Nieuwe hal van Jaarbeurs er, maar go er De Ruyter kan tegen flegma van Van de Pol niet op Geen prof of amateur maar voetballer j met Herstelbank over bezuinigingen Aanvankelijk plan niet in principe aangetast Xerxes heeft nog een rekening met Emma te vereffenen ige japon voor srm Te weinig zakgeld voor Slij'khuïs OM EUROPESE BILJARTTITEL 47/2 Magistrale serie van Waalwijker breekt af op 246 Ons ijshockey-team tegen België 47 Dr TETZNER VOOR AETHER-FOR UM: Kolenhandelaar voor £16.500 opgelicht van vermis. meisje gevonden Griep in België is goedaardig Ronde M. Nederland 2de Pinksterdag! ¥c Zaterdag 13 Januari 1951 9 UTRECHT (Van onze speciale verslaggever) Of de Jaarbeurs haar plaats als intermediair in de nationale en Interna tionale goederenultwlssellng kan handhaven en versterken, of zij haar grote taak in het belang ran onze nationale economie en onze welvaart In het al gemeen Iii de toekomst met sucr** kan voortzetten/hangt voor een zeer groot deel af van de vraag of zij .ar beschikbare ruimte kan uitbreiden. De vtaag wordt, anders en scherper omlijnd gesteld: Krijgt, de Jaarbeurs de gelegenheid haar plan voor de bonw van een grote machinehal op het terrein aan de Croeselaan tot uitvoering te brengen. overweegt men niet de gehele hal in één keer te bouwen, doch het in ge deelten te doen. De laatste tijd deden meer en meer geruchten de ronde, dat deze machi nehal „van de baan" zou zijn omdat zij in deze economisch moeilijke tijd, die ook van ons land zware offers vraagt voor de bewapening,, niet zou zijn te financieren. De machinehal aan de Croeselaan komt er wel, ten zij zich nog zeer bijzondere, onver wachte omstandigheden gaan voor doen. Alleen zal de hal niet in onder delen zo worden uitgevoerd als in de aanvankelijke plannen is vastgelegd. Naar men weet waren de kosten voor.de nieuwe hal op ongeveer ne gen millioen gulden geraamd. Voor het grootste gedeelte van dit bedrag moest men een beroep doen op dé regering. Deze zou vla de Herstelbank een lening moeten geven, waarna met succes een beroep op de beleg- gersmarkt zou kunnen worden gé- daan. Financiering Het is onjuist, dat. de regering aan de financiering der Jaarbeursplan nen niet zou willen" meewerken. Het tegendeel is waar. Het is ons bekend, dat de Herstelbank enige maanden fel cd en de Jaarbeurs schriftelijk eeft medegedeeld, dat zfj in princi pe bereid is de uitvoering der nieu we hal mede te helpen financieren. In principe bereid. Dat bete kent dat er voorwaarden zijn. Indien wjj wel zijn ingelicht vindt de Her stelbank het door de Jaarbeurs inge diende plan te kostbaar en heeft zij als voorwaarde gesteld, dat op bet geraamde kostenbedrag. van. negen miljioen gulden.moet worden bezui nigd. Hetbéstuur van de Jaarbeurs heeft, zich in beginsel bij "deze voor waarden neergelegd. Bezuiniging Indien men in aanmerking neemt dat het op. negen millioen gulden begrote aanvankelijke plan thans, door de gestegen prijzen., wel enige miilioenen meer" zou kosten, wordt" het duidelijk, dat dit plan aanmerke lijk moet worden gewijzigd nu men, het dient te financieren met een be-, drag, dat een bepaald percentage be neden de negen millioen. moet blij ven. Over deze wijzigingen.is na:het overleg tussen de Herstelbank «n -de Jaarbeurs gaande. Gazamenlijk xoékt mén naar" de'-goedkoopst mogelijke oplossing, waarbij- toch'de principiële •wensen van de Jaarbeurs ten aan zien van bouw en inrichting der hal niet in het gedrang komen. Indien onze inlichtingen juist zijn ligt het iri de bedoeling, dat het oor spronkelijke plan niet in zijn karak ter wordt aangetast. Dë hal zal op de aangegeven plaats komen en ook het - uiterlijk krijgen, dat aanvanke lijk werd vastgesteld. De beschik bare ruimte zal niet kleine maar in tegendeel. iets groter .worden. Alleen Men moet expert in de bouwkun de zijn om te kunnen overzien op welke manieren besparing op de bouwkosten, verkregen kan worden zonder de hoofdzaak van het plan geweld aan te doen. Maar deze ma nieren zijn velerlei." Toen wij mr. Millus, dé directeur van de Jaarbeurs vroegen, hij het bovenstaande kon bevestigen, zei hij. dat hij. zo lang de onderhandelingen met de Herstelbank gaande zijn, daarover geen enkele mededeling kon doen. „in ieder- geval is het juist," zei mr. Milius, „dat wij een beginsel-bereidverklaring tot mede werking van de Herstelbank hebben gekregen. Wij zyn, nu met de bank in bespreking over. een wijziging der plannen en deze besprekingen ver lopen in een buitengewoon prettige Sfeer, Ik heb een goede hoop, dat deze binnenkort tot een bevredigend resultaat kunnen leiden." „En als het overleg tot een goed eind gekomen is hoe lang zal het dan duren voor de hal er staat," was onze vraag; „Als het besluit er is." zei mr. Mi lius, „gaan wij met spoed aan de bouw beginnen én ik stel me zo voor, dat de nieuwe machinehal dan een jaar later in gebruik genomen kan, warden." Zo ziet de nieuwe Jaarbeurshal aan de Croeselaan er volgens de oorspronkelijke plannen uit. Deze plannen zullen een aanzienlijke wijziging moeten ondergaan, maar het ttiterZyfe t>an de hall blijft grotendeels zoals men haar op de afbeelding ziet. Het riet er naar uit, dat we mor gen eindelijk weer eens een complete •voetbal-Zondag zullen beleven, althans wat de eerste klassers betreft. Toch is de keus voor het Rotterdamse rayon niet groot, want Feyenoord en Sparta genieten, rust, omdat zij de vorige week slag hebben geleverd in bet stadion. De liefhebbers in Schiedam kunnen bij S.V.V. terecht! dat bezoek ontvangt van het Amsterdamse D.W.V. en in hét landelijke Sehiebroek zal bijzondere omstandigheden voorbehouden - het veld van Xérxès wél een wedstrijd tegen Emma toelaten. Hermes D.V.S. speelt in het Olympisch stadion tegen Blauw "Wit. Hermes DVS laatste kans -pp. detitel Wanneer we deze ontmoeting aan. een beschouwing onderwer pen; dan springt met' dè' ranglijst in de hand onmiddellijk in het oog, dat het hier om Hermes' laatste kans voor de titel gaat. De Am sterdamse stadionclub heeft 17 punten uit 10 wedstrijden, de Schiedammers hebben een achter stand van vijf punten. Op de eer ste dag van de competitie heeft Hermes de hoofdstedelingen aan de- Damlaan met2—1 geslagen. (In de maten 40 en 44) voor- en achterpand 1 cm. in slaan en. ueruolgeits ap de rok rijgen en daarna op stikken. Beidejapondelen aan elkaar naaien. De manchetten op el kaar stikkenDe ene helft van de manchet op de verkeerde kant van de mouw naaien en de andere helft tegenzomen. Vervolgens de manchet om slaan. De mouw wordt glad in gezet. De ceintuur opzij laten sluiten. Wenst men een kraagje op de japon, dan eerst de ronde kant van ae kraag dichtnaaien. Vervolgens de kraag langs de hals van de japon leggen, een sc huingeloxipte bies (Biais- band) erop leggen en alles dan elkaar stikken en aan de bin- nerikant van de hals de schui ne bies tegenzomen. Benodigde stof250 cm A 130 cm. breed. Voor het kraagje 30 cm. piqué a 70 cm breed. Het patroon is geknipt zon der naden, d.w.z. dat de naden j nog aangeknipt moeten worden. Afgehaaldaan' ons ,kahtoor bedraagt de prijs van dit pa troon slechts -35 cent. Franco toezending per post is eveneens mogelijk. De pnjs bedraagt dan 50 ct. Bij toezending per post gelie ve óns een postwissel toe te zenden van 50 cent met. ver melding welke maat gewenst wordt. OEZE japon van wollen stof kan met of zonder kraag gedragen worden. Voorstuk inrimpelen tot het gelijk komt met het' puntig voorstuk. In het puntig voor stuk een. inslag van 1 cm rij gen, daarnet op het ingerimpel- de voorstuk rijgen, vervolgens opstikken. Schouder en zijnaad dichtstukken. Het heupstuk ven Stolk en zijn mannen behoeven dus morgen niet te wijken. Het zou èri voor Schiedam èn. voor de span ning iri afdeling C wel aardig zijn ais ze jniet beide punten naar huis terugkeerden. Optimistisch als wij nu eehtriaal zijn houden we het daar maar op. S.V.V. heeft het ogenschijnlijk watgemakkelijker tegen D.W.V. Deze Amsterdammers staan op de voorlaatste plaats en. de groen-ro- den zitten tegen de top aan, .Maar voetbal is nu eenmaal geen" sim-, pele rékensom en daar de twee laagst geplaatsten legraderen, zal D,W.V._ er ongetwijfeld alles op zetten óm wat omhoog te klimmen. Maar een vastberaden S.V.V. be hoeft de buit niet af te staan', ..In klasse D kan Xerxes zich zonder, gevaar de weelde van een neder laag tegen Emma niet veroorloven. Het moet winnen om enigszins uit de bedreigde zone te geraken. Een stimulans kanvoor de zebra's de herinnering van het eerste treffen zijn, toer» ze in het laatste kwartier door fouten in de verdediging met miniem verschil verloren na een voorsprong van 52, Een gelijk spel zit er in ieder geval in. Uitverkorenen van de eerste klassers Xerxes:, Muhring, Dame en J. V. Toorn: H, v. Toorn, Bar- zilay en Koers; Coenraads, C. Rijshouwer, Beun, Smits en H. Rijshouwer. S.V.V.: v, d;~ Poel, Steenbergen en- Corveleyn; Büitenhek, Van Schijndel en. Van Meerwijk; Van Pelt, de .Bruyn, Köne- mann» Goosens en Van Lith. Herme», D.V.S.: v. Diest; Melief en Oslerholt; Wey, Poulus en v. Buytenen; .Joop Heyster, Stolk, Janse, v.d. Xuyn en Jacques Heyster. Associated Ureas meldt, dat SRjk- huls IS Januari per vliegtuig uit New York naar Nederland zal ver trekken, zonder dat hü in de V.S- aan wedstrijder) zal hebben deel genomen. De heer Ferris /Amerikaanse Ath- letiek Bond) zri, dat Slijkhuis on tevreden is met de door de Ameri kaanse Athl.etiek Bond voorgestelde, onkostenvergoedin g (hotelrekening en vervoer,, plus twee dollar pet- dag) hetgeen hetzelfde is, wat Slijk huis een jaar geleden ontving.- Hü deelde pok mede, dat hy deze voorwaarden getelegrafeerd had aan de Koninklijke Nederlandse Athle- tiek Unie en dat hij als antwoord terug ontvangen had: „Slijkhuis ac- coord om in overdekte wedstrijden uit te komen tegen genoemde voor waarden". De heer Ferris vertelde voorts: „Na een conferentie raet Slijkhuis heb ik hem gezegd, indien je deze voorwaarden niet kan aanvaarden, dan kan je beter naar huis gaan". Wijhebben, ons naar aanleiding van dit bericht tot, de secretaris van de T. C. van ae KN.A.IT„ de heer Moerman, gewend. De heer Moerman deelde ons mede: „Zodra de Invitatie uit de VB. in ons bezit was, hébben wij gemeld, dat Slijkhuis eerst in Nieuw Zeeland zou kunnen beslissen of hij haar zou accepteren. Wat dit betreft berust de mededeling van de heer Ferris dus pp eert misverstand. Ove rigens is twee dollar zakgeld, inder daad te weinig- Daar doet men in New York 'niet -mee. Het is mij officieel «iet bekend of Slijkhuis in Nieuw Zeeland al dan niet beslo ten heeft aan de Amerikaanse uit nodiging gevolg te geven". - (Red.). Polo-zevental in Juli tegen België DEN HAAG. Op 29 Juli zullen de .waterpolowedstrijdenNederland België en Nederlands jeugdzeven- tal—Belgisch jeugdzevental worden gespeeld. De organisatie- van deze wedstrijden is door de KNZB opge dragen aan de Winterswjjkse Wa- terspor tveretrigin g. OpZaterdag 20 en.Zondag 21 Ja nuari zal Het Nederlandse water- polozevental';; de centrale training hervatten.' De oefeningen staan on der leiding van FransKuyper en zullen -.worden -gehouden in Jiet SportfondsenbadrOost te Amster dam. Voor deze training zijn de volgen de spelers uitgenodigd: Van Gelder (HZ en PC), Braasem (Haarlem), Bijl5ma (Haarlem), Keetelaar (Rob ben), Smol (ZIAN), Van Fegcelen (Meeuwen). N, Korevaar (Mer- wede), Luchs (Robben). Cabout (GZC), H. den Bóer (GZC). Weck (GZC), Fienee (Dolfijn) en De Gans (Neptunus, Amersfoort). Strij dom damtitel in Den Haag (Van onze dammedewerker.) Voor. de -eerste maai- in de ge schiedenis van het damspel - zal het touxnaoi om het persoonlijk kam pioenschap. van Nederland geheel in DenHaag gespeeld worden. De Haagse districts dambónd is be last met dg organisatie van deze wedstrijd, die op 10 Februari zal beginnen. (Van een onzer verslaggevers) WAALWIJK, Vrijdagnacht. Met de zakelijkheid van een super materialist beeft Piet van de Pol vanmiddag koel en met overleg Waalwijk* biljart-idoul. Kees de Kuyter verslagen. Honderden Waalweker» zagen hun favoriet ten onder gaan. Erger nog, zjj moesten machteloos toezien, hoe h|j hier, door deze ijskoude Rotterdammer ais het ware op de pijnbank werd gelegd en toen medogenloas geliquideerd. Keihard carotte-spel was het, dat Van de Pol speelde, maar bij liet zijn jonge tegenstander nog een kans. Een heel kleine, die Kees nog bijna greep ook! Hu haalde bet nèf niet. „fk kon niet spelen, ik ken te goed de gedachten van al die mensen op de tribunes", zei hij ons later. De Ruyter vergat met een onge looflijke wilsbeheersing- in de finish van dit gevecht alle banden, waar mee Waalwijk hem te liefderijk om strengelde. Hij vergat ook de kete nen, waarin. Van de Pol hem vijf tien beurten achtereen had ingeslo ten. Hij schudde eindelijk in de zes tiende beurt de boeien af en begon de weg der 305. Eerst onzeker, en Links en rechts naar de banden voe lend, maar allengs makkelijker. Waalwijk zag dan toch eindelijk, al was het dan te laat, de De Ruyter, waar het zich Donderdag tevergeefs een tribuneplaats in deze schilder achtige gildebond voor had gekocht- De eerste honderd punten zwoegde De Ruyter langs een pad vol klem men, moerassen en verraderlijke „slippers", maar dan kwam dan toch het vloeiende rappel-spel, waarmee De Ruyter al zoveel verhalen vol verfijnde romantiek op de groene vlakte heeft geschreven. De Ruyter kreeg de roes, die hij nodig had. Ein delijk kon hy spreken met het ivoor, dat zoveel uren nukkig en onwillig had gezwegen. Zijn schoenveter zat los. Hij merkte het niet. Een tribune kraakte angstig. Hij hoorde het niet. Tot eindelijk op 245 caramboles de droom uitecnspattel Een piqué mis lukte, De acht punten, die Van de Pol nog nodig had, om de partij te winnen, bleven niet uit. De Ruyter ging onder. Maar met de vlag in top, want ondanks deze nederlaag had hij in deze. te iaat komende slot- prestatie zichzelf en vooral zijn pu bliek bedwongen. Een niet onbelang rijke morele winst. En die winst oogstte hij enkele uren later al, toen hij de Fransman Galmiche in tien beurten van het laken speelde. Een serie van 138 besloot dit werk. DUBBELE ZEGE Voor Van de Pol betekende dé zege 'Sn deze middag een dubbele overwin ning. Op de aanstormende jeugd (De Ruyter) ert op kwade tongen, die be weerden. dat hrj de laatste maanden het wedstrijdgevecht op degroene vlakte schuwde Van.de Pol wenste De Ruyter slechts te verslaan, meer niet. Het doel heiligde de uiteraard reglementaire middelen. Hij leverde geen toppresta ties. geen vlekkeloze rappel-series. Daav waagde hij zich niet aan. Hij speelde uiterst voorzichtig en zoveel niogeliik hard carotte. Vanavond kon Van de Pol wel eindelijk bet masker van scherprechter afleggen, en zich tegen de DEN HAAG. Het Nederlands ijshockeyteam, dat 17 Januari op de Hokü te Den - Haag- tegen Bel gië uitkomt, Is als volgt samen gesteld: Doel: Van der Heiden (HHYC-) Van Ós (Ijsvogels)- Ie achterhoede: Taconis (HHYC). Van Rhede (HHYC>. 2e achterhoede: Vaat Hogervorst, (beiden IJsvjjgels). Ie voorhoede: Loek. Overakket, en Feenstra (allen Ijsvogels). 2e voorhoede: Van Heeswijk. Schwencke. (beiden HHYC) en Kremers (TYSC). Reserves: Van Rijswijk, De Last, (beiden TYSC) en Dietz (HHYC). Charles behoudt zijn titel NEW YORK, Ezzaxd Charles, de wereldkampioen zwaargewicht, heeft zijn titel behouden in een ge vecht tegen Lee Oma. waarbij de laatste door technisch k.o. in de tiende ronde verloor. De Ruyter Van de Po) Kru.yth.of Van Hassel tot groot spel laten verleiden. Zijn se ries van 141. 82 en S7 waren weer ma thematische Van de Poi-series. die in de jaarboeken van de Nederlandse Bil jartbond sinds lang uitvoerig bezongen ztJn. Zo drijft dit ioumooi nu langzamer hand naar de climax, die het toekomt. Want Gabriëls ging kalm voort met winner, en ook Van Kassei. De laatste leidt sinds vanavond. Maar wanneer men in de uitslaglijsten achter de naam Gabriëls in zijn nartil tegen Semrad *n hoogste serie van 2fil aantreft, begrijpt men dat hq met een wei zeer scherc geslepen rapier naar Waalwijk is ge- 7 Adhinho komen. Een rapier, dat hij -zo hel liet 8. Galmiche blikkeren onder het witte lamplicht, dat 3. Semrad zijn rivalen aan de kant da ngen dicht knepen.1 En dan is daar tenslotte ook nog ae Fransman pufetelle, heus met uit Pa rijs gekomen om nu zo verscttrikkelük serieus bei ivoor te beheersen maar tot nu toe met overwinning na overwin ning. De grote tegenstanders moet hij nog krijgen Dit weekend zal grote Be slissingen brengen, die voor de finales op Maandagmiddag doorslaggevend zul len zijn. De uitslagen waren: 400 17 89 23.52 190 17 11.17 400 15 105 26.66 276 15 118 18.40 157 13 71 12-07 400 13 261 30.76 341 IS 248 21.31 400 IS 102 25.— 121 U 46 11.— 400 11 165 36.36 94 10 42' 0.40 400 10 138 40,— 400 69 s 8 141 42 50,— 8.62 181 25 42 7^4 406 25 90 16.— Het klassement alet er thans als volgt Uit: 1. Van Hassel 2. v. d- Pol 3. DufetelLe i. Gabriels 5. De Ruyter Kruythof 6 1200 82 118 S 1200 3< 4 1141 41 2 1000 W 2 1128 1M 27.16 20.— 10.44 12.42 7.38 (Van een onnzer verslaggevers) oud-voorzitter „Bïoetnendaari, ir. A vaD hct A.MDA.-ge- I igc-n^melijk inspecteur L.O.! vragen bctm bezet door enkele honderden l mt de zaal. Er werd orni. gevraagd of voetbal-officials, vereniging?leiders een voetbalpool zou moeten worden tn- en sportliefhebbers. Zij zaten daar gevoerd en ook de jeugd daaraan zot- om door een aanla.1 achter een 1 mo?ea dwlrtómy. Mea w»s bet e-— ZONDAG 14 JANUARI 1350 HILVERSUM I. 402 m. - VARA; fl.00 Nws en wëerber. 8.15 Gram.mus^ 8^0 „De verzorging, van konijnen" causerie. 8.40 Voor militairen. 9,12 Sportmededeüngen. 9.15 Verzoetepro- gramm'a. S.45 „Geestelijk leven", cau serie. VPRO: 10.00 Voor dff jeugd IKOR: 10^50 Ned. Hervormde Kerk dienst. AVRO12.00 ,.MU2tek- etalags'. 12.40 Voor de jeugd. 13.00 Nws en weerberichten. 13.15. Medede- Ungen of gram.muz. 134W Amusements muziek. 13.50 ,£ver> afrekenen. He ren!". 14.00 Gram.tnuz. 14.05 Boeken halfuur, 14.30 Radio Philharmoniücb orkest. 15.45 Filmpraatje. 16.00 Dans muziek. 16.30 Sportrevue. VPRO; 17.0p Gesprekken met luisteraars. 17.20 „Eën Kerklied", causerie. VARA: 17.30 ,J)e. dood van apotheker Dekkin- gahoorspel. 17.5» Pianospel. 18.00 Spart. 18.15 Nws en sportuitslagen 1830 Cabaret. lS.OO Radio&wipUB. 19.30 Arausementsmuriek. -- AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Actualiteiten. 20,15 Strijkor kest. 20.45 AVRO-allerlei- 20.50 „Paul Vlaanderen en het. Madlson-myeterte" hoorspel. 21.38 Amusementsmuziek. 22.00 Cabaret. 22.33 Orgel en viool. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram.mux. NCRV: 8.00 Nws en weerberichten. 8-15 Gram.muz. 8.30 Morgen-wijding. 9 15 Gram.muz. KRO; 9.30 Nws «n wa terstanden. 9.45 Gram.muz. 9.55 Hoog mis. J1.30 Gram.rmiz. 11.35 Kamerork, en solist. 12.15 Apologie. 12 35 Gram. muz. 12.40 Lunchconcert; 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nws. weerberichten, en ka tholiek nieuws. 1320 Maastrichts Ster delijk orkest en soliste (Om 13.45 „Uit het Boek der Boeken"); 14.35 Vijfstem mige Mis. 15.00 Vragen van deze tijd: De oorlog. 15.20 Blaas-ensemble. -15.50 Symphonctte-orkest. klein konr en .so fisten. 16-10 .Katholiek thuisfront overall.". 16.15 Sport. 16.30 Vespers. IKOR; 17.00 Ned. Hervormde Jeugd-, dienst. 18.20 Korte kerkdienst- NCRV: 19,00 Gram.muz. 19.15 ..Kent Git Uw Bijbel?'! 19^0 - Nws,. sportuitslagen en weerberichten. KRO: 19-45 Ac tualiteiten. 19.52 Boekbespreking- 2005 De gewone man zegt er 't.zijne-vart. 20.12 Gèvarieérd programma. 22.45 Avondgebed en liturgische kalender 23.00 Nwsi 23.15—24.00 Gram-muzi Engeland, BBC Hoipë Service .330 nv. 12.30 Muzikale causerie met xram.- muzlek. 13.10 Critieketi. 13.55 Weerbe- richl 14:00 Nws. 14.10 „Country Ques tions". 14.40 Operamuziek- 15.05 Tuin- bouwpraatje. 15.30 Hoorspel met mu ziek. '17.00 Opera-koor en -orkest en solisten. 18.00 Veor de kinderen. 1855 Weerbericht. 19.00. Nieuws. 19J3 BBC" Northern Orchestra. 20.45 Avonddienst, 21.25 Liefdadigheidsoproep. 21.30- Hoor» spel. 22.00 Nws. 22.15 Causerie.2230 Klankbeeld. 2330 Viool en plano. 2332 Epiloog. 24.00—0.03 Nieuws. Engeland, BBC Light Programme 150» en 247 m, 1230. Kerkdienst. 1330 Gev. program- ma voor militairen. 14.00 Twintig vra gen. 14,30 Gevarieerd concert. 15 90 Gram.muz. J530 Gevarieerde muziek 16,00 Hoorspel. 16.30 Idem. 17.00 Gevar. programma. 1730 Interviews en gra- raofoonmuziek.. 18.30 Gevar. program ma. 19,[10 Round Britain Quiz. 19.30 Or gelspel. 20.00 Nws. 20.30 Gevarieerd concert. 2130 Community-singing. 22.0O Gevarieerd pto|iamma. Z3.00Nws. 23.15 Zang. 23.30 Muzikale causerie. 23-43 Gram.tmlz, 0.15 Lichts muziek- 0.56— LOO Nieuws. Brussel, 324 en 484 m. 324 m.; 12.00 Lichte müziek- 12-15 Radiojournaal. 1230 Weerberichten- 1232 Lichte muziek. 13.00 Nws. 13-15, Gram mur- 13-30 Voor de soldaten. 14.0» en 15.30 Grarnitnuz. 16,00 Reportage. 16.45 Gram-mUZ; 17.00 Koorconcert- 17.45 en 17,50 Gram-muz, 17.55 Sport. 18-00 Pianorecital, 18-30 GodsdlenstiR halfuur. 19 00 Nieuws. 19.30 Gram.muz 20.00 Actualiteiten. 20.15 Gevarieerde muziek- 22.00 Nws. 22.15 Verzoek pro gramma. 23.00 Nws. 23.05—24.00 Gra- raofocinihüziek. 484 rn.: 12.08 Lichte muziek. 13-00 Nws. 13.15 VersoekpTDgramma. 14.30 Syiriphonieorkest. 15.30 en 16.30 Gram. muz. 19.00 Godsdienstig halfuur. 19.45 Nws. 20-06 Omroeporkest- en koor. 2L,30 Gram.muz. 22.00 Nws. 22.10 Gram. muz- 22.15 Lichte muziek. 22^5 Nieuws 23.00 Tsjechische muziek. 23.55 NleuwB 'v MAANDAG/ HILVERSUM 1.402 m. AVRO; 7,00 Nws 7.15 Ochtendgymnas- tlek 7,30 Zenderslulting 8.00 Nws 9.10 Morgenwijding 9.25 Gram.muz 9.30 Wa terstanden 9.25 Gram.muz. bho Water standen 9,35 Gram.muz. 1Q.3Ó Van vrouw tot vróuw 10.35 Gram.muz. 11.no „Op de Uitkijk" 11.15 Orgelconcert 12.00 Gram.muz, 12.30 Land- en.tulnbouwme- dedelingen 12»3 In 't spionnetje 12.38 Pjanoduo 13.00 Nws 13.15 AVRO-allerlet 13.20 .Metropole-orkest 14.00 '..Wat gaat er om In de wereld?", causerie 14.20 Pianorecital 14^0 Voordracht met harp spel 15 05 Voor de vrouw 15.45 .'.Musl- calender" 16.30 Zendersluiting 18-00 Nws i' 1B.15 Militair commentaar 18.30 Dans- J orkest 18.50 Regeringsuitzending; Ds. F. C, Kamma: „Toekomstverwachtingen bij de Papoea's" 19.00 Discogram 19.30 Mu zikale causerie-19.45 Regeringsuitzen ding: Ir. A.'Rlenks: ..Het urgentie-pro gramma vooT de ruilverkalvéllng" 20.00 Nws 20,05 Radioschaakwedstrijd Neder land—Noorwegen 20,06 AVBO-atlerlel 20.10 Radioscoop 22^0 Gram.mua. 23.00 Nws £3:15—24.00 Cram.müz. HILVERSUM n. 298 IH. NCRV: 7.00 Nws. 7,10 Sportuitslagen 7.15 Een woord voor d« dag 7J0 Zen- derslultlag 9.00 Nws en weerberichten 9.10 Gram.muz. 9.IS Voor de zieken 9.30 Gram.muz. 10.30 Morgendienst ll.oo Gram.muz. 11.15 Gevarieerde muz. 12.30 Land. en tuinbouwmededeliriffen 10.33 Orgelconcert 13.DD Nws 13 15 Maodollne- muz. 13.45 Gram.muz. U.00 Schoolradio 14.35 Gram-muz. 15.00 Strijkkwartet 15.30 Vocaal- ensemble 15.45 Bijbellezing 16.30 ZendersUUtitiR 18.00 Voor de kinderen J8-15 Sport 15.30 Verzoekpmgramma 19.00 Nws en weerberichten 19.15" Engel se les 19-00 Boekbespreking 19.40 Radio krant 20.00 Nws 20.05 Radioschaakwed strijd Noorwegen—Nederland 20.06 Ka merkoor 20.25 Strijkkwartet 20.40 ..Jan Pieterszoon Coen". hoorspel 21.30 Piano concert 21.45 Gram.muz. 22,00 Strijkor kest 22.45 Avondoverdenking 23.00 Nws 23-1524.00 Symphojueconcert. ENGELAND BBC HomB Service 330 m. pool wenselijk zou zijn.. Een. gedeelte van de winst iou dan aan sportdoel- einden ten goede moeten, komen. De heer Cassee- was hier fel op teger, en meende, dat de minst draagteraebtigen wellicht zichzelf en hun gezin zouden ruïneren in een pooL „Dan maar liever geen geld van een pooi voor de sport," riep hij - uit. Over een maand kunt u het hem wéér horen roepen. (Eigen bericht) ROTTERDAM. Eea ..^jarige' incaESeerdeT,die ;Stéun:: ontving' van. de Dienst .van Sociale, "Zaker^ „ver zuimde zijn verdiensten alsj'lncas- seerder 'op- te -geven. lichtte ,ijpor -; enkele -honderden guldens Aïijr..-- Icen- nissert s'Op.teit: benadeelde bovendien een kolenhandelaax. vpor -f -Tg^lö,— 'Hü is t'nans: in: arrest gesteld!- is vaai de kwestie: professionalisme- amatenrisme. Er was een half uur tjjd om het „voor" en „tegen" te bepraten. Dit half uur Is Vrijdag avond door V.A-R-A. uitgezonden. Een oplossing werd overigens nog niet gevonden. Ir. Van Etntnenes zei: „Als. het houdbaar zou zijn, was ik voor amateurisme, maar in ae toplaag van onze voetballers is de geest van amateurisme verdwenen." Hij meen de, dat R0 procent van de eerste kiasse-speiers voor een of andere vorm van betaling zou zijn en wees ten slotte op de spelpeil verbe tering. die professionalisme belooft Dr. Vuylsteke: „Het schijn-ama- teurisme- van dit moment kunnen we niet tolereren. De tijd-is voorbij, dat we kunnen handelen als de drié aapjes „horen, zien en zwijgen". Ir. Kopster had bet als énige ama- teur-ridder moeilijk.in dit gezelschap „Het hoofddoel van voetbal" is ge zonde ontspanning", zei "hij.". „Bij professionalisme stijgt het spelpeil- Maar wat moeten we belangrijker stellen, spelpeil verhoging of ama teurisme? Er zijn in de geschiedenis van het Nederlands elftal,meer pe rioden var» depressie geweest. Ik geloof, dat we straks weer èen be hoorlijk figuur zullen slaan On langs schreef het officiële orgaan van de Franse Voetbalbond, dat de invoering van het beroepsspel in Frankrijk, tot een volledige misluk king heeft geleid." -Dr. Tetzner was er niet van over tuigd, dat invoering van professio nalisme verhoging van het spelpeil ten gevolge, zou hebben. Hy was voor het amateurisme, maar geen tegenstander van openlijke betaling. Hij vergeleek de voetballer met* de artist, die tegen een honorarium be talend publiek zijn kuost geeft en vroeg zich af. waarom een voetbal- Ier dit niet zou mogen doen. Ten slotte gaf hö de K.N.V B. dit advies: „Schrap de woorden amateur en professional en zet er het woord voetballer voor in de plaats!" 'S"Cht'S *PPJmSLETBiL„OOL. I 'hans drie op do,tien Belgen een- te tweede j ff^rt AMSTERDAM.VrüdagiEi! dag omstreeks 4 uur ist drijvend in het water van de Amstel nabi.- de Halvemaansteeg het lijkje aan getroffen van de 8-jarige Elisa beth Droog. Dit meisje was sinds 28 November var» het vorig jaar vermist. Het was op 28 November ïecr winderig en regenachtig weer en men neemt aan, eist het meisje in het water van de Amstel. iS geval len'. -... (BRUSSEL/":—:' 'De' griep heeft maand wordt uitgezon den) beantwoordden de heren. Cassee :>43.Z5 eerber 14.GO Nws Ï4.10 Gevarieerde muz. 15.00 Voot d» scholen 16.20 Populair concert 17.00 In terviews 17,30 Voor de vrouw 17.45 Voordracht 13 0» Voor de kinderen 13.55 Weerbericht I9»0 Nws 19.15 Sport 19.20 Causerie 19.30 Strijkorkest 20.00 Gevari eerd progr. 2030 Symphonleorkest en solisten 22.00 Nws 22.15 Amerikaans commentaar 22.30 Twintig vragen 23.00 Klankbeeld 23.45 Gram.inuz. 24.000.03 Nws. ENGELAND BBC Light Programme 1500 èn 247 m. 12.00 Mrs. Dale's Dagboek 12.19 Lichte n\U2. 12.45 Hoorspel 13.0(1 Gevar. muz. 13.45 BBC Northern Orchestra en solist 14.45 Voor de kinderen 15.00 Voor.de vrouw I6.no Sa Ion-orkest en solLst 16.30 Voor de soldaten 1R.45 Lichte muz. 17.15 Mrs, Dale's Dagboek 37.30 Hoorspel 19.00 Orgelspel 19.15 Hoorspel 18.30 Voor de jeugd 20.00 Nws 20.23 Sport 20-30 Hoor spel 21.00 Gevar. programma 21.45 Va riété-orkest etl solist 22.00 Klankbeeld 23.00 Nws 23.15 Actualiteiten 23.20 Lich te muz. 24.00 Voordracht 0.15 Lichte muz. 0.86—1.00 Nws. .'-'-.'BRUSSEL 324 en 481 ro, 32.15 .Amusementsmuz, 12.30 Weerbe richten 12.33 Voor de landbouwers 12.40 Amusementsmuz, 13,00 Nws-13,15 Gra- mof.muz. 14.00 Voor de vrouw 15.00 Om- roep-orke$t en soliste 16.00 Internatio nale Radio-Universiteit lfi.30 Gram.muz. 17.00 Nws 17.10 Lichte müz: 18.00 Fran se le» 18.2H Gram.muz. ,18.25 Financiële kroniek 18,30" Voor de soldaten 19.00 Nws 39-30 Gram,muz 19.50 Radiofeullle- ton 20.00 Kamer-orkest, koor en solis ten 21.00 Actualiteiten 21.15 Gram.muz. 22-0(1 Nw$ 22,15 „Ziej van mijn land'' 23.00 Nws 23.M—24.00 Verzoekprorr.' 484 m. 12,05 Omroeporkest 13.00 Nws 13.10; 13.30 14.00 en 18.00 Gramiinuz. 16.30 Zangen plano 16.5ILJ7.10, 17,45, 18.3Ö en 10.00 Gram.mUz, 10:25 Jazzmuz. 10.45' Nws 20.45 Vocaal-lnstxumentaal Ensem ble 22.10 Nws 22.25 Gram.muz, 22.53 Nws 23.00 Dansmuz. 2353 Nws. In tegenstelling tot sommige ge ruchten kunnen wij mededelen, dat de Ronde van Midden Neder land ook dit jaar doorgaat en wel wederom op Tweede Pinksterdag. Het heeft er geruime tijd naar uit gezien, dat deze door de UWC „De Volharding", in samenwerking met het Nieuw Utrechts Dagblad ge organiseerde Ronde, in 1951 naar een andere datum zou moeten wor den verschoven. De moeilijkheid was, dat op de zelfde datum in Bolsward de tradi tionele Eifstéden-wielertocht wordt gehouden. De sportcommissie van de NWU heeft thans besloten, dat beide evenementen op 14 Mei doorgang zuilen vinden. De NWU heeft bovendien beide wedstrijden „klassiek" verklaard, hetgeen wil zeggen, dat zij voor de deelnemers beide gelden voor de puntentelling in verband met...deelneming aan het wereldkampioenschap.: De Friese Elfsteden-tocht be staat sinds 1912 en werd met de jaren meer tour-, dan wedstrijd- tocht. Uitslag Zuid-Nederland rit Tilburg. De officiële uitslag van de Zuld-Nederland-rit'die óp 6 Januari 1» gehouden. Is thans bekend gemankt. Algemeen klassement: 1. B. Stibbe—F ZoontJeB. Vught, 8 strafpunten; 2. Karei Marx—Van Arnercmgen, Amsterdam, 17 strafpunten: 3. H. C. Knapen—Van Deur zen. Tilburg, 38 strafpunten;;4. J. Brands —F. van Spaendonck,'Tilburg, 5» straf punten: 3, A,: van den Dungen—A, v.. d. Berg. otsterwljk. 61 strafpupten.. Coupe des dames: t, mevr. Van den Akker—Baxs—Gordijn,. 77B $trafp.; 2. mevr- Janssen—Van der Heyden, 787 strafpunten. T Mixed teams: L dë heer en mevr.'Van Hapert, 66 straf p.: 2. de, heer ett mevr. Henderson, 123 strafpunten. Merkenteams: Ford met J. Eras, L. van der Kamp en j, Lodewllks. Clubteama: 1, Venn en rijders met K. Van de Btggelaar (265), J, Brands (50) en B. Ackermans (140), Oisterwijk. Totaal-455 strafpunten.^ - ."•■-■te--.,-:- j-.-j vv Militaire teams: 1. It, Becker»—It Wacht* 66 strafpunten. het werk door de gevolgen van de epidemie een grote vertraging; In tegenstelling tot de- ziekte-in En geland. is deepidemie in België van een goedaardige soort. Pseudo-vogelpeet nu ook in Overveen (Van onze correspondent) HAARLEM. In Overveen is gis termiddag bij twee particuliere pluimveehouders de pseudo-vogel- pest geconstateerd. Waarschijnlijkis de besmetting van deze gevreesde pluimveeziekte .door duiven van de gedupeerden overgebracht. Tot dus ver is de schade tot veertien kippen, welke moesten wpTden .afgemaakt, beperkt. Uitbarsting van Etna de rootste sinds een eeuw De. uitbarsting van CATANIA, -. dè Etna,, de grootsté sinds-éeh eeuw, duurt thans reeds 50 dagen. De re gering heeft alle hoop opgegeven de lavastroom langs kunstmatige weg te kunnen.- stuiten. De vier:dorpen Müo, Rinazzo, Fomazzo ën^ Sciara, die doot* de 2000 inwoners Verlaten zijn. werden merkwaardigerwijze niet bedolven; Toen de lava de;dor pen tot óp een paar honderd meter, genaderd was. veranderde zij plot seling-van richting. Vrachtauto veroorzaakt drie aanrijdingen (Van onze correspondent) HILVERSUM. —„Toen dé chauf feur van een vrechtauto met kolen gisteravond de bocht, van de Kerk brink naar de Langestraat wlide nemen; bleef, vólgens zijn eigen ver klaringen,'het gaspedaal vastzitten, waardoor zijn wagen eerst tegen' dé linker achterkantvan een: andere vrachtauto, daarna tégen; een wiél- rljdster en tenslotte de étalagesVan een winkel in ondergoed binnen reed De: winkelruit ging er aan<" én de pui kwam In haar geheel achter uit te staan. ROME. -- Eisenhower zal waar schijnlijk door.,,de paus In':: particu liere audiëntie ontvangen worden. In September 0945 is(fit .ook. reeds geschied.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9