erenlivorstelt zich hoven de ramps 1 levenswet: Zeeuwse zijn, hard werken zuinig Colijn als diplomaal Moet U eens hóren! ffl die steeds weer „in het nieuws" is Na vierhonderd jaren eindelijk zelfstandig Rusteloze vijand Dp zee heeft geen kans meer vf Jims m iSll Westkapel letoen West kapelle. nu: K EN WERELD Verweerd, maar gezond Vertrouwen Te klein Gronduitgifte in Noor' Zaïefaag 13 jaiiuari - - - T ANG ia het de. ambitie ge- I j dentschap op de Economische west van dr H. Colifri. OgfrgMt Cttlive in minister ven buitenlandse za- vaderlijke welspre- Uen U worden. Het wat een kendhtnd, zijn onmwkcnbaar grote vrees van het departe- persoamyfe ^ezag .maaJcteiv een ment op het Pioin, dat 6otü* voprtremyke mdrwk. memand daar ooit als hoogste chef zijn glimlachte als hv soms de Sn- intreien doen zoic. Daarvoor grammatica en uitspraak ontbrak deze eeuwige candi-S; «fl erg Ie kort deed. Hig had dact ;de<-vakkennis,naar de- respecteronder, mening van de specialisten: Er was .een slotvergadering. Op zich zelf uias daa-nmn: De&elgen hadden een reaalu- zeerrveeVUV}ddr. IK heb ).C6l$n?%:.:tie ingediend.: Colijn vond fe-': op internationaal gèbied nogal récht dat deze slechts tijdver? eens grove: fouten zien begaan. Maar hij had een, .merkwaardi ge cave om die te doen ver geven o) zelfs'te herstellen. Colyn tvas een staatsman van echt Angelsaksisch type, die zelf van de dingen icemig weet, maar die zich grif %laat voor lichten door deskundigen en HERINNERINGEN (aan internationale politici) van - Dr M. v. Blankenstein den het aldus verworven in zicht uitstekend toepast. Het is; geen toeval dat zijn beide wer ker. die hij werkelijk zonder assistentie van medewerkers geschreven heeft, aile twee verbluffende misgrepen waren: Zijn brochure over Ned. Indlë in 1923 en zijn beruchte bro- i churc, kort na .de Duitse inval I -geschreven. De Engelsen kenden deze, hun zó vertroutode eigehaar- dlgheld en wisten er soms par ty van te trekken. Zij wezen Colijn graag een internationale taak toe, waarin -hij hun, be wust of onbewust, nuttig hen zyn; En van andere taken lies opleverde. Met algemene sympathie men. is een voor zitter of men is het niet zei- de hij, dat „onze Belgische vrienden hun resolutie wet zouden intrekken." Hij veinsde hun protest niet te horen, zijn hamer ging neer. Dat was wat pijnlijk, omdat Nederland juist net befaamde Belgisch-Ncdrr- i landse tractaat verworpen had. JJ Er waren echter géén kwade w pevoigen. I Erger was wat hij even later deed. Hij maakte,bij het op roepen van de delegaties, eén grap op „eén partyüje letters", waarmede de Sówjet-Unie haar. naam aangaf. Ieder schrok. Men kende de gevoeligheid van de R-issen, en het was hun eerste, grote. internationale conferentie sedert 1922. Inder daad, sij briesten. Die middag waren Co'tijn en ik getweeën aan het noenmaal de gasten van de Deense mi nister van buitenlandse zaken. Ik vertelde hem van de woede der Russen. Hij scheen het a.l te weten, en zat er merkbaar vice in. .Waarom Jccwuen die hu niet eens by vie? Ik zou hun zn goed kunnen helpen", zo zei de hy. Waarin, dat laat ik terzijde. Die middag ontmoette ik enige van de. Russische gedele geerden, mij sedert enige jaren weer, zoals van het. door Co- goed beleend, np straat Zij lijn verwachte' presidium van - de grote r o ntwapenlngsconfe rentte van 1932hielden zij Rent zorgvuldigwég.- :/v TwpiaChl'CoItfh' toas'dit.' Zijn eerste, waardigheid van be tékenisin het internationale teas een belangrijk vice-presi- De PTT en de uitkering I ■iian de 5 procent. Het berichtje over achtërstand bij derlijk, dat hij altijd toet uit-w de loonadministratie van de PTT. I noawer moest. zijn. En een n i van 6 v aardig verteller. Cntiek vêr- klampen mij non, geven lucht aan hun verontwaardiging. Ik breng huh' de boodschap van.' Colijn over.ffNoott gaan toy; naar dié man toe, die „olie magnaat" enz. „Nooit nóóit zeggen" 'antwoord ik lachende; het zal best de moeite waard sim:" .De volgende morgen ontmoet iJc hentreér. Zij steken de straat over naar mij toe: ,J$u, wy zijn toch maar naar Colijn toegegaan. Dat is. een kerel" zeggén zij, met eerlijke bewon dering. Dat kon 'Colijn. Hij verstond dë zeldzame kunst, fouten - te herstellen. Tact had hij niet, maar beleid. ••-it.». Het verheugde nty' altijd, hem inv de vreemde te ont moeten. Hij- was een prettige en hartelijke gastheer. Zó va- voorkomende in uw blad van o Januari j.l. is juist, maar kan nog worden aangevuld. Toen was vast- gesteld, dat met ingang van I Sep tember 3350 een tweede toeslag van 5% zou worden uitgekeerd, ontving het PTT-personeel in de maand Oc tober bij wijze van voorschot een bedrag, dat overeenkwam met deze toeslag over drie maanden, waar van dan nog vijf gulden werd in gehouden tor vereffening van even tueel verschuldigde pensioenrente. Op 31 December 1950 (vier maao- den na de 1ste September) had het PTT-personeel dus nog een maand toeslag tegoed, alsmede in tsl van gevallen eer. bedrag van f5,-. Het zou wel van begrip voor de moei lijke geldelijke omstandigheden de zer ambtenaren hebben getuigd, in dien dit achterstallige voor de 31ste December was uitgekeerd. Temeer, omdat velen op 1 .Januari de ver hoogde huur te. betalen kregen. Uit betaling van d't achterstallige loon heeft nog niet plaats gevonden. M. DE JONG. droeg hy uitnemend. vele kicomeiers lange wegen, die hij heeft aangelegd, van het gemaal dat eindelijk een grotere capaciteit zal krijgen, van sloten en afwate ringskanalen. die allo opnieuw moésten worden gegraven. Het is ren gigantisch karwei, de taak om Walcheren niet alleen te herstellen, maar ook te. verbeteren. ..We stonden vijf jaar geleden voor een tweeledige opdracht", al dus ir Wiersma, hoofdingenieur van de Polder Walcheren, als wij in Middelburg, in zijn nieuwe gebouw, tegenover hem zitten. „Natuurlyk moest de oorlogsscha de hersteld én het land worden verbeterd en opnieuw verdeeld. Boerenbedrijven van drie tot vijf ha rooien het niet meer in deze tijd. Het minimum is acht tot tien ha. En het Rijk heeft ingezien, dat nü de gelegenheid, om Walcheren economisch en agrarisch, te saneren, moest worden aangegrepen. Het ka pitaal, daarvoor nodig, is beter'be steed dan de-./.millioenen, die even tueel later in- de vorm van steun zouden moeten worden uitgekeerd"; „En wat houdt- die verbetering worden verdeeld. Vandaar, dat een groöt deel van de wegén moest worden vernieuwd. de afwatering zeer veel moest -worden verbeterd,- en nieuwe bruggen moesten komen,1 het gemaalversterkt en de sluizen gerestaureerd moesten worden".. - En dit was i'dan de taak van ir Wiérsma. een extra taak, want rijn gewone; wérk; beslaat:" hierin, dat hij1 WIJF JAAR zijn de dijken dicht. Vijfjaar lopen de golven weer op Walcherms v bazalt te pletter. En binnen de dijken zijn de boeren uit de modder gekropen. Zij hebben het slib van de landen geschept en de gevels der huizen be vrijd van mosselschelpen. Land, eens verdronken onder water en zand, heeft weer vrucht gedragen. Huizen en schuren zijn opgeiaDt en nieuw gebouwd. Dat kon, want de zee kreeg geen kans meer en het Zeeuwse ras is stoer als de dijk Hoe is het nu, na die vijf jaar, met Walcheren? We hebben het gevraagd aan de ingenieurs, die werken aan het herstel, aan de boeren. Zii hebben zich niet op de borst gekJopt en gezegd: Het gaat goed: Zo zijn de Zeeuwen niet. Maar dat het er goed gaat, is wel zeker. We hebben het vastgesteld tijdens een rit over het eiland, we hebben het kunnen concluderen uit wat men ons vertelde. Over een paar jaar zal Walcheren, weliswaar nog wat kaal, toch de tuin van Holland weer zijn. We staan, iériyat verloren in de storm, op de hoge dijk van West- kapelle. Dé Zuidwester jsagt dreu nend de golfruggen óp hét kleine eiland aan. Maar het is geen vraag meer, of déze zeewering ze keren zaL Ze klotsen, kapot tegén een bastion van beton.' Een wie. zich omdraait, daar boven op die dijk, *n zilte smaak op ;_dé lippen, ziet'West-, kapelle.... gehavend, maar veilig. O ja, de.wind raastwel de aijk over, het land in 'en daar heeft hij nog vrij speL Geen bomen vangen hem op; hier en daar kromt een wilg, hol. van ouderdom, onder het geweld van- de storm, maar dat is geen tegenstand. Als wij in onze kleine auto dit vlakke land inrij den, lijkt het of we gemakkelijk door een windstoot over het eiland geblazen kunnen wórden, van hfet ene eind naar het andere. Maar éven rustig als het wagen tje door; de regen snort, vertelt ir Ort, die naast ons zit, van de ,jH*\hebbert menseórgeKouden!?"^ -En.:}iel antwp^rd\lüidh .ïv l 'f %Ik wandeldfi Jcorï-nadatde' dijk was1 ge- jtnj; de:Jjyjj0:j'Va0. "C;tZ.oul elandc"iDé mijnén 'sfi^Mi-'^wdren nog- niet opge ruimd en het slib lag •nog een meter .hoog op het land. Toen:wasdaar 'ten boer aan het werkeen Jobse misschien, of -een Wisse. Tien vierkante meters van zijn erf was schoon. Eh wat zijn tien meters - van een Zeeuws erf ttJe. schiet al op" zei ik, om hem. moed in te spreken. ,J(iek és hier/' en hij veegde met zijn mouw het zweet van zijn voorhoofd. Nog een weck, dan kan de vrouw weer komme. M'n huüs is dicht. De schurc nog nil, maer dat za'k'ok nog doc'è Me motte ommers weer an de slag?" Het volgend voorjaar had hij gerst geplant op een perceel, dat onder zand was bedolven. Een storm nam het zand mee en de gerst plantjes waren nergens 'meer. Hij heeft niets gezegdmaar wéér gerst geplant. Nu woont hij in een'nieuw huis cn zijn beesten staan in een nieuwe schuur. Van - hypotheek wilde hij niets weten.- wezen, dat is hier de levenswet. Zeeuwen mopperen niet, ze wer- ken. Ln met hun eigen handen bouwen zc Walcheren weer op." erop toeziet, dat de dijker» in goede slaat zijn. Hij is dé man;die na mens heêl de Walcherense bevol king de zee te^ lijf gaat en, zo zegt 'hij, „deze vijand laatje. ;.nooit roet. rust. Een 'Noord westerstorm ..kan -.op een morgen voor tienduizenden guldens schade aan de dijken, aan richten?.; v „U"weet dus wat u te doen staat; Watdenkt u, zou het lukken?" .zijn hier pp Walcheren veel. bezorgde; gezichten gezet, toen we vijf jaar geleden begonnen. Maar de bezorgheid is aanzienlijk afgeno men. Het ziet er naar uit, dat wjj „De herverkaveling, moet opnieuw onder boeren reedsin... stelling. 5 van déBarmcr Verklaring V werd geformuleerd: „Wijverwerpen de .valse leer. als zou de Staat, boven zijn bijzondere opdracht uit, de enige' en totale ordening van het menselijk, leven moeten en kunnen worden én al dus ook de plaats en de taak van de Kerk overnemen. Wij verwer pen de valse leer, als" zou de Kerk Nederland vare met Nederland De incidenten, die dezer desen hebben plaats gevonden bij het ver trek van de Oranje" uit Djakarta, zijn voor mij aanleiding de vraag te stellen of het geen lijd wordt de; Indonesische bedienden cn schepe lingen, die vooralsnog op Neder landse schepen aanwezig zijn, te doen verdwijnen. Niet alleen vele Nederlandse werklozer., zcuden hier, wel bij varen,' ook .de. Indo-Euro peso groep, verbliifhóudend in de Rrpuhliek Indonesia, cn vooral de jengeren daaronder, zou met en thousiasme bereid zijn in vrijkomen de vacatures te voorzien „Neder land vare met Nederland" zij ons devies. ^DJURUMUDI". Te Den Haag of in Den Haag Totnogtoe heb ik steeds gezegd en geschreven te Amsterdam maar in Den Haag, in De Bilt, in Den Briel. Ik geloof echter .volstrekt in het gezag van mijn krant en nu zie ik in uw blad geregeld te Den Haag. Daarmede in overeenstem ming heb ik mijn kinderen ge-: vraagd voortaan te zingen; Te Den Haag daar woont een graaf, En. -zijn zoon heet Jantje enz. 1 /v /•.--1 j' M. B. De Duitse kerken zijn steeds weer S1ih ket nieuws". Men Llc hoeft slechts tê denken aan de belangrijke rol die zij spelen iri boven haar bijzondere opdracht de discussie over de herbewapening! Dié rolas des cte belang- _Plichten _en rijker, omdat zij in het gespletén Duitsland een lichaam verte- Cn kunnen toekennen en^odoenue genwoordigen, dat zijn leden zowel in het Westen als in het tot een orgaan van de Staat Oosten heeft. worden." Christus, aldus dr Heinemann.is Over die kerken, althans de pro- den vorstendommen en kerkennkt slechts - de Heer der Kerk, testantse, hield onlangs dr. Gustav in de „Evangelische Kirche maar ook van t!e ganse aarde. Als Heinemann, die uit protest tegen Deutschlands." Maar niettegen- rijn leden hebben wij een'opdracm Adenauers remilitarisatle-politiék staande die. overkoepeling bleef aan 'de wereld. De Evangelische de zelfstandigheid der landskerke» Kerk van Duitsland is op het. ogen blik het enige lichaam, y dat., alle 'drie de Duitse staten, nX Oost-Duits- Tand, West-Duitsland .en het; Saargebied repre- sehteren kan. Dat brengt met zich rr.cde, dat do toch óók weer gehandhaafd, zelfs wereld overal de kerk tot haar in het opzicht van de leer. Avond- werktuig tracht te maken. Overal bestaat nog geschiedt dat met dezelfde midde len. In de Oostzone worden de paar als minister van binnenlandse za ken, der West Duitse- republiek ontslag nam» in Zwitserland enige redevoeringen. Hij deed dat in, zijn kwaliteit van praesés van de Synode der Evangelische Kerk: ;v van Duitsland. De jarén tussen bei de wereldoorlogen waren in de Duitsè kerk jaren van hernieuwde maalsgemeenschap bezinning op het evangelie, zeide niet eens. Deze iveek .r. dr Heinemann. Hij herinnerde aan Eeii belangrijk gevolg van de ge- communistische predikanten tegen de strijd, die binnen het grolerege- wonnen zelfstandigheid is, dat het. de kerk uitgespeeld. Tn het Wester, heel der kerken door de „Belij- a}thans met de raaatschappelijKe worden de afzonderlijke kerken dende Kerk tegen het nationaal- eenzijdigheid gedaan raakt; de tegen elkaar uitgespeeld, socialisme als anti-christelijke we- kerk js niet meer gGli:k vuorheen Dr Heinemann doelde daarbij op reJdbeschouwmgf) was gevoerd. De kerk ^cr heersende klasse. De het feit', dat Niemöllerg houding „Barmer Thesen van 1934 dienen WGg. naar de arbeidersklasse wordt tegen de remiiitarisatie met harts- ook nu nog de kerk als gids op gebaand. Die nieuwe oriëntatie tocht door de leiding der ene naar weg. vindt uiteraard "enerzijds Instem- landskerk wordt gedeeld, door die Het jaar 1945 maakte de kerken ming, anderzijds blijven velen er 'der andere echter "weersproken, los van alle bindingen met de nog vreemd tegenover staan. Doch hij" besloot: Als de Evahgeli- staat. Eindelijk, na vierhonderd .Het accent komt hier cn daat sche Kérk het. in een kwestie als jaar, werden de Duitse kerken zelf-, gelukkig meer op de gemeenten te deze niet eens is, toch komt haar standig. Men zoekt thans'allerwe- liggen; De leken gaan meer dan eenheid daardoor niet in gevaar, gen naar nieuwe oriëntatie en ooit aan hét kerkelijke leven deel- Het politieke oordeel kan verschtl- nieuwe organisatie. Men keert zich nemen. Men denke ia dit verband lend luiden, zonder echter de ge- af van de oude hiërarchische struc- aan de Kirchentag. het vorige loofseenheid in gevaar te brengen, tuur ten gunste van het lekende- jaar teEssen, en die dit jaar te. Dc Kerk strijdt allerwegen tegen ment 'en van een synodale op- Berlijn zal worden gehouden. de vrees, die op het ogenblik de bouw. Het belangrijkste kerkelijke Het gèvoel kerkelijk verant- mensen zowel ir. het. Oosten als in feit'na 1945 was de aaneensluiting woordelijk te zijn dient echter bij het Westen beheerst, en eveneens. in 1948 van alle 27 „Lanaskerkcn" de gemeenteleden uit te groeien strijdt'zij tégen de'valse hoop die hnpveö te vrezen 'omdat onze hoc o het overblijfsel van het samen- tot hét besef van een politieke ver- men -op- menselijke - ideologieën hoeven te Mezen omaat-onze nocp vallen'eertijds van de onderschei- antwoordelijkhcid, zoals., deze.stelt. gesteld is op goü. jï/f öRGEN, 34. Januari, wordt -* A tb crt.-. Schuiéitzer 75 jaar. Dat is de .betekenis van boven staande code. In oorlogstijd- wor den legeronderdelen, operaties en task-forces aangeduid met codenamen. Dat .wij iré odrtópstljcl leven weien wij- nu wel. Tenminste: wij weten datt e r. t e r l ij k.'Lces de Korea-berichten maar. Weien uijj het ook eig erilfj k Want dat staat 'niet zwért op tuit in' i, courant. Al heeft elke journa-^ list en elke krantenlezer (ja zelfs elke analphabeétj met die strijd op leven en, dood' te :'maken: jé schrijft en leest.:.-erf Mets over,, .-totdat er even-iets: van zichtbaar wordt bij de verjaardag van Schtoehj-'r, de Europeaan, dc Man van Wereldbetekenis, die zichzelf echter alleen mcar kan zien als een oud en vermoeid dienaar van zijn mütkènde me demensen en aldus van God. Want daar in Afrika is onder codenaam A. S. een .'task-force 75 geworden, die bewust strijdt aan het anii-dacmonische front. Die betoust vrijwilliger werd in het grote offensief van God dat begon met het commando door Christus gegeven: Dient elkander door de liefde:. Wie de moeite neemt Romei nen 12 op te slaan bij het ne gende vers, ziet in de Militia Chfisti. A: S. vooraangaan: „De liefde zij ongeveinsd. Weest 'afkerig van het kwade, gehecht aan het goedein ijver onverdroten, vurig van geest, dient den Heer." En werpt zichzelf weer vol moed tn de strijd. OBERMAN. De Kerk getuigt, dat wij niet be- wcl zullen slagen". „Hebt u voldoende medewer king?" ,.ln het begin hebben we ons af gevraagd. wat toch Dén Haag be zielde als wij -hoorden, dat vergun ning was verleend tot het bouwen van een. nachtkroeg, terwijl hier... enfin, ik hoef u niets te vertellen. Nu werken we goed samer», ook met dc ambtenaren, die van buitenaf hier zijn gekomen". In de wachtkamer van het bureau Huiiverkaveling hangen .twee kaar ten: Walcheren zo hei was m Wal- cheren zoals het wordt. Op ccn ruwe houten ba1zitten drie boe ren met verweerde gezonde koppen, dc korte pi;peste!en nadrukkelijk in de mondhoeken geplar.t. Achter hun rug is een primitieve wand schildering: Walcheren, met in de dijk een emorm gat. dat wordt ge stopt door een brede boer. die er middenin zit. ,.Wat vinden jullie van die her verkaveling?" Ze zwijgen, minstens drie minu ten. Zo zijn de Zeeuwen wel: be dachtzaam. „Wil ik joe noc es wat zaeggc? Den ene us der goed mee. den anderen slecht. Zo dtenke ons daerover". Maar ais we doorpraten, valt het wei mee. De ingenieurs en de amb tenaren hebben kans gezien, het vertrouwen van die boeren te win nen. De boeren hebben begrepen, dat dis meneren in hun stadse pak jes precies hetzelfde willen, als zij: Walcheren bewoonbaar maken. Ze hebben ook gezien, dat die meneren daar hard voor willen werken en dat hun plannen zo gek nog niet zijn. Zij zullen ervoor zorgen, dat hun stukken land niet als tot dus ver, kilometers uit elkaar liggen, dat het met de afwatering in orde komt en dat de wegen verbeteren. En zij geven waardevol advies over landbouwproblemen. In het algemeen geldt: torn nooit aan het eigendom van een Zeeuw. Maar deze Zeeuwen staan grif hur. grond af. Ze hebben begrip voor de toestand en misschien hebben ze dat geleerd teen zit. ook de rijk- sten onder hen: één. twee jaar aan de dijken hebben gewerkt. Zil veren gespen, groter dan rijksdaal ders. gouden knoppen, een lieve cent in de linnenkast, maar ge: sjouwd hebben ze, van vroeg tot laat. juwee] van Gothische. schoonheid. De gevel, rijk bewerkt als wellicht geen andere in NederUnd. is gro tendeels gereed. Ook de beroemde Coertoren met zijn beeldengalerij is na jaren van toegewijde, minu tieuze arbeid in oorspronkelijke staat hersteld. „Wij vroegen eén Middelburger, hoe hij het- vbiidr dat zijn stad huis. „Meneer." viel hij ons in de rede, „we hebben hier in Middelburg ge dacht. dat het nooit in orde zou komen, maar wc beginnen er ver trouwen in te krijgen Toch zijn. we pas tevreden, als de ruitertjes, o weet wei. hoog in de toren, weer hun steekspelletje spelen. Maar zé Rebben beloofd, dat ook dat terug komt." Het komt terug, vast en zeker. Ambtenaren van de Dienst Her bouw Walcheren hebben ons mee getroond naar eer. kaart van de stadskern, die vrijwel volledig was verwoest f „Kijk," zeiden zc. „dat' blauwe is nieuw gebouwd •..of gerestaureerd." Nagenoeg de hele plattegrond was-'blauw. ..Hier., cn- daar; man keert nog een pand. maar 2'2 woonhuizen, 193 winkelpanden .én. enigetientallen hotels, banken en mdustriebedrijven" werdénver woest of beschad i gd/ ..Daar komen .dan nog negentigpanden,.ver- spreid in de stadskern bij. We hebben* Middelburg door kruist. En ons verbaasd over de vooruitgang sinds een jaar of drie. Aan de stadsrand /-'rijn. honderden huizen bijgebouwd "en in de bin nenstad valt eén oorlogswond hier er daar nauwelijks op. De onder bouw van de Lar.ge Jan.is gereed, aan de spits wordt hard gewerkt; de Nieuwe en de Koorkerk bij de Abcüj worden .weer lang gebruikt; alleen voor de Abdij zelf is nog niet voldoende geld beschikbaar.;, In 1953' moet -Midetburg klaar zijn, want dan. beslaat de stad'850 jaar. Of er dan feest zal worden gevierd, och, dat-weten: de Zeeu wen nog niet. Uitbundig: en luid- i ruchtig zyn _is niet hun sterkste kant. Zij danken liever, in stilte. ..Walcheren is te klein gewor den", zegt de heer Van der Werff. die de herverkavelingsplanncn moet uitvoeren. Gelukkig staan, ons drieduizend, ha in de Noord- oostpoldor ter beschikking cn daar kunnen de Walchèrse boeren zich vrijwillig voor opgeven. De achter blijvers hebben het niet gemakke lijk. Toch houder, .ze vol en wer ken, door. 'Het: Rijk, bouwt enver pacht nieuwe boerderijen én aan het drinkwatetprobleem wordt ge-; werkt." „Ook /.hoge een drinkwatèrpro- bleem?" „Ja, vooral vóór de tuindersen: het vee, In de zomer rijden, tank wagens af en aan iéh- .dat kost .eéri boer zestig tot negentig gulden per ha per jaar extra. Maar dat wordt; anders." Men kan niet anders dan 'dc heer Van der Werff op zijn woord loven. Het enorme werk van de herverkaveling is' immers ook ge lukt? Einde 1952 zullen alle nieuwe kavels in gebruik zijn! Langzaam, maar heel zeker, komt ook Middelburgs stadhuis zijn ontluisteringen .te boven. Een bode heeft ons trota. het interieur laten zien,, waarin vrijwel niets méér herinnert pan dc schade, die helse .fosforvTaüimetri hadden aan gericht. De Burgerzaal is. weer eeri L.'hVV-: EMM van de geworden. alle del aangem Ten sl anngcw werden 22 van 1« ha.e veerd boeren. Het, x lijk. de werd pachter en dat /.waarts

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5