's MANNENWERK! Vertegenwoordiger Pet en Pijp! c Strijksters Momi; '*^pw BRUNOTT^ De wraak van de Zwarte Tovenaar tlets extra's Jte 4 No DAT IS BQE8K00PI MOT W. E, Hueting SPLENDID NU Q K VERZEKERD iN ROTTERDAM-ZUID WINKELPAND MET WONING DE AVONTUREN VAN KAPITEIN'ROB li MsgI vmtwswg VRUE LOS- «n UADTERHIJN C. van dér GIESSEN'S Wérktuigenföbriek N.V, ENIGE TEKENAAR-CONSTRUCTEURS f KOERIERSTERSJ Si' ljfe&if "vitMfaSdSs. 10 Zaterdag 13 Januari 1951 ttV«rtfced tot tmse #•00 droefheid, gewerkt door de Genademiddelen der H. Kerk. min goede have Mam,- onze zorgzame ywtr. Behuwd e» Groot* V»d*£; JVÏLïlELMttS 3 OH AN Kis JACOBUS VAN Dill EESDIK tede ouderdom ritt»' ?4 Uit «lier n»«ro; Sf.- A.--C. vin der. JESKtJEN-MARTENS S'4«rc. 11 J*n. HÖt. Kódenrtjs*l«an SSL- Gé*n bezoek - Geeo bloemen.£»»h»e TSSiwea- Dd uitvaartdiensten - .Wor den gehouden Maandag 15 Januari ..in de parochie kerk- van de H. Familie aan dé Bergsingel De H H. .Missen zyn te 7.15,8 uur «a om 9.30 uur. de plechtige H, Mi» van Re quiem.; witma de begrafe nis op ltd R-K- Kerkhof in Crooswijk ongeveer 10.4O u, sai plaat* vinden- Algemene kennisje ving. De Directie van- de N.V. Rarero geeft .hiermede ken nis, v, h. ovèrlljderi v. d. beer 3-..KtrvT* - die gedurende20 Jaren, chef der- afdeling Luxe ver buur I's geweest... Zijn tj vee «n nats wxezerheld xuGen. ons nog lans in herinnering Woven. R'dïim. lï. Januari' 195-1.. Met.leedweeën wij kennis v. h. ovèrlijden- van. de chef aid. Lus* verhuur, de heer J.XUÏT,. wjf rullen r^n nagedachte- nis in. hoge ére houden. Chauffeur*. Kantoor- m ■werRplaat^ers. der X.V. Rav«o. R dam» 12 Januari 1951.: 20 karaats guudèn land in kunstgebit 17.50. Cl de Vrie»!4an 21. Tel J1519. verdelging Vi«fhQvef»5rtroor 55 T»l*l. 35*70 RottwdOB DANSLESSEN ^MULDER S MAAH UrTSLUïTEND Schiedamsesingd 139a» bij Witte de Withstraat. Tnsciir. dagelijks van 122 en na 7 uur. ZELFBEWONEVG Pand te koop. Próv straat, bovenhals leeg. InL TeL 40308. GEVESTIGD Arts KOE&DOMFIAAN 9 Rotterdam-Zuid Tdelftun 14440. Spreekuren; S—9 en 13—14 uur. VERHUISD: M. Ht'Si arts naar STRAATWEG 42 Telefoon 4784? PRAKTIJK BLIJFT BEROWEC. 153 Telefoon 4438S DAT MUISiE h««?» inderdaad ean itnatfj», want eik* muts, di» i*e« d> SM.6NDID GtFKOMtLS «f, te enbarraaseilifc vgflorsn. Ook.üt SftlENDI&cnbapsrW kovdboo^ cstfi «Is b»( not gaw*«vl 5s. Dat te li»t. voordest &o»»n ondar» b«striidiiQiini<jd«l#p. £nk*l« korrels mer sen lepeltja uk- «trooien oo plaoh»n, waor de muizen meestal komen. GIFKORRELS per pal}» 25 «ent hij ApeHtelrerj en CrögiU»n. tm?u IL Tl* - KBwiw* TEGEN DIEFSTAL OF VERLIES Qnat 50 jan'** repuuti* j» voor U WTUfbor» ««a de soliditeit v en de MERCEDES HORLOGES 1? «cww enter. oabr. eist, snti. BHUmttiKh HH idem, water dicht, «ofvri» «6.iO idem. luxe, itoud plaque 52-50 Schr.gerentw Vhrb-re» boure OAO N.»mKÉNWf6lP5 R 0AM STOFZUIGER STUKBEL OP 26845 Speciale t inrichting voor .alle merken, stofzuigers. Nwe en gebruikte stofzuigers uit voorraad leverbaar. STOFZrïGERHtrrè ..OPPERT', N.V. ELECTROKOS Schlekade 173 TER OVERNAME GEVRAAGD Huis voQr ruiling, beschikbaar. Genegen evént. inven taris over te nemen. Br. Na, 3193 Adv. Bur. Bril, Cl. de Vrles&adn 23. Rotterdam. DEEL IT: is verschenen! Oonieutr. èen spannend .verhaal, w-aarifl Kapitein Rob, afrekent met èen siavenhacctèliar. en tevens kennis maakt met ,-kxókodtImaünèn". Een nieuwe avohturenfèeks voor joaj en oud, PTt^, «nTeranderd, 75 cenl. II kunt bestellen per giro» postwissel of bij onze agenten én bézorgérs. BjJ Dubfcelbl«ak wordt Uw Weding nlei «Üeen met dufcbefc *e*g rhe- tni«ch gereinigd. Elk kledingstuk komt boven, dien mottcht terug! Pantolm of Cofltuum (1.55 f+25 ROTTERDAM: Stidteiuderrwnf tol. 64247 ts kei nd»«, uwt Duk^cl- j blonk** dukundigi medwer. kers. di« door scholing «n er- wsneg vertrouwd *\jn, mtt tD» probleem op bet gebied vÉrti t«tlel"t5t«0Tfmg, stetdï grned etaan om Uw afdrachten tn ontuongst t* nemen en U all* gewenste 4nlitf>hnge« t» verrtreihen. Ingaande Maandag 15 Januari a.s. veordt In verband met allopende séirèen* drukte de vrije termijn voor léden; lossen, reëxpeditie en tèn invoer aan geven van ladingen in kolenwagens verlengd tot acht uren. De achturige vrije termijn géldt alsdan wederom voor alle typen van wagens. SCHAARDtJK 54 - Krimpen a. d. ösiel, VRAAGT VOOR UITBREIDING VAN HAAR TEKENKAMER: Leeftijd 25—30 Jaar. Ervaring <?p hét gebied van hefwerktuigen strekt tot aanbeveling. Het b^zit véa diploma M.TJ5. of g^lijkAvaardige opleiding is gewenst. Eigenhandig gesefcr-soli m«?t lutvperigé üiüchUngèn omtrent levensloop en verrichte -werkzaamheden, afschr, v. getuigschriften te richten aan de directié. De dokter zei: Borstvoeding en Jaarna SPAAR DE GARANTIEZEGELS OP DE VOORZIJDE DER VERPAKKING GEVRAAGD op administratiekantoor voor spoedige indiensttreding JONGSTE BEDIENDE (mnl.) Brieven^met ópgaye,van lèeft. én verL salaris onder Nó. 472 bureau vén dii blad. geihaagd goéd ingêvoerd bü w-inkeliers,bakkérs .enz., in R'darn. in. bezit v^ït rijbewijs A* Net .voorkomen en bewijzen van verkoopcapaeztéiten éérste verêisten, G. VAK BAELEGOÓYEN GRQOTHAND^ m zuivis.PRODUCTEN MAASKADE 179—171 ROTTERDAM CHEMISCHE WASSERIJ v. A E P H E N, OOSTZEEDI IK 206 vraagt voor tèrStond alles2dES bekwame in vaste dienst of voor enkele dagen per week. Eén schipper hérken je aan zijn pet en... aan zijn pijp. Schippers róken pijpèn, honderd jaar gêlèdèn al en nu nog. Aan boord is zijn neuswarmertje zijn onafscheidelijke metgezel en aan de wal, hetzij op de schippersbeurs of ih hét schipperscafe, zie je hém zelden zonder zijn pijp. Dat klöpt: rustige mannen rnèt één verantwoordelijk beroep roken immers pijpen! C£><0 Te Icoop gevraagd SJèvr. Akker, geeft nog. steeds de hoogste, j "waarde .vöof nét gedragen, domes-. heren- en kinderkleding, j s^oeiseï- enz. Bugo, Molenaarstraat 25a.Na 6 'u., iel. 52122. Gèvx. 2é hands koelkast In goede tt. 40—80 ltr. Et. m- prijsopg. no. 4T3 bur- V. d. bl. Hoge prtJzeD aetaieo wy voor goede boeken. (Aan huis te ontbieden». Telefoon 51530 Good, «Uver, la welen, gaoden munten, hoge prijzen betaal» één oua vertrouwd acres. H Berkelouw. Jonker Frans- straa» MB Tel 52024 peperkurrels meegeDraöu uit Indooeslë^ H3; gedBmooill- seerdea? Wij kopen ze voor hoge prtls. ^Speanda". Boe- ïemstradt 61 (tn. abattoir!. j Te koop aangeb. Verse wAar v. BÓssèlaar. Eet beste vleesproduct zooder zout voor uw hond of kat. "Wordt dtógelnjcs thula be2oigd. M. Botsetéar, Ttotterdérnisestraat 29 Abattoir: 20018."'- ?fpr jtegea. lage contra tp»^z«h op geirakkieibk*? ^bet^liné;m«u- brfen, bedden, dekèns, .karpet ten -enz, 100 .toQukafnprs, Br. nó, 2728 bur. van dit blad. GemakkelUke betaling. Dé énige driezitsbank: m+tingêr bóuwd. véren béd. HOvi,: kó- chuisenstraat 50, tel. 22399. Il^teeEtAlgU eén «Éljé" Rub- ;:>efédraei^dradgt- fJUZC HI^KUCW V» W»« "-S "ltcl nietiwete ijio dellen, demonstre ren. Górsettenfabriek ^vjeto- - Janstr.96 H'daöi: Boogstr, l43, SctLiedam< --i; xvpoiuurkJHilaJoef.v R«mer- keuken. wa.J slaapW-.^berg- Tidmté, liggende Jachtwerf Valkhof,; Kerkhofijan 18 N. -" weg 130 a, B'dam-Wr baaktied .Jöeaal*" CamDmatt*- tn één bandbew. een soli- dé z o«rs letükanl metvérko ooirde ftaaldraadroatras. t«a nokmatras en Kussens i3ox2t«- 'n 14 mooelleti teverbaat .Slot nóar keuze. Dagel. demon* strane Beaöen- en Meuöe» titilF .jdéaal" GrwMlseoJein ihoek v, d Werffstr Telef 28-157, K'dam r ulnmaterLzlen eraszoden grond mest zén aeD erlna Ittrfmolm Wyostékers. Schoon derloostraat 70—72 Tel 38539 Vont ju Uw kleding naar Pb de Ruodt. Goede renna nrtei Molen laan 34. B'dam, v/nt ö*berg. Elridpun» lijn 14 Tel II58S Deséewen*» op geir. bét Ueslepen «Uzes platen vóór tafels, ttteemeubeis enz Vfobe levertne E. Zevenhuizen rfas- handel Aelbrechisïmlk *1 »ei 30780 Onze kosten zijp laag. .Omdat onze meubelen alle vervaar digd wórden, tn éigen werk plaats Komt u, ééns kijken en u zult verstomd staan over de prtma kwaliteit en Lage prö- len. 8. Muyiaert Jr. Vljver- fi of straat 117, teL 43494. frotw sfofzulRers De nieuwste norlêlfen 1950 Desgewenst Cé- -nakkeltffcè betgliné Alle .on* jerdëlen vnórrédlé-,D« Btnfml; gerbeuré, Vierambacbtsetr. 89. Tel 3727» De katehder.van Uw geluk. Ho- roscopisehe ahrutnak, gééft voor élke ctiëntafzond«rliJk t(ere- kendzijn -• unsüfee en opgun- süge «üagen. Grijpt Uw kansen, vermijdt gevaren, f 4. Schrijft ceboortëdatum aan Sir)us. Arc. NEP. postbus 91, Den Haag. Cadran ts het!!!; Zware,, géneel draaibare j-óokteféls met ver* Hchting «npracbfiS chroo»»- gèr'hftuur. Alleen 011 "ons Be- clamëprös .3550. TMeubél- buls. West Kruiskade 5 (té genover Areni); Tel- 37B88. Kroot» Ridtp levert U alle ui er kén toestellen, plck-up», plateiiw i sselaara en bouwdo zen óp conditie.De&gew, zon der -j Vooruitbetillng, Schie- dSmsewea 117,,T«L 32717. Ongelooflijk; 2 clubs, 4«toeten I ïsi-. dréssólr vta schiliftaféÜ, v^, 32TQ. Alles pcbna etlfen:. Wonlnglnr, ,Q. Róók, Goudsérijweg 34^ telef. 24376. Sterk verlaagde prijzen in onze gehele meu be lal deling. Komt U eens fcgken? VrtJ te bezicbti. gen. De tramlijnen U> -16 brengen U naar .De Meubel- Deun", Grote. Visserijstraat 8— 10. Rotterdam. Zie onze spe ciale, aanbieding us onderstaan de advertenties. Vleesshijmachines, .snelwegers, kasregistérs.elec. köffigmolens, kaassnijmachtnes. Reparatie- inr. .van ouds A. Leeuwenburch, BeBevoy&traat 5. 40—50 goedkoper, clubfauteuils, ito*len mas sief eiken bekleding naar keuze nu M5; Engels clubameoble- meni met dikke bal poten, gé- nee» verend i 259;, degelijk Buiskaroer-ameublement prima be kleding t 53.— Aparte clubs slechla enkele stuks f 99-50 rJJ« Meubelbeur*" Grote Viss.e rtisiréat 8—10 tel. 387ga Slaapkamer» tn verschillende Houtsoorten. bestaande -Utt grote 3-deurskast. toogledikant 1 nachtkasten, tafel en 2 stoeien geheel compleet t 325, t 399. 450. ..De Meubelbeurs". Grote Visserijstraat 8—10, Rotterdam Te bereiken me* tramlijnen 4. U. 18 en 22 Mahoniehouten slaap ka., lit*- jtimeaux met ondermatraseen, 1-deurs kast. tjóUettafeL tafeL Jstoeien, nachtkastjesen. poufle f 630.—. Tèl. 21927. Sextant Hustm trommel afL «léctr. lampje. Cert K.N.MJ. .1"^,Kon, Emmaflat 75, Schiedam. Niet piekeren! Vlottè modellen winterjéEEen. rjnantels én. cos- tuixmg f 3.— per wèek, zonder vooruitbetaling. Van Vèén, Diergaardesingel 94 (bjj West Kruiskade) zeer aparte »a ion-Huiskamer bestaande uil dressoir 180 cm lang. 2 clubfauteuils met runde gestoffeerde ruggen. 4 stoeien, schuiftafel compleet 750 „Dë Meubelbeurs" Grote Viese- rilstraai 8—10. tel 38763. SalousteUen. oestaande uit t clubfauteuils, nieuwste stoffe-: ring, bekleding rtèar keuze met bypassende tafél. compleei f ,295.i 340. I 425. „De Meu belbeurs". Grote Vissertistraai 8—10. Levering door geheel Nederland iiook fauteuils, compléét, mei kusséna t 374SO, 49-50 baard- fa.uteulis gemafeXelOk zittend keuze uit tientallen modellen t ».50 36^0 Pracbl salon tafels I 3+50: 39 50 éik«n schulftaJelB t 29 50. J 36M .De Meubelbeurs". Grote Visse- rÖEtraat 8—10 Rotterdam, tel Gaai ,U trunwen Speciale aan bieding Engelse buisfcamér. be- staande uit 2 clubfauteuil*. 4 stoelen, bekleding .naar kéuzg. schuiftafel., mooi dressoir ge heel compléét 'f.425,'—. „De Meubel beurs" Grole Visserij straat Hrr W. Rotterdam, bil <te MitheneSserbrug. Dressuirf tn cikeh of Engelse ultvppring.f 70.50; f Ö9.50, t 125, by passende théemeuóelA43j5o; f52.50, boekenkasten,, een, «ié* raad tn uw. huiékamér, 82^0. 1 99.50, Bngéite schüirtafèl» met dikke balpojéb 39_3o, f 69. ,De .Meubelbeurs". Grote Vlsserystraöi b—10, Rotterdam by de Mathenesserbrug Va. r 1,— 0.W. allé«oórtèn schoenwerk^ Vlnkenborg, Utr.- sêstr, 33. lel, 7Ö3S4. Geopend. 2—6 u.' Zat. 9S. ii. Dóód. ge«t. Voor direct. n)c«d«men bewtl- zen. rheebrengén. Aboy, 2-per5. bedstéKen. prima AaróartTiMppJc'- fettSféa*.-1 ,S8,— irfe tri- kapok, fetisjen67 JO. Tién by de BgddeiabékirV. Ahöy.' H- Lénskena, VpofBu^g- straat 148. Bn Ik zeg Cs. 't Is prettig .kepen bij Van Veen. Diergaardesingel 94. Deze .leverde mij. een pracht ...Erreè" radio tegen zeer lage "bèt.cond,!!!. Zo'n kwaliteit is bnitén png niet te koop. Pracht Engelse huiskamer. bekleding baar keuze, compleet f 379,'t.Meu belhuie,, West Kruiskade 5 (te. génóver Aréna). Auto's, Mo*oren en Rijwielen RU^felrji- Spor^éTuon^eëz. Gem- bet.ccnd. Zonder., voor- ultbêt. Natuurlijk alleen, by ,J?adio Soons", Stadh.weft 17. tel. 48332- A-tngeb. Vaoxhall„Tenf' bi pr. st-i .t.e.a.b.- m. nat-bew. Sénzinevérbr. 1 14, Event, ruilen mótorrijw: 2« Vtrulystr. 3 b. Jawa, C.Z., D.K.W.. B.p A. uit. voorrë*d leverbaar. Geen paleizen,, maar géédkope <rijzèn. Hoofdagent L. F. Jreeman, Hooidrift 160—162 tel. 38587- Radio èn Gramofoons Ridlo! TfólbPs. Waldorp, rgs. Desgew. zónder vooruit- bet, rtRa.dlo Soons", Stadh. weg 17. tel. 48352-45693. Oudst vertrouwdst adrea. Kijk' zegt. WoUerniJntJe. De Radio Electro Service, repa reert beter en vportféllier Zwaanshals 247, iel 81668 Ge vestigd sinds 1928. Amerikaanse lampen ep batte rijen. Specialiteit tn bét rêpa reten v. atiè,Arnerikrtanp radlo-toest. American Ródlö' Télevirion Service, Aleidli- straal 47. Telefoon 51539. Muziekinstrumenten^ ódtvArjéen de 1951, GSlantl'? t. en 120 bas In knop en ptaóo. Eorwbii 5 zég., 1951 433,.—; ver dér alle,merken aocor- déetis. -TèvénÉ 'léruJJ., Glpi- bet-..; tcrt,-,lS;ttiad. Predslf stéfn- èb repjftr. G. v. Hengel, Jac. Cataatr. 138, tel. 47313. Accordeons ,in knepen plano, 120bas, -I-chorig, reg. f Ï95,— 80-bas. stroomlijn. Hohner 175,— enz,,2 j. garantie. W, v. d. Brink, Zaagmolenstr. Mb, R'dam. Tel. M351, Ontél én piano gevraagd. Cont. bèt. OtöEchr; merk. rC£.. prijs. t Hart..Dacistr. 50. Maassluis, tel. 609. Aapk. kanteozbed. (mnL) gevr. Spdngensekade 190, H'dim. Net éénvoudig meisje frw. als werkster voor en Vijj- dag. IR; de Visser, Staténsingel 72. ■- Te" koop gevraagd «èn studie- piano. Tel. 38123. Gevraagd in eerste klas da- meshoedenzaak nette verkoop ster met het vak bekend. Br. no. 33257 Adv. Bur. Keuzen kamp. Rochusséftstraat 289, R'dam, Te huur gevraagd I Echtpaar, *Jc., béiden* b.b.h,h. zoekt zo socedig mogelijk woongel. in R'damof omg. Besch; milieu. Br. no. 454 bur. van dit blad. Thuiswerk gezocht. Onvérsch. wat. Werkruimte, hemtbewer- kingsBiachtné aanw. Br. nö. 468 btir. van dit blad. Waning m. Inboedel. Liefet randgemeente. Br. ro. 470 bur. van dit Wad- Zit-slaapkamer m. voll. pens. gevr. door beer 49 jr. Br. D-91B hur. Hiüevliet 7 Z. Acceptabele wpanruinrte. voor jongelui in verband mét is. huwelijk. Br. no. 2731 bur. van dit blad. Te huur aangeboden Te Htmr aangek, leestzaa! voor bruiloften en partijen, énkel*Zaterdagavonden vry In Februari en Maart. Café .De Kroon", v. Speykstr. 1S2, tel. 37331. „Zaider Braldshtóé". voorde ligst adres voor het buren *ën bruidstoilettéz». brutdsdames- avondtQt létten, óon tea pes. zwar te herenkleding en2 Dórdtse- laar» 60 C. Tel 79429 Ook 's avonds Te .huur voor Jong: persoon nette vrije slaapkamer ragt gëd. of geh. pen*. .(N.). Br. bo. 66 kiosk Blpmmerdijftsélaén. Personeel gevraagd) Gevr. allround slager, bckéntï- héld m. worstmakerij rit;«kf tót aanbeveling. Slagerij Neleman, Bergweg 27ft N, Tèl. 43543. Nette bëspraaké dame* gevr. als vertegenwoordigster. Vak? kennis onnodig. Vaat salaris en hogè provisie, plus. rejê- én verblijfkosten. Géén ge huwden. Br. no. 2733 bur, van dit blad. Confectie-atelier vraagt ma- chinestlkiteri. handwer katers en leerlingen. Sbijdër. VisBeriJstraat 100 Stoffeerders! Priijpa viikman voor direct gevr; en meubel maker .voor thiiiJtwerk. L. L. Kret. Mlddénhöéfatraat 3- Gevr. nèt dagiftéWe In kl. ge zin ;V. ft—5 u, MOlénlaan 281, HTierg. M«vr Fassen, Róttei;d. Bijweg 190, ovefscbie, toekt net meisje v. d. dag. Zondags vrtt Gévraigi net wliiieüneiijè, jeéftya ;14-T18 jëir:. F*. Heö- rin£, ScbèefrstifbitoèrmaLHsUan 1. Personeel aai ingeb. Nét schlppersmeisie b.z^. als werkster v. enkele daeen p. wr. Br. H-483 Boekh. Hamman. Zaagmolenstr, 19. Lessen A.B.A.N. Auto. ea Motorrij school R. d« Groot. GedipL Instructeurs. Gratis theorie. Tevens verhuur. Aejbrechts- kade 152, tel. 39619—39701. Drs. A- E. P.eekema. Math- taan 272 c- Opleiding Midden- stands-Examen. Accordepnlés 5- p,n». Prtvé- les.Nieuwste méthode. Ver rassende, resultaten. Studéer- gelegenheld- Ook véfeopleiding. vraagt prospectus, centrale Muz - tel. AuturUschooi vu» Kenj- woade. gedipl. instructeurs. Ruim 30 jaar ervaring, D«»gew gebfleld en gébracht. Boergoen- 5 est raat 19. TeL 74022. De O. V,A.G. - Bunds*ulory- H-htmi Bverrteyu. pydt met ntéuw* Kalsér'» Bmck's ,en Ooel 1050 De oude eer- Uouwde schooi mét deoe- «ende geie lesw*gen« Fletge- hDtiw ZuidpJein ?93.tgl. 73l5ö Henésoowerlian 6 .te!él 36RM hrt BeukelSdilktunnel Sedert 1929- Bonds kutorij-; school D..v. Rossum, R damEG- dijk 164. téL'6l©90; Harddraven- straal 43. BlydórR- Brlma ma teriaal. Gedipl. 'iostructéura, Leert t.niorijden In niéuwe Standard Vanguard Auto- ril school H- P Tattév-Gédipi KNAC-tn*tructëurs. I Sonje- straat 4. Tel 36777 en Praktijkdlplotna Boekhou den, J. P. Moet„ Zweédsestr, 55 b. B'dam-W„ TéL ,3è773. Huwelijk .BUJf met «neen; De gelukkig', toékómet verenigt 11 - spofdlg mét het voor u ideile .wezen voor huwelijk. Strikt geheri zelf niet, óp, kantoor komt Vele jèrèö .pract- Dditend' leden. Ikitg in.Npdërisc Schrijf om documêntiiie near PÓitbtis. 28 8** v. Öïnt naar Foétfiu* 390, R'dam, Wénst u een gelukkig huwe- UJk?. Uw adres: .Berp- Kant. Mètropa, MlddeUindplein 21A, R'dam, tel. 50613, Vele dank betuigingen. Gratig inlichtin gen in blanco couvert. Post bus 70. Werkman, .vrijgezel, 43 j.. vaat werk, kl. postuur, z.k.m. jonge vrouw of wed., 1 kind geen bezwaar.'33—40 Lielst etgen home. Br, no. 3 kiosk W. bocht. Ik heb geen geld, geen eigen woning, maar ben eért char mante goede huisvrouw. 54 jr. Welke serieuze heer wi! kennis tnet.mii maken? Br. D-930 bur. Hillevbet 7. Wenst U kennismaking oxn la ter, te huwen, wendt u dan. in volste vertrouwen tot Bureau „Search", Diergaarde 79 c. Kantooruren 99 u. j Woningruil Aanfeb. mod.wcn. 1* et.. 3 ka.. 2 slaapka., badka.. keu ken, 2 w.C.,bergruimte voor »rij bov.huis in W Bt. no. 451 bur, van dit blèd. Rnilen, vrij bov.huiajc. nette stand R'dam-Z. f 31-SO p.m. voor won, liefst randgemeente Br. no. 469 bur. van dit blad T*. koop of te Huur. kl- mld- demt. won, m. tuin, vrij hui» Capelje. (N3r.i in ruil voor won, té R'dam. Br M- 5oe- térs, Hcmingerdyk 7D..B'dam- W rifling ruil, 2* et.v. Brakél- str^tgr- voor- en achtèrka., 2 tusaenka-, zijka., kéykeo, zol der m- zolderkas-é.-r o,w. té ruilen voór .kl. won. in. gé* zellig uitz. i.Br. flo. 471 bur. van dit blèd- Wt4 wil mijn huurmicht. A, ruilen voor woft onvérsch. V-'4ar. Br. no, 2736 bur- van dit Mad. vrijè-wop.. 4 ka., keuken, b keuken én tuin-, Huurri-é W i.w.; .gevr won., te R dam. onvérsch. waar. bev. 4 kamers, ér. m., tol-: G. F. Lutjér, Dllk- strait 8a. R'dam. Wlè wil mijn vrije woning in Z-Beyerland. ruilén voor mtttv wón. in R'dam. Br, no. 2738 bur. vin dit blad. Wonlagnjll 1 voor R'dam én randgemeenten. De Gids, .aan alje, kiosken. Kantoor Schoone- bergérweg 58. R'dam. TeL 31873. Ik bièd aan zoanig beflédéB- hul$Jé. Veemarkt, 40.—vooc rroUre wordng"op stand 8(1,— l 70.—. Wil event, kopen. Br, rio. 33285 Adv. Bur. Keuzen- kamp. Hochussenstraat 260, R'dam. Vaean»«v»rbll)v«n~j Diversen Matrassen en bed den reparatie. Meerdan een halve eeuw er varing. L. de Jong. Jac. Cats- Str. 46. tel. 4365580944. Haar werken. Ook tn wit e» Zrij v Joh. G. Gonlag, Maurita- wea 55. R'dam. Tel. 27852. IV or rit wakker Laat uw stoe len opnieuw overtrekken, re pareren door Joh, Bakker. Eergweg 152—164, tel. 49153. Vraagt prijsopgaaf! Meobelcipraiming! Wilson ruimt op tegen spotprijzen. Haast Ut Komt küken en verbaast U. Wilson. Gr. Visserijstr. 80—07. L'w veren of kapekbed 3-dellg maken, hij vullen met Java- kapok. In 1 dag Maar. Vér- tróuwd en vak», adres. Bed- Overtrekken van lampekap- pen. ^pec. adres J- C- J- van Alphen. Jac.Catgstr. 127, tel. 40186 (by Noordsingel). Feest yoor 10ö.—Alles in begrepen, consumpties enz. Feestgebouw Joh. C. Kruyt.. Frits Ruysetr. 27 (v.jn- Vliet- straat), tel. 20070—45&Ö- Direct van stoffeerder; Over trekken 2 £aut., 4 stoelen, prima Ieerdoek v.a. 40.—. AUe meubelrppftratien. Roor- da. BoeZemringel <ov*r Veemarkt), tel. 74957. Beddenreparatie is een zaak van vertrnnwen. Reeds 25 leveren wij uttaSulténd Je 1 werk. Hendriksen, Zamenhof- «tr.,23 (nwe naam voor Plan- lageweg)tel, 21992. L"w onde bed morgens ge haald. wordt avonds 0 als nieuw wéér thul»bèzorgd Hendriksen. Beddenmakery» Zamenhcfstraat 29 (nwe naarri voor Plantagèwegl. tel. 21392. Behangen afgeslagen, 0.45 p. rol. Besltst vakk- BëbanE v-a. RepapaOés aan alje soorten bëddèn en meubelen, wol!én dekens in voorraad. Job. L. v cfooydonk. Jan Sonjéstr. 13 b tel 38612. R'dam. Recntshljstand, advies, .Incasso enz, Van 'Drift!, adviseur lid N.V.R.A. Roezemringe! 100 Veemarkt- Tel. 20105. Kantoor 9—8 uur. Stofzuiger- en electrutflotareo -èparntfe-lnrtcbttng. Dftrksen reparatie* aan alia merken jydewtndeslraal 121 Telelöün uw matras of ledikant tot mo dern opklapbed. Onze laren- lange ervèring l« uw garantie WfhkeUere belamfrtlke kortlne Lanbedrijf Hét Zuldèn Putae- Straat 12. tel. 74180 R'dam. ftrgamtnr. Carmentd. 8«ehi- rMdMloiel 119 t*l M87Ö TA- Vertiuiztngen en meubelver- voer tegen xeer lage prdzen, Jac.Middelhoek. Math.dttk 173, Tel. 34373 «o Staten weg 5 C. Tel. 49894 Gauueke eetkamer 550. Nog enkele mooie karpetten. Rep. aan alle soorten meube len. Joh. H, Verbrugge. We»- tersin gel 31 Rechtszaken, recherche. Infor matie. echtscheiding, reques ter» enz. Bureau Succes, ft oden- rljselaan 36 b, R'döin, tel. 83645. Gevestigd 1S18. Kantooruren ft—20 uur. Kinderledikanten 19-50. fcleuiiH geiakt commodes f 3»-- met 4 laden 1 kast, schuif, f. 4».—. Kuip- of tonmodHl ledikant f 35.— aDe» met de cor- Ongelakte klnderiedikan- ten f 12.90. Cortunodeg f 25,—. enz. Wü maken alles van hout, gelakt of ongelakt naar eigen mode! maat en kleur 3-detir» massief eiken kasten I 149.—. in blank eiken.' otd-ftnish of gewoon eiken btjpassende le dikanten f 69-50. stoelen. t«* fels, nachtkastjes eigen fabri kaat. Het beste en 30% voor deliger, Gebr. Bos. San» Mal le rgtraa*. 9 a-b*c. Tel. 36611. Direct van Mof f eerder. Over trekken 2 faut.. 4 stoelen, atof- ieerdoek van f 40.— af. Voor radig moquetten ert trijpen. lendljfc Boeremsingel 48, 'el«L 25565 (hoek Boezemstraat). SchOklandsestraat 26 C, Glas in lood. glasplaten, glas inzetten, spiegels modernise ren. Gtasverzekértng Roozftfli Giashandél. Boezemstraat 89, Tèl. 26470; Coolsestraat 53, T«L 50532. NA 6 Itur tel. 20927. Knutselaars, bouwt zelf electrische klok, het mirwJr^ met ,wlri«s koopt u voor f 9-7» GfveXe. Nwe Blnnertweg 55». TeL 33635. èoft. Dames op vertoon van deze bon kunt U gedurende, do maèrtd Januari uw oude hoed in eën nieuw model laten ver vormen voor de gereduceerde prijs van 2,50. Hoédenver- vormlnr.'J. K. Ulrich, Zoómstr. 59—61, R dftm-N^ T«l. 40731. Actieve dames en heren ra. verkoop-capaciteiten kunnen op prettige wijze Lm. interes sant óbject geregelde bijver dienste verwerven. Br no. 1313 Adv. bur. Betcke. 's-Graven- dykwal 05. Géiden brschikbaar op gtote ert kJèirje objecten v. .hypotheek, soepele .vöórw. SneQe beW*- stngü Rènte SU bx. nó. 1311 Adv.- bur, Betéke. s-Grsvan- dÖkwU S6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10