Problemen rond de Ir. Haveman Commissaris voor de Emigratie Succesvolle loopbaan: „Van binnenland piccolo tot directeur Landbouwpolitiek gericht op bestaanszekerheid r Duimstok voor het onnutte naar sterrenbeeld vernoemd W.-Duitsland krachtig tot orde geroepen door Kirkpatrick „Ik zie vol vertrouwen de samenwerking met alle instanties tegemoet Vacanliesprciding: AGRARISCH CONGRES P.v.d.A. Mansholl streeft naar stevig fundament voor verantwoorde gezinsbedrijven Lieflinck wil geen staatssecretaris Kleinste horloge dat zichzelf opwindt Ex-directeur van Kurhaus schrijft boek over zijn herinneringen Dijkdoorbraak door hoge •waterstand BUITENLAND Offers voor een' goede zaak nationaal belang ZOEKLICHT Productiviteit omhoog ~~N Het tracht Oost en West tegen elkaar uit te spelen om voordelen te behalen Vaart op IJselmeer goeddeels hervat Zaterdag 13 Januari 1951 verschillende stromingenen mense lijke beslissingen. Tot heil van de mensen zelf en van Öe gëmeén- .(Van eon onzer redacteuren DEN HAAG. Mr Ir B, W. Haveman te 's-Gravcnhage is benoemd» tot Regeringscommissaris voor dc Emigratie. Dc nieuwe regeringscommis saris, die het meest Zuid-Westelijke huls van Den Haag bewoont, aan de voet van de Loosduinse duinen, weet hoe dc sociale kaart van Nederland V- erl'ul tixiei^On der prof. Josephus Jiita. verijl eptb htf rich te Dei ft al in de problematiek van de arbeidsverhoudingen en het was heel natuurlijk dat in 1933 zün weg hem voerde naar dc Hoge Raad jyari Arbeid en het College, van Rijksbemiddelaars, welker ply. secretaris hü was. Tot 1941, toen de overheidsöruk cn daarmede dc Duitse bemoeiingen, te .zwaar wérden cn Iiy ontslag nam. „Het was midden In de crisis", vertelt ir Haveman.. „In die dagen was ik ook lid van de commissie voor de stmcUiele..' werkloosheid en ik. zat daar op een kruispunt van theorie en. praktijk. De rijksbe- mid.delaars traden op .bij de grote stakingen van die jaren. Tegelijker tijd reisde ik het hele land door voor de landbouwarbitrage. Deze kennis van de sociale, verhoudingen inons land zal bij mijn werk voor da emigratie van groot belang zijn". Na de oorlog werd de heer Have man secretaris van de Raad voor Economische aangelegenheden van de ministerraad en in Londen stond hij voor de Nederlandse regering aan de wieg van de Internationale Vluchtelingen Organisatie. De ka binetswisseling van September 1940 bracht hem aan liet departement van Verkeer en Waterstaat, waar hij economisch adviseur was. De nieuwe commissaris, een zeer innemend man. is getroffen door de overgave waarmede iedereen, particulier cn ambtenaar, werkt aan het probleem der emigratie. „De ménsen zijn-er door behekst", zegt hij. „Zij weten -aan hun ar beidsdagen geen einde te Aaken." Ik zelf geloof pok in de betekenis van de emigratie. „Ik zie het 'als een middel - om onze arbeidsbalans in evenwicht té houden. Door dc verschillende overeenkomsten met de opnemende landen wordt de omvang steeds groter. Het buiten land, kan. in zijn handen wrijvea als je ziet wat er: aan boord gaat Het is de goede doorsnede Van ons volk. Ik zie de samenwerking met alle instanties die zich op dit ge bied bewegen en metjzoyeel suc ces bewegen vol vertrouwen tc- getnoet. Misschien drukik mij het duidelijkst uit als' ik zeg dat het mijn taak zal zijn. om al die be moeiingen te„stroomlijnen''. Om te helpen de juiste uitvoering te coördineren., als de regering het beleid heeft vastgesteld. De gronde slag is er om tot een goed lopend bedrijf te komen, als ik het zo eens heej materialistisch mag noemen, ten volle rekening houdend met de IR. HAVEMAN (Van onze landbouwredacteur) ZWOTXE., 13 Jan. De Partij van de Arbeid heeft gisteren cn vandaag haar vyfde agrarisch congres gehouden, dit jaar in „Odècn" te Zwolle. Het centrale onderwerp voor dit congres was de toetsing van vyf jaar landbouwpolitiek aan dc opvattingen van de Tarty van dc Arbeid. De besprekingen werden gisteren Ingeleid door dc heer C. Egas, lid van de sector agrarische vragen van de dr Wiarrtf Beckmanstichtihg met een rede over landbouwbeleid en boerenstand en door de heer J. Lageveen, voor zitter van de Algemene Nederlandse Landarbèidersboud, die sprak over landbouwpolitiek en landarbeiders.. DEN HAAG Naar aanleiding van opmerkingen over' de 1aanstel ling van een staatssecretaris aan het departement van 'Financiën deelt minister Lieftinck in de. memorie Van antwoord over izjjn begroting mee, dat het niet in het voornemen ligt om daartoe over te gaan. Hij acht .zich persoonlijk verantwoor delijk voor hét algemene finan ciële beleid en acht zich om. die reden verplicht alle voorstellen en maatregelen, die hierop., van invloed zijn, uiteindelijk zelf te beoordelen. Stakingen tegen Eisenhower ROME Uit protest tegen de aanstaande -aankomst van generaal Eisenhower in Italië.bereiden de communisten, stakingen voor. In de omtrek van de Amerikaanse ambas sade zijn sterke contingenten van de gewapende politie opgesteld. .Verdere liberalisatie in Frankrijk PARIJS Frankrijk ia terugge komen op het voorbehoud, dat het gemaaktheeft ten aanzien van de voorgestelde verdere liberalisatie van de Europese bandcL Met in- gang van 1Februari - zal Frankrijk het percentage van Vzijn geliberali seerde invoer verhogen van 60 tot j 75 ft./ ■'L1'/; Het grote doel van de landbouw politiek van Mansholt is de bestaans zekerheid voor het sociaal en econo misch verantwoorde boerenbedrijf, verhoging van de productie, verbete ring van de kwaliteit der produc ten gn verlaging van de kostprijzen. Het landbouwbeleid van Mansholt. heeft het mogelijk-gemaakt dat ver geleken met voorde oorlog, de in dex van het agrarisch inkomen met 73 punten is gestegen, .het inkomën van de industriële: sector steeg 5 punten. Met 'deze vooruitgang échter, heeft de landbouw niet méér ge daan dan het voor een belangrijk deel inlopen van een onrechtvaar dige /achterstand. g. - Sinds de oorlog steeg de'- land- bouwproductie -met 22. procent, de arbeidsproductiviteit in dë landbouw steeg van 100 in 1938 tot 136 in 1950. Voor de .industrie zijn deze cijfers respectievelijk 100, en 92. De agra rische betalingsbalans, zo vervolgde de heer Egas, heeft een belangrijk overschot. Het is de Nederlandse. landbouw, zo zei de heer .Egas, in de afgelopen vijf jaar volledig duidelijk gewor den, - dat zijn bestaanszekerheid in hoge mate gehandhaafd- kan blijven iri\; een -geleide economie. Zonder richtprijzen voor zijn belangrijkste producten - zou het economisch fun dament voor de landbouw zeèr wan kel worden,. De heer Egas bepleitte vestigings eisen; voor de landbouw/en. bevorde ring van de emigratie; vooral van gezinsemigra tie. De belangrijkste wijziging in de sociaal-economische en .politieke koers in het na-orlogse Nederland is van zegenrijke invloed geweest op de positie van de. landarbeiders, al dus de heer J. Lageveen. Nog .lis achterstand - van de land-, arbeiders niet geheel opgeheven.. Blijven de verschillen in sociale po sitie tussen de arbeidersJn de agra rische en overige bedrijfstakken be stendigd, dan zal de vlucht uit de landbouw niet tot stilstand komen. Wonder van Zwitsers precisie-werk; (Van een DTzer verslaggevers) De Zwitserse Etema-fabriek. is er in geslaagd 't kleinste1 automa-. tische horloge te vervaardigen. Het uurwerk 'windt zichzelf op door de bewegingen, die de drager maakt. Heeds vroeger zijn dergelijkehor loges gefabriceerd, maar slechts in V,heren"-formaat. Kleiner kon men. niet gaan, omdat de moeilijkheden toenemen naarmate de onderdelen, kleiner worden. Men heeft nu het robijnenlager van het opwindme- chaniek vervangen door een ko gellager mét1 vijf kogeltjes van een duizendste gram en een doorsnee van 0.65 rami Het lager zelf is niet, groter dan een: luciferskop. pterna-Matïc is de naam wagr- nn'cler het kleine automatische uur werkter Avéreldin de handel wordt .gebracht. rijn camere. boopt dat met de uitgave tiefs bereikt wurdt. iets posi- (Van onze correspondent): HAARLEM. „Als U- trilt reefen hoe ik in Egypte een reis met cue Is, kamelen en treinen maakte tnet de koning van Siam, dan moet b mijn bock maar eens lezen." En daarmee voorkomt de heer J. Huls- ker, ex-directeur van het Kurhaus té Schevcningeucn eindeloos inter view. Dat binnenkort verschijnende boek -daar staat cdes in wat een nu 75-jartge zich herinnerde uit zijn hólel-loopb'aau. ..Van piccolo lot directeur' luidde de titel. VVa?it zo teas Toen hij veertien was. beeon de heer Hulsker als piccolo bij het Oranjeholei. „Maar binnen het jaar. ben ik met -het opgespaarde geld naar het buitenland getrokken, vooral oratie vreemde talen machtig te worden" En mét België begint dc lange rij van landen, waar de heer Hulsker jaren beeft gewerkt. „België. Frank rijk, Duitsland, Ierland, Schotland, Zwitserland,. Italië, Egypte. ;Ik kreeg steeds bétere functies .want direc teur word je niet in enkele ij aar tjes!', verzekert h IJ glimlachend. „Bijzondere voorvallen tijdens mijn vijfentwintigjarig, directeur schap van het Kurhaus? Ik zal hooit vergeten, dat Richard Tauber niet voor onze gasten wilde zingen toen lhj bij ons dineerde. We hadden de. pogingen daarom, maar gestaakt en letten alléén nog maar op zijn be-, stellingen. En plotseling, na de tw.ee en dertigste fles champagne, wer den we verrast door: „Madeben. mein Madchen". Ziet u. dat zijn dingen, die je niet gemakkelijk ver geet." Het boek staat vol herinneringen en de heer Hulsker zegt, cat hij ASSEN. De hoge waterstand bij Hoogeveen heeft Vrijdagavond ten gevolge gehad, dat dc dijk van een zijtak van de Hoogcveeri.sc Vaart is doorgebroken. Hierdoor "is 30 hec tare weiland overstroomd. De stand van het water in het kanaal was 35 centimeter boven het hoogst toelaat bare peil. Om het water te spuien heeft daarop de Rijkswaterstaat; ge last de duiker nabij Meppel te ope nen: f N-p- Ook bij- deze gemeente heeftmen last van het hoge water- Kelders zijn onder, gelopen en door de stij ging van hei peij. van het grond water zijn enkele straten over stroomd, - Op vele plaatsen in Friesland is dé stand van het water eveneens zeer hoog. Op de weg tussen Grauw en Akkruxn rijdt het ver keer door. het water. Radio Medan en Surabaja staken Nederlands program; DJAKARTA.. Op 1 Februari zal het Nederlandse programma van radïo-Medan en radio-Sixraba- ja ophouden te bestaan; daa rna zal alleen Djakarta nog een Westers programma verzorgen, dat echter door,, verschillende regionale1 zen-' ders.gerelayeerd zal worden: ZONDER en'ge dwang of "bin- T AKE SUCCESS leeft nu la denrt voorschrift, enkel slechts -I—afwachting van het .antwoord op advies van het Centraal Werk- van Peking op het nieuwste voor- comité Vacantie, hebben grote stel van de zogenaamde commis- groepen van de Nederlandse be- bt in hun de Dcric- resultaten PP nnfAw.ist' reluk sie van drie tot een wapenstil» eolking wuagipü fiebraebt in hun S'Veu" «KÏÏ canhes vahen hun ra:e dasen en thans p|olscling bsreid zouden vveken op .e nemen. Ket geno.c - bun zcgcviereiide opmars at dal he.!. vonge. jaar een brekcn. 5,u bij de Er zal duidelijke vacantiespreiding viel te breken,wil' maand vr.c! minder druk is ge- fnde s 0o\er^JYeA;^^11 J}™- weest dan in voorafgaande jaren een kat en rood-Ch in a ecu het geval placht te z)jn. In 1950 sor te noemen. In elkS^val biedt heeft het openbaar lager onder- djt het voordeel, wijs vrijwel geheel gevolg gege- langer schpjlevinsjc n.et de vaar ven aan de richtlijnen van het bij zonde- »n wier 1 half Juli. t :n begin- 1 4 i dat voor bij zonde- heid behoeft te spelen cc" si tuatie. 'n lichaam als de Verenigde Naties onwaar dig. Veel invloed op de oorlogvoe ring zal een der gelijk besluit echler niet heb- 'In het Centraal Werkco mité. De bij zon de- rc scholen g vacantie half j§ zou moeten 3 oen deden dat voor 57*:-, de bijzonde- re scholen waar- g voor 22 Juli als begindatum der ben. In het midden van het vorig 5 vacantie was geadviseerd handel- jaar oesloten de Verenigde Na- H den voor 31.5% dienovereenkom- ties volkomen terecht! zich H stig. Wanneer men weet dat de tegen de communistische agressie beide laatste cijfers in 1949 respec- in Korea te verzetten- Manr dit 1 lievelijk 12% en ,49% bedroegen, hield niet in, dat zjj bereid wa- r=. dan ziet men. dat de gedachte van ren op het Aziatische vasteland de vacantiespreiding veld wint.-Er een totale oorlog tecen de mil- f bestaat, nog een, alleszins bcgrij- lioenenlegers van China te voe- k oclijkc. weerstand tegen, die cch- ven. Een dergelijke bereidheid, ter gaandeweg wordt overwonnen, die met misdadige dwaasheid ge- Dat is verheugend, omdat deze lijk te stellen zou zijn. bestaat weerstandvoortspruit uit eigen thans evenmin. Men zal mnetea ongerief dal wijziging van vacan- voortgaan deze agressor met be- tieplanned meebrengt, met dc va- perkte middelen te verhinderen, cantiesprcidmg daarentegen een lustig van de vruchten van zijn slgemeen. ,en nationaal belana is a?rcssje tc «nistcn. Hoe dit Ha h«>. cient' te geschieden van een gemoeid, dat bruggeïioofd bij Poesan of van ding die grote bedryven te- japan Ujt door een economische genover de vacanüespreidmg jn- blokkade of door welk ande? nemen nog altijd teveel wordt middel ook is een vraag, wel* onderschat. Want vacantiesprei- ke beantwoord moet worden door ding is met-alleen van betekenis de manncn.^wler taak bet is. da voor de lïoreca-'oedrijven. maar wereldstratcgie der vrije naties bover.al een middel om drukte ir» *e bepalen. En voor ons allen, vervoermiddelen en recreatie-oor- gewone stervelingen, die zich dpo te verminderen, dat wanneer "'el 'ch' aIvtaSen. of he. nut het wordt toegepast de recreatie „ca\ ïfeSbltk: me™ beter aan haar doel doet beam- pijll 3raart dSp Iecepraal be. woorden en daardoor kan bijdra- )oofr, staat het te bedenken, dat, een tot een groter prentattever- naar gesehiodenis leert. oHerj mogen van ons volk in zijn ge- voor een goede zaak bijna nooit hecL 1 te vergeefs worden, gebracht jMHiiniÉgiÉp - DEN HAAGv— In verband met het bereiken van de pensioen-ge- 'fechtigde leeftijd op I Februari zal dr. ir. W. J. H. Harms en, binnen- kort heengaan als directéuivgeneraal van de Rijkswaterstaat, Fas als men gaat meten," kan worden uitgemaakt, hoeveel er nog ontbreekt aan het gebruik van TIJD, ARBEIDSKRACHT, MACHINES en MATERIALEN in de bedrijven. Zijn er meetinstrumenten voor de productiviteit? Daar is in de eerste plaats iets, datmen stan daard-a r b ei d s-: t ij d heeft genoemd en waarmee men de w er k e l ij k :;b est d e a r e i d s t ij d kan gaan vergelij ken om te zien in hoeverre er nut tig gewerkt; wordt of niet. Wat is nu die standaard-arbeids tijd eigenlijk? Men komt er alleen maar achter door z.g. t ij d s t u die sj', Iemand, die er speciaal verstand van heeft, obseiveez*t. de- handelingen en ont leedt deze:in kleine onderdelen, die worden opgetekendtegelijkertijd met de er aan bestede tijd in se conden. Hij let ook op de vaardig heid van de werker en de zwaarte van het werk zelf. Achteraf gaat hij nu -aan dit soort onderzoe- die onderdelen schiften kingen niet iemand kan m no 9.",zske 1 ijke en zetten, die er verder niet v e rmjjdbar e en zet veel meer .van weet, dan die-man niet zo erg goed gezind zijn of blijven. Geen' wonder:' men dient te weten w a a r o m zó n studie gebeurt en Deze tijdstudies kunnen de productiviteit enorm opvoeren, zonder dat er en let v daar goed op uit volgt, dat de.arbei- daarom moet degeen, die ders als zodanig het phy haar rverricht,-: op zijn siek zwaarder krijgen, minst ;in.staat. zijn zelf. te Het wordt., alleen1 maar vertellen wat hij doet en doel m a t i. g e r. daarvoor moet hij zijn En de productiviteit eigen werk zeer goed be- moet omhoog', grijpen. (Wordtvervolgd)-: Hoe het niet moet. 1 We willen het nu eens hebben over de. tijdstudies in het fftafisch bedrijfdie zobelangrijk zfinj aan gezien er verhoudingsgewijs zoveel arbeid wordt ge- bruiktk v- In een boekje van de Federatie der Werkgevers* 'orgdnisaiies inhet boekdrukkersbedrijf over de pro ductiviteit kunt u het volgende voorbeeld vinden*.. Schrikt u.niet.' Men bepaalde de standaard-arbeidstijd van het in stellen en 'toestellen van drukvormen op een be paalde pers. De tijdstudieman maakte 13 tijdstudies. De totale observatietijd bedroeg 29 uur .40mi nuten. Toen hij de onderdelen gïvg onderzoeken, bleek die 29 uur enz. te bestaan uit18 uur 35 niinutért noodzak e l ij k e arbeid en 11 uur 5 mi nuten vermij db ar e arbeid! Ja, .ruim elf uur van de 29 oftewel 44 was on- .nuttig gebruikt! Voor de technici tui lien we er nog ken en dan een tijd af- even bi) vermeldendat xian die' elf-uur meer dan lezen. Dan:komt er niets drie uur was verknoeid met ivachten op perscoTrec- van terecht en dan zal tie en meer dan anderhalf uur aan een foutieve heid en zwaarte; van: het meji'zien gebeuren, dat werkmethode. werk dus# zijn verrekend, de arbeiders," die worden pat aUes kost millioenenl U begrijpt wel, dat u geobserveerd,'de tijdstu- (Wordt ook vervolgd) „Ik ben lid vaneen w'óningbniiwveréiiiging", zo schrijft ons een van onze lezers, „die niet meer geheel zellslandlg: is, doch Innctloneert onder toe zicht van het gemeentebestuur. Anderhalf jaar geleden werd mijn huur door het bestuur mel;5% opgeslagen. Ik betaalde1 vnor miin. woning, «én maandhuur van 34.—, des de huur werd toen f 35.70. Dat was inclusief ■water lid ding, die trouwens nimmer apart werd betaald. PeT'1 Januari werd deze huur' met 15ft verhoogd en men specificeerde dat als volgt:.huur 34.—; waterleiding 1.70; 15ft van 34.— maakt 5A0. tezamen 40^0,. Mijns inziens aldus nó g st éeds onze briefscbrü ve r mag een particulier zoiets niet doen. Die kan alleen 15% van de oorspronkelijke huur nemen. Waarom ban een gemeente 'anders handelen?" dient inderdaad van de oorspronke lijke huurprijs van 30.— te wor den uitgegaan, omdatde regeling volgens welke het geoorloofd was bij inwoning een toeslag op de huurprijs te leggen, bij het in wer king treden van de nieuwe huurwet is komen te vervallen en. daarvoor de goede werkmethode en de, goede, volgorde der onderdelen op papier, voorzien van de stan daard-arbeidstijd, waar in de factoren vaardig dat hij pp een 'stopwatch moet kijken, dié "afdruk- Deze huurder maakt zijn tvoniog- bouwvereniging dan welde ge meen te ten onrechte verwijten, ómdat hij In. de veronderstelling verkeert, dat de 15% huurverho ging becijferd moet worden over de oorspronkelijke huur van 34. die vóór 1943 werd geheven. Dat is echter niet het geval. De nieuwe huurwet bepaalt, dat van woningen en bedrijfsruimten die vóór 27 De cember 1940 gereed zijn gekomen, de bp 31 December gelden de buurprijsmet 15% wordt verhoogd. Iri "het onderhavige geval moet de verhoging dus worden be rekend over de huurprijs van 35.70, echter pas nadat daarvan eerst de waterlëidingkofiten zijn af getrokken. Dat is hier ook inder daad geschied. De woningbouwver eniging of de gemeente heeft hier dus volkomen correct gehandeld en is op precies dezelfde -wijze; tewerk gegaan als een particulier ook. zou hebben moeten doen. De dwaling, waarvan onze brief schrijver het slachtoffer is, is een veel voorkomende.Zij is ontstaan, omdat men; huurverhogingen, op grond van welke reden dan ook wettelijk toegestaan, verwart met verhogingen, die het gevolg van inwoning zijn. Als h^t zo is, dat oen huis, dat oorspronkelijk een huur van 30.— opbracht, op 31 December 1950 een huur van ƒ33.— doet, omdat de huurder inmiddels inwoning heeft verkregen, dan QmokkÏlen iaripr Nad^rlai proeven bij Los Alamos in Nieuw- geliielhebbers tracht te zorgen, er Mexico in 1945 is dat - niet meer is teveel vakkennis nodig dan dat uw- het geval geweest - men. tot gesmokkel zijn toevlucht ALGEMENE Begraafplaats le Het óntploffiTigsterrein is 12950 kunnen nemen. II In Amster- VJ uitgeest verkeert in verval. kff.2 croot. of iets meer dan 110 km dam .«1», 'n»195° ,23'a njwteldiel- Zij |s eisendof van de Ned. Hcrv. in het vierkant. Wat een aardappe- gallen (475% met succes opge- Kprt;, maac net beheer is bij het' 'en zouden daar verbouwd kunneu Ids'i, en misdrijven gemecnlebestuur. dat in meerder- worden, ais het eoede 'bruikbare met succes opgelost) De er:- heH rooms-kathoi,ck is. Grondruil grond was, want het is een derde m">al:,elt Tbans beheersoverdracht allerlei ande- Nederland. 1S er pseudo-vogelpest te Overveen re pogingen zijn mislukt, zodat alle bij Haarlem. Alles wordt gedaan, vertrouwen gescLvA.- is. En het Fmtimninn vn om> uitbreidingtc voorkomen. kerkhof vervalt verder. Vier Ctconomica, e.a. broers te Middelburg hebben kabels dit woord treft en koperdraad ..van de Zeeuwse ieder Nederlander direct in het PPn aVar oeledcn ~aaen de Fdertriciteits Mij. gestolen, cn ook hart. Zuidalrikaanse bladen bewe-l v a bronzen sluisdeurschoenen in Veere. ren dat Nederland na de bevrijding Middelharmssers hun mooie hea. werd voor een habbekras ver- voor i«edF.Tland bunc voor con rnllliocc pond sier- en Mérv. Kerk in vlnmmen nagaan, kocht, om maar le kunnen crin- ken. Toen koning Faroek zlch in het vorig seizoen le Deauvtlle ver poosde schepte hij behagen in een knap Amerikaans meisje dat zich aan danskunst wijdde, „hoewel" haar vader multi-ratllionnaix was (restauratie-bedrijven). Deze vader is nu zeil uit dc hoogste ramen van een van zijn bloelendsle bedrij ven naar beneden gesprongen en zo ongelukkig neergekomendathij het niét overleefde.iV. 'Een .14- jarig meisje te Mcaux trra.> heeft' door "haar. nukkighèid cch 17-jarige „modeljongetT zóver gedreven dat hij in een raast van het lichtiiet; klom. de hoogspanningskabel greep' enverkoold neerstortte. De. 14-jari- ge wandelde hand-in-hand met een. - ander vrieodjz verder.... Daarom! AAN het echtpaar Dijkhorst, dat op 22 Januari de dag van zijn U5-jange huwelijk'herdenkt, is door' de buurtbewoners van Barneveld een reusachtig krentenbrood van twee meter lang aangeboden. Het brood weegt 52 pond. Tevens ont ving het echtpaar van de buren een enveloppe met een inhoud,1 die ook lang niet mis was. p*EN SCHIP vaart uit, een schip vaart thuis ,uw.iri!U <11U11U, Jets onopvallends, doodgewoons. Toch blijft ieder schip ouder alle zanffvosels heeft CG<5mnJcke!H uit m„»u* omstandigfteden iets bijzonders. Zo de Groole Beer die m de laatste Zuid-Afrika. Van Nederlandse zhdé T h TH jaren 2000 zioacr-zteken en geioondcn thuisbracht UÜ Indonesië: zijn wordt dit heftig en met bcwijsruéi- ratie 9ewerkt. zoaai thens het ka- debarkaties verschaften menigmaal een brok in de keel. Naar Indo- teriaal ontkend; bovendien, zegt Ne- rakteristiekebedehuis weer ir* ge- ncsië nam het 11000 rose en bleke khaki-mannen mee, uit Indonesië dcrland, dat voor 6,5 milliocn:. vo- bruik kon worden genomen. bracht het 16000 gebruinde, laaie, zwijgzame mannen mee terug. Rede voeringen, muziek, gejuich en gepeste stilte heeft de Groote Beer langs ftjn bceq laten afglijden als brekende golvenDe laatste COT was eer. man die vroeger internationale voetbalwedstrijden scheidsrechterde, kolonel Mutters. Ook hfj is van dc 17 maal 13.000 kilometer stil en sfreng geworden. Toch kan "hij vertellen -— liefst óver de geitoeglijkp dingenwant j och t al die andere dingenwaartoe? AHij heeft kinderen gébracht naar eniigraiitenvervoer, naar het Verre Kieuw; Guinea, wel honderd. In de Oosten. buurt van-Singapore kwam Sintér-Zolang het- duurt klaas aan boord en laat deze nu,. Totzijn laatste ademtocht drie Maleis gesproken hebbenPassa- zware dreunen op de fluit Nie- giers stuurden am. bloemen naar mand die er ooit mee voer. ofhij het directoraat Vcrxecrswezen en za! de echo ervan voelen dreunen betoirectcraat Verkeerswezen tele- m zijn hart. Die ouë, trouwe Grootc grafeerde terug: .Jleel aardig, maar Beer, oja!.-.. is het geen vergissing?.... Mcl het jongste oudejaar bakte de Grootc Beer 8500 oliebollen cn een paar duizend staven banket en ik weet niet hoeveel speculaaspoppen en borstplaten...Want Holland blijft nu eenmaal'Holland.- waar ook ter kort Las Vegas lag in Nevada, wereldv.... want de Amerikaanse atoomener- De Groote Beer wordt afgedankt giecommissie laat er proef-atoom- als hospitaal- en troepen transport- bommen ontploffen op de bombar- schip; zij wordt verbouwd voor- dements- en schietbanen." Sedert.de Las Vegas T AS VECAS ligt 'te Nevada. Misschien zeggen wij binnen- in* de plaats een nieuivè regeling is: getreden, die wij reeds uitvoerig hebben besproken. Voor zover ons echter bekend.'is inhet ;zojuist be handelde géval van. inwoning geen 'sprake.' .V;. W Bij woning\vetwonihgen zal men er overigens goed aan doen. het hier gegeven voorbeeld niet klakkeloos, toe te passen. Immers, de nieuwe, huurwet bepaalt, dat de huurprijs van woningen waarvoor "financiële steun, door de overheid is'verleend en die na 27 December 3940 zijn. ge bouwd, door dé minister kan wor den vastgesteld., 'f r- Jodiumj in. het bróód 's-GRAVÉN.HAGE Ter voorko ming van kropzièkte is volgens een thans verschenen koninklijk be sluit bepaald, dat de minister van Sociale Zaken voor bepaalde ge meenten of delen daarvan kan voor schrijven, dat gejodeèrd zout in het brood moetwordenverwerkt en dat in bakkerijen alleen jodiufnhou- dend zout aanwezig mag zijn. NEW DELHI. Óp 1 Maart van dit jaar zal de bevolking van In dia naar schatting 351 millioen zie len teller, tégen 319 millioen in 1941. Advertentie L Ml) Ze hebben 93 mooie meiajet gei^aag^ l boe -moet de mait Uwer aromen zijn 39 hebben geantwoordh3 moet in bet Nederianda eifta! spelen 34 hebben geantwoord; Hg moet kunnen zingen als Bing Crosby - 19 hebben geantwoord: hij moet ogen hebben als Charles Boyer 1 heeft geantwoord: geef mij maar een goed gebtnnenr- de, hardwerkende, zorgzame man, die V avonds gezellig bij me zit met een kopje thee en een pakje Bond Street- alle ernstDe sigaret met de record ontzet l RONN. De Britse Hoge Commissaris In Duitsland, i»lr Ivone Kirk patrick, heeft Vrijdagavond West-Duiteland In scherpe, bewoordingen gt- waarschuwd voor de politieke instelling, die Irachl Oost tegea West uit te spelen'om ogenblikkelijke voordelen voor Duitsland te bereiken. „Een man van Mars. die Duitse kranten, zou lezen, zou de indruk krijgen, dat bet Duitse volk bij iedere gelegenheid een graantje wenst te pikken, zo wel bij Rusland als bh de Westelijke geallieerden en dat het Duitse volk geen behoefte heeft aan byzonder vriendschappelijke betrekkingen met wie dan Dok," zeide Kirkpatrick. Neutraliteit in het huidige con- die. welke de landen tarten, waar- fliet was volgens hem niet aan- van Duitsïands voorspoed en veilig- vaardbaar. Duitsland moest zelf be- heid het meest afhankelijk zijn. slissen, of het met de Westelijke Deze voor de Overzeese Club to mogendheden wenst samen te gaan.Hamburg uitgesproken rede heeft doch nam het die beslissinc dan zou opschudding venvekt. het zich nok dicnovereenkorastik moeten gedragen. Kirkpatrick sprak dc overtuiging uit,* dat de Atlanti sche gemeenschap Europa Oen soli de basis gaf voor hoop op de toe komst. „onafhankelijk van hetgeen Duitsland- zal besluiteQ". Sluit het zich bij het Westen aan zou dit een geheel gewijzigde instelling in Duitsland vereisen. De Engelse Hoge Commissaris vindt, dat het Duitse volk weinig begrip heeft van de opofferingen, die een bondgenotschap meebrengt. Er zijn weinig tekenen van openlijk verlangen om het standpunt van an deren te begrijpen. Men heeft allben aandacht, voor het.Duitse standpunt. De populairste redevoeringen rijn DEN. HAAG. De toestandvan het- ijs in het IJselmeer is nü zo danig. dat Vrijdag in beprekte mate gevaren is van Kete'.mohd naar Am sterdam, Den OeverAmsterdam, Hoorn—Amsterdam. Enkhuizcn— Stavoren. Langs de oostkust van het IJselmeer bevindt rich nog vast ijs van. even ten .zuiden van Urk tot Kormverderzand. uitgezonderd voor Stavoren.. Bij het binnenkomen van. deze .haven wordt gratw BlPenhrvV- hulp geboden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3