Kamercommissie tegen latere sluiting der winkels Grillig poollandschap iii het IJselmeer Russische kuur van Konef te Karlsbad Akkertje „Holland-festival gaat natuurlijk door" Wet dient halve-dagsluiting verplicht te stellen NEEM 2ELFPEPROEF! Regeringsstandpunt voor de P. v. d. A. aanvaardbaar Ijsbergen van acht meter hoog glinsteren in de zon 3 Israël/handhaaft staat van oorlog met Duitsland Protestteiegrammen van Ambonezen Demobilisatie voor overgang naar Apri Frans succes in Indo-China ZWITSALETTEN BINNENLAND Dé opbouw pan onSÉ defensie ZOEKLICHT Programma bijna samengesteld Woensdag 10 Januari 1951 DEN HAAG. De commissie voor de middenstand uit de Tweede Kamer blijkt zich in grote trekken wel met bet ontwerp van de nieuwe Winkel sluitingswet te kunnen verenigen. Met name de verplichte sluiting de* avonds om zes uur heeft baar instemming, doch jnUt daarom beeft ril ernstige herwaren tegen het feil, dat de gemeenteraden volledige vrijheid rullen hebben om het sluitingsuur vaat te stellen op 8 uur en Zaterdags zelf* om 10 uur.1 .f''^/V/ Eerxstemmig, vindt de commissie, dat dit veel tever gaat. Sommige leden hebben/géén bezwaar tegen 7 uur in de winter en 8 uur in de zomer, raits met goedkeuring van Gedeputeerde Staten, maar dït gaat .de andere leden der commissie ook nog te ver. Zij vinden een uitzonde ringsmogelijkheid voor bet platte land „voldoende". De mogelijkheid in de wet tot in voering van een z.g. „Koopavond" (sluiting om 10 uur) vindt bij de commissie weinig instemming. Zij meent, dat zolang niet gebleken is van een enigszins massale aandrang van consumentenzijde, de winkeliers niet aan het risico van een nutte loze koopavond' blootgesteld dienen te worden. -■ -t-;=r- .'-•'/•'••'•/ Ook wat betreft 'de sluiting voor een halve -werkdag Cs morgens of 's middags) neemt- het wetsontwerp Ex-koning Simeon van. Bulgarije, wiens familie veel bewogenheid heeft leren kennen, heeft het te Alexandria rustiger dan ooit. Daar. kon hy tenminste onbé- kommerd naar een voetbalwed strijd t'.'.an kijken, zonder dat zijn moeder (ex-koningin Joana. c-i dochter van Victor Emma- nuel van Italië en Helena van KrmieneQra) ongerust bekoelt te zijn. Zijn vader, koning Boris, beleefde een tragisch einde, zijn grootwilder Ferdinand, de ornitholoog, heeft een mensen leeftijd in ballingschap doorge bracht Comité vraagt woonruimte voor Ambonese gezinnen DEN HAAG. Een onlangs op gericht comité heeft een rondscbrij.' ven aan de Nederlandse dagbladen gezonden met -een 'oproep tot het beschikbaar stellen van woonruimte voor 3600 gezinnen van Ambonese militairen. Het betreft in totaal 12.500 personen. Speciaal wordt een beroep ge daan op de bewoners van grote huizen, boerderijenen landgoede ren om slechts één' kamer af té gtaam... V .::V- - Het adres van het comité t-luidt: Leuvensestraat 84/ Scheveningen. Loongrens sociale wetten DEN' HAAG 7 —- De loongrens, welke in sommige sociale verzeke ringswetten voorkomt, is met in gang van 2 Januari j-J- varhoogd van 4500 tot 4725 gulden per jaar. Het maximum dagloon, waarnaar de premies en de uitkeringen wor den berekend, is van 12 op 13 gul den gebracht Als ziekenfondspre mie, welke voor de 'helft ten, laste van de arbeider; komt, moet. op het loon 1,8% tot ten hoogste 23 ct per dag, 1,40 per week of 6.10 per maand worden ingehouden. Ten be hoeve van de ziekengeldverzekering kan behoudens toegestane uit zonderingen eenbedrag van 1 van het loon, tot ten hoogste 13 ct per dag, 73 ct per week of 3,40 per maand worden gekort. TEL AVTV. Israël- beeft het verzoek van Engeland, Frankrijk en de V.S. om de staat van oorlog met Duitsland te beëindigen van de hand .gewezen, wegens „de uitzon derlijke omstandigheden van Is raël" Genoemde landen hadden Israël nota's gezonden, waarin dit verzoek vervat wag. Een regerings woordvoerder verklaarde later, dat de speciale omstandigheden waren de ervaringen van vele inwoners van Israël, die in de oorlog .fysiek en moreel in Duitsland ea de met dit land verbonden staten geleden hadden. DJAKARTA. De secretaris van het contactlichaam, voor Ambonese militairen met K.L.-status. de heer Tomasoa, heeft namens de Ambo nese militairen van het voormalige KNIL op Java pro test-telegrammen gezonden aan de Verenigde 'Naties, de Staten-Generaal en aan de mi nister van Uniezaken. Zulks naar aanleiding van de officiële verkla ringen van minister s'Jacob. In deze telegrammen wordt een sociaal-eco nomische pressie geconstateerd,, uit- gèoefend op -de Ambonese mili tairen van het voormalige KNIL. Een soortgelijk telegram werd ge zonden aan'Koningin Juliana. Nederlandse toneel stukken DEN HAAG,. -— De volgende au teurs zijn met de hun vanwege het ministerie van O.K. en W. ver strekte opdracht tot hetschrijven van een toneelstuk gereed geko men. Hella S. Haasse (Het donker ste Uur)J... Av H. Heydendael (Re visie). W. Ph. Pos (Het Monu ment), Hans .Tieroeyer (De Kous .op de Kop) en Hanno van Wage- voorde (Salome danst). - Da Zwitserse zangeres en voor- - drachtskunstenares Elsie Attcnhofer. de tweede Yvette Gullbert,". zal binnen- kort in Nederland optreden. DJAKARTA Het commando van de Nederlandse troepen it*In donesië heeft meegedeeld, dat aan de ray on co mm and anten inzake de overgang van Ambonese militai ren naar de Apri is meegedeeld, dat Ambonezen met Ki.-status 'volgens de huidige geldigeiregeling slechts opneming in.de Apri kun nen- verzoeken; nadat rij uit de KL. zijn gedemobiliseerd. Scandinavisch beraad over Amerikaanse nota - (Van onze correspondent)- KOPENHAGEN. De Ameri kaanse nota betreffende dc inter ventie van China in het Koreaanse conflict vormt het onderwerp van besprekingen, in de parlementaire commissies der drie Scandinavische landen. Voorlopig is geen antwoord aan Washington te verwachten. De Scandinavische regeringen; wplen "eferst voeling met elkaar houden en zich oriënteren omtrent de houding van Londen. InZweden, dat niet tot het Atlantischpact behoort verzet ten zich zowel de sociaal-democra ten als de boerenpartij1 tegen een verscherping van de betrekkingen met China. Liberalen en conserva tieven- hebben meer begrip .voor de Amerikaanse gedachtengang. v.;p\ naar het oordeel van de commissie met de ene hand' terug wat het met. "de andere geeft.,'In de eerste plaats is cr een algemene maatregel van bestuur nodig. waarbij bepaalde groepen van winkels voor deze slui ting worden aangewezen, in de tweede plaats kan de gemeenteraad dit weer te niet doen. Eenstemmig is de commissie van oordeel, dat ,de wet zelf de sluiting gedurende een halve dag per week dwingend behoort voor te schrijven, behalve in weken, waarin een christelijke of nationale feestdag valt.-; - .v.-, L-: v' Een later sluitingsuur voor de' straathandelacht de commissie on juist. maar voor de markthahdel moet h.L dezelfde regel gelden als voor winkels. Zij meent, 'dat onder straathandel Ook J niet behoort het uitoefenenvan. een nering op een vaste standplaats. Als eeri lacune ïn het wetsontwerp beschouwt de commissie het ont- brëkert van een yacantieregeiing, die in. het voorontwerp wel was op genomen. Zij meent, dat de bepaling uit het voorontwerp In ere hersteld moet worden. SAIGON Het Franse hoofd- kwartier maakt bekend dat Öe Franse strijdkrachten in het oos telijk deel van de delta der Rode Rivier twee grote groepen commu nistische guerilla's vernietigd heb ben, - In een officieel communiqué wordt gezegd dat één. der Viet- minh-groepen bij Haiphong '»$cliqU--' derd" werd. Honderdtien rebellen werdén gevangen genomen. Bij een gevecht ten Noorden van Haiducg- mo, 53 kilometer ten Oosten van Hanoi, sneuvelden, minstens '100 communisten. De situatie in de sec tor Tienyenmoncay is ongewijzigd De zuiveringsopcraties worden hier voortgezet (United Press). Oneerlijke schipper op heterdaad betrapt Tien. maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, eiste de -Officier van Justitie bij de rechtbank Dinsdag tegen de 48- jarige schipper van een vracht boot, die een partij hout uit de door hem vervoerde lading .weg nam en in het vooronder van zijn schip verborg voor eigen gebruik. De schipper, die zich reeds eer der aan een soortgelijk feit schul dig maakte, werd niet vertrouwd en door de politie geschaduwd. In November werd hij, op zijn tocht van Amsterdam naar Hendrik Ido Ambacht, 's nachts op. heterdaad betrapt toen hij bezig was het ge stoten hout in stukken te zagen. De waarde van het gestolen materiaal ledroeg 230. Steun aan de tuinbouw 's-GSAVENHAGE. Door de afdeling tuinbouw van de stichting voor de .Landbouw zijn besprekin gen gevoerd met betrekking tot de steunverlening aan de tuinbouw. De formulering van hetvoorstel, waarvoor aan- -de secretaris op dracht was gegeven, is tijdens de ze besprekingen, nog gewijzigd. Het- nader geformuleerd voorstel zal volgendeweek aan het hoofd bestuur. der stichting worden aan gebeden, waarna het aan de mi nister zal worden' doorgezonden. Advertentie (t.M.) Steek ceos naast L'w gewone sigaret Boston op en U zult constateren: BOSTON.de ideale combinatie van rijke Virginia-g maak en perfecte mildheid. JlLD VlOGlNl* DE KWESTIE NIEUW-GUINEA' AMSTERDAM Blijkens een door het partijbestuur van de P.v.d.A. uitgegeven verklaring is het van mening, dat het voortdu ren van het geschil over Nw-Gui- nea aanleiding dreigt te geven tot spanningen, waarvan de gevolgen zowel voor Nederland als voor In donesië zeer nadelig kunnen zijn en dat dus gepoogd moet worden het geschil alsnog te regelen. Het vermeldt met voldoening, dat op een moeilijk tijdstip tijdens de onderhandelingen de Tweede Ka merfractie' van de P v.d.A, met een constructief voorstel poogde eert bijdrage të leveren om de gerezen moeilijkheden te boven te komen. Daarnaast stelt het vast, dat de Re gering blijk: heeft gegeven niet vast te houden aan de uitsluitende Nederlandse souvereiniteit overNw.- Guinea, zulks in tegenstelling tot de halsstarrige houding van ver schillende politieke partijen Als bewijs daarvan voert het partijbe stuur aan het voorstel tot het over dragen van de souvereiniteit aan de Nederlands-Indonesische "Unie en de bereidheid tot het inroepen van in ternationale bemiddeling. Ten slot te is het van oordeel, dat het stand punt der. Nederlandse regering, in deze beide voorstellen ingenomen, een aanvaardbaar uitgangspunt vormt voorverdere onderhandelin gen tussen Nederland en Indonesië. Het spreekt de hoop uit, dat beide regeringen, mede in verband met de ernstige internationale toestand, er alsnog in zullen slagen op deze basis de onderhandelingen opnieuw te beginnen. Touristenschip wordt schouwburgschip AMSTERDAM Het in Fries- land welbekende touristenschip i,PrincehoF' is voor de wintermaan den omgebouwd als „schouwburg- schip" cn zalmet i.het Nederlands Toneelgezelschap, 4 onder leiding van J. Louis Oorthuis en Chris Schaaf een tournee maken door Neder land. Het toneelwerk „Havenkwar tier" van Willem van Rossieau zal aan boord worden opgevoerd. De première is vastgesteld op 19 Ja nuari a.s. te Leeuwarden. De voorzitter van de Tweede Ka merfractie der P.v.d.A, jhr. Van der Goes van Naters. die in een inter view 'met het ANP de suggestie deed van de overdracht der souve reiniteit aan Indonesië met beheer door Nederland voor een lange reeks van jaren, zegt in een ver klaring aan het ANP., dat -hij geenszins heeft gesproken namens de P.v.dA.'en ook de Kamerfractie hierin niet heeft gekend Advertentie (l M DE ANII.PUN MSlErTEN BUITENLAND EénIgpk: Japan's herbewapening Terwijl', het.debat over .de <ls eventuele herbewapening /GENERAAL .Eisenhowers be- VJT soek aan Den Haag zal onge in het ;yroee zij worden West-Duitsland- ai ontelbare vaten twijféld. worden gevuld me.een drukinkt beeft gekost en nog zal gro0t aantal besprekingen over o kosten, hoort men weinig over de Nederlandse defensiepouueic ww i plannen 'tot pemilitarisaUe van die "zalrich vcrtóaéni -wander 1 andere as-partner die tot „eeuwt-. hij jn het verloop daarvan ge ontwapening" was veroordeeld: aandringen ;op een Japan. Toch is er. geen twijfel aan,de. door Nederland ^chiköaar w dat het 'besluit' daartoe réeds'door stellen' mankracht.Verwa 1 de Amerikanen genomen is en zich wordt, dat onze regering nieriue zelfs al in uitvoering bevindt, tenslotte, wel bereid zal zym jues „Geen intelligente Japanner twij- s echter dan nadat?zu'èen_ bijzonaer feit er aan**, zo schrijft een cor- krachtig pleidooi zal bebbmi g - respondent van de Britse Sunday voerd voor.een tijdige wapenieje- Timës, „dat de door de Amerika- fantie door Amerika. Dikwijis Hen op de been gebrachte Japanse reeds beeft de Nederlandse i-ege- nationale politie-reserve een leger ring in Washington aangedrongen "is en bedoeld is als de kern van óp een versnelling van net ie een nog veel grotere strijdmacht- traag geachte tempo der wapen- De Amerikanen zendingen, omdat kiezen zodoende, naar; zij menen, van twee kwaden het minst erge. Hun schijnt de herbewapening van Japan minder --------,t- gevaren op te leveren dan de traihd. Dat twee van de drie divi de dreiging van het agressieve kies.'die Nederland bp de been zal communisme. Daarbij komt cog, brengen thans met Canadees mate- dat tenminste generaal Mac Ar- riaal wórden uitgerust, terwijlhun thur er diep van overtuigd is. dat opbouw Amerikaans zal zijn en :zij hij van de Japanners trouwe de- dus straks opnieuw aan het toe-, mocraten. en 'n soort vredesengelen rikaanse materiaal zullen moeten, gemaakt heeft. Maar er zijn an- worden gewend, brengt moeibiK- dere beden, die geloven, dat heden mee. Men/heeft deze welis- Josjida een handig Japanner is. waar op vernuftige wijze zoveel die zich slechts zo vredelievend mogelijk opgelost, maar er kan gedraagt om zoveel mogelijk hulp niet worden, ontkend, .dat het óm- van de Amerikanen los te krijgen, slachög Is Inmiddels omvatten Deze mensen zijn er van over- defensië-problemen'meer dan raan- tuigd dat de Japanners geen kracht en bewapening. Er bestaan andere overwegingen dan die van plannen voor de omschakeling, van het eigenbelang laten spreken. De tal van Nederlandse industrieën situatie in Japan van hieruit te be- op militaire productie, met wöker oordelen is moeilijk. Maar duide- uitvoering men. naar het schunt een klein directorium wil belasten. Eerst m oet echter worden vastge - steld. welke mihtalre behoeften de Nederlandse industrie zal moeten dekken. En dit is een kwestie die onder meer moet worden bespro ken al is het de vraag of zij ntï aan de orde zal komen.. oordelen is moeilijk, lijk is één ding: waar de herbexva^ pening van Japan tegen Rusland gericht is, zullen de Japanners op zeker ogenblik ongetwijfeld in de mogelijkheid komen te verkeren, de Amerikanen tegen de Sowjets uit te spelen, dat maakt de remi- litarisatie van Japan tot een gok. ■eKs® (Van een onzer verslaggevers) FLEVOSTAD. Wil hebben ijsbergen gezien, niet In de buurt van Nova Zembla, maar veel dichter bij hui». Wij hebben ze gezien mid den 'in het IJselmeer, daar waar de eerste dijken uit het water oprijzen voor dc nieuwe Oosterpoldcr, op de plaats waar e«as:Flevostad het mid delpunt zal zijn van de IJselmeergemeenschap. De forse sleepboot Eliza", waar wij de gast zijn van Ir. Joustra van de Zuiderzeewerken, jaagt de schotsen op :o!ize tocht, door dit poollandschap,die in Edam begonnen is, krakend vaneen; I Het ijs, dat een week geleden nog 1 zee werken, heeft het zich'o.a. vast- het Hoornse Hop; dc Gouwzee, het gezet.'Het is gaan kruien, de schot- gebied -rondom-Marken en vérder- "sen zijn. op elkaar/geschoveni.en. er, op bedekte, is door de Westèn-wihd hebben zich fjstvallen, fjsmuren en. in de richting Urk gedreven. Hier, bij „Werkterrein P" van de Zuider- Grotc■- ijsbergen 'drijven thans rond in 't IJssèlvtecr en er zijn vele duizenden Kleinere brokken ijs en schbtscn. Dat wordt straks oppassen voor dc scheepvaart. ijsbergen gevormd, waarover de zon wonderlijke lichtglinsteringen laat"-.spelen.-;. *- -v De ijsvlakte, dïe al deze hinder nissen verbindt, is verscheidene ki lometers lang en breed. De sleep boot tornt cr gemakkelijk teger.op. Als duizenden glimmende spiegels glibberen de schotsen, links en recht5 over de ijsvloer, die éven plotseling als hij begonnen 'ïs, weer overgaat in vrij water. Geen vracht schip, .een viaseraschuit waagt zich in deze omgeving. .Wakkerf .de wjnd aan en komt deze.ijsmassa in bewe ging, dan wordt ook het .sterkste schip naar de bodem gedrukt. Som mige ijsbergen steken .esn iqcter of acht boven de waterspiegel uit; Hoe lang dat nog duurt? De zon zal de ijsbergen maar heel langzaam kunnon smelten. Als het niet hard gaat waaien, duurt het nog wel een paar weken vóór ze rijn verdwenen» En als straks de vaarwegen naar Lemmer, -Kampen, Enkhuizen. Har derwijk, weer open zijn, blijft uit kijken geboden. Congrestroépen veroveren Nepalese stad LUCKNOW. Fle opstandige Congrestroepen in Nepal hebben Boetwal, een handelsstad in het Westen-van het land, veroverd, zo wordt uit gewoonlijk betrouwbare bron vernomen. Zij werden gehol pen door 1.500 man Gurkha-troe- pen van de Nepalese regering, die zich Vrijdag bij een staatsgreep in de stad Tansen bij hen aansloten. Aduertentie f/.M.) een Russisch veto in de geallieerde die buitenlander daar wel niets van het gebied van gelelde projectie- bestuursraad-? Het Brabants terecht zal brengen want dat zij stralen,; is, na. vermist te zijn gc- Orkest, 1 Januari 1949 begonnen het geheim van de kleisamcnstel- weest, 'teruggevonden: bevroren en met 11 musici, heeft zich uitgebreid ling van da monuments-urncn bezit,opgehangen In een verlaten huis tot een lichaam met 45 musici; In en zü alleen. Een opdracht voor in Colorado. De Unesco zet 1951 wil het 52 musici groot zien zo'n deksel móet dusbij haar bc- voor 1 mülioen dollar boekenbon- te worden,mitshet- rijk -dit pro- landenhet is alleen nog niet nen.oni: India was de grootste af- vinciaie orkest erkent, d.w.z. een geschied! Bij de Turkse aanmel- nemer. Een Braziliaans bioloog kon garantie-subsidie verleent. Paul dingen voor vrijwillige dienst in niets krijgen, daar Brazilië niet in Kurpershoek epeelt voor do Radio Korea lopen er ook al meer dan 120 het Unesco-boekensysteem is opge- Diffusion Franpaise Nederlandse van Turkse vrouwen (verpleging en nomen de goede man wilde zelfs composities, die op platen worden hulpdiensten). Dc vroegere'bus- wel betalen met ongebrande köf- vastgelegd, ö.m. Sonate 1943 van diensten van Nederland op Italië -fie,,.. Johanna Bordewijk—Roepman en worden vervangen door een dienst v. Derde Sonatine en Etude van Hans A'dam—R'dam—'s-Hage Duitsland AaTl (Ie Staart Franco Mendcs. Dorp aan de Oostenrijk—Rapalio en daar - - Rivier, de fantastische roman van overstappen in een Italiaanse I )(NSD AG MIDDAG om 12 uur Antoon Gooien (legenden als wcr- dienst Terug, gaat men vla Frank- l-/ stond alles wat In West-Duits- r/-ry.,v.T* i 5 kelijkhcid behandeld, en werkelijk- rijk, Luxemburg. België. Duur 10da- land op benzine reed. een kwartier t\ ZIT in Karlouy Vary. Vertaald en toegenait moet dat regel- ajs Gcn onwezenlijke legende) gen. Mathilde Ludendorf, de 72- lang stil om te protesteren tegen de tje luiden: een van de hoogste en bekwaarmte Russische legeraan- wordt in het Frans vertaald en jarige weduwe van veldmaarschalk aangekondigde verhoging van de voerders reorganiseert van Karlsbad utt hef Tsjechowaakse leger. wordt itgegeven bij Calmann— Erlch Ludendorff <Hindenburgs benzineprijs van 55 op 65 pennin- Men'weet van Konef niet veel anders af dan dat hij Iwan Stepanowttsj Lévy te Parijs. De 2000 ver- rechterband), Wodan-aanbidster, gen. Stukken huid van 10 mens- hcet, 57 jaar öud en waarnemend minister voor de Russische'strijd- lofgangers van de werken in de heeft voor vergrijpen tegen de lievende bankrovers hebben het le- krachteh is. Bij heeft duizend van zijn beste sowjet-officteren meege- Noordoostpolder zijn van hun Duitse mensheid zware straffen ven gered van de 9-jarige Joyce nomen, óm er het Tsjechische leger mee te doorrijgen, zoals enkele verlof terug het grote 'mooie gekregen: 1 jaar lichte dwangar- Combc te Columbus, Ohio. Zij had jaren geleden Rokossofskl naar Polen ging om de Polen te russificeren. weer beginnen. Tien beid, confiscatie van de helft van levenagevsarlyke Verwondingen op- De Tsjechische minister van defensie, Cepickais nog niet aan de Nederlanders van 18 a 30 jaar haar bezit, verües-voor-hct-leven. gelopen door het ontploffen van een kant Beschaven, want hij is schoonzoon van de Tsiechortowaakue Amerikaanse ftistellmgen van politieke rechten verbod van kacheL Meer dan 50 J. van haar vresident Klement Gcttwald en „voarlonia ma betrouwbaar genoeg"; £?men., bestuderen, practtsch en ujtoetemng van enig beroep voor 1 huid wal verbrand. De ge- Iimibliiven"raS simleir hoaii vm de Tskehaiio- <ho"retlsch, mits rij een middelbare jaar. en verlies van.alle titels en vanaenen Baven hun eieen huid StEÏJ3),nnnhhteSl n.7,1 schoo! achter zlch hebben en zich graden Sedert 5 jaar was er zonder ook maar enige tegenpres- jESf".'tSïSiSi;?' Sliï? bS .ëh2L£l*ï bekwaamd hebben in een oï aan de Grote Opera Ie Parijs geen talie (verlichting van «trafv ct tets S ef andere studie en. het Engels mach- sterdanseres benoemd geweest; nu dergelijks). De studenten to Musaolinu--schoon30on Ctano heel wat losser tn de zadel dan voor de tig zijn, en1000 gulden kunnen heeft men de 18-jsrlge Liane Glasgow hebtwn het niet kunpen: tweede wereldoorlog. -• neertellen voor de overtocht cn der- Daydé daartoe verheven „wegens laten de InstaUatie van de nieuwe Konef s aanwezigheid verraadtZich door weinig uiterlijks,: maar gelijke. Nederl.-Amerlk. Instituut, haar begaafdheden, kameraadschap, universiteitsrector, dr John McCor- UjacEritèmers noïeeraerz reeds: tankbarricaden langs de Tsjechische gren-MuseumpIein 4, Amsterdam- ver- karakter en prestaties". Dc mick. op ie luisteren met bet wer- zen, troepen gemanoeuvreer langs de Duitse en Oostenrijkse grenzen, op strekt tot 10 Februari J951 Inlich- oudste zoon van wijlen Keizer Ka- pen van rotte eieren, tomaten,'voet- transport-stelling van. politiek-Dnafhankelijken, enz. 01 1 Pall Mall l™*10.1, wactloniulr' Drie tholleken overwefien een scheiding van het Vaticaan' tingen. Het ^wordt met „de ge- rel van Habsburc, troonpretendent, zoekers cn zakken meel." Tweèpró-, st°len urn-dekser van de Limburg- (Frena Josefv Otto van Hababurg fessoren betraden In zwarte toga rooms-kfthp-; se pot lrl^."-het Nationaal Monument hoeft zich verloofd mét dc 25-Jari- het.timeel en verllettsn'bet ïlek te zijn dus: los van hat Véti- teA'dam hoe langer hoe droeviger, ge Heglna van Saxen—Meimngen. 'mlltloeh CUineBe roomska- caan**, aldus radio Peking. want 3 maanden geleden was hij al Hij- gaat in Beieren wonen. uit installatie „af- De nieuwe OostenrUkse jeel-én- Heglna van Saxen—Meimngen. wit De nlcuvve rector achtte de -gaat in Beieren wonen. Uit Installatie „bijzonder Levendig vergoed door een wraak voor de root van de kro- In New York is een kouschtentoon- - - van het president weggemaakt onder kan gekozen worden'door het volk dronken varensgast van vreemden nlngssteen (the Stone of Scone) uit stelling. Om het belang leiding van Wang Liang Tso, „die -rechtstreeks, of door het parle- kunne, maar zou donr ccn uit het de Westminster Abdij hebben En- dragen van nette kousen te illu- de agressie-politiek van bisschop ment (zoals wijlen dr. Karl Renner buitenland ln allerijl terugkerend pelsen nu een Schots beeld t# Lon- streren heeft raen een kousenprljs. Paul Yoe ,Pfng, een spion zowel indertijd gekozen ls>. Een verkle- bouwbeeldhouwkunstenaar worden den ontdaan van z'n bronzen een zgn. kousen-Oscar verleend aan van Rom» aL van Washington beu zing door het parlement vereist vervangen door een nieuw deksel, zwaard. I Een jong Amerikaan* haar die het me'est recht had nette is" „De pruVijlclee Tfjoengking, echter een wet en zo'n wet kan Thans deelt de pottenbakstcr Jns natuurkundige, Ralph Smith, dia kousen te dragen, nl dé fllmdan- Nantsjang en Wisan wénsen niet krachteloos worden gemsskt door van Veen te Zandvoort mede, dat uiterst be'angrUk werk deed op seres Ginger Rogers. Advertentie (IM.) 9 Neem j Rechtözitting van zeven seconden over Bertha's ,ihuwelijk" BREDADinsdagmorgen be handelde de rechtbank alhier het proces van de Staat der Nederlan den tegen Bertha Hartogh en Man soer Atiabl. De Staat eist dat het op 1 Augustus 1950 tussen beiden ge sloten huwelijk nietig zal worden verklaard, omdat Bertha niet d» vereiste leeftijd had bereikt Ge daagden waren niet verschenen en waren ook niet door een advocaat vertegenwoordigd. Daarom vTDegde vertegenwoordiger v*n de Staat' aanhouding tot 27 Maart a.£ D*£ behandeling .duurde, precies zeven seconden. Er was geen publiek aan wezig. HANOI.De bevelhebber der Britse landstrijdkrachten ln het - Verre Oosten, generaal Harding is naar hier vertrokken om zelf de si- iuatle In Tonkin te bezien. (Van onze;kunstredacteur) r DEN HAAG. „Natuurlijk gaat het Holland-Festival '1951 gewoon door", zo verzekerde ons de voorzitter van het Stichtingsbureau^aöi"»- nink, secreiaris-generaal van het departement van-Onderwijl^Kunsten «n Wetenschappen. Gcnichlen, als zouden ernstige moeilijkheden <le,tóekomxt van het Holland-Festival bedreigen, sprak mr Reinlnk met.klem tegen. „Een opera neemt ln een festival natuurlijk ccn belangrijke plaats ih en in verband met de interne wisseling bij de Nederlandsche Opera hebben wij de mogelijkheden daarvan grondig moéten bekijken. Daardoor heeft-<U publicatie van het programma van het festival enigevertraging /onder vonden", Van de rijde der organisator en verhemen wij nog, dat deze yéek de: laatste besprekinjen over het/ko mende programma gevoerd züUén wordcil. Ernstige pibblemen óver. de, financiering zijn er niet gerezen. Men acht Bet aan geen twflfcl on derhevig dat van overheidswege een garantie gegeven zal worden. Dat de Wagner-vereniging niet aan het komende Holland-festival zou mee werken, is stellig onjuist Men hééft thans bij - de Waeher•vereniging, een project voor het komeiide festival onder handen'. Hét festival zal onder meer be vatten concerten van het Concert gebouworkest'- -.'onder 'directie vaia van Belnum. J. Kubétlik, O. Klemperer en G. Szell. Voort* con certen van het Re»ldentl«iorke»t onder directie vah/W^iYim Otterloo, A. Dura U .en L; 5tokow*ky.' fi Onder leldlnj/jvatthpauj peUa zal d«, Nederlandsche Opera1;;opvoeren - „JéttOfatl van S JriMi^<0c/*, V«rd«r» staat/één'.opvoerlng:::van;/;b«t^„Gt-/ The English Opera' maskérde tófina. pMBCitt, Gri>up5\Ssalo.a^:^ldb'^':istt:||Aigaeag!>/ :vim,VHurc«U Uitf; g«hohB'^brebitaF^' ToneéMtVped»'géö'^yitóHén'/:/''gefe*/ /v!5* w«nt de Young Vlc". Nederlandse to neelspelers zullen onder regie vaa Johande» Meester - éénéttik van Shakespeare ten tonele bréngen, lïh Delft :j:al een reprise ö^gaan/fVan'/' „Elckerlyc".Over het ballet is mén nog ln onderhandeling.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3