Verenigde Naties in een beslissende crisis HET ROTTERDAMSCH PARCDL maatre om weerbaarheid te verhogen Nieuw Güinea-debat met verrassing r~~ Twintig procent minder mdustriekoleii Amerika zoekt steun voor motie tegen Peking Zuid-Koreanen landen boven 38ste parallel Duiker, bezwijkt, polder onder water Dr Drees Voor vrijheid nodige offers moet Nederland eensgezind dragen Minder stoom treinen 1951, hot jaar der beslissing Toch relletjes (met doden) in Italië Tweede Kamer beraadslaagt in comité-generaal Regering dringt aan op langer arbeidstijd in de mijnen lleuter herkozen als burgemeester van Berlijn Nehroc spreekt met Tiygve Lie Aan de fronten nog steeds rust Burgemeester van Zuidbroek vordert scholen voor evacuatie 'a: mm- 'Nee toch... Heus! 'rA ffAW Meisje geschaakt, een jaar geëist Meisje tloor gas gesükl ■li /I 'iS m ÜS® lie Jaargang, no. 16 Red. en Adia. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prijs: per week 0.40 per kwartaal 5.1S, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het'Par ooi" .Vrijdag 19 Januari 1951' Uitgave- N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs-B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. T. Schaper- (Vaa onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Onze defensie krijgt prioriteit! Tegen het eind van dc behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken heelt het kabinet tegenover de Tweede Kamer getuigenis afgelegd van zijn eens gezinde overtuiging, dat maatregelen, welke diep in ons maatschappe lijk leven zullen ingrijpen, nodig zön ter verhoging van onze weer baarheid. Minister S t i k k e r sprak over te nemen besluiten ten aan zien vati de omvang van ons leger, de militaire productie cn de beta lingsbalans. Minister Drecs deelde mede, dat een commissie van. des kundigen thans een rapport voorbereidt voor de Raad voor Economische: aangelegenheden over de voorgenomen maatregelen. Daaraa zal de regering liaar voornemens aan ons /volk en. zijn vertegenwoordiging voorleggen- Tezamen riepen de •ministers ons vaderland öp, de nood- zakelijke offers voor het behoud der vrijheid eensgezind te dragen. Generaal Eisenhower, zo getuig- 33 ei de redevoeringen, maar voor al die' van,.-dé minister-président, bedoelden uiteraard de in de Ame- rïkaahse.^erWfgéwëtóe:dndruiC:\yeg jp> np.n'iR^^IsaE^edèrland.zjeh-'-ri'iet-. b"én nïSirifn^e^inspanh i oosten'." Met' nadruk stelde- dr Drees aan de hand van begrotingscijfers vast. dat wij'niét minder hébben gedaan dan andere landen in Europa.. Wij hebben :het misschien te geruisloos gedaan. Wie- pm het afkondigen van eon noodtoestand •vraagt, vergeet, dat wij, op grond van vele, nog uit de oorlogstoestand daterende bepa lingen, reeds datgene' kondèri doen, waarvoor rmen ibijv. in. Amerika machtiging móest vragen! Dr;Drees meende dat ons. volk de ernst van. de Apolitieke toestand wel degèïijk besefte. Een andere kwestie/is of onze bevolking/even zeer begrijpt, welke offers en in spanningen op .economisch ge bi eet in verband daarmee no dig zijn'.. Wie ingrijpende maatregelen moet treffen,.moet.deze echter des te,;- beter overwegen.." Dr. Drees noemde hetzinloos, alleen maar. voor de -„show", meer mensen op te roepen, dan men .thans kan oplei den of bewapenen.Men vergete: niet. dat zich/hier grótere moeilijk- heden voordoen -dan elders het ge val/is. Wij hebben .geen grondstof fen en'eén tekort; ópdé betalings balans. De liberalisatie maakt het t moeilijk de import af tesnijdeii. Doch'dit betekent niet, dat 'er niets gedaan zal wórden. Alleen dat men moet weten Wat men doet. DEN HAAG. tn verband met dè kotenpositie zal zoals reeds aangekondigd' vatl Maandag 22 Januari af op een aantal baan vakken de reizigerstreindlenst tijde lijk worden gestaakt met gelijktij dige vervanging door N.S.-autobus- diensten. - De; stöómsnéltreinen tussen ."•het Noorden en Oosten des lands ener- zijds en, het Westen anderzüdsj zul len. zoyeg^ mógelijk '.Wórden vérvan- gen door dïesel-electriscbe treinen, ris gevolg waarvan de reizigers naar-' eb van het Noorden tè Amersfoort1" en naar en van bet; Oosten te Apel- doorn zuUenmóe t gn" Twee,-,:,s dóóru1 stoorolocorn oti e ven getrokk^-'':s^ei^èerstrèjnep' tüs-: ten. Utrècht- én. 'Dén'Haag/Rotter- dam-1 vriülên' vervallen.''Het betreft bier de': fréih;.l dje.^'.Cvaó Maandag tot- en met 'Vi-ijddg); Óm 17.11.uur. uit Den Haag'-vcrtrekt en de stöotn- trein, dié- des Zaterdags óm. 14:26 Hui*' van Den; Haag ^haab .Htrech^ njdW In omgekeêrde;richti^Wa.lt; deltrein, van 7,l5 ;imr.-van";XJfrecht' riaar'Dëit Kaag op we'r.kctógèiïuit. Nog enige 'beperkingen' Van." kleine!om vang zullen .woeddn ioegeoast -op nader bek&nd/" ttórn ak e« ba a nva k - ken:De goederen treindienst wordt ..liet beperkt Tijdelijk enige regen -Weérry;èr^clittegv'g'ëi^' 'vanjl- Vrijdagavond tot' Zaterdag- a .avond;.'-■-•--• Half totV.zwa^iibpwo.lktVmet.s j vele plaafseji'tijdelijkfénige; 1. regen,lai®^éè5^pKÏanliigefi. veranderihj^lóVtf^P^^uur- '"20 Jan. zo'n -öp 'rfpcterU7.0fc: maan op 13;«/pridètj de dr .Drees, had: hij met vreugde begroet^ Schandelijk noemde har Stikker -het echter,;/dat rliensver- if,, troiLweltjké^-brieru's^aV'dè.i^^mcrl^ fefS kaanse 'a'rabassadeur dfe naar -' hét oordeel van drs Korthals' (VVDbeter aan de organen van hét Noord-Atlantisch. Pact gericht had kunnen zijn.— hier in een dag blad was gepubliceerd. De ministeriële redevoeringen genoten in de Khmer wij'zonde ren de' communisten uit een ■Eisenhower meent LONDEN Naar Kier. verluidt, zou generaal Eisenhower, wanneer bij in Maart a.s. uit de Verenigde Staten naar Europa terugkeert, er: bij de Wesi-Europesé landen op; aandringen de meest mogelijke spoed met de uitvoering van hun! bewapeningspiannen te betrachten, daar hij van mening zou zijn dat 1951 „het jaar van de beslissing"is. ROME De: wijken van..Rome, Waardoor Eisenhower Donderdag zijn weg moest nemen, waren prac- tisch in staat van beleg. Zelfs op de daken waakten - politiemannen voor zyn veiligheid. Alle voorzorgs maatregelen, hebben niet kunnen verhinderen, dat in een gedeelte van.; Rome het verkeer gedurende énige, uren ;door, stakingen verlamd was. Terwijl Eisenhowerzijn besprekin gen voerde métministers en. staf chefs:'werden in verschillende delen van-Italië duizenden demonstranten: gearresteerd, ,- Donderdagavond laat hadden drie" .personen het leven vérforen tijdens de demonstraties tegen Eisenhowers komst."'!- Inmiddels - is generaal /Eisenhower vanmorgen uit Rome maar Luxem burg, vertrokken. goede ontvangst. Bij de replieken /vormde' cle kwestie Spanje, waar over mr Burger (PvdA), een motie had ingediend,- het eigenlijke strijdpunt. Men zal zich herinne ren, dat die matxe. slechts betreur de, dat de regering voor het nemen van een beslissing /in. de VN, de Kamer niet had get aadpleegd. Nu waren de meeste partijen, in tegen stelling tot mr Burger, niet tegen erkenning van Spanje gekant. Zij stapten derhalve ook licht over zijn formeel bezwaar heen. Zo niet de WD, die-wel begreep, dat haar bezwaren tegen het N.-Guinea be leid in dezelfde richting/gingen, zij het dan,' dat hierover wel commis soriaal vooroverleg is gepleegd. Zij stemde met de communisten en de PvdA voor de motie. Maar deze 31 wogen, niet op tegen de 47 stem menvart degenen, die blijkbaar vonden', dat minister Stikker gelijk had. me| zijn opvatting, dat- er niet over élke instructie:aan onze V.N.- vertegenwaordlgers overleg met de Karn er kan /Wordengepleegd. f/Een/an dér' pnrit uit de replieken wRSStt 'lèkht bléèk minister Stikker' éëri'enigszins ander inzicht te huldigen d«n zijn geestverwant Oud (VVD). Hh. wilde deze kwes tie. n:l; niét zo nauw aan de Econo mische Unie koppelen. Maar hij, zegde tochtoe dn het kabinet de wenselijkheid te zullen bepleiten van een Kamerdèbateventueel in .comité-generaal nadat het rapport v. SteenbergheCauwe- laert is gepubliceerd. De eindstemming over debegro- ting werd uitgesteld totdat de' kwestie dér „topsalarissen" tot een oplossing is gebracht. Het viag dan, doordat de Tinsé- de Kamer in comité-fféhcrcoTginp, tijdens de openbar'è vergaderina ran Donderdag,w'"deftidderzaa.1 niet zo gestormd:hebben als men aanvankelijk verwachtte, tn Zet- férlijké, zin li.eèjt.:hvt. duchtig ge waaid dp:: -:het- Sinnenhoj. De Tweeder Kamerleden, die vande koffiekamer in hetrKamergebouw overstaken naar de Ridderzaal om de debatten bij te wónen konden er. ban iTteepratett^JMen ziet hier links profRomméi ih hét midde» proj. GeTÓrandy :en. geheet réchts de heer Tilanus, dïe moeiie heeft tegen de elementen' op te tarnen. Minister. Stikker op weg vaar de. Tweede .Kamer om daar. dcét te-nemen aan de debatten over Buitenlandse Zaken en Nieuw- Guinea. 'j. (Via;onze-parlementaire rcdactéur) DEN HAAG. De eerste openbare vergadering der Tweede Kamer over Nieuw' Guinea, Wdke Donderdagavond tloor een dichtbevolkte .tribune werd bijgewoond, is óp zeer verrassende wijze geëindigd. Met het besluit n.ï. om in comité-generaal te gaan. Nadat dc A.R. fractieleider S ch o u texi om pirn, lien nur zijn rede had beëindigd, waarin hij aan.de hand van ver schillende Kamerredevoeringen van minister Van Maarseveen had vast gesteld, dat de Regering zich in het algemeen in bet afgelopen jaar óp hét onveranderlijk standpunt had gesteld, dat Nieuw-Guinea, ook na 1950, onder Nederlandse souvereïniteit diende te blyven, deed de K.y.P. fractie-voorzitter R o m tu e onverwacht een voorstel van orde. H(j wilda de geheimhouding over het in September jh gehpudon comité/generaal althans gedeeltelik opheffen: Over dit voorstel moeat dc Kamer uiteraard met ge sloten deuren beslissen. y;£-' Omstreeks middernacht .deelde voorzitter" Kortenhorst in het open baar mede, dat dit- comité-generaal vanmiddag te .één uur zou wórden .vóor.fgezet.' Tot een beslissing Was de Kamer dus na eeri gedachtehwissc- .Iing van twee uur nóg piet gekomen. De heer Rofnme zal voor rijn HEERLEN.!Op een vergadering van de MUnfndustriëraad heeft de minister van Economische Zaken, prof. Van den Brink, aangedron gen èp .eén tijdelijke vermeerdering van het aantal arbéldsuren in de kolemnUncn met ingang van 1 Februari,as- Hierdoor zou ongevcer dc helft vanhet voor het eerste kwartaal yan 1950 geraamde tekort aan industrie hol en (pl.m, 250-000 ton) kunnen wórden gedekt. Met ingang van T Februari zal de kolentóeveijzing aan de industrie en de gasfabrie ken met een vijfde wórden verminderd, Het is-vooralsnog niet.-mogelijk deze vermirdenng .ook door te voeren yqor de electrische centrales.' doch de. minister doet ;een bèr.óep "op industrie cn huishoudelijke verbruikers om het electrfciteltsveibruik: tht.hèt 'uitcrste te beperken! -Ook na 27-'Ja&usri. als de z.g. piekbepër- king'-einrfigte;zuMén dé', reclame. én étalBgeveriichting aan bepërkende bepélingeri onderworpen blijven. Daarde., voorzieningen met huisbrand kolenvoor het overgrote deel ■door de Nederlandse mijnen /geschiedt, -geeftde.pos!tfê:yan!4eze «brand-! stofsoorien thans geen-aanleiding tot-bijzondere maatdelen. De Mynindastrieraad zegöé'de rministex«zJjn)medéwerkiög; toér en zal zich/ binnénkófi! ^uitspreken over f -wjjze/ waarop aait 'fe'ehs .verzoek, geyólg k'anlwordén gegeven, verrassend voorstel Wé! zijn spé ciale redenen gehad hebben. Wij. meendente kunnen;, waarnemen^, dat hij'-et. tóé: kwam,"- met ds wndvoorzitter dcr :P.v.d.A*fractie, mr. Burger, te -hebben gesproken. En wet onmiddellijk; nadat de heer Schouten óp de o n v e ra nd er 1 ij k bei d van. het standpunt/der Nederlandse regering terzake van Nieuw-Guinca had gehamerd. Was/ het om de heer Schouten /.eeh hak te zeiten? Die' had weliswaar aok .gezegd,, dat/hq niet' begreep/- waaróm het comitc- generaa' van; September niet ge openbaard was, maar toen- voorzit-, ter Kortenhorst>hem onmiddellijk vroeg öf. hij daa^nede'-bedóélde/cco voorstel te.' doéh om het vertrou welijk -karakter: dezer beraadslagi»-' gen op. te heffen, antwoordde .hij! ontkennend— '/r„. ("Van onze correspondent te New York) LAKE SUCCESS. W\j staan opnieuw aan de vooravond van historische beslissingen. .Groot staatsmanschap cn veel takt lijn vereist om een oplos sing te vinden voor de situatie, waarvoor de Verenigde Naties zich geplaatst zien, een situatie die beslissend kan zijn voor het lot der wereldorganisatie. Wie, die in dit wereldprobleem een oordeel heeft te geven, Jean van zich zelf zeggen boren dr partjjen te staan en in staat te zjjn tot volstrekte ob jectiviteit? Bejde partijen rijn ïn een hoek gedrongen, waar zq hun gezicht moeten redden. -H Intussen - spannen de Vér. Staten 1 hun uiterste .ki:?chtèh in' om adhae-' en eventueel mede-onderteke- naars .tevinden., y por ;de: motie, wél-, ke zij heden, beogen, in' te diénen.; Die inspanning valt terug te bren- gen tot het advies, verleden week door" Jebb (Eng.) gegeven „otri wel; te overwegen alvorens we overgaan tot ernstige .stappen en indien wij daartoe overgaan die gezamenlijk te overwegen". Het ziet er op dit Ogen blik naar- uit,dat voor. de Ameri kaanse motie "een "aanzienlijke meer derheid te vinden zal zijn, doch niet dat de Aziatische landen daarbij be horen, niet .uitzondering waarschijn lijk van de Philippijnen, Pakistan en Iran. - Tsarapkin, die Malik gisteren ver ving, zeide dat:zijn regering volledig achter dé .tegenyóorstellen van Pe king staat welke' een - volledig, vrede lievend kaï/akter dragen. De tëkst van de Amerikaanse, mn- tiè is nog onbekend.: maar uit de rede van Warren Austin valt op té maken, dat deze de volgende punten behelst:; •/-/.' "-. 3. Brandmerking van Peking als aanvaller: 2. Een hieuw beroep om een wa penstilstand te sluiten en de troepen' uit Korea terug te trekken; 3. Een beroep op /allé statende V.N. bij te-staan en zich te onthou den van elke vorm van - hulp aan dë aanvallers;; 4. Inschakeling van .de commissie voor collectieve maatregelen ter overweging "van Verdere collectieve maatregelen. De motie sluit evenwel niét de' dèur. maar. beveelt de aanvvyzing van een V.N.-commissie voor goede diensten aan. die. klaar zal slaan voor het ogenblik. ..waarop; Peking' vrede prefereert boven voortzetting van de strijd In prinèipe hebben ver schillende landen hangende nadere instructies .hunner regeringen zich reeds uitgesproken voor actie te gen 'China., zij hét met restricties. De Australiër Keith; Shanri. achtte aanvaarding van Fekings eisen on aanvaardbaar 'daar er-geen sprake Nederlands echtpaar op Java vermoord DEN HAAG: Naar wij verne men. rijn de administrateur-evcenaar van de onderneming „Bajoe Lor" in het gebied van Banjuwaugi (Oost- Java» de heer A. R. van Wel. cn zijn echtgenote, mevr. Van Wei-De Vries Reilingh. dezer dagen door een ben de om het leven gebracht. sor ErnstRéutèrV fsóclaalrtiémó- craat) Is Dóhdërdag bèrkózeh tót. burgemeester van .Wcst-Bérlijn, Hij verwierf 77. stemmen tëgeri elf, "bij 35 onthoudingen. De christen-derno- cratischè partij, diè dr Sehrelber cacdidaat had gesteld, had deze kandidatuur ingetrokken. Bij de vo- ;r;ge stemming staakten de Stem men. Dr .Otto Suhr, de, voorzitter Van de Berlijnse gemeenteraad, vér- klaarde' dat de drie gróótste poli tieke partijen een algemene over eenstemming hébben bereikt over de voornaamste Berljnse vraag- slukkeh' LiscLnkeling troepen van Tsjang Kaï Sjek? CHICAGO; Volgens de Chicago Tribune zou van gezaghebbende rijde vernomen .zijn. dat men in de Verenigde Staten hét gebruik -van nationalistisch-Chinese troepen voor een invasie in Zuid-Chinaover- wèëgt...-a VOLLÉNHOVEN Doordat Don derdagmiddag te.. Emmeloord op de Urkervaart dè pont plotseling ach- teruitglccd, schoof een auto van de firma Gordt uit Vriezenveen in het water. Hoewel de wagen vol water liep. konden de drie inzittenden worden gered. kan zijn van onderhandelingen zon*> der wapenstilstand. Maar 'de moge lijkheid van nieuwe onderhandelin-; gen niet uitschakelend, waarschuw de bij. de bereidheid daartoe niet te verwarren met toegeven aan on redelijkheid. Frankrijk en Engeland uitten zich scherper. Ook Belg:e toonde zich bereid Amerika in deze te volgen. Naar verluidt aal de ge hele Westerse Unie. dus ook Neder land, aldus besluiten. PARIJS Nehroe had Donder dag een onderhoud met Trrgvè Lte over de jongste ontwikkeling van de toestand in Korea. Ook voerde hij Oesprekxngeu- met:.de helang- rijkste Franse ministers.. Verdere besprekingen tussen Nehroe cn Li© worcea waarschijnlijk geacht, daat de sêcrctari.s-generaal besloten heeft zijn vertrek naar Lake Success tot- Zondag of zelfs nog later uit te stellen. Oorspronkelijk zou-Lie Vrij- Naar Reuter meldt zou Nehroe van tneniög zijn, dat het Chinese antwoord een tegenvoorstel 'en 'gcèu verwerping inhoudt. Luchlgeneraal wil dc atoombom jicbiuikeu MARCH (Califomië);, Géne» raal-majoór Odonnel,, gewezen op perbevelhebber vaa. het eskader bommenwerpers der Amerikaanse luchtmacht in het .Verre Oosten, .die naar de Verenigde Staten is terug gekeerd om de leiding van de stra tegische afdeling van het vijftiende Amerikaanse' luchtmachtkorpsop zich te nemen, heeft verklaard, dat hij voorstander is-van het gebfuik van de atoombom'tegen communis tisch China. TOKIO. Zuld-Koreaanse strijdkrachten zyn vanmorgen ten Noorden van de 38ste breedtegraad, even ten Zuiden van de door de tegenstander berette havenstad Tsjinnampo. 50 kilometer ten Zuid-Wésten van Pjong jang, geland. ZIJ heroverden de havenstad Ocljoel en trokken daarna in Noordelijke richting op. bin-.- ;neakwam, ^verd '-senielil; -.«t/eerri heden vén, het derde Chinese.IVfeld-; léger, dat in het begin van het-nieu we ja ar Seoel veroverde, - zich met tanks en al naar hét.' Noorden,, be wogen. 'Het is niet bekend of dezè beweging verband bield met de lan ding bij Tsjinnampo. Veel verlichting zullende bij Soewon gelegen- verbonden troepen, echter niet van de landiógsactie mogen ver wachten. Aan het Westelijke én cen trale front verzamelen zich sterke communistische strijdkrachten voor een nieuwe fase va ade .strijd. Er wordt gemeld, dat een gehele Chine se divisie zich ten Zuid-Westen'van Intsjou geconcentreevd.heeft, terwijl Nóord-Koreaanse eenheden zich van Wnndjoe uit naar hél Zuiden bewe* f gen. In een communitjuévan het achtste leger wprdt gezegd, dat aan dit deel van het front communisti sche troepen -achter de linies der verbonden strijdkrachten rijn: door gedrongen.. Meer 'nanc. het:. Óósten Echter zijn. geünificeerde troepen op gerukt tot Kangnoèng, slechts 40 kilo-' meter ten Zuiden van de 38ste pa rallel. v-.-j.r :*~n :>-.*• Over het algemeen, is het aan de fronten nog bijzonder rustig. Gene raal MacArthurs communiqué, vart vanmiddag méldt, dat vliegtuigen, die diep in door de 'coramuhistén be zet gebied doordrongen, moeilijk doelen konden vinden. (Van onze correspondent) WINSCHOTEN. Doordat in hét Munten dammer Diép een duiker la doorgebroken, is Donderdag.hel water met geweld dc Westwaarts gelegen polder binnengestroomd, waardoor vele landerijen onder water zjjn gezet. Ondanks pogingen om het gat in de duiker met zandzakken te dichten stroomde het-waterde gehele dag: door en moesten de landbouwers hun. vee evacueren. Met man cn macht probeerden arbeiders van het water schap het gat inet zandzakken te dichten, maar ook dat hielp niet. Honder den zakken met zaad werden in. het kanaal geworpen, maar Steeds wéér borrelde een draaikolk van water verder. i; De /poütie: van Zuidbroek, de Niets bevordert de gezondheid meer dmi een lekker fris. bad met ijskoud „water,Dat is. liet devies van een paar leden van het Nederlandse Korea-détache-■ ment.Daar er op Korea Izottd water genoegis belet:, niets hen hun .stelregel naar hartelust in- practijk te bréngeïii Hf: ;f /v; c-Jl -j - rijkspolitie en-de Kon. Maféchaus- sée /waarschuwden de verschillén- de gezinnen zich voor evacuatie gereed, te houden. - Burgemeester Steenhuls van Zuidbroek requi- reerde scholen cn hótelryiïnte cn de provinciale waterstaat' stelde ceh i^rote boerderij voor evacuatig disponibei. - Burgemeésier.Stecnhuisverklaar de des avonds dat deitoestand ern stig was- De gehele nacht- heeft hetwater door gestroomd. In .de- loop van de morgen zijn dertig militairen uit Appingedam aange komen, /die zo nodig-, assistentie zullen .verlenen. .'Mctt is op .-hét ogenblik bezig .met een heima chine dampalen teheien en hoopt dat öe.; dijk in .westelijke richting' .het zolang zal hóuden. datmen écn ijzeren dam kan leggen. WINSCHOTEN. —'De slagers in Oud e :en Nieuwe Pekela, waar, zo als.: bekend 'cen."Vleesoorlogrwoedt,' hebben besloteni/het! vices 'tegen sterk- verlaagde prijzente: "verkol- pen. Hot .rundvlees: wórdt verkócht vanaf 1 1.25 per pond "en-het'" var.- kensvlecs tegen-i 1.35 per pond< ze Baltimore, c» Kaïtroni- pvho- hijdc ut ca op or»,, Je geld of je leven" tè spélaf-'éiézodóèiide het. een. cn! ander .fé vergaren- Doch hij iuerd, gelukkig,ge arresteerd. - Tc Covin g ton 5: itï Kentucky, ■wees een réchter aah cm boze meneer het huis., toe en aan ccn boze. - mevrouw allé iumraacl cn toétt meer aan ds meneer de gootsteen■■■-■;< Die 'Hdntiltónhërs in 'Ontario tochlf..DadrLYhèb,bm'mc:' zich vrolijk gemaakt •ibticr:./;dé, uoL gende uitnodiging'van. het. Ca nadian Legion voot een lifnder- pórty; „Leden sonder kinderen pelieven: dtoée-l Iclcinftinderen vied&.té nenïcn%'Z,r. Louis. Edióflrd,;-Herman/„stal in- ccn ;pa3idjeihkié'hénring met en diamantzHij"svas. daar over zo in ztyri scUikgdat hij voor zyn 'Vertrek^/cén/Joudc acfirüfrnacbine lzvhvde£fffr&ui&. even ~probcerde\öfty, 'nog werktef bn óp pcit -ihgqstokeji stukje 'papier ri.jnt rióén naani en adresx likie-rEhfdltfliet -hij zittenV'. ROTTERDAM Tcger, de Rot terdamse expediteur die eind October 1950 een 19-jarig meisje uit het:Tehuibvvoor Socialev,. Jeugdzorg „Gottdfestein'/ Tè'Mésis-/ sen had geschaakt, werd' gisteréu voor de Rotterdamse rechtbank èéh. gevangenisstraf van een jaar met aftrek geëist. De"ilfl-jatige. Nrflyi J., die hém 'daarbij behulpzaam was geweest, hoorde ëëu voorwaardélb - 5. -ke straf van -■ 14-dagen ,-;- ipot een./, proeftijd .van" 3 jaar" legért zich eiSénJ De 45-jarige expediteur;;;had - óm- gang- met- de - - dochter Van, eén vriend, maar! de oudérs ''••.van"- hét meisje. maaktén/ daartegen» gezien.,, bef grote verschil ia leeftijd, bè- j zwaar cn stuurden hun dochter, naar „Góudéztein". Daar haalde de 'expe- :j ditëur het meisje tegen dewil van/j dé óudêrs vandaag en: hield Het drié dagen In Den ,Haag verborgen. -•i DEN HAAG- Het 'driéjarig I meisje M. E..'V.t-üSt'de Boekhórsl-'i; straat is DonderdègmIddagdOD^gas-.-^.., veratikking'omvhét/Ieyëniékpmeni/; ló. de/Jseüken was een gasslang los-, geschoten waardoor het-.gasuit dè..< keuken naar, dej Slaapk'amer vaitjhet kindjestroomde. De oudérs /warexf ben ed eni n-dé w ink el a an het1 werk en; hebben van hot ongeluk'niets," 3 gemerkt, A t h -ui in na botsing met .fietser "oVöledcu IJkttJIDEN. ~'-Dfe'53-jtirige Vèl^ftr f .wachtsman--G,:Groteboer4R-T4lL'- dagmorgenj'tn ;/de": Wënekab»< te Velsen-Noórd - vén/achi èr< een wïelratter./-a'angèrédéik^ d oord efel Ie. Westenwind Tièf ;i in "hét' ziekenhuis te: Beven overleden. 1 i®St

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1