HET RÖTTERDAMSCH PAROOL1 Plan van Austin voor VN-actie tegen communistisch China iVrije landen hebben een voorsprong die nog steeds groter wordt Gered van een koraalrif ..Behoud Westerse cultuur zonder vechten mo Eventueel verzet tegen melkpri j s-verlaging Meningsverschillen in het Gemenebest Honderden kinderen in Korea komen om EISENHOWER IN BRUSSEL: R. Taft blijft bij zijn standpunt Vleeswinkels in België een dag gesloten Povere acties van communisten in Parijs Duitsland deelt in Europa's defensie Kon. Ned. Landbouwcornité "bereidt krachtige maatregelen voor Plan voor verdeling van grondstoffen In Europa komen 10 divisies uit YS Met z'n drieën op een fiets Herbewapening van Japan en erkenning van rood China de twee problemen Vernieling, honger en kou maken bevolking tot hulpeloos slachtoffer strij Wondjoe Brits aardnotenplaxi in Afrika mislukt Koninklijk Gezin Vrijdag terug Wolprijzen stijgen nog steeds ïi ;"!hV '-r - -»>v ,11e Jaargang, no. 8 Red. en Adm-Langa Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljsi per week 0.4» per kwartaal 5,15, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEMMMEK Woensdag 10 Januari 1951 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiers Arosterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper ATLANTIC CITY. Warren Austin, de leider der Amerikaanse delegatie bij de Ver enigde Naties, heeft hier in een toespraak tot de Vereniging van Amerikaanse Hogescholen een lilt vier punten bestaand plan uiteen gezet, dat de Verenigde Staten aan de Ver enigde Naties willen voorleggen en dat maat regelen tegen communistisch China behelst. Dé Vier punten -zunr v 1. een. constatering van Kct feit dat de re gering te Peking het gezag der Verenigde Na ties heeft getart en dat zij agressie in Korea heeft'doen plegen. 2. Eén herbevestiging van de door de Ver enigde Naties in Korea nagestreefde doel- einden, namelijk het bewegen van de aan valler om zijn troepen terug te trekken en een beroep op alle staien-ledei)der internationale organisatie om zich: te onthouden van hulp •aan dë overtreder. 3. Een beroep op alle leden-staten om, naar draagkracht, bij 4e dragen ^aan het optreden der verbonden landen in Kbrea: 4. Het onnii d dellijk bij eenroepen van de commissie van de Velligheidsraad, die er mede belast is in geval van agressie te be raadslagen over de door dé Verenigde Naties te nemen gemeenschappelijke maatregelen, om aan de aanval het hqofd te bieden en nieuwe aanvallen te voorkomen. SPiiillisiiüipSBiiH d»5SB8S8saiisan'B"riaïfi 'ifff W-ï-TST^nïT n-trt m Austin verklaarde voorts dat'de huidige Amerikaanse generatie tot taak heeft fhét! leiderschap over de wereld uit te oefenen eri het eerste stelsel van gemeenschappelijke vei ligheid te bouwen, dat de gesehie- denis ooit heeft gekend.„Indien wij" aldus Austin, „handelen met de volledige' daadkracht/ dié een vrije gemeenschapkan opbrengen en daarbij trouw zijn aan onze bond genoten en geloven in: dé uiteinde lijke overwinning van een, recht vaardige zaak, zal onze generatie de aanvaller'jegen houden en de eerste schreden zetitèr. op dé weg'naar een permanente vrede. Doch indien wij aarzelen en', bevreesd zijn, indien'wij „Maginot-iinies". pogen -te bouwen, in de waan daarmede onszelf veilig te kunnen stellen en tevens 'onze bondgenoten aan hun lot overlaten, is naar mijn mening oorlog onver mijdelijk: En. indien dan oorlog zou komen zouden wij,; zowel met onze levers als met onze bezittingen, duurbetalen voor ons gebrek aan geloof in dit kritieke uur." Austin begreep, dat hét voor klei ne landen in de nabuurschap, van Rusland,/moeilijk."5s om 'zich te scharen, onder 'de vrjje. landen - die agréssie willcïi keren.. .„Doch" laten Jwtf dit- voor ogen. houden; Vdè vrije landen hebben een grote voorsprong op bet. gebied dér atoomwapens en. bü de beheersing van He zee -en dé; lucht, een: voor sprong,; die nog' steeds groter wordt. Één eventuele Banvïdler -.weet wat hent te .'wachtén ^taat,'lhdiéh^liij""zïjh thans nog veel sterkere landstrijd krachten in beweging zou zetten en dat is ook de reden, waarom dit niet is geschied. En achter cut. schild, bouwt de vrije ^wereld mi gemeen schappelijk eveneens haar land strijdkrachten op.": J~y E V bemanning* van- het Ne derlandse schip „SIngfcep" heeft dezer dagen hulp verleend aan. de "opvwrenieiii*an het Britse stoom schip tlPalana"r dat inde buurt van Pine Peak Is land bij Australië op een rif liep. Men zie t kier (rechts) kapitein A. D. van Eyk vari de „Singkep" enlinks 0 de En gelse kapitein F. R Spurr. In het midden, de enige vrouwe lij Jee pas sagier van de fiPalana", mevr. Tr en field: Inmiddels hebben zeesleepboten de gestrande .,Pala- ■naVl bereikL Ver moedelijk zal het waardevolle schip van 11.000 ton behouden, kunnend worden. 55 - (Van onze correspondent) BRUSSEL. Precies om vier uur Dinsdagmiddag hield de Constel lation van de Military Air Transport Service op het vliegveld Melsbroek voor de daar opgesteld erewacht van Belgische luchtstrijdkrachten stil en stapte een Joviale generaal Eisenhower uit-voor zijn kort "bezoek aan Brussel. In een toespraak tot de pers herinnerde Eisenhower aan zijn verblijf in België in 1945. „Toen ging het om dc oorlog. Thans gaat het om de verdediging en het behoud van dé Westerse cultuur, waarop wij - allen zo trots zijn en dit zal zonderte vechten mogélyk zijn,"-..; Tegelijk "met het bezoek van «UftMlIM Eisenhower:is'een koninklijk be sluit verschenen, waarbij de Ko ninklijke Prins de minister van landsverdediging belastde eenhe den der Belgische: strijdkrachten aan te wijzen,; die deel, zullen uit- makten van het Atlantisch leger. Een deel vanzijnbevoegdheden heeft hij nu; overgedragen op grond van de verplichtingen,, die uit het Atlantisch pact. voortvloeien, «-dat in een eenhoofdig Atlantisch leger voorziet, i j. u-.f A "WASHINGTON De repubM- keinse senator Taft heeft Dinsdag opnieuw de inzichten ten beste ge geven, die hij pas in de Senaat heeft verkondigd. In de. Nationale Persclub verklaarde hij, dat Bus- land gewaarschuwd moét worden, dat esn aanval 'op West-Europa oorlog met de Verenigde Staten zou betekenen. Hij is nog steeds gekant tegen het zebden van meer Amerikaanse: .landstrijdkrachten naar Europa.- Hij herhaalddat Amerika jxriet^één grote zee- en luchtmacht de wereld kan beheer sen en n:et alleen de Atlantische en de Stille Oceaan.' (Van onze correspondent) BRUSSEL. Dg Belgische slagers zullen morgen hun winkelg gesloten- houden;:mtr;protesfc: tegen de maxi: mumprijzen' voor vleeswaren in dé kleinhandel* die onlangs zijn afge kondigd. De Slagers- zeggen onmo gelijk vlees te kunnen "betrekken, dat tegen deze prijzen kan worden verkocht. De regering meent, dat de slagers op al te royale wijze hun winjtmargcshvaststellën en liet de ontduikers van de prijsvoorschriften straffen. De grote warenhuizen heb ben. aangekondigd; dat hun vlees- warenafdclingcn beUst geopend zul len blijven, j (Van onze correspondent) PARIJS.. TweeredevoermEPri vuldeu de vergadering,waarmee de Franse kamér 'haar .laatste" zit tingsjaar inluidde. Daar ieder Jaar opnieuw de voorzitter moet wor den aangewezen was bij de aan vang .-tijdelijk het; presidium1 in; handen van het oudste-lid, de com munist Marcel Cachïn. Deze maak te van de gelegenheid misbfuik een propagandarede te houden, waarop Herriot. nadat hij eenmaal tot voorzitter was gekozen een waardig antwoord gaf, ,v De demonstratie van Cachin was ■pover, even pover trouwens als.de demonstraties, die buiten plaats -vonderc tegen generaal Eisenhower. Het aantal stakers was gering. Wel verlieten duizend mail" van dé Ho tchklssfah riek het .werk. - maar' een deel daarvan, ging slechts naar de belegde, vergadering om té pro- testerén 'tégen de communistische tactiek. Het kwam- slechts -tot ón-, schuldige schermutselingen. Bij Renault,Het bastion der commu nisten, staakten slechts 600 van de 30.000 man personeel. Nieuw lid KLM-directie (Van onze verkeersrcdacteur.) Mr dr L. H. Slotemaker, onder directeur der K.L.M., is met ingang van 1 Januari 1951 aangesteld tot directeurvoor de". buttenlandfie"..'bè-; trekkingen der, K.L.M.,; Hij is 45 jaar; oud: én kwaba' op T October 19?7 in dienst Van de K-L.M..; als', chef van de juridische afdeling.-J NEW DELHI.;Berichten hit'de kleine staat Simla melden., dat de Chinese corttmunisten in Tibet snel' vorderen. De Chinese troepen'héb-: ben de 'steden Ru doek en. Gartok veroverd en- rukken- op naad Khamba Dzong cn Shigatsc. (Bijzond ere'.correspondentie.) i 'BONN". Den eerste Duits-Ge- alliéSrde - besprekingen over de. DuitSe - bijdragé aan' de verdediging Van tWëst-Eürppa .zajii bp d Peters- berg, de .-zetel der" drie Geallieerde Hogé Commissi rissen', begonnen: Dé bsprekingen, die van Geallieerde "zijde.als- „vriendschappelijk en nut. tig''Aver den "bètiteld, betroffen nog géén- detailpunten,1"doch werden sléchts als „informele besprekingen over technische aangelegenheden" gevoerd. Dé Duitse, delegatiestond onder leiding: van dé gevolmachtigde van de Bondsregering,:de CDU-afge- vaardigde Bl'anc. .-Vérder maakten hiervan deel uit dé; voormalige staf chef" van generaal Rommel, gene raal dr Speidel én generaal Heu- slnger. De plaatsvervangende Hoge Commissarissen werden terzijde ge staan door een aantal militaire des kundigen in de rang van generaal. Volgens een circulaire van de Friese Maatschappij van Landbouw bereidt het Koninklijk Nederlands Landbouwcornité krachtige maatregelen voor, die eventueel getroffen1 zouden kunnen worden ingeval de Verlaging van de melkprijs niet ongedaan gemaakt wordt. De, Friese Maatschappij acht overigens een kans aanwezig, dat dit nog geschiedt door een interpellatie in de Tweede Kamen Het K.N.L.C. meent, volgens dc Friese circulaire, dat zo nodig de volgende drie, geheel legale, stappen gedaan zouden kunnen worden. Het nieuwe stadhuis van Den H(tag is tan buiten hu zover klaar, dat üe steigers verwijderd' konden 'uJOrdeh- Hier prijkt het in de Januari-zon op het Alexander veld. Binnen heerst nog grote bedrijvigheid. Want daar zijn eigenlijk alleen nog maar mu ren. En het interieur zal minstens eren fraai irorden als het earteriewr. Oycr,ruiin een jaar ral dit uteutoe gebouiy betrokken kunnen, morden. Dart. zat de laatste stuiver ban dé kleine 20 millioen gulden uitgege ven worden voor een verhuizings- feestje. Drie «loden. 50 gewonden liij treinongeluk IilVORNO. Drie personen wérden gedood" en 16 zwaar ge wond toen de expresstrein Rome- Turijn- buiten Livorno op een ar- beiderstrein inreed. Autoriteiten verklaarden dat het koude weer 'eert kortsluitingIn de signalen langs de lijn veroorzaakt had. Het aantal gewonden bedroeg in totaal 50 waarvan 16 in het zie kenhuis moesten worden opgeno men.'.:.,,. i- 1. Iri overleg met de zuivelfabrie- kende melkleverantïcs naar de consumptiecentra tijdelijk stop zetten of verminderen. 2adviseren aan de boeren .de pro ductie te verlagen en de be drijfsvoering te extensiveren, 3..; eventueel, adviseren aan. de boe ren cm tijdelijk .- bet zakelijk contact te vérmijden met ambte naren. van de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst, met vereni gingen; voor bedrijfsvoorlichting ..enz: Aan het bureau KNLG is opge dragen contact op te nemen met de beide andere C.L.O.'s (de Christe lijke en de Katholieke landbouw organisaties) om als drie C.L.O.'s dc ondér 2; en 3 genoemde stappen on der ogén te zién cntevens omsa men met öe. Koninklijke Algemene Nederlandse Züivelbond de uitvoer baarheid en de technische bijzon derheden van. 1 iri. studie te nemen. - Onze landboüwxédacteur tekent Hierbij aan:.' Het is algemeen abekénd, dat de Friese Maatschappij-van Landbouw reeds geruime tijd actie voert in dc geest van deze circulaire. Het is aan weinig twijfel onderhevig, dal het „eventueel nemen van maatrege- leriL-iZoalsldierimcde circulaire wor den opgesomd, door de Friese Maat schappij in de vergadering van het KNLC zijn voorgesteld. Onze ..jlezers zullen ziqja nog her- inncrcri, "dat de wijze.' waarop de Friese Maatschappij in. November vorig jaar rop de verlaging van de melkprijs heeft gereageerd, voor het ministerie van landbouw aan leiding was zich, in de persoon van de directeur-generaah; ir. C. Staf, openlijk van deze organisatie te dis- tanciëren, omdat zij, naar de me ning van het ministerie, de goede trouw van de regering ten aanzien van de landbouw in twijfel had ge trokken,.- Gasvoorziening van Pen Haag in gevaar DEN HAAG Als het gasver bruik in Den Haag niét belangrijk daalt; bestaat er grote kans, dat er evenals in bezettingstijd gas- loze uren. moeten worden inge voerd. Vooral tijdens de vorstpe riode heeft het gasverbruik de maximale productie, ver overschre den. Slechts een- uiterste zuinigheid kan de maatregel voorkomen. V7*AëHINGTON. Aan dc O.E. E.S. zal .een plan worden, voorge legd, „bevattende o.m, richtlenen voor een vrij willige verdeling;5yan bepaalde strategische, schaarse grondstoffen als rubber, ..zwavel, tin en zink. Beoogd wordt onder linge concurrentie, waardoor de prijzen omhoog gaan, te vermijden. Een centraal lichaam, gevormd door Engeland, Frankrijk, de Ver enigde Staten en mogelijk nog an dere landen, zal de leiding hebben. Voor elk afzonderlijk product zul len bpvendien commissies in het leven worden geroepen* waarin vertegenwoordigers van de voor naamste productie- en verbruiks- landen zitting zullen hebben. - Nee toch.Heus.! De Bourbons voelên zich geweldig, maar dc infante Maria de los Dolores Victoria Filipa Mercedes Luisa Carlota £u&nia 'de Borbón y Orleans, schoonzuster van de Spaanse troonpretendent Don Juan en weduwe sedert 1946 van de Poolse prins August Czarto- ryski, hertog van Kletoan cn Zoefcoio is hertrouwd, nl- met de huisonderwijzer: van haar zoon, Carlos Chias Ossorio. Zij is 38, hij22. Don Juan is kwaad, dat -yn. zujager. „maar een huisonderwijzer is, al is het de zoon van .een infante- ,riegeneraal"4 y Te Denver gaf een verdach te toe,- dat hij allerlei in- braafcjeshad gepleegd „pa stu die irt de crtminologie en na laboratoriumwerk bij de re cherche op het hoofdbureau van politie"... - INcm-^Yó'rk) 'was de eigenaarvan een sport en jacht artikelenzaak verbaasd toen de voordeur zachtjes openging cn een hongerig hert naar binnen gewandeld kwam. Tc Washington sou wc» (eindelijk loccr eens) Ja panse dignitarissen ontvangen, maar het ceremonieel viel in., het wateromdat de sleutels zoek tsaren van het .kastje, waarin de slèutéls van de stad tsaren opgeborgen. WASHINGTON 10/1 (United Press). Bevoegde kringen zeg pen dat 'de Verenipde Staten van plan zijn in iotaal zes a tien pronddivï- sies naar Europa 1c zenden. Een flink deel van deze troepen zal voor het eind van dit Jaar In Europa ar riveren. Hot aantal soldaten dat zal wor den, gezondenen de datum van bun vertrek zullen eechter pas definitief worden vastgesteld wanneer gene raal Eiserih omver van zijn Europeso reis'is teruggekeerd. De Verenigde Staten hebben momenteel troepen ter sterkte van twee êt drie divisies in Europa. Behalve grondt; oepen zullen de .Verenigde Staten alle strategische bommenwerpers cn acht groepen tactische- cn jagerbomrnenwerpers verschaffen. Verkeerscommissie zal het nog eens bekijken (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. —r In een van zijn eerstvolgende bijeenkomsten - zal de Verkeerscommissie van het mi nisterie van, verkeer zich oun. bezig houden met het. probleem, van twee kinderen bij ouders of begeleiders op de fiets. Zoals men weet, staat het iiieuwe verkeers reglement, dat op 1 Januari ...in werking is getreden, slechts toe,- dat 'een fietser ten hoogte één .per soon -tV ongeacht diens leeftijd- vervoert. Tegen deze bepaling is veel verzet gerezen,; in. het bijzon der van de. zijde van hen, die nu geen gelegenheid, meer.; hebben, hun kinderen mee uit te riemen. Deze bezwaren zullen thans be studeerd worden.Ofdit tot-1 een j. wijziging van .het reglement zal leiden is nog niét te zeggen. Wel wijst meri er reeds op, dat de nieuwe bepaling yhog niet zonder meer is opgenomen. Statistieken. zouden hebben uitgewezen, dat hetaantal ongelukken, waarbij fietsers met jwee kinderen zijn be trokken, '%Tij groot is. LONDEN. Het is wel duidelijk, dat de landen van,,het.Gemenebest het eens zijn oyerjiet bclan* van een spoedig vredesverdrag met Japan. Doch er is niet zoveel eensgezindheid over dc rot, welke Japan daarna in het Verre Oosten zal spelen. Mét name de kwestie van een eventuele her bewapening van, Japan vindt Australië cn Nieuw Zeeland in een positie van afweer. „Een zeer aanzienlijke mate van overeenstemming" werd bereikt met betrekking tpt.de politiek der lan den van het Gemenebest in de V.N. Maar ten opzichte van., de erken ning van rood China gaapt de kloof nog even wijd. Engeland heeft al leen India, Pakistan en "Ceylon aan zijn. zijde. Ten aanzien vari ée toekomst van TOKIO.Hel meest hulpeloze slachtoffer van de Koreaanse oorlog ris het Koreaanse volk zelf en een grote vraag van het ogenblik Is: hoe lang kan het nog volhouden? Vernieling, bloedvergieten cn honger, on voldoende kleding, kinderen, zonder huis - dat zijn de dingen van de dag voor de Koreaan, terwijl de oorlog heen en weer golft over xMn schiereiland. Duizenden Koreancn zijn zonder werk door de vernieti ging van fabrieken. Gezinnen met kinderen zijn hongerige zwervers geworden. Honderden kinderen raken zoek en komen van kou om. 'Een hard féit, ;dat ónder ogen moet worden gezien, is dat de meeste vernietiging zijhetdan ook uit militaire noodzaak door Amerikanen is uitgevoerd. Dit is aantrekkelijk propagandamateriaal voor de comnvanistcn. De verbon den troepen moesten vele Noordr Koreaanse:stéden cn bijna de gehele, industrie plat leggen; de Chinezen hebben destructieve aanvallen- op steden en dorpen kunnen .vermijden. Als do V.N.-Iegers ér In. slagen naar het Noorden te trekken, zullen zij het niet gemakkelijk hebben, de be volking er van te overtuigen, dat -zij als vriendea komen. Toch hebben de geallieerden hun TOKIO. Bondom het belangrijke knooppunt Wondjoe, dat Zondag door de verbonden legers werd ontruimd, woédde Woensdag een hevige strijd, die In ren verblindende sneeuwstorm werd uitge vochten. De communistische strijdkrachten zijn tot op een afstand van ruim 120 kilometer he melsbreed van Taegoe doorgedrongen, na zich ten zuid-oosten van Wondjoe een doorgang tc hebben gebaand. De commu nisten bevinden zich thans op enkele kilo meters afstand fan Tanjang. Generaal MacArifrcr .heeft .vandaag gewaarschuwd, dat ntKr dan een kwart mUJioen Chinezen, in staat om .een machtig offensief te ont- kètencn.'langs een front van ongeveer 110 km. in .W. Korea.staan opgestéld. Bij dé/yrij plotseling-ontbrande strijd om het. reeds ontruimde Wondjoe wérden minstens 5000 man der'Verbonden legers in het gevecht geworpen. De bedoeling was het achtste leger, datzich: uit het gebied van.Seoel heeft teruggetrokken een kans' te geven, te ontkomen naar het oude brug- gehoofd van-Poesaa. Hö*|or Jangjwg 3»»* an. cnaao gqnqnpcn9 Ofinnj SEOEL Woojof Somt»|ok DmlIGlND ISOLEMENT ACHTSTE AM, LEGER ]on^to*lc^.TiJo«no|o« ooydok _Homi «Je r>o =GELE ZEE Sof nt»|ofl CHINESE best voor de Noordelijken gedaan. Zb hebber» zij bijvoorbeeld 100,000 burgera bij de evacuatie van Hocng- nam meegenomen. Maar zijkonden niet voor iédei'een zorgen. En toen de. Amerikanen uit Hagaroe en Ko- tori trokken, moesten zij wat van de dorpen nog over was platleggen, omdat de communisten, hen op de hielen zaten. Op het- ogenblik taakt meri op grote schaal wég uit 9oe- won en centraal Korea naar hel zuiden. LONDEN". De regering lieéft bekend gemaakt, dat zij haar aard- notenplan voor Oost-Afrika nage noeg hééft opgegeven, daar geble ken is, dat het onuitvoerbaar is. Zoals men zich' zal herinneren werd in 1B46 begonnen met dc uit-, voering van het plan. dat beoogde 3.210.000 acres oerwoud te ontgin nen cn te bebouwen met aardno- ten. In November 1950. werd het areaal verxhinderd tot 600.000 acres cri thans is bet teruggebracht tot minder dan: 200.000 acres, wel ke oppervlakte in 1Ö5T In ;cuituur; gebracht, zal zijn. Van het reeds' ontgonnen land 'zal -de'helft -wor den bebouwd met andere gewas-! sen. zoals maïs" en sorgliura/Er is thans een nieuw ontginningsplan ontworpen, dat in zeven jaarzat worden uitgevoerd. Verhoging zilverprijs AMSTERDAM. Volgens me dedeling van H. Drijfhout en .Zoon's Edeimetaalbedrjjyeri;istëég de^zilverprys1 per kg., (fijn) van f >>106.35--r/ 108,60 tot 116,35-— f 13 8,604 aditJn: navolglng - van de, verhoogde 'exportprijs' van zilver te Londen. Dc goudprijzen bleven oaverandercU Formosa openbaarde, zich dezelfde tegenstelling. De landen, die de re gering van Peking hijt:;hebBen er- kend, steunden", de jongste. Ameri- kaanaé voorstellen, dat. dé kwestié- Formosa zaLworden overgelaten" aan een conferentie van de Raad van, Mi nisters van Buitenlandse Zaken; En geland 'en India wensten zich te hoa- den aan de verklaring ...van Cairo*:'; volgens welke Japan Formosa bij de vredesregoring aan China .zou af staan. De kwestie Kasjmir, is Dinsdag besproken door de premiers van En geland, India. Pakistan. Australië, Canada, Ceylon en Nieuw Zeeland. Dc grootste gerieiifahouding werd In acht genomen/' SOESTDXJK. II. WC. de Ko ningin. Prins Bernhard en prinses Beatrix tullen Vrijdag 12 Januari in de loop van de dag, van hu» wintervacantic In Sankt Anton, te rugkeren. SYDNEY. Opkewonden kopers uit de hele' wereld hebben record- prijzen betaald op de derde dag wan dc wolvdling In Sydney. MaandBg lagen de prijzen-reeds 20^ hoger dan in. December, De galerijen van dé veiling waren ovGrvol mct toe schouwers. Britten bereid Helgoland terug te geven LONDEN. Engeland zal-— ec£ de Verenigde Staten schijnen; het- met- deze houding eens te zijn Helgoland waarschijnlijk spoedig aan Duitsland terug: geven.- Ver-, wacht wordt, dat de Britten: maat regelen bullen/treffen ont «té voor komen, dat het; eiland opnieuw een. Duitse marinobasis zal worden. De Britse houding hangt samén mét de Duitse mcde-verantwoordélijkhéid voor de 'verdediging .van West- Eüropa. WENEN. Op 20 Mei zal da niéuwe president vanOostenrijk gekozen ;-i..wèrtlen.'bij-,,..rilgémena .stemming .door' .het gehele-; land,; ^ajg|:il|Bitlil!3) SiiHi fEiQi II Êr. j 7» 'sNachts minaenkoudf WcersvèrwaéhtIng'gëldïgWan;:! Woensdagavond: tcri^i;Döüdér-;'j dagavond: hfu" K'I Vorder toenemende .bewoi- king met later plaatsélijk;chi^e i"regén, voornameiM'k- indö'.Wes- tclijke 'hëlft van het: land,: Ma-' tige tot. krachJarigs-i f de kuBt-moKelykiv-haidc:«wind' Stusscn Zutdf en f42Iuld-Wëst.j Vannacht'":.Iéts- rriindér kdud.J 1 morgen t 'overdag.h ongéVeer>.dë-r zelfde /.temperatuur^ ala -van- -li Jan, zon op'8.45 onderTS.Blï maan op 30.81 onder 21,45. 'jyi. jériivi,'! - ,'iï £L*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1