C FILMS IN SCHIEDAM 1 DE LENTE IS EY ZICHT Incasseerder van grote oplichting verdacht UW DURE SCHOENEN VERHOEFF JAPON 2.75 VERROOPSTEB JONGSTE BEDIENDE [Mnl.] M€üt€& AGENDA Nederlandsche Middenstandsifank N.V-. I DE A KONTUREN VAN KAPITEIN ROB SDAARZEV der jeugd KWEEKT BLIJVENDE 'DEUGD Ahoy'-prijs winnaar naar Amerika Korfbal-Zondag voor Schiedam WAIDO OUTMAN PIANO'S Ambon-affaire in Juüanakcrk Spaanse danseres in de Schouwburg Europese integratiecongres te Rotterdam Patroon mist Zestienduizend gulden Pater Hermans hield receptie :|~h€öenv... SCHIEDAM vrl. kantoorbed. H. C. VAN ANEN UNItpUE Dansschool B. SCHILPEROORD Xo. 6 ê2 6 5 Fa. A. J. v. d. VEN Dames naai zalf Uw Zomerkleding KNIP- EN THEORIE-AVONDCURSUS NETTE WERKSTER NYLON reparatie] Koeriersters ADVERTEER REGELMATIG m l&S -y Zaterdag 13 Januari 195ï PASSAGE Staatsgeheim ïn eer» volkomen fictieve optel, die ondertussen genoeg ruimte laat om vergelijkingen met soortgelijke mschtssystemen uit onze ttjd te trekken, beeft de Engelsman Syri- hë>' Gillist willen laten zien hoe in de totahtaire staat met zijn leiders- pnnctpe het geheim van leven en dood van de man aan het roer vol doende kan zijn om iemand uit de weg te ruimen. De schrijver, die tevens als regisseur van de uiter mate boeiende film optrad, cre- eerde de staat Vosnië, waarin de dictator niet minder wordt ver heerlijkt dan we Zo vaak in ons eigen wereldbestel mochten hete- ven. E«n specialist 'Douglas Fair banks Jr) wordt door de regering van Vosnië onderscheiden wegens t:jn verdiensten zo dit heet. doc.V In werkelijkheid omdat men hem nodig heeft in verband met een ziekte van de leider Niva. Varmit Londen caat hij per vliegtuig naar Vosnië otn de onderscheiding in ontvangst te nemen en er 2ijn nieuwe chirurgische methode te de monsteren. Als hij met het laatste bezig is. bemerkt hij. dat de pa tiënt niemand minder is dan de dictator. Tudens het herstel van He zieke wordt hü genoodzaakt in Vosnië te blijven. Op het moment, dat hij op hei punt staat om terug te ke ren naar Engeland en vandtar te gaan naar Amerika, stort de dic tator ineen- Zonder dat er ook maar iets aan te doen is. sterft hij, een kiem gezelschap achterlatende, waarin de spanning van het ko mende zich opkropt. Met het ge heim van dc dood v«n de dictator verdwynt de arts in Vosnië. ach tervolgd door de rechterhand van de dictator, die weel. dat rr.et het verloren gaan v3n dit geheim het staatsbestel hem uit handen zal glippen. Vergezeld vari een meisje uit een cabaret (Glynis Johns' wordt dr John Mariowe opgejaagd tot op het punt waar hij toch nog in handen valt van de achtervol gers. Z(jn dood lijkt onherroepe lijk. doch als laatste vcrrass;ns bewaarde Gilliat de aanslag op de dubbelganger vari de dictator, die er hst leven bij ja schiet. Dr Mar- lowe kan ongehinderd de grens overtrekken, het geheim heeft zijn kracht verloren. Meer speels dan consequent heeft Gilliat het therna uitgewerkt. D? wiize waarop hit het deed was ech ter zo boeiend, dat men met deze- film te gaan zien. zeker geen tijd verknoeit. De speciaal voor .Staats. geheim'* geconstrueerde taal van 2000 woorden, het Vostiiaans, helpt de sfeer verhogen én beklemtoont niet weinig de spanning. MONOPOLY ,.De piraten van Capri" Aap de Hoogstraat wordeh.Sée na het voorprogram ma meer dan an derhalve eeuw teruggebracht naar het Napels van 1798. Maria Caro lina was er koningin. In Frankrijk was Marie Antoinette énkele jaren geleden onthoofd en dat de Fran sen. die dat mede op hun geweten hadden, r.o- dicht in de buurt van haar koninkrijk; stonden, kon haar allerminst rustig doen gaan sla pen- Terverlichting; van tie vele zorgen 'stond- een baron aan haar ïyde/De man hield wel éeri beetje' erg ruw orde- op zaken en het Avas zeker niet. teveel gezegd,wanneer men in Napels '.van die dagen het woord Schrikbewind in, de mond nam.. - -/'•/ Als tegenspeler yan/' de baron treedt, in deze goede geregisseerde film op een heer van een graaf, die ogenschijnlijk een fat lijkt, maar in werkelykheid een groot leider van het gepeupel .mag heten. Hij is bet; die aan het bewind van de baron een einde maakt. Voordat de. laatste meter; film is afgedraaid k 'jjgt hijvoor dit schone werk een. heel; aardig meisje in. de I armen te hemen, "t Gaat hem niet j slecht af.,'- i tV a t ra en moe t wet en: Apothekers-nachtdienst;/ C. I. Jansën, SwammerdaniBipgel 41./' Bellen bil ongeval: G-G, én G-D, Tuïnlaao 30, Telefobn. 69290/ Clubhuis Ongeorgan. Jeugd: Boeier Gebouw: .- B11 jarigen: Maandag en Vrij dag 16—17.30 'j: Woensdag 14.30 16.30 uur. 1214 jarigen: Maandag. Woens dag en. Vrijdag 18.45—20,15-uur; Dinsdag 18,4520 uur en Zater- dag 19-—20.13 uur. la-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag. Vrijdag en Zaterdag, 20-30-22 uur: Dinsdag20,15 21.30 uur. Donderdags gesloten. Concert: 15 Januari. Groté Kerk, 8 uur: Rott. Philh. Orkest o.l.v. Jean Fournet. Solist Jan Damen, viool. F11 w ts Passage. Da. 2 en 8 uür. Za. en Zo. 2, 4.15, 9-15 uur: „Staats geheim" (18 jt;>, Monopóle. Da. 2. 7. 9 uur. Za. en Zo. 3. .5, 7. 9 uur: „Dé- Piraten van Capri (14 jr.). B (f e e n k o m s t e n 34 Januari. Hotel „De Kroon". 11 uur v.m.: Opr. vergad. Schie- öamse Klaverjasbond. Adcertcniie (l.M kantnor Schiedam: fl L'AAGC HA VEX 90 OOK HZ 1951 STAAN WIJ V I GAARNE MET RAAD F.N DAAD TERZODE.. S CRIED AMSE KLAVERJASBOND Voor do wintercompetitie van de SchJedamse Klsverja.cbend zijn de vol gende wedstrijden zespeeld: De Kajuit 34112—De Dam 154%; D.K.V. 13S72— D.O.M. 16326: Ons Thuis 15973—Schie- zicht J3S51;" De Spil 13355—Sport 24006; Jaapte Vrienden 142.i—De Oude Merkt gen aan voorspellingen. maar slechts *3814. volstaan n:et de vermelding van het 1484; Peer do Schuy- iner vervolgt, na rijn. onfortuinlijke ontmoe ting met de „Groene Stens" zijn weg. op zoek naar een andere prooi; Maar dan meldt de uit kijk, dat hij. een sloep heeft waargenomen, die omgekeerd ronddobbert en er zit een man op. Peer laat de man oppik ken.. Het blijkt de kapi tein van het Spaanse schip te zijn, de enige overlevende, De man rS totaal overstuuren smeekt Peer hem naar de vloot van Diego Amu- zio te brengen, die in de buurt van Hispanolia - moet kruisen met vier schepen. Peer hoort de man uit en nodigt hem dan uit met hem in zijn .kajuit.; te homen. Die .vier Spaanse sche pen interesseren hem tv él, maar hij .wil ook •wel iets meer weten over de „Groene Slang". Deel 17: DE WRAAK VAN DE ZWARTE TOVENAAR Verkrijgbaar bij onze agenten en bezorgers en bil oazp administratie, Lange Haven is verschenen. Hen nieuwe avonturenreeks van KAPITEIN ROB. Prijs 35 ct, ,141, Schiedam. 0'/•;.••'/-/•'.• v'.r^.'A/ '//h Advertentie SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM HOOFDKANTOOR: LANGE HAVEN 80 TELEFOON 68240 Met de ..Westerdam"; die 10 Maart van Rotterdam vertrekt.' zal' de faV müie Van .Putten; uit Maartensdijk, die vorig jaar de 1,500.000ste bezoe ker op de havententoonstelling Ahoy' was, naar Amerika vertrek ken. Deze reis wei d door de H.A.L. beschikbaar gesteld en duurt: acht tien dagen, veertien dagen- voor - de heenr en terugreis 'en vier dagen /oor een kort bezoek aan de Nieuwe Wereld. - Hei traditionele lammer en-plaatje voor de krant koiht ditmaal vit' 'KctJiet, toaar bij boer W.-C- van der Eyk aande Schiedamseweg Ae dag voor Kerstmis- eit: op Tweede Kerstdag tweemaal twee lammeren het dartele leven van de jarige schapen intrddeh. De laatste dagen vtogen 'ze al' buiten rondhuppelen' onder het'wakend oog van moeder. Door htm wel zeer vroege komst zullen ze 't voorlopig zonder speel' kameraadjes moeten stellen: die wachten waarschijnlijk [tot .werkelijk ■A'r - Lente ïn het land is. - ('van onze korfbalmedewerkfirj.'..- Voor het eerst in 1951 hopen ook de., korfballers Zondag hun. geliefd spel van bal, en raand -Weer te gaan beoefenen: :Zij ziëri'daar met verlan gen haa'r'-nit/ wnht - Aië weergoden hebben '-al te; lang naar*: hun - zin bet spelen - onmogeluk gemaakt. De Schiedamse twaaiitailen hebben hun laatste-wedstrijden - in November gespeeld, sommige zélfs op 5 No- vemberl Is het wonder, 'dat Z-ij er naar haken weer binnen de lijnen te kómen? De lange gedwongen rust zóu wel eens verrassingen kunnen veroorza ken. We zullen ons daarom niet wa- <1 M eu 6EE« «BOOT IB- 69M5 KERKDIENSTEN JfedL Herv. Gemeente. Grote kerk 10 /'".'ËetSt-AO'Jnnr-v.ds.,":A...Hoffman; 5 ..uur. :ds. W. Glashouwcr Vlaafdingén. Nieuwe :-:":.k&rk~ lO 'mrr .dr.;:Dy. J,:;' Cazemler;- 5 uur. ds. H." Wv Hemrnes; fDóó.pl-L Wéstexkerk 'B en -30^0; uur ds,J. .Gras..; Vredesfeerk a eu 10-30' uur ds. J. G. Jansen-Jeugd- ;>r,lketk,0 Verenigingslokaal;;-Niéuwe Haven />yla5/T0 aur.de 'beer Hï Usselstein. JTed.- Prot Bond. kerk NVestvest; 1050. Jtux. ;d£-> J. P. Barnouw. Evangel. Lucb. Gèmeeitte, kerk I-ange -.Kieuwstraat,- 10 'uurprof. dr. W-. J fe.^Kcwmany'vah: Amsterdam.-;, Chr. GereL Gemeente."kerk Warade. 10 en5 uur; :ds- A. Zwiep: Önd-Kath..-"kerkr :kerk Dam. 10:: utir; J Hoogmis v. <J 2e ZondaR na D,-ie- 'koningen.;Woensdag- uur v.m. H-, Mis: .■Bcridardag '8-m;r v.m.': H- -Mis.. Henr. (Gerefï-'EvAagelisatie, ge-.- N,boew;Tlvo3j..;iO- eri <4:uur:- ds-- Lekker- "kerker van Amsterdam: Léger-des .Heös«:-gëbou*wX. HaVen. 30- tlttr' Heiligrogsdienst;, -5: uur 'Openlucht- samenkomst g. Verboomstraat: 7 uur Verlossingssamer.koms:. Evangelisatie Gem., gebouw' Broers- -vest.-: 10 en 7 uur de heer J- Segaar.- Chr. Gergf. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaazi. il) er 4 aur de heer M- J. Middelkoop - <-Oud G«rêf.Gemeente. G«ref. Jeugd- '-:.;-hiüE,'- Lange Haven,.lo - en-5; uur .'Lees-; dienst. ;v Kerk van Jezti» Christus van dc: Hei- Ugen der Laatste Dagm, 10 uur Zon-, dagsschool. -'-\- Geref. Kerft. Qósterfcertc v-ny 10 uur. '«dA A- - Schep. Belijdenis des gelooft én'ï-ed' H, AvortdmaaD n,m. 5 uur ds- J. A. iSrhep, .Nabetrachting: Planfaee- kiÈHc. vm, lo utïir ds.. Wh A. Krijger Bee- H--'Avondmaal; nam- 5 '.uur. os. W.l'A: Krijger. Voortz v. d. H. Avond- /;rnaal en nahetr.-ichting. Julianakerk_ym. -'10'-:::.v«ir;-CS--'.'J.- J-' van Wageningen. Bed. --H. Avondmaal; :natn:. 5 uur ds., J. J. van -> Waffeningen. Nabetrachtidg. Kethfil v.m. 3.30 uur; leesdienst-W. .pragramma voor onze stadgenoten, dat luidt: Achilles 3—Schiedam: Suc- cesPoortugaal; Gharlois 2—Schie dam 2; Succes 2—Trekvogels '2 en Het Zuiden (jeugdl—Succes (jeugd) De Rotterdamse Korfbalbond hield hedenmiddageen feestelijke bijeen- i komst voor de adspiranten; Vanzelf- f sprekend waren alle Schiedammer- tjes daar van de partij. In verband met de toestand van; de terreinen zullen voor hen gedurende de maand Januari vermoedelijk geen wedstrijd, den worden vastgesteld. Adverte ntie l~M SINGEL 114—118 De eerste ballerina en. de ballet- meester van de Grand Opéra te .Madrid, Susana ,'Audeoud eh José, Udaeta geven Maandagavond 22 Ja- nuari in de Schouwburg een dans voorstelling met medewerking van de guitarist. Pacó Hernandez en de pianistFederico Quevedo. Het'pro gramma noemt d.a. een Pavane uit de 16de eeuw; Baskische dansen; sa- ltda, een. feestelijke dans; reveren- cia, huide aande vrouw; Sanakb en Tankarenko, voorbereiding, op de strijd; Espata-Dantza. een zwaard dans.: die. thans nog bij sacrament- processies. gedanst wordt; Puerta del vino, wijndans; Polo Gitano, zigeunerdans; Malaguena, dans. uit de kleine Middellandse zeehaven Malaga,die een oude sage van een visser en een zeemeermin uitbeeldt (duo-dans)/. Zapateado, -zigeuner dans; Seguiriya Gitana, Flamenco- dans, waarvan het .rbytinne in de Indische voortijd wortelt (duo- dans); Triana',zigeunerdans. Paco Hernandez geeft: improvisaties op de guitaar, Federïco Queyedo speelt als solo Danse, no. 4 van Granados. Meer spaarders leggea ..minder in Tn de maand .December werd bij i de Spaarbank Anno.,1820 een bedrag i van 124,062,83 meer terugbetaald dan ingelegd. Einde December bedroeg het An- leggerstégoed, exclusief, de bijge schreven rente - f -12.452.141, -56, ver- deeld/ovef 36515 Rekeningen (het jaar 1949 slpot'.met ,'ëén .tegoed van. 12.468.619,—y op 3463" rekeningen). Ih. deze cijfers is" begrepen een tegoed bij de.Jeugdspaarbank groot ■ƒ.44.749^4 van 4696 jeugdspaaxders (einde 1949 33.043,93 van 3736 jeUgdspaaröers Over het jaar 1950 steeg liet aantal inleggers met .1905. waaronder 962 jeugdige spaarders; het totaal tegoed daalde van einde 1949 op einde 1950 met 16.477.44, hetgeen dus de ten dens tot daling van het gemiddeld saldo per inlegger weergeeft; ROTTERDAM De heer L. v. d. Sluys overleden Woensdagmorgen overleed op 58- jarige leeftijd lu zijn. woning te Rot-' terdaxn de heer L, van der Sluis, secretaris van de vakgroep; groot handel in non-ferro metalen, nadat hij de avond tevoren op de bazar van het comité Hulp aan Ambonj waarvoor, hij ijverde, onwel gewor den was.; 8"; Bij-de oprichting ln :194ö'-werd de heer Van dcdv Slóy^. secretaris; vdsx de vakgroep; Voorts was hij lid van het dagelijks bestuur, van de AVRO en bestuurslid van de Grote Raad van Oranje-Verenigingen. Gedeputeerden keuren taxi-ver ordening «;oed Man op straat beroofd: dader opgespoord Een48-jarige timmerman, die vannacht xn de Rulyenstraat liep werd ineens door een man van zijn porteirionnaxe (inhoud 1.50) en een 5poorkaart. beroofd. De timmer man. spoedde zich naar de post Zwaanshals, waar'men aan de hand van de signalementen, een 25-jarige stukadoor arresteerde en in het bu reau Bergsingel opsloot. D.e Juliana kerk was Vrijdagavond slechts- zeer matig bezet tijdens dé openbare bijeenkomst van de stich ting. „Door de eeuwen trouw", die hiermee de kwestie Ambon wide leggen in .de boezem van de Schie damse bevolking. Nadat met gebed was geopend, sprak./ de heer J. van Hulzen allereerst over Ambon als het eiland, waar de Zending rijke vruchten plukte^ van haar kerstening van de bevolking. In een periode, toen in het-vaderland de Kerk nau- weJijks toekwam aan het waarnemen van haar taak, laat staan in de over zeese gebiedsdelen, wtren 't de Am- bonnezen,: die de gróte steunpilaren 'w-'^A-* KÏijger-bleken: van het Gnristendom in Ne- - - J- deriands-Tndië. De ondank, die het: vaderland, deze: trouwe, zonen thans heeft/bereid;'klemt door deze arbeid nog dés temeeraldusde heer Van Hulzen,, dié meende të moeten can- «m v.m. - sTateren, d« we sedert 1345 In een- ipopta. Voorber. H. Avondmaal: nm- j'p.enode van wetsveriatingzijl) ge- /•ajë/u^::ds; AV,,.A.'.Krijger. Gemeente-Ziekenhuis, 3- uut ds. H. W. Hgmmea tN.K-i 3Iedische Zondagsdienst Vari Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon- ic^dagavond. 12uur wcrdt: de^ medische S 'dienst waargenomen door dr. JRis. Tumlaan: 92,'teL S7859: dr J. Van Buren, - BüysBallotsingel JÖ. tél 69fi6I; dr Klomp, 'B.K.-Laau 4X, tel- 63Ö52. i ':."N Geopend is v spotheek: C, I. Jansen, ^Swanunerdamsingel 41, I ut/rrlïl' Mml GCTO'REK'^Jacobu.-5. z.v. M. Hooden- burg', en- D. BoscJjman;, Leopold M.. z. v- VJ.5;B;ïMoot en H. J'. L, Vla*. Cornelia F,, /ld.-.v.'iJ.v'van Lieshout en; L'.: A. Ooms:. Ni- •fcolaas z.; V; 0,, Schriek en A. Bas; ■Maartje M, d. v, F. Bezemer en C; Wie- r./ gel.NTeunte, z. v. J. Roos eu FL C.v.ó. Steenhoven; Arendje. d,*v. van W. Oost- >éen ep A- Berg: Amoldus r. J- ,.\W. A. j. Van Kleef en A. Klotzek, -jDJiïaduir/z- V, M. M. Becker en J. Vis- r"l ^VDRliDEN Mt J. Huljgenfi, 61 Jaar, gyr.y.v 'V, F, Beer, raakt, dié,klassiek dreigt te.worden. Na de heer Van Huizén sprak ook nog dé minister vén," de Republiek Zuid-Mölukkcn, de heer P. "W. Lo- Aahrander had geen. succes Gisteravond, om half elf ■wandel de een 52-jarige mevrouw, die aan het Noordplein woont, heel. rustig. in de Tollenstraat. Plotseling ver scheen 'er een man, die haar de handtas trachtte, te ontrukken. Door een snelle handbeweging wist de vrouw de tas .naar. zich toe te trekken, hetgeen voor de aanran der aanleiding was, het hazenpad te kiezen. Hollend paard verwondt wielrijder Een snerpende gil van de stoom fluit van het eilandentrammetje was de oorzaak, dat het paard -van de groentehandelaar J. de *G. uit de .Walravenstraat schrok" eii op hol sloeg. De voerman zag nóg kans het gespan 't Slag op te sturen, doch kop niet verhinderen dat.de. aldaar rijdende .wielrijder J. H. M. van de Molen wei omver: Werd geworpen. Met een hersenschudding en een hoofdwond: ligt de mari nu io het Züiderziekenhuïs. kollo en de Ambonnese sergeant-ma joor F. Aponno, die hier momenteel optreedt als "vertegenwoordiger van de delegatie van. Ambonnese mili tairen. ".'/■.- 'i Een landelijk.congres over de Europese iniegratië, georganiseerd door de afdeling Rotterdam van de Nederlandse Studentenvereniging voor. Wereld- rechtsorile,'wordt 20 en 21 Januari in de Rotterdamse StuSenten-Socl.ëtelt „Hennes" gehouden. Een aantal vooraanstaande sprekers, onder wie prof, H/W. Limbers; rector magnificus van de N.E.H., drs. H. A.; Korthals,, lid van de Tweede Kamer en Ifd. vande Raad van Europa, prof. dr H. J. Witteveen, mr. K. P. van der Mandele. mr. J. Linthorst Homan, en de majoor van de generale staf A, E. van Diahoeok, zullen verschillende pro blemen samenhangende met de integratie van Europa behandelen. De E.C.A.-mlssion to the Netherlands verschafte waardevol studiemateriaal en B. en W. van Rotterdam zullen dé deelnemersten Stadhulze ontvangen. Het congres wordt besloten met de vertoning van een aantal films o.a.; Productivity, Europa kijkt vooruit, De Beslissende Jaren- o. e Van Gedeputeerde Staten is bn" het ge- meenteöestuur bericht binnengekomen, dat de verordening op. het vervoer met huurauto's - en 'taxi's is goedgekeurd. HIemit blijkt derhalve, dat het beginsel van concentratie, hetwelk aan de ver ordening ten grondslag ligt. by Gede puteerde Staten geen bezwaar heeft ont moet. ."1- ■/'- De politie heeft dezer dagen de 34-jarige incasseerder G. v. d/ V. ge arresteerd. V.t die steun ontving van de dienst van Sociale Zaken, gaf ln de eerste plaats ztfn verdiensten als incasseerder niet op; ten tweede licht te hy een kennis op voor 200 gulden, terwijl het vermoeden bestaat, dat h(j als incasseerder zijn patroon, een waterstoker en kolcnhandelaar, voor niet minder dan 16-5C0 heeft benadeeld! Deze handelaar werkte met een: spaar- en crediétsysteem waarvoor, bonnen .werden verstrekt. V"/ was belast met de verkoop van die bon nen en werkte- daar. drie. dagen. In. de ^veek aan. In de zomer van het" afgelopen jaar; merkte de handélaar dat zijn ickómsten'; sterk achteruit- liepen, hij moest zelfs zijn knecht ontslaan. De bonnen zaten op rollen dl 1000 waardwaren en op een gegeven dag merkte de handelaar, die géén administratis ervan, hield, toch dat er enkele rollen verdwenen waren. Hij begon toen elke uitgegeven rol aan te tekenen op een kaart. In Oc tober verdwenen er weer, /enkele rollen en ook de'kaart. Het was inmiddels opgevallen, dat v.- d. V. die drie dagen werkte, min-' der afrekende dan een incasseerder, die slechts twee dagen werkte. Hij werd daarover aangesproken, maar zonder resultaat. Tenslotte...ging de kolenbandelaar naar de politie aan de Boezeihsiugel: rechercheurs zljrt nu bezig deze bonnenzaak die nogal ingewikkeld is, uit tezoeken. DuivententoahstëlIIng té Bergschërilioek De doar de postduivenvsrenigihg le Bergschenhoek gehouden:: tentoonstel ling van oude duiven is zeer geslaagd. De volgende inzenders verwierven eer ste prijzen:- J." L. Slujjs;: C, -Hellemnns (2 maal], Th. van IJperen. ..A. Helle- mor. s. P. van Uper'en (2 (naai). N, de Braber. De schoonste van het geheel; Hellemons. /Pater Hyacinth Hermans O.P., die lange jaren redacteur van ,,De Maasbode" is geweest en ook nu nog. zijn pen in dienst van dit blad stelt, vierde gisteren zijn. 75e verjaardag. Na in de kerk van Oi. Vrouw van: de H. Rozenkrans, aan de :Prove- .nierssinget de mis te hebben opge dragen, was het 'in de pastorie van die kerk, waar pater Hermans reci pieerde, eenkomen en gaan van priesters, .én leken, die de jarige kwamen geluk wensen. Op de offi ciële receptie verschenen, o.nv de directie en de hoofdredactie van „De Maasbode'" en ook één deputatie uit de redactieleden, met wie hij jaren lang had samengewerkt. Voorts merkten wij op personen uit alle kringen- 'der bevolking, bestuurster den van organisaties en instellingen, met welke Pater Hermans tijdens zijn journalistieke loopbaan in con tact was geweest én collega-journa listen.' Fr werden geen' redevoerin gen gehouden. Veel bloemen, niaar vooral veel geschenkenwarén gezonden en uit de grote collectie telegrammen noe men wij die van de Bisschop van Haarlem, mgr. J. P. Huibérs. van de vicaris van het Bisdom 'Haarlem rngr, M. Ammerlaan, van burge meester en 'mevrouw Oud en ook van de reyuékomiek-in-ruste. Bu- ziau. Voordelige eerbied Toch al een beetje zwaar op de hand, om niet te."zeggen sentimen teel door hardnekkige' eri [afmatten* de g'rièpkoortsjes, kreeg tic gister avond bij de port het volpende'ge- zeliige briefje: te [lezen en te ver- werken*;, L S, stond: er boven, dus dgt ging nog. Verder las ik:„Wanneer in. uw familie of kennissenkring een dr.oe- ve gebeurtenis vóór kómt, belt u dari nummer iv./ en wijstaan dag en nacht Door u klaar,Onze onder neming van goede naam stelt zich ten. doel: '-Het. aanzien van het be- grafen'iswezen te verhogen. Begra» .jenissen in teelke klasse ook, plech tigen eerbiedig uit te voeren. Be grafeniskosten aanmerkelijk te per- Tapen. Door jarenlange ervaring op het gebied van- het .begrafeniswezen is onze firma: in staat om: Met de meeste eerbied te handelen. De bes te bediening te geven. De laagste prijzen te berekenen. In vtw familie heeft bovengenoemde firma niet lang geleden een geliefde,, mét de meeste toewijding aan dé schoot der aarde toevertrouwd, Misschien teas u daar zel/f,.b# teoeniuoordig. In dien, niet, informeert u dan eens naar onzebediening, verzorging en uitvoering." y/r En aan- verzocht mén mij de cir culaire bij mijn belangrijke papie ren te -bewaren. Nog iets gloeieriger geworden van dit opkikkertjer greep ik.- "at naar de telefoon, ov-[ de heren van die firma - fe. bedanken voorhun voor delige eerbied, rriaar ze- t'ev-sns te wijzen op de. ibel tamelijk imperti nente leugen als zouden zij nog niet lang geleden' 'den tny dierbare de laatste eer hebben bewezen. Kijk eens, jongens, had ik willen zeggen, jullie hebt[ als onderneming natuur lijk het volste recht om reclame te maken en je vóórdelige eérbiédaan te prijzen, maar wees dan tenmin ste <0 kies, niet op.de gok te. be weren dat je een jémiHeiid. of ken- .nw.:t>aa me tot klapt hebt gehad. Neem eens een uoorbeeld «an ;e Amerikaanse collega's, die knapper, die reclamezaker. heel wat minder scfttjnheiHg op. Die roepen de aan staande klanten toe; „You have to aie. wc do the. rest" (Je hoeft al leen maar dood te gaan. wij knap pen de rest wel op). Of: „Waarom, zou je nog langer in dit tranendal willen rondwandelen, als we je al van 50 dollar at een pracht begra fenis kunnen bezorgen." Zeg nou niet, mijneheren, dat tl dat echt'" grof Amerikaans vindt. Zp'n reclame is veel minder grof dan die ran jullie en minder schijn heilig ook. Maar ik heb ze maar niet opge- be td, die jongens van dc aanmerke lijk verlaagde eerbiedsprijzen. Laat maar, dacht ik, ik zal se. wel schrij ven.-"'"'-.'-- v'. DEEIDERIÜS. Met grote droefheid ge ven wij U kennis, dat na een langdurige ziekte, nog onverwacht zacht en kalm van ons is heenge gaan mijn. innig geliefde Vrouw, onze Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Tante/../"••.r^ MAEGARETHA JOHANNA HUÏJGENS echtgenote "ran W: P. de Beer, in de ouderdom van 61 j. Uit aller naam: W/P. DE BEER. Schiedam, 12 Jan. 1951. Boerhaavelaan 43 b De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag a.s, op de Algem. Be graafplaats te Schiedam, vertrek van het sterfhuis te 11 uur. Enfge algeméne kennisgeving. SPAARBANK ANNO 1820, Schiedam, vraagt liefst voor direct, aank. MULO^dipl! Er. m. verra. school, lééft, aan Lange' Haven. 80/ Groot of klein, gaan langer mee. indien U ze vakkundig laat herstellen Kijkspedipl. schoenhersteller BOÏ L E S T R A A T 23 \Wordt afgehaald, en thuis bezorgd. Tel. 66810 STOOMVERVERIJ S;/I ;-N.-: G E L 142—150 Telefoon: 69929 CHEM REINIGEN (glad model) A Spec, propaganda prijs: Deze reclame geldt tot 15 JANUARI. RIJDT VEILIG EN KWIEK op ecu BURG. KNAPFERTLAAN S DAMESCONFECTIE STOFFEN WIJ VRAGEN EEN -PRIMA'..;.' nNYN: met ervaring in -de verkooo van Dames en. Meisjcs- kleding. Leeft it d boven 20 jaar. r- 'Sollicitatie schriftelijkoL mondelihg:. ylT/J AXSSENS MO DEM ACé AZIJN Hoogstraat hoek Korte. Dam Schiedam WALVISSTRAAT;4 //N'UnN Vanaf, heden "telefonisch aangesloten Club/en"PKIVÏ-IiESSEN f i DE OUDSTE WIJNHANDEL v. SCHIEDAM HOOGSTRAAT 51 TELEFOON 66821 Jn Februari begint-onze Lerares: .Mej. C, BARON, Gr. Florisstraat 15, -Schiedam Aanmc Maand., Dinsd..-Woensd,,'7—9 u. NETHERLANDS DISTILLERIES (Kon.' Ned. Gist- en Spiritusfabriek N.V., Delft) NOORD VEST 35—15 TE SCHIEDAM vraagt voor spoedige indiensttreding! /RIIHO-opleiding vereist -Schriftelijke sollicitaties - aan bovenstaand adres. ftö/SCfelEDAM,waarna/ eventuele oproeping,/volgt Gevraagd een/ voor 3 .dagen per week. Maandag, Woensdag en Vrij- dag,' Mevr. Bruins, Rubenslaan ."13,:/' Sdi!«dam, Btl)Ft HES BEIER DOfUÏ HOOGSTRAAT Ui Tel. 69602 Schiedam. Toiletspiegels, 3 del,, kunnen gewoon tegen de muur wor den opgehangen. Glaeplaten y; ronde tafels, thèëmeube- lèn/ glas ,.in .lood, spiegels moderniseren, /en opnieuw verzilveren. -v. Loopik's glasindustrie; Boterstraat 39, Schiedam. Tel. 68945.. Gëlieve geen geld of goede» ren af te geven aan mijn'ge. wezen vrouw A. M, .Vissers^- f Diels.' daar" door my niets wordt betaald. B'. N." Vissers, le Gijsingh.Ktr. 24 a. B'dam- Lotisico trekt. 29 Jan. vol gens, aanwijzing der': Neder landse Staa tsloterij. LptisicO- polissen 2.5Q. Loten worden thuisbezorgd. M. Dollee, Koos de Kapper, Franklin- straat la. Tel. 63587.. Gevraagd ter overname een. irigóede st.zijnd filmopna- metoestel, 3 mm.,eyent.. met projector. Br.: "met opg, van merk en prijs onder no. S 693 bur, vandit, blad. v N.,--,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2