Commissie voor Verre Oosten om Koreaanse kwestie te regelen HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Malik: geen steun van Rusland Communistisch tijdschema in de war Eisenhower stelde geen onvervulbare eisen Op woningbouw mag niet worden bezuinigd zegt de minister België kan voldoen aan Eisenhower's wensen Plan dat instemming vindt in het Westen Nog steeds gevechten bij Wonjoe Opa Groen (102 jaar) ernstig ziek Slagers in België in staking Amerikaan leider militaire productie VS vergroten hun strijdkrachten in Europa Begrip gevonden voor Nederlands positie als zeevarende mogendheid Jam, thee én koek goedkoper DENEMARKEN Duizend man voor Eisenhower Levenslang tegen Ilse Koch geëist VS bereiden vrede met Japan voor ÉMB Senator..Connolly.: Geen vrede voor een s])otprijsje -Medio.-1952 voor. Atlantische verdediging Anders wordt het samenwonen tot een normale toestand INcdcrland neemt nog twee fregatten over Spoedig \reer licht me ;es Ook staten lozen naar Australië Emigratie alleen via- arbeidsbureaux lie Jaargang, nö. 10 Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tfl. 69300 -- Aboun.prljsi per week OA* p$r kwartaal S.IS, losse nummers 0.07 Opgericht door da Stichting MHet FaröoP DE SCHIEDAMMER Vrijdag 12 Januari 195 Uitgave-N.V. De Nieuwe Pers Postgir» 398644 Bankier; "Amsterdamsche .Baak ••ie.' Rotterdam.^Directéurde Vries X~ Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper LAKE SUCCESS. Een plan.yari vijf pun ten voor de regeling der Koreaanse kwestie is Donderdag door de Commissie van Drie bij dc politieko commissie der Verenigde Naties in gediend on over Let algemeen door de Weste lijke mogendheden goed ontvangen. Hoewel de Verenigde Staten him. plan om rood China tot agressor te doen verklaren nog niet hebben los gelaten en de voorstellen van de commissie o.a. voorzien in tfc samenstelling van een comité, waarin de vertegenwoordigers van Groot Brittannië en Amc- rika samen -met die van de S Hct p,an' 3at Commissie riKa, samen niet cue van oe •-* van Drie h€cft injediend, bc- Sowjet-Ume en de Chmese hclst hct vt>lgcild<:; Volksrepabliek zï tting h ehfa en betuigden de U.SA cr toch hun instemming mee, evenals de afgevaardigden van Enge land, Frankrijk, India cn Noor wegen. Malüt: „Opzettelijk vaag" "Warren Austin vyerklaarder „Wij" steunen het plan vanwege de prin cipes, die er In zijn. belichaamd." Hij zei voorts, dat-Peking z.i. voldoende tijd zou moeten hebben 'om op het voorstel te antwoorden, Sij - voegde daar echter aan toe, dat er een tijd-; limiet moet worden gesteld. „Als de ze, poging. niet het resultaat heeft waarop wy hopèn, ben ik sterk van gevoelen, dat wij ons moeten vereni gen in het verzet tegen agressie." Inmiddels is uiti Londen ook een •plan gekomen, dat wordt toegeschre ven aan Reyin en de Israëlische ge zant te Londen. ""Dit plan komt in vee.1 opzichten,overeen met dat van de - Commissievan Drie. Hef bevat echter voor. de Verenigde Staten een moeilijk te .verteren.punt: onder- schrijving van de overéénkomst van Caïro, waarbij "Formosa aan China wordt: overgedragen en Korea een vrije staat .wordt. Onmiddellijke staking van ff m ■Jr: het', varen. g lg Daarna beraadslaging over g fl de stappen voor het herstel- g M'len van de orde. 11 jg -*2 Etappegcwyze terugtrekking g p Y van alle nlct-Korcaanse g §J- troepen cn een vrije nit- f| g spraak van het Koreaanse ff yolk over zijn toekomstige g jf regering- I g a Een voorlopige regeling voor ig M-'T*. het bestuur van Korea cn g W de handhaving van vrede cn -f H veiligheid,jy': sM' §|'C Als ep overeenstemming Is ff- gj 3 over de staking van het vn~ ff B ren stelt de Alg. Vergaöe-g S ring derV-N. een commissie. M samen van vertegenwoordï- ff gers- van Engeland, Amcrï- g. g§ ka, de Sowjet-Unie en de g p Chinese Volksrepubliek om de problemen ïn ;bet Verre E g Oosten te regelen, waarbij g j| de kwestïc-Ftrfmosa en de jg vertegenwoordigmg van g China in de Verenigde Xa^ §g "'■y\ \.B- iim'i t LAKE-SUCCESS. Jacob Malik, .toet Stnvjclnissi- sche lid van de politieke conrmissie der Y.N., heeft verklaard, dat zijn regering aan: de nieuwe voorstellen van dc Commissie van Drie haar goedkeuring niet kan; hechten, al voélde hij veel voor de in punt 5 genoemde commissie voor het Verre Oostert. Op grond van zijn uitlatingen cn op grond van hetgeen ook de Poolse af gevaardigde zcide. verwacht men ie Lake Success, dat communistisch Ch«»a_de voorstellen zal verwerpen of in het gunstigste gévhl onaanvaardbare voorwaarden zal stellen. Men meent namelyk uit de woorden van Malik, en de Poolse vertegenwoordiger te mogen af leiden, dat Peking niet bereid is in te stemmen met een „staakt het vuren" voordat het de verzekering heeft ontvangen dat de V-N. zijn voornaamste eisen zullen inwilligen. Malik zéide, dat de voorstellen van de Commissie van" Drie feitelijk niets nieuws behelsden. „Zoals, gewoonlijk'staat het „staakt, het vuren" aan het begin'cn de da ar op. volgen de stappen, zijn aan 'n vage toekomst overgelaten." Hij vond dat dé redevoeringen van de Brit en de Fransman het karakter van een. ultimatum hadden en zei, dat het plan opzettelijk vaag gehou den. kon zijn om de Amerikaanse troepen onbepaalde tijd in Korea té houden. Tegen het plan, maar om geheel andere reden, ageerde ook.de Z.-Ko- reaanse minister van .Buitenlandse Zaken Limb, die de Verenigde Na- tics bezwoer voort te gaan met de strijd en een toenadering tot commu nistisch China té vergeten. TOKIO.Men neemt aan, dat het stand houden van de verbonden le gers in de centrale Houtsector op Korea het tydschema der communis- ten voor een grote omtrekkende be weging met een stoot door Midden- Korca, bedoeld om het Achtste Ame rikaanse léger af te snyden, in de war is geraakt. Thans maken de troepen der Verenigde Naties zich gereed de stoof óp te vangen van een nienw communistisch offensief, dat in hct Westen,wordt verwacht. Een pauze van. twee dagen in de geallieerde luchtaanvallen, veroor zaakt door slecht - weer. hebben de communisten benut om grote aan- tallen troepen én voorraden aan te voeren langs de wégen ten. .zuiden van Soewon. .Het betere weer van Donderdag -stelde- de geallieerden in staat' weer: op grolè schaal, aan .té, vallen.' 'Uitstékende resultaten zijn 'geboekt mét aanvallen op in zujde-. Êjke richting trekkende yijandehjke convooien. - Rondom WónjocTén Osan worden thans" talrijke^ communistische troe-, pen samengetrqlcken,; diéiiitotaal op 11.000'man worden geschat.'Mó- Oorlogscorrespondenten protesteren tegen censuur TOKIO Veertig dagbladcorres pondenten. die samen dc peisor- sanisaties van S. landen vertegen woordigen. hebben hier vergaderd naar aanleiding van de nieuwe cen suur, die door, het Amerikaanse achtste leger en de staf van gene raal Mac Arthur wordt toegepast op de berichten uit Korea. De cor respondenten concludeerden een stemmig dat de nieuwe maatregelen het kader van de militaire censuur te buiten gaan. Het bericht van de Chicago Daily News dat aan Mac Arthur di be voegdheid zou zijn ontnocKD om cömmuniqué's uit te gev<"\ is Don derdag. door president Truman op zijn persconferentie tegengesproken. DÉN HAAG. De oudste Hage naar, Opa Groen, is vandaag 102 jaar geworden. Kort geleden liep hij een longontsteking op, die zich zeer ongunstig heeft ontwikkeld. De zieke mag geen bezoek hebben en men vreest het ergste. Burgemees ter Schokking heeft Opa Groen met zijn verjaardag schriftelijk geluk gewenst. litBSEstj ii smmzsm jhsïsüs Wisselend bewolkt 1 §1 Weersverwachting geldig van S S Vrijdagavond Ntot Zaterdag- m avond: p g Wisselend-bewolkt, met plaat- s g selijk enkele régen- of hagel- g- g buien. Krachtige tot matige Zuid-Westelijke wind. Iets S f'5 kouder met hier cn daar lich- te nachtvorst. S5" 13 Jan. zon op 8.14 onder 1G.M; g maan op 11,12 order gelijk zuilen rij een campagne.begin-' nen om! dé strategische, bergrug' van Sobaek in handen." té kfljgen. Communistische troepen, die zich 'jen noorden; en westen. van Wonjoe hadden samengetrokken bewogen zich dreigend langs de. hoofdwegen door- Wonjoe. Andere communisti sche eenheden zijn langs de oóstelij- ke arm van de verdedigingsboog door een'15 km. bréde corridor naar Tanjang getrokken, slechts 130 km. van hét .vitale bolwerk.' BRUSSEL Bijna alle Belgische slagers hebben Donderdag hun ;win- kels gesloten gehouden, als protest tegen hetregeringsvoorschrtft om tegen vastgestelde prijzen, tevér kopen. In Brussel deden zich inci denten .voor toen slagers, enkele collega's die niet wensten' teslui ten, wilden overhalen. De politie deed;arrestaties.•.;--'• Op .een protestvergadèring hebben de. slagers aangekondigd tot open lijke rebellie le. zullen overgaan, als de toestand niet. verandert. 'LONDEN.De prpductleraad van het Noord-Atlantisch verdrag heeft met algemene stemmen de benoeming van een Amerikaanse; industrieel tot hoogste productie leider goedgekeurd. Hij zal. in rang gelijk staan met generaal Eisen hower,. ANTV7ERPEN. Voor-, de haveii, Was. 1950-èen recordjaar. Er werden 96S7 zeeschepen; ingeklaard.;, tegen 9o25 in. 1949. De tonnage'is eeh mil- lipen hoger. WASHINGTON. President Truman heeft Donderdag op zijn wekelijkse persconferentie ver klaard, dat de V.S..Van plan 'zijn hun striidkrachten in - Euro na +e zulle^- aajn-,/.. wapens en mtrustmgen verroten als bfidraée tot het t™"rden "«IK* d?. nnfr.-h i omstandighede.nvdaartoe onverhoopt Noora-Ada.ntisch leger onder ge- aanleidihg•zouden geven. Het drie-. DEN HAAG.De besprekingen met generaal Eisenhower hehhen niet geleid tot beslissingen, die een afwijking zouden betekenen van het op- bouwplan der Regering van drie divisies. Veel begrip werd bij generaal Eisenhower ontmoet voor het Nederlandse standpunt- dat Nederland nog steeds een belangrijk zeevarend land is cn dus het recht en de plicht heeft aan de Atlantische maritieme verdediging een volwaardig deel by te dragen. Aan ae generaal is duidelijk ge maakt,: dat het opbouwpian inhoudt, dat Nederland tégen bet einde van 1951'drie - divisies mobilisabel zal1 hebben. D.W^. dat er dart aan 75.000 man, die geoefend, ea georganiseerd néraalEisenhower. Truman zei nog - eefis, dat hij. als .oppertieyelbebber /.van' de Afneri- j-'kaanife^^striidkrat^terr.' .iiefef Tetóit': heeft Amerikaanse troepen naar het buitenland té zenden; c;Hét be sluit om: h.-öëpéh: naar Europa te zenden,; was al genomen. Hij kon met zeggen, wanneer de troepen daarheen zouden! vertrekken. Wat de sterkte van deze strijdkrachten betreft had Amerika zich- tegen over delanden van het Atlantisch Pact niet verbonden. Ontsnapte gevangene aangehouden. - DONGEN". De derde uit Leeu warden ontsnapte gevangene is hier Donderdag aangehouden' door de rijkspolitic. Hij zal op. transport gesteldworden ..naar Leeuwarden. In 1947 was. hij tot acht jaar veroor deeld ,wegens een roofoverval te Alphen aan; de Rijn. Hij had kans om over enige maanden voorwaar delijk in vrijheid.- te - worden ge steld.; /Yv:;?. Subsidieverlaging voor andere artikelen Van. onze lahdbouwredactcur) De afschaffing. van. de omzetbelas ting heeft voor oen -aantal kruide nierswaren,, zoals jam. ontbijtkoek, appelmoes, appelstroop, uitjes en .augurkjes 1 een verlaging van de consumentenprijs tbt gevolg gehad. - De verwachting, dat ook de kof fie margarine en havermout goed koper zoüdcn wordom is! niet. uitge komen. De; regering i heeft nL dé prijs voor. de grondstoffen (ruwe koffie, yetleh. oliën, en haverj voor deze drié artikelen ./met; een',vrijwel gelijk.bedrag 'verhoogdals de af geschafte: omzetbelasting "op koffie, m axgarine enha ver m out bedroe g. Be bedoeling van deze - verhoging is, de consumönténsubsidie op mar garine,. koffie én havermout te kun-, men verlagen. divisieplan.hpudt nict in,..dat er te- gén. het.eiude-ivaiyiit jaar drie -dïvi-. '^'IJêrdrjÈ^M^bèlë-'dRTri len!jyorden gevormd uit. de. lichtin gen 1949 LI, 1950 L en 1950:. H .Ceen; divisie} én*de lichtingen 1946 tof en (Van onze correspondent) KOPENHAGEN; /Eerstby de derde poging en nog .juist voordat het vlieg\rèld van Kopenhagen we gens de mist het verkeer moest stop zetten. zodat het vliegtuig roet Ame rikaanse journalisten naar Hamburg moest terugkeren. Tandde- generaal Eisenhower, komende! van Schiphol,, 'gisteravond óp Kastrup. Kort daar op begon hij zijnbesprekingen, die vandaag zouden worden, voortgezet, waarna Eisenhower vanmiddag doorvliegt haar Oslo. -: Ofschoon nog geen officieel com muniqué werd uitgegeven, is be kend, dat Denemarken bereid is zijn bezettingstroepen in Duitsland ter sterkte, van ongeveer duizend man j onder commando van Eisenhower te I stéllen. Men acht zich; echter niet in staat een groter deel van het Deen se leger bij de tegenwoordige stand van de Deense bewapening te de tacheren om, dc eigen landsverdedi ging niétte venrwakkeru ZAANDAM, Op het Zweedse s.s.„Ellinor" heelt de douane 32,000 Amerikaanse sigaretten in beslag genomen. DEN HAAG. Er is radio-tfelefo- nisch verkeer mogelijk met Cara cas, Maracay, Maracaiba eh Valen cia in Venezuela., Donderdag, tegen de middag, koos de Tjerk Hiddes te Den.: Helder zee voor- zijn'Mgtbte reis in Neder landse diensC ilalf Februari wordt de 8 jaar oude' terpedoboofjager overgedragenaait de Indonesi sche marine. met 1949 I. dé Indonesië-vetéranen (.2 divisies). Zou ons land. tegen het einde van dit jaar een. permanente troepenmacht van drie; divisies onder de wapenen willen hébben, dan zou dit betekenen, dat de lichting 1949 II: niet' tegen 1 April: a.s. met gróót verlof zou kunnen, gaan en dat de Indonesië-veteranen wederomvoor geruimé tijd onder; de wapenen zou den moéten komen. Zij. .zouden im mers eerst ih de volgende jaren; kun- visies iöjh^ëvqxind.' Dergelijke'b'raluiten. zoudriiTtol consequenties. leiden, dié- de. Rège- riag niet kan aanvaarden.: Boven dien beschikt ons land óp het ogen blik. nog niet oyé? voldoen de mate riaal. en opleidingsmogélijkhedéh om drie divisies op; de been te kiinhen brengen èh te houden. Géneraal Eisenhower heeft ook 'niet geëist, dat ons land onmiddellijk, of geleidelijk aan, drie divisies onder dé wapenen zou .roepen;-. AUGSBURG. —'.Dé dpenbare aan klager heeft tegen Use Koch, „de rode heks van Bucftqhwald" levens lange gevangenisstraf geëist Zij werd onder meer beschuldigd van medeplichtigheidaahdrie-moorden, het aanzetten t tot >46 moorden én het aanzetten tot drie ;pogi'ngen tot moord. - De - .opgnbare aanklager, noemde haar ide volledige belicha ming van hebnazi-sadisme".-' WASHINGTOfJ. PrestdentTru- man heeft John Foster - Dulles, zijn republikeinse adviseur betreffende de buitenlandse politiek, Donderdag benoemd tot ambassadeur, aan'het hoofd van een speciale missie,; die naar Japan zal gaan omt bespre kingen te voeren ..over een vxedes-: verdrag mét dit land. De missie zal waarschijnlijk binnen, tien. dagen; naar Japan vertrekken. Dulles heeft de onderhandelingen met /andere leden van de commissie; voor:,'het "Verre Oosten over een,vredesver drag voor Japan geleid. Traman heeft hem tot zijn speciale Ver tegenwoordiger met! de rang van 'ambassadeur: benoemd-' _-r, Er zullen alleen yoorberci'dendev besprekingen wprcëh gehouden-, WASHINGTON. De Democratische sena tor Tom Connaily-heeft; het! voorst el van de Re publikeinse senator Robert Taf t om de Ameri kaanse macht- ta concentreren' op de vloot en de luchtmacht scherp becritiseerd-en verklaard, dat .de les die Korea leerde wel geheel anders was. Krachtig waarschuwde Connaily tegen éen besnoeiing van Trumans^ bevoegdheid om Atne-, rikaanse.- troepen naar overzeesegebieden te zenden. ;-.!;: Corinally zei, dat de Verenigde Staten de vrè» dé; niet voor eenspotprijsje kunnen kopen en betoogde, dat het van "het grootste belang is, dat het: westen spoed achter zijn. defensieplan nen. zet.i Connaily noemde het standpunt van senator. Taft een propaganda voor .Twactit- door zwak heid". - ■i-N: ■(Vin onze correspondent) - *~r BRUSSEL. In Belgische politieke kringen' verluidt, dat generaal Eisen hower tijdens zyn bezoek aan Brussel zich tevreden héeft.getoopd Over d® plannen der regering tot versterking der defensie. Niet alleeni hééft men in het uitzicht knnnen stellen, dat het wel haast zeker is, dat het parlement de verlenging der dienstplicht tot twee jaar zaligbedkearen. wgardéór. de toegezegde drie divisies waahjo; eea op. 3/4 sterkte;--- hinhên afjden- hare tijd ter beschikking kunnen komen, maar bovendien.zaltBeigie-oj»;! f'Jnli 1952 nog twee divisies; meer- onder Eisenhower's^Bevel-kannen stellen. Het eeristè -; par lémentaireonder - zoekvarildel/niéuwédienstpliclitwet in de kamercommissie; Mvoord 'ibin-.r" nenlandse zaken he^b.^éLhewézem dat.dekath'oliekerneerdegrheid;ge steund door "een- aantal "liberalen,- de verhoging der 'diehrtplicht. lot 24 maanden, zal/goedkeuren; Zulks"-on danks scherpe, oppositie» vatj. de .'so cialisten! dri'NAg'N Of het contact, "dat Eisenhower met 'enkele oppositieleiders- o.a. Spaak, heeft gehad, iets,zal uitwer ken, is nog onbekend. "Mair het' ia in'elkv.'fiéyai ónwaarschijnlijk,; ;dat dc-oppositiejdé.aahnenung.. TOn'cle 'nieuwe militie-wet!" ivaarovcr de parlementaire^ debatten' hog. deze. maand beginnen, kan verhindéién. Zal allés naar de wéns' dèr-regé^ ring. gaan, dan krijgtgeneraal Eisenhojyer /binnen.'-.;zes;maanden; /behalve 'dé reeds ^.Duitsland /ge- stationneerde dixhsie. nog■een inlarv- térië-divisie een '-"- pantserdivisie ter beschikking! Een "jaar -latex; zul- lcn dan nog -twee ihianterie-divi- sies zijn -gevormd, zodat- op6.!;"'Jjilt 1952 de gestelde: bijdrage; van VyC divisies voor .het Atlantische /leger zou ;zijn bereikt. Aangezien de .Belgische. 1 egeruit- rusting volkomen veroüdera .vis, heeft .de; regering er bij.r generaalE Eisenhower ook op^aaugédrengen^.- de Amerikaanse wapenlevering "t«: versn;ellen. ai f "N-- AMSTERDAM. In een causerie voor dc Nederlandse Maatschappij voor Nij vér hei d en Handel heeft miuislcr In 't. Veld betoogd, dat cr op d€ uitgaven voor woningbouw niet raag worden bezuinigd. Anders zouden wjj hiet .rnecr uit de moeilijkheden komen en zou het samenwonen, dat nu noodgedwongen geschiedt, een normale toestand worden, liet leidt tot morele verwording en tast. de lichamelijke en geestelijke gczondbeld aan. leszins verantwoord. De bouw van. Jl/fARGARET CHASE is ecu der weinige vrouwelijke senatoren in da 1*1 Verenigde Staten. Toen dc tclcjonisten te Atlanta (Georgia) haaf voor. het een oandethuldigden, kon. zij -hét >niet ldten/ om iiög' eens De minister erkende, dat de ver hoging van de militaire uitgaven on- vermijdclijfc moet leiduu tot bezui niging. Als men cp de consumptie wil bezuinigen dan js iedereen na tuurlijk ontevreden. Maar de minis ter acht dit een onjuiste houding. Immers, zo zeide hij. in Nederland wordt jaarlijks voor 500.000-000.— aan alcohol uitgegeven cn eenzelfde bedrag, aan tabak. Voor luxe arii- keieii a!s koffie en thee komt er nogmaals 100.000.000.bij. Een be zuiniging op deze artikelen behoort zeker eerder in aanmerking te ko men dan een op de woningbouw. Ook op de investeringen zal be zuinigd moeten worden, maar niet op de productieve. Als er op con sumptieve investeringen bezuinigd moet worden komt dé woningbouw daarvoor niet in aanmerking, maar eerder openbare gebouwen en ge bouwen voor vermakelij kheidsob- JÉ eucn ireer gcu-'oon.inet „dc tnetsjés" jpéë fëjdpcn. tiét uls uroeper, toen jéeten. Bezuiniging op de bouw van iïïllüilSPr.-1 zij zelve ook 'v*a telefoniste was. kleuterscholen nrbL dc. minister al- gewone, lagere scholen dient echter voort te gaan, mede. in verband mét het sterke accres der bevolking. De minister/vreesde, dat door de prijsstijging der materialen het hui dige tempo van. woningbouw niet kan worden 'volgehouden:.met het beschikbare buaget. SOUTHAMPTON. Donder dagavond zijn 42 officieren en manschappen van de Nederlandse marine met de „America" haar de naar "rii" Piékurènregeling eindigt op 27 Januari (Eigen bericht) DEN HAAG. Na 27 Januari zal; étalageverlichting weer onbeperkt; zijn toegestaan. Op. die datum houdt, de piekurenregèhng -vop, waarbij deze vexhehting alleen wastoege- staan als hét 'betreffendebedryfte- zelf der tijd 50 procent stroom hun- der -gebruikte dan vorig ijaar ih deze periode; Het" gevaar» voor over-/ belasting der electrische; centrales zal dan weer geweken zijn. Tot zo lang blijft voorzichtigheid echter ge boden. want al worden de dagen reeds langer, de koude en eventuele electrische verwarming spelen ook een rol. De in -verbandmet de kolen- schaarste uitgevaardigde beperken de bepalingen ten aanzien van de straatverlichting en het verbod tot verlichting aan gebouwen blijven echter van kracht en-het ziet er niet ste twee: van»een! zestal; "-fregatten overnemen, die de V.S.ónder de bepalingen ven militaire hulpver-: lerung aan Nederland beschikbaar heeft gesteld. AMSTERDAM. De alt-zance-; res Roos Boclsma is uitgenodigd een zangrecital te geven in Edin burgh en Glasgow. DEN HAAG. Ook statenloze* kunnen in het vervolg naar.Aus-. tralie emigreren: -zonder - dat iernand zich voor hen garant stelt. In aanmerking daarvoor komen: Dë nieuwe maatregel hééft geen." bétrekking /'qp-iDuitsers/Oostenpj-;!- kers, Italianen en andere .Jtatïö^ naliteiteri, die nog altijd; de moeten hebber? Van vrienden of betrëkkingen in Australië.'"- - Statcnlozcn kunnen zich wenden-., tot het', arbeidsbureau 'in hun- •woonplaats. DEN HAAGZij die willen emigreren dienen iich uitsluitend te richten tot de gewestelijke ar beidsbureaux of dot. de standsorga nisaties vah! '.de, landbouw. Het heeft geen zin "zich - te richtentot - het centraal ..orgaan, (dé/Stichfinig /Land-:!I Verhuizing .v>Neder]andj'.'::.daar..v:dezé aspiranGemigranten. 'naar boveng'e- öo.emdc /organisaties moet;;- verwij - .HAARLEM. Een; .petroleum- kachel waar "de-, bodem. - lilt-viel, tyas gisteravond oorzaak van nen. félle; uitslaandebrand, die een hele boven verdieping;» inHaa riem- •Noord;vinylaipmenMeed-opgaph. Om kwart Voor. twaalf was de brandweer het vuüc ;!meester.De 5 schadeis aanzienlijk.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1