Sp iff ■m. aiming tussen artistieke elite en massa-smaak BEN GOËIIION heeft om Ahonné's winnen nieuwe Abonné's r Rotterdammer Baay wint van leider Broekhuizen In onderaardse grotten vangt men vleermuizen Heer Abbink (Den Dolder) „wint" f 16.00.- Nooit meegedaan en ook geen cent ontvangen r boeken te kopen H. A. Gomperts V PRiJSWWXAARS PRIJSVRAAG VAN DE PAROOL ADRESSENRUBRIEK KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN Moyennes laag, geen partij onder 65 brt Wedstrijd Van Dam uitgesteld Slechts drie voetbal wedstrijden M N Met lange stokken worden vreemde f ladderaars naar beneden gehaald GEKNOEI MET VOETBALPOOLS Politie stelt een onderzoek in J IS! Avifauna voor de kantonrechter - Vierdaagse blijft in Nijmegen BiesbrouckVoor geen f 60.000 Derde téstmatch Zaterdag 6 Januari 1951 T-Jf ET LIJKT ONS NUTTIG om de aandacht te vestigen op ,y elk en Dichterschap" van drTj.W. R. de Haan (over de verhouding tussen volkscultuur en officiële literatuur) ver-, schenen bij Van Gorcum te Assen (f. 5.90), omdat deze studie recht streeks verband houdt met hetgeen men het „kernprobleem" van onze cultuur zou kunnen noemen: de spanning die er bestaat tussen de ar tistieke-elite en de smaak van de massa. Het is het probleem waaraan een letterkundige evenmin voorbij kan gaan als een socioloog of een- politicus. Het is het probleem dat blijft bestaan als de politieke pro blemen zijn opgelost. Indien de 'vrede en de sociale zekerheid inderdaad zouden zijn verwezenlijkt, dan komt de inhoud van be: menselijk bestaan, het geen men tegenwoordig ook wel de „vrrjc-üjds'oesteding" noemt pas goed aan de orde. Het is het pro bleem 'van volk en cultuur, waar van deze schrijver enige elementen behandelt. Enige, want het Inkt mij. dat hij een paar belangrijke ervan over bet hoofd ziet. •Dr de Haan maakt de Indruk van oen'„verlicht folklorist" te zijn. Hij. legt zijn oor te luisteren bij een voudige "mensen, voornamelijk plat telanders in Groningen en Fries land en hij tekent op wat cr onder her leeft in liederen, zegswijzen, sagen en legenden. Maar hij is meer dan een enthousiast verzame laar van deze vaak interessante stof. Hij is ook een nuchter en cri- tiscb speurder naar de herkomst er van en zo komt hij menigmaal tot amusante ontdekkingen omtrent de evenmin oude als anonieme origine van sommige ..overleveringen", die door andere folkloristen als oer oude volkskunst zijn aangeprezen. Zo blijkt het spookverhaal over Mooi-Ann van het kasteel Biljoen bü Velp; dat men in verschillende sagenboeken vindt een verzinsel van Mark Prager Lindo. ook be kend als dc oude heer Smits, die met dit verhaaltje in 1840 naar de gunsten dong van een zekere Jo hanna Nijhoff uit Arnhem. Eén van de verdiensten van dit boek is de correctie op de klakke loze verheerlijking van wat ..het volk" cultureel presteert. Meer malen zijn bepaalde persoonlijkhe den als auteurs van overleveringen aan. te wijzen en in de gevallen waarin nat me; kan, is het nog niet nodig: „het volk" of een bepaalde gemeenschap als origine te ver onderstellen. Ook In de pittoreske klederdrachten merkt dr da Haan op, heeft men vaak te:maken met resten van een7 bepaalde stadsmode uit de vorige eeuw. Inheeras-plat- telands rijn zé evenmin als de klompen die uit Frankrijk overge nomen schijnen te zijn. LITERAIRE KRONIEK door Het populaire genre telde vaak meer bewonderaars onder., de ont wikkelden dan bij het volk zelf, getuige ook de literaire invloed Van vervalsingen als Macpherson's Os- sian,die de romantiek op haar naam heeft staan. Dr de Haan- maakt in dit verband ook melding van- onze nationale falsificatie,; het: Oeip Linda Bok dat door: sommigen nog steeds: vorjt, echt versleten' wordt. Het oudste deel er van zou in de zesde eeuw. .vóór Christus ge schreven zijn. "Het behandelt de Friese geschiedenis .^sinds de zes- tiende eeuw vóór Christus. Volgens deze fantastische kroniek zou het <5ude Griekenland ontstaan zijn. uit een Friese koióniéi Odysseus' gast vrouw-, Calypso, zou'. op: "Walcheren gewoond hebbenonder de..naam Ka-lip (waarschijnlijk dus een Ka met een. geprononceerde lip),, ter wijl de naam van de god Neptunus een verbastering 'zoli--wezen van eem Friese -hoofdman .Teunis in. de wandeling „Neef Teunis" genoemd- Deze baarlijke --nonséns: werd in 1933 nog als een Germaanse bijbel, door prof. Hérmann Wirth aan hëï volk,, van Hitier aangeboden, een ad absurdum. gevoerde demonstratie van de hysterie, waartoe het begrip „oude' volkskunst"- soms leiden kan. Ikvermeld- hel Oera Linda do cument iets .uitvoeriger, omdat ik tevens melding wil - maken van een niaüwe publicatie,"'van de hand van de heer E.-Molenaar, die dezer da gen. bij Van Dishoeck te Bussum hét licht zag. „Het geheimzinnige handschrift van de. familie Over de Linden", dathet wonderlijke opduiken van het oud-Friese manuscript in het midden van- de -vorige eeuw .op nieuw belicht en waarin de brief- wisseling van.;:: Cornells Over' de Linden, de Helderse marinewerf— baas, én'mensen als "dr 'Eelco Ver- wijs eh dr J. G- -Ottema 'van het Friese Genootschap is afgedrukt. Tenzijmen zou aannemen,dat al déze brieven ...ook 'vervalst zijn, 'wat uitgesloten: lijkt, dan zou deze cor- respondentia- in elk geval aantonen, dat Verwijs- en Over- de -Linden:die vaak voor de vervalsers worden gehouden, (ook dr De Haan noemt Verwijs, maar hij associeert hem met Francois Haverschmidt Plet Paaltjes) volkomen té goeder trouw zijn; geweest: Het hoofdargument .tegen de..echtheid blijft'evenwel de kolderieke inhoud, die de hand vari een;: .grappenmaker verraadt* die een-loopje heeft willen nemen met de „Frisiomaniè"die reeds de vo rige eéü'w begon té woeden, één van -de meest breidelloze excessen van romantische- volks verheerlij king, waarvoor een- nuchtere, onder zoeker als dr De Haan gelukkig niet vatbaar is. Om nu tót zijn boek terug te keren: óver:de waarde voor de cul tuur van de onder het volk levende kunst, ook al stamt deze oorspron kelijk van individuele - schrijvers, zegt hij vele behartigenswaardige dingen. "Wat het volk overneemt, en behoudt, heeft altijd kwaliteiten waarvan de schrijver leren kan.' Volkomen terecht:, vestigt dr De Haan er de aandacht -op, dat de: tegenstelling wolkskunst-elitekunst niet van de laatste tijd dateert, maar reeds in de" middeleeuwen be stondom van andere culturen zoals de Hellenistische, bog te zwij gen. Er was een kunst voor de ho ven en de kastelen cn er was. er één voor het 'volk. Er is een wissel werking maar. .toch ook een blij vende verscheidenheid. Men zou er aan ..toe- kunnen, voegen, dat de elitekunst voortdurend vertraagd doorsiepelt naar de volkskunst. De „duisterheid" van. del elitekunst is misschien grotendeels een vooroor deel van hét". Vvolk,. dat juist gé- wend raakt aan de elitekunstvan een voorbije periode, Een herwaar tegen dr De Haan's beschouwingen Is dat- hij zelf slachtoffer blijkt te zijn van dit gezichtsbedrog cn be denkingen formuleert tegen dc „ab stracties en abnormaliteiten" van moderne literatuur, die ontoeganke lijk zijn voor het volk, zoals re naissance-literatuur cn romantiek ook ontoegankelijk waren, totdat zij doorsiepelden. De psycho-analyse is vandaag al blijkens films en detec tive-romans tot het volk doorge drongen en zo zullen.de „abnorma liteiten" cn de „ego-centrische be schouwingen" waarvoor men nog zo kopschuw is, morgen ook wel gepopulariseerd zijn. My.n tweede bezwaar is, dat de schrijver geen rekening houdt met het massa-element dat zich tussen volkskunst en elitekunst heeft ge schoven en dat beide bedreigt De! kolossale amusements-industrle, die de smaak, niet van het volk, maar van de halfontwikkelden, de „middle-brows" doet zegevieren is een nieuw element, waarmee dr De Haan's analyse geen rekening houdt Wat 't onderscheid is tussen volks kunst en smaakhedervende pseudo- kunst oftewel „kitsch" komen vrij uit rijn boek niet te weten. Of is. hij van mening, dat „kitsch" een op gezichtsbedrog berustend vooroor deel is van de elite en van de snobs? Daar zou iets voor te zeg gen rijn, maar het zou dan eerst gezegd moeten worden. H. A. GOMPERTS Er is weer hevig gepuzzled. Ditmaal aan de Oudejaarsprljsvraag ver bonden aan onze adresEennibrlek. Ruim 90% van het aantal inzender» had de juiste zin gevonden ril.: .Parool wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. Na loting kwanten dc volgende prijswinnaars uit de Paroolbus: G. v. KRIEKEN, Essenburgstraat 113, R'dam A. VAN MEURS. Brugmarstraat 26 b. Schiedam Mej. WILLY DANNER. Obreeostraat 23. R'dam. Wederom stellen wij een aantal troostprijzen beschikbaar. Deze werden door het lot toegewezen aan: H. BIESHEUVEL-VAN BEN'NEKUM. Gemertstraat 11. R dam: H. P. J. BONGERS. Dahliastraat 20 b. R'dam; G. BOSMAN. Dordtselaan 63 c. R'dam; F. DE HAY, Bermweg 398. Cap. a.' d. Ussel:' E. LANGENDOEN. Helndijk3, OoEtvoorne; M. MOLENBEEK-ORANJE, Hartmanstraat 61, R'dam: COBI SaNDKER, Burg. Boumannlaan 45a, OverschievJ. SCHEEP BOUWER-HOLSTER, v. d. Meydestraat 17 c, R'dam: J. SCHEFFER. Veenlantstraat 16 a, Schiedam; R. SCHWAHZE. Stadhciuderslaan 28 a, Schiedam; H. AM C. SMïT-ROETEHS. Adrianastxaat 86, R'dam; H.v. d. STERREN. Schljndelstraat 10, R'dam. 'De drié prösvvinnaars. krijgen.de 'waardebon toegezonden- terwijl de troostprijswinnaars een prijsje op ons kantoor in ontvangst kunnen nemen. De wLnnaars buiten. Rotterdam krijgen het prijsje toegezonden. Alle inzenders zeggen wij hartelijk dank en nu opnieuw aan,het puzzlen. DEN HAAG. In verband met een lichte keel-operatie, die Luc van Dam dezer dagen moest ondergaan en die goed gelukt is, kan de voor 23 .Januari in. ce Haagse dierentuin beraamde wedstryd tussen onze mid- riengewichtkampioen en - Lucien Co- renthliL ex-kampioen van Frank-;: rijk halfzwaar-gewïcht, waarover onderhandeld werd, Op die-datum geen doorgang vinden. Dm wedstrijd is, naar wij vernè- men, Verschoven naar een later tijd stip en' zal, Indien beide partijen -het eeni/worden,waarschijnlijk op" :8 DEN" HAAG', Dé Rotterdammer Baay heeft op.'de' tweede dag van het biljart-toernooi om het kampioen schap driebanden, kans gezien Broekhuizen,, die nog' ongeslagen was, de eerste nederlaag toe te bren gen, waardoor de spanning ér ten minste In is gebleven" Na de derde ronde had Broekhui zen met 6 matchpunten de leiding en fwee nederlagen van Louwaard, die toen nog de derde plaats bezette, openden voor Broekhuizen fraaie perspectieven voor een voorsprong van 4 pnt. op dé/overige deelne mers. V- -'-i-V-,■*■- Toen 'Louwaard na een nederlaag tegen Sweering, ;die in het begin bij zonder op dreef was, kansloos was om met Broekhuizen gelijk te komen was..de mogelijkheid-groot, dat alle spanning uit het tournooi zou ver dwijnen. Baay leidde aanvankelijk met een flinke voorsprong op Broek buizen, maai: na 50 beurten liep laatstgenoemde zijn. achterstand, ge heel 'in en in' een enerverende carot- te-partij (107 beurten) moest Baay de wedstrijd uit hpt vuur; slepen. Zoals ult .de stand blijkt" zit de spanning .er nu nog. volop in, doch bij aanschouwing van de moyennes blijkt helaas, dat er niet 6terk wordt gespeeld- Nog geen - enkele partij kon beneden de 65 beurten worden beëindigd. Een en.ander, gaf Swee- ring aanleiding tot de. vraag óf net misschien nogmogelijk zou. kunnen zyn, dat zelfs de aanstaande win naar beneden de gestelde minimum grens voor de hoofdklasse zou-blij ven, De uitslagen waren: DEN 'HAAG -riln: verband/met de gesteldheid van de terreinenrijn de voetbalwedstrijden, vastgesteld voor Zondag, 7 Januari in alle. dis tricten afg.e last Inoverleg met de KNVB. gaan met wederzijds goedvinden onder voorbehoud van goedkeuring def terreinen door consul respi scheids rechter de wedstrijden FeijenDOrd— Sparta,1 Eindhoven—PSV en Hercu les— Elinckwijk door.' Voor het overige 'worden de pro gramma's van 7 Janüari verscho ven naar Zondag 14 Januari. Beste wegrenner» van laatste 50 jaar MILAAN zich baserende op de uit-, slagen.van de voornaamste.nationale er Internationale wedstrijden Heeft de „Ga zet ta Dello Sport" een rangscMWdng ontworpen van de beete wegrenners in de afgelopen 50 Jaar. DeTfjst zfét 'ër Hs" v^ólgt jiitl 1. Glrardengo, Itallëi 196 pt. 2. Bartaii. Italië, 186 pt. 3. raüsot Coppi.-Italie, 176 pt- 4. Bin da, Italië, 174 pt. 5.'Suter, Zwitserland, 128 pt, 6. Guerra, Italië, 108 pt. 7. Henri Pellssier, Frankrijk, 106 pt. 8. Lapize, Frankrijk, 98 pt. 9. Garrigon. Frankrijk, 85 pt. 10. Magoe, Frankrijk. 84 pt. 11. Ronsse, België, 82 pt. Continental Club tegen Engelsebridgers j... AMSTERDAM.In h.t Victoria. Hotel te Amsterdam begon Vrijdag een - bridgewedstrüd tussen 'de Con tinental club en een Engels team. Na' dé eerste zitting^ had. de Conti nental club de leiding met; 46 tegen 29 matchpunten; na de Zaterdag ge houden" tweede zitting heeft de Continental club nog de leiding met 51 .tegen 29 matchpunten. Geen handbal Alle, handbalwedstrijden vaBtge- Febriiarl in Dcn.Ha.ag worden ge- steld voor "West. Aen de Afdelteg houdeiü'Utrecht djn afgelast. Sweering. -47/ 79 4 0.594 Stikkelman 50 r 79 6 0.632 Baay .49 79 4 0620 Kok v';'SO 79/ 5 0.632 Louwaard 34 81 3. .0,404 Wevers. 50 81 4 -.0.517 De Leeuw 45. 84. 6 0.5S5 Broekbuizen 50 „84.. 0JB5 Kók"' '48 67 J 5 0.716 De Leeuw 50 - «7"' 6 0.748 Stikkelman 41 67 4 0,611 Wevers 50 ;._67 4 0.746 Sweering '•'-.'50' 66 4 0.757' Louwaard-1 41 .66 «t 0.621 Broekhuizen 48. - .50 107 6 0.429 Baay 107 4 0.467 De statid na de tweede da* 'luidt: 1. Broekhuizen 2. 'Wevers - 3. Sweerin* 4. Kok 3. Louwaard 6. Stikkelman 7- Baay 8. De Leeuw 4 175 299 - 5 171 282 10 0.664 0.625 0.615 0.5 B5 01584 0.553 0.606 Het ia een uitgelezen gezelschap wetenschapsmensen dat deze week door de onderaardse spelonken in het Zuid Limburgse spookt. Een Zweed, een Ter, Belgen en een flinke handvol Nederlanders hebban in de grotten om Valkenburg en Maastricht deze dagen naar vleermuizen gehengeld. Met lange stokken zijn die vreemde schemerfladderaars naar beneden gehaald, waar men de soort vaststelde en'hen versierde met een aluminum ringetje. Op dat ringetje staat een nummer en „Zoölogisch Museum Utrecht: Holland". Lijsten met nummers, soortnamen en de plaats van :'t rin gen. worden naar Utrecht-gezonden,, evenals- de ringetjes ..die op terugge vonden dode exemplaren worden gevonden.. Zo- kan - men: dan., conclu sies trekken omtrent verspreiding, verplaatsing en vele andere vragen. Alleen: er komen zo weinig terug meldingen-binnen. Er rijn immers zo weinig vleermuizenl Een vergelij king met.de resultaten welke mai bereikt met het ringen van vogels kan dan pok niet gemaakt worden. Soms vindt men eens een. vleermuis die van ouderdom is gestorven, ook komen er in de winter, bij het om hakken van bomen wel exemplaren te voorschijn en ook komt het voor dat.een ringetje, worjdt. gevonden' in de uitgebraakte'spijsresten van uilen; of roofvogels.' Zo zyn er exemplaren die in Zuid Limburg zijn geringd, zomers terug gemeld uit de kop van Noord Hol land. Maar nog. is de tijd niet rijp: om te kunnen zeggen: die vleermui zen trekken in de herfst van Enk huizen r.aar Valkenburg.... Wat ze daar dan komen doen. die 'eigenaardige vliegende muizen? De winter verslapen. In. kieren en sple ten van hot onderaardse mergel zijn ze weggekropen. Bijgelicht door sterke lampen speuren de geestdrif- tigen naar die donkere vlekjes hoog tegen de plafonds-óf voor het. grijpen, iets; ttteqr dan een me ter- varide grond, Pakt 'men. zo'n beest"":^xan, danpïeplriie wat (als' een.eahte muis),.beweegt zich nau welijks en als-ié ér mee gaat be ginnen,'dat1 lijkt het erop' of hij zich uitrek! Hebben ze .even in de warmte oncur de lampen gelegen, dan komoi* re wat bij, spartelen, slaan met de vliezige'- vlerken en zijn ze dan geringd en -genoteerd In het egister -van devleermuizen- stand, dan kunnen ze dikwijls op eigen .kracht wegvliegen. Dan zeilen zé met:een.vaartje de donkertebinnen, waarin een mens zich- her én der zou stoten. Zij niet. Ze werken met radar,een soort radar althans. Hoge tonen Czgn. superzonische) stoten ze uit. Met dé oren vangen ze de terugkaatsende geluidsgolven op. waardoor ze" voor muren en draden gewaarschuwd zijn. Want zo hangen ze. aen één poot- kop naar beneden. Een hele winter iang. Begin April vliegen ze uit. VTaar naar toe? Komen ze hier ooit terug? Hoe oiid worden ze? Alle maal vragen waarop de'diertjes zelf slechts antwoord kunnen, geven met behulp van de ringen dan! FRANS W. WEGMAN Er is een stijgende belangstelling voor „DE SCH1E- - DAMMER". Ook U zult dit, voor ons verheugende feit In Uw kring van familieleden en kennissen op gemerkt hebben. Misschien is in deze kring nog iemand; die wel interesse.heeft voor ons blad, maar nog geen abonné is. Geeft U ons zijn of Kaar adres, wij zullen dan ons blad een week op proef zenden. Mocht het ons gelukken op het door U opgegeven adres een abonnement te plaatsen, dan ontvangt U, als vier weken abonnementsgeld zijn voldaan, voor Uw kind geheel gratis het gloednieuwe' Ketelbinkie- boekje, dat binnenkort verschijnt of naar keuze één van de zojuist verschenen boekjes van kapitein Rob. Voor de door U te nemen moeite onze dank. Naam van de proef-abonné: v v .-Opgegeven door:..y.-y-> E\'entuéel gewenst hoek'; De bon ingevuld opzenden aan de abonnerr.entsafdeling van „DE SCHIEDAMMER". Lange Haven 141. Schiedam. Tegén opgave van meer adressen bestaat geen bezwaar. Hoofdklassekampioen- schap 71/2 in Delft DELFT Ter gelegenheid van het zesde lustrum van de biljart vereniging ,.Kraz" te Déh'c zullen van 25 t.m. 28 Januari in hotel „Wil- helmina" te Delftwedstrijden wor den gehóuden orri het kampioen-, schap van Nederland hoofdklasse, groot biljart, anker kader 71/2. 0-3- zullen Van de Pol en De Ruyter deelnemen. Inschrijvingen zijn nog binnengekomen van Eichelsheim, Kasteleyn, Kob'us, Kruythof, De Leeuw en Sweering. Schaaktournooi Hastings HASTINGS. In de 0e ronde van net schaaktournooi te HasUr.cs heeft tfnzi- cker (Did.) gewonnen van Castaidt (It.). De partij Barden (G.B.l—Go'ombek (G.B.) werd remise. PhiUlps (G.B.i— RosaolSmo (Ft.) 01. Adarr.s (Ver. S».) Thomas CGJB.) 01. Penrose (G3.)- O'Kelly de Galway (Belg.) 01. De Duitser Uuzlcker leidt.met 6V2 pnt. gevolgd door de Fransman Rossollmo. die op de tweede plaats staat met 6 pnt. (Van een onzer verslaggevers) DEN DOLDÉR L- Th Den Doleer woont de heer A'. Abbink. Hij leeft er rustig temidden van de bossen, drinkt ztfn kopje koffie, leest zUn krantje. Vanmorgen hoorde hij, dat hij f 1600 - had gewonnen bjj een voetbalprijsvraag, waaraan bu nim mer heeft, meegedaan, en waarvan het bestaan hem onbekend was. Hoe dat kan, kunt hier-lezen: Voorgons ligt het weekblad „The Netherlands Goal", weekblad voor door o dr E. VAN KAALTE veelzijdig. f^EN GOERION, Israels miriister-presl- dent,, is weer thuis «tt een -merkwaar- dig uitstapje. Kort na afloop ran de in zijn spanningen, er op uit gine oro land. gehouden gemeenteraadsverkiezingen, zhn hart te goéd te doen aan..' dte dtt Jceer een algemene, politiekebeteke- boekwinkels en hun inhoud? nis hadden en voor de Mapai (socialisten), Toch meen ik dat dit de dus. voor de partij van Bén Goerion, verre werkelijkheid is, die soms en zo ..van gunstig tvaren geweest, is Ben Coeriosi, ook hier, vreemder dan welke nótcï bene te midden, vart.de prote inter- fantasie ook kan zijn.. Ben Goe-, nationale spanningen', er even tussenuit rion, de vurigevakverenigings- getrokken. Voor een politieke reis wellicht? man, die minister-president van;. ,Niets hiervan. Zeker, onderweg -deed hij Israëlwerd, heeft .nu eenmaal even Athene aan, waar hij de Griekse pre- een' byzonderë-hefde, die voor mier. een beleefdheidsbezoek- bracht, doch de klassieken. Voor hij Ts- [van politiek was er geen sprake. Wel ech- a,ls ^ppft irii" ter, van een bezichtiging van de Acropolis. een un!vfmi?airc nlet voltooide van. bezoeken aan het klassieke slagveld onLidine cen^ van Marathon, alsmedeaan hetinsgelijks voor minnaars der hem die liefde bijgebleven Zil oudheid het neusje van de zalm zijnde Mycenae. En verder kan schijnt juist voor hem de aflei- inea .de Israëlische eerste minister gedurende, zijn verblijf in de ding bij uitnemendheidrite zijn Griekse hoofdstad vooral bezig zien met... rondsnuffelen in Th zware politieke dagen, mooie boekujinkels.' Tekenend is nog in. dat ver- Na Gnekcnlan,Icreeg Enge- hem vergezellende particuliere band het volgende. Toen er zich land een beurt. Hier zelfs geen secretaris Gali, voor.; Die kan deze zomer in zijn land een ontmoeting niet" enige Britse dat, haar ik zelf in Israël Jieb ernstige politieke .crisis voor- staatkundige figuur. Te,. -Iiondèn. ondervonden, heel'goed, nl mocht deed, vooral door het verzet, verbleef hij slechts kort. Het ik ér tot stomme, tevens pQn- dat bepaalde distrlbutiemaatre- waren de twee beroemde uni- lijke verbazing van.de heer Gal! gelen van een zijner- ministers versiteitssteden Oxford en Cam- ten slotte toch in geslaagd hadden- opgewekt,en 't op een bridge, dié bem in. haar midden zijn een aangenaam, zij het ook kabinetscrisis uitliep, vertoefde zagen. Ook daar warén het we- kort onderhoud met zijn, pre- ..juistin Tsraèleen - der.-.Jongere derom boekwinkels, waarheen mier tei hebben; Maar ja; ,hier t®öeh van Israels diplomatieke .;zijn ;hart hemitrofc. Hij kocht- er overtroefde de ervaring van de dienst. Deze stoner op net. punt een; Vijftiental boeken - dp hetparlementaire journalist.die in dè :S®^naDat®r uln ■gebied van de klassieken, twee gaten kreeg, waar hij Ben Goe- délen van Josephus in het rion bij het verlaten van f «ie ver- waLiïw Grieks alsook enige werken, .die gaderzaal van het parlement §éïnu te Sdden van al ziin op oude Joodse geschiedenis be- kon treffen, de waakhonden- ;Mliüeke beriommerln2en kwahi trekking hadden. Een poging kundigheid van de particuliere van een J'Oib «udr,:. in Cm- „rrrtsri.,! briefje te ,'tSrS .bridge om hem metandere met het"verzoek bepaalde boe- Joodsestuoenten claar .thee te ken. na itin teruskeer. tn be- laten drlnkm en om emgu ver- J,-'". AlieiUing doeld eultunr-centnim,voor klaring van hem los te krijgen, - hem, de premier, te willen kn- faalde ten^ enenmale. ReN GOEBION ia weer thnis. pen! r, - De Israëlische premier merkte AJ Nauwelijks;.,Iemand kan of "Waarlijk^ixhet is een zegen op, dat hjj\nu even louter voor geloven, dat hijheus, 'juist..;'voor eën: volk: om In het bezit zijn ..particuliere genoegen, uit jnwaarin hlj: het deed,- te zijn vanrieenzb uitzonderlijke was- en dus blij was,bij uitzon-;, een iouter particulier uitstapje figuur ala de-begaafde1 ataatkun- dering eens geen verklaring te ondernomen heeft Hoe kan het dige"strijder en orgénjsator Bén .hoéyen af-teleggen.'Al wat pers bestaan, 'dat dé' 'minister-prësi- GoéHön. wiehs wel/ zeer 'bij-1 .was,.werd verré vaa hem ge- dent van/Israël,., nota bene te zpndere geestesgesteldheid uit \-.J Jiouden. Daar zorgde ojm'zijn midden; van zovele. - pohtiekp.cüt; hier vermelde, trekje spreekt. alle sporten, uitgegeven in Den Haag. gedateerd 3 Jan. 1951. Dit weekblad houdt zich bezig met voetbalprijsvragen. Nederland kent tegenwoordig meer van die bladen/ Met .grote koppen' publiceert dit blad de „Prijzenlijst van onze gratis voetbal-puzzïe van Zaterdag 23 December. De beste puzzelaar was de heer A. Abbink, Fleinislaan 12, Den Dolder, schrijft het blad. Met een totaal aantal punten van 24: Deze heer. ontvangt de somma van f 1600.-. Verder worden twee prijswinnaars bekend gemaakt van ieder f 400.- en zes winnaars van ieder f 100,-. Zestienhonderd gulden. Veel geld voor de heer A. Abbink uit. Den Dolder. Hij vond dat zelf ook, toen wij in zijn bescheiden woning, in de bossen van Den. Dolder binnenstap ten. Hij keek een beetje verbaasd, toen wij hem het weekblad „Goal" voorlegden.- „Ik puzzle nooit met voetbalprijs vragen. ik weet. er niéts van". „Maar U hebt tOCh f 16ÜD gewon nen". „Dat is onmogelijk, zei de heer Abbink, want ik ken het bestaan van het weekblad „Goal" niet eens". ..Maar U hebt misschien, die week niet meegedaan aan een prijsvraag van de Nederlandse voetbal com petitie, maar van ctê Engelse league, omdat het hier toen; een paar graden vroor, en men alleen naar de Engelse uitslagen kon 'ra- den", ■•."•'ri'"" De heer Abbink keek nog ver baasder: „Ik weet niets af van een Engelsehoe zegt U dat om- weer? -- Ik ben een- oud man. ik ben 65 jaar, ik ben juist gepension- neerd", bij de papierfabriek van Van Stra ten en Boon. Ik bemoei me nooit met die zaken van 'voetbalpHJsvra- gen. "Wij keken even naar de voorpagi na van „Goal". De koppen schreeuw den ons toe: Vijftienhonderd gulden aan prijzen. Eersteprijs SOI),—, tweede prijs 400,--, derde prijs 300,—". En het publiek mag weer ijverig lasten invullen en Zondag middag m spanning aan de radio luisteren. Het is misschien goed, dat men weet. dat blijkbaar deze week de prijswinnaar van 160Q,— geen formulier, invulde en zelfs niets van voetbalprijsvragen weet. Is: het niet: wat vreemd, dat men een/prijsvraag kan winnen, zonder te hebben mee gedaan?- Wij hebben deze zaak voorgélégd aan de politie te Zèist dié vandaag onmiddellijk, een onderzoek instelde, i JHockeybond laat clubs beslissen De Kon. Ned. Hoekeybond hefft de wedstrijden, voor Zondag niet af gelast. De beslissing over dé al of niet bespeelbaarheid van de terrei nen wordt overgelaten aan de clubs, Geen korfbal ROTTERDAM - Alle 'voor Za terdag en "Zondag"vastgésteldé kprfbalwedstrijden 'van de KNKB. en .zijnregiopale. bonden,: zijn af gelast. v;-". 'ri :n de Vopelwet overtreden, maar geen straf AI.FKE.N AAN DE RUK Voor het Alphenee kantongerecht heeft; opnieuw dé zaak gediend/tegen ,r directeur van-Avifauna/-: die eni_ maanden geleden weard rigeschors voor het horen. Nan een deskuhdigf die' nu in de persoonvan': 'de he< J. P. Strfjbos aanwerïg was. G. Ten laste was gelegdhét phdi rich; hebben van- vogels in mét de v ogélwet, die alscrit voor het al dan niet:.ntógen;-hi. beschouwt ofde,ini/'geyangenscj verkerende vogels in Europain 1 wild/levend voorkomen; Dc hét Strijbos -'bevestigde dat dit/togt/jL in dé- dagvaarding., genósmdé vog'. het geval was. ;;ri De ambtenaar van het'O.M.' in elk der zaken éeh geldboete i f 100,- subs 10 dagen- De verdedigerzagih'/.d«zerizai „een- hetze uit" bepaalde' -kringt dieö Avifauna zoude»1.-.„zi sluiten".' Hfj verzócht pok;„hebjgrb economische' belang van Avifaui hoger te..: schatten dan dat/van. vogels, /genoemd in de dagvaard' De kantonrechter óverwoog, voordat proces-verhaal werd opgi maakt, een vergunning voor h houden der vogels was toeeeiej en verklaarde verdachte schuldi zonder oplegging van straf. In ee ander geval was de kantonrechte var. oordeel, .dat de verdachte vri uit ging omdat de vergunning r aanwezig was. DEN HA A G/'—He t bestuur de Nederlandse Bond vóór;Llcbame- lljbe opvoeding heeft thans defini tief besloten de internationale Vier- daagse afstandsmarsen dit jaar we derom fe Nijmegen té houden, van 24 t/m 27 Juli a.& HAARLEM De RGH-Bpeier!" Biesbrou'ch hééft, zoals wij'/reeds, 'berichtten/ Vrijdag hét'aahbod,: voor een Italiaanse -profclub gaan spélen, van' de handge we De/Italianen boden hem...eeh bei vanT f 60.000,-(r-./. voar,. een /cóntri van 1 'jaar, .maar daarvóór/fc Biesbrouck eerst., een oefenwe strijd in;Italië" moeten spelen. •- i. -Cl (Van onze cricketmedewejker) - Met nógnegen wickets tn handen'' - moet Australië 180 rung scoren om de léldln* In de eerste Innings tegen En- 1 geland en de derde testmatch.te Sidney veroveren; Engeland bracht z'n eerste In hlngstótaal van; 211 voor 5 op 290- all óut. Aanvoer der Brown werd voor één zeer £raaie;79./ri.: door LtndwaU - gebowld, waarna alleen Evans, die met/23 n.o. bleef, nog .voor wat runs zorgde, daar Bedser door Lind-i wall voor 3 gebowld werd er. -Warr doorx. Miller., voor 4. Wright 'was voor 0 rtm. out; Balley werd voor 16 gevangen, Mi'- ler bad defraaiecijfers van 4 voor 4 Er-Kcland moest: het th de aanval zot der Bailey en Wright stel' bowlers gedurende-het'.: werden, Bedser bowlde in idjn eérste over'1. Morris vQor'C. doob daarnavderden :At- é-her (44 (1,0.) én Hasselt <52 n.o.): dB stand op tot 110 runs- voor - 1 wicket. Bpdser. Arr en. Brcnvn-bowlden prachtl; terwijl; ook het veldwerk der En géi." uiterst fraai waé. In drie ü'ur kónden Australiërs slechts ito rühé see SSDOO toeschouwers betaalden meer 7000 pond aan entree on met dé vi dag mee hebben reeds .moer dan lf personen deze .testmatch'*' bezocht. heleinde van. een snikhete 'dag 'dreli 'régen, FroF-aanbioHiiigen voor 1 f 1 1 Ll faar -.vlj' vc'rnmeri"hebbén Vel sen a ren;., v. Onselenvkn Storh vogels en v. d. Kuil van/VSV evei eens. 'n aanbod .gekregen van- 'n u prof-club:;De naam van/deItallaaj ?e' ;ciub lé ribg: nfët/Békènd, Zónd twijfel betreft: hethierVëchter': ét verenijiing'riUif de ëerst$//divisl Al Teen clubs .die itTdeze klasse ui komen /mnsén^nl/rij ogbhite'nlahd: snelcrs/ aankopen/ ycó^.'/deri'lagé p-idelingên' is dé cootraetering buitenlandseri/voetballeré:/ sedert 'V- Jahuari jL verbodea. ri/:^//ri;;ri:;-L-riv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9