruggeworpen. Zij .vielen op sommige plaatsen terug tot zestien 'km ten Zuiden van de 38ste breedtegraad, in de Eerste urén van het offensief. Volgens /dé laatste.berichtenrukt; ken de Noórdelijkè troepen/nog steeds op. Zij stormden bij dageraad over. de bevroren Imdjin, nadat ge durende de gehele nacht dé! stellin gen van de verbonden troepen onder artillerievuur hadden gelegen. Door dat de rivier bevroren, was konden de Noordelijken lichte, artillerie meenemen/Zij gebruiken in de eerste stadia van het offensief echter..nog geen tanks. Men gelooft, dat. dë aanval het be gin is van een algemeen offensief. Het is klaarblijkelijk de bedoeling om door testoten via de corridor Jontsjon—Oeijongboe—Seoel. Aange nomen -wordt, dat de grootste aan val in hét centrum van het sch ier- artilleriëvuur stuiten. In een fanatisme, dat volkomen met zelfmoord gelijk staat, werden de bressen door het vuur van de land- et» de luchtstrijdkrachten in de aangolyende rode legers geslagen, weer opgevuld. De aanval begon met een hevige nachtelijke aanval op het Amerikaanse achtste leger van Kaesong uit, waar een enorm reservoir van communistische, troepen gevormd is. Het ge vaar voor omsingeling door een rode aanval langs de Oostkust wordt niet denkbeeldig ge acht, al wordt in een communiqué van Mac- Arthur van een afleidingsmanoeuvre gespro- ken. gf-'1 s"\' eiland in het gebied van Tsjoéntsjon zal worden ingezet. LONDEN. De Britse studenten hebben -met 18.306 tegen 25.632 stemmen besioten,dat hun', bond uit de door communisten geleide Internationa ie Studenten-bond 'zal- treden. DEN -HAAG. j— Op Donderdag 4 Jaiiuari ^-d-S. zullen' enige duizenden. dienstpüchtigën..vbor;.;dê'!arü31ef ejy/.de -cavalerie v/oor* eerste oefe-, mr^/bxöïer dë' wape&en -koiben.' - Een woordvoerder van het acht ste leger hééft gezegd, dat drie Chi nese .legers en negen gereorganir seerde Npord-Koreaahse" divisies voorlopig zijn. geïdentificeerd tegen over-.de verdedigingslinie der ver-; bonden troepen langs het westelijke £ront.,:. "v/.. er:u:oiraaa»r>ïm2irasMMis3niiiiirjj gaar RODEN. Op Oudejaarsavond, omstreeks- twaalf uur heeft onder de gemeente Marum (Gron.) de 30- jarige boerenknecht I. P. te Roden de twee broers Stokroos met mes steken zo gewond dat een vaD hen kort daarop overleed. De toestand van de ander is zorgwekkend. P. had een verhouding met een zuster van de beide slachtoffers. Toen bem Zondagavond de toegang tot de woning; van. het -meisje ge weigerd^ werd de verhouding was de laatste tijd niet erg gunstig trok hy zijn., mes. P., is gearres teerd. Harlingen heeft nog geen sneeuw gezien HARLINGEN. Er is één plaats in Nederland waar men nog geen sneeuw heeit gezien deze winter. In HarlMgen en: omgeving is nog geen vlokje gevallen en ook de vorst is hier veel tiilf.der geweest dan men voor een ;Stad in Friesland 'on der deze omstandigheden had mogen verwachten- Pas bvitert een straal van 10 km ïond de stad zijn de vel den wit. Van links naar rechtsbaby Bah, baby Och.- Och-Och, baby Hatsji, baby Jaja-^o, baby Snurkte en baby Dommel. Met z'n zessen vormden ze de eerste oogst van het jaar 1951 'in hei Charlotte Hospitaal te Londen. De oogsters kekenpels ver genoegd. ,Jedere dag dat men hier is moei men benuttenom van sneeuw en zon te genieten", heeft prins Bemkard bij aankomst in Sankt Ar.ton gezegd. Voor de prinsesjes is dat niet voor dovemansoren gesproken. DJAKARTA. -Na de mislukking van de Nw. Guinea-conferentle Is er een sterke stroming in Indonesië om de Nederlands-Indonesische Dhio op te zeggen.Behalve dr Sukiman. de voorzitter van de Masjumi, heeft--ook hei lid der Indonesische delegatie/Hamid Algadrie, ver klaard, dat. de samenwerking tussen Nederland en Indonesië niet langer ra de huidige vorm kan worden, voortgezet. Ojrceu. bye'inkomst. Zon dag te: Djakarta gehouden, .waarbij alle: politieke groeperingen van het parlement waren vertegenwoordigd, zijn soortgelijke stemmen-ver- nomen.; IBi.v.. zij n - aankomst" uit Ne derland heeft miiiistër Mohammed.; Kóem richwmëtyde .volgende woorden .tot hét Indonesische' vólk gewénd: „Het .spijt mfj ten. zeerste,dat ik in Indonesië terugkom zonder te hebben kunnen voldoen aan de verwachtingen van u-allen. Het is in, het bestaan van;,een.staat iets gewoons;"dat verschillende aan spraken niet" worden vervtild.döch wij moeten ons Sliet .lateny.beïn vloeden door deze tegenslag, in tegendeel, wij staken de strijd niet, totdatde idealen zijn verwezen lijkt." Tot de aanwezige journalisten zei minister Roem: „Het. spijt ons'ten zeerste, dat wij de samenwerking met de Ne derlanders niet met hetzelfde en thousiasme kunnen voortzetten als verleden jaar, nu de bespreking over Irian in een volledige impas se is geraakt. WASHINGTON. „De Verenigde Staten hebben nu nodig betgeen Churcbül in 1940 de enige oplossing voor Engeland achtte, namelijk bloed, zweet en tranen", aldus minister Acheson in een Zondagavond door hem gebonden radio-rede. „Doch", vervolgde de minister van Buitenlandse Zaken, „hier moet nog iets bij: geloof, geloof In ons land en geluof dat de grootse taak, die ons wacht, volbracht kan e n zal. worden." Hierna volgde een duidelijke toe. speling op de atoombom in de woorden: „Wij bezitten de macht om ons duchtig te wreken op elke aanvaller, die ons en. onze vrien den zou willen aanvallen. Deze macht kan niet over het hoofd worden gezien." Amerika's grote behoefte is thans aldus AchesoD; meer productie. De bedreiging van agressie, die de wereld in haar ban houdt, maakt het noodzakelijk dat wij onze kracht opbouwen. Wij moeten ka nonnen, gevechtswagens vervaar digen en wij moeten dit sneller doen dan tot dusverre het geval was., Vervolgens werd Acheson voor de radio de vraag gesteld wat hij dacht van het gezegde dat het thans ,Amerika's donkerste uur" is. „Het donkerste uur voor een land komt", antwoordde hy, „wan neer zijn burgers hun wil en 'hun moed verliezen.-Doch dat zullen de Amerikanen nimmer doen." Er is bovendienZaterdagavond een Ou de j a a rsbood schap! van- Ache son gepubliceerd, waarin - hijuit drukkelijk zegt. dat de V.S. niet door een politiek van verzoening door concessies hun veiligheid of de beginselen volgens welke de ge meenschap van vrije mensen moest leven, in gevaar zouden brengen. De V.S. zouden communistische agressie niet belonen. SANKT ANTpN..— Koningin Juliana en II Prins Bémhard rijn hier op; Oudejaars avond om ruim half zeven mét de trein <iuit Zurich aangeko men, hartelijk ver welkomd door- de drie prinsesjes, die twintig minuten 15 graden vorst op het perron op haar ouders hadden wacht. -Een camera man ontstak een magnesiumfaklkel. Het stationnetje en allen, die er verza meld waren, baadden in een. sprookjesach tig licht, dat de aan komst een bij zondere •sfeer graf.' Het was oorspron kelijk het plan van Prins Bernhardge weest om met de Koningin In Inns bruck te landen. Doch dit voornemen bleek, door de weers omstandigheden on uitvoerbaar en de landing geschiedde te ütkh. De KLM had daar voor auto's gezorgd, zodat het Konink lijk paar nog juistde; trein naar Sankt Anton kon haléni De dorpsmuziek- van Sankt An ton heeft onze Ko.mnlriljkë familie op Nieuwjaarsochtend een aubade gebracht.Ze hadden nóg "slaperige gezichten, dë blazers en de trom melaars, want de meesten hunner hadden niet meer dan twee of drie. uur slaap genoten na eeh .Oude jaarsavond, die voor sommigen tor 6 uur in de ochtend had geduurd. De Koningin, de :Prins en de prin sesjes echter, die reeds tijdig ter ruste waren gegaan, voelden z-'cn volkomen fit en stonden alweer vroeg met de ski's gereed om er op uit te trekken. Frankrijk ratificeert verdrag met Saarland SAARBRüCKEN. De Franse president Vincent Auriol heeft de overeenkomsten, tussen Frankrijk, en Saarland ondertekend, waardoor zij geratificeerd zijn, aldus heeft de minister-president van Saarland, Jo hannes Hoffmann, in eén Nieuw- jaarsuïtzending bekend gemaakt. De ze overeenkomsten, en het lidmaat schap van de Raad van Europa teke nen de weg af die Saarland als on afhankelijke staat naar het deelge nootschap in de Europese gemeen schap volgt, aldus Hoffmann. AMSTERDAM. De sluitingster mijn voor het inzenden van formu lieren voor de nationale prijsvraag ten "bate van de kankerbestrijding is uitgesteld tot 15 Januari a.s. Bij boerderijbrand 32 varkens omgekomen LUNTEREN. In een stenen schuur van dc landbouwer S. aan de Postweg is Zondagmorgen brand ontstaan. Toen men de vlammen gewaar werd, viel er aan blussen, niet meer te denken: Dc schiiur brandde geheel af, waarbij een zeug met 13 biggen, 13 schrammen, 5 vette zeugen en een vet kalf in de vlammen om kwamen en voor f 200.stro en veevoer verloren ging. Verzekering dekt de schade. De brand is waar schijnlijk ontstaan doordat een varken een brandende electrische lamp in het stro trok. BERLIJN. Op de Nieuwjaars receptie van McCloy, de Hoge Com missaris der V.S. in Duitsland, is ook verschenen generaal Tsjoeiknf, chef van de Russische controlecom missie. "rv'.. nrriii91l!|?iiii;iinrai"i«sii;iHliiiii|ij!i. MiitiiniUiiinqiBioinisi ARNHEM. Doordat de kerst boom vlam. vatte/ brak Oudejaars avond om elf ïiur brand uit in een vüia..te Arnhem.: In een ogenblik stond de huiskamer in lichter laaie. Opk hefr plafond vdóog in brand. Toen. de- brandweer 's nachts om half drie inrukte, wasalleen /hét r dak, de/ keuken /en een- werkkamer op de /eerste véfdieping 'nog ónbëscha-; idfgd.-- Dé- -bewohar /liep t - ernstigQ brandwonden op. Engels officier bracht pokken in het land. LONDEN. In het' Engelse graaf schap Kent zyn acht lijders aan pok-, ken naar een isolatie-ziekenhuis te Dartford overgebracht. Onder hen bevindt zich een officier van de Brit se luchtmacht,.'die uit Karatsji (Pa kistan) in Engeland is aangekomen. Men meent, dat hij de ziekte in Pa kistan heeft opgelopen en tóen in Engeland een aantal personen heeft, besmet ^^iB^raiirffisaiLTiamnBMfiriURjUiiü^.TiCRnjniiio.'nEaiirsiias I Regen- en. sneeuwbuien i g'*: J p Weersverwachting. geldig g g van Dinsdagavond tot Wóens.-r/g g dagavond: zwaar bewolkt met §f g nu en dan regen- en sneeuw- J g buieh en enkele verspreide op- S S klaringen/Aanvankelijk meest p s zwakke vèrcindérlijke wind, g later zwakke tot matige wind Mx uit richtingen' tussen, west en d' noord. Temperaturen om het g gvriespunt/ tot lichte doóL V g •g.'/-.':'3'.'.'Jaö.; zon op 8.4B cmaer-16.40; fl m maan op 3,38 onder 12.37. /- M :^m „Yan de hand gewezeti'* DEN HAAG. De delegatie van ex-KNIL-militeiren-Ambonnezen in Nederland' heeft een verklaring uit gegeven; waarin zijt: de-' argumenten., en het standpunt/van minister s'.Ja cob onlangs, .fnrjde" Kersteyv/Kamer-.. naar -'T.^difideiN^niiiSr: vande. hand wyst'!ln hetbijzotf- der wordtontkend 'dat van er.ige vrijwilligheid/. bfj de afvloeiing sprake, zou zijn. Voorts .worden de argumenten,die de minister aan haalde tegen afvloeiing naar Nleuw- Guinea eveneens .„van de hand ge wezen"/ NEW YORK. In de loop .van hefe/Nieuwj aa rswe^ïem d e rij n! in de Verenigde Staten^294 mensen bij ongelukken om het leven gekomen,! Bij verkeersongelukken werden al leen al 207 personen gedood. LONDEN. De Sowjet-Unie beeft geantwoord op de nofa van 22 De cember, waarin door Engeland, Frankrijk en de V.S. een bijeenkomst van de plaatsvervangers der ministers; van Buitenlandse Zaken der vier grote mogendheden ter bespreking! van de hangende wereldvraagstukken werd voorgesteld. Deze nota: was een antwoord óp een Russisch voorstel om de Grote Vier de positie van Duitsland te doen bespreken. zolang communistisch China - niet in -de V/N. :is - toegelaten en haar rege- i ring niet algemeen erkend! Zowel in Londen als in Parijs, meent men, dat het Russische .ant woord in principe accoord gaat met, het door de Grote Drie gédanè voor stel Rusland zou er'echter. op staan, dat de bijeenkomst niet in New York zou worden, gehouden. -. Bovendien, zou de S.T7. als voor waarde stellen, dat èr vóór-decon ferentie van de Grote Vier geen stappen dienen te worden gedaan tot bewapening van. Duitsland. Verder beveelt Moskou als grondslag voor de besprekingen aan de resoluties' van. Praag, welke door de Grote Drie als zodanig zjjn afgewezen. Het zou de Russische regering onmoge lijk voorkomen om het Verre Oos ten in de besprekingen te betrekken, j ■Volgens Amerikaanse functionaris sen te Washington laat het- antwoord van de Sowjèt-Unie op de Westelijke nota waarin een vïerraogendheden- "besprekihg wórdt voorgesteld; de deur open voor zulk een-conferentie/ maar volgt de nota „dè lijn. van de gebruikelijke propaganda". Het antwoord zou .in ambtelijke kringen teleurstelling hebbén'.'ge wekt,' omdat de conferentie over alle belangrijkewereldkwesties niet zon der meer is aanvaard'en omdat geen uiting gegeven is aan de wens om door overeenstemming de huidige internationale spanning tc verlich ten. Herziening omzet belasting Anderè levensmiddelen, wellicht goedkoper DEN HAAG. Suiker is hét enige artikel uit de groep der le vensmiddelen, dat ingevolge de herziening van de omzetbelasting duurder wordt. De prijsverhoging bedraagt een cent per kilogram. Koffie zou in/prijs verlaagd, kira-' nen worden, maar ih 'verband rr.et do gestegen koffieprijzen op dehve- reldmarkt geeft de :regcrinë éir'qe; voorkeur aan; - het prijspeil {van/ koffie ongewijzigd te' laten, .waar-! door de thans op. basis van devwer. reldmarktprijs. nóg te. -lage consu mentenprijs langer verlaging!' óptreden voor: levensmiddelen; waarvoor: gang van 1 JanuariT951 algehele vrijstelling van omzetbelasting geldt, nl. appelmoes,- beschuit, be- schuitbollen, eieren, ^raanvlokken, groenten (verduurzaamd), -haring gerookt)jara. kaas, koffie, kof- Gesurrogaat. koffiestroop, krenten brood, ontbytkoek (peperkoek), peulvruchten,- spek (ook verder be reid of verduurzaamd) stroop (huishoud- en -appel-), thee, vet ten (rund-, varkens- en andere), vis, vlees.en vleeswaren^- PARIJS. Voor het éérst sedert rijn bestaan heeft de gemeenteraad de begroting verworpen.. De begro-! 'ng voor 1951 vertoonde een eind-; sarag van ruim 30 milliard francs. WASHINGTON. Dolittln, Ame rikaans consul-gcncraal te Lahore, is afgetreden als Amerikaans' lid: der Unci; Er werd' geen reden be kend gemaakt DEN HAAG- Op Nieuwjaarsdag zei minister-president Drees voor de NCRV-nilcrofoon: Nu het achter ons liggende jaar, dat zwaar aan gebeuren Is geweest, is overgegaan in het nieuwe, dat zijn geheimen nog voor ons verhorgen houdt, is het tnU een voorrecht een kort woord tot u allen te richten. Een voor recht, niet omdat dat een woord zou kunnen z|jn van rooskleurig opti misme, maar wel, omdat Ik er pr^s op stél té getuigen van vertrouwen in de toekomst van ons volk ondanks de zware tUdcn; die wij doormaken. Weer gaan stormen over de We reld. Wij sta an/ook weer. voor gróte moeilijkheden. De verrijzing uit de nood van oorlog en bezetting, het herstel en de wederopbouw, die dik wijls een verheugend beeld te zien hebben gegeven, zij worden telkens weer bedreigd en onderbroken' door het wereldgebeuren, dat onzekerheid en onveiligheid brengt, en de" ecóno- mische en sociale vooruitgang,xëmtl Ook het jaar 1951 'zal: geen gemak kelijk jaar zijn, Wjj zullen "onze kracht tot het uiterste moeten in spannen om te beschermen .wat ons het dierbaarst is. De besten van ons volk hebben tydens de bezetting on gekende offers gebracht om vrij-' heid, recht en menselijkheid te dóen zegevieren en w|j blijven die hoog houden. als-onaantastbare waardènf WU hebben na de oorlog er naar^ge/ strcefd ons uit' de diepe armoede, waarin wij gestori waren, omhoog te werken en ons snel in aantal groeiende volk een redelijk bestaans- peil te doen verwerven. Ook in dit opzicht zijn de nog onvolkomen re sultaten weer in gevaar. - Ik ben er echter van overtuigd, dat wij de moeilijkheden te boven zuilen komen, als wij weer vervuld .zijn van de. geest, die het verzet be zielde, en van de. wil tót!.aanpakken/ die grote dingen tot stand kan brën- :gen. Goede samenwerking in eigen volk, ondanks de verschillen, in be ginsel: en In inzicht, die mét de vrij heid des geestes onverbrekelijk ver-' bonden zijn, nauwe samenwerking bovendien met andere volkeren ia internationaal verband, z|jn onmis bare voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling, nationaal eninterna tionaal. Moge het ons gegeven zijn ona volk in vrede en vrijheid' tot nieuwe-bloei te zien'komen; IT is Nanno Sjoert, het 7- jarig l jongetje, om wie zich. ëétt.'uieuto „geuat Bèrihic -Hertogft" dreigt ie" ontvnkkelen;,: mei - zijn' pleegmoedert ric Dv.iise,.mevrouw Utlner.: Dezaals' van itfannfy/Sjaert is- ingewikkelder dan wij oorspronkelijk op grond van mededèlihgén .ódh/ zijn trader/ de heer Mijnders zt&hAssen, meldden Nanho weïd. namelijk géboren, vóór tfe:/uolirekfciiiï gWvürii'rhéb hdibël^fe van de heer Mijnders met zijn Bel gische UTOttio. Amerikanen \n Bre men, waar het kind verblijft, heb ben te kennen gegeven, dat de heer Minders z|jn',«fs tot teruggave va?» het kind, zogmpeten geldend maken yo or - een f'Amerikaanse districts- rechtbank'- In". 'Duitsland of bij de Int. Organisatfè' voor 'VtuchieUngett.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1