VOOR ANTJES m JANTJES. B£ JACHT (PKMOEL Vissen kunnen kleuren onderscheiden CHEFAROX ZaterdagiSJanuari 1951 en andere jonge klantjes) zSkf Maak zelf een barometer vJ door Henriëtte van Eyk Zó maken Amerikaanse kinderen schilderijen Radio-Programma Orthodox raadsel Iraviilraadsel Onregelmatige figuur Ontbrekende woorden Kxmswooi-dster Oplossing Nieuw- jaarswens Oplossing extra opgave Raad van Europa een parlement met twee Kamers?; Uw maag niet verder van streek! TV R is eens een man treweest, die -wel eens weten wou of vissen ook kleuren kunnen onder scheiden. Maar jahoe moest bij dat .te weten komen?- Hij ging opde volgende manier te werk. - Het is helemaal geen kunst, een vis wat te leren- Sommige aquari umhouders tikken met de vinger even tegen de ruit van het ^-aqua rium en voerendan.Je hoeft- het geen drie weken- zo te doen, af-'de vissenhebben geleerd, dat op - tik ken voeren volgt en. komen bij het eerste geklop haastig aanzwem- men. Zo kun je. ook en dat. is wer* kelijk niet zo moeilijk een. vis v.leren zijn voedsel uit en -pincet (dat-is een. soort tapgetje, een aan- pakkertje)te "happen. De man, die weten wou of vissen kleuren kon den zien. had twee van die pincet, jes. .Het/éne had hij rood geschil derd; en het' andere 'blauw.Voor taan gaf hij vissenvoer uit die twee pincetjes, de- ene. keer het rode, dan weet het. blauwe- Dat ging al- Iemaal; 'best. Maar toen deed de man nog wat .anders. Het voer, dat hij met het rode pincetje de vis toereikte, dompelde hij eerst 'iif'eèn - afschuwelijk bitteren stof. De on- gelukkige: vis 'hapte aanvankelijk gretig toe, bij rood.en blauw/maar bij rood/ spuwde hij haastig .het kwalijk smakende .voer uit. En kijkweldra had de vis geleerd op te passen hij rood! Zijn baas kon hem nou nog zoveel, keer eten voorhouden in het rode pincet, de HOBBY-HOEK Wist je dat tal. van vogels drin ken uit iets dat eigenlijk een baro meter is? Want, zo'n fles. gedeelte lijk gevuld met water en omgekeerd neergezet in een bak met water vormt inderdaad.een primitieveba- rometer. Door op het glas een stuk papier te pjakken en daarcp een verticale lijn met horizontale streepjes, dus een schaalverdeling, te tekenen,' kun je-zien hoe bij sterke veranderingen van de lucht- - druk de stand'van dg bovenste-wa terspiegel verandert. Is er storm op komst, dan staat deze laag, bij mooi, helder weer,wat hoger. Zoals- je weet, wijs t-eennsr ome ter aan hoe groot de druk is van de lucht,- die onsomringt. De grootte van deze druk Is een maat voor het weer dat op komst is.' Hoe groter, aes te beter weer. De gewone huis- baro meters (de anerolde-barometer) bestaan uit een gegolfde en lucht ledige metalen doos die meer of- minder door- - de omringende lucht wordt ingedrukt naarmate de drük vandie lucht groter of. kleiner is. Dit meer of minder ingedrukt zijn wordt, via een hefboomstelsel over gebracht, op een draaibare wijzer. De nauwkeurigste barometers be staan nog' altijd-uit. esn. van boven afgesloten b'uis. nietr kwik, die in'een bakj e. met kwik is geplaatst- -Volgens het principe van de anè- - roïde-barometer kunnen wij zélf ook een barometer maken.- Daar voor' heb je nodig een :stuk: gerib belde rubberslang, zóals je in som mige stofzuigerwinkels kunt kopen. - In de uiteinden van de'buis komen twee - houten: ofrubber stoppen, of. goede kurken. In elk van de «fop pen draai jé een schroefoogje. Om de. zaak goed luchtdicht te. maken, moet het hole geval gedompeld worden in vloeibare paraffine, die bij. de drogist verkrijgbaar is. Eerst druk je het-rubber samen, dan doe jé dé stopper er in en onmiddellijk daarob dompel je de nog inge drukte buis: met stoppen in de pa raffine. Is deze opgedroogd, .dan bind -jé er, ioals de tekening a-aö- geefjv een.sterke, draad of een dun touwtje om heen, Een tweede on derdompeling in de paraffine en je" kunt'er zeker van zijn, dat de rubberbuis luchtdicht is afgesloten. Hoe je daarna te werk moet gaan, kun je uit de tekening af lelden,.- een paar plankjes lijm of spijker ie; te zamen tot een galgje, in. het klein ste .blokje hout. boor je een gaatje, waarin de tweehaaks omgebogen uiteinden, van een jjzerdraad kun nen draaien en verder maak je een H-vormig Stukje hout (figuurza gen! en - een gewicht, Hoezwaat dit móét zijn hangt van het rubber.» af. ..Heem desnoods éèn zware ,bai theelood, die je gemakkelijk lichter en" zwaarder kunt maken. - Eep schaalverdeling van. wit kar ton en'je barometer is klaar. Door vergelijking (ijking)meteen an dere barometer kun, je op .de schaal verdeling getallen zetten die aan geven de druk in millimeters kwik-, druk'bf'in millibar. Ook kun je er op zetten, „storm", „veranderlijk" en „mooi weer".Merk je na enige tijd dat je barometer een goode en betrouwbare w eervoor speller is. neem hem dan mee naar school en laat hem je. vrienden en. vriendin- hén zien opdat zij er ook een kun- inen' maken. 'LEONARD-DE VRIES. vis hapte niet. Maar wel bij het blauwe. Een toen doopte de man het vissenvnedse! niet eens meer in de bittere stof Ook zonder'dit hap te, de vis toch niet uit het'rode pin cet.. Hij r koh rood en; blauwuit .el kaar, houden. -■? Een 'andere* vissenvriend ging ook weer anders te werk. Er is een ro de-vis, die goed op z'n kinderen past. Als een herder met/zijn scha pen gaat deze vis uit "zwemmen. Dwalen de kinderen 'te ver af, dan maaktde. rode vis .snel een flit sende beweging met z'n r,ode vin nen en op dit gevaarteken zwem men de- kinderen haastig naar het oude-dier,../"/y v/'/y Maar nu/is er: ook een blauwe vis én bij deze gaat hét met: de kinderen net' zo. Ook dié gaat mét zijn schooltje, uit" zwemmen en ook die blikkert met z'n vinnen'bij ge vaar en ook dan schieten de kin deren dichterbij. Het enige verschil met de rode is. dat er een- blauwe spiegeling Is. Stel nou, dat jij. een aquarium hebt en daar zwemmen de nog jonge visjes in van de rode en dc blauwe .vis. Maar de.ouders zelf heb je'uit: hef aquarium ge haald. Weidra zwemmen de rode en de blauwe jonkies kris-kras door mekaar en het zou je niet lukken ze te -scheiden.. Tja, maar je wilt ze toch uit mekaar halen. Wat nou! Dan noem je twee bon bons in zilverpapier verpakt. De ene in rood en de andere in blauw. Door de linkerzij ruit van de aqua rium Iaat je dc blauwe bonbon blikkeren en. voor de rechter zij ruit de rode bonbon. Je zult zien: dan schieten de vermengde vissoor ten Uit elkaar en verdringen zich voor de zijruiten. Je hebt nou al leen nog maar de bonbons op te eten en klaar ben je. HENK VAN LAAR P.S. De rode vis luistert naar de naam van' Hemlchromus Bi-| maculatus.én de blauwe van Aequidens Curviceps. ff IJK, zei het schaap Veronica, hoe mooi ik al kan rijden! Het gaat zo hard, het gaat zo hard, veel vlugger dan de wind.' kom, dominee, nu rijden wij naar Alkmaar of naar Leiden, komaan dan," Hees dames Groen, wat'denkt U van een sprint?' Oei! jammerden de dames Groen, wij hebben koude oren, o, waarom kan er nu ook nooit eens ü$"2'yn zonder vorst? Pas op, juffrouw Veronica, Uw «taartje is bevroren, en dominee, o dominee, u hebt zo'n tere borst.-. FJ/"AAROM doet 'nou niet een hele warme wollen doek an? I V Poeh, zei het schaap Veronica, mijn staart is gloeiend heet. De dominee riep; Kijk, tk ben veel beter dan Kees Broekman, 't is enkel maar zo jammer dat geen sterveling het weet. Jd, zeiden toen de dames Groen, maar denkt u aan de scheuren? het ijs is hier en daar misschien nop wel een beefje zwak. Aaadach, zei het schaap Veronica, wat kan ons nou opbeuren Daar gaat fef riep de dominee en reed Ploem! in een wak. IJ O! gilde 't schaap Veronica en hielp hem op hef droge H daar stond hij aan de wallckant te bibbren van de kou. Ik ben geheet doorweekt, 20 sprak hij. Heb toch mededogen... Het was zó koud, de dames Groen die zagen hemelsblauw! Toen bonden sy de schaatsen af en klommen- etser 't hek, en aten thuis drie grofa borden enctensoep met spek. XVI Bij het wijdopenstaande bek van de paleistuin stonden twee stramme grenadiers op wacht. Niemand* wist of ze echt of namaak waren. Ze konden marcheren en salueren,, ze: konden het hek openen en sluiten, ze konden zelfs een soort bromge luid maken. Maar lachen of hoesten of gewoon-, wegwandelen konden ze •niet. Ze- waren-tweemaal, zo -lang- als •gewone grenadiers en zc hadden ge zichten van rose celluloid. Nee, als je het mij vraagt, helemaal echt wa ren ze mèt. Maar wat doet dat er ook toe! Ze stónden er. en ze open den en sloten het bek. Langs deze twee grenadiers liepen Jock en de giraffe met de lange rij dieren achter zich aan de paleistuin uit. •Op het Hofplein aangekomen, werd halt gehouden. „De Kale Ber gen liegen aan de kant waar de zon opgaaf,", zei Jock.„Maar de zon staat nu al recht hoven-ons.- Ik kan niet meer zien van wélke kant ze •is-gekomen. Wie weet.waar de, Kale ■Bergen -zijn?".- y :v:v- De koe trad uit de rijen naar voren. „Dat weet Ik," zei ze. „Als kalf was ik daar met mijn familie-.. Ik.heb nooit de groene bergweiden kunnen vergeten. Mijn familie en ik emigreerden jaren geleden. Maar ik herinner me nogalle rótspaden en bergbeken;" Ze zuchtte. „Ik herin ner me nog al mijn broertjes en zusjes. Mijn vader, de stier, leerde' ons paardenbloemen eten. En mijn lieve, rood-bonté moeder:..." De giraffe, "kuchte... „U-zei, dat U zich alle rotspaderi en bergbeken herinnert?" zei hij, schuin omlaag kijkend. De ;koe: knikte een.beetje uit het. veld geslagen. .-/ ...„Mag.ik u" dan verzoeken zei de giraffe,, „voorop,.te gaan lopen en ons de weg te,-wijzen.'! Zonder te aarzelen stak de koe meteen het plein over naar links, ging de Marktstraat door en dé Hoogstraat,, en. de. Knipperdakstraat, die genoemd Is naar' de grote Knip perdak,..de uitvinder van de rose pepermuntjes. De Knipperdakstraat komt uit in' hat open veld, cn aan-het eind'van het open veld begint bét betoverde dennenbos. t De mensen van de: stad keken Jock cn de dieren na; de witsatijnen opper la kei had ze van 'dé hele toe stand op de hoogte gebracht „Ze ?aan dc spiegel' halen uit het rovers hol," fluisterden ze'. /De koning wil, dat ze de spiegel halen.,,.". „De koning slaapt,"'zei de witte muis met de rode ogen. ..Dat Is zo." De imenseny knikten. „Maar als hy straks ontwaakt, zal N vragen waar de spiegel blijft...," Ze rilden. „Laat dim koe wat harder lopen..Laten alle dieren zich een beetje reppen. Je kunt een. koning maar niet zo op een spiegel laten wachten We zullen allemaal in ongenade vallen ah dat ding niet bUtijds aanwezig vs." om zei: „Mij een zorg! muis brutaal. De giraffe keek „Zwijg/' „Goeie reis!" riepen de mensen. "„Go'eie reis!" „Hier. begint het dennenbos," zei de koena een: tijdje. „Laat de giraf- fe zijn nek een beetje naar binnen' krullen anders blijft hij .aan de kerstbomen.haken." ,.v:vy':, - r Over het open -rveld -scheen de warme,, zon, maar in het - dennenbos was het donker en kil. 7 Jock keek naar de hoge zwarte stammen, die allemaal ep elkaar leken. „We zul len hier toch niet verdwalen, hè koe?".vroeg hij wat,,ongerust, piepte de wittel De koe antwoordde niet. Lang zaam, met volkomen zekerheid, bij na statig, liep ze voor de stoet uit. Ze kende de weg nog zó goed. Ze - tuurde dromerig door het .groen en bruin van de takken. Ze zou half slapend, nog !het- land van haar jeugd kunnen terugvinden. Er,waren hier wolveh'eh wildé zwijnen en heksen. Maar j e meesttoch wat ,wagen, je moest altijd Wit* wagen. „Aanslui ten!" riep de giraffe. ,,LaatIeder een de staart van zifri voorgahgèr vasthouden, dan raakt er niemand zoék." yy ';,';>''*/yr:\y-..' Zwygend, in een 'lange" sliert, trókken de dieren door het betover de dennenbos. (Wordt vervolgd! N de stad Baltimore, in de staat Mary land, is een mu seum. -Het heet het Baltimore Museum' en daar is een school in waar kindeion ^kun- -nen- -leren schil deren. Zo als grote mensen dat doen, weet je wel? We hebben wat foto's van dit Museum ge kregen. die ge maakt zijn Ht de klassen waar die kinderen zitten te wer ken. Deze kin-, deren, die 'je 4; hier ziet zUn.^ pas een jaar, of .1 acht, Zie je wat gi een prachtige^ - schilders-ezels - deze,,. kinderen gebruiken?Het smoeltje zit er *zó maar aan vast, En je -kunt- het tekenpapier aan do «zei vast schroeven. Er Is den mooie lijsten omgedaan, nog mooi plaatsje voor de verf ook. iedereen komt er naar kijken. Het ls best te begrijpen dat dia kinderen mooie schilderijen ma ken/Ze zijn zelfs 7.9 moot, dit in dat. Museum een speciaal zaaltje Is .waar.althd tekeningen, utt de vier Wanen, die dit Baltimore Museum heeft, opgehangen worden. Er wor- 1 ZONDAG HILVERSUM I. <02 öl. VARA: '8,00 Nws en weerberichten 8-15 Cram.muz. 8^0 Voor, het .platte land 8.40 Voor militairen SJ? Spprtme- dedelingen" 9.15 Verzoekprofrarama 9.45 -/.Geestelijk leven", causerie 10,00 In- atrunrcrvtaal trio 10^5 „Met:..'en zohder omslag'y :;10.30.: Amusementsmuz. >11,15 Cabaret.- AVRO: 12.00 Politiekapel ,12.23 Vooc de jeugd 12.45 Piancmpel 13.00 Nw« en weerberichten 13.15 Mededelingen of gram.muz. 13.20 Kamer-orkest 2330 „Even afrekenen. Hecch»" 14.00 Gram.- muz. 14.05 Boekenhalfuur 14.30 Disco causerie 15.15. Filmpraatje 15-30 -Orgel, viool en trompet 1630 Dansorkegt 16.39 sportre'vue. 'VARA: 17.00 Voor de kin deren 17.25 /.De dood van apotheker DèkkXnga:".hoorspel 17.45 Pianomuziek 18.00 Sport, tg.35.Nws en sportuitslagen VPROia.30 Korte kerkdienst. fKOB: 19.00 Klnderdienst, 1?.35 BijbelverteUlng. AVRO: 20.00: Nws 2O.03 Actualiteiten 20.15. ,",11 Maestro di Muslca", opera 21-03 Hersergymnastiek 21.30 ,.Nog altijd vóóruit"; .praatje 21/13 Amusementsmu ziek' 21.50 Cabaret 22.3P Atnuaements- mu2. 23.00 Nws 23.15—24.00 Gram.mur, HILVERSUM II. 238 m. KRO: B.QO Nws'sn' weerberichten B.15 Gram.muz. 8.25 Hoogmis. N.C.R.V.: 8 30 Nwj en- waterstanden 9.45 Geestelijke liederen. 10.00 Gereformeerde kerkdienst 11.30 Gewijde muz. KRO: 32,28 Apoiogtc 12,35 Gram..m(uz. ,14.30Lunchconcert 12^5 Zonnewijzer 13.00 Nw$, weerbe richten en katholiek nieuws 13.20 Lunchconcert 13.45 „Uit het Boek der. Boeken"- n.00 Vioolrecital 14,30 Con certgebouworkest; en solist (Om 15^0 „Vragen van deze „tijd") 16.15 Gram, rouz. 16.40 Katholiek Thuisfront over al" 16.45 Gram.muz IKOR: 17.0O Ncd. Herv. Kerkdienst 18,00 ,Kei:k in.nood", causerie. Hierna.Gram.muz. - NCRV: 18.00. Kborzanj 18.15 J4cnt Gij Uw Bij bel?" 19.30 Nws.*. sportuitslagen en weer berichten. KROï.19.45 Actualiteiten 10.52 ,Jn 't Boeekhuys" 20.05 De gewone maa zegter 't zijne vaa 20.12 Gevarieerd progr. 22,45 Avondgebed cn liturgische kalender '23.00 ,Nws 23.15—24.00 Gram.- rrruz, t :.l Radiocentrale 3 8.00 Nws 8.05 Morgenconcert 8.30 Chansons et vdanses .8.55 Muziek van Léhar 9.00 Nws -3.15 Beiaardspel 9.20 Gesproken,- Apérittef -8,30 -Vrol. graro. muz. 10.00 Verzoekpr. 11.00 Nieuwe gr. pl. 11.40 Jazrmuz. m. commentaar 12.00 The Rainbow 12,15 Radiojournaal 12.30 tVeerbericbten 32,32 Vervolg the Rain bow 13.00 Nieuws 13.15 Leuke liedjes 13.30 Voor de soldaten 14.00 Opera- en Belcanto-concert 15.30 Verz. concert 16.30 Gracie Fields 17.00 Omroep Symph. Ork. 18.30 Take it from here 39,00 Nws 19.30 Non stop. Recht door 21/30 Actua liteiten. 21.45 Pierre. Falla 22.00 Nws 22.15 Verz, progr. 23.00 Nws 23.05 GeVaX. "gram, muziek:y» Kadiocentrale 4 B.00 Nieuws S.io .-Verz. proer. 8.30 Weerber. 8.32 Vervolg verz. progr. 9.00 Piano .9.20 Way out West fl.40 Trio 10.00 Nieuws 10.10 -The Chape! in the Valley lOJO Arbeid eraorkest 11.00 Gram- muz. 11,10 Zondagmorgen zonder zorgen 12.00 Mars en concert iz.30 omroeporkest 13.00 Gevar. progr. v, d, forces 14.00, Een wena van U; een plaats van ons 15.30 Orkest IS.00 Much binding in the Marsh 16.30 Amusementsorkest 17.30 Voor de soldaten 17,55 Sportuitslagen 18,00 Sons pf the pioneers 18.15. Orkest 18,30 Ra dio round abuut 13.00 Gram, ruuz. 19.25 Mededelingen 19.30 Orgel 20,00 Nieuws 20.20 Orkest 21.30 Community «inging Z200 Variety Bandbox 23ID0 Nieuws 23.15 Zan» 23.30 Think of these things 23.45 Gram; muziek, ENGELAND BBC /HOME SERVICE ■r 336 m. 12.15 „Red LeteryDay" 12.30 Muzikale causerie met srsm.plsten 1340 Critie- ken 13.55 Weerberichten 14.00 Nws 14.40 Klankbeeld-15.05 Wexvken voor de tuin 15.30 Causerie 17.00 Operamus. 13,00 Voor de kinderen IBJ5 Weerberichten 19.00 Nws 18.15 SchoU Orkest. 20.45 Avonddienst 21.25 Liefdadigheidsoproep 21,30 Hoorspel 22.00 Nv;s 22-15 Causerie 22,30 Klankbeeld 23^0. Pianorecital 23SZ Epiloog 24.no—0.03 NWS. ENGELAND. BBC LIGHT PROGRAMME. 1530 cn 247 m. 1250 Katholieke kerkdienst .W.OOVoor .de soldaten 14.00 Twintig vragen 11.30' Orkestmuz, 15.00 Gram,mus 15.30 Lich te muz. ic.oo-Hoorspel 16J0 Hoorspel 17.00 Gevarieerd programma'17,30 Gra- mof.muz. 18.30 Gevarieerd progr/ 19.00 „Round Britain Quiz!' 18.30 Orgelspel 20.M Nwj 2a30 Lichte.mus, 21 JO Com munity hymn-*lngl0E 22,0D Gevarieerd prbgranuna 23.00 Nws 23,15 Lichte muz. 23.30 Muzikale causerie 23.45- Gram-mux. 0.15 Lichte muz. 0.5B1.00 Nwj. BRUSSEL, 324 en 484 m. 324 m. ,S:-> y - 12.00 Lichte muz. 12.15 Radiojournaal 12^0 Weerberichten 1233 Lichte muziek 13.00 Nws 13.15 Graan.muz. J3.30 Voor de soldaten 14,00 Griun-rnuz. 15.30,Gram.- muz, 16.00 Sport 16,45, Cram.muz. 17.00 Symphonie-orkert- en-«oliste 18J5. Grs- mor.muz, 18.30 Godsdienstig haltuur 18,00 Nwj 19,30 Geysr,.programma 21.30 Voer, de 'liefhebbers.- vanlii-uis- tvocrdraadselB ln- zijn verschil lende verschü ninfisvormen biedt Piklranhiereen kleine collectie aan ter aangename tijdpassering.. Horizontaal; l rampspoed: 6. overlopers; 7. geloof aan een toe-'; stand van volkomenheid; 3 ex tra uitkering: 11. nauwkeurig on derzoeken. Verticaal/ .1,1 .witte- mieren; 2. vermaak (meervoud); 3.* middel tegen kiespijn,; soort specerij; 4: soort waterlelie] 5- grote begaafdheid; 9. - jongens naam;' 10 vaas. Dit doorlopende kruiswoord- raadael: dient met behulp van" de volgende woorden ingevuld te wordfn:. Aa aaien ach af - amen- de animo anno aria 'as atap aver- rechts- bent DL Ds e.a.Ee eeit ergo essen. Euriy Eva/fanfare/fust'./Ier iet it., la laten maar maats ma-; dame mem mica MO mud--NH Niobe NN: Onrio raad' B.C/ r.r. Saar sago 'sas sic taal -Truro Uil ULO ven' vendu. De randwoorden, .resp- negen en dertien letters lang. zijn niet aangegeven; Zij bestaan Uit aardrijkskundige namen in Nederland en kunnen door het invullen van de rest gevonden worden. Horizontaal.' 1. timmermansge reedschap voor het bijwerken van planken; 4. aansmeren van de biljartstok; 8. borsttuig van een trekdier; -9, soort metaal draad; 11' gezinslid; 12 greppel in het hoogveen/ook as van rib ben; 13. meisjesnaam; 15. Iobsh houten vloer ook zandplaats 16, maatstok; 18. stad in Nederland; 20. groente; 21. pers. voornaam woord; 22. afneemdoek, vaatdoek; 23. een uitstekende, scherpe hoek van een stuk hou: wegnemen; 26. een loot overplanten; 27 vaarwel. Verticaal: 1. draadnagel; 2. 6oort dakpan; 3. op de draaibank afwerken; 4.zwaarbij het overgaan van een schip; 5. wiel; 0. honingbij; 7. eerste vrouw; 8. recht hoekig; 10. omlijsting; 11. dapperheid: 13. wringing (b.v. van machine delen); 14. bouwstof; 10. zangnoot; 17. vrouw; 13, deel van een rad; 20- Wjg; 22. persoonlijk voornaamwoord; 23. Leger des Heils (Engelse afkor ting); 24. bolgewas; 25. persoonlijk voornaamwoord (Frans). 22.00 Nwj BekUk de foto's maar eens .goed- Misschien gsan jullie dan ook-«lle- maal schilderen! Maar dan moet je er'ook niet bij gasn knoeien, want dat doen de» kmdwen ook n*et- Actualiteiten! 21.45 Orgelspel 22.15 Verzoèlcprojfr, 23.00 Nwj, 484 12.08 Qrrrceporktst en soUale 13.00 Nws 13.13 Verzoekprogramma 14.30 Or- kejtconcert 15J0 Grammuz. 16.30 Dan«- muz. 19.00 God»i, haliuur ifi.45 Nwj. 20.00 Hoorspel 22.00 Nwj 22.10 Dansmuz. 22.30 Jazzmuz. 22.55 Nws 23.00 Gram.» muz. 23^5 Nwj, MAANDAG HILVERSUM I. «02 jn. VATIA: 7.00 Nws 7.tfl Ochtendgymnas tiek 7.30 JScnderjluiting 9.10 Gramunuz, VPRO: 10.00 „Voor de oude dag", cau serie 10.05 Morgenwijding. VARA; 10.20 Voor de kinderen 10 33 Voor de vrouw 10,50 Voor de zieken 11.48 AJt en plano 12:00 Gram.riuz. 12.15 Amujeirtenwimit (12.30—12.33 Land* en tuinbouwmediv delingen 12J3—I2.38 Voor het platte land: 13.00 Nwj 13.10 Voor de midden stand 13.20 Orgelspel 13.45 Gr am.muz. 14.00 „Leven en dood", caurerie 14.15 Xamerrr.uz. 14.50 „George Bernard Shaw", {-.oorspel 18.50 Gram.muz. 16.03 Voor de jeugd 10.30 Zenderslujting 38.00 Nw» 18.15 Mil:t*:r commentaar 1830 VARA-Varii .38.35 Plano-duo .18.89 Ra- geringsUltzendJng': M, P. Gersina: „Nleuwj«ar«caüaerle" l&.OO Parlementair overzicht 18,15 C«Uoor?cIial 19.45 Rege- ringsuitzending: Landbouwkroniek 20,00 Nwa 20-05 Radioschaakwedjtrijd Noor wegen— Nedoriand - 2fl,06 Actualiteiten 20.15 Instrumentaal sextet 20.40 Caba ret 2LU) Dstrntrvux. 21.35 „Komt oor* log Sn 19317", causerie 21.50 Othello", opera 23.00 Nwi 23.15 5ociaIi#ti«e4i nieuw* ln Esperanto 23.20 Filmprogram ma 23.40—24.00 Gram.muz. HILVERSUM II. 298 m. N.C.R.V.: 7.00 Nws 7.10 Sportuitslagen 7.15 Een woord voor de dag'7,30 Zen- derjlohing 0.00 Nw« en .weerberichten ,9.10 Grammuz. 8,15 Voor de slaken 9.30 Grammuz. 10.30 Morgendienst 1100 Grammuz/ U.15 .Gevar, muz. 1230 Land- rti tuinbouwmededc]tegen 12.33 Orgel concert 33,00 :Nwf 13J5 Zigeunwkwin- let 13A5 Gramm-uz, 14.00- Schoolradio 14.35 GrammiUZ. -iS'ÖÖ KamBt-muz. 38.30 i Mannenkoor 35,48 Bijbellezing 36.30 Zendersluiting,. i'; 38,00 Voor de 'kinderen 18,50 Sport i i8.30 Gramraut,., 19.00 'Nw« rn weerbe- richten 39.18. Engelse ie« 39.30 Boekba- i sprcking 19,40 Rsdlokranfe. 20.00 Nwp. i 20,05 RadioschaaKwedstriJd Noorwegen i —Nederland 20,06 Philharmnnteeh ork. 23,05 „Jan Pieterszoon .Coen". hooraoei 21.40 Orgel én viool. 21.55 Grammuziek 22,10 InlernatJönaei evangejieoh com- ntentaar 22^0. Kamerkoor 22.45Avond - overdenking .23,00 JTws 23.13--M.0O GramofoonmüZlek. Ka die centrale 3 7.00 Nwj 7.C5 Gram, muz. 7.30Pauze 0.00 Nws 9.05 Lichtegram. rnuz. 10.00 Le Ménage cn Musique 1M5 Verr, progr, 3145 Spaanse «ymph, vanLaJo 11,45 Bobbcjan Schoepen 32.00 Schlagers 12.15 Ensemble 13.00 Nws 13,15. Middag concert 34.00 Nws cn test-match i4.4o Those were 1Kb days 13,00 Orkest. 18.00 Players 1S.30 Pauze 18,00 rodellietjereiv ia.30 Voor de toldaten 16,00 Nws 19JD Richard v;.-Taub«r/ 19-50 Radio-leuilleton 20,00 Kameemuz. 21.00 Actualiteiten 21.15 Omroaporkejt 22.00 Nws 2245 Compo sitie. van,.Hugo H«rmann- 23.00 Nw». en ■stuallteltcn 23,20 Dansmuz. Radiocentrale 4 7,00 Nws. en diversen 7.1» Bonjour Je Monde 7,28 Est«ce vrai?. JSttte faux? 7.30 Pauze S00 Kookpr. en kunstoverz. g.io Werkeft' van- Prpkojel 10.00 Nws. izJl _T gramy - tntiz., 14J» Symph- - gi 15AO Tiroolse kedaren 1848 V.oor_ d® vrouw 18^0 Cabaret-orkest;:ifl.20 Tea- concert 16.30 Pauze 18.00' Voor de sol- dst«n_16 30 Oram, mux, 39.48 Causerie l r~ r~ i i 9 lo. ii,v IJ. cr 3 A i 4 EECCY 19,00 Senses aorvéflenne» v, Grter De betekenis- der ia te vullea randwoorden is niet aangegeven- 2ij kunnen worden, gevonden door. eerst de rest op. te 'lossen: Horizontaal: 2. andersgenoeind, aspotten, vochtig; - 3, Schotse dans (meen'oud), kleine'woning, rede; 4. gestold vleesnat.'open lucht bijeenkomst, sprookjesfi guur; 5. een tamme loot op een wilde «tam bevestigen, kwab,, op grote afstand; 6. eveneens, hij, die neemt, meisjesnaam, zangnoot; 7. vroe ger, straatwegen (Engels), titel; 8. heerszuchtig vorst, deel van de vinger, familielid. Verticaal: 2. olievet, alvorens;" 3/-plaats in Gelderland, land (Latijn); 4. treuzelen. Spaanse titel; 5. houtsoort; éénjejikele'keer/.Ö. thsns, duinplant, vlug; 7. gewicht inclusief verpakking, .dusj,8,/tegen;-jeBdnslid;. 9. inwendige, mesthoop; 10 knabbelen, bevel; II, koe of paard .van één winter, vaartuig (afkorting), brief ter afhaling aan het postkantoor; 13. spoorstaaf, nooddruft. v* BÜ elke stip een', létter plaat sen. De betekenis der woor den-is; 1—9 - dikke draad;.-I—li- smoren; 9—11 afdruppelen; 2—4 goed plaatsen: 2—12 kwajongen;1'/ 412 zeker plantengeslacht; 3—7 «oort: sluiting, stop; 3—8 gelijk; even; 7S kleine, zwarts eend; 5—6 opzwelling: 510 stuk;6— 10 met-deskundige. PikJrans. Nieuwjaarswens, luidt! Pikirari wenat alle puzzelaars een gelukkig en voorspoedig 1951. Paramaribo, parade. Panama, limonade, panorama, marine, bode. Advertentie Cl. M.) Nw». en actualiteiten 19.30 .Lóulae" opa 23.30 Gram. mus- 2345 Nws. ENGELAND. BBC HOME SERVICE 330 M. 12,00 Llohte muzleX 12.30 Viool 'en bariton 13.00 Gr«mmus. I3J55 Gevar. prog. 13.55 Weerberichten lt.00Nwi 14.10 Sport 14,20 Lichte' muziek 15.00 Orkestconcert 1B.0C Voordracht 10 3W Gevat, muz. 17.Q0 Interviews 17.30 Voor de vrouw 17,45 Voordraoht 48.00 Voor de kinderen 48.55 weerberichten16,00 Nws 19.18 Sport 19.20 CaUierSe 10,30 Ljchié muz. 20.00 Gevar. prog. 20,30 Or- kfcstconc, 22.00 Nwa .2245 Cauiarie 22.20 Wereidbejchouwine 23.35/ Twintig Vra- éen 23.05 Strijkorkeat 23J0 Klankbeeld 24.00—0.03 Nieuwe. :/;;/'.'BNGBLAND BBC Light PrógraiBin* Ï5Ó0 ten SMT ib- 12.00 „Mrs Dale's Dagboek" 112.18 Slrükenseunblé 12.45wHoortpel 13.00 O*, var. muz, 1340 Voor de km4ejwn> 14.00 Orkeatconc. 14,30 Sport 14,45 Voor de klndaren 18,00/Voor de vrouw 10D>-, Llohte muz. 18.30 VoOr de «oldaten 10.45 Danwnuz. 1745 „Mra- Dale'* Dagboek" 17.30 Hoorspel 10.00 Orgelspel 19.15 Hoorspel 10,30 Voor d« Jeugd 23.D0 Nwa 20.25 Sport 2036 Hoorspel 21.00 Gevar» pro*. 2MB Variété Ork en «ollst 22.00 Gevar. pro*, .23,00 Nwa 23,16 Actualitei ten 23.30 Denamrn. 24.00 Voordracht '0.15 Gevar, muz, 0.68—1.00 Nteuwa. BRUSSEL y-y. /au/a» «4 'm/y 324 m.i 12.0Ó 'Grammiuz. 12.L5 "Lichte muz, I2J0 Weerberichtan 12^3 Voor d« landbouwers 12,40 Lichte muz. 13.00 Nwg 13,15 Grammuz, 14.W Voor de vrouw J5.00 OmrcHrpork. 16.00 Interna tionaleRadlo-Ünlverritelt 10.30/ Pisno- recltal 17,00 Nwa 17.10-Llchte nruz, 18.ÏW Fran« le» 18i0 Craimruiz, 13.2» Lueht- vaartcau«eri« IB M Vooir de soldaten 10,00 Nws 16.30 Gramimuz. 19J0 Radlo- feüllleton 20.00 Kamermuz, 2100 Actu aliteiten 21.15: Omtóepórk, 22.00 Nwa 22,15 Vlaams prog. 2S.00 Nw« 20,06- 34.00 yerzoekprogramma, 484 m,; lij» Omroepork. 1300 fïwi 13.10, 13130, ;1A00':cn 16,00 Gramnvuz, 16,30 Zang ,;en piano is.so Grsmnvu*, 17,10 Dmroepork. ISJO .an 10,00 .Gr«n- muz. 18.15 Nwa ie.30 .Jbouiaa, opera-In da pauze: Nwi 23.30 Grammuz. 089 NlBUWg. BRUSSEL. In de" Zondag to houden bijeenkomst van. het bestuur vin de AtsembJée van de JDud van Europa zal men de voorstellen tot wijziging Van'::kèt!/Btstuiit"tvan da Ratd van. Europa hMtüderen,. dia de vorige mwnd te-Parljg- zün uitgewerkt door de bijzondere ccm-, missie* De wijzigingen hebben o.m. tot doel Hot comité van minigterj ,yan de Raad van Europa ony de:- raad van de O.E.E.S. samen ta smelten, minlaiers voor Europese Aangele genheden bij de onderscheidea/te- geringer. te doen benoemea 'en da R«ad van Europa om te vormen ln een'parlementair lichaam mat. twee. Kamers,, waarvan.' d*Eerste-:ÏCwi«' zou beéUan -ult het comité van mi nisters.' dat slechts bij eénpsrighel.d beslieslngen zou kunnen» - nemen* terwijl in de Tweede Kamer - de vergadering -;bij - «en meerderheid van 2/3 zou besliisèu. Aduerfentle (LM,) Bij i» meeii* misgmiddaltn most; men epgassen/nlel leveel1 Ie gebruiken. Wen) dan 'gaal de maag juist waar' müt-zuur voiman. Cbefarax daaranlegta regall automatisch da julile iButg?aad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7