1 SczJStSi Plezier voor patiënten C J Misdaad in Schiedam is weer in stijgende lijn Een sprong in het duister Oorzaak niet direct aanwijsbaar agenda '■■s- Verloor U iets? Ambon-vergadering in Julianakerk Vlaardingen Vlaardingen als industriestad DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Mr Oud dist voor VU herinneringen op f In het Parkziekenhuis wordt zeer veel gedaan voor de ontspanning van hen, die op genezing wachten Twee mannen vonden de dood in tank op BPM-terrein Drie hoofdemployé's staan drie jaar latèr terecht SCHIEDAM Koeriersters IWoens3ag I (J Januari T9.S1 In de m-o»r!ogs« j»i|0ae moest redurende de oerste drie laren een i'Uslnr sin de crtmi- Schiedam -worden re- Eerst in 1949 kon een Kentering tengoede worden -waar- OVer de Scheie linie, ter- jttt aantal opgeloste misdrij ven dermate tras, dat de beste ver- ^Ï5bl»en ™or de toekomst i ®^bten w«<3en gekoesterd. Het Is .^r ®?n. Ödele hoop gebleken. In JtLw fferefdgekomen"statl- wordt duidelijk weergegeven, dat de misdaad la Schiedam zich wederom te stijgende lün bevindt. *0° het politieapparaat on- °e weer doorgevoerde ver- tetederteg van de sterkte van bet eorps het grootste deel van de be- t!?eW* ««vallen tot een goed brengen. maar men stond -practise h machteloos tegenover de golf van vooral kleine misdaden, die het pont, dat men in 1948 ver bet, weer m zich bracht, Jdn i9t?.cbedroeg het aantal dief stallen 265^ waarvan 102 gevallen werden opgelost^ V"orig jaar kwam men weer. tot eenaantal van 320 met 144 opgeloste zaken. Nauw keurig is. m de Lange Niéuw-straat nagegaan or bepaalde gebeurtenis sen in het economische pf politieke Jeven op. het plegen van diefstallen mvloed hadden.. Met de tweemaal, «oorgevoerde loonsverhoging was dit zeker- niet hef geval, maar b«v. niet de gebeurtenissen in Korea wel Omstreeks -Juni—Juli, toen an; het Verre Oosten de gevechts handelingen begonnen en zich hier een hamsterwoede Van het publiek meester maakte, vermeldde het Politierapport vele fhefstallen, waarbij oude metalen in_de wacht werden gesleept. Schuldig aan diefstal maakten zich hier personen van alle leeftij den. alhoewel een vermindering mocht worden geconstateerd bij dé minderjarigen. Negentien verdach ten (v.j. 9) Icwamen uit de leef tijdsgroep van 18 tot 21 jaar en 94. *v*J- 65) waren 21 jaar en ouder. Hoezeer de ongeschooldheid van mvloed is op de ciirnihaliteit" mag blijken nit het -ïelt, dat de -meeste daders, <Lw. jfo ós leeftijd van 21 tot 30 jaar, ongeschoolde arbeiders ■waren. Vaak; betrof het in deze ge vallen recidivisten. 7 Onder de'ï&bi^euiiwaren er- in het afgelopen- jaar-^ehkele - zeer be- .boorlifke .dcraken". .Het mag een iyeihg igevoel geven, dat het de po litie gelukte Van de .39 inbraken, er 32,A.:öf 32'vte op te lossen. Een be- wonderenswaardig resultaat, waar aan dé' politie ih niet veel steden toe zal. komen. De stijging op dit terrein was dok beduidend, In 1949 bedroeg hetr aantal inbraken slechts €lL De deelname vah rmnderjari- gen aan. dit, du rstérej, beroep bleef gelukkV meer beperkt. „Met êen aantal van 28 oplichtingen behield men omstreeks het peil van 1949.: Hieronder bevonden zich echter enkele zeer ernstige gevallen zoals die van een jongeman." -die zo'n twintig mille in de Wacht, wist te slepen. Ook bij de zedenmisdrijven, een typische barometer voor onze tijd, geven de cijfers piet veel meer dan een algemene indruk- van de ver meerdering- dje in zoverre onrust barend mag heten omdat zü moei lijk kan worden verklaard. 7n 1949 werden 53 gevallen van zedenmis drijven aangegeven. In 1950 zijn het er 71 geworden. Niet minder dan 50 gevallen zijn opgelost, waarvan in twee gevallen van zedenschan- dalen kon worden gesproken om dat hier tientallen minderjarigen bij waren betrokken. De daders konden, dank zij het nauwgezette onderzoek, voor geruime tftd vei lig worden weggeborgen. Uit de statistiek valt op te maken, dat in deze categorie de daders in de meeste gevallen voortkwamen uit de leeftijdsgroep tussen 21 en 30 jaar. Daarna komt de leeftijds groep van 30 tot 40 jaar aan de beurt, terwijl de leeftijd boven de 60 jaar het minste bijdroeg, tót deze, voor de gemeenschap zo schadelijke groepering. Het overzicht van de kinderpoli tie .wijkt al weinig af van het to tale beeld, al moet daar direct bij worden gezegd, dat de vermeerde ring in hoofdzaak was terug te brengén tot de baldadigheid, waar bij vooral de jongens (362 in 1950 to. 257 in 1949) uitblonken. De meisjes kwamen hierbij van 8 op 19. Wegens diefstal werden 90 jon gens en 8 meisjes aangehouden. In 1949 ware», deze cijfers resp. 85 en Grondbeginselen van het Oud-Kath. geloof Regelmatig £houdt de Oud-Katho lieke Gemeente eert drietal bijeen komsten. waarin de grondbeginse len van haan geloof worden uiteen gezet Gisteravond vond un:. JDe Amstëlbron" de èersté van de se- rfe: plaats, die voor 'dit wintersei- zoen op het: programma staat- Pas toor A. R. Heiligers Uit Amsterdam sprak over de geschiedenis van de Oud-Katholtekc Kerk van. Neder- land. waarin.,.hij.- uiteenzette, hoe deze kerk de rechtstreekse en on onderbroken voortzetting is van; de óudeste kerk van ons land.': hier ddór Willibrordus omstreeks 700 ge sticht Van de gelegenheid tot vra- gen stellen werd ruim schools ge bruik gemaakt. Volgende week Maandagavond zal irt dezelfde zaal Pastoor G. A van Kleef uit Leiden spreken over ..De Eredienst". HBSS wil weer voetballen Het weer zal Zaterdag beslissen of de bal weer zal rollen. De voor uitzichten ztfo wat heter en we zullen het er dus maaf op wagen het programma te vermelden. De wedstrijden van HBSS zijn: HTSV 1HBSS 1 opgaven voor de tou- rincar wederom J. J. Huigen. Tuin- laan 32): HBSS 2—-Rozenburg 2. 3 uur. SDienngshoek: pPSC 3— HBSS 3, 3 uur. Boèhoek; Heïnen- 4; cord 3--HBSS 5, 3 uur, vêrtréfc 1.45 uur postkantoor- Wat m e n m o e i w e t e'n Apothekers-nachtdienst: Centrum. Hoogstraat 168. Bellen bö ongeval: G.G; en G.D. Tuin! aan 80, Telefoon 69290. Clubhuis Ongedrgan. Jeugd: Doele-Gebonw: - 8—11 jarigen:. Maandag en Vrij dag l6-~n.30 u: Woensdag 14.30 —16.30 uur. - 13—14 jarigen: Maandag. Woens dag en Vrijdag 1S4520.15 uur; Pi nsdag 18.45—20uur en Zater-, dag 19—20.15 uur. 15-jarigcn en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20.30—23 uur. Dinsdag 20.15— 21.30 uur. Donderdags gesloten. Concert! 10 Januari, R.K. Volksbond. 8 u: RJC. Mannenkoor „St. Caecilia". Cabaret!. t.".11 Januari! Passage-theater, 8 u: Vara-avond. Optreden van ABC- i cabaret met Wim Kan en Corry ,-f Vonk. Film,: J Passage, Da.2 en 8 uur: (Ma. f tejn. Do.-middag): Eén kus van f Venus (elke leeft). f Monöpole. Da. 2, 7, 9 uur: Rodeo ,r- j.ln Texas <14 jr.). V:&r r ff e r 1 n r a j",, '12 Jihtiari, Juliansfcerfc, 8 uur: Openb. verg. ,J)0ot de eeuwen >s.trouwv Gedeponeerd aan het Hoofdbureau van Politie te* Schiedam: - 3."huissleutels w.o.- 3 koperen; 1-lips- sleutel,'huissleutel. ring met 4 sleutels, ring met 2 sleutels, rpwielsleuieltie, bruin wollen. Kin-dermuts, rode dames sjaal, diverse dames-,, kinder- en he ienwanten en handschoenen, studie boek (Scheepvaartwet), rechter kinder, laars (bruin), 3 jute zakken, handen- riem. staaf Ijzer, handbeschermer, duimstok, bruine kfnderportemonnaie iah. lipssleutel, 1 zil-vcrbon van 1— bruin lederen damesportemi, bruin le- deren actetas (Politiepost Ketbel), brui ne kinderportenKinnaie, broche, bruin rode ball-point, rozenkrans, envejoppe inh. 2. rijksd. en eenzieken briefje Te'bevragen bij de vinders: Verm. gouden hanger van horloge ketting Ld-v.v. een kraan. Van Kam pen, B.KJaart no, 216a; stoffen dames- pdrtemonnale met inh., „Nijverheid". Nieuwe Havea 231; bruine portemon. met inh., P. Plooy. VlaardinSerdijk 23a; 1 bankbiljet i-an ƒ.25,— BI om men daal. Hoogstraat no. 85;bruin lederen acte-- tas. inh. broodtrommel, Theranssen, Bil- derdijkstraat no.;24. Rotterdam; nikke len zakhorloge. Van Rest. Hoogstraat 164; enveloppe inh- 5,De Haan, Landzicht Straat no. 38 (Overschie); zil veren schakelarmband, Ozingam. Boei er str. no. - 10sv Rotterdamdameraorte-: monnale met inh.. Hermse. Engelsestr, 32a. Rotterdam; damestasje. Van Dulle- man, Stxfjensestraat no. 31; dames- boodschappentas. Van Haaf ten. Heen- viietstraat no.. 35b: zilvergrijs gevlamde vnlpen, Van Put, Broersveld .no. 60; ro zenkrans. Meters, Rubensplein no. 19c; 1 mud steenkolen. Wassenaar. Een- drachtsstraat ho. 12b; 1 overschoen. De Grop:. Ph. van Bourgondiëstraat no, 19; 1 paar lage bruine schoenen, Daal- nreijer, Nw.Maasstraat no, 76; 1 Jïnker- schaats. Van Reden, Boylersïraat ,rso. SO; glede. Van! Poppeten, Simon Stevin- straat no.~69: fietspomp, Steensma, Bur- getn. Verkadesingel no, 9. Vlaardingen; schaats. Fries model, linker. Politiepost Marconiplein. Rotterdam;. Bportrlem, Snijders. Schiet ba anstraa; no. 9. Kethel; l fietspomp. Krone. AVilhdminastraat no. 10; zwarte glacé dameshandschoeu. Scheper, v. d_' Klststmat no. 14a:- geel wollen want. Mak. Gasstraat no. 3"; dameshoed (vjerkant model). Olsthoom. Oosterstraat no. 55: blauw kinderwant je. Hamerslag. Stadbouderslaan no. 4 1 paar wollen handschoenen. Klijn, Ru- bensplein no. 9c: lichte dames glacé handschoen. Van Sehaik, Stationsplein no. Sa: dames ceintuur, Bamouw, W. de Zwrjgerlaan no. 29; grijs wollen heren- handschoen. Klemer, Strijensestraat no. 35;. wollen dameahandsehoen, 37>en Brin- ker, Van 's-Gravesanden5traat .no. 32b; bruin nset witte handschoen." v. d. Wel. Warande no. 20b; verschillende Wanten en handschoenen, gevonden op de fis- baan. Krone. Wilheiminastraat .no. ID; zwarte herenhoed. De Regt., T3ru a Kem- pisstraat no; 6; rode want. Van Barae- veldt'. Tuinstraat 7; paar nylons en. een paar voetjes van kousen. Van Achteren. Korte Haven no^ 38;: een wit ge breide want. Witzenburg. Vlaardinger- dijk no..'157; huissleutel, v. d. Vlugt. Broersvest no. €8; bril met donker mon tuur. Spheper. Rozenburgsestraat no, 28a; zwarte hond (bouvier). Van Leeu wen.' Burgem; Verveenstraat no. 6 (Ke thel); ring met sleutel, de Roo. Ridde3r- kerksestraat no. 41: 12 verschillende sleutels,' Krone, Wilhelminastraat no. 10;.lipssleuteltje'en. een klein «leuteltje. De Neef, R'damsedijk: -blauwe Angora kat van ongev 8 weken, De Bruin, B.K.laan no. 204b, Voorwerpen gedeponeerd aan het Hoofdbureau van Politie, kunnen iede re werkdag tussen- 2 en 4 uur aldaar worden afgehaald. Na afhaling van voorwerpen gelieve men het Hoofdbureau van Politie hier van In kennis te stellen. (TeL 69333). In de morgenuren kan niet over ge vonden voorwerpen wordgn getelefo neerd. Op de reeds eerder aangekondig. de vergadering van de Stichting ,JDoor de Eeuwen Trouw" zullen als sprekers optreden de Ambonees sergeant-majoor F. ApDnno, voor zitter van de delegatie van Ambo- neze KNIL-milltairen .(wel bekend uit het laatst gevoerde proces tegen de staat) en de heer J. van Hulzen uit Zeist van de Stichting „Door de Eeuwen Trouw". Tevens zal op deze vergadering aanwezig zijn Z.E. P, W. Lokollo, minister van Voedselvoorziening en Bevoorrading van de Republiek Zuid-Mol ukken, die destijds door de blokkade om Ambon heengebroken is. .- Een ieder, die zich het lot van Ambon aantrekt, wordt uitgenodigd deze grote openbare vergadering b« te wonen. De vergadering wordt gehouden op Vrfidag in de Julianakerk'aan de Burg. Knappertlaan. Aanvang S uur. Burgerlijke Stand Geboren: Franclscus D„ z v J. Ro- mefin en A. W. Roeters. Overleden; R. J. A. Web er. 5 maanden.- Contactavonden van „Het Mobilisatie Kruis" Dezer dagen sloot. „Het Mobilisa tie Kruis" het-eerste gedeelte van de contactavonden af met het uit reiken van de prijzen, behaald bij sjoelen door.de dames en bij: het schieten door de heren. Bfi de dames: waren de resultaten: 1. me vrouw Lollfus,, 2. mevr. Levering; 3. mevr. Arkenstein en 4. mevr. Slag molen.- Bij deberenwas de uitslag: 1, C V. Pelt 143 p., 2. C. Sonneveld 139 pt.r 3. L. Ophof 135 pt, 4. M. Ar kenstein 126 p.L; 5. H. Heinemans 119 pt, 6. J. A. de Lange 105 pt en 7. H. Lems 94 pt Donderdag beginnen de contact avonden weer in de benedenzaal van de „Amstelbron". Er zal dan voor de dames weer gelegenheid zijn om zich aan de sjoelbak met elkaar te meten, voor de heren om opnieuw uit te maken wie de beste schutter is. terwijl zij zich geza menlijk met tafeltennis kunnen vermaken. Vlaardingen. dat er trots op Is de derde havenstad van Nederland te zijn "en dat door -zovelen-nog- wordt gezien als het gezellige rustige vls- ersplaatsje. begint als industrie stad van steeds grotere betekenis te worden. De stad telt thans bijna 50.000 Inwoners.. Wanneer we. een vergelijking maken tussen Öe'jaren 1900 en 1950. dan .komen we tot verrassende cij fers, die wij U graag zullen voor leggen. Vrijwel alle takken van nijverheid hebben er een aantal vestigingen bïjgekregen in die af gelopen halve eeuw, doch het zijn toch wel vooral de bouwbedrijven, de houtindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de- me taalindustrie, die de grootste vlucht hebben genomen. Zo is Vlaardingen dan een geheel andere stad gewon den en. zeker niet meer het zo rus tig levende gemeenschapje rond de vissershavens van mensen *in kle derdracht en op klompen. Neen. het is geworden een nijvere gemeente van mensen in overall! Er wordt veel gebouwd in Vlaardingen, doch niet -alleen'" voor^uitbreiding^ - van binnen tut, want de industrie trekt vele nieuwe bewoners naar de stad. Hier volgt" dan in cijfers "een ver gelijking tussen de jaren 1900 en 1950: Aantal vestigingen 1900. 1950 Voedings- èn genot middelen industrie 9 - 43 Oliefabriek l Scheepstimmerwerven, enz. -. -.' 5 V' Smederijen -. 3 Houtindustrie 31 Metaalindustrie 18 Wasserijen ;4 7. Grafische industrie 1 9 Kalkbranderij 1 Bokkingrokerijen -, 3 Nettendrogerij 1 Taanderijen 12. Leder- en rubbérverwer- kende industrie 1 Textielindustrie 3 Bouwindustrïe 53 Chemische industrie •- 12' 14S0 en 1491. Dolores laat zich aao boord'roei en. Geen der schepelin gen weet, wie zij eigen lijk Is maar in deze wa teren kennen alle Spaan se en Portugese zeelle den de „Groene Slang", de kaper mét zijn stout moedige .kapitein. Nie mand is er ooit aahter gekomen in welke ha ven dit schip thuis hoort Wanneer het Spaanse schip achter de horizon is verdwenen, komt de „Groene Slang" uit zijn schuilplaats te voor schijn. alle zeilen wor den bijgezet en licht als een meeuw glijdt het i/n schip over de golven. Dolores weet, dat zfi het Spaansche schip binnen enkele uren zal hebben ingehaald. Maar ook Peer de Schuymer is in de buurt gebleven. Eens moet: die bange Span jool toch uit zijn schuilplaats komen en Peer Is niet van plan zich die buit te lateri afsnoe pen. 's Nachts zet de stroom hem een eind Oostelijk, maar bij het lumieren van de dag, als de passaat krachtig doorkomt, zoekt hij de kust weer op. Maar van de Spanjool is niets meer te zien, meldt de opperstuurman In dè namiddag echter meldt de uitkijk, dat hij in de verte twee schepen heeft waargenomen. Ze zijn in een hevig gevecht gewikkel/i. Peer zet koers naar het strijdtoneel. Iemand, die kan bogen op een zü- veeJjarige ervaring als parlements lid als burgemeester Oud het is al 34 jaar geleden, dat hij werd ge ïnstalleerd als jongste lid van de Tweede Kamer kan tal van voor vallen, en bijzonderheden uit het po litieke levenvertellen. Voor de Volksuniversiteit, waarvan hij ere voorzitter is. opende de burgemees ter Dinsdagavond de tweede helft van het cursusseizocn met een cau serie' over zijn „Parlementaire her inneringen". Het was allerminst een saaie opsomming van historische feiten, maar een gezellige, met anec dotes doorspekte voordracht. Mr Oud is het; enige, thans nog in "functiezijnde Kamerlid, dat niet volgens het huidige systeem van evenredige vertegenwoordiging werd gekozen, maar onder het oude stelsel van kiesdistricten, dat bij de grondwetherziening van 1917 werd afgeschaft. Hij begon zijn loopbaan als parlementslid vlak voor deze herziening, in een tijd, waarin twee belangrijke problemen, aan de orde waren: het kiesrecht en het onderwijs met zjjn tegen stelling tussen de openbare en bij zondere scholen. Ook uit de jaren voor zijn. optreden als politicus' wist de burgemeester talrijke herinnerin gen op te halen. TTcbl U er al eens TYl (Van een onzer verslaggevers) \J waar vïer en negentig Rotterdamse t.b.c.-patiënten op genezing v oor de verpleegden van het Park-ziekenhuis aan de iHoningerdijk, liggen te wachten, vormt elk contact .met de" buitenwereld" een licht- PRINS BERNHARDSCHOOL 7 'V GEOPEND Gisteren werd. de nieuwe V.G. L.O.-school te Vlaardingen, de Prins Bernhardschool, geopend. "Wethouder Van r Minnen schetste de. situatie op. onderwijsgebied* in onze stad en de héér Gagesteïn sprak enkele woorden Volksonderwijs, terwijl voorts werd gesproken door collega's uit Vlaardingen ook van het bijzonder onderwijs. Er werd pok gesproken door het nieuwe hoofd van de school, :"de heer "Wüpperman uit Dordrecht, die een duidelijke uit eenzetting: gaf - over de bedoeling van de y.G.L-O.-scholen. Mevrouw "Wüpperman was het, die de school door het luiden van de bel, offi cieel, in gebruik stelde. „Willem Ruys" vertrekt Vrijdag -- Vrijdag vertrekt de „Willem Ruys" - voor de 19e maal van de Lloydkade voor een reis naar In- dooesië.. Onder -.-de-.::pass3giers -be- viuden zich behalve 23 R.K. geeste lijken en 'een aantal Indonesische Rome-pelgrims verscheidene leiden de figuren en vele employe's van een groot aantalNederlandse be drijven. cultures, nederzettingen en handelshuizen. U éral peens [gedacht, wat het betekent van de dokter te moeten Horen, dat V dit o[ dak. man keert cn voorlopig maar moet ■gaan rusten? Hetis, het valt werkelijk niet mee om plotseling uit het maatschappelijk leven te worden weggerukt en het te moeten ruilen voor de twee vier kante meter bewegingsvrijheid, dat een ziekenhuis-bed nu een- maal biedt. Daarom is het zo prettig, dat er mensen zijndie al het mogelijke doen om een punt in hun dikwijls eentonige leven. „Over belangstelling hebben ze zieke zijn leed te helpen verzoek- niet te klagen", zo vertelt ons zuster Mink, de waarnemend directrice ten en hem nog van de zonzijde het ziekenhuis. van het leven te laten genieten. „Ir. het bijzonder het Irene-fonds be- Ijvert zich in het ver zórgen van: bonte avonden. L Verder zijn er particulieren, die voor de huisradio een lering over weten- schab:; sport e.d.. hou den of een reisver haal komen vertellen. v Koren en muziek ver enigingen kwamen dikwijls concerteren, doch -de laatste tijd verwatert dit wel een beetje, zelfs zo. dat we o.a. met Kerstmis Na tevergeefs in. Rotterdam naar mogelijkheden, tot uitbreiding ge zocht te hebben, zal de papierwaren- en golfcartonfabriek W. J, Schijvers, thans nog gevestigd aan de Katen- drechtse Lagedijk, eerstdaags naar Oudenbosch verhuizen. Daar zal een industriehal van 1500 m2 opper vlakte ter beschikking zijn, die door de gemeente is gebouwd. Advertentie f/JVi.) KOU GEVAT... Bedek keel én fcorat met de Thermo êne; de Een juffrouw D«a de -Welfare- dienst vertelt de patiënten, hoe zij met garen en wol moeten om springen en dan zo'n keurig kleedje kunnen maken. (Eigen foto) B|jna drie jaar is let nu geleden dat twee arbeiders bij het schoon maken van een tank op het terrein van de BJP.M, aan de Vondelingenplaat. door giftige gassen bedwelmd, de dood vonden- Voor de Rotterdamse rechtbank stonden Dinsdagmiddag drie leidinggevende employe's, de 46- jarige assistent-chef b|J de kraakinstallatie D. L. S. nit Hoogvb'et, de 47- jarige head-operator A. H. uit Femis en de 36-jarige assistent head-opera- namens j *or J. G. uit Vlaardingen terecht, die verantwoordelijk zouden z|jn voor dit tragische ongeluk. ROTTERDAM Schiedarase Kegelbond wordt opgericht Daar zij zich niet konden vereni gen met enkele besluiten van de Rotterdamse Kegelbond die .voor de Schiedamse leden financiële conse quenties met zich meebrengen, zon der dat hiertegenover bepaalde In komsten staan, hebben de- vijf Schiedamse kegelclubszich per t Januari uit de Rotterdamse Bond teruggetrokken. Met toestemming van de Nederlandse Kegelbond zul len De ;;Krans; Noveni, Onder Ons, Podelaars en Tou« lë* Netifs Zon dagmorgen om U -uur in de Kroon bijeen komen teneinde een Schie damse Kegelbond op te richten. Pater Hermans 75 jaar PrierHyacinth Hermans hoopt Vrijdag 12 Januari zijn 75ste ver jaardag te vieren. Deze bekende Rotterdamse journalist en pubticist was reeds in 1905 aan de. redactie van de Maasbode verbonden, nadat hij. in 1895 tot de Orde van Domini canen was toegetreden en in 1902 tot priester werd gewijd. Zijn .be noeming in 1912 tot de plaatselijke bioscoop-commissie in Rotterdam én daarna in de centrale-Rijksfilmkeu- ring, dankte pater Hermans aan'zijn bijzondere interesse voor toneel en film,Bovendien vertegenwoordigde hij ons land op verscheidene inter nationale congressen, de film betref fende. Winterwedstrijd NRSV Maandagavond werden in dewin- terwedstrijd van de NRSV de vol gende partijen gespeeld; Groep 1: W. II ZalsmanD. Rood- zant 10, H. Vijgeboommevr. D. Roodzant 0—1;: J. II. v. Welzenes-^-J. F. W. Meyer 1—0; B. Bouwman— J. Sans afgebroken; M, v. Ommeren mr J. H. Landwehr Wz—%. .Groep 2: P. Nauta—P. v. Buuren 1—0; W. de BruynM, A. den Arend 1—0; J. v. d. Meyden—M. v. Leeuwen Vt: A. A Aarens—J. C. v. Draanen O—l: J. de Bruyn.— W. de Jong afgebroken; P. v. d. LindenA J. de Groot idem. Woning-aanwinst in Zuid Een blok van 44 woningen en vier winkels zal door dfi la. L. Punt en M. Woudenberg-gebouwd worden in Zuid aan d« Mijnsherenlaan. Maas damstraat en Bona ventura straat. Over twee weken ongeveer zal de eerste paal dt grond in gaan voor dit bouwwerk, waarvoorhet ont werp iz gemaakt door .de architect D. Diirrer. Elke woning'zal een'zit- kamer,, keukeru douehecel, en drié tot zevén^altapkamera bevatten. De zaak was .reeds op 24 October van het vorïg: jaar voor geweest, maar zij ,was toen aangehouden om dat de rechtbank zich, ter plaatse van de omstandigheden' waaronder het Dngelnk is.geheurd, op de hoog te ivilde stellen- dit isZaterdagoch- tend jl. geschied. Gebleken is, dat via een zuiglei- ding. die uitmono'de in de bewuste tank 401, en waarlangs spoelwater en andere stoffen uit de tank wer den weggezogen, gas in de tank is geraakt; hierdoor zijn de arbeiders i P. J. Vermaat en G. v. d. Poel om i het leven gekomen. De drie beklaag den zouden hebben kunnén5 voor zien,' dat zich in de tank gassen moesten bevinden en niet de nodige maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de dampen die ge vaarlijk waren voor Inademing zich zouden verspreiden. De getuige a décharge- ir. J. Spoel, zei, dat; de tanks bij schoonmaken eerst, zoveel mogelijk door normale pompen en.drains worden gereinigd, waarna nog.een residu op de bodem achterblijft, dat doorschoonmakers verwijderd moet worden. Zii openen hiertoe het mangat en begeven zidf vervolgens in; de tank. Maar eerst worden alle vérbindingen met ande re tanks én leidingen zorgvuldig af gesloten. Het was ook voorschrift dat steeds één man buiten de wacht mo«6t houden, als iemand de tank binnenging. De directeur van de ir.stallatie- Pernis. ir. H. H. BUss gaf een gunstig oordeel over- de verdachten. Verant woordelijkheidsbesef is de belaog- rij'kste eigenschap, die employé's, werkzaam bij deze afdeling van de B-PJVl. moeten bezitten. Anders kun nen ze niet gehandhaafd blyven. De heer Buss zou in dc positie van de verdachten dezelfde voorschriften gegeven hebben als thans geschied was. Nu zou hij. na deze les. echter wet anders gehandeld hebben. Verd. S., die de hoofdverantwoor delijkheid had, eTkendc dat hij wist, dat de zgn. slops-leiding kort tevoren was gebruikt voor een pressure-des- tillatle. In afwijking van de gebrui kelijke werkwijze de verplaats- bare pomp was op dat ogenblik de fect had hij goed gevonden dat voor de reiniging gebruik werd ge maakt van een deel van deze slops- leiding, waarvan bepaalde -kranen behoorden te zijn afjfesloten. EI«t twee weken In z|jn requisitoir rel dr. M. S. vsn Oosten dit één van do belangrijkste oorzaken.- vin. het ongeval was: het opeajtua vin een afsluiter in de slopsleiding. Het inschakelen van deze leiding was een zeer ongewone handeling, die de uiterste voorzich tigheid gebood. De beveiliging is absoluut onvol doende "geweest. Het is bedenkelijk dat op het terrein allerlei lieden rondlopen, die in het geheel niet deskundig rijn en hun handen)blijk baar niet thuis kunnen' houden. Hoe was de afsluiter anders open komen te.staan? Dr.. van Oosten achtte de' terilaste- gelegde nalatigheid, dié twee gezin nen in' róuw heeft'gedompeld,-be wezen en eiste tegen elk der verdach ten 14 dagen hechtenis- t De verdediger, mr.C. TtJ C.. "Wijc- kerhcld Bisdom uit Den Haag, meen de dat van schuld geen sprake was. Men wist helemaal niet dat er men sen in de tank gingen werken .nadat er. stoffen uit-waren weggezogen. In een bedrijf als .'dit; aldus de. verde diger. loopt men steeds risico omdat er talrijke gevaarlijke plaatsen zijn. De verantwoordelijkheid van. ver dachten voor. bet .gebeurde .is heel gering; Wie heeft er aan de afsluiter gedraaid? Wij weten het niet. Sf>r. meende, dat er voor veroordeling niet de minste reden bestaat. De rechtbank doet over veertien dagen, uitspraak geen zang- en mu ziekuitvoering heb ben gehad." Hoé bijkomstig het; wellicht ook moge schijnen; toch is deze ontspanning voor het genezingsproces van zeer grote waarde. Dit merken wc wel uit ons gesprek, als zuster Mink vertelt, dat het bijzonder be- langrijk is. dat een "v" zieke niet gaat liggen piekeren. „Dit is funest en zodra dc dokter het toestaat, proberen we een patiënt te interesseren voor handenarbeid.'1 En zo wordeq. er nét'als in- an dere sanatoria in het Parkzieken huis kleedjes, póppen, handtassen en boekenleggers gemaakt,waar- door het geheel meer o^eenfa briekje lijkt." dan op een ziekenhuis. Dit werk is destijds door .ruster Vos in goede banen geleid en rij zorgde er voor. dat de patiënten van lap jes, garen én stukjes leer werden voorzien.'; h*..i j Sinds I; Januèud heeft het Roode Kruis deze taak overgenomen en is een luitenant je van de Welfare- dienst met de. TeïSïng belast. Dit alles draagt er eveneens in ruime mate toe bij,, dat de stemming opper best is. hetgeen overduidelijk is ge bleken. toen enkele dagen geleden de directrice jarig was. Een ont vangstcomité uit de patiënten.- uit gedost met papieren rozen,, heeft de jaige naar de recreatie-hal geleid, waar een gemengd koor van ver pleegsters en verpleegden haar een zelf gemaakt lied toezong. Cadeaux en bloemen, door de patiënten be kostigd. waren de concrete jubel-; uitingen, "waaruit kan worden opge maakt. dan men in het Parkzieken- huis de zaken .op de juiste wijze aanpakt. Die, blijmoedigheid, gesterkt door de wetenschap, dat de buitenwereld hen niet vergeet is van'enorme, be tekenis voor .het doorzettingsvermo gen- van de zieke,- die ligt;'te hunke ren naar het moment; dat de rijden de brancard, die hem. van de zie kenkamer naar de dokter brengt,, tot hét/verleden behoort eit h|jj ge lijk ieder ander normaal mens weer zijn overstapje op de tram kan ko pen. weldadige "warmte verjaagt ver koudheid. T n ti 1 in; Recital Henriëtte Sala - Op haar recital in Boymans op Zaterdagavond 13 Januari, zal de sopraan Henriëtte Sala. door Theo van der Pas aan de vleugel bege leid. liederen ten gehore brengen van Debussy, Roussel, Wolf, Mah ler en Dvorak. Te koop Engelse wieg. bed je. kussen, nieuwe hemd. Kinderwagen, mv. t edje, kussen, vacht, baby bedje. Rott. Dijk 201a. Te koop gevraagd Boeken kast, niet breder dan 110 c.m. Geen old-finish. Br. no, S 691 Bur. Blad Jongeman zoekt koat en in woning bij klein gezin of alleen wonende Dame. Br. bur. v. d. blad no. S 689. Ter overname gevraagd: baby cape en kinderwagen. Er. bur. v. d. blad no. S 690. Spoed! Meisje vraagt ongein, kamer of korihnls. Liefst in Schiedam. Br. bur, v.d. blad no, S 686. Te koop: prima piano t.e.a.b. en één hobbelpaard z.g.a.n. Br. bur. v. d. blad zo. S 687 Gevraagd net meisje voor hele dagen, v.g.g.v. Geheel zeltst. kunnende werken. Gez. v. 3 pers. Hoog loon. Mevr; Bouwman, Herna-flat 304. Tel. 69930. Wegens verhuizing te koop aangeboden: Gashaard 14 staafs 2.g.a.n. 250; nieuw Old finish thcemcubel, gr. maat 65.—; rond 'eiken ta feltje. bladmaat 80 c.m. 35; rond eiken bijzet tafeltje f 10.—; eterniet aanrecht m. Plank en haken voor keu ken ƒ20.—; zinken waétell nieuw 7.50. Jan Steen- straat -83,-Schiedary. Gevraagd: een flink melaja voor dag of d..en n. Mevr. Borst; Nassau Dillenburg- straat .17. S'dam. teL 68599. twee weekbladen, hebben zich het afgelopen weekeinde me dewerkers bezig gehouden met de fusie der orkesten.,In „De Groene" was het dr. Peter van Aurooy, die onder de: titelt*. Fusie: van orkesten een heilloos plan, een felle phi- Iippica schreef tegen de plannen der regering óm Residentiè-orkest en Rotterdamsch Philharmonisch Orkest samen, te voegen. „Deze voorgenomen fusie is knoei werk, aldus deze vroegere direc teur van het Residentie-Orkest, on verantwoordelijk tegenover de na gedachtenis van de stichter van het R.Q. Henri Viortaen van, allen, die ten koste van grote offers dit or kest als een kostbaar erfgoed aan Den.: Haag hebben vermaakt Zou 1 geen schande en absurditeit, zijn, als Rotterdam/en Den "Haag het sa men met één orkest zouden moeten' doen, terwfil Utrecht, Arnhem, Gro ningen, Haarlem, Maastricht en Den Bosch er een eigen orkestop na houden? In het Westen des lands liggen nu eenmaal" de grootste ste den en een derde deel der ganse bevolking van Nederland woont daar. -Met alle kracht, die in mij is. roep ik dan ook Regering en Gemeentebestuur, .".toé:. - gaat niét voort op deze desastreuze weg, doch onderzoekt eerst de oorzaak 'der te korten. Dringt aan. op bezuinigingen- en een uiterst-efficiënte exploita tie. Alles is beter'dan deze sprong in het duister," Het verheugt ons "dit geluid te horen, .temeer daar' het van iémand is, die gezag-heeft in Haagse mu- ziekkringen eh bovendien ter zake kundig is. Het isimmers niet de eerste keer, dat de heer Van An- rooy geconfronteerd wordt niet moeilijkhedeh -van financiële aard. Hopelijk zullen, zijn woorden in de kringen van/het R.O. niet worden misversta'an,-yporal nu het Haagse gemeentebestuur, In' rijn: ijver om zich zö-snel mogelijk aan de'nieu we -tóestand (die nog niet eens gaststaati) aan te .passen, de mu- ziekvriendén en leden van het R.O. voor een voldongen feit tracht te plaatsen. •v'."'1 \7 OLKOMEN tegengesteld aan da .v opvatting van., de heer Van Anrooy, is de beschouwing, die Lex van^ Delden heeft geschreven in „Vrij Nederland". Het begint alle maal vrij onschuldig. De Neder landse Opera moet voor Amster dam behouden blijven, vindt- - hij. Wélnu, wij gunnen de Amsterdam mers hun Opera en wij kunnen het er zelfsmee' eens Zijn wanneer hij zegt: Wat mij .cultureel het belang rijkst lijkt is dat Amsterdam een aanmerkelijk, grotere; behoefte aan muziekdramatische kunst hteeft dan Den-Haag. D©: cijfers spreken op dit punt duidelijke- taal'. Ik wees dat Den Haag daarmee te weinig reke ning heeft gehouden. Waar het operapubliek is daar zal de Opera haar zetel moeten hebben. Dat is een feit dat ook financieel niet uit de weg kan worden gegaan. Maar het venijn" zit in de staart, want als U mocht denken, dat Lex van Delden zich nu ook tegen da fusie van R.O. er. R.Ph.O. zou rich ten, dan denkt U verkeerd. Met de hoovaardij van de Amsterdammer, voor wie slechts één werkelijke stad bestaat en voor wie de rest van het land tot de provincie be hoort. verklaart hij, dat de furie van orkesten op grond van de cul tuurspreiding noodzakelijk is. Met andere woorden: htyl af van de Nederlandse Opera, maar ga je gang met de fusie der orkesten, waarbij hij er listig van uitgaat, dat bet- concertgebouworkest toch wel een Amsterdams orkest zat blijven. En dat Is 'nu precies de kern van de hele kwestie en niet de cultuur spreiding. die men toch wel en dan op andere wijze kan verwerkelij ken. Het gaat om het zelfstandig voortbestaan van een Haags en een Rotterdams Stedelijk Orkest en niet om een gezelschap musici, dat geen enkele binding meer zal heb ben met zijn eigen Haags of Rot terdams publiek. Voor de opera wil' Amsterdam die binding niet verlie zen en dat Is rijn - goed recht Maar evenzeer, niet wil Rotterdam die verliezen voor zfin eigen orkest Lex van Delden wtl of kan dit blijkbaar niet begrijpen, dr. Peter van Anrooy wel. Met de laatste zeggen wfi: Alles Is beter dan.deze sprong in het duister!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2