„De \Yrek" van Molière voor de Katli. Kring Moet Ueens hóren! Overscliie: straks opnieuw gemeenschap Lager voetbal voor Zondag Welkom, Aviolanda! Belediging van een ambtenaar Vo'ewijckers speelt aan de Damlaan DE AVONTUREN :VAN KAPITEIN ROB SVV vol moed naar Haarlem Financiering plan Vröesenpark NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V. Bewoners nog niet verzoend met systeembouw SANATOGEN L Hel Zenuwsterkendé Voedsel Lunchconcert Schouwburg Drogist of niet? principiële zaak voor de kantonrechter Ernstig ongeluk in Vierhavenstraat Vrijdag.,19. Jajiiiari .1?»] In een,; uitstekendevertaling van.; Anna Blamanl naeft het Rotterdams Toneel nu'.. ook in Schiedam „Do Vrek" van Molière gebracht. Ko Arnold! bracht, ëen.indrukwekkende creatie van Harpagon, de naïeve grijsaard» die zlin eentjesj liefheeft alszijn wiens hele existen tie wordt;'bepaald door zijn geld-. (Bucht, zy'n .v woekeraai^mentaliteit, "die glles ondergeschikt maakt aan de; gouddorst, ook zijn verhouding tot zijn kinderen,Eli Blom speelde Harpagpns zoon Ctèantc, op wiens beminde zijn vader het voorzien 1 heeft Zijn spel was zwierig en snel Van allure en boeide zeer, evenals dat van Frans 'Vorstman (Valere, geliefde van Harpagons dochter Dat het een kwestie van talent is i; Of men. meer zijn-eigen intenties - volgend, niettemin prachtig werk - kan doen als.- vrijbuiter in het en- - semble, bewees Kees Brusse met zjja, zeer levendige en grappige La. Flèche (knecht van Cléante).. Rond weg- kostelijk was het type dat •Ri chard. Flink maakte van Mèester ■Jacques, kok en koetsier- van Har pagon. Mieke. 'Flink was- een: aar dig® en geraffineerde' koppelaarster - Frosine cn als vrouwelijk deel van de twee liefdesparen zag men Elly Prinsen Geerlings met genoegen in 'de bescheiden maar aardig gespeel- me .•■rol van Elise, (Harpagans ge kwelde dochter.. Verder; zag men een goéde en vervaarlijke commissaris van Frans van der Dingen, een tenslotte tot aller belang teruggekeerde vader: Anselme van Jan van' der Linden: zwierig en aardig (minus, de dictie); Adnertenihg (i.Af.J Bfnn#ntoH «rfiuizan wij naar het win£atc***injm Binnenweg. WIJ openan dan aan Mauw» zaak mei ten nieuwe sorferfng die il maanden geleden fs gêlrocftt, Nleis ^ilhn wi/ mee nemen -enh* opntimlng j meet onze ouder *ocrraad fafaal worden urfyerkochi. Waarom is de linnenkast var» hen, die minder dan 50 gulden in-de week verdienen, soms beter gevuld, :'dan dieWan anderen, die een hoger in komen hebben Maar dan ook geen 6 gulden betalert; voor een onderjurk,; als 0 er niet één maar twee voor hetzelfde bedrag kunt. kopen. U hebt hel zelf in de hand, want Zaterdag Is hel de dag, waarop ook U met een dub bel! aaptal; thuis kunt komen. Zaterdagmorgen om 9 uur begint dé verkoop van 2500 .onderjurken, diverse5model len met schouderbandjes én ronde hals in alle maten en. vm nu koopt U ze -0* voor L:ast«na bustehouders (err wij behoevenU toch. niets over pasvorm en'- alwerking van,Lattin® te vertellen) in L-wiV^zWflrhert zal m# .vah.f^röP^./fjw .vnbr' w^f KO ARNOLD! als Harpagon in „De Vrek" van Molière een goed getypeerde Meester Si mon, bemiddelaar, van Chris Baay en een paar leuke lakeien van Sie- to Hoving en, Frits Butzelaar. Uiterlijk was er bij deze opvoe ring veel te genieten: het decor en de costumes van Charles Dulin, de gestorven m.aitre van Amaud. zijn heel mooi en doelmatige en kleurig en fleurig was de voorstelling dan ook jn hoge mate. De chansons uit Moliere's fij'd, bewerkt door Marrus Flothuis voor fluit, hobo en fagot, bleken bizonder' geschikt om de vereiste stemming op te roepen. Mieke Flink verving Coba Hel ling, dié wegens ziekte verstek moest laten gaan. Schiedammer voor de politierechter Op i October van het vorig jaar gaf de R.K. Toneelvereniging „Bre- dei-pde" in - Musis Sacrum een -to neelavond. Hef_was al bijna tijd voor het traditionele .ball toen >om half elf zekere Van M. met. zijn echtgenote, maar zonder kaarten de hal kwam binnengestapt^ waar zich behalve de controleur van de ver eniging ook de hr. J. H. van der Sande van. de Gemeentelijke: Belas tingdienst bevond: Kaar; v. M. be weerde zouden zijp kaarten in het be rit zijn'van.' zekere De W., die zich in de zaal moest bevinden. Met toestemming - van debelastingamb- tenaar begaf de controleur zich daarop,-met v^ M. in; de zaal'om de bewuste man op te zoeken. Hij werd gevonden, doch het bleek, dat hij geen kaartjes' bij zich ..'had. Het „geen kaarten dan. gepn. toegang" gold: ook' voor .'v.; M."en (echtgenote, hoewel hy meende, dat het anders zou moeten zijn.In de aanwezigheid van de ambtenaar zag hy 'de oor zaak van zijn buiten blijven en het was dan ook deze, die zich al spoe dig van de kant van v. Mi opmér-, kingen moest laten welgevallen als: „Ambtenaar van Belasting is het grootste vuil" e. d. De heer, van der Sande is'echter een man. dig zich niet spoedig van de wijs laat bren gen en ook in dit geval liet hij dé opmerkingen voor wat ze waren. Toen hij v. M- om klokslag twaalf uur moest sommeren het gebouw te verlaten, meende deze er echter nog een schepje bovenopte moéten doen. Terwijl hij onder protest het gebouw verhet riep hij/ wïjzende bp de heer - Van der Sande: „Kijk die ambtenaar daad" eens staan. Bah, -.ik; zou niet .elke maand dat vieze geld .willen ontvangen.' Dan verdién; ik tenminste op eerlijker manier mijn benten." Aan alle geduld komt; een eind, 'zelfs aan dat van deze lankmoedige ambtenaar. Hij. liet van de beledi ging proces-verbaal opmaken. Het 'slot van-, de scheldpartij Kon v. M. Donderdagochtend voor de politie rechter in Rotterdam beleven, waar hij werd veroordeeld tot één boete van twintig gulden of tien dagen hechtenis. BIjz. onderwijs vraagt niedewerkinjr Door :;de 'Vereniging, tót;:Bevorde ring van Christelijk Onderwijs is bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend om medewerking- te .ver lenen voor het plaatsen van f eèri trjjwielbergplaats bij de Ulo-school aan de Lange -HieuwstraaLjTévéns." wil men de gemeente -daten helpen1 bij de aanschaffing van natuurkun- 7 dige instrumentén *voór; de Prinses Jiulianaschoolaan- dé Oostsingel. Deze laatste aanvraag is-een-gevolg wan hetfeit,-.dat de vroegere, óp. deze school'aanwezige instrumenten thans zijn overgebracht naar de' nieuwe Ulo-school aan de Lange Nieuwstraat. B. en W. stellen voor in beidegevallen het Christelijk Onderwijs de helpende hand toe te steken. On-) Sportief en on-eerlijk Woensdagmorgen kwam ik als wiel- 'rijder op de Kottcrdamsedijk, nabij het. tramhuisje, in botsing met een voetganger, die zonder op te letten vanaf de rijweg plotseling het fiets- pad ovetstakl. Laatstgenoemde was zo ruiterlijk, om zelf schuld te be kennen. - -1' Het voorwiel van' m'n fièts zat echter Tos en dus vroeg ik dé.voet-,, ganger- even mee te -gaan naar de. fietsenmaker' aan' de: Buitenhaven-" wég;" aan welk !ver2oek hij voldeed. ,.Térw'ijl ik met m'h kapotte'-fiets {dé; stallinE 'blnneiigitig, bleef de ,voetganger-.aaii, de- ingang ..staan.; j. llfTóeh''"de fietsenmaker -mij liet zién -Wit er aap.- haperde en imlj-de. „prijs^van ,,.de-<\repaxatie v'opigaf (fi. 1.75), wa» der voetganger, zonder' Iets'té zeggen ■-verdwenen --■>.-.-.■'.v Sportief,-vindt U-niet?' Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. t Jansen, Swa.-nmerdamsinge] 4!..« Bellen hfj ongeval: G.G. eil GD. Tuiniaan 80. Telefoon 69290. Clubhuis Ongeorgan. Jeugd: Doele-Gehootv: 8—11 jarigen: Maandag en Vrij dag 16—17.30 u: Woensdag 14.30 —16.30 uar. 1214 jarigen: Maandag, Woens dag en Vrijdag 18.45—20.15 uur; Dinsdag 18.4520 uur en Zater- dag 19—20.15 uur, 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrijdag én Zaterdag 20.30—22 uur: Dinsdag 20.15— ^21^0. uur.- Donderdags gesloten. F:'1.1 v? >*•'-** Passage. Da, 2 en 8 uitr, Za. en Zo. 2, 4.15. 7, 9.15 uur: De Haaien van Gibraltar. (18 jr.). Monopole. Da. 2, 7, 9 uur. Za. en Zp. 7, 9 uur: De Ikvee Wezen (18 jr.). Za. en. Zo. 3 en 5 uur: Jamboree (alle leeft). Ver gad erin g en i' 19 Jantiari, Stadhuis, 7,30 uur: Gemeenteraad. B U e e n k o ua.s't e n 19 Januari, Irene, 8 uur: Wijk II 'Ned. Herv. Gemeente:'' Proti v. lïiftrik spr. over: „Home en wij". S port 19 Januari, Tivoli, 8 uur: Schied. Kis erjasbond, Propagahda-kla- yerj tswedstrjjd. Men.schrijft, ons; Voor Herróes.komt het. er op aan uit' de komende twee thuiswed strijden de nodige punten té verga ren, wil men niet op zeker ogen blik in de narigheid komen te zit ten. Zondagmiddag 2 uur komt Vo le wijekers op bezoek en al heeft nu juist dé wedstrijd tegen de Amster dammers de enige uit-overwinning opgeleverd, dit mag zeker geen re den zijn om deze prettige tegen standers te onderschatten. Er zal van de eerste tot de laatste minuut hard aangepakt moeten worden. Voor de Schiedammers is het de eerste gelegenheid om de jonge achterhoede, die Zondag tegen het geduchte Blauw-wit, zonder tot groots spel te komen, toch aardig debuteerde, aan het werk te zien. Als stopper. Poulus dezelfde vorm weet te vertonen als Zondag li. kan men in ieder geval in verdedi gend opzicht de strijd met vertrou wen tegemoet zien - en als dan de voorhoede na de twee doelpuntloze wedstrijden ook weer eens uit de hoek komt, dan hebben we wel. hoop, dah het ongeslagen thuisre- cord gehandhaafd zal kunnen blij ven. Het tweedeelftal heeft een::vrye dagl Het derde elftal ontvangt?om 12 uur ADO 4 en heeft,.iw het geen spelers: af behoeft te staan voor,het tweede, weleen 'kansjeop een overwinning. - Hennes 4 speelt op dezelfde tijd -ah Vlaardingeh tegenFortuna 3 en zou als het deze strijd kon winnen zich in de topgroep handhaven. Tenslotte de opstelling van het eerste: ,\y' A. van Diest d; W. ,v.. d. Sloot en ,T. Osterholt a; A. Weij. C.. Poulus en J. van Buiten en m: Joop Heijs- tcr, C. v. d. Tuiri. Lex Janse. H. Stolk en Jac. Heijster v. Buiterman heeft vorige week een knieoperatie ondergaan. Melief is nog niet ge heel fit..,' Burgerlijke Stand Gehuwd:. A Th Xolmeyer 24 j. en- Th H van Etten 22 j..: W. M KoIsteren. 26, j. .cn H M Polderdijk 20 j.fW. Col- Ié 23 j, ert M M Derrien 25 3.; A. Taalman 27 j. en. M H FeJd 29 A A J M v d Heiden 28 }- «n J van 't Zelfde 24 j.; w. Jansson 4r j. en M H Undcn 31 j.: K Maltha 23 j. en C E Gijsen 2ö j.J- M. Besrterman 23 j. cn H de Leedc 23 j-; R..Breur 33 j. cn J ■C'-.'V' d Horst 25 3. Geboren: Geertruida M. d v X, CM Huifien cn P C G v d Most: Gerarda M en Helena L. d v A H Coppers en A M Hengst: Co-nelis. 1 v J Goed- knegt Cn C J-V d hinden; Madannc. F, d v A P v d Mark en K van Genderen- Overleden: J Koevermans', 74 3, ge huwd geweest met H. Rost. OndertrouwdTh H Snoeren 26 i: co C B Baart 21 i.: C H Bnschmarm :j. en M .T Vincent. 3? j.: H K J" M Cap- petti 30 :|.;in T 1M Melchera 23 j-I 1489. Een der schepen bemerkt op hét laatst, toch. .nog dat. er iets: aan de; hand -is en zet een boot uit. Maar met één welgemikt schot van de „St. Andreas" Avordtde- ze boot onschadelijk ge- maakh Beschermd door de: duisternisweet Peer de Schuymer ts ont snappen en wanncei* ds zon opkomt, voegt, hjj zich met zijn nieuwe schip bij de .Helhondt". Beide schepen zetten koers naar de burcht van de schone Dolores. Peer heeft zich m een prachtig Spaans cos- tuum gestoken en hij geeft ook zijp bemanning opdracht zich goed tn de kleren te steken, want zij mogen vooral'niet de indruk maken, dat zij gevaarlijke zeerovers zijnl Deel 17: DE WRAAK VAN DE ZWARTE TOVENAAR 1$ verschenen. Een nieuwe avonturenreek* van KAPITEIN*.ROB. Prüe 75 ct. Verkrijgbaar bU onze agenten en bezorgers en bü onze administratie. Lange Haven 141, Schiedam. Men schrijft ons: Ondanks het vervaarlijke benge len in de onderste regionen, trek ken Aric de Bruyn en zijn mannen Zond ag met veel enthousiasme naar Haarlem om tegen EDO te bewij zen, dat het ernst is om deze com petitie weer een woordje mee te spreken. Het zal geen gemakkelijke Opgaaf zijn om met een: overwin ning naar huis té komen, daar EDO de laatste wedstrijden flink van leer heeft getrokken en over een stugge ploeg beschikt, die het niet gauw gewonnen geeft Moge va dertje Griep niet te veèl SW-ers met een bezoek vereren en Pluvïus zich in de komende dagen ons van zijn gulle buien onthouden. Het 2e elftal speelt, -om 30 uur thuis tegen. Sparta 2, terwijl SW 4 eveneens om 10. uur thuis speelt tegen Sparta 4 op bet Excelsïorveld. ROTTERDAM Rijksinstanties nog niet jtot overeenstemming Het in 'n der Rotterdamse dagbla den verschenen bericht dat de over heid het plan voor de vernieuwing van het Vröesenpark in Blijdorp, dat vorig jaar door de gemeente raad werd aangenomen te duur vindt, is onjuist.; Wel Is het juist, dat er tussen de betrokken, rijksin stanties de Commissie Landbouw- herstel en de DUW nog geen over eenstemming is bereikt inzake de fi nanciering van het plan. Het amb telijk vooroverleg over deze kwestie Ls echter nog in volle gang. Adverienue (i.M.y MIMI Twee grote stappen vooruit Uw polis bij ons geeft/'reebt op: aGeneeikandlg onderzoek voor onze rekening. Om de drie iaar, dooreen geneesheer naar Uw keuze (geldig voor verzekeringen met overlijdens- risico waarvoor een jaarpremie van 1 J0,-r- of meer wordt betaald). Dit geldt ook voor reeds bestaande verzekeringen. aRenJeloon voorschot. Niet alleen voor operatiekosten, maar nu ook voor de kosten van opneming in een ziekenhuis of sanatorium, noodzakelijk ter observatie of behandeling van interne ziekten. £<r« unicum in het Nederlandse levmsverzekeringiu/ezen! - Vraagt onze brochure waarin onze stappen uitvoerig worden belicht. ROTTERDAM Dc grootste m Nederland lOiliiflllllii:i!iliiil,iill:iii!itiiiiliii||||ii:i.liiMi!iii|!ii!!iri!lliilii|,li;ili'il|il!i!iilii:illi?liiflll!;ii|iii|!ii[li|lli|il!lil|,:>i,i|iiiliiij!iifiiiiiii|iliiiii:,:iijfi!|iiiiiiiiii!ii!:iii[[iiilit'i!,..:iiir^ Dronken vrouw als brokkenchauffeuse De 47-jarige Amsterdamse we M-. A. N.-van B. beeft in Rot terdam' een trieste primeurin de wacht gesleept. Zij. is dé: eerste vrouw, die hier in verregaande ken nelijke staat achter het stuur van 'n auto vandaan is gehaaid. Dat ge beurde vannacht op dé Meent. Maar even daarvoor was zij met een lui de klap op de Schiekade tegen een geparkeerde auto gereden. Tever geefs probeerde zij toen, met grote vaart de gevolgen te ontgaan. Het haalde niéts uit. Haar werd een bloedmonster afgenomen en dé auto is in beslag genomen. „De taak van Overschie is, straks opnieuw een gemeenschap te vormen", zei gistei'avond de hoofdarchitect van de Dienst van Stadsontwikkeling, de heer R. H. Flcddcrus tijdens een lezmg die hij onder auspiciën van de' I Ovorschiese wij-traad hield. „Wat wordt er van Overschie", had de heer Fledderus zijn causerie genoemd en na afloop ervan waren er nog veel toehoorders, die zich dat afvroegen. Niet dat het deze lezing aan duidelijk heid, ontbrak, integendeel, v rrVy.- - J N Driessen 25 j, en "W A vap Hees 24 j;; N Jansen 27 j. en A M vai3 Duin. 25 i G de Jong 22 j. en N Gröeneweg 21 j.; M A v Leeuwen 26 j. en' W.:C'Matson .23 j.; J .Minderhoud 26 j. en J H. Gijbeis 29 j.i J Munnik 34 j- en E Hoogendam 28 3.; A J Parrin 38. j.'"«»•-N A v Leeuv.-en 33 j.; A. Plaisier '25 i; én AVerHnde. ;26 J.;. J J van Hooqen 22 j. cn -C M Chate- •lairi' 20 -j;: W N Scheenloop 35,. j,:'cn G. Beresma 24 j.; A S A Sciarone 24 J. en C M Meijstèr 20 j.J J Stèyger 25 j. en. K J M-Scholte 20 jf5- W .Swait 27 J. cn W; Aleman 23 j-r W Teekman 53 en D Klok 60 j.: M Timme-s 23 j- er. H Sabri 20 j.;.. A J B Vervoort 33 j. en A Jungblut 37 j.: L P Vierhout 28 j. én C H H Slot 25 j.; F G Vijfvinkel 24 j. en G A v d Beek 20 J.; L de Waard 22 j. cn W A Kuipers 23 J-: H F M Wierman 21 cn P. Vogelezang 19 J. Aducrtentte (LM.) S chatted Van Gezondheid zal U zich «eranre» door San»- togen «djen *i|d regelmatig «e gebruiken en ra Uw spieren, bloed en zenuwen te voorden van precies dat watzi] nodig hebben. Er bleek zoals ook.wel tijdens de vergaderingen van Öe •wijkraad tot uiting is gekomen -een .grote vrees te bestaan, dat Overschie er met de uitbreiding niet op vooruit zou gaan. Voor de systeembouw voelde men weinig en de causerie kon ondanks de velé kwaliteiten die zij bezat deze vrees niet weg nemen.- - I Mede ook dank. zij de tentoonstel ling in het voormalige raadhuis we-: ten de Overschienaren,. hoe en wat er gebouwd zal worden in hun wijk. Zij weten nu, dat de nieuwe huizen gebouwd (wórden uit een -beperkte beurs en dat die huizen met dit voor ogen beoordeeld moeten worden. „Met deze beperkte middelen", al dus de heer Fledderus, „moeten wij een harmonisch geheel makend waar in u -zich thuisvoelt". De Kleinpolder is een vervangings- gebied voor verwoeste - gebieden in' de binnenstad,- De grote stad over stroomt Overschie: Zij zou dat ook gedaan hebb-m als wij. er .niet ge weest. waren, maar dan ordeloos. Er was een uitbreidingsplan uit Over schie zelf, maar dat was een parasiet plan. Het zoog de middenstanders we| uit Rotterdam. Dit plan .was trouwens niét 'Uitvoerbaar, omdat het niet mogelijk is. een stad van middenstanders te scheppen en bo vendien zou men het aantal wonin gen niet aan de man (de middenstan der) hebben kunnen brengen..-, De heer Fledderus wees erop, dat in Overschie bij vroegere uitbreidin gen (behalve dan de; villa's) niet veel moois was gepresteerd! De Diénst vanStadsontwikkelingheeft ..ge tracht,. in de huizenoverstfoming, die nu over dezè wijk komt, een. zekere harmonie f te bréngen. Mede gezien de ontwikkeling van de industrie in de Spaansepolder zullen ér in. de nieuwe woningen veel geschoolde arbeiders met hun gezinnen komen. Nog "zijn er clubs, welke sinds 8 Dec. van het vorige jaar niet meer binnen de lijnen kwamen. Het valt daarbij moeilijk te beoordelen in hoeverre de kracht \*oor deze ploegen daaronder al of niet te lijden heeft gehad. Slechts de verenigingen, waarvan de spelers door zaal- training In de z.g. stille' tijd voor een goede lichamelijke conditie zorgden, kunnen met vertrouwen de eerstvolgende wedstrijden tege moet zien. Thuiswedstrijden voor Ursus, Excelsior '20, SFC en Demos Ursus zal dan, indien het ter rein aan de Havendijk het toe laat. Zohdag in het strijdperk tre den tegen.het Delftse' D.H.L. Ur- suj staat op de vierde plaats en i D.H.L. op de achtste. Het zal voor onze stadgenoten, die -theoretisch slechts vier punten, échter staan, op de leiders van de 4e kl. "B, van groot: bélahg;'zijn,,, indien de beide .punten 'in--Schier dan* zouden blijven. "fr ,1 VS-- h-' Excelsior '20 ontvangt.-in het' Sterrebos en harer" uorcurrenten, ji.l. Celeritas. -Wanrieer;-. de1 zwarte wi tten, die ''de^heUt^vaB" de^com— petitie achter;jdé?;:rtïg;.h'ebÖën, er. wederomt'lijrslé'geh ;fuih; ongeslagen' record ,ta"t.r;h'ahdhayeh"^;Abetekent' dateen- stapjé.iiader'-iri de'richting •van .h'étfR'kampïoehsdia^^Déweg Is evenw^»oa«ltógf«»;-:ydibr* voet angels 'énklemmen,dient men be ducht te zijn; Martinit .is lelijk afgezakt. Voor Zóndag staat de uitwedstrijd tegen Aeolus op het. programma. Mocht ook déze (wedstrijd op een neder-' laag. uitdraaien, dan. zullen de rpodbaadjes\zo langzamerhand al hün krachten moeten gaaninspan n cn- óm zich«yoorh et bezetten van een .-"(dér; gevaarlijke., plaatsen: te vi-ijwaren. r D'JRiZ: trekt naar Dordrecht vdori ■hét'bekampen van hekkensluiter E-. - C.DlïTwee gelijkwaardige ploegen, waarvan de verliezer althans voor-: iopig de onderste r plaats zal moe ten bezetten. 1 Aan D.R.Z. de taak or voor te zorgen,dat Zondag; pa beëindiging van 'de strijd, in opgewekte stem-' ming Schiedam weer kan - worden, 'opgezocht. - 'r In de afd. Botterdam zijn vo«r tdêïScliiédamse clubs j, iwee d thuis-:1' wedstrijden vastKesteld. ri.l.'S.F.C. H.GR. en Demos—PuItershoek. i Uitwédstrirden: 'Nieüwèhhoorn-L' Schiedam:, Zwart-Wit—D.H£4 en. Steeds (Hooger-ï-O/V. t De bevolkingsstrucfcuur .van. .pver- :schie zal daardoor veranderen. De politieke verhoudingen komen an ders te liggen en door de groteré on kerkelijkheid der stadsbewoners, zal ook het. percentage der onkerkelij- ken toenemen.. Hier. ligt dus een ge heel nieuwe en grote taak voor de geestelijkheid. - ,j Bij het ontwerpen van de: plannen heeft, zoveel, mogelijk de gedachte voorgezeten, het: oude Overschie te sparen. Er. valt .dan. ook een over gang waar te nemen in de richting van het dorp. \^at 'de systeembouw betreft .meende de "heer Fledderus, dat. öit heel anders zou uitvallen dan de meesten nudenken, „Ik kan u voorspellen", zo zei bij, „dat-de tra ditionele woningen, die we volgend jaar gaan bouwen, veel minder mooi worden, U krijgt het beste wat er is". Bij de beantwoording, van dc vra gen die na. afloop van dé causerie ge steld werden deelde spreker mede, dat er plannen in voorbereiding zijn. voor een groot recreatie-gebied in de Zestienhovensepólder. 'grenzend aan dé bebouwingen in Kleiupolder-Oost. De pianist Herman van Roon en de .violist Cor de La Beye hadden gistermiddag op het Lunchconcert gelijkelijke rechten, d.w.z.. behalve als begeleider trad Van Roon ook als solist op. En deze kans benutte hij op verheugende wijze. Want in werken van Chopin, Liszt,Rach maninoff en Smetana trof direct zijn fijnzinnige pianistick (oordeel kundig pcdaalgebruik, afgewerkte .vingertechniek en kleurrijk: tou cher) gedragen door een gezonde én beheerste.artisticiteit; Een énke le- technische' on eff enheid .-irite den beginne,, ten gevolge van een Lichte nervositeit,' kon deze'Uitstekende ïndrukkéh zéker niét>béïhvloeden. Oor de ia Beyë. ;wien;s.-optreden met, het Phi Iharmonisch' Orkest op :het'. concert; in het: Colosseum-The ater in deze ikolomnieh zo gunstig; werd beoordeeld»; wisselÜe. het.pro- gramma ;êf( mëf 'enige composities van c.a. BeethovenGluck eii ;öe Falla (beide Idatété;werkjes :ihéén bewerking van IK—:<-*!er). Behou dens-dan,- dat nién"-mét. recht'^be,: zwaren kan aanvoerep;tegen het te snelle(tempo», waarin Beethovens Romatize in F grB tv^erd gespeeld, kon men zijn tgchnisch verzorgd spel, en warme:;toongeving ook -nu weerten >zéérste waarderen, -.tekiB-; Een volle Schouwburg heeft bei de solisten" telkens warme bijval DE. uitspraak van dec;;meerder- heid der commissie-Ringers heeft ons geleerd,dat de kansen voor een vliegveld (Scbieveen - niet 'sterk staan. Rotterdam zou Rotter dam niet zijn, wanneer (bet niet 'op deze uitspraak' op wel zeer origi nele wijze i had gereageerd. Het Rotterdamse bedrijfsleven legde zonder met de ogen te knippen, een millioen gulden op; tafel: voor Sdaieveen! "B En nu wachten we op wat ver der zalworden gedaan -' om aari de eic van eigen "Rotterdams vliegveld, kracht bij te zetten.- Hangende deze kwestie, geven de plannen vanAviolanda;die gisteren bekend zijn geworden, de burger weer moed. Wij 'kunnen er uit afleiden, '-dat" - het- - vliegveld Schievee'n Vöoi: "d'eze- Papëndrecht- se maatschappij feëelekanten, heeft, zeker als metr bedenkt, dat het in de bedoeling "ligt; haar reparatiebedrijf voor vliegtuigen geleidelijk in zijn; geheel. rover te .brengen- -• '■"->( Na de nederlaag .van,.het .Rotter damse standpunt indé vliegveld- commissie is dit plan een gebeur tenis, (diede papieren van Schie- veen aanmerkelijk doen stijgen. Het is bovendien een blijk - van vertrouwenin de vasthoudendheid en de energie van .dé Rotterdam mers. die Den Haag te denken zal moetengéven.-'•* ;-.c. Over de kop Alleen een geschaafde linkerwang was het gevolg van een; valpartij, die de 37-jarige sloper d") fO( hlit de Neel Gijsenstraat' gisteravond mee maakte. In de Parallelstraat"- sloeg hij met zijn motor over'd"é'kop dri or een put in het wegdek.-De motor werd zwaar beschadigd. geschonken. n««n,- V^.ui... text;: UJO.Vucu vmuia r.-:; •"'•iïermatt van BomJ de zaak: zijn aanvankelijkein&uk E®n drogisteuj is een winkel, waarin uitsluitend of in hoofdzaak chemicaliën,; drogerijen, geneesmid delen, verbandartikelen verkocht worden; aldus het. Vestigingsbe- sluit Drogisterijbedrijven, waarop de "gemeentelijke winkelsluitings- Verordening gebaseerd is. Die ver ordening-schrijft dan voor. dat drogisten Donderdagsmiddags hun zaken gesloten moeten houden. De drogist W. A- P. v. d. B. in de St. Anmriesstraat aan de Linker Maasoever heeft zich laten verba liseren door zijn zaak wél open te houden, daar zijo winkel niet als ccn. drogisterij- in de zin van het Vesfigir.gsbesluft beschouwd kon worden. Volgens de „drogist", die dus eigenlijk geen drogist wi! zijn, be staat zijn omzet voor 48—52To uil parfumerieën, was- en poetsartüce- len, zeep, foto-artikelen, glas. en verfwaren enz., zaken die niet als drogisterij-artikelen kunnen wor den aangemerkt.. Twee weken geleden diende zijn zaak vóór de Rotterdamse kanton rechter, mr A F. Nelemans. De ambtenaar OM. eiste een boete van f 7.50 subs 3, dagen hechtenis. Mr- W-- Noordijk. de raadsman van verdachte, betoogde - drt een Dordtse drogist in een zelfde ge val is vrijgesproken Volgens mr. Noordijk kon niet van een drogis terij worden gesproken, omdat vol gens een accountantsrapport de omzet van" drogerijen,niet'meer dan de> helft van.: het; totaal be droeg. De zaak werd1 aangehouden om hel;.kantongerecht ia- staat te Stellen,; zich ter plaatse, een oor deel omtrent ds aard van het be drijs te vormen." Vrijdagochtend werd de behan deling in de openbare zitting, voort gezet met het horen van de; des kundige,, de' heer P.. F.;Nèttesheinn uit Den Haag, .de. voorzitter van de vakgroep; drogisterijbedrijven- .Deze verklaarde, dat de zaakvan V1; d. B. inderdaad als een drogisterij be schouwd moest worden- Zij brider- schpidde ('zich —.- ondanks' de ver-; koop van parfumerieënniet van' andere' drogisterijen- ':De-;7ambte naar O.M; zei,: dat het bezoek; aan. bevestigd had en persisteerde., bij de eis. Mr. Noordijk voerderinzijn ver dediging wederom als argument aan/ dat een zaak slechts 'als spe cifieke drogisterij, kop gelden, .als de betrokken-, aftikeleh'"" uitsluitend of in hoofdzaak aanwezig waren. Dit- nu was hier-,niethét-geval. Hij concludeerde, dat; -niet strafbaar .was eh 'vroeg.(een schrif telijk vonnis. De kantonrechter bepaalde de uitspraak op Vrijdag 2 Februari (j. :>;yr - y In de"Vierhavenstraat is .gister middag een dodelijk; ongeluk ge beurd, Het kostte de 19-jarige bij" rijder N. de Groot uit, de; Koepel-, straat, hetleven, Hij'liep tussen een vrachtauto met aanhangwagen die losgekoppeld móest worden. Er zat 4000 kg ha vermout öp. De Groot ts met'de hak van zijd schoen onder een wiel van de langzaam rjj.dende aanhangwagen bekneld geraakt. HU werd overreden over de gehele lengte en was op slag dood. Het stoffelijk overschot is naar bet Cool- singelziekenhuis vervoerd. Tramhalte Bijenkorf verplaatst De tijdelijke tramhalte tussen de Bijenkorf errihet Erasmushuis. aan 'de Coolsingel is verplaatst. iThans prijkt het bordje ;,trarnhalte" weer op zijn oude plaatsop de Schie- damsevest naast de Bijenkorf. - Om ongeveer 6.00 uur hedenmor gen ondervond de' treinenloop tus sen drecht en Rotterdam een vertra, uig van :15 lot 20 minuten, daar van een goederentrein, rijden-' de. op het baanvak Zwljndrecht— Barendrecht, een.koppeling was ge broken, De treinen moesten In ver band hiermede over enkel spoor geleid worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2