f HET ROTTERDAMSCH PAROOL Militair bondgenootschap eist economische, samenwerking Truman richt zich tot res Minder stoomtreinen door kolen sch aarste Toestand bij W*mjoe is oiiduiaenj] Overeenstemming over grondstoffen Moord op ex-SS-er na zes jaar ontdekt ««lil! r 7RUMANS Defensie-opbouw heeft voorrang boven hulp voor herstel PUNTEN Schip mei 1200 man hi moeilijkheden Botsing van zes auto's nabij Naarden Theems buiten oevers getreden Griep in, Engeland vergt vele doden BEHOUDEN! Geallieerde aanvallen én infiltraties van communistische troepen Christiansen krijgt strafvermindering Nep. tochHeus! Koninklijk paar weer thuis Russen stagneren kolentoeyoèr «/haar Bérfijn .J Belangen der kleine lan den zullen' ten volle worden behartigd Bader bekent slachtoffer met diens eigen geweer te hebben gedood „Seafury" in zee gestort WAT VOOR WEER?/} Veel wind en buiig lie Jaargang, no, 11 Réd en Adm. Lange Haven 141; Schlè&am Tel. 69300 Abonn-prljsi pér week '0.4e 1 per kv/artüal 5.IS. lósse nummers, 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 13 Januari 195$ Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39BM4 Bankier: Amslerdamscfce Bank te Botterdam Directeur, B. de Vries Hoofdredacteur: -W. B. F. Schaper WASHINGTON, -r, Het nauwe verhand tussen de economie van èen land én zyn mili taire inspanning maakt hét vóór de volken onmogelijk zich op een gebied te vetbinden en vreemdelingen voor elkaar op een «ander gebied te blijven, aldus president Truman Vrijdag in zijn economische boodschap aan hét Congres. Indien wij ons militair ver binden, moeten wy ons ook economisch ver binden. In dit gehele proces van samenwerking dient hét sterkste land 't meeste tè doen dóch ook de anderen moéten hun deel bijdragen, Onze hulpbronnen, zo ging Truman "Verder, zijn rijk doch niet, onuitputtelijk. Een deel stellèn wij beschikbaar aan anderen en wij verwachten,, dat zij onze hulp goed en effec tief voor hét gemeenschappelijk doel aan wenden. Truman waarschuwde er voor de krachten, wélke onder controle staan van het Sovjet communisme, én dè militaire en industriële kracht, wélke, dit dank zij het grote arbeids potentieel aan het opbouwen is, niet te on derschatten. Hij voegde hier echter aan toe, dat de economische kracht der vrije volkeren van de wereld groter is dan die van hun vijanden. |lPresident Truman vraagt in zijn ^economische boodschap: i i y'.ölrriacÏLt voor Hei opnemen i I 'èfi iiit(/èven 'v(Ln in. tótdat 140 J milliard dollars .vóhr: hét lopènde M fiscale jaar, eindigende 30 Juni g 1952,. en: 'i vólgende .fiscale jaar. §§A Een verhoging der 'productie- ve kracht? van de V.S. in de m in totaal S piillidrd dollar der 1 twee laatste beïastingverhogin- |9en' s-2 Een algemene verhoging van D de capaciteit, van de V.S. vöor g het pro'ducèrèn- won steal, alufrii- Bnivm, eleptrisckè kracht, én ah-, Mdére basisproducten ih het kader Svan de herbewapening. Eén verhoging der productié- T* va kracht van de VN. in 5 p jaar met minstens 25 procent; 5Versterkingvande produc tieve capaciteit van alle vrTjè landen en. steun door deze lan den aan de VS., evenals steun door de V.S. aan die landen, 6 Uitoefening van toezicht op uitvoer en toewijzing tenein de de V.S. in stgat te stéllen hun aandeel .tg leveren in de over eenkomsten vqor internationale toewijzingen betreffende doelma tige verdeling van schaarse pro- ducten. §7 Een vermindering in 't Ame- 2 ritcaanse verbruik, teneinde de defensie-inspanning té steu- m nzn enhet prijs gévenvan ver- p beteringen Op het gebied van m landbouw-,, bedrijfs- en huishou- s deWHe Installaties. Eén 'doeltreffende loon- en 8 prijsstabiHsatie. 9' Een uitbreiding van de ge wapende strijdkrachten mét byriiz"'* 1 'rnülióen mannén en vXptLwen 'en van het aantal ar beiders, werkzaam, in industrieën voor de defensië, 'met vermoede- Blijk. niet 'minder dan 4. millioèn 5mannen en urnutirèh,. PERTH Het cüder Pana mese vlag varende schip „Liguria" verkeert in"' moeilijkheden ten N.W. van Frèmantle. Het heeft 950 ver plaatste personen en een beman ning van 250 koppen aan boord. Er.is, per radio om onmiddellijke slecpbootasKistentie verzocht. De „Liguria", die 7.172 ton. meet. ver voert verplaatste personen van Brèmerhaven naar Australië. Trumah-, merkte voorts op, dat-.de 'international e„ handelsppiltiék dient tf-twórflên:;aèngepast aan „dè gëipéen- scfcéppelijke behoeften dér .vrije lan den. Hcèwel dé, defensierinspannln- gen eèribelangrijke verscherping van de contrölè "op de handèl nood zakelijk ziillen maken.'zal een groot déél .van de wereldhandel op gebrui kelijke wijze bleven geschieden. Het gemeenschappelijk defensiedoel kan bevorderd ..worden -door verlaging van dé douanetar téven, contingenten en andere, handelsbelemmeringen. De Amerikaanse wetgeving niét be trekking tot dè -internationale han delsverdragen dient h tervpor ié' wor den,uitgebreid en verder rnoéten dé Amerikaanse douanewettenen, -pro cedures, worden vereenvoudigd en moet het invoerrecht op koper wor den afgeschaft. - In' één -overzicht van" Trumans raad van economische adviseurs...dat aan-de boodschap werd toegevoegd, wordt verband gelegd tussen de hulp aan West-Europa, èn snelle opbouw van de gemeenschappelijkedefen sie. Deze laatste behoort voorrang •te hebben, omdat Wést-Europa na dé V.S het grootste economische po tentieel van de wereld heeft eri over 'meer geschoolde arbeidskrachten beschikt dan deV.S. of de Sowjet- Unie. Tn de hónden van een vijand .zóu West-Europa een formidabel 'hulpmiddel zijn. Evenals In de V.S. sollén in West- Europa de wérktyden moeten wor den verlengd en zullen er meer ar beiders In het productieproces moe ten worden ingeschakeld. De hulp bronnen. benodigd voor dedefensie productie. moeten worden verschaft door beperking van het verbruik én van. de normale verbetering der ka pitaalsinvesteringen»; Hoéwei ;de adviseurs erkennen» dat er door de defensie-eïsèn èèn 'stérke economische druk zal. worden gélègd Gaat Eisenhower naar Franco? MADRID *- Reuter verneemt van een hooggeplaatste en betrouwbare zegsman, dat généraal Eisenhower tijdens- zijn reis. door Europa ook Spanje", zal bezoeker, waar hij. eèn onderhoud zal hebben met-generaal Franco. De datum van zijn bezoek, is nog diet békend. (Van onzé Gooise correspondent) NAARDEN. Gisteravond, in bet overdrukke verkeer op dc rijks weg AmsterdamAmersfoort, aioeg een auto uit de richting Amersfoort plotseling links af een zijweg, tri. Een achter dézè autorijdende wagen moest toen zó plotseling remnieii, dat d'e achtéi dèzè wégen rijdende auto tegen hem opvloog.-en op zijn.beurt wéér werd .aangereden door èen daarop volgende. Deze drie auto's stónden, enigs zins. links van de wegEé n grote kraan wage li, die één, militaire .auto sleepte, passeerde deze opstopping- in .betrekkelijk snélle vaart én kwam daarbij zo vér "links op de weg te .rijden, dat hij een uit dè tegenovergestelde richting kamen de auto niét mèer kor ontwijken. Deze schoof onder de kraanwagen en werd ernstig vgmield. De kraèn- wagèn; die zelf geen schade opliep, kon na déze aanrijding uitgebreid: aan het wérk Er.waren géén per soonlijke ongevallen. De Engelse rivier de Theems blijft, hoewel er een voorlopig ein- de kwam aan het re' genacht.ige weer, dat de laatste tijd over de Britse eilanden heeft geheerst, toch gevaarlijk wassen. Reeds is de stroom op vele plaatsen bui ten de. oevers getre den en unorat tn de omgeving van War- grave in het .graaf- sckap Berkshire zijn tal ven laaggelegen gronden overstroomd. In. dat gebied is dit plaatje gemaakt van twee jongens,', die op kun rywtel over een ondergelopen land weg fietsen. Zo on schuldig als alles er hiér uitziet is 't lang niet overal. De betoo- ne.rs van diverse plaatsen,/ zoals Ox ford, Reading, Abing- don, Hënlep,. Maiden-1 head,W;i,ndspr èn Staines hebben een: waarschuwing oijt- - vangen, dat zij pij verdere was. .zich ge-. rgèd móeten hóuden voor ontruimingvan. hun wobti&ie^r op de.liaan economische zelfstandig-; held strevende West-Eur.opèsè lén den, moét naar "hun. mening de eco nomische hulp vöor v hérsteldóelèin- den. plaats maken voór 'hülp. dlè bij draagt .tot vèrstèrking der gemeen schappelijke defensie. MANCHESTER,; De in .Noord- Engëland heersende griep-epidemie maaktzóveel slachtoffers, dat op sommige begraafplaatsen extra grai- delvers in dienst genomen moeten worden, en de begrafenissen bij mèer dan één. tegelijk moéten ge schieden. Tn Liverpool is het sterf tecijfer var» de laatste week drie-er» een-half maal zo.grnot als normaal. De industrie ondervindt veel hinder van het grote aantal absenten. Van de 57.000 mijnwerkers in het noord oosten zijn er ruim elfduizend ziek gemeld. Vele. busdiensten moeten uitvallen wegens gebrek aan perso neel. TOKIO. De toestand bij Wonjoe aan het front ih Miöden-Korea, is onduidelijk. De binnenkomende berichten spreken enerzijds van een krachtige aanval van de Amerikaanse Tweede Divisie, die door de Franse, N der landse en Zaidkoreaanse 'strijdkrachten werd on dersteund en de verbondenen tot op twee kilometer van VVonjoe en zijn belangrijk ^vliegveld voerden, anderzijds maken zij echter melding van communistische doorsijpelingen op de rechterflank, waarmee de vijand de bedoeling schijnt te hebben In de ntg van Tweede Divisie te komen. Bij" de geallieerde aanval, die ge- ttamxnMt*Lm«N£n»im«31 SERICMIlib schicdde net medewerking van Amerikaanse superforten, die gedu rende 20 minuten 275 .ton .bommen uitstrooiden boven door de vijand bezet gebied, zouden zevenduizend communistische soldaten uiteenge slagen zijD. Wat de infiltraties betreft, zij zijn gesignaleerd langs' do. gehele weg tussen Tsjetsjon en Tanj«mg cn op de' weg tussen Tsjongdjoe en Tan- jang. die sinds Vrijdag door de communistische troepen is afgèsne- :dén. .De strijd in het Sobaèk-gebergte, waar de yerbondenèn verbéten stand houden,„.néémt .toe. in hevig heid. In het oosten 'hebben de com munisten Matsjsri veroverd .en daar mee de spoorwegverbinding, van Tsjótsjon. naar' de oostkust afgesne den. Beroep van Attlee op de „mijnwerkers LONDEN De 700.000 mijnwer kers, „in Engeland hebben vandaag één tpèJ?5pon]ïjke brief vanAttlee ontvangen, waarin 1 deze een beroep: op ieders steun doet... orr\ de drei ging van éen koienschaarstè én. de: daaruit voortvloeiende wérklopsl; bëid af ié; wénden. In het lands-: belang roept Attlée de .mijnwerkers'; op, om dagelijks een halfuur lan ger of de komende vier:maanden ook Zaterdags te wérken en; niet van hét werk weg te blijven. DEN haag.:,- Aap E, Chr. Chrif-, Hansen, destijdk. bevelhebber van de Duitse weermacht in Nederland is zoals vidj -dèzèr dagen' reeds aankon digden gedeeltelijke gratie verleend .Hij was vernordécld tot 12 jaar gevangenisstraf. Deze straf is met 4 jaren verminderd. Bij het verle nen van de gratie is rekening ge houden met de gezondheidstoe stand en dehoge leeftijd van Christiansen. Men vemvacht dat Christiansen omstreeks dè dertiende Mei uit.de gevangenis zal worden ontslagen. Weliswaar blijft er na verminde- ving van de straf een gevangenis straf van 8 jarèn voor. Christiansen, óver, doch als regel geldt, dat een veroordeelde die zich goed ge draagt na 2/3 ,van zijn straftijd te hebben uitgezeten, voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. STOCKHOLM- Op .de lijn Ki- runa-r-Narvik is -ceij ,per6onentréin cp een (erts;treiji. gereden. Er zi^ii lo yagons ontspoord. Een mSchijust kwam om hêt levén. Welke functie- èen .molen; vervult hij die alléén óp i hèt landschappelijk a.iI^,„^ia„. schooji let, maalt 'er niet om; als hij maar „dé'vertrouwde, strik der -wieken'.' tegen de lucht ziét .staan, -is het hem allang goed. .De Moogstè ên slankste .molens [zijn -meestal de korenmolens op de bpiiDerken van oude vestinkjes; dn stoerste én breedste, mééstal de watermolens die diep in de polders malen én póm pen. Alle; dragen een naam en een jaartal en een, grauwe rieten pij. Zij zijn dc geschiedenis zelve van het ou.de lend. Vervallen de molens, den vervalteén. land en zo het al niet vervalt, wordt het lelijker en nuchterder Deze móléTi-s', bij Stompunik, daterend, uit Rembrandt's dagenblijven behouden, méde door medewerking van Provinciale en Gedeputeerde Statën van Zuid-Holland. De .MarseiHdanse politie ar- resteerde een jonge man?die een^oahik had trachten te bero ven,Jk deed het", zei de be trapte, „omdat ze me thuis een sufferd vindendie nooit ééns wat flinfcs uitvoert" .f V De BBC heèjt Woensdag avond- geprobeerd tussen 21 uur 35 en 21 uur- 45 de gèest van Catharine Howard, de vijf de (ongelukkige) gemalin van Hendrik de Achtste te intervië- wen op Hampton Court Palace, ■waar zij. ..volgens ooggetuigen geregeld rondspookt. Nochper radio noch pet televisie heeft hét publiek ervan kunnen ge nieten, want Catherine (,,de roos zonderdoornen")uér- sdtéen' met.' (Was hethortóra-. rium niet1 votdóendé?) v.;; Eer. boer. ■uit Lim oges (Fra.)< kwam van de veemarkt te rug met eèn onverkochte, of: o nverkoopbaré muilezel- toen hij zigeuners ontmoette? dié hem een handvol gouds - vöor het. dier boden. Hij sloeg tóe en wilde goede sier gaan'maken. Toen blegk al hét goud opge poetst brons ié zi}h. Dé muil ezel hadden ..dèjsigeuxicrs inrrtid-. dels ..naar veiliger - oorden ver- voèrdt SOESTERBERG. Konin gin Juliana, Prins Bernhard en Prinses Beatrix zyn Yrydag- middag om 14.05 van het vlieg veld Innsbruck vertrokken, om Ha hun v ac a n. tie ve rh 1 ij f in Sankt Anton naar Nederland terug te keren. De réis werd gemaakt met de Dakota van de;Priiis, die zelf aan hét stuur zat. Het hoge gezelschap land de hier om 5 uur en begaf zich onmiddellijk naar paleis Soest- d|jk. BERLIJN. Dr Russen hebben èen sluis, die hét Mittéllandkanaal mét de Elbe verbindt,, „wegens herstellln^swerkzaamhedeh'' tot 28' Februari/gesloten. Een catastrofale schaarste aan/kolen zou daarvan volgens het gemeentebestuur hét gevolg zijn. Het - gemeentebestuur1 .van;; WèsttBerlijn heeft de bezèt- tihgsautoritelten op de hoogtè èé- bracht. Vrijdagmorgen lagén 8.2 aken voor ide sluis té wachten.. P«\RJ.TR. De regeringen van de Verenigde Stalen, Engeland en Frank rijk bebben Vrfjdagarand in een gelijktijdig te Washington, Londen en Parjjs nitfcëgeven verklaring bekendheid gegeven aan de overeenkomst, dié zjj hebben, bereikt inzake de verdeling van de vitale grondstoffen',."dis ih""dé vrjje wereld beschikbaar zljn-^Alle 18 landen van het plan-Ittarzhall, inclusief Zweden, Zwitserland en Portugal, die niet in de Noórd-Atlah- tische organisatie vertegenwoordigd zün, hebben deze overcenkoutst aan- vaard. Zowel de Franse minister Schuman als de Engelse minister Gaits- kell hebben de kleine landen de verzekering gegeven, dat ium belangen ten volle zullen worden behartigd bij deze verdeling. De overeenkomst voorziet in ce oprichting van een centrale groep, dié tot task zal hebben een vrijwil lige verdeling van de strategische grondstoffen uit te werken. De deelnemende landen zijn over eengekomen. dat de op te richten organisatie ia geen enkel opzicht af breuk zal doen aan de structuur of dc doelmatigheid van de organisa tie voor Europese economische sa menwerking. De verboudintr tussen deze organisatie cn de op te richten centrale groep, die te Washington zal wordengevestigd, moet nog in details worden geregeld. Met deze regeling is minister Stikker, de pre sident der O.E.ES.belast. Onlangs hebben enkele kleine lan den van de O.E.ES. voorbehoud ge maakt. nmdat zij vreesden, dat hun belangen ten achter zouden worden gesteld bij die van Frankrijk. Groot- Brittannië en ce Ver. Staten. Volgens minister Schuman heb- bên de besprekingen van Vrijdag de onzekerheid op dit punt uit de weg geruimd en zijn de delegaties van Nederland en Zwitserland er (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De Haagse politie Is aan het graven naar hét lijk vaft de.22-jarige ex-SS-cr H. J. Kerkvliet, die, zoals de 28rjarige J. v. d. M. en zijn 66-jarige.vader. J. v. d. M. St. van de Laakkade hebben bekend. In April 1945 dóór hen is vermoord. Het lijk zouden rij hebben begraven ln dè volkstuintjes bil de Laakkadè. Vin der IVL Jr. rit reeds wegens inbraak gevangen in de strafgevangenis te Scheveningen, rijn vader is na de be kentenis In vrijheid gesteld. De moord is ontdekt, omdat Van dér M». Jr. mei kennissen over de zaak heeft gepraat. De S.S.-er wilde.tégen het eindè eigèn .géweer beeft! doodgeschoten van. de. oorlog deserteren, én .vónd onderdakbij 'de familie Van der ,M. aan dè Laakkade, dié hij reeds en-, kële jarèn kendè. Uit dé bekenténis van Van der; M». Jr. blijkt, dat hij dè S.S.-èr ,na éen ruzïè, mét" zijn (Van onze speciale verslaggever) UTRECHT. De schaarste aan industriekolén zal de Nederlandse Spoor wegen dwingen op korte termijn tot inperking van .de treinenloop over te gaan. zo vferpenien wff. Met ingang van 4 Januari ztfn de door eèn loco motief getrokken personentreinen reeds met gemiddeld een kwart van bun lengte ingekort; Thans ligt het in de bedoeling een .aantal stoomtreinen te doen uitvallen, als het kan reeds met ingang van Maandag 22 Januari. Waarschijnlijk zullen voorlopig alleen reizigerstreinen, geen' goederentrei nen uitvallen. Zo veel mogelijk zullen de uitgevallen stoomtreinen ;vér- vangen worden door clectrische treinen en op baanvakken, waar dit'niét' mogelijk is, door dièseltreinen of eventueel autobussen.Dit zal er. toe leiden, dat de lengte van andere treinen moet wordén verminderd. Mom^b- teel bestudeert men hoe men dóór verschuiling van materieel^ énz. het aantal uit de dienstregeling te némen treinen zo kléin mógelijk kan hóuden. Het ligt voor de hand, zo.deelde men ons tnèöe, dat i&en niet de stoomtréinen op de grote trajecten zal laten uitvallen. en later, mét de hulp van .zijn va der. hééft begraven.. Vader en zoon .vertellen,, dat dé onderduiker.:—ón^éxiks;;het;,!éit. :öat. velé mensen uit die.buurt; hém-ken den steeds op str.aat liep. éri tegen hén vertelde, dat hij ondergedoken was. Uit èngst "voor ontdekking heeft Van der M.'Jri .dé S.S.i-er dèarop doodgeschoten. Het geweer is na de bevrijding ingeleverd bij eén post. van .de Binnenlandse Strijdkrachten aan de Capadose- straat. De recherche verzoekt ieder, die inlichtingen over dit wapen kan, verschaffen, zich met haar-in ver binding te stellen. ,De geruchten, dat de S.S.-eris gedood in verband ;mèj. eén liéfdes- affaire worden onderzocht. Vragen over training- vkn vliegers in Ierland. nZK HAAG Hit Tweede Ka- tnerlid, mej. Klompè hééft vragen ld over dé trainipg.van Neder- mènhevhégérs jn Noord- IeriSpd. Zij .vraègt pt de bezwérco van -dé règèririë wan Eirè; teèéh de thans van overtuigd, dat er een nau we samenwerking zal komen tussen de O.E.E.S. en het nieuw op te rich: ten orgaan te Washington er. dat'de klelr.e landen bil de toekomstige verdeline van grondstoffen niét zul len worden vergeten. (Van eèn onzer .verslaggevers) 1 NOÖRDWLfK Gistermiddag omstreeks kwart voor vier is even ten zuiden van Noord wijk een éch- motorige.eenpersoons „Seafury" van de Marineluchtvaartdienst, gësta-- tionneerd' op Valkenburg, in - zeè' neergestort. Het. toëstel kwam on- feveer vijfhonderd -• meter uit dë ust in', het. water. j'r Men peilde onmiddelliik dat:h'et tge- stel daar inderdaad was gezonken. De inzittende. de 29-jarige lüite-- nant ter. zee der tweede klasse «F.', Laugenbach. die op het vliè£veld. Valkejiburg woonde, is om het.,1e- var gekomeni .Voor zover bekend, is er Ir. het toestel géén brand uit gebroken. Oyer, de oorzaak van bef ongeluk is nog niets bekend." (Van onze weerkundige medewerker)' Over het algemeen zit in, het ïiijêé»t' zöpls 'wijf dat. .del laatste/dagen f hébben; gehad, /mofgén maar/tóéinig verandering komen. Waarschijnlijic. zal de neerslag tot. énkele buiÈn~b,ë-:: perkt blijVèn en voor. het averiée- zal/ ëri tamelijk veel wind .zijp, "'Op de/oceaan bevinden- rich drie »dè~ pressles/ diéhet weer in ons :land morgen kunnen beïnvloeden. /Hün frontsv zijh echter weinig actief zodat het weertype r nog; teel/.mee kan vallen.Achterde nóordelykété der genoemde depressies stroomt koude lucht uit Canada'de'Atlanti sche Oceaan op, die vermoedelijk ook tot in.onze omgeving door zal dringen, maar dan na de lange wég over hei nog. betrekkelijk toarme zeewater niét meer een 'tempera tuur beneden het vriespunt zat heb ben. Tijdens opklaringen en.bij.niet te sterke wind kan flinke nachtvorst optreden. iiaoi: aiainiiii Tijdelijk opklaringen p Wéersverwacbting geldig van's, Zaterdagavond tot. Zondag-'1. avond: "S:.' Wisselend bevolkt met p!aa'ti.'H selijk enkelebuien cn nü en 'dan opklaringen. Matige, .tb*dë'-!j§ lijk Krachtige-wind tuseèn'''ar Zuid-West r en ;.Westr..'Hièr^ ënSlr- daar lichte nachtvorst» overi-lS gens .weinig verandering__in ;1 temperatuur.-.; 14 Jan. zon op 8.43 main- op. 1122 ónder 00.18. maering.v<.in.;3. A 'i onder 16.53;? g' l OO.iö/ on H t 1R VZ-' -15 Jan. zón op «B.42^ ón'déx'.isiTr" B Z "3 ouder 01^4. I maan op 1133

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1