Indonesisch parlement overweegt opzegging van de Unie HET ROTTERDAMSCH PAROOL' yer breking van het verdrag is contractbreukzegt Den Haag Dit jaar herhalingsaefeningen voor militairen uit Indonesië Chinezen 13 kilometer van Seoel „Oorlog" om Helgoland wordt steeds feller Politie doet overval op geheime zenders J 3 Koper binnenkort gedistribueerd Duitsers weigeren schepen om bezetters te verwijderen Auriol 28 Maarl naar Amerika r Nee toch...?Hem! Pakistan's premier niet naar Londen Geoefende mensen kunnen niet ivorden gemist Amerikaans officier brigadecommandant Trein grijpt auto; chauffeur gewone Tijl Uilenspiegel op Oudejaarsavond tegen de lamp gelopen Pléven gaat met Truman praten lie Jaargang, no. 2 led ra Ada. loa#. Hoeea 1U, Schiedam TeL 49300 Abonn.prijti per week 0.%» per kwartaal 5.15» loss* nanaars fcö» Opgericht door do Stichting JM Panot DE SCHIEDAMMER Woensdag 3 Januari 1951 Wt&m K V. n« Nieuwe Fm Foatgtro 39SM4 Bonkten Am»tard«m»Che Bonk t» Eoittrdoa» Directeur» B. do Vriw Hoofdredacteur: W. R. F. Schaper op een. te 4e Nedertonde-1 aeeulerea en DJAKARTA. liet Indonesische kabinet, heeft Dinsdagavond een regeiingsverkiaring betreffende de mistakte Nieu—-Guinra- confetentie opgeeteld, tndke premier Mo hammed Natsij heden in het Indonesische parientent zal «Heggen. Tegenover joarnaEs- ten heeft de Indonesische premier u «Doop van de kahinetaittint verklaard, dat zijn regering de impasae, waarin de bian-coefe- reniie is gemakt en de eeaseqBenties daarvan volledig in stootte heeft genomes. Welke stappen de regering aal doen is geheel afhan kelijk van de uitspraak van het parlement. Een aanwijzing hoe deze zal takten is wellicht te vinden in de omstandigheid, dat dc voerxit- De tekst van dé «dwwiBöaeie is inmiddels bekent eik hndt als volst- «Het par lament. geboord hebbende. dat de ooder- hancielragw» bet**H«x3* de owm- xejmteitsoverdredti van West- Irian aan Indooérië on een tmpo-se is uitwiopen. omdat de Nederlandse regerüs* niet van zins I* de ever» eaojr te dam ctóchifdd averwejseade. dat d*z* Nederland se stap «en ccbendime betekent van bet principe van de gouveretnitrits- overdratbt aan Indtaaerië. dat bet veheXe cebied van bet voormalig* Nederlands-Indfë omvat. ebt de Nederlandse daad een con tinueren betekent van het knJomalis- me over een deel vaa Indonesië, bef geen strijdig fe met het hand vest van de Verenigde Naties. dat de Nederi«nfee daad samen werking tussen Indonesië en Në- dertead metroeer mogelijk. althans moeilölcer maakt menesWt dat de ïnduaesisehe re» senng alles in het werk moet stel len om het voortbestaan van bet ko lonialisme tegen te gaan heeft besloten er bU de regering Iers der parlementaire fracties Dinsdag de gdtele dag In het parlementsgebouw te Djakarta bgcen iqd geweest om de laatste hand te leggen aan het concept van een ont werp-motie ter annulering van het Unie» statuut en herziening van de overeenkomst der Ronde Tafel Conferentie. In Den Haag heeft men op desbetreffende berichten ge» reageerd met de opmerking, dat een eenzij dige opzegging van het Unie-verdrag niet mogelijk is en opheffing daarvan alleen In i onderling overleg zou kunnen geschieden. „Wanneer", aldus het officiële commentaar, Wwn der Unie-partners onrechtmatig het ver drag zou opzeggen, zou men te maken hebben mét contractbreuk"» in een international»! verdrag om zetten. Het Hoge Commissariaat zou dan moeten word-n vervangen door een am ba sado. In Djakarta heeft men er op ge wezen. dat OfttCCSin* van de Unie voor ïndoneatt .zeker geen nadeel zou betekenen, voor Nederland daarentegen vréL Uitspraken van Invloedrijke leden van bet Indonesische parlement die hedenmorgen bekend rijn geworden Fciujnrn er inmiddels op te wijzen, dat een motie, die snoder mm op zegging van het statuut verlang* geen meerderheid zal verkrijgen. De indruk beslaat, dat de meeste fracties baar stem zullen geven aan een voorstel tot wyrigragen in de RTC-o vereen komst is dier voege, dat daaruit genomen wordt wat niet meer als passend wordt beschouwd en daaraan wordt toegevoegd wat opportuun Is Ie achten. Diverse parlementsleden gaven te veraam. dat er «een reden behoeft te rijn voor een regeringscrisis ia Indone sië. om: ten eerste uocesische unie te tm tweede andere als vrucht van de R.T.C. nader te beschouwen en te bestuderen, of zij door de Neder landse daad oog kunnen worden na» geleefd**. In Den Haag wordt opgemerkt, dat opzegging van bet Unieverdrag internationaal slechts rechtmatig zou zijn. indien redenen van alge meen staatsbelang een der partijen hiertoe zouden nopen. Daar het Unieverdrag zelf geen opo*?gings- ciausuJe bevat dienen deze reriritfii inderdaad zeer dringend fee ril*- Men zou dan de zaak kunnen voor leggen aan het Internationale Hof van Justitie ofwel het Unie verdra* TOD©. De verbowden traeyea feebbea sack, «ader druk van kon» derddnisettden verbeten aanvallende Chinezen en Noord-Koreanen, te» meetrokken op een TcrdedlgiRgslinie slecht» 13 kBovaeter ten Noorden tt» Seoel. Volgens een woordvoerder ram bet Amerikaanse achtste leger nemen mtat MtMI nu Chine* en .Noord-Kwreaanse troepen aan het offensief dceL CMonsonlstasche Reserves, hevig butntt door de wn bonden Xnebtsmcbt. MBven over de 39ste breedtegraad *öwbml DEN HAAG Ten einde een eventuele schaarste aan metalen te kunnen opvangen, overweegt de re gering een distribiitieregeling voor enkele rnetatetx. De bedoeling is er voor te kunnen zorgen, dat schaarse grondstoffen daar komen, waar rij voor de Nederlandse economie hei meest noodzakelijk zijn. Men ver wacht dat reeds zeer binnenkort «ca distnbutierejceling voor koper jol worden afgekondigd. JDe wijze waar op een en ander zal worden georga niseerd is op bet departement van Economische Zaken nog In studie. Z)e massale communistische aan val op Seoel geschiedt laags de Dit bleet wer m het dorp Helgoland, dot ia IM5, rlcfc voor het einde pan de oorlog, geteisterd werd door een ^bomtopajf* tjun de JULF. Het eiland (kleiner dan Urk> wordt sindsdien door de Britse luchtmacht gebruikt al» doelioit bu proefbombardententen. hoofdwegen, die de stad wit het Noord-Oosten, Noorden cn Noord westen nadfcrra. Hevig werd ge- stroden om de stad Oeibongdjoe, 1» kilometer ten Noorden van SeoeL Nadat de stad door de verbon den troepen ww prijsgegeven, werd rij door de geallieerde lucht macht letterlijk roet de grond ge lijk gemaakt. Een colonne van 3® zware Amerikaanse tanks, die dood en verderf onder de Chinese aanvallers taalde, drong later nog eens in Oetbongdjoe door en kon ■vaststellen, dat de vliegtuigen hun werk radicaal verricht hadden. Officieel wordt over het verloop der gevechten weinig medegedeeld. Waarnemers hebben echter de in druk, dat de terugtocht «ter ver bonden troepen ortidjjk geschiedt Men neemt aan, dat het opperbe vel de posities aan de 38ste breed tegraad van het begin at als tijde» lijk heeft beschouwd ende troepen laat terugvallen op stel lingen. die van te voren in gereed heid zijn gebracht. Uit Seoel trekt «ai onafgebro ken vluchtelingenstroom naar bet Zuiden. Slechts enkelen slagen er in tegen zeer hoge pryzen een plaatsje in een vrachtauto of ander vervoermiddel te krijgen. De grote meerderheid trotseert barrevoets de koude. CtTXHAVF.N. JHetgolaad te Mg la Patter hamten", kriekte JHIaaiHaifer Mitt**" gisteren en de tna na de overige krui» ia Wcst-lMteteitf te niet anden. AD* «tenen ér actie van de jeugdige prim Baku tin sa lanmatri». de, net een aantal discipel», bet «ruegnc d< dool tr Ingevallen heeft de jeaod een Kient? en opwindend spet ontdekt: gaten trappen in hef smettend* ijs. De ouders zul le» er wei «kt zo mee ingeno- men zijn. «ent in her gamzrlgsre geval houden de Ueverdjes er een paar tmttt coeten ttit over, Om over het teng niet denkbeeldige gevaar ven door het ijs te za*- ken nog maar ie zwijgen. WASHINGTON De Franse pre- sidesd, Vtoceot Auriol, wordt op as Maart in Washington verwacht voor een statfebezpek abt gsm van presi- een tederfd- gwgdiS 3 Aprü^to Honderdtwvr.ranijftir} dagen geleden klom te Sa» Fran- cteco ren juftmme Oorr*,, in een paal cw daar oo 'n pfet- formpje* blijven litte,.. ie om een record f13.1 dagenj te bre ken en 2e om geld te verdie nen- Het ptojormpi? tras rui»» 15 metser na» d* grond. het heeft de 23-jarige £rma Ueoch 7588 dollar, eev «ievirc Caifiüae en een bonten mantel opgeleverd, «fia... Fe» eigenaardig eoort danse res met 5 toneelnamente Chicago, heeft 4 schoten op haar man afgevwurtt, „omdat hij tn slaap dorst te vallen toe» zij tegen hem praatte." Zoiets behoeft een „beroemde™ pronte niet te nemen, tftmd zij: 1» Afihrenkee vond een da me het heel vreemd, dat r«j gearresfrerd tcerd, omdat zij de politie had gewaarschuwd dat een bontwerkers firma haar rit- rmras -maar niet teragrfunrde. (Maar zij had die zilvervos by die jirma grsioienJj, De heer Taylor fe Dcfmit heeft een verzoekschrift in gediend om zyn Raam te teib zigen in Pflppedo». trene hij heeft nog al reel Griekse vrien den en die kunnen „Taylor" haart niet witrpreke». «i* het tmlgend jaar uit ij met de vriendschap? LONDEN, Tot grote teleur- sfcriitftg van de Britse gastheren heeft de premier van JPakistan. ai» AU Unquat Khare, geweigerd deel te nemen aan de conferentie van leiders van het Gemc-ru-best te Lon den. waarop over de verdediging van Zutd-Azs« zal worden gespro ken. Volgens A F P. is het waarschijn lijk. dat de Pakistan»*» premier wil ontkomen aan de sterke drak. die idj te Londen van Engetse zifde verwacht in zake de kwestee- Ka>jmir. Engeland zon ■i'*re kwes tie snel willen oplos*Met meeni te welen, dat India de oploeai ig van het probleem al* voorwaarde stelt voor ztjb deelneming aan de defen sie van Zuid-Azië. H.ri militaire potentieel var» India Is veel gr^er dan dat van Pakistan. Mm schaU I dal India bijna een rail Hoen gnoe- fetide manschappen op de been kan brengen. PURMEREND. In d« gemeen ten Den lep en Purmerland is het vervoer van alle pluimvee verbo den in verband met het voort schrijden van de pseudo-voselpest. Er is een algemeen opbok ge bod al- gekoadigd. Ottd en X&uxe is achter de mg. De Kerstboom, die een week lang in d« himkawer* u blij oen staan e» in rele gevallen ook op de laatste dag ran het Oude jaar nog brandende kaartjes heeft gerfrn- ge*, heeft zijn diensten sk defi nitief gedaan. Op rele plaatsen run o?« land ziet »en cafereeltje* els h« borenstcönde. De Kerjf- bwi, gisteren nog een roemeerp ran mile «andatht. is ren stoic speelgoed toor de jeugd gewer den, Zo tergaai's icereldsgtorte... BEK HAAG.Ia 1SS1 sillea «eartptfcfctigea i writn lktetegz ook In geval zulten «rierttetten heeft >nt". De Britten vei boden an da oartog de toegang tod bet aflaad, dat door de aufi mei rware bonkers urns beuuUd. aan oHe Battee» en pbnrikl» bet itwdntteii ate doelwit voor de ptocfbwn- Dit verbod j« nu docjr een twin tigtal jonge Duitse mannen en vrouwen overtreden, maar de Brit ten zijn w nog niet In geslaagd «te boosdoeners, die uit nationalisti sche motieven handelen, te be straffen. Wel hebben rij twee hum] «en patrouilleboot met ge wapende poli tie-agen ten naar het eiland gestuurd, maar «en daarvan «trandtóc op en de andere kreeg atêrö «ast de schroef. De Britten hadden ook een landing met schepen van de Duitse mij- nenopruimdienst In Cuxhaven ge organiseerd, maar die vlet i» bet water, omdat de leider van de» dienst weigerde schepen ten. De man is nu ter be* schikking te stelten. De ontslagen, maar beroept zich op een uitspraak van „Neurenberg", waarbij is vastgesteld, dat een mi litair, die een order, in strijd met zijn geweten ontvangt, deze niet behoeft uit te vtïeren. De ongekroonde koning van Hel goland van dit ogenblik, prins Zu Loewenslein, heeft gisteren in een schrijven aan premier Atttee ver zocht, persoon lijk. voor het herstel van de volkenrechtelijke status van het eiland op te komen. Intussen heeft de zask at tot overleg tussen Amerikanen en Britten geleid De Amerikanen schijnen bereid bet eiland weer Ier beschikking van de Duitsers te stelten, omdat zij, nu de kwestie d«r Duitse herbewapening acuut Is» geen nodeloze onenigheid met Bonn wensen. De Britten daaren tegen rijn geneigd, eerst de over treders le bestraffen en pas daar na een herziening der verbodsbe palingen te overwegen. Stoker dood gevonden voor verwarmingsketel NIJMEGEN. Een stoker van «Je centrale verwarming van de Nijmeegse veiling, de 48-jarige M. Peters, werd. nadat hij enige uren werd vermist, bedwelmd voor de stookinrichting gevonden. Bij aan komst in bet gtekenhuis bleek i.ij reeds te ztfn overleden. Hij was vader van vier kinderen. die venebfflende Jaren in iwdiarriï bebbea gediend, weiden encase*- gen veer bet fcsedn Tan berbaBaceeefmhiten. Trien sniften bet een vinden, sect generaal Srib in de Jfffitd» SpecbteE* natrad, waarin ÜM «aatfaa a De ewsie te, dat w^ drae groeten de mensen met lange jniStoire er varing ouder «te huidige «SMtoadig- i heden niet buiton beschouwing rno- s gen Laten en zy op korte termijn niet vervangbaar rijn door over eenkomstige aantallen, die nog ge heel geoefend moeten worden. De tweede is, «lat rij een zekere mate van herscholing «vooral ia groter verband) niet kunnen missen. Zon der dat i ouden htm banden en die van hun aanvoerders m geval vaas een plotselinge oorlog geheel ver keerd staan. Zo zullen dan fa dit jaar m brf- löidegroepea achter elkander wor den opgeroepen. Zy zulten een mo- bitijatic-oeteniag houden, hun xnfli- tairr kennis weer opfrlueö en uit breiden en tenslotte oefenen in bri- gadeverbazuL Hun orgatusatee werd* Amerikaans, terwijl rij voorlopig met Brits en Canadees materieel zulten oefenen. Mocht het Ameri kaanse materieel tijdig la voldoen de mate «ankosnen. dan zal ook dit ntm bij de herhalingsoefeningen worden ingeschakeld, Wachten daar. op is echter onverantwoord. Er wordt hard gewerkt om bet kamp Oir schot tijdig zo., nic in te lichten, dat een geben brigade daar kan worden ondergebracht. De brigades zulten «te etwidmjag aan officieren en onderofficieren krijgen, waarmede rij ook zullen mobiliseren. 7.lj allen dus oefenen onder de brigade-, de bataljons- en de afdeUugs-eoiztmandaoten. die rtobOïsaiie het bevri zullen voeren. Bjj de samen- stelling der brigades zal zoveel mogelijk bet verband, fe Indonesië gevormd, Wïrdm bebcudes. Aan de oefening van bel kader, dat «enter opkomt, «at vaa de bri gades zal leiding worde» regrven door ecu bripncte-imlnKtieteam, dal levoffl zal moeten veruricew®. «zat er de nodige eenheid in wordt gebracht en telkens roet de onder vinding van de voorafgaund* knar rekening kas vwdaj gebouden. Ia overleg wet onze Aroerikaaam vrienden wordt getracht de be schikking te krygen over een Ame rikaans officier roet oorlogservaring «I» brigadecoounaadant. teririade het iastructieteam te kunnen lei- eten. Bdsafve bet kamp Oindntk nog «ten tweede kamp In aanbeuW om te dienen voor tegering tikten» de berbjOmgaoefMungen. £tet Ëgt mèd- cten op de. Vriuwe. fejj j met dm' troepen.Be territoriale verdedigiag. Haa oadr- mngsperwnste zal wwt fcorter «Qb esa ia het fcujZnwter op de tmitarial* verdedigjstg zyzktogMbrid. Desa Mricrddm wwden wumut- Be* vormd uit permmetl. dat in kw* nerië heeft gediend, aangevuld 'mek ben. «Se to Nederland «flewtm. Ook toef xal eee dtog 'geven' eé- tnesEon. ep Ü6 oobraaki* ■wg bij Moordrechtgreep 4* vaa lOdB ah Rodercbtm vnp- zoet melkbuaeen. De «rib .werd-ap»'.. rij geslingerd en zwaar bifh» digcL De bestomttfer flap een hoeSte wond tm.. De Oeihwaarvan automatiaribe koppeling brak,. .iwmS met «en mwltetd vaa N tikooBtef per uur door tot Gouda Met mm-- de reirigcfa ia Utrecht aan. HEERLEN. In IMft dedro xtri» Mj de geremen^ke Ltmbaqp* trdj- nen to totaal «teKtetoke mwrëaU^ ten voor. In HMB *n tt# bwtoteg dit aantal nap, 17 en 14 tVa» i TILBURG, Op OatejuncTHf ririeu cnkrle mlmlwu 'éUt, TShnrree ptottte. het M te de Uareretreat Ie TUbmn towarw, wuf Tlit Uilenspiegel rn Lord Létter hst Otttjunmcnamj Th de duw desttene ander „TUI Uüenapteger nttsondrn. De sender 1 me de rvckei Reeds ruige «yd z«mden twee roetmoeite te dea* tender op bp elkaar in vertuodin* «taande ge-*perer. Twee uur voer ntidder* hetme render*. Tijl Uitensptegel en nacht rieten de recherebeurs dd Lilltoui populair*- prq«rwmm»s uit, wschiltoind* •cteuilplastsen van «tie swer in de «naak rieten von t beide geheime jendars bfaiMMt. «te TUburgse Jutsterrar* Ttjl tóten- w3»rtjoor «Je radio-amateuni oo aptetel zelf wilde Ouitejaarsavond heterdaad betrapt vrécdni. thuis zyn. lenrijl hij teven» «m AU* onderdelen wan do daad»* speciaal programma wilde breftgm. i *tie»« zender» warden in bettog Voor bet «em besloot nrn vanuit S yiWHtWi- IttffMÉM bevocuteti zkfi rijn huis de medewerker# Paij*», l m gvamctoonpuptm- Pet overvmte Lord Lister. UllipuU Mawntie. Don wagen werden de medewÉhwg Quicboile rn Tijl Uitenspiegej voor «aar liet politiebureau gebracht» de miemform t« teten «girnéra. N« bet afleggw *m veeklariagea Het Week de pohu- weinig werden rij weer ij» vrijheid ge* m., j riekt. Tijl Uitensptegtt PABUS, Uit officiate br<m wordt bekend gemaakt, dat mto»rter-pre- •ktent Pléven zich in de loop van deze maand naar Washington tol begeven om met provident Truman te opraken over «Ie hotdi** kritiek* telnatte la de wereld. Verwacht wmtlt dat PJéven zat vertrekken, nadat het parlement zijn definitieve we^tourtog heeft gehecht aan de her bewapening»begroting, Mijnramp in Honearije: 81 doden nw. 41» ZoMlnlat zb fmriz van »a «eidoöla» uwcétwbm «Wh» to urn inijn to TMzotragr* Er wrr- JMt *1 muswrriwr, Wj ite Mtpiit- tréo-d, D» kntoim dntoMn #Wto n t-aneMbtot l»tnMé. nzkiz* **B U mizbtrr vat min. torn» tt tmtmt.mttt* wanttTmt Jj* «se*,™* *-«»1 hui**aorta, waar bom ttbéttrterite wadhtiei er.waa i lik tydnw het wertotté. to r leu wc jaar een jonge, vrouwelyk* MoertwrMe fIJlf.j Door «Je teettdagén «dhter one flg% <w U mi we«r extra op de ktetotje* moe» letten, -rerwtizen wri U naar om» advertettti# - Vorst e» mist «rtmt sntrmt, ««s« «tofctortoam, wttoto -to< n-toi nmnM. de neem tn eeMrad Off tn. tele pletteen meun» vond. oeenzee» Befcse wv» tot te». eetztwu en het vttonwn I tm. tm «eet epïn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1