Verbonden legers rukken op in richting ■t HET ROTTERDAMSCH PAROOL Geen .omsingelingsgevaar Amerika's huishoudboekje ïneër voor Nederlanders Melkvoorziening in Westen des lands komt in gevaar Vier (niet drie) Britse divisies voor Eisenhower nr De lieer G. W. van Hasselt (78 jaar) overleden Fractieleider P.v.d. A. legt functie neer sjssgii Normdie levering in Rotterdam Schiedam en Vtaardingen President Sukarno verbreekt zwijgen over Nw-Guinea PTT-personeel in hieuw uniform Politie verbiedt deel van leeuwenmiinmer Parkeergeldheffing onder de loupe Levenslang voor Ilse Koch Wie schreef roman „Dorstig paradijs11? Projectiel ontploft in haard Mao overuccgt vredesplan „zorgvuldig11 r Nee (ochHeus Groot verlies voor sportlievend Nederland Ir Vos treedt af als hoofdbestuurslid, burgemeester d'Ailly bedankt als lid Een ton-voor het Kindenioodfonds Auto sliptéén dode, twee zwaar gewonden %mm -< ïamaiiirf' lie Jaargang, no, 13 Rad. en Adm.Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prJfs; per week 0,40 por kwartqal -5.15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „F^et Parool" DE SCHIEMMMEE Dinsdag 16. Januari 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper-.— TJ\en Korcaans vlucht dingetje, ccn van de tlcn- duizenden kinderen, die op het ogenblikhet oorlogsgeweldontwijkend, onverzorgd over de' - wegert van - het schiereiland, zwerven, vindt'eert vriendelijke soldaatdie het een, blikje voedsel toe reikt, Hoc veel zwerverl jes- zullenminder geluk hebben?, fX ndcr welke moeilijke - omslandtghcden-kdec-. soldaten der Verenigde Naties in Korea de - strijd tegen agressie voeren, blijkt uit' dezei jóto,- genomen in het dik met sneeuw bedekte- heuvel- x landschap, irt dc omgeving van SeoelDe man- ■jschappendie men voc^zichtig- achter elkaar ziet oprukkenbehoren tot een Amerikaanse patrouille, welke inlichtingen tracht ie verkrijgen over dc sterkte van de vijand. Als de Amerikaanse begroting wordt aangéno-. men, zal elke dollar die de belastingbetaler op brengt als volgt worden -verdeeld. Dc cijfers tussen haakjes geven aan hoe de verdeling vorig jaar was. Militaire dienst 58 (32) Hulp aan het buitenland 10 (11) Rente staatsschuld 8 (13) Uitkeringen oudstrijders 7 (15) Sociale zorg f6) Oyeriye uitpaue/i 17 (23) De cijfers geven het aantal dollarcent van elke dollar aan. Langs de volgende kanalen vloeit het geld de Amerikaanse schatkist binnen Inkomstenbelasting 35 Vennootschapbelasting 27 Accijnscn H Douanerechter, etc. i Nieuw in te voeren belastingen 23 TOKIO. De verbonden troepen hebben risteren. met steun van ge pantserde colonnes, een tegenoffensief ingezet aan liet front ton Zuiden van Seoel. Tegen het vallen van dc avond waren z(j reeds 20 kilometer opgerukt en hadden toen de stad Osan, 40 kilomeier ten Zuiden van dc vroegere Koreaanse hoofdstad heroverd, zonder op tegenstand van veel betekenis te zijn gestuit. Men beschikt echter over inlichtingen, volgens welke sterke Chinese strijdkrachten zich aan het ingraven zijn lussen Seoel en Intsjon over ccn afstand van 80 kilometer, evenals rondom O&an. Desondanks werd de aarirri in Noordelijke richting heden voortgezet. Na acht dagen lang dapper te hebben stand gehouden, hebben de verbonden strijdkrachten hun posi ties. bij Wondjoe vandaag- prijsgege ven. Het achtste leger maakte be kend, dat .de geünificeerde troepen in Zuidelijke richting naar een nieu we defensielijn. rijn getrokken. Waar deze precies lodpt, is niet aan gegeven. Een Amerikaanse woord voerder heeft verklaard. dat er voor, de troepen, die bij Wondjóe gestre den hebben (Amerikanen, Fransen en Nederlanders) thans geen ge vaar meer bestaat omte worden afgesneden en vernietigd. Uit een communique van de ge ünificeerde marine blijkt, dat er hog een hevige slag heeft, gewoed bij Tsoksogni, -25 kilometer ten Zuiden van de 37ste breedtegraad en onge veer 70 kilometer, ten Zuid-Oosten van Wondjoe. Gemeld .is,- dat vlieg tuigen van de marine de communis tische ring om Tsoksogni' verbraken en het', een reödingsconvooi- mogelij k maakte, de stad binnen te trekken. In Tokio brengt men de,hernieuw de activiteit der verbonden, troepen in. verband met hét bezoek, dat de Amerikaanse stafchefs zojuist aan generaal MacArthur hebben ge bracht. Tijdens de, besprekingen" der -"Hf"- (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De melkvoorzienmg-in de grote steden van het Westen van het land dreigt volgende week moeilijkheden,te zullen ondervinden. Het Westen kan slechts 60% van zijn consumptie dekken uit de aanvoer uit dit deel van bet land zelf. De rest moet worden aangevuld met leve ringen uit de Oostelijke en Noordelijke provincies. De Melkfabrieken-in het Westen menen thans, dat de prijzen in die ^treken zo hoog zijn-ge worden, dat htm winstmogelijkheden te gering worden. Weliswaar geeft de overheid, op deze melk toeslagen, doch deze.zijn naar het oordeel der fabrieken onvoldoende om zowel de vervoerskosten,als de hogere prijzen op te vangen. Het is voor de leveranciers wegens de hoge boter- en kaas-- prijzen op het ogenblik aanlokkelijker om hun melk naar. deze fabrieken te brengen, dan aan de consumptiemelkfabrieken .te leveren. - milB?!!nm!Iin!iIUHll!k%3iH:ii]!k;iBi;iIPi^fltllSUi!!i!BilUI11IIL1ÏIIIIIBiDIlifiIllliraiflll V .Het. -Bedrijfschap beschikt thans.: over voldoende; cijfers 'omzijn-, houding te bepalen. ^Woensdag .zal een bestuursvergadering y worden gehouden, waarin het probleem besproken zal worden. Aan de hand daarvan zal men eenonder houd aanvragen bij de minister van Landbouw,,... Het is" dus nog niet te voorzien, wat er dc volgende week zal gaan gebeuren. Als de overheid, bereid blijkt de -toeslagen te verhogen, ondervindt •- de o. melkvoorziening geen stagnatie, indien .dit niet Jhet geval is, overweegt dé handel .de 60% uit het eigen-gebied: over zijn- klanten- te distribueren. y Het bover.staande geldt- echter niet voor de gemeenten Rotter- DJAKARTA. „Incücn het yolk mijn redevoeringen over. Iriaa in .het afgelopen jaar beschouwt als een belofte, die -nietin y ver vulling is gegaan, ben ik., .bereid vrijwillig af te tredenals presi dent." Aldus zei president Sukar no in een redevoering tijdens een persdiner ten paleize, doelende op: zijn uitspraak, dat Iriar. voor 1 Januari 1951 tot Indonesië moest behoren. In dezelfde rede ver klaarde hü, zijr. stilzwijgen over Iriarr verbrekende; „Indien het In-, donesische-'volk werkelijkéén is,; ben ik^er van "overtuigd, "dat Irian weer bij'ons zal zy.n teruggekeerd voor het ochtendgloren op 1 Ja nuari 1Ö52". (Eigeri.berichtgeving) In de loop vandit jaar zal het •personeel van I'.T-T. in een nieuw uniform worden, gestoken.De be stellers cn 'andere "P.T.T.-ers krijger; voortaan' dienstkleding van blauw laken met een open kraag. In ver band daarmee worden ook b:jbe horende overhemden en dassen wj de uniformen verstrekt. Aanvanke lijk wilde nien de kleding in grijs laken uitvoeren,. doch de proef daarmee heeft niet voldaan. Marmeren trap ingestort: 40 meisjes gewond ROME Een - marmeren trap van 20 meter lengte is ingestort, waarop zich ongeveer 300 meisjes bevonden,- die solliciteerden naar een betrekking als typiste. Veertig ernstig' gewonde meisjes zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dc trap, die.naar écn 'bureau óp dc derde vei dieping leidde, kon de zware be lasting - niet. dragen en stortte met luid geraas in. Voorbijgangers snel-; den: onmiddellijk tc hulp. Ec zijn geen doden. BERLIJN. Twee van de zwaarste- Amerikaanse tanks zijn hier aangekomen voor versterking van het garnizoen. dam, Sc hl6dam en V 1 a ar- d In g e h, waar de bedrijven heb ben besloten-normaal;.te blijven le veren tegen de vastgestelde prijs van 25 cent per literfles en 23 cent 'per liter. Wat "er in.Amsterdam gebeuren zal indien de toeslagen niet moch ten worden, verhoogd,, staat negate bezien. Ecu beslissing is hier nog niet gevallen, maar als, het besluit tot rantsoenering vanwege de ste delijke melkleveringsoedrijven .in stemming vindt, dan "zal het even eens Maandag. van kracht worden. AMSTERDAM Het hoogtepunt, van het leeuwennummer' van' het circus .Strassburger is,y dat de Spaan se temmer -Dólar- :zijn ahoofd - in dé muil van de leeuwin Semba steekt. In .verband met de moeilijkheden die zich Zaterdag' hebben voorge daan bij het leeuwennummer, waar bij Dola door twee leeuwinnen werd aangevallen en verscheidene wonden opliep, heeft de politie ge- eist, dat' de leeuwin Semba voor lopig niet .aan het nummer zal mee-, werken.„De leeuwen- zijn in de bronstijd"- en daardoor bijzonder nerveus. LONDEN. Generaal Eisenhower heeft in Lenden de geruststellende verzekering gekregen, dat de Britten nog voor het einde van dit jaar sterker zullen zijn dan ooit. tevoren in vredestijd. Er zullen vier nieuwe divisies .worden samengesteld en Engeland zal waarschijnlijk vier divi sies cn "niet drie,'- zoals oorspronkelijk het plan was aan het Atlan tische leger van generaal Eisenhower In Duitsland leveren. Verder is aan generaal Eisenho wer medegedeeld, dat de Britse in dustrie met grote spoed wordt om geschakeld, dat reeds aanzienlijke orders bij. de wapenfabrieken, zijn ondergebracht en dat nog voor eind Maart 75.000 arbeiders meer in de be wapenuigsmd ustrïe ;te werk zul len zijn gestéld. Aan de andere 'kén' echter heeft men de generaal ■niet yverheeld, dat het bewapenlngs- plan ernstig:- bedreigd wordtdoor 'het heersende gebrek aan. onmis bare grondstoffen. Men heeft er bij géneraal Eisenhower op aangedron gen, zospoedig mogelijk een op- lossihg voor dit probleem te laten yindenvV v'-:7f-f'L Ten slótte kon men er generaal :Eisénhower van op de hoogte bren gen, "dat de -aCht' premiers van het Gemenebest overeenstemming had- ;'den bereikt over één globaal plan voor de- verdediging van het Mid- den-Oosten.'.Tezamen met het Mid dellandse Zee-gebied zal het Mid den-Oosten' een der drie verdedi gingszones van. de Atlantische ruimte vormen. (West-Europa nn Scandinavië vormen de beide an dere). Morgen spreekt generaal Eisenho wer in Rome met dé politieke en militaire leiders van Italië. De Itali aanse regering heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen te-' 'gén 'eventuele demonstraties van dé in Italië nog altijd talrijke commu nisten.. Zo zijn strenge straffen, be loofd aan allen, die in openbare dienst zijn en zouden deelnemen aan demonstraties tegen- de Atlanti sche opperbevelhebber. ..."y '.- DEN HAAG.Klacht-eu in yver-k band met de parkeergeldheffing in sommigegemeenten hébben geleid tot overleg tussen drie. ministeries omtrent dit probleem. De bedoeling is om door een wijziging 'van da Motorrijtuigenbetastingwet de be langen -van 'üe gemeenten en^ van het motorwegverkeer zodanig tegen 'elkaarafy .te.wegen* dat yathi ;.':dè bezwaren grotendeelskan wórden1 tegemoetgekomen, In afwachting hiervan wordt ;er op Joegezien, dat de gemeente lijke- prebario-yerordeningen de reeds op. het motorwegverkecr drukkende lastenniet nóg onrede lijk verhogen; 1 hoge legerleiders zou gebleken zijn, dat de algemene situatie voor.de ge- unificeerde strijdkrachten, ondanks hun nummerieke minderheid, veel gunstiger is, dan zich nog kort -ge leden liet aanzien. AUGSBURG; Ilse Koch, 'de. 44-jarige echtgenote van de, te rechtgestelde kampcommandant van Buchomvald .werd Maandag tot levenslange dwangarbeid veroor deeld wegens' misdaden 'begaan te gen-Duitse burgers in het kamp Buchènwald- Zij werd schuldig be vonden aan aanzetting tot moord, aanzetting tot poging tot moorden, vijf.gevallen van ernstige lichame lijke mishandeling, twee. gevallen van gewone mishandeling.. - v. In Maart -vermoedelijk - eeri rechtszaak AMSTERDAM, 01:1949 ver- scheen bij een Amsterdamse uit gever de roman „Dorstig Paradijs" van Adriaan Hulshoff., Er- rees het. vermoeden, dat mevr. Jo van Ara- mers—Küller,die tot 1 Juli 1951 uitgesloten isvan beroepsuitoefe ning, dit boek; zou hebben, geschre ven. Zelf verklaarde zij het "ma nuscript, slechts te hebben bewerkt. Het onderzoek door de justitie, in gesteld en dat. aanvankelijk tevens tegen, de uitgever was gericht, is thans-gesloten. - Het heeft.- zoveel tijd in beslag-genomen, omdat ook in- Guragao, waar „Dorstig Para dijs" speelt, een onderzóekiis inger steldr De rechtzaak zal'waar schijnlijk in Maart behandeld wor den. r '- '.(Van onze correspondent) TERNEÜZEN. In de huiskamer van de burgemeester van Oostburg,', mr. K. Hoelczema, vloog Zondag avond met eén:hevige knal de haard uit elkaar. Stukken gloeiend ijzer en brandende kolen werden door'de kamer geslingerd. In een op -het vuurgeworpen houtblok bleek een twee-centimeter, kogel van een vliegtuigmitrailleur j te zitten, die door de hitte ontplofte. Mevrouw» Hoekzema werd lichtgewond. Indonesië bestelt spoor wagens in Nederland DJAKARTA. Het hoofdvan de Staatsspoorwegen, ir. Effendi Saldi, is Maandagnaar Nederland ver trokken om honderd 3e klas wagens bij. Beynes én Allan te bestellen. 1000 goederenwagens bij Werkspoor en 100 locomotieven bij Krupp.,. LONDEN. De communistisch- Chinese regering heeft de Lndia.se regering doen weten, dat het jong ste plan van de Verenigde' Naties van vijf punten voor vrede in het Verre Oosten, in Peking zorgvuldig overwogen wordt,; New Dé.lhi* heeft hiéryaniï^omriLadeUijk^^in.ededeHng! gedaan aan Pandit Nehroc, die zich op het ogenblik in Londen bevindt. In welingelichte-kringen in. Lon den is meu van mening, dat Mao de nieuwe 1 voorstellen voor Korea met „enig voorbehoud" zal aanvaar dend Dit voorbehoud zou dan hierin bestaan, dat tegelijk met hét ingaan van een. wapenstilstand in Korea de onderhandelingen over deóverige geschilpunten in het Verre Oosten zouden beginnen en niet eerst daar na, zoals is voorgesteld. Ernstige aanrijding kost Solexberijder het leven (Van onze correspondent) OSS. Een ernstige aanrijding lussen een militaire vrachtauto en een solex had Maandagavond plaats op, het kruispunt te Reek bij Grave. De Solexberijder, een 25rjarige stu dent kreeg een schedelbasisfraetmir en overleed later in het ziekenhuis te. Öss. '- Toeslag passagetarieyen in Indonesië uitgesteld DJAKARTA: Dc passagiers, die in. Februari niet de „Willem Ruys" en de „Joban van Oldenbarneveldt" naar Nederland vertrekken; behoe ven nog niet de. toeslag van 200% op de passagetarieven te betalen., De Indonesische regering,heeft het be sluit nl. tot 15 Februari opgeschort. *.ZcKcn sr.kUderij'.jps op spel- deknoppen, eraarrfc (curiosi— leeswaarde) 7.» éuiJtiooi lire, zijn than$ te Rovie te „betoon- deren" wiet sterke vergrootgla zen. Dc schilder. Bosci, maakte ze met lucifertjestcqaraaw handhaartjes zaten geplakt. Sedert 1900 zijn in de Ver. Staten at heel wat mensen myckomen by verkeersonge vallen, maar dac het er al 1.000.000 waren, ftanden wij niet durvpv bevroeden: Een Amerikaans vrachtvUeg-' tuig heeft, omdat zc verbo den zijn voor Am. prondjjebied, b'j PÓrtorico 50 spcclGhtaiitatcn in. zee laten wallen. Naar de haaien. In de 'Golf van Bengalen w een 31-jarige Sjwc uit Pya- pon (bij Rangoon) als Robin son' Crusoe gered van ccn on bewoond eilandje, iraar bij al meer dan ecu jaar als aange spoelde schipbreukeling had vertoefd, nadat hij 20 dagen op zee had doorgebracht. Hij httd hoofdzakelijk van amandelen geleefd. Bummemvcrpcr in brand CHICAGO In een voorstad vaa Chicagois ccn Mitcbell-bommen- werper. die aanstalten had gemaakt om op de nabijgelegen vliegbasis van de marine-luchtmacht te lan den. tegen een boerderij gebotst en in brand gevlogen: In bet wrak zijn vier tijken aangetroffen.- De ma chine had een bemanning van vijf m.*»n aan boord. In de ouderdom van 78 jaar is vandaag te Rotterdam overleden de heer C; IV. van Hasselt, dié'zich op sportgebied bijzonder heeft óndér- schcidén en ook zitting heeft ge had in tal van commissies të Rot terdam die een of-ander goed doel nastreven. Van. 'v Hasseltwas - in zijn j onge jaren een goed voetballer en. is steeds een 'volbloed Spartaan ge weest:^Vóórtsheeft hij hét Neder-; landse;elftal goede diénsten..bewe zen. Dé zo .in.: trek -.zijnde landen- wedstrijd -tussen- de "voetbalploegen, van Nederland:. övBelgie'hëéft zrjïi. :danKep4's^p-;':héini-^; '.tiatiëf'ïv,Sü-,y;,T£ée.sT,:''iö^- VanHasselt jn de wandeling -ge noemd werd; 'Hijwas' Lctj'die' mét (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Mr. Van der Goes van Natcrg heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij gemeend heeft als leider van de fractie van de T.v.d.A. te moeten aftreden na er om zyi* persoon „rumoer" is ontstaan (in verband met het interview over de Nienw-Guinca aangelegenheid). Hij acht het in ons democratisch bestel nietjuist, dat een fractièle Ider ojp; die Wij ze midd elpu n t van een rnrnocr wordt, en heeft daarom het voorzitterschap van de fractie, met ingang van héden,neergelegd.. Ondervoorzitter van dc fractie, mr. Burger,treedt' tijdelijk als; fractielei der' op, 'V. :v>- g Aan het. 'aftreden -van; Van der Goes van Naters is echter nog 't een en ander voorafgegaan. Vrijdag: f?EN échte electrischc trein besturen, dat is ccn van die dingen, '-J waarvan iedere jongen droomt. Op een tentoonstelling in de C>- ncac op het Haagse Buitenhof kan deze droom bijna irt vervulling gaan. Daar toch hebben de Nederlandse Spoorwegen een stand inge richt; waar men de bcsturingsapparntuuT van een motorwagen aantreft WerkelW rijden kan de jeugd er natuurlijk, niet. Maar zij, mag wel zelf aan ralterleihandles en knoppen komen, en. dat Nnaakt de illusie -voor ihen ioch bijnavolmaakt,"f- het hoofdbestuur van de Partij vatl de Arbeid bijeen, geweest. Bij die gelegenheid is het voornemen- van Ir H-, Vos, oud-minister van Econo mische Zaken en later van Verkeer om te bedanken alslid van het hoofdbestuur van dé Party van de Arbeid in verband met ernstige;be zwaren wélke -hij; naar verluidt te gen de gang van zaken, in de partij zou hebben' tér sprake geko men. De beslissing is echter eerst' gevallen in de volgende verga dering van. het partijbestuur, welke Maandag werd gehouden in Amster dam en waar de brief van Ir. Vos met de ontslagaanvrage werd inge diend. In dezelfde vergadering is. volgens onze inlichtingen, een brief binnengekomen van de burgemees ter van Amsterdam, mr Arnold d'Ailly, waarin deze bedankte als lid van de Partij van de Arbeid, Omtrent redenen welke de heer d'Ailly hebben bewogen tot dit be sluit is echter nog niets bekend. Desgevraagd antwoordde dc burge meester van Amsterdam ons Maan dagavond- niet bereid te zijn een "en ander te bevestigen of te ontkennen. DEN HAAG, ,ln een- begro tingswijziging vraagt .minister Stik* ker- f27.000,- om de stichting: .Co ördinatiecommissie voor de Cultu rele Betrekkingen met Duitsland, in 1951 tè subsi di eren- Paul'Havenith in Antwerpende grondslag 'heeft gelegd" voor deze. ontmoetingenen":.,wie -kent niét; de, jaarlijkse serie-wedstrijden, die de' Zilveren yVÖètbalcümmissie pleegt uit te schrijven? Aan de tot standr koming van- deze -"aantrèkkelijké wedstrydserïè heeft; de heer Van. Hasselt in ;190(L rriët wijlen^Jac Muslv .en. -wijlen Joh. J.Meyer. zijn medewerking';verleend-'.Hij was eerste penningmeester enni.v.- de dood van -de heer.Meijer: heeft hij het voorzitterschap Tbêkleed.' Ter „.gedegenheid %Tan hetgouden - i jubileum van de ZVCJn.het voör ge.; jaar'is' de: heer Van' Hasselt be-, ^üoémêf.dot ffijSSf&cin Orde'' van Oranje Ook als' zwemmer heeft de heer ,Van -Hasselt ,y.vele lauweren- gé-; oogst én voor dé zwemsport -in - Rotterdam is'hij. een grote stuw-V -kracht, geweest Dat van Hasselt all-round was, -moge blijken uit het feit, 'dat' hij" ook. als"roeier-vart Nautilus op dc voorgrond ie .^e- "tredeiS;- -,ycLV.->'.;,'-;v. i;: - Van Hasselt was.yoorts eën;,goéd,-;;- organisator én van. zijn.'talenten :qp organisatorisch gebied Lebben vé len in de Maasrfad i.n'.yöè loop der jaren eèn .dankbaar gebruik ge maakt. .lh de vriendschappelijke hetrêk- kingen;. dièlhij met';óns blad onder hield. hebben wij-ons steeds zeer verheugd. - Het stoffelijk overschot;zal. vrij dag om 12" uur op 'de Algemene begraafplaats Croosivijk ter: aarde - worden -• besteld.;--; -NNj -Ht - DEN HAAG. ..Tot nu -toe heeft Nederland niet bijgedragen aan-hety .Kindernoodfonds dér dat, hulp en"J herstel brengt aan; kinde ren, dié „door oórlc'gsagressïé' deb- ben geleden. Maar nü; allo -West-.:': Europese landeii ccn. bydrags heb-'; ben gegeven', - kan Nederland.zich moeifijk meer op zijn noódlijdend- heid bé'roèpi Daaroin \yordt ih. ecn begrotingswijziging thansƒ- .100.000 gulden aangevraagd voor subsidie aan het Kindernoodfpads.. "HOORNEen '.dode en twee ernstig, ge wonden; warén het "ge--;: voig toen een personenauto met vier inzittenden tussen Hporn. en Wog- hum slipte en over de kop sloeg; De 48-jarige; mév'r," A- .-Vos werd uit;!, het raam geslingerd „én:- kwam 'On-,y der de ivagen- terecht. Kort daarop,- overleed: zij. De bestuurder, de heer. Rv »Vos en zijn dochter werdenern stig gewond. Een '23-jarig nichtje kreeg, enkele lichte verwondingen. AMSTERDAM. r~ Op, 7: Januari.: J.L had de ..Willem" Barendsz" ge produceerd 16.813 barrels (2802 ton) traan. In de -; „overee.nkömstigè Vangstperiode van „het vorig jaar bedroeg de productie 17.116 barrels ,(2852 ton)traan.Voor spermoiie luideti de cijfers fesp. 12.191 bar- -rcls (2032 ton) en 4644 barrels (774 tón'),;.. 'yj -i :y">. V. -eak' sa vrsts: Mt-ttt Snóui 'SS&im Meer bewolking •?i Weersverwachting geldig van M S Dinsdagavond tot Woensdag- g g avond: Tamelijk heldere nacht met N in het binnenland weinig wind S cn hier cn daar nachtvorst. h Morgen: in dc loop van'de dag g toenemende bewolking .mét \la- ,'g: ter in bét Wiesten plaatselijk §f S enige regen of motregen. Meest ''S| p matige... wind tussen West' en g: g Zuid en dezelfde 'ofyietsyhogere g as temperaturen dan vandaag.. S 17 „Jam zon v op 8.41fonder 17.001'S S maan op 12.04; onder 04.03. ---• M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1