Chinese doorbraak dreigt aan het centrale front in Korea HET ROTTERDAMSCH PAROOL m 'fêP Geen bommen op CMna zónder V.N.-besluit Intsjon achter vuurgordijn van de vloot ontruimd Niet alle partijen voor directe opzegging Unie Nederland behoeft de griep niet te wezen Baby stelt ministerraad voor een taak Russische troepen in China? Franse aanval in Indo-China Chef luchtmachtstaf naar de V.S. Jachtopziener wondt stroper gevaarlijk VN-delegatie voor de microfoon Trein stopt tv eer in Zoetermeer Ccv/mpi? INDONESh OVER NIEUW-GÜIXEA Jlasjumi uil Nedaland tuee maanden tijd geien om standpunt te heizien Philip s bestaat 60 jaar Peniciline looi hom t sterfgevallen Zwendclzaak in hoger beroep Horeca-bedrijv en villen prijzen v erliogcn Franse Senaat tegen nieuwe belastingen Alojsius Pieteison beïnvloedt door gebooite stadsbestuur van Hengelo f - J1 - lie Jaatgang, no. 4 Red en Adm Long» Haven 141 Schiedam Tel 69300 Abann prijsi per week Ola per kwartaal 515 losse nummèrs ƒ0 09 Opgericht door de Stichting Het Parool' DE SCHIEDAMMER Vrijdag 5 Januari 1951 Uitgave NV De Nieuwe Pers Postgiro? 3?S6<)4 Bankier Amsterdamschs Bank te Rotterdam Directeur B de Vries Hoofdredacteur W B F Schaper TOKIO Ook Intsjon, de aan dc Gele Zcc gelegen haven van Seoel, is door de terbonden iiocpcn prijs gegeven De manschappen, die eerst dc toegangen naar Seoel hebben verdedigd en daarna op dc weg van Seoel naar Intsjon verwoede achterhoede gevechten hebben* ge leverd, zyn aan booul genomen van de geallieerde schepen Dc achtervolgende Chinezen w erden op ecu afstand gehouden door het vuur van de oorlogsschepen Intussen hebben de overmachtige rode legers hun opmars naar het Zuiden voortgezet, oa door over dc Ilan te trekken ten Westen van Seoel In iVIidden-Korca proberen zij door te breken, ten einde het front der verbonden troepen in. twee delen te splitsen, voordat deze hun posities hebben gestabi liseerd ui een nieuwe verdedi gingslinie ten Zuiden van Seoel, waarvan dc juiste ligging nog ge heim wordt gehouden Het nieuwe verdedigingsplan dor ver bonden troepen in Korea is een streng bcwiukt militair geheim Waarnemers te Tokio houden zich bezig met gissin gen waaun sprake is van een nieuwe linie door het dertig kilometer ten Zui den van Seoel gelegen Soewon Ook acht men het mogelijk dat nog vijftien kilometer Zuidelijker door Osan lopende vcrdethgmgssiellmgcn zullen worden betrokken Donderdag duur de de terugtocht der verbondenen troepen over het gehele 240 kilometer large Koreaanse front voort Dc toestand in de centrale frontsector langs de ten Noord Oosten van Seoel lopende weg tussen Tsjoentsjon en Wonjoc is met duidelijk KOREA 'B'r a iranum-im HONCKQNG Volgens onlangs in Hongkong uit China gearriveer de reizigers zouden eenheden van het Russi*cie leger in China zyn aangekomen en m Sjanghai en Tsjing Tao (een haven ian de Gele Zee) alsmede in Charbin (Mand sjoenje) gelegei d z jn Russische soldaten met volledige uitrusting waaronder pa ntse r v oer tuigen zou den volgens genoemde zegslieden itv dc tweede helft vin November via Peking naar Tsjmg Tao vei- voerd zyn De Amerikaanse minister vin Landsverdediging Marshall ver klaarde Donderdag te Washington da de s tuatie in Korea zich bijna juist zo ontwikkelt als werd ver wacht Luitenant generaal Matthew Rtrig wav commandant van het Amen Dc kaart schetst dc situatie zoals dcc minacht was Volgens latere berichten is ook. dc havenstad Intsjon ontruimd en beweegt een sterk coinmuiustisc/i iegcr - c/i vrij snel in de nch mg van het belangrijke 1 ooppunt Wonjoe dat een der nepen naar Poesan beheerst kian c achtste leger heeft na een bezoek aan dc troepen ten Zuiden van de Han v erklaard dat alles daar prachtig gaat S MGON Donderdag hebben Franse troepen een grote operatie uitgevoerd in de omgeving van Ticnvcn m Nooid Oost Indo China Ticnven is een bolwerk m dc N Oostelijke hoek -van het B ranse b uggenhoofd m Tonkin De Viet m nh rebellen li okken troepen sa m n aan de Chinese zijde van de giens vvairna zij dc grens over stiken i_n tn aanzienlijke steikt" opi ukten om Tienjen te omsinge len De Fransen zetten onverwijld twee «terko colonnes in die door het ociwoud op uitten en de strijd macht der opstandelingen verras len DEN HAAG De chef van de luchtmachtstaf luitenant generaal I A Alcr zal 12 Januari vergezeld vin de chef materieel luchtmacht staf kolonel vlieger waarnemer B de Kruyff van Dorssen op uitno diging van genet aal Hoyt S Van- denberg chef van dc luchtmacht staf van de Veicmgdc Staten een bezoek van. due weken brengen aart de Amerikaanse luchtmacht om zich te oriënteren omtrent de orga nhatie en de werkwijze van ds Amerikaanse luchtmacht WASHINGTON De VS heb ben aan Argentinië Brazilië en Chili ieder twee lichte kruisers 1e koop aangeboden Het aanbod is aanvaard De Ï!to J K Lcycn directeur tan de Veremgivg toor Veilig Verkeer heeft als eerste het nieu we autonummerbord ND 00 01 oittaigen Het bord nerd uifpe- gcuen door dc Rijl sdienst toor het ucgierl eer E*M PERSCONFERENTIE VAN TRUMAN WASHINGTON President Truman lieeft Donderdag op een pers conferentie verklaard dat de Amerikaanse strijdkrachten China niet zullen bombarderen zonder machtiging van de V N De president sprak oi nieuw dc-hoop uit, dat ccn derde wereldoorlog dit jaar zou kunnen worden vermeden In antwoord op vragen hoever d> ontwikkeling zou kunnen, gaan voordat hij Truman roet hot Con gres zou moeten beraadslagen over een oorlogsverklaring zcido do president dat indien de juiste tijd gekomen was de juiste maatregelen zouden worden genomen Hij hoopte dat het tijdstip waarop hij om een oorlogsverklaring zou moeten ver zoeken nimmer zou aanbreken en voegde er aan toe da* dit nog met gekomen was Hij deelde mede dat cr geen Ame rikaans verzoek aan de VN om China te bombarderen m overvve ging was Hij veikltarde verder dat de loon en prijs controle zo spoedig moge hjk m werking zal treden Doch daarvoor zyn speciale wetgevende maatregelen nodig nLi'jBiim lamrua'" SITTAKD De particuliere jachtopziener Suylen uit Sustercn ontdekte Donderdag op een inspec tietocht drie stropers Hij som meerde het drietal te bin vei staan Twee hepen weg De derde trok een nies en keerde zich tegen de jachtopziener Deze laatste maakte van zijn vuurwapen geb uik cn trof deze stroper zekere E uit Sittird aan de hals E werd le vensgevaar Iija. gewond naar het zickcnhun» tc Sittard vervoerd Zijn toes and was Donderdagivond nog zorgwekkend De beide andere stropers zyu gearresteerd DEN HAAG In de uitzending verklaring en toelichting van Vrijdag o Januari 19 la1933 uur v a de zender Hilversum II zal dc Nederlandse delegatie bij de Alge mone Vergadering van d Verenig cie Naties haar indrukken uit La^e Success w eergeven Aan deze uit zending woidt deelgenomen dour mr G J van Hcuvcn Goedhart mevr J A Fortamer de Wit ar C L Pitijn A S Spits en mr H E Scheller Slakkcnberg 111 Belgm richt \ei\4oesting aan BERGEN (Betas) Dr. 60 meter hoge slakkenberg St Antontus in do buurt van Bergen die Woensdag in beweging is gekomen heeft tot dusver 12 huizen van het dorpje Bou^su vermorzeld meer dan 100 gez nncn uit hun woningen verdre ven de spoorlijn tussen Bergen en Quievram aan de Franse grens ge btokkeerd en een bruc voor voe gangers over de spoorlijn bedolven Plm 3 000 mijnwerkers zijn thans tot werkloosheid gedoemd NEW YORK De Amerikaan5"* progressieve (hnkso partij heeft president Truman verzocht onmia delink alle Amerikaanse troepen uit Korea terug te trekken Vdc bewoners tan Marken heb ben gcbnttk gemaakt van dc ge legenheid -ich tc latc~~ ncn cr tegen nfluen-a Dr Pasdeloup cn •ijn assistenten hadden de i anden tol "UTRECHT Met ingang van de nieuwe dienstregeling van de Ne dorlandse Spoorwegen zullen enkele elation* welke waren opgeheven wederom in gebruik woiden geno men Daaronder vilt ook Zoeter meer Dit is voor Zoetermeer met zijn grote industrie van zeer groot belang Ook voor het publiek is dit van betekenis omdat men tot nu toe eerst met de bus mar Voorburg of Gcruda moest of omgekeerd lm oer ian INedeilautlsc boter m Belgie Mij BRUSSEL De minister van Economische Zaken cn Middenstand heeft bekend gemaakt dat de invoer vin boter uit Nederland v ooi taan kan geschieden zonder bijzonder in voerrecht cn dat anderzijds het to nog toe bestaande stelsel vin con tingentcrmg en verdeling afgesehart DJAKARTA Het Indonesische parlement is Donderdag middag begonnen met een belangrijk debat, dat ccn keerpunt kan betekenen in de geschiedenis van de staat cn wellicht kan leiden tot een breuk met Nederland Tot nu toe hebben zich zes cn twintig sprekers opgegeven om hun mening tc uiten over de regeringsverklaring, die minister president Moham med Natsir W oensdag aflegde Op het ogenblik zijn twee moties i onderzocht met het doel eveneens ingediend De eerste afkomstig v an tot annulering er v an te komen In if in de oppos tic stamde F in.» krujgen v«o de .Masjumi de krachtige nationale partij drim,* v locjiojtv aan op liet opbefftn van de Unie In de tweede ondertekend door do fricties van. de Partai Indone sta Rakjat do Partai Indonesia Raji dc katholieke en de demo cratischc fuctic wordt Nederland twee maanden de tijd gegeven om de eis tot overdracht van Westelijk Nieuw Gumcn oevredigend te bc antwoorden Zou Nederland dit met doen clan zou liet Unie Statuut wor den opgezegd cn zouden andere met Nederland gesloten verdragen die voor Indonesië nadelig zijn worden {Van een onzer verslaggevers) In Engeland cn Denemarken heeft kortgeleden griep geheerst Het aantal ziektegevallen was zeer groot Er is echter geen enkele reden ora in Neder land een herhaling tc vrezen van de kwaadaardige griep die in 1918 *o veel slachtoffers eiste Dc Spaanse griep van locn zou nu alleen mogeluk zyn als inmiddels de petneihne met was samengesteld Een kwaadaardige gncp wordt vaak gevolgd door een longontsteking waartegen voor de ontdenkmg van pcntciimc niet veel tc doen was Maar nu kan dank zy pemoline in dc meeste gevallen een patient met longontsteking spoedig genezen zodat men in geval van ccn griep epidemie met bezorgd behoeft ic zyn voor rampzalige gevolgen als m 1918 EINDHOVEN \an 13 tot 20 Mei as zal dc NV Philips haar 60-jarig bestaan vieren Dit lubi- leujn zal worden gevieid omdat dit met het halve eeuwfeest in 1941 met officieel kon gc*-ch "den De Grote Markt zal getrans formcerd worden in een Ejropees uitgaanscentrum Er zullen v m- kels cafes wijnhuizen erz wor den opgetrokken waarin wordt bediend door mensen m de kle derdracht van verschillende lan den Danseressen cn dansers uit vele linden zullen nationale dansen de monstreren Een tweede centium van de feestviering zal t Stadswandclpark zijn dat door dc NV Philips zal worden verlicht en gemetamor- phoseerd in ccn wondcrtuin Atic werknemers van dc NV Philips zullen op *wee extra vaeantieda- gen kunnen lekencn De griep in Engeland cn Dcnc marken waar dooi dc vele zieken zelfs stagnatie dreigde in het •spoorwegverkeer cn in de mijnen maken het begrijpelijk dat men in Nederland ooi bereid is op de griep Op het ogenblik is er echter geen enkele andere omstandighei 1 die de*.c verwachting icchtvaar digt In Januari cn Februari zijn er altijd wit moer gnep gevallen dan in de lest van het jaar Griep is aldus een bekend" me discho specialist die ons dit alles vei telde een virus ziekte De gncp voischijnselcn woidcn Vf-r oorzaakt door vcrschillcrdc virus stammen die nog niet alle bekend zijn Zo komt het dat er nog geen afdoend bestrijdingsmiddel is Er bestaat wel een zogenaamd poly valent viccin waarin dn© stam men (in ©cn v irus ondcrschcidn zich stammen verwelkt zyn Het hangt echter van dc aard \dn het griep va us af of dit vaccin dienst kan doen In geval van eon griepepidemie zouden de virus stammen onderzocht moeien wor den en dan zou pas als men al thans tot injectie zou overgaan het vaccin samengesteld mo'tcn worden De vraag is echter of men dan nog tijdig kan beginnen met de injecties Een injectie met dit vaccin kost ongeveer dnc gulden De duur van de invloed der injectie is om cn by de zes maanden Om griep c voorkomen zou men zich volkomen moeten isoleren maar dit is tenslotte met mogelijk Men doet het verstandigst zeer hvgiemsch te leven vroeg naar bed tc g3an zich met *o vermoeien zich met op tc houden op plaatsen waar veel mensen zijn geen alcohol te ge brui ken alcohol vermindert het weerstandsvermogen' en veel te wandelen Jn de friese lucht Als men dan toch griep vat dan is hot raadzaam he* bed te houden en eon aits te raadplegen wanneer de griep verschijnselen blijven aan houden en ei dus blnht dat geen sprake is van een gewone ver koudheid De aits al dan in de meeste gevallen sulpha praeparatcn voorschrijven die de koorts doen afnemen Amenta \exluuitt te teel ki anlonpapier MONTREAL Dc Canadese Dag bladbond voorspelt voor 19 ïl schaarste m de wereldv ooi raad van krantenpapier en mogclijK een te kort, indien het verbruik in Ame rika blijft toenemen De VS ver bruiken €0^ van do totale wereld voorraad (voor de oorlog 44ró) al dus deze bond HONGKONG Een nieuwe at las die door communistisch China is uitgegeven bevat een kaart van het Zuid Oostelijk schiereiland van China waarop Malakka en gedeelten van Thailand cn Indo China voorkomen. ARNHEM Een los w eikman uit Bei ge i op Zoom en ecu fabrikant die thans in Antwtipcn woont heb ben geruime tud m hun ondeihoud voorzien door notabelen ten platte lande conti ibuties tc doen storten voor con gefingeerde vetemgmg De Arnhemse rechtbank vcrooi doolde beiden tot tien maanden gevangc msstraf In hoger beroep elite de proc ge nerail van hei Arnhemse Hof tegen de ecistc 12 maanden gevangenis straf cn tegen do fabrikant die roods dertien maal is veroordeeld en dc nnstiehter van deze oplich terij zou zijn ccn jiar cn drie maanQ4.11 met aftrek Uitspraak ovei 14 dagen de in- Mohan medaansc paittj vernam Aneti dat deze motie zou worden gesteund Ook u t dc debatten in het parlc ment blijkt dat de Masjutm geen onmiddellijke verbleking vin dc Umcbard wenst Volgens de woord voerder van de partij mr Jusuf Wibisono is de Nederlandse weige ring tot overdracht nog geut reden om de Unie op te zeggen Met de regering was hij het etns dat met de Nederlanders nog kan worden onderhandeld op basis van over dracht der souvcrcmilcit Een ccn zijd gc opzegging van ccn interna tionaal verdrag als de RTC zou de gogde naam van Indonesië be zoedelen In regeringskringen verwacht men dit de m Maart te houden confcren tie van Unie mimstets tc Djakarta de laitstc m Umeverband z«l zijn indien Nedeiland rich met alsnog bereid verkhart de «omcreimtcit over Westelijk Nieuw Guinea over te dtagen rinse spooxarheitlcis gaan in staking HELSINKI De vakbonden der Finse *pooi arbeiders hebben tot ccn staking besloten Zij zal heden (Vrijdag) middernacht ingain De eisen tot loonsvei hoging zyn met in gewilligd Hoewel he* rijdende per *onecl met b j dc staking betrok ken is verwacht men dat het spool verkeer spoed g stil liggen zal Zy Urorifei» al prooi de prinsessen frene en iUflrgrtef uant als lader moeder cn Bcatnv nog een paar dagen m de sneeuw en de zor tan St At ton blyi en gaan .y reeds op eigen gelegen) cid terug _odra het Btlthotense schoolUoLje van $e- hoouaatnhr-id hitdt Van Zurich na ar Ba-el hadden -v (Donderdag) moeten treinen omdat m Zurich mist huig Uil Ba el vertrokken -y tegen oyien en op Schiphol land den om half tien Len beetje ver reisd slaperig klommen -y tn een hof auto hutstoe de paar dagen sneeuw vermaak -aten cr weer op. net als toor u toor ons toor alle maal (Eigen berichtgeving) DEN HAAG In de kring van exploitanten van hotels restaurants -en cafes wordt steeds meer aange drongen op vtrhoguig van taneven en prijzen De thans van kracht ge- worden huurverhoging dc stijging der omzetbelasting de voortdurend toenemende bedrijfskosten, cn de steeds grotere uitgaven voor onder houd zouden eet dergelijke prijsver hoging noodzakelijk maken Dczci dagen was cr reeds een vergadering van Bedryfshoreca en de vnjc vakverenigingen waarbij ook gesteld vvijrd dit de bedrijven niet in staat zijn op de huidige basis dc kostenstijgingen te dragen Hot voorlopige overleg kon nog met tot resul aten leiden aangezien nog met alle bedrijfsgcnoten zich hebben uit gesproken Verwacht wordt dat binnen met al tc lange tijd beslui ten genomen zullen worden Bomiiieni\ei pci fabriek gaat weer werkexx BURBANK De Amerikaanse luchtmacht heeft de Locknced Air craft Corpomtion verzocht een van. do groo ste vliegtuigfabrieken de Lockheed fabriek te Marietta (Geor gia) weer m werking te stellen De fabriek bouwde bommenwerpers van het tvpe B 23 in de laatste ooi log en lag sinds het einde stil. Zj gaf aan £8 000 aibeiders werk Het 7il nog enige tijd ojren voor hc». werk hervat kan worden LUXEMBURG Dc regering an Luxemburg heeft besloten da eenjarige dienstplicht in tc voe len. PARIJS Met 1"3 legert 131 stemmen heeft de Fnnsc Senaat vandaag de tekst van het bcwipc ningsvoorstel da* Zaterdag door dc Jvitionale "Veigadering is aangeno men envoi pen Tegen stemden Gaullisten rechtsen cn enkele ra dicalcn Het voorstel beoogt nieuwe belas tuigen tot ccn bedrag van 140 mil hard francs ter financiering van de extia bewapemngskoijtcn ten bc dragc van S'ïS milliard Waarnemers 7ijn van mening dat v elke tekst r»ok door dc Senaat wordt aangenomen premier Pleven door dc Nationale Vergadering al worden gesteund by dc oorspronke lijke versie van het voorstel. O an een onzer redacteuren) DEN HA \G Alovsius II G T Ticterson heeft gisteren op het ogen blik waarop hij hel levenslicht aanschouwde dc Kaatl van Ministers door het simpele feit vin zyn verschUnmg reeds n taak gesteld Dat is meer dan menig stem cling vermag tc doen gedurende zyn gehele leven Alen mag rustig stellen dal zelfs degenen die in hun later leven tot dc hoogst© ambten cn functies geroepen zyn gcmcenlyk reeds enkele tientallrn jaren, hebben geleefd voor zy de Raad van ministers van het Koninkrijk voor het eerst in beweging brengen Niettemin Alovsms II G F I naakt verschijnen heeft de jonge FieUrson hoeft ïeeds op het ogen- I AIojsius H G F Pieteison do mi- mstci van Binnenlandse Zaken, ccn bevoegdheid ontnomen en de ze overgeheveld naar dc meer ge schakeerde Raad van nunistcis Het touwti okken dat ook om deze burgemcesieispost wel weci zil ontstaan tn aanmerking genomen, is het wel nllcLimnst uitgesloten» dat riit ventje als eerste levensdaad het bestuur van zyn vaderstad op belangnjkc mate heeft beïnvloed. Vrij zacht *v ^3 Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag- -i av and r* J Aanvankelijk zwaar bewolkt met af cn toe regen of motrc- gr gen voornameiyk in de nacht «5 If en ochtend later plaatselijke, d opklaringen Matige tot krach- g P tige on langs de kust tijdelijk E, F wellicht harde Zuidelijke tot p Zuidwestelijke wind Vrijzacht M II S Jan zon op 8 48 onder 1044 3 maan op 8 07 onder 1431 3 V ut: Bauw rV blik dat hp zun ceistc klaaglijk geschiei aanhief ccn punt op cle agenda van de heci Drces ge pi wtst ïly is dc 50 000ste invvonet van dc Twen* industiie stad Hengelo Het toeval wil dat enke le dagen tevoren Hengelos buigc- mecslci mi Van der Dus ven be noemd is tot burgemeester van Doidrccht zodat Hengelo binnen kort een nieuwe burgervader be hoeft Tot gisteren vvas dat n zaak van dc minister^van Binnenlandse Za ken on de Koningin Maar m para giaaf 2 artikel 2 lid 2 punt c voor het ïcglcment van Orde van de Raad van Ministers staat uitdiuk kclyk omschreven dat het aan de raad van ministers is te beraad slagen cn te besluiten over vooi- di achten aan dc Koningin tot be nocming en ontslag van hoge staatsambtenaren en andere met gewichtige betreking beklede personen Met name ook over die van burgemeesters van gemeen ten boven de 50 000 zielen Door het naakte leit van zyn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1