VOOR ANTJES EN JANTJES >M Ruim vier jaar oud zat Lisivoy al te paard Wat zit daar? EenuJ Pikiran heeft peeh! 'Z'n kruiswoord is weg Chefarine4 mmmsMz MOEILIJKHEDEN? Oplossmgen DE COMMISSARIS VERTELT DOOR (- - en andere jonge klantjes) Kleine rakker die nu in circus zijn eigen nummer heeft door Henriëtte van Eyk VOOR ONZE BRIDGERS Amerikaanse :!1 mentaliteit Wij geven raad Kinderbijslag bij scheiding 4 beroemde genees- midtlelen legen griep door h. voordewind Zaterdag 13 Januari 1951 r (Van een onzer verslaggevers) I77J fs geboren tn (te wagen, waarin ztjn ouders woonden toen zij. in Berlyn werkten bij het circus van Frans Althoff, Liswoy Bra- tüchin. Zijn vader, die een kozak is uit de Koeban ih het Noordelijk deel van Kaukasié, een echte Russische kozak, kwam aanhollen uit de tent, - waar hij die morgen aan het repeteren- was op zijn zwarte Tiengit. Hij heeftLiswoy verrukt bekeken. Liswoy's ouders, beiden paardrijders van groot formaat, hebben hem zo gauw hij één beetje ttiif.de luiers 'groeide, met argusogen bekeken. Zou Liswoy geschikt zijn om later ook in het circusvak te worden opgeleid? Nou, wat dat be treft^ hoefden ze zich niet lang zorgen te maken. Niets ervan, daar zorgtzijn .moe der wel voor. Iedere ochtend voor de repetitie, geelt zij haar kinderen les. Liswoy en zijn zusje Ursula, die een paar jaar jonger is dan bij. Duits lezen en schrijven en Rus sisch lezen en schrijven en alle plaatsen waar ze boen gaan zelf opzoeken op de atlas. Ursula, bet meisje, vergis je niet Is minstens even begaafd voor het ruitervak ais Ljswoy. Zes weken geleden is ze met voltige begonnen en ze is al bijna net zo goed als hij. „Een. rastalent"» zegt haar vader de Ku- bankozak, en nauwkeuriger dan de jongen, die is zo wild, dat hij toch maar: doet wat hij .wil. Hét meis je niet, die doet wat: ik' zeg en goed .ook. '/.V; Nu -moeten se samen repeteren na dc les. Ieder in een donker blauw trainingspak, Ursula heelt lange vlechten op haar rug, die dansen onder het paardrijden. En de de repetitie spelen.' Op straat met de kinderen uit de buurt. Altijd andere kinderen, Pa- rijse. Stockholmse, Kopenhaagse. Amsterdamse. Zij verstaan eikaars taal niet, maar begrijpen doen ze elkaar best.... Dit is dus de geschiedenis van Liswoy Bratuchio. Misschien had je nog nooit van hem gehoord, maar wanneer binnenkort net cir cus in de stad komt moet je eens uitkijken of daarin wellicht Liswoy optreedt. Net zo rustig als jullie op een fiets zitten, zo draaft Liswoy met zijn zusje Ursula op zijn paard door de piste van het circus. Af aar huiten'de circustent zijn het weer gewone kinderen. De Jongen bleek algauw een kleine rakker te zijn, die geen rust had en zo gauw. hy er kans toe zag, rond scharrelde in dc .stallen, tussen de.benen van de knechts, en de paarden.Toen hij zijn eerste hobbelpaard kreeg» was hij er zo wild: mee,, en probeerde hij zo zijn vader en moeder na' te doen, in hun vurige ruiternummer, dat het ding 'in "een paar weken finaal uit elkaar lag. - Vier .en ccn half was hij toen lijn vader hein voor het eerst op een paard zette. Het waa een Shet- landse poney, die Pascha heette én', het werd zijn eigen paard. In de tijd dat, andere kindertjes op dé kleuterschool matjes vlechten en hoogstens een paardje op wieltjes:, achter zich aan trekken» kreeg Lis woy echte paardrijles van zijn va der. Iedere dag,- waar ze ook wa ren, in Parijs,in Stockholm, Ko penhagen of Londen, waar de tent oók stond en. hoe het circus ook heette, 's morgens moest er gerepe-, teerd worden. Maar. Liswoy moest niet alleen rijden Ieren, hij moest voltigeren. Dat is acrobatische toe ren maken op. de paardenrug. Er op; en er af in wilde draf, recht en achterste voren in een vliegensvlug tempo. Dat heeft hij. eerst met de .«lounge" om geprobeerd, een laiige lijn - diemet een gordel om zijn middel zat, en boven over een katrolletje in ;de nok van het cir cus loopt Zo kon hij zich niet be zeren als hij er af mocht vallen, want dan bungelde r bij 'veilig aan de sne! strak getrokken lyn.v Maar de tijd kwam dat het zonder lounge, moest Liswoy heeft nooit angst gekend, hij is ontelbare keren gevallen in het zand van de .piste, terwijl het paardje wild doorrende. Eixal.had.hij zichpijn gedaan, Lis- woy spróng, .weer op. en probeerde het opnieuw. Het echte- ruiterbloed dat "zich door de nukken van een paard niet laat bang maken, hoe wel rnj vaak genoeg met paard en al .omviel! <■-. Vaak waren er in de circussen kinderen van andere - circusartisten. Velen., leerden ook paardrijden." En.- dan c had .•-'je Liswoy moeten zien, kijkend ofze het béten deden dan> hij. Een grote angst had,bij, dat zij zijn „nummer", dat;;hij weliswaar nog nooit voor het pübliek had ge bracht, zouden gappen", hem de trucks zouden afkijken. „Als je mijn kunsten gapt. ga ik naar de politie" zei rhij dan dreigend tegen veel grotere kinderen 'die'naar hem ston den te. kijken, helemaal niet om te gappen, maar omdat ze i hem bewonder r den op zijn paard. 1 En ;na;al die "jarenrepeteren is" de grote, lang verbeide 'dag gekomen. Liswoy's optre den. De regis- •seur in het cir cus was toevalt lig ook een Ko zak. die veel plezier in de jongen had. Een ding Lis woy. zei die regisseur, als je rijdt, moet je I - lachen én nooit somber kijken. De mensen wil- leri éën lachen- de Liswoy-zien. En .toen-kwam de avond. Zeven jaar. was Liswoy, klein,'tenger en met goud-blondhaar. Zij n: oudera warende. hele dag - doodzenuwach- tig, de regisseur zat in spanning, de stalknechts; de clowns, de acro baten, jongleurja zèLfs de leeu wentemmer, die toch voor niets, en niemand bang moet zy n, wek ze za ten allemaal in 'de piepzak, "ofLis-. woy. hun aller lieveling, het er wel goed zou afbrengen. Iederéén zef nuwachtig, behalve Liswoy zelf. Hu at met smaak om-vier uur de met zorg door zijn moe der gekookte Rus sische maaltijd; en speelde daarna hog'„even op straat. Maar hij was op 'tüdom zich in zijnprachtige Tscherkessen-unlform te steken. Donkerblauw laken met een knal-;, ode gordel, hoge laarzen en bonten muts op zijn blonde boofd. Prachtig zag Liswoy er uit! Samen met vader en moeder is hy naar de stal gegaan. Ernstig, maar .helemaal, niet zenuwachtig heeft .hy geholpen de paarden op le tuigen. Klaar heelt hij gestaan in de zsDdgang achter het rode gor dijn, voor zijn nummer. Appjaus klinkt uit de tent, want de clowns hebben bun nummer ge bracht, de mensen lachen nog. als hel rode toegangsgordijn tot de pis te door de knechten wordt openge zwaaid, .en Vader én; Moeder Bra- tuchin op hUD zwarte wilde paar den het zand binnenstuiven. Lis woy is alleen achter gebleven, wachtend tot het zijn beurt is. Hij hoort hel publiek klappen iedere keer als zijn ouders iets geweldigs uithalen -op hun. paarden, zijn paardje klauwt in het zand, onge duldig om te beginnen en zijn klei ne hart klop! van spanning onder zijn prachtige tuniek „als-andermaal het gordijn .openzwaait en zijn ou ders de gang naai de stallen inrij den. Ja,, nu. zegt de regisseur, geeft Liswoys, paard eenduwtje en daar gaat hij. losjes 'op de rug van het paard en met een lange Russische steppeneil rijdt hij de piste en het verblindende licht in. Een verrast applaus van het publiek begroet hem, zo n kleine jongen op zo'n vu rig paard....! Bang Is Liswoy geen ogenblik maar een grote ernst be vangt hem. Nu moet hij het goed doen, opdat' zijn 'ouders trots op hem zullen zyn en hij bewijst een echte ruiter te zijn. Peilloos maakt hij zijn toeren op de dansende paardenrug, maar geen lachje komt op. zijn kleine gezicht. „Lachen, Liswoy", hoort; hij dé regisseur roe pen als hij langs komt. Oaja dat is/waar...- lachen, maar h|j is zó verdiept in zijn werk dat hij hét weer vergeef en pas als hij de Ko zak voor het gordijn ziet staan trekt zijn gezicht in een brede lach, die ogenblikkelijk weer verdwijnt - als hij voorbij is gerend én weer komt ais hij zijn regisseur weer pas seert; Als hij eindelijk van het paard springt en naar het midden der piste gaat, zijn handen opsteekt en een laatste steppenkreet afgeeft, barst het publiek in donderend ap plaus los, Lislow is het succes van de avond»...! Zijn carrière is begonnen! Hij heeft die nacht" geslapen als een' blok, Liswoy, maar zo hij het nog niet mocht weten, hij is er nog nietDe volgend'e dag repetitie als altijd en een strenge, vader, die hem zijn fouten, wijst. Nu denk je misschien, dat zo'n jongenals Lis woy nooit hoeft te Ieren schrijven en rekenen als andere kinderen. i xvn Het bos waardoor de dieren-trok ken, was zoals ik al zei een betoverd bos. .Aan de ingang van zo'n bos staat altijd een. 'groot bord met „VOORZICHTIG! BETOVERD!" ér op. De mensen, "dié daar gaan wandelen, weten dus, dat er allerlei vreemds kan gebeuren. •-•• 3n dit betoverde bos gebeurde eerst helemaal niets vreemds. De koe. die voorop ging, zocht kalm haar weg tussen de donkere den nenstammen. Van 'de 'zon. 'die daar boven toch ergens moest schijnen? merkte' je hier niet- veel; Hét was. zo schemerig onder de bomen, dst Jock""biet eens meergoed de kop van de giraffe die raast hem liep. kon onderscheiden. Wel hóórde hij. hoog boven zich. de ijle stem van het dier. J?R teas eens een koning met goede manieren. Hij hield veel van dieren, van allerlei dieren. Hij hield veel van hondjes en roels-hagedisjes, En tijgers en eekkoorns en kikkervisjes, hij hield oók van .vliegen en vuursalamanders. en nu en dan ook nog wel eens van iets. .anders, hij hield heel erg veel van zijn ezeltje Langoor maar één dier bestond er, daar tv as. hij. zo, bang voorl Voor levoor k..'k durf het woord niet te zeggen, rnaar'k wil wel;proberen het uit ie leggen: het spint, het eet vis en je kunt het ook daten. 't heeft vier zachte voetjes. Nou, kun je het raaien? 7IJN hele paléis zat vol geiten &n spinnen, maar kdie mochten volstrekt niet naar binnen. Wel mieren en beren en muggen en apen en kleine konijntjes cn kreejfen en schapen, en motten en bevers en kevers en spreeuwen en heel veel kanariepietjes en leeuwen, maar op olie hekken, en deuren en latten daar stond het geschreven: Verboden voor k.... W £L, eens op een dag ging de koning proberen rr om weer eens van voren af aon te regeren, want kijk, ais zo'n land. weer een poos geregeerd was dan'zag je zo duidelijk, dat: hét verkeerd was. Daar zat hij dus weer en hij zat niét.'alleen de hele ministerraad zat om hem heen. dc koningin was er alleen om te kijken en rimpeltjes uit zijn gewaden te strijken. En toen zei er iemand; O help, wat is dat Dc koning keek op. In de zaal stond een k.'..-. E Raad zat <e rillen *-* de Koning ging gillen de koningin nou viel onmiddellijk flauw, en aVe lakeien die stonden te schreien het,was een tumult men schrok zich een bult, hstwas een geroes alleen voor die p die daar heel onschuldig en znet zat te spinnen, Daar kwam de Gravin van Bobbeljak binnen. Zit maakte een sierlijke buiging, en zei: O Sire. verschoning, die k is van mij. rT* OEN werd de Gravin uit het land verbannen -* met de k... en met at haar potten en pannen. Ze verdween in haar koets met het grafelijk wapen Kaar dc koning, die kon in geen drie weken slapen. ANN JE M. G. SCHMIDT De giraffe fluisterde: „Iedereen zacht zijn-poten, neerzetten. Bij el kaar blijven.'Zegt het voort.!.." „Bij elkaar blijven!'.', piepte de witte muis .met de. rode ogen- Op zijn kleine pootjes rende hij razend snel over de gladde dennennaalden van het pad. hij xvas nu h:er. dan daar, hij was overal tegelijk. Bij eikaar blijven!. Bij elkaar blij .-en! ineens deinsde, de koe terug. De giraffe gaf een kort beveL „Halt". Bliksemsnel» 'als een witte krijt streep suisde de muis langs de ge lederen. „Halt!". De dieren bleven stokstijf staan en keken.... Vlak voor ze waren plotseling de zwarte dennenstammen verdwenen. Ze zagen een open plek in het bos, waar de zón scheen op een klein grasveld. Midden op dat grasveld stond een 'lange, magere, oude man in een lot op. de grond "hangende mantel van boomschors. De man droeg een omgekeerd vogelnestje op zijn sliertige grijze haren. Zijn ogen 'waren doorzlchtig-groen als water van een aquarium. In een wijde kring om hem heen, danste' een rode paddenstoelen-fauhilie. De bosgeest (het was een bos geest) richtte zijn vreemde, lichte groene ogen,op de angstige schare voor zich. Hij duwde het vogelnest- hoedje op zijp achterhoofd en riep wat bibberig -.J'oeghijsa"', wat eigenlijk niets speciaals betekend?. -Toen nierpand-„Joeghijsa!" terug' riep, werd de bosgeest bedroefd.j Hij ging op een. stammetje- zitten cn begon te huilen. Dc paddenstoelen hielden op met dansen en huilden mee. „Iedereen is bang voor me", snikte do geest. ,Jk zeg altijd be leefd Joghijsa tegen voorbijgangers, maar ze zeggen nooit wat terug Dit Is vandaag al de tweede keer dat ik mijn- neus stoot. Eerst Ka- trienus mët zijn kijkjor.kers, en nu jullie...." Katrienus met zijn kijkjonkers? Jock werd bleek van schrik en deed eer. stao naar voren. „Joeghijsa meneer! Kunt U me zeggen waar die Katrienus met zijn kijkjenkers naar toe ging?" De bosgeosl was ineens al zijn verdriet vergeten. Hij stond op van het stammetje en knikte stralend. „Ik kan je alles zeggen, mijn jon gen. Katrienus cn zijn mannen rin gen naar de Kale Bergen om een spiegel uit het rovershol te balen Ze waren verdwaald.hebben vanmor gen op't voetbalveld van Blauw-rood een witte raaf bereid gevonden.ze. de weg te wijzen. Maar ze maken ren vergeefse reis. dat zeg ik je. Dolle Dorus heeft'zojuist het zwar te paard van onze spookridder hier gestolen. Hij wilde de spiegel ver kopen en omdat de' koning van Lobelia alleen één keer de inhoud van dc' schatkist kan betalen, is hij er In vliegende galop mee wegge- reisd naar de veel riikerc Dullores de Tiende van Troje'. ..Troje?" Jock trok een denkritn- pel. ,,Dat kan niet „Joeghijsazei de bosgeest plech tig. „AlleS kan". In «en fel-beatreden dnekamp. tn November te Bermuda gespeeld russen vertegenwoordigende teams vsn Ame rika,. Engeland en rest van Europa heelt na wisselende kansen Amerika een weliswaar duidelijke maar toch geenszins overweldigende zege behaald; het sloeg Europa met 4720 punten en Engeland met »6ti0. punten. Europa be- zette de tweede plaats door van Enge- i land te winnen met 1940 punten. Het wuinende team oestond uit de beker»- de spelers. Schenken. Stayman. Rapee. 'Crawford. Goren en Silidor. Een spel uit de ontmoeting Amerika —Engeland acht ik markant: X. Sch. 3 H. a h v 10 8 4 R. 83 2 KI. 8 5 3 W. O. Sch. v.8 8 7 4 2 Sch. b 8 H. 5.3 H. R. b t 4 R. a 8 3 XI. 10 2 K!. a h v b 9 7 6 4 Z. Sch. a h 10 5 H. b 9 7 5 3 -R. h v 10 9 1ki.v- Aan de éne tafel opende: Süidbr met '1 KL, de Engelsman Konslatn bood 2 KI. en na passen van W volgde N met 3'H. Op 5 KI. van O bood' Z dadelijk 6 H. maar O redde terecht «n goed koop met 7 KI- (NZ waren kwets baar).. Het feit, dat Z eerst 2 KI. bood en daarna naar 6 H. stevende, gaf O de overtuiging, dat dit contract ver vuld kon worden. Aan de andere tafel opende -L. Tarlo met 1 KI., maar Z (Stayman) doubleer de. W (Gardener) bood 1 Sch- en N (Rapee) kwam met 4 H op de prop pen. O. volgde natuurlijk met 5 KL maar Z, hoewel, slam aspiraties koeste rend, besefte, dat. Or-'W zouden redden, zodat hjj zich met .5 H. vergenoegde. Na passen van W "en- N bood O (zoals Z gehoopt had) 6 K3. 7. gaf nu een forcing, pass (ook listig om O te mis leiden) en N bood daarop en daarom 6 H. Daar O niet wist of sljn part ner iets 'had,bovendien hoopte - op downgaaa va N—Z, omdat deze- ge dwongen naar' siam waren gegaan en niet-vxijwillig (I) en omdat Engeland achterstond en dus op. winst specu leerde paste hh. En ook W. deed het zelfde. Amerika, won 930 p. op dit speL Ik «ebt dit 6pel een typisch voorbeeld van de betere mentaliteit van de Ame rikanen, Op een. wedstrijd- van 144 spel komt de superioriteit '*- sleohla ln een beperkt aantal spellen -tot uiting, om dat veel spellen man of meer- schlaboon- spellen zijn en een andtw deel te veel afhangt van toeval en'geluk. Juist op zo'n spelonderscheidt de ware meester zioh pas. Bc hoop overigens ln deze ru briek nog een enkel spel van dit Inte ressante toumooi ts geven. Volledigheidshalve vermeld lk dat het team van de rest van Europa bestond llit twee Zweedse paren en «en paar uit "IJsland. De uitslag van het touxnooi te Brighton ln Juni j.l, had deze spelers recht gegeven, om in de Bermuda's te spelen. Mr. EV.C. GOUDSMIT. Advertentie II.MJ Hoe yaak moeder Pikiran alle huisgenoten v;el 'niét gewaarschiiv/d heeft om geen-papieren'te- laten slingeren, omdat de kleine Jan oh een leeftijd is, dat hif: alles wat hij in zijn vingers krijgt, kapot maakt, is niet te zeggen. En toch komt het nog geregeld voor, dat er iets weg is. „Wat loop je toch te zoeken man?" vroeg zij gisteren aan haar reeds grijzende echtgenoot, die al we] vier keer op alle tafeltjes en stoelen had gekeken cn dan wéér in zijn werkkamer verdween om even later weer terug te komen. Al spoedig bleek, wat er aan de hand was. De puzzle was weg. Hij had een kruiswoord raadsel gemaakt en nu was de figuur verdwe-. nen. Alleen de omschrijving van de in te vullen woorden had hij nog. Het raadsel van de ver dwenen figuur was al spoedig opgelost. Op de grond werden twee snippers 'gevonden, die er van afkomstig waren. Zij lagen voor de kachel! Maar een ander raadsel was hierdoor ont staan. Was het mogelijk om aan de hand van de omschrijvingen de puzzle op te bouwen, dus de figuur zelf te maken? Pikiran. Sr. herinnerde 'zich, dat de'kruiswoor'dfiguur volkomen symme trisch was, dat wil zeggen, dat de linkerhelft er net zo uitzag als de rechterhelft en ook dat zij maximaal 15 vakjes-hoog en 11 vakjes breed was. En achter de omschrijvingen der gevraag de woorden stond het aantal let ters van die woorden, steeds tussen haakjes vermeld. Hij- gaf deze omschrijvingen aan Arie en Willy, die er een grappig piekëruurtje aan hadden. Ook iets voor u? 'v Hier is de omschrijving: Horizontaal: - trotse hou ding (3), naaigerei (5), gereed (5), harde broodrand (5), rijgsnoer (4), rekening (4), biersoort (3), fluwe lig bosplantje (3),- rivier in Neder land (3), daar'(2)",-mannelijk-huis- dier, (5), zangnoot (2), brood van fijn roggemeel (3), bepaalde hoe veelheid (3), kleine^ Amerikaanse legerauto (4), eb én vloed (4), plaats óp de Veluwé (3); woud (3), opperlijn van het dak (3),' 'iedere (4), houding (4), voeg woordje (2), kaartenboek (5), dwarsmast (2); nauw. verbonden (3), verbogen (4), wrok (4), hout soort (5), duivel (5), bergplaats (2), dichterbij (5), jongens naam (2); .V e r t i e aal: korenhalm (3),: technische titel. (2), elasticiteit (3), afscheidingsorgaan (5), licht brand bare stof (3), kloosterzuster (3 herfstbloem (5), klein model vloerbedekking (7), vis (3:1; gard (3). redelijk (7), schadelijk insect (3)j tam (3), tennisterm (3), hoen (3), spinneweefsel (3), poeder (4), vergrootglas (4:), paradijs (4), zangnoot (2), omwenteling (4), hap (4), twee öf meer trekdieren (4). meisjesnaam (2), rund (2),. voetknokkel<5), schoolgerei (3),: roofvogel (5); bovendien (3>, moe der in 't Fries (3>, meisjesnaam (3), de mensen (3), afgelegen (3), gesloten (3), achter (2),. ;lid-' woordje (2). -- - 4* Heeft iemand, die gescheiden Is en voor zUn kinderen betaalt» recht op kinderbijslag? Dat Is de vraag die J. H. stelt en welker beantwoording een eerste maal enig misverstand heeft gewekt, Het is zo, dat, Indien men op 1 October 1949 met zyn kinderen in gerinsverband leefde,, men nog over 1950 aanspraak kan maken op kinderbijslag, voor zover deze nog niet verjaard is. Ingevolge ide bepalingen van de gewijzigde Kinderbijslagwet heeft de wettige-vader over 1951 recht op kinderbijslag, ook al is hy inmid dels gescheiden. De pleegvader heeft recht op nltkerlng, indien en voor zover de wettige vader geen recht op uitkering heeft en pleegvader uitsluitend of in belangrijke mate in het onderhoud van het kind voorziet Het uitvoeringsorgaan is bevoegd, indien redelijkerwijze niet is te ver wachten dat een uitkering ten goe de zal komen aan het kind, waar vóór deze wordt verstrekt, om de uitkering op verzoek of met gunstig advies van eetóvocgdijraad betaal baar te stellen aan een', ander dan de arbeider, "-L Op grond hiervan zal het uitvoe ringsorgaan, indien de; wettige va der niet in voldoende mate voor rijn kinderen zorgt, de kinderbij slag niet aan hem» doch- aan dege ne. die de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen, uitkeren: Vraag: N.N. wil iets weten over belastingen. A ntwoor d: Hier 'is- geen. loon-., belasting verschuldigd. J Ook "geen inkomstenbelasting. Vraag: A. J.:is begrijpen wij de vraag goed in botsing geko men met de bepalingen van de Lo- ferijwek 'r; AntwoordrOqk wij ;krijgén de indruk, dat hier naar alle waar schijnlijkheid volkomen té goeder trouw gezondigd is, tegen de niet zo gemakkelijk te hanteren bepa lingen van de Loterij wét,, .terwijl eveneens verkoop heeft plaatsge vonden vaii artikelen zonder dat er een vestigingsvergunning was; Ge let op alle omstandigheden zou een bespreking met de politiemisschien veel kunnen ophelderen. Anders ware af té; wachten of de zaak wordt doorgezet en dan zal hét niet zijn te ontgaan, of. betrokkene moét; zich. door .een rechtskundige laten bijstaan.- -- Kruiswoord OPLOSSING: Horizontaal l. tegenslag 6. renegaten 7. idea lisme 8, toeslag 111 naspeuren. Ver tl ca al ril. termieten 2. 'ge noegens 3. nagelolie 4. lotus .5. ge nie 9. Ger 10. urn. Invulraadsel OPLOSSING: Horizontaal: achtereenvolgens: Westernieland, averechts, anno, sas, Uil» fust, Ier, Saar, taal. £e, mud, ergo, ven, Onno, rj.f Niohe, af, madame, aaien, maats, sic, amende, raad, ach, Rottumerplaat. Ver t i c aal: Wassenaar, Eva, aria, M.O.,- .s:e;, sago, iet,. Truro, bent, eelt, vendü, R.C.. la, e.a„ mem, NH.- fanfare, it, ULO, maar, essen, atap, laten, dsJ, D.L., anima, as, Aa, NN, Eur., mica, Dordrecht. Onregelmatige figuur "OPLOSSING: Horizon-taal: 1, schaaf, 4. krijten. .8; haam, :9., ijzerdraad, II. ma, 12., raai. 13. To, 15. vlaak, 16, roede, 18. Amster dam, 20. prei, 21, me, 22. wis, 23. snuiten, 26. enten, .27. adieu. V ex- tic. a a l1. spijker, 2. hoekvorst, 3. afdraaien, 4. kaai, 5.' rad,.6. fjm, 7. Eva,8»haaks, 10.raam, TL moed, 13, torsie, 14. - cement, M6. re, 17. dame, 19. tand, .20. pin, 22. we, 23. SA. (Salvation Army), 24. ui, 25. tin Ujjy Ontbrekende woorden OPLOSSING: Ho ri z o ritae-1 1. pottenbakkers, 2. alias, uraert, nat, 3. reels, hut, ratio, 4; lil, ;mee- ting, elf, 5, enten, lob. véraf,6. mee,nemer,Ans,re, Z.{- eerdér, roads,' Mr., 8. Nero, nagel,' ''lópoe,'. 9. transporteren.: Hieruit volgt ver ticaal vanzelf. Kruiswoordster OPLOSSING: 1—9 kabeL 1—11 kelen, 911 leken, 24 raken, 2 12 rekel, 412. netel, 3—7 kurk, 38 kiet, 7—8 koet,- 5ff., büil> 5 -^-10 brok, 6—10 leek. Advertentie (IM.) Bij griep, verkoudheid, legen alle pijnen eni., ii CHEFARIKE „4" een bijlander krachtig maar lech weldadig middel, want het bevat vier warkzame bestanddelen, stuk voer ituk in de gehele wereld al beroemd. Eén bestanddeel - Chelarex - zorgt dat, al ie de wer king zeer krachtig, zelfs een ge voelige maag nietvan streek raakt - TtGEN PUHEN EMGRIEP.20ublw«.nJ 10.75 16. Op weer een heel andere manier werd..... een berucht, bordeelhouder uit de Pijp er eeus tussen genomen. En nog; wel door een jongedame, die vroeger bij hem op:; kamers had gewoond. Zij; slaagde er in, op ge raffineerde manier, een paar maan den lang op royale wijze op zijn kosten te leven en hem in. die tijd nog de nodige' kostbare .cadeautjes af te troggelen. Ook deze kerel Was in zijn eigen ogen een gladde jon gen. Hy noemde zich „pehsionhou-" der", maar in -werkelijkheid; exploi; teerde, Hij eenr ..publiek huis"."- Ge roofd werd er wel niet direct, maar zijn huursters en; hun" klanten wer- den er toch. behóorlijk geplunderd. Al eenpaar maal was hij aan het bureau -verhoord* wegens - heling, chantage en andere gore misdrijven. Maar een vonnis hadden wij hem nog nooit kunnen aansmeren. Hij was Inderdaad niet gemakkelijkte vangen, déze' vuile „PIJPgast". Maar de bovengenoemde jongedame zou er dan toch in slagen, hem te „neppen". Het geval speelde zich als volgt af: op een ayond kreeg ik aan het bureau ("Stadhouderskade) bezoek van een paar juslitie-ambtenaren uit de provincie, die mij vertelden, dat er. in een groot buiten bij hen in dc buurt een bedrag aan papier geld (het liep in de duizenden), ge stolen was en dat als «verdacht van. dat feit een vroegere huisknecht al in arrest zat. Maar van het geld was nog niets terecht cn daar wa ren de heren nu naar op zoek. Zij wilden een huiszoeking' doen bij'de vader, die ln Amsterdam in de Piip woonde. Zij hadden zijn adreé. En of ik nu, ook iemand had, die hun' dat kon 'wijzen. Met de eigenlijke huiszoeking zouden wij. niets te ma ken hebben. Dat karweitje zouden, zij zelf wel even opknappen met behulp van een. paar politieman nen, die met hen mee warenJgeko men, Rechercheur Richard was toeval lig bij de hand' 'en ging met: lien op stap. Na een goed half uur was hy alweer terug. „Dat heeft ook niet lang geduurd! Nog succes gehad?!'*;was; mijn vraag.- „Dat weet ik niét, mijnheer. Die lieren, waren nogal op een. afstand en lieten niks los, Ook die veld-' wachters deden, erg achterbaks. Ik 'bén 'ook nïet .verder' geweest dan de gang;, daar moest ik maar zo lang (Vachten. Zij haddenmij bij het zoekéiri niet nodig. Nou, dat vond ik-natuurlijk best Geen lcoei- en, geen moeien. Ik geloof, dat zij misschien bang waren, dat ik onder hun duiven wilde schieten. Zij wa ren nogal gauw klaar. Als zjj een half uur binnen geweest zijn, zal het veel zijn. Toen zij'weer te voorschijn kwamen, werd ik be dankt. Ik geloof niet. dat het vee! opgeleverd heeft, anders had ik er wel wat van bemerkt.",. En Richard verdween weer naar zijn kamer. Verder schonk ik geen aandacht aan dit geval en was het,alweer zo. wat vergeten, toen een paar weken later de rechercheur Bakker naar mij toekwam. - ..Mijnbeer» nü móet'u eens luis teren!'Ik kreeg daarnet een seintje, zoals ik er nog nooit een heb ge had." „Zo?", was mijn vraag». „Laat dan cen.s horen. Als het maar deugt:" „Ja, dat is'nu' de kwestie. Van morgen werd ik op straat aange sproken door die dikke bordeelhou- der (Bakke bezigde een andere naam, die op „baas'!eindigt> uit da Hemonylaan en: ik geef u te,raden, wat die van mij wilde." „Nee. hoe moet ik dat nou raden?" Hij zegt: „Mijnheer Bakker, hoort u eens even. Ik heb uw hulp nódig, maar u moet mij beloven, dat u uw chef ér, buiten houdt." ïk zeg: „Nou het zal er van .af- hangen wat'ii"te zeggen hebt" - „Danzal ik. daar maar., eens mee' beginnen en als „u gehoord.'.hebt, wat er. voor u -aanzit, dan geladf.dk* wei dat- u er voor te porreti -bent." „Wat zegt u wel van zo'n schooi er? Die 'hegft ook een raar idee van dé politie. Maar ik - dacht:; laat ik eerst maar eens horéh wat ."'die snaak wil. En met een r schijühéilig 1 gezicht zeg ik dan Óók: iZo/^isser; wat te verdienen? .Vertel dan maar eens op-" En toer. draaide hij het volgende verhaal af: „Bij mij woont,een meisje op ka mers, dat verloofd is met een vent, die nu in de bak zit. HU was vroe ger huisknecht, ergens buiten, maar schijnt zijn baar, te hebben begapt. Het gestolen geld is nog altijd zoek. Een paar maanden'-geleden spreekt zij mij op straat aan en.vertelt mU in vertrouwen, dat;zij in bet bezit ig van dat geld. Haar verloofde haC haar dat destijds in bewaring ge geven. Maar het waren allemaal „rooie rugger." en', die durfde 'zij niet te wisselen. Achttien stuks «Wa ren het. Zij zat nu op zwart, zaad en vroeg daarom aan mij,, of ik, ook kans zag, zo'n biljet stuk te'maken. Nou, eerlijk gezegd, dat durfde ^ik wel aan. en ik'zei "haar dat dus' lk vroeg eerst nog weLof de num mers misschien ook bekend waren. Maar dat wist zij' niet!". ,- i-. j CNordtvervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7