lil G 20% KORTING FILMS IN SCHIEDAM J Receptie waar jubilaresse zeif op ontbreekt Houtman BIJLESSEN WISKUNDE VËRHOEFF JAPON 2.75 GEEN OPRUIMING maar... 10% bij J.D.van Meurs Uw DURE SCHOENEN Schiedams Handelsinstitüut huldigt Droppert AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Nieuwe studieboeken in de Gemeente-Bibliotheek Vlaardingen RADIO Nieuwe Kees Boeke- schooi geopend Ernstig ongeluk op „Willem: Ruys" J. M. BOKS SCHIEDAM FLUX MANUFACTUREN WONINGRUIL IN SCHIEDAM H. C. v. ANEN NIEUWE CURSUSSEN Koeriersters Handelsentrepot honderd jaar H't «ODJcrlyiic ren jtah tn de aula van het Stedhltfk Museum voor. dat iet* re ceptie werd gehouden ter gelegen heidvan een honderdjarige, uw- 1(1 "e Wat®sse schitterde door ^.fweztgheïd. Het kon echter tuoet- ÏÜK anders, want het Algemeen HahdelscttireSKrt iaat zich moeilijk Bit Larijre Xleawstraat verpïa&t- sCp. Zélf biedt het entrepot, dat Op de emte d»g van dit jaar heteeuw- iee& vierde, neen plaats voor ont- VïiJ^tJ» als deze. De belangstelling pit de kring van het bedr'ulsleven. dd het meest met deze gc- meentelijke Instelling heeft te ma. heil, Was er echter - niet minder om- pe weg naar de anla, Wjjk- pliats voor' velé: officiële bijeen- koin^en. is hekend genoeg. .VÏte er aJ niet ■•warén».-.'in :ii'c:eer- ste Plaats natuurlijk de leden van gemeentelijke commissie voor hèt Algemeen Handelsentrepot. die :.zicb lieten gelukwensen door een zeef gemêleerd gezelschap, waarin gg. dsitiüateurs de boventoon voer den- T°t degenen, die Van' hun be~ langstelling blijk gaven Dekoorden 0J^ w'ethapder mr,: P.. van Bochove, eeEncente-seoretaris mr. K, J. Post, de voorzit ter van de Kamer van Koophandel voor de beneden-Maas, de.l»e« C. Buschmann en de heer* K*'Bosch, hoofdinspecteur van, pi'recte Belastingen, ■Wethouder Kramers, dia anders hét beheer over - het Handelsentre- pot ;V°ert. is. nog steeds ziek. In zijn plaitswas wethouder Sabel inge- h».uxd, zoals hij. het- zelf noemde. ^js oud-ambtenaar van de Accijn- zén bevond lui zich echter nietiri ^j-ecrnd gezelschaD, zodat de taak hero niet al te -zwaar zal zijn ge», vallef^'- In het: kort heeft de wethouder tijdeUS deze receptie .nog een his- tatischc scfeete. gegeved^Vah; het èri- ^pot, dat oorspronkelijk H voor een Advertentie Xo dfe dezer dagen gehouden be- stuursvergadering van de vereni ging Volkshuisvesting is de heer p. QropP^t ter. gelegenheid van zijn ^Ivet^sa jubileum ais hoofdop- zichter gehuldigd door bestuur en c^nrpissarissen van de vereniging. Bii monde van de voorzitter, ir. C. Hoiitfhan, werd hem hulde ge- tracfit voor debetoonde plichts betrachting/ pe wens werd uitge- o^en, dat de héef Droppert 'nog Vgjé'jaren in staat zóu' mogen zijn om fuPCÖê* waar'te nemen. Nam®04 iectuur en commissarissen overba^ttig®® ir- Houtman de heer DrOPP"1 enveloppe met In- hotJd .benevens een wandbord van Peifti blauw, dat aan dit jubileum 231 bfijven "hefinncren door het op schrik. -da* erop werd aangebrachv. Mevr- Droppert, r-die haar man steeds terzijde stond, werd met een bloeiP^U-mand vereerd. De admini strateur van Volkshuisvesting, de heer Öostérhnlt drukte^ rijn dank baarheid over de prettige samen- werkih^ met de jdbilpris uit,'n een boekwerk en de heer "Weiland, wp- zJcbtef. vari de vereniging; deed insgelijks. Oe heer .Xhoppert, die-zich In een-'dankwoord'cog bestuur en sprekers richtte, heeft de jnbïle- Umdag verder in de huiselijke kring doorgebracht/ Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tot 2opda^aVon® 12 vur wordt de me dische dienst waargenomen door dr. L H- derdes. Veenlantatraat 2, tel. Sjysc-r. dr. Hoogenhuyzen, Nieuwe Haven W7. tel 60067; dr. W. A. de Riddef- Stadhouderslaan 46, tel 67590' fXePpend ts apotheek Centrum, Koog£ü:aat llfi. Fotograferen in de r" lrtiik pe fotokring „Schiedam" hield- Daridéf- eenbijeenkomst ih hei toonkunst-gebouw aan do Lgnce Haven. Tijdens dezo avond, die oh^r leiding stend van de beer' De Haas, werden fotoproduc ten van Philips besproken en ge- demoi^^eerd. Lichtbeelden ver- duidelij^cf1 een en ander. Vooral het gebruik van lampen maakte deze av?nd onderwerp van het ge sprek. Het hgt in de bedoeling van ce fotokring om op 18 Januari weder om een dergelijke voorlichtio^s- biieenKomst te organ beren. De heer ^3n der ?o11 zal dan sPrekeiï over CJevaert-°roducten. ^AVERJASCOMFEXITIE Voor de wintercompetitie van de Schiedamsb Klaverjasbond wer den de volgende wedstrijden ge speeld Dam 14969 DJCV. 15023' CoafiaucG 1424& Ons Thuis* 14226P-O.iL-14509 —De Sdm 13866; Schiezicht 14676 Joop's Vrienden H468. - geheel ander doel suikeropslag werd gebezigd dan waarvoor het momenteel in gebruik is. De distil lateurs zouden er nu zeker niet meer buiten kunnen, aldus weihou der Sabel. Nu eens niet als raadslid ol zelfs niet als lid van de commissie voor het. entrepot sprak de heer P. Mak, maar hij vertolkte, de gevoelens van de zakenmensen, die voor -hun handel gebruik maken van het en trepot Hij harf nogal enkele .ver rassingen in petto,zoals de mede deling, dat er een voorstel onder weg is naar de Baad. om vooral de ingang van he tentrepot te ver bete- ren. Door de vaste klanten wordt op dit ogenblik, een. fondsje ge vormd, waaruit straks de localitei- ten wat kunnen worden aangekleed. Het gebouw heeft de deugden, maar ook de ondeugden van de ouder dom, zoals de weinige geriefelijk heid voer de mensen, dié er dage lijks moeten verblijven. Hiervóos- komt dan dit fonds. Degenen, die in het entrepot de zaken besturen, tonen dagelijks waartoe een goede samenwerking met-de klanten' en. een soepele werkwijze kunnen leiden. De heer Mak kon .enkel woorden van lof laten, horen: zowel wat betreft het entrepot-personeel zelf als de .fis cale controle, welke hier. werkzaam is. Uit erkentelijkheid bood hy on der het wakend oog van de inspec teurs aan de beer Smit een vulpot lood ëri.vulpen .aan. De administrateur van. het entre pot, de heer De Vries, kreeg een Libertystoei ten geschenke. Voor de heer De Graaf, die reeds 28. jaar optreedt als secretaris van de com missie. was er een vulpotlood. Ook de héér Geüvoet, die 18 jaar in het entrepot werkzaam was als rijks ambtenaar^ mocht niet met lege handen weggaan. In-zijn toespraak had de heer Mak.ook herinnerd aan zijn werk en dat'van de heren Lin- nenbrtnk en Scheffers. wier namen eveneens onverbrekelijk aan het Schiedamse Handelsentrepot zyn verbonden. Wat m«n moet v t i n i Apothekers-nachtdienst: Centrum. Hoogstraat 168. Bellen bU ongeval; G G. en G.D Tuin laan 80, Telefoon 6929Q. Clubhuis Ongeorgan. Jeugd: Doele-Cebouw: 811 jarigen: Maandag en Vrij dag IS—17.30 u: IVoèosdag 14.30 :16.3Q uur, >12—14 -Jarigen:' MaaedagWoens dag' en; Vrijdag 18,45—20,15 uur; Dinsdag 18.45—20 uur en' Zater dag lö—:20.15' uur. r5-iarigen en ouderen; Maandag. Woensdag, Vrijdag, en Zaterdag 20.30—22 uur;. Dinsdag 20.15— 21.30 uur. Dónderdags gesloten. T e n.tid o n ste 1 11 n g en;. 23 Dec.—7 Januari. Sted. Mu- seum. Hoogstraat, Zo- 2^5, ande re dagen, M*—5 uur; Schilderijen üit part bezit en tekeningen mtddelb. scholieren. Passage, Da. 2 en B uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur (Vr. t.m. Zo-D: Schaduw over-Los Angeles (Ma. t.e,m.'Do.-middag>: Eén kus van Venus (elke leeft.). Monopole. Da. 2. 7. 9 uur. Za. en Zo. 3, 5. 7. 9 uur Zamba en de Jungle-Prins- LEZING OVER DE DUIVENSPORT Zondagmidag 3. uur, organiseert de E V. „De Blauwe Doffer" een lezing over hokopmeting bij wed vluchten, Als spreker zal optreden de heer L. Baks uit Amsterdam. De lering wordt gehouden in de bovenhaal van de R.K. Volksbond alhier, en is toegankelijk voor alle Schiedamse postduivenhouders. 1477. De Grandewa Do lores slaat de aankomst van het Spaanse schip fade. Naast baar staat 'ablo, haar adjudant „Mag tk een schatting wagen, mevrouw?" zegt hij grijnzend: ;,ik dacht./ zo'q 200.000 realen:' „Geen grapjes, asje blieft." zegt de Grau- dezza Jach end„laten we", eerst "maar eens' kennu- gaah maken met die ar- me kapitein.:. Kijk, daai komt hij." Even .later wordt de kapitein biti- nengeleidin de prachti ge. zaal."waar de schone Spaanse vrouw ném vriendelijk ontvangt. L'e eenvoudige zeeman is diep onder de indruk van alle kostbaarheden, die hy aanschouwt. □tel is €H .16 van ae avonturen van KAPITEIN Ros öjn vtnonnrn „De onderwereU van Prol. Lupardl" tn .Met Rijk non ie Wilte Mammmth". PrlJ» cent per deeltje VerkrOgoanr OU onze agenten en Bezorger» en Bp onze administratie. Lange Haven 141. Setuedam. Aduerzentle (l. M.) Tvdens de receptie tn de aula pan het SterfeJyfc Museum nam de Com' missie van he£ Alpetneen Handels- entrepot de pèlukubensen namens deze. honderdjarige, gemeentelijke instelling in ontvangst. Xr.r.n.l. wet houder Sabel, J- J. Melchérs, T. pan Gent gelukwensende), P. Mak, G: J. Smit, W. J. Schade van Wéstmnt, Jac. v. d. Graaf, D. de Vries. Sparen bij <(r bron door inhouding op het Joon SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM HOOFDKANTOOR: LANGE HAVEN 80 TELEFOON 68240 VISSERIJ V^tfokkériter trawlvisserij VI «5 j. b< v- DlEplSCHE zondagsdienst Van ^terdagmiddag 1 uur tot Ilaanda^ofgen 8 uur zullen in bij- iondere cevalleb. dienst doen dr. A. A de Koning, Burg. Verkadesin- W] A tel: 3573. en dr. R. Stoop. vioL' Chassépleln 6,.teL 213S. Ge- ^pend' apotheek G. A. H- v. d. Cor- hutj SclDedamse^?g t:;f) Ook Voordewind en Vestdijk Van de Gemeenlc-BIblinfheeJc aan de LangeHaven ontvingen wij-v^eeh'.'- lijst met de nieuwste aanwinsten. Dévol gende titelskomen er op .voor: EncycJopaedle.' Eerste Nederlandse. DL 8 Techniek. Handboek, Encydopae- disch. vamlhet' jaodéme denken;-," 'Jas- persr Wij£gen'g, gej oof; Russelli De m«JSéIljke. kennis; Nuttin; Psychoana lyse en splritualistische opvatting,, vi d, mens; Mens én geme enschaprVAndél - Sipke: De eerste sociale periode, (in het kinderleven en de crisis der jetigd- jaren;iRlrsch.; Chirologie;. Pater; De .Jé bestemming van 'de mens: Huxley: De eeuwige wijsheid; Gros heide: Bijbelse cncyclopaedle: Vos: Het christelijk ge looi; Bö Yin RÜ: Het' boek van den levenden God: Lewis: Christelijke levenshouding; Smit: Val en opstanding van een groot Christen volk: Rover: De strijdende kerk. 4 dLrv; Linde en ThysscoDe situatie.'van"de Protestanten Jn Spapje: Praamsma: Het dwaze Gods: Lindeboom; Austin Frtars; geschied, v. d. Ncd. Herv. Kerk te Londen; Munk: Zalig Keretfeest; Woytt-SecretenAlbert Schweitzer; Ideologie - en samenleving; "Wekleren Hengees; .-'Schets ener parlementaire gesohlëdénjk 'van ;NederL v&d aiMS tót 1901 3 /dlh;Verslag Curacaos1946; lyóottor.: Vrijheid onder ordening; Bonger; Sociologie en politiek; Ver- mooteh en de Vries: Godsdienst en maatschappij: Arbeidersorganisatie. De internationale; Handboek voor ehristeOjke arbeid; Kamphuis: Wat fs social casework?; Barman: Barly Bri tish railways: "Waterlnk: De -mens in het bedrijf; Westendorp en Bosschaart: Kostprijsberekening in de. metaalbe werking; Bosch Kemper: D« tegen woordige staat van Nederland; Bergh: Klokhervormlng: Weersma en Polak: De wegenverkeerswet;. "Bergh:;;Verza- rfielde staatsrechlcrlijke." opstellen; Adriani; Het belastingrecht; Voorde wind.: Dé commissaris vertelt verder,'; vëllmar: JriléïdJng tot de studie varn. Het. Nedérl. burgerlijk', recht; '2e dr.; Borger: Criminologie en" criminele statistiek: Dp Reorganisatie, v. d. Nedcrl. Bond tot kinderbescherming; Cotnenitis: De levende gedachten van Comenius; Daaldrr: Wormcruyt met suyeker; Stellwag; De waarde der klassieke vorming: Hubbcns-Franken: Geeft de jeugd 6peeltulnen; Hand boek voor de opleiding tot het rijKs- examen tolkvertaler. JCarstineyer. en Kaïemier: Los van^de letter; Acket: Grammatische begrip pen Cameron: Everyday Britain- for the Dutch-" Htlitor<'a: Het Engels in de landbouw; Levicy and Percival: English; Umbgrovc: De beeldenstorm der wetenschap; Groot Kometen en val. Jende sterren; Kobus en Bnimond: Cosmagrafle; Nyland De bouw van- het heelal- 3e dr; 1950KestenConemicus unssélne Welt- Swanenburg: De ver^ overing der materie; Vries: Kernen der atomen i YsselingHoofdzaken der bio- Iorie; Duyn: Inleid. t/ d. mïkroskopl- Scho techniek.;.' Buxtor.:. De wonderen van het dierenrijk; Gaay ..Fortman en •Heidihga- Bekn. leerboek dér natuur- l^ice historié-' 3. dltïi 'Schierbeek: Bloed, en' bloedvaten; -Booyi; ..In de boten..-- schio verlaten!"» Benjamin: Beter zien zonder bril; Jasperse en Kersen Stoomkatels. Dl. I 2e ged.; 2e dr. 1949; Gerrls: Materialenkcnnls voor auto monteurs: LuCntvaartencyclcpaedie Sass: Bau und' Betrteb von Diesej- maschinen; Bladergroen; Verspanende metaalbewerking in het productiebe. drijf; Roorda: Radiotechniek t 5e dr. 195<1: -Vreugdentul: De Maastunnel Bloékér: TuinkunstBeek man r Dc. dui- veflvrténd;. DortatnWat moet mijn htfnd eten Wijk.- Bedrijfsplulmveehou der ij; Edel: Chemische preparaten- -Trie nes Ten Kerkhof: De bouwkundige be- grotlng.'::Dl 2 Stucadoors' en' tlmmerwer- ken- De Sociale positie Kan de kunste naar en andere problemen; Bedeker: De dagen der srüstieké vértwljfelinf I Vliet; He*, bouwen vans landhuizen naar werken van Jan Rebel: Bodart: Georre; I Grard: Bouvy: Middeleeuwse beefd- j houwkunst in de Noordelijke Neder- t Vander.; Jordens; Boetseren en gtpsgte- ten: smith* Children's Illustrated books: Mathew; Byzahtme pauiting; .Winter; Elizhethan miniatures;. Lepori. nt Kans Holbein der Jöngere; Lepors- ni: Micbelaitgelb; "Wyngaert: Jules dé Bruycker; Lóerket Johann /Sebastian Bach; Arnold! Ac-htdr het gordijn'; Manning 'en Koldijk/Thema-boek; Dm Hamel.- Lumiérès sur ma vie Dl. 4; Si mon: .Georges Duhamel; Friedrich: Goethes, Faust-- Knuvelder: Pieter van der Meer de./Walcher<?L: Singel 2S2r zosentwintig biografieën; Vestdijk: De glanzende kiemcel; Kranendonk: Bekn. geschied, der Engelse letterkunde 2 dln» Op de punt van de pen. Heerildmizeh: Overzichtvan de we reldletterkunde. dl 2: Plato: Crito: Plu- taiyhus: Een bloemJering uit zijn ge schriften: Theophraius: Charaktere: Marcel: Un hom:n« de Dicu: Maurois; Nouveaux discours du docteur O'Gcan- dy; Meesters der Franse vcrtelkurTt; Dichters van deze. tijd; 17e dr. 1^50; Tergast: Het moederland; Vroman: Ge dichten. vroegere en latere: Langer. NLjn oom Peter; I^st. Schuim op de kust; Meekel: Cowboys van Canada: Congreve: Toe way of the world: Mor rel!Four mgüsh comedies c,f the 17th and- 18th century; Geheim. Ontslui erd;.- Renier; - History, lts purpose and method; Rooy: Utopia gewonnen .én verloren; Kinderen—-Besier: Spelevaart der mode;- Balen én Wiersenw: De aar de; Voss; 3n eén zeilcano de. wereld rood: Laan; Australië; Australië; Brantjes; Nieuw Guhiea; Afgra en Al- grar .THspereert niet",.dl 3..De worste ling up de vrijheid; dl 9: Wat een goede courage vermach:Béroep op de4 Ne der!. .regering; Een vissershaven voor Katwijk: Cent er vail;.. Bernfidotte. de held van Beam-/ Fictie cd werkelijk heid; ..Carnaval der desperado's"' en zijn achtergronden. PASSAGK ..Schaduw over Los Angeles' De Joop' van het lot, van het noodlot, beheerst het leven van de twee hoofdfiguren in de uitermate boeiende film „Schaduw over Los Angeles", waarvan Robert Siod- rhak de regie, öi handen had. Twee mensen, éen man en een vrouw/ die wéinig mét elkaar gemeen heb- j ben, maar wellicht daardoor zich i juist zozeer tot elkaar voelen./aan- i getroitken, gaan met de. derde man. I onherroepelijk ten onder. Op dit onherroepelijk voltrekken Van het vonnis heeft Siodmak vooral de l nadruk willen leggen. Als een leg kaart passen, ai de toevallige om standigheden in elkaar tot ten- slotte het hopeloze beeld ontstaat van twee mensen, dieelkaar weer gevonden hebben en daarmee Hun- lot hebben.bepaald,/ Burt Lancaster is de man, die zonder het bepaald te willen, toch weer terugkeert naar zijn/vroegere vrouw' (Yvonne de Carlo), die de wederopgevatte 'liefde verre' van waard, is. Als (beruchte) man op de achtergrond van dit drama, fun geert Dan Duryea en hij doet" het maar al teovertuigend. Een klein, rolletje, .maajc,.uitstekendgespeeld, is de. figuur van de politieman Pe te, waarvoor/";Stephen MacNally, .'bekend a.a'/'uït ,1Johnnjr BélinSa", werdL uitgekozen,;.; In 'het vcoi'prograxnma bewegen hoela -hoela meisjes zich op zoete klanken 'van., tokkel-instrurhenleii van een. békende Amerikaanse Ha-, waiïanband. MOiNOPOLE ..Zamba cn da jungle- prins'' Om U alvast uit de drcom tc helpen. Zamba is een grote gorilla, die prins is een jongetje, dat met zijn moeder op reis is en uit een brandend vliegtuig moet springen en de jungle bevindt, zich in dé Belgische Congo,Om bij het begin te beginnen.' dat jongetje*, daalt met zün moeder aan de: parachute naar, beneden, maar 'komt een, behoorlijk eind van haar vandaan in het oer-' woud terecht, 't Zou een heel; slech te omgeving voor bet kind zijn' ge weest, wanneer niet Zamba aanwe zig was om zijnbeschermende po ten over de jongeman uit te strek ken. Hij doet dit juist lang genoeg om de expeditie,, die Wordt uitge zonden, tijd te gunnende speur tocht te beëindigen. Wie de span ning en het' avontuur - zonder her denken zoekt, die /verzuime Zam ba" niet. "-">/ Gemeente-publicaties GASPRIJSVERHOGING Met ingang van- 1 'Januari j.l. Is in verband met de verdere stygiag van de kolen prijs de gasp rijs met li., cent per m3 verhoogd. CLUBHUIS „ST JORIS DOELE" Vanavond wordt hët; clubhuis weer geopend. Fr worden 2 filmvoorsteUlngen gegeven.- De eerste voorstelling vangt aan om .19 uur voor de 12—14 jarigen. De tweede voorsteiling is om 20.30 uur, voor de 15-jarigen en ouderen Burgerlijke Stand JohapnC3 J i v J C KolUeg en J A der. Hartog. Overleden: C S Thon oud 72 Jr echt genote van D Staal A van Hoek oud 82 jr J "M C Berten -oud 71 jr echtgenote van H J Bastiaanse. „Door de eeuwen trouw" ook in Schiedam Ook Schiedam kent thans een plaatselijke afdeling van de on langs opgerichte stichting „Door de eeuwen trouw", dié: beoogt, "mo rele en materiële; steun te verle nen aan Ambon./Op Vrijdag, 12 Januari, za! in de Julianakerk.aan de B/K.-Laan een eerste 'openbare vergadering plaatsvinden. De', dag daarna, op Zaterdag, wordt een straatcollecte gehouden.^ Zij, die, zich als collëctant(e) beschikbaar willen stellen, kunnen 'zich opge ven bij de heer Th. H. Gloude, Slachthuislaan 22, tel. 69181. Voor aanmelding zal ook gelegenheid zijn op Vrijdagavond, na de verga dering in de Julianakerk. In liet plaatselijke comité van aanbeveling hebben zitting geno men; K. Bosch, lid van de Gemeente raad, Juilanalaan. 10; Dr. L..J. Ca- zemier, Ned. Herv. predikant, Burg. Knappertlaan 140; Ds. A. W. Hemmes, Ned. Herv. predikant, Fr Havèrschmidtlaan 41: A. Hoek; lid: van dé Gemeenteraad. Penringlaan^ 3; Ds. a. Hoffman, Ned. Herv. pre dikant, Nassaulaan 59? Ds. W. A. Krijger, ;Geref.-predikant, Nassau laan 40; Ds. J. van Leeuwen,. Ev. Luth. -predikant,/Buys' Bollatsingel 84; J. J, 'Reljnen, Deken van het Dekenaat Schiedam; Mr. H/ A. M. Roelants/Burgemeester Knappert laan 32; Ds. J. A. Schep, Geref. predikant, Tuiniaan 34; Ds. J. J. v. Wageningen. Geref. predikant, W. de Zwijgerlaan 33; Ds. A. Zwiep, Chr. Geref. predikant, Lange Nteuwstraat 105. Advertentie (l.M.j SINGEL 114—116 INENTING TEGEN POKKE.V Op Dinsdagmiddag 9 Januari 1051 's raiddag van 4- uur tot 4.30 uur. bestaat voor inwoners van vm Kethel gelegeq- hf td tot kosteloze inenting -tegen pok ken ten huize van dr P. v d. Kuy. Noordeir.de 5. Geboortebewijzen der kinderen ot trouwboekjes der ouder» medebrengen. VISSERUBERlCïrr SCHEVENINGE.Y Aan de markt kwam Hedenmorgen de hanngtrawier Sch t me: 140 kisten ver-: se haring van Breskens. Notering ver»» hanr.g 14.80 per kist van 80 kilo. ROTTERDAM Geldkistje- gestolen Inbrekers hebben vannacht uit het kantoor van de stoomwasserij van de fa. Th. B. aan de Oostma'as- laan een geldkistje met, f 200 ge stolen..y BILT HO VEN. Er was vanmor. gén^grote "belangstelling voor de opening; der nieuwe gebouwen van de Kindergcnteenschap van Kees Boeke. In de grote met bloemen versierde aula, hier gemeenschaps ruimte genoemd, was geen plaats onbezet. Het balcon kon dé honder den kinderen van de „Werkplaats" nauwelijks bevatten. Op de tweede rij. druk babbelend en lachend met vriendinnetjes zagen wij ook Prin ses Irene. Oud-ministerpresident Ir. Scher- merhorn sprak aJs voorzitter van het Stichtingsbestuur een openings woord, waarin hij o.m. minister Mr. In "t. Veld kon begroeten. Hij me moreerde op deze dubbele feestdag van de „Werkplaats", dat deze al vele jaren een centrale plaats in het Nederlandse onderwijs inneemt, hoewel ze eigenlijk vandaag pas voor de eerste maal in haar bestaan een. officiële bijeenkomst belegt. De grote aantrekkingskracht van Kees Boekes werkplaats is de strijd, dio hij voert voor zijn idee en de rea lisatie. die hij aan;.zijn idee heeft gegeven in een stuk reëel werk. De zegenrijke werking hebben velen in hun eigen familie kruinen ervaren. Aan bcord van~hët 'rn-s. Willem ;Ruys, liggend m;Té}e SchiebaveiC brak gistermorgen een kabel toen een net met balenrubber boven het ruim hing. Van de zestien, ar beiders in het ruim werden er vier getroffen. De 49-jarige J. S. uit de lc Bes. Boezemstraat werd na be handeling in hétoogziekenhuis in het havenziekenhuis opgenomen met 'n afgescheurd linker ooglid en een hersenschudding. De drie ande ren werden licht"gewond en behan deld in de verbandkamcr van de Kon. Rotterdamsjche- Lloyd. KERKDIENSTEN Tied. Herv. Gemeente. Grote Kerk, 10 uur ds. W. J. Schouten, 5 uur ds. J. G. Jansen (Doop). Nieuwe Kérk, 10 uur ds. A. Hoffman, 5 uur- ds. •t. Gras. Westerkerk, 9 en 10.30 uur ".dr. L. J. Cazemier. - Vredeskerk. 9 en-: 10;30 uur ds. J. Gras. Jeugdkerk. Verenigings- lokaal... Niéuwe. Haven 1S5, :J0-4iur de heer P. Kloosterman, Ned. Frot. Bond, kerk. Westvest. 10.30 jiur. dr; H. Faber. Wassenaar. Evang. Luth. Gem„ kerkL. Nié'UW- straat, lo uur ds, J. van Leeuwen. Chr.. Geref. Gemeente, kerk Warande 10 en 5-uur ds. A. Zwiep. Oud-Katholieke Kerk, kerk Dam. 10 u. Hoogmis van Driekoningen. Woensdag. 9 uur v.m. H. Mis. Donderdag 8 uur v.rn H. Mts. Leger des Heils. gebouw L. Haven, 10 uur Heiligsngsrticnst. 8 uur Open Evangelisatie Gem., gebouw Broers- vesL.lö en 7 uur de heer J. Segaari \i Chr:- Geref; Gemeente, Vblksgeböuw Tuiniaan, 10 en 4 uur de beer M. J. Mid delkoop. Nert. Herv. (Geref.) Bve«gelliat1e, ge bouw Tlvoli. Nwe Haven. 10 en 4 uur da heer Zwljncnburg, Utrecht. Oud Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven. 10 en 5 uur Leen dienst. Kerk van Jexus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, 10 uur Zondags school. Geref. Kerk. Oosterkerk, 10 uur ds. J. A. Schep. Voorber. H. Avondmaal. Bev. ambtsdr.: nun. 5 uur ds. J. J. v. Wage ningen. zo. 10. Plantagekerk. v.m. 10 u. ds. W. A. Krijger. Voorber. H. Avondm. Bev. ambtsdr.; n.m. 5 uur ds. J. A. Schep. Zo. 9 Julianakerk, vm. 10 uur ds. J. J. van Wageningen. Voorber. H. Avondm. Bev, ambtsdr.; n.m. 5 uur-üx Th. H. v. Andel van Vlaardlhgen. Zo. 8. Kethel. v.(i»-.9-30 uur leesdlenst door C. BatenbUrg de Jong; n.m. 2.30 uur ds. J. A.- Schep. Zo. 9. Heden, overleed: tot on2e diepe droefheid, zacht en' kalm onze innig geliefde/ onvergetelijke zorgza me Moeder," Behuwd-, Grootmoeder, Zuster, Be huwdzuster/en Tante/. AT>RIANA VAN HOEK Weduwe van de Heer: Dirk Hooggnboezem, ih de ouderdom, van ruim 32 jaari Namens de familie, A. Hoogenboezem. Schiedam, 4 Januari 1951. Mesdaglaan.' 3a. Geea bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag a.s. Vertrek vanaf sterf huis v.m.,11.uur. voor leerlingen van Mulo, Gymnasium of HBS. Inlichtingen bij SCHIEDAM v. RUYSDAELLAAN 52 b. Leraar Wiskunde. STOOMVERVERIJ SINGEL 142—150 Telefoon: 69929 CHEM. REINIGEN (glad model) Spec, propaganda prijst Deze reclame geldt tot 15 JANUARI. Borgward en Goliath bestelauto SCHIEDAM TELEFOON 69915 B.G.G. 67570 Telefoon 66731 Rotterdamsedük 256A - SCHIEDA Aangemoedigd door het enorme succes, dat w(j in de afgelopen week hadden, zullen we nog één week 10 korting geven op alle' bedragen van 5ven hoger. Een unieke gelegenheid om Uw linnenkast en Uw lingerie aan te vullen. HÈT ZAL DAN OOK NIET LANG MEER DUREN OF OOK U PROFITEERT VAN DE, 10 BIJ OP HET BEHANGSELPAPIER indien U in JANUARI Uw kamer lait behangen. SINGEL128 TELEFOON 67844 AANGEBODENEer. vrij woonhuis', bevattende; 2 kamers ensultr, verand-i. tuin. .'flinke zijkamer, gr. keuken. bijkeu!;en. 4 slaankam. en badkam. GE\rRAAGD: Een flink woonhuis, met 2 woon kamers. keuken minstens 8 slaapkamers. Inlichtingen en aanbiedingen: MAKELAARSKANTOOR p. J. B. WOUTERS Ovcrsohiesestraat 16, Schiedam,- Telefoon 67526 Grpot of klein, gaan langer mee, indien U ze vakkundig laat herstellen RÖksgedlpl. scboenhersteller BOÏLESTRAAT23 Wordt afgehaald en thuis bezorgd. -Tel. 66610 Rottcrdamsedtjk 425 Telefoon 87042 STENO-TYPEN"^' ENG. CONVERS. ENG., FRANSE, DUITSE /HANDELSCORB.. ENG.. FRANS. DUITS STENO g BOEKHOUDEN MIDD. OPLEIDING Toiletspiegela, 3 delig, kan gewoon tegen de muur wor den opgehangen. Glasplat* v. ronde tafels, theemeube len, glas in lood, spiegels moderniseren cn opnieuw verzilveren. Van Loopik's Glasindustrie, Boterstraat 39 Schiedam, Tel. G8945. Een net dienstmeisje ge vraagd. goed kunnende wer ken. Mevr. Staat. Louise de Co'lignystraat 10. In klein gezin gevraagd; flink handig meisje, voor 3 hele en 3 halve dagen. Aanm. na 19 uur, IVTevr. Blans, Tuin iaan 66c, Telef. 66060. Gevraagd door 2 dame3 een zit- slaapkamer met pen sion-. Brieven nr. S 681 bur. van dit blad. Waskuipen tn. eiken bodem. 19.00; Droogrekjcs, 3 delig, 2.50. Mouwplank.es 2.25. Koopt bij de vakman. Frans v. Thienen, Broer ïveld 123. Tel. 69799. Wie ruilt vrij hüls, huur 4.50 p. week, voor beneden- of vrij bovenhuis. Br. no. S'6B2 bur. van dit blad. Keukentafels 9.50. keuken stoelen 7.25. Trapleren 1.45 p. tree.. Strijkplanken 9.25. Wringerbokken, extra zwaar 13.00. Frans van Thienen; Broersveld 123. Gordijnrails geheel compleet 1.10 pJVl.-Kop. en bronzen, gordijnroe. Gordijnringen, Traproeden. Tochtvilt' enz. Frans v. Thienêp; Broers veld 123. Prima wringers met 42 cm. rollen 42.00, m. garantie. Acme wringers 59.—Wrin- gerbokken, extra zwaar '13.00. Frans van. Thienen,. Broersveld 123. Hardboard: 122 ror 46 1— 122 x 61-1.40,' 122X 122 S 3.25; 153 x 122 4.40! 183 x 122 5.25: 244 x >122 7.- Frans v. Thienen, - Broers veld 123. Gevraagd: flinke werkster of meisje voor 3 x per week van 6 30 tot 2 uur. Schüdde- boom, Rotterdamsedijk 294. Jongeman, 20 jr.. r.bbJi.b- zoekt r.et kosthuis met vrije.-' kamer. Br- C. v. Dijk'Ketk-» straat 7, Katwijk;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2