Drieledige keuze voor Ambonnese militairen op Java HET ROTTEKDAMSCH PAROOL1 TAFT: „GEEN TROEPEN VOOR EUROPA" Chinezen trekken in massa over de Han Rebellie tegen Nederlandse leger leiding wordt met geweld gekeerd over uiting van jBr v. d, Goes v. Naters - Plannen genoeg, maar kans öp uitweg klein Electrische uurwerken lopen lelijk achter lie Jaargang, no. 5 Isolationistisch betoog van invloedrijkste Senator Pléven stelt weer dc "kwestie van vertrouwen Kabinet beraadt zich Maandag over de ontstane situatie Ook bij spoorwegen kolenpositié precair Geen socialisten in West-Berlljns GeaUieerd-Duitse besprekingen gaan door Vliegvelden van Soewon en Wondjöe in communistische handen KOREA IN DE VER. NATIES F ranse successen in - Eisenhower ook naar Nederland .WAT VOOR WEER? Zacht en kans op regen - Vrij zacht J2i£S. 53 sid. CD Aam. longo Hcrvin 141. Sck!«i3am Tsl. 69300 Abdiin.prljsi pér woèk 0.4» per kwartaal 5 IS, losse Bummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" ,Zaté?|ij '6 |4aï|ai,19Sl -mt jaye N.V. Be Nieuwe Pers-— Poslglro *398644 Bgailé.Ani»terdamsehe Bank t® Directeur» B, de« Vries Hdpfdrëdöctéur:. W,' ;B. T. Schapèr DEN HAAG.De Nederlandse regering heeft de Ambonnese militairén in de kampen op Java, die de tijdelijke K.L.-status hebben, voor een keuze gesteld om een einde te maken aan de moeilüknedeii. Die keuze is drieledig; overgang naar hétleger van de Republiek Indonesia, de Apr!, demobilisatie ter plaatse of afvoer naar een eiland in de Zuid-Moluk- ken. Zij moeten voor 15 Januari een beslissing hebben kenbaar gemaakt. Tevens heeft de regering de Nederlandse bevelhebber, kolonel van Santen, die generaal"Scheffelaar is opge volgd, gemachtigd in geval van reb ellie tegen de Nederlandse legèrlèiding gebruik te maken van de wapens. In de verschillende kampen, vooral te Djakarta en Surabaja, is het de laat ste weken onrustig geweest. Op Eerste Kerst dag hebben in Djakarta 60 jonge Ambonnezen hun Nederlandse bevelvoerende officiëren neergeslagen en 'zjjn niet medeneming van hun wapens uitgebroken. In de stad zjjn zjj gaan schieten op het publiek, met hét gevolg dat er doden- en. zwaar gewonden vielen. Op oudejaarsdag hebben zich opnieuw ongere geldheden voorgedaan. Nu de milLtairen hebben mede gedeeld, dat zij de Nederlandse offi cieren-niet langer erkennen en Z», zich onder bevel hebben gesteld van hun' vertegenwoordigers in Ne derland, heeft de commandant Or welke -bijna waanzin- 7iipe. verhoudingen de koude..oorlog. die in J. Oost-Azië reeds gloeiend heet:.is --— heeft geleld, tonen dezeAwee fotó's,' beide op genomen' aan 'de rand van het IJzeren Gordijn. Op de- ene ziet men, hoe ten 'Amerikaanse sol daatvolkome#, ^uitgeput in de strijd .tegen' het '.g&weld der com munistische mJassalegers --in Ko rea, .langs eprtl.besneeuwde weg in- de - omgeving 'van Seoel van ow.rvern%oeidhHd-;in slaap is ge vallen. Op de"' andere; die one uit Wenen öcreöct," overhandigt eén Rvssische officier plechtig een degen aan een-Amerikaanse kapitein, eeii^symbolisch gebaar, waarméde te] kennen gegeven wórdt, dat dg.'Tlussen' het bestuur van de stad vóór eén -maand dan de Amerikanen overdragen. We-' nen is -namelijk-/de enige ,$tad.. ter wèïcld..it>aar dé bondgenoten uit Wereldoorlog II nog op be trekkelijk vriendschappelijke wij ze samenwerken.- .Om 'dé beurt oefenen- Amèrikanèn, r Russen, Brittcrt. en Fransen er het be stuur ^Ü^AVanrtéér,' zo zal men zich T^cfr'eén-'lzucht afvragenzal een dffgèlijk 'bééld1 van samen werking nlet.hmgêr tot dé hoge uitzönaêrtnpeü.: behoren? WASHINGTON. In de nieuwe Senaat beéft de republikein Taft, die btf de laatste verkiezü;. gen met een grote meerderheid werd herkozen, voor de eerste keer zijn stem laten horèn. Zijn critiek op het buitenlands beleid en In het bijzonder op het Noord-Atlantisch Verdrag wordt ln de V.S. als belangrijk beschouwd. Mede omdat nu Vahdenberg, de leider dér republikeinse Senaats fractie, zich om gezondheidsredenen in feite heelt teruggetrokken, de invloed van Taft in de fractie groter Is geworden. Bovendien Is de democratische meerderheid van twee stemmen in de Senaat een uiterst wankele basis voor de regering. Een bijzonder punt van aanval maakte Taft van de bevoegdheid van de president om troepen naar Europa te zenden. Hij betwistte'deze bevoegdheid en concludeerde dat Truman ook met het zen den van Amerikaanse troepen naar Korea, zonder eerst de toestemming van het Congres te_ vragen, buiten zijn boekje was gegaan. Overigens noemde hij het 'Atlantisch Pact een reusachtige ver gissing, waaruit z.L het grootst mogelijke gevaar voor oorlog voortvloeit. De eerste zorg van de .V.S." moet zijn de verdediging van eigen grondgebied, vond Taft. Dat wilde, niet zeggen, dat wjj de rest van de wereld moeten laten voor wat zij is. Doch door een sterke luchtmacht en een uiterst krachtige, vloot zou hpt mógelijk zijn dg communistische' dreiging te stuiten, beter dan doprj-hgt inzaten van grpndstrjjtoach^n.' De. herbewapening van Eipropazou,.'-vreesde-Taft', bijna"zeker "tötoorlógJelden. Qp eën opinerJdh^ van de democratische Senator* Lehman;"iiafc-bij verovering van West-Europa Rusland, een'even 'groot industrieel' vermógen zou krijgen als Amerika, antwoordde Taft:* „Ik hab niet gezegd dat ik wil, dat de V.S. werkeloos zouden toezien. Indien wij een redelijk bondgenootschap hebben met Groot-Brittannië, Frankrijk. Nederland, Australië en Canada en indien wij er daarnaast voor zorgen oppermachtig te zijn ter zee en in de lucht, vormen. wij "een macht, dié de Sowjet-Unie zich niet kan veroorloven uit te dagen. Ea deze macht zou. Europa kunnen blijven beschermen, zoals zij dat in de af- telopen vijf jaar heeft gedaan. Dat it kon is .een gevolg van het ont zag, dat onze zee- en luchtmacht de Sowjct-Unie hebben ingeboezemd. Het is niet nodig ergens een spe ciale verdedigingslinie in te ne mén. Wij zijn in staat, ook zonder dat, eèn reusachtig gebféd door on ze macht voor een oorlog té be hoeden". PARIJS Nadat de Senaat. Vrij dagmorgen -met: 155' tegen 18 stem men bij 130 onthoudingen het tota le militaire crediet van de bewa peningsbegroting ten. bedrage van 740 milliard francs had goedgekeurd, "doch de nieuwe belasting ten bedra ge van 140 milliard had verworpen, heeft minister-président Pleven dés avonds, toen in deNationale VérT gadéring het wetsontwerp in tweede lezing1 behandeld werd, om drie-mo ties van vertrouwen verzocht. Deze moties betreffen, de volgende pun ten: I. Goedkeuring van het totaal dar op de begroting voorkomende uit gaven voor de bèwapèning en de militaire defensie:- 2; Verwerping van hét Senaéts- amendèment, volgèns hétwèlk de be- Iastiügpost in de" begroting vermin- déFd zou worden.^ 3. Bevestiging van dè eerste stemming 'der Nationale Vergade ring. DEN HAAG. De verklaring van de heer Van dér Goes'van Katers ovér Nieuw-Gulnea heeft, volgens verschillende pérsuitlatingen, in poli tieke kringen beróéring gewekt. Speculaties over een óp baiidéh zijnde kabinetscrisis doen Opnièuw. de ronde, intussen hébben, wij miet de indruk, dat het kablnèt in.gelijke mate verrast is. Het standpunt van de Tartij van de Arbeid, zoals de heèr Van der Goes dat thans heeft, vertolkt, was reeds geruime tijd aan hét kabinet bekend. Men'mag zélfs; aannemen, dat de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen tnet'de Indonesiërs met dit standpunt rekening hééft gehouden. Van eén dolk stoot in de rug vén de regering,-zoals hier eh daar wordt gesteld, is in dit opzicht geen spreke. De Partij van dc Arbeid heeft zich juist tijdens de onderhandéUngen bewust onthouden van publicatie van haar stand punt. óm de besprekingen niet te bemoeilijken. Nu deze zijn afgelopen, zag zij geen reden tot zwijgen méér en dat de heer Van der Goes juist thans zijn verklaring aflegde zal stellig wel de bedoeling hebben gehad een kalmerende Invloed uit te'oefenen op de debatten in hét'Indonesi sche parlement. L Wél., echter krijgén wij de indruk', dat hét moment van de publicatie van hpt itindpunt v&n de P. v. d. A. dè régering niét bijzonder wélkom is gefeest. Dè positie van de socia listische ministers in hét kabinet is daardoor rtamèlijk wel gécompli-' cëerdér geworden. Hét kabinet stond immerè' homogeen achter hét vóór- stel van de regering om de souvé- reinitèit -óvér Nléuw-GtHnea over té dragen aan de Unie. Maanaag zal het kabinet zich in de wekelijkse vèrgaderlng ovér dé thans o'.tstané situatiè berèdèn. Ofschoon próf. Romme hèdenmor- gen ln de .Vólkskraót duidelijk laat ^Itko'mén, dat' het stkndpunt Radio-Moskou-' hééft Zaterdagoch tend vroég op dicteersnelheid eén samenvatting van Tafts.redè voor de Sowjet-Bussische pers uitgezonden. (Eigen bericht) UTRECHT. Het tekort aan in- dustriekolen, dat de Nederlandse regering genoopt heeft tot aankoop van belangrijke hoeveelhèdén fa- öriekskolen-,in de Verenigde Staten, doet zich niét alléén bij diverse Nè- derlandse industrieën gevoelen, maar ook bij de Nederlandse Spoor-, wegen. Er worden op hét ógénblik maatregelen beraamd, welke, in uit voering zullen moeten worden ge bracht, wanneer in de precaire ko lenpositié niet óp zèer kortè termijn verbetering komt. Kolentekort bij de Bruynzeél-fabriek. (Van; onze"" corfespohdènt) ZAANDAM. De„.kolenpositié bij Bruynzéels' fabriéken té Zaan dam is. zo' précair, .^at.mêQ beslo ten „heelt de vijfda?isè wérkweék in xe voèrén. Dit geldt niét voor de kgntoreh en dé technische dier.- stén. - - Kustvaarder „Hollandia" bij Monster gestrand DEN HAAG De kustvaarder „Hollandia" Is bij Monster op het strand gelopen. Ket schip zit hoog op. het zand. Wanneer hét hoog wa ter is, zullen sleepboten trachten dè kustvaarder vlot te krijgen. De „Hollandia" was Vrijdagmiddag om kwart voor drie op uitreis Hoek van Holland gepasse^-d. machtiging gevraagd en gekregen om zo nodig geweld 'mét "geweld té keren- De Ambonnezen maken ;dëel uit van de Koninklijke Landmacht, zodat Nederland voor hun daden verantwoordelijk is. Daar het noodzakelijk is de nog in Indonesië verblijvende Neder landse troepen voor 1 April te re patriëren, zal de regering thans alle maatregelen nemen om 't probleem op 'korte termijn op te lossen. Dc toestand, die uit de hand dreigt te lopen, wordt te gevaarlijk. In regeringskringen U men er van overtuigd; dat het probleem veel gemakkelijker zijn oploeeing gevonden zoo hebben, zonder hét rechterlijke vonnis in Den Haag en het optreden van de "vertegenwoor digers van de Zuid-Molnkken in Den Haag, Uit Indonesië komen officiële be richten hinn'ém-dat'de troepen, van Nederland uiUgésteurtd,! met de dag onhandelbaarder worden. Bij de verschillende -rmogelijkheden voor een oplossing- dcht rapn er _twee uitgesloten: if voer; "naar Niguw- Guinea ea .ovérbrénging:-naar Ne der land- Op 'Nieuw-Guinea is het A/v Zie verder pag. 3 - 'éONN. Terwijl men in Wést- Duitse kringen stérk overtuigd was, dat j'de géailieerd-Duitse besprelcin- gën ovèr West-Duitslands aandeel in dè verdédiging van West-Euro pa zouden word énuitgeste ld, hééft de geallieerde Hoge Commissaris Donderdag bekend 'gemaakt, dat de besprek in gén hier aA Dinsdag rul len aanvangen. - DUBBAN - Douane-ambtenaren hebbèn op het Britaé schip Karan- ja gesmokkelde goudstaven ter waarde van tienduizenden' guldens in beslag genomen. Twee personèn zijn gearresteerd.' ;-' -WASHINGTON Amerika en Portugal" hebben gisteren een ver- drgg van wederzijdse bijstand on dertekend, overeenkomstig met de verdragen, wélke Amerika metan- dèrè landen, van het Atlantische Pact heeft gesloten. BERLIJN - De". .WèsfbèrïijBSé. chris ten - democraten én;.yrye: dèmór era ten (liberalen) hëbbên béslötën samen een stadsbestuur ité vormen zónder sociaal-democraten, de sterk ste politieke partij van West-Berlijn. In het begin Van deze wéék wérden de besprekingen tussen de drie par tijen, die 'eenstadsbestuur van een „grote coalitie.'-'- beoogden, afgebro ken, •- omdat de christendemocraten én vrije democraten, dié samen ster ker zijn dan de sociagl-dèmocraten alleen, het niet met de sociaal-de mocraten konden eens wórden over de bezetting van de drie voornaam ste posten: burgemeester, senator voor binnenlandse aangelegenheden en voorzitter van het parlement LpNDEN Dé Britse onder-ml- nistér'; 'van' buitenlandsè ..zaken Daviès 'zal van 13 tót 21 Januari èérj bezoek aan Wést-Duitsiénd en Wést- Bferlijn. bréngën, xo' is officiéél mé- dègèdééld. TOKIO. Defélstegevechten ln Korea worden op het ogenblik geleverd aan het centrale front hij het belangrijke wegenknooppunt IVondjoc, waar de Chinezen en Noord-Koreanen trachten eéndoor braak door de wijkende linies der verbonden troepen te forceren. Een duidelijk beeld van de situatie is echter niet te schetsen, doordat géneraal MacArthur nieuwe censuurvoorschrlften heeft uitgëgevén, die het melden van namen en posities verbieden. Maar dat de 'dnik' sterk móet zijn, blijkt uit de mededeling van een officiële woordvoerder, vol gens welke de vliegvéMen van Wondjoe en Sóewoh, 32 kilometer, tén1 Zuiden van Seoel, door, de geünificeerde strijdkrachtén zijn ontruimd. LAKE SUCCESS..— De politieke commissie der V.N. hééft Vrijdag besloten om de Commissie van Drie meer tijd te geven voor bet op stellen van principes, volgens wélke hét Koreaanse én andere proble men van het Verre Oosten kunnen worden opgelost. De Commissie van Drie mag wel spoed makend want er zijn al tweè plannen in omloop. De twaalf Aziatisch£-landen hébben, èen. plan besproken, dat ook f>p de„ volgen de -piintên gebaseerd zou zijn: 1. Een order tot staken van het vuren. 2. Een. progressief terugtrekken van de-troepen van beide partijen uit Korea. 3. De instelling van een commis sie, waarin ook het communistische Chinazitting zouhebben, ter' löp- lossing van vraagstukken in .hét Verre Oosten.' 4. De instelling van-éen commis sie der V.N^ dje;tpeizicht op^ vèr- kièzingcn in Koréa zóu hóuden. 9 De vertegenwoordiger vah/'Ts-1 raël heefV :-eén plah U" van 'zeven -punten ingediend: onmiddéffijk e» .onvqqijV -waar'délijk/ staken ■■'yah; •fiety „vuren. 2. ".Verzékèrlng1 van' allé: betrok ken regeringen,: .dat een ver- enigdonafhankelijk -Korea aan vaarden en voor: vrije verkiezin gen onder supervisie der VJ4. zijn. Voor wat de nieuwe verdedi- gingstinie van .generaal Ridgway's achtste leger betreft is verklaard, dat 'déze „ergens ten Zuiden van Seoel loopt". Veelwijzer .wordt men dóór deze mededeling riièti Duï' delijk is echter wel, dat de Chine zen en Noord-Korèanen inderdaad alles op alles, zetten om dè'wóór- spelling van -radio-Peking, dat de communistische troepen „De Ame rikaanse agressors uit Korea zul len wegvagen", waar te maken. Luchtverkènnêrs melden, dat com munistische strijdkrachten in on afzienbare coilones ovér de. rivier de Han. vlak tén Zuiden van Sèoèl, van dc P. v. d.'A. een minderheids* zienswijzé is. welke, hy bepaald niét deelt, gèeft hij toch te kennen, da.t hij voor - "dé. 'anti-re vdlütiohh'aire kreêt: „Weg mét dé règèring". Ook niets Vóelt" In Dén Haag verwacht mén' dan öök nièt, dat de K.VP. bij, hét' korriénde paVleme ntairedebat aan. dèhaiid vgn ;eénrégèringshota 'berëld.'zar znn évèntuéle moties van afkéuring te ondersteunen; Anderzijds verwacht men bij de K.V.P. geen bereidheid om'verder te gaan dan het laatste regerings voorstel. Derhalve zal mén hét ko- mènde debat in' de, Tweédfe Kamer mét bijzondere 1 spanning tégétnóèt zien. Lévering van stroom uit Duitélaiid dc oorzaak DEN HAAG. _lh' Zuiden .én iri hét Westén vah'.'hèt land'wordt ernstig' geklaagd "over het achtèrlo- pén van dè électrlsche klokken, die op hét electriéiteitsnét zijn aartgeslo- üeA Dè' oorzaak Van'- dit" euvel, dat zich énige Jaren, geleden ook heèft voorgedaan; is èèlegen in de omstan- digheid,; dat, (kis.....Tand.élèctricit'èit. uit Duitsland betrekt. - - V Ten gevolge van overbelasting op hét Duitse nét is de freóuentie van dié stroom, nu en dan lager dan npr- maal. (50 perioden pèr seconde). Des tijds kon dit bèzwéar worden onder vangen door de verbinding met Duitsland gèdurènde de nachturen te verbreken. Op die manier was hét mogelijk, de frequentiè in Nederland tijdelijk op, te voeren en de klókken „bij té draaien". Door het tekort aan industriekolèn in. ons land zijn ,wij thans gedwon gen zoveel mogelijk energiè uit Duitsland te betrekken. De vèrbin- ding met Duitsland kan thans geen ogénblik worden verbroken. Ten ein de echter de tijdaanwijzing nog zo goed mpgélijk te laten functioneren zullen de electrlciteitsbedrijven in enkele groepen bij toérbeurt gedu rende de nacht de verbinding met het Nederlandse koppelnet verbré- kén en in hun verzorgingsgebied de achterstand inhalen. Hèt is derhalve niet strikt nèod- zakelljk dè1 klokken zélf -géHjk blijven stroi'.ieh, ziilksondanks on-, ophoudelijké aanvallen van de lucht uit. Volgens schattingen be schikken dè communisten over bij-' na T millióen many .van; wie 450:000 in rèsérvê. Aan het frónt zouden 300,000 Chinèzén-cn 200.000 Noor'd- Koreanen. in actie zijn. Desondanks is mén in het V.N.- kamp niét al te pessimistisch.- Mén zegt; dat de tèrugtocht der tróe- fén goed georganiseerd is én ór- èlijk verloopt. Mén is ér.vast van overtuig^. een bruggenhoofd, zoals de uit het eerste stadium van de oorlóg bekéndè „doos yèn .Poésan", te^èn élke communistische over macht tè kunnen verdedigen. Nederlandse kustvaardér in moeilijkheden IJMUTDEN De 399 ten méten- de Nédeflandse kustvaarder „Bir mingham"-die zich op 53 gr. 20 min. N.B. en 1 gr. 42 min. O.L. bevindt, verkècrt in moeihjkhedén. Do z.g. róerkonine (destang waaróm hét rper draait) is gebroken. De sleep boot „Ganges" is ondèrweg' naar de ..Birmingham", die behoort aan de SchéfPvaart- en Stèenkolchmy., te Rótterdan1!, én öp weg iè vaAKi lyba naaf Hérlfngeh. KingS- LIMA Gemeld wordt, d»t hèt aantal dodéD tèngevolgé van de dy- namiet-ontploffidg- In Nóórd-Peru tot ovér dè hónaérd ls gestegen. Veértig arbeiders en'ook leden vin dè rèddihgsploeg wórden óog ver mist Mén is nóg etèêds lusseb rots- blokken en geste én té aan:-hèt zoé- kén .naar dè lijkèn van .dè üicht- offèr8 vgn de öhtjlölüng. PfET is een lénpe toecr naar Ouer- langbroek m de jjrouincie Utrecht, maar dc PUEM, de pro vinciale etertricteitsmaatschappü, heeft die lanpe weg afgelegd om licht te brenpen naar dat dorpje. De PUEM pakte de zaak met voortvarendheid adn. Op een ver gadering werd de mensen uit Ovèr- Itingbroek uiteen gezet welke voor delen zij konden verwerven èn wat de aanlefl per aansluiting zou moe ten kosten. Ér kwam schot in de zaak en zo hebben op Vrijdag 22 December de dorpelingen het gratë mómeht be leefd, dat hun burgemeester met één handbeweging de nieuwe vér- lichting inscfiafcelae. Die avond uxw er feest. Alléén opa Dorwelaér de oude lantaarnopsteker van de gè- mèente keek wat weemoedig voor zich heen. Vijftien jaren achtereen trok h(f er s avemds óp uit met zijn laddertje en doosje lUciférs Om het licht <e ontsteken in de enige straatlantaarn die Overlangbroek rijk was. Met:opa DontèUtar is waarschijn lijk èèn vah deIdatÊte iahtasrno^J stéktrs ih ons land ver&wèiïin. v 3. Deelneming van alle aan Ko rea grenzende staten aan hét werk van herstel en aan dc verkiezing. 4. Geleidelijk terugtrekken, van allé niet-Koreaansestrijdkrachten in een bepaalde periode. 5. Ontwerpen van herstelplan nen .in Korea onder auspiciën der V.N. i S. Een garantie, dat de onafhan kelijkheid en onaantastbaarheid van de-hervormde staat geëerbie digd' zal worded. 7. Alle door -'.dé Chlhese5 Vólks- republiek van belang gèachte kwestiés moeten met spoed-behan deld wórden. v:'V o y. v -4V-.V. ,,-.^5K. •- -■*,Y"?'- SAIGON. - Dè verlèdèti/ nacht. Nóord Vietnam begonnen opératie tér verruiming vén het'.gébièd van Tièn.%i cn Hanoi, heeft èerc zeèr gunstig verloop, zo heeft een: zegs- man van de Franse legerstaf verr klaard. Volgens de woordvoerder be treft het hier de grootste- operatiè Sinds .de aanval op het vroegere hoofdkwartier der Vietminh te Thai Ngoejen ln Octobeï-i Er was reeds veel terrein g?wonnén en men had gemaal stellingen heroverd' en gevangehen. lakt i i i PARUS Vcrmoadelljk zal gene raal Eisenhower Woensöég voor twéé dagen naar Nederland vertrek ken. - Zondag zal hij- een onderhoud" hebben -met Montgomery, de opper bevelhebber van de strijdkrachten van de Westeuropese Unie (Bene lux niet Frankrij'k en Ehgeland)..De mogelijkheid wordt geoppèrd, dat hij in hét Noordatlantïsch leger de gezamenlijke Europese Strijdkrach.- tén. zou aanvoèren;-,'-'- l-j?'?",; ■PRETORIA Rechtér ;Albert van,-" deSandt/ CénthvrèB;^:-opèercécf&t^ van dé 'Unie vanZuld-Afeika; is zónder tègèncindidaat/tót:kénfèlier van de univèrsiteit van Kaapstad gékozen. - r (Van ónze weerkundige róede-- T werker) De ójp Nieuwjaarsdag 'itipéualleTt' dóöi hèeft wél héél krachtig dóór-: gezét. Irt minder dan een meek tijd zijn - de tètnpèraturen - zo on geveer 25 graden opgelopen èn de regèn, die enkele storingen boven Engeland en de Noordzee in ons land hebbèn gebracht heeft er mede voor -gezorgd dat 'van het vrij dikke. pak. oeproren sneeuw t dat Ne'derland bedekte vrljwèl :- niets is overgebleven. Eert 'kléin j gebied ?net iets hogere barometer- Standéu trekt óp het ogcfi6Uk ouér ons land. Een volgende depressie nadert langzaam alwéér de Britse.' éilandenDientengevolge -zal - hèt zachte weer j in ons land aanhou den en zullen de krachtige -itrinden tijdelijk afnemen. De kans op ré- Pfh blijft bestaan, maar plaatséiyk zullen ook opklaringen voorkomen. v van' Zondag- .Weersverwachting,, geldig Zaterdagavond tot Zon avènd:- ->'■■■ Zwaar -bewolkt met enkele plaatÈélIjke opklaringen. Af en; toe énige régen. Aanvankelijk matige' tot krachtige en langs de kust hèrdè zitidelUkè^W'ind. later dré^iénd. naar zuidwést of wést. Weinig vèrandéring in temperatuur:-- op.8.47 ondér 16.45: eadér-15.48. 8 Jan. -zón óp 8.47 onder 18.47; rèaan ép 9^2 6Ader 4.7J9, an®«gBam»TnaiïiiïaMsiM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1