Teehni Show 1951: vakbeurs buiten de Jaarbeurs m Een belangrijk wapen: de capacitron akkertje IN AHOY-HAL TE ROTTERDAM Utrecht kon ons niet helpen zegt voorzitter van het Technisch Centrum Bepaalde machines en gereedschap Schoenreparatie nog duurder? Wisdom de PLAAT VAN DE WEEK! W.-GbïNEA-DEBAT AR-aanvai op regering en 9 PvdA Directorium 'van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid BINNENLAND Technisch onderwijs, 5 J algemene vorming BUITENLAND -Na Pekings weigering il. ZOEKLICHT Minister Stikker wenst geen tweede staatssecretaris Een continentaal blok (zonder Engeland is strijdig met onze traditie en belangeni Amerikaanse Senaat zal troepenzending beoordelen DEUR WAAR U OP WACHTTE (Vrijdag 19 Januari 1951 3 (Van onze speciale verslaggever) „WÜ honden van 30 Mei tot en met 9 Juni onze Teehni Show '51 in de Ahoy-bal te Rotterdam omdat er voor ons op de Jaarbeurs te Utrecht niet de gelegenheid is te exposeren en zaken ta doen op de wijze, die wjj wenselijk achten", zette de heer E. J. E. Maas ons uiteen, die voorzitter Is van de op 21 September jJ. opgerichte stichting' „Technisch Centrum" te Rotterdam. „Het gaat hier om machines voor de metaal- en houtbewerking, met inbegrip van machmegcreedschappen en staal, die verhandeld worden door de leden van de vier b|j ons aangesloten vrije verenigingen van importeurs en groothandelaren,de V1METAAL, de VIM AG, de VIMPO STAAL en de VIMIÏOUT. U moet goed begrepen, dat wij in geen enkel opzicht een tegenstelling tot de Jaarbeurs beogen. Integendeel, wij stellen een Innig contact en samenwerking met de Jaarbeurs op hoge prjjs". ;;,Het is ook niet de bedoeling", al dus de heer Maas, „dat de bij ons aangesloten firma's nu. de Jaarbeurs de rug toekeren. Zij zullen, daar blij ven komen, maar dan in het alge meen met andere artikelen daa zij op de Teehni Show brengen." De heer Maas-en de directeur van het Technisch Centrum, drs C,. P. H. van. Greuninge, zetten ons uiteen hoe de door ons in een vorig artikel reeds-, gememoreerde besprekingen met 'de Jaarbeurs niet tot overeen stemming hadden geleid, waarbij het ruimtegebrek van de Jaarbeurs een voorname rol speelde. „Het is slechts noodgedwongen, dat wij deze „vak beurs? niet op de Jaarbeurs houden", zei de heer Maas. „Het R. A.I.-ge- bouw/te Amsterdam bleek voor ons doel ongeschikt. In de Ahoy-hal te Rotterdam vonden wij wat wij nodig hadden.":! .U-- --Verwtjt afgewezen „Men kan mij 'zeker niet verwij ten!'., zei de reeds bejaarde, heer MaasI „dat >üc uit een soort locaal-, patriotisme Rotterdam Utrecht iets wil laten „afsnoepen**. Ik ben nota- bene zelf Utrechter en heb myn hele leven in Utrecht gewoond. Boven dien ben ik president-directeur van een Amsterdamse firma. In het be stuur van het Technisch Centrum zitten drie personen van een Amster damse onderneming, drie van eon Rotterdamse en een van een Haagse. De machinehandel is grotendeels in het Westen van het land geconcen treerd.-Niettemin hebben wy bij onze nlannen bet eerst aan Utrecht ge dacht, maai het bleek niet mogelijk ze daar te verwezenlijken." Importeurs De exposanten, op de Teehni Show zullen geen fabrieken rijn. maar importeurs, die veelal ook op- i-„txgd.ehals .grooth an delaren in de öróducten van de Nederlandse ma chine-industrie. Zij achten het, zo bleek ons uit met hen gevoerde gesprekken, onnodig om eenmaal of zelfs tweemaal per jaar te expo-- seren, daar men in deze branche van gereedschappen enz. toch niet ieder jaar met iets. nieuws kan ko men. „Misschien' is b.v. eenmaal in de drie jaar voldoende", zei men. ons. „Maar dan willen wij" voegde men er aan toe. „in een aparte ruimte onze goederen naai* onze eigen inzichten overzichtelijk ten toonstellen en op een rtislige wijze zaken klinnerUdoen met onze afne mers. zonder daarbij gehinderd te worden door een duizendkoppig schuïfelpubliek, dat te hoop loopt r.ls een grote machine wordt gede monstreerd, zodat de direct betrok- kerrnen zelf ernauwelijks bij kun- heh komen". Buitenlandse kopers verwacht mén op de Teehni Show niet veel. „Om machines in onze branche te ko pen pehoeft men in het algemeen. niet naar Nederland te komen," zei men ons. „Vooral de grotere machi nes komen voornamelijk uit het .buitenland." Uit vele landen Tot de exposerende landen beho ren Nederland, België, Amerika, En geland, Zweden, Denemarken, Duits land, Frankrijk, Zwitserland, Tsje- Adverlentie (L. M.) Neem 4 'n UTKECHT. "Een niet onbé- langrijke verdere stijging van de prijzen voor maatschoenen en schoenreparatie is onvermijdelijk. Tot die conclusie kwam men in een gecombineerde vergadering van de Federatie van Schoenma kerspatroonsbonden en 't bestuur van de Vakgroep Schoenherstel lers. Deze prijsverhoging zou no dig zjjn door het nog, steeds duur der worden van leder en fourni turen. -v;* NCRV heeft,critjek.op televisie-beleid (Van onze correspondent) HILVERSUM. Na de VARA is nu ook de NCRV met. critiek op het televisiebeleid van de overheid ge komen. In de omroepgids schrijft de voorzitter^ mr. A. B. Roos jen, dat de regering volkomen in het onzekere laat wie straks de televisie-uitzen ding zaT bekostigen. Mr. Roosjen verklaartvolkomen accoord te gaan met- het standpunt van de VARA. die betreurt, dat. de regering niet gepoogd .heeft de toe passing van de televisie tot.een gun stiger tijdstip -uit te stellen. Advertentie Zeepost voor Oost en ■West' DEN HAAG..Met de volgen de schepen kan zeepost'rworden verzonden. De data, waarop; :de c oirespondenti e uiterlijk; terpost moet, rijn bezorgd,staan,tassen haakjes, achter de .naam'van het' schip vermeld: Indonesië: Langkoeas (23 Jan.). Nieuw Guinea: Rotti (29 Jan.). Ned. Antillen: Delft (30 Jan.). Suriname: Cottica (31 Jan.). cho-Slowakijè,; Oostenrijk en Italic. De geëxopseerde goederen zullen naar schatting een waarde van meer dan acht, milliocn gulden vertegenwoordigen. Als kopers verwacht men dc grote en kleine Nederlandse indu strieën, maar ook ambachtslieden, zoals smeden. Zij zullen de modern ste gereedschapswerktuigen in be drijf zien gedemonstreerd en kunnen kennis maken met de fijnste precisie-meetgereedschappen, metend tot een nauwkeurigheid van 1/10.000 millimeter. Er zullen me- taaisoorten van super-kwaliteiten rijn, -die* meer dan tweehonderd gul den per kg. kosten. Er komenop de expositie gtotg en zware ma chines te staan, o.a: een kotterbank van 22 ton. Van de 10.000 m- ruimte, die de Ahoy'-hal heeft wordt.7200 als nut tige expositie-ruimte verhuurd. De beschikbare ruimte was binnen een maand geheel vol geboekt Er ko men 65 stands, waarvan de grootste 700 m2 en de kleinste 25 m1' is- Ook voor de vakpers is ruimte beschik baar gesteld. Er is een speciale zaal, waar. lezingen worden gehouden en films vertoond. Ieder kan voor deze exporitie een toegangskaart kopen, maar men verwacht alleen de di rect ■■geïnteresseerden. Voor een te grote toeloop van „kijkers* op de Tecfani Show acht men dusgeen gevaar aanwezig. Aduertenttp (I.K.) Tbr aars turn o* Parlobhont 364555 HET V I S S E R S M E I S J T. gezongen dcor JOSEPH SCHMIDT Napolitaanse Serenade. Vervolg van pag. 1 Dat de heer Rornme-direct daar na, .dus. nog voordat de tweede sprekervan het lijstje, de heer Weiter, met het uitspreken van zijn rede kon beginnen, zulk een voorstel wèl deed, gaf aanleiding tot buiten-parlementaire specula ties- Zou uit de openbaarmaking1 misschien kunnen blijken, dat de Regering reeds in September j.l. de Kamer met gesloten deuren had meegedeeld, dat zij zich het recht om tijdens de onderhande lingen met. Indonesië bijv. een overdracht van Nieuw-Guinea aan de Unie voor te stellen, had voor behouden? Dat m.a.w. de Kamer had geweten,..toen al. dat. hier :vaa een onveranderlijk standpunt niét mocht worden gesproken, maar: dat het er slechts om ging een voorde lige onderhandelingspositie te be houden? De juistheid van dezè onderstel ling kon op deze avond niet blij ken. In ieder geval deed de lengte •van het comité-generaal van Don derdagavond1 de voortzetting daarvan vandaag vermoeden, dat het voorstel-Romme niet' alle Ka merleden de oppositie van rechts? zo welkom was: Uiteraard poogde de heer Schou ten zoveel mogelijk politieke munt te slaan uit de gebleken onenig heid in P.v.d.A-kringcn. Hij pakte tenminste hevig uit tegen haar fractie. In hetbijzonder prof Schermerhorn moest het daarbij ontgelden. Die moest nu zj. maar het voorbeeld van jhr. v. d. Goes volgen en ook de regering diende consequenties te trekken uit" de wi.ize, waarop deze afgevaardigde met vertrouwelijke inlichtingen was omgesprongen. Maar ook de verklaring van hét bestuur van deze" partijmoest het ontgelden. Dat zou een tweeslach tig stuk geweest zijn. Zij aanvaard de.? het! -, regeringsvoorstel, maar slechts als. uitgangspunt voorver dereonderhandelingen. Dat zag spr. als het gevolg van onderlinge touwtrekkerij. Dc A.R.-wcordvoerder verweet het kabinet," dat zijn woord niet 'meer te vertrouwen viel. Zijn voor-, stel om Nieuw-Guinea aan de Ne derlands-Indonesische- Unie over te dragen- bejegende hïj zeer scham per, De Unie bezit geen souverei- piteit ,en zij; beschikt ook niet over organen qm deze uit te oefenen. Naar de mening van de A.R, dien de het kabinet op het eens ingeno men standpunt terug te keren. Als het- 'daartoe niet het voor nemen. ,te- kennen gaf, dan wil de hij een Kamer-uitspraak uit lok*.en. Naar zijn opvatting had het ftabinet zjjn portefeuilles ter be schikking moeten stellen, toen het geen mogelijkheid .zag het- oude standpunt te handhaven. Advertentie (l.M.) Binnenkort verhuizen v/ij mar het winkeicenirvm Binnenweg. Wij openen dan een nltmvre j«Jc bief nan nieywe sortering die al meenden geleden Is gekochtd (dietswillen wij mee' nemen .on-:'in' deze opruiming moet onze oude voorraad totaal woeden uitverkocht. Als U Von kiezer tussen Hand weefstof of gordijnvelours, zou voor U de keus dan moeilijk zijn? Geen velvet of veloutine, neen, zware gordijnvelours; niet 120 cm. maar 140 cm. breed dus 20 cm. breder (dan; nprrnaal.' Geen enkele velours haalt deze breedte, waardoor U meer ruimte heeft 'of met minder banen kunt volstaan. Duizenden meters verkoch-; ten wij van; deze velours voor f 10.75. pér metër.-ma&r1- doordat onze inkoper met zijn arendsogen kleine na- genoeg onzichtbare weef- foutjes ontdekte is het één van de grootste koopjes uit. onze yérhulringsopruiming geworden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze gordij n velours, 140 cm; breed in groen, terraen .bruin jen nu betaalt U geen f per meter maar VP c' gPfueJjc kleedjes voor slaapkamer an salon 120 x 170 cm. koopt U nu nog voor' 24.^ MATHERESSERLAAfi.(DUKZICHT) Henk Badings lid van Vlaamse Academie DEN HAAG De componist Henk Badings is benoemd tot;<bui- tcnlands lid van de Koninklijke •Vlaarm-e Academie voor Weten schappen, Letteren en Schone Kun sten. (Eigen, bericht) UTRECHT. In' opvolging van cir W. Aeg. Timmerman, de ex- directcur van het Rijksinstituut voor cie Volksgezondheid, die vo- rig^ jaar werd aangesteld tot een der directeuren van de "Wereld gezondheidsorganisatie te, Genève, zal een directorium van drie ge leerden worden benoemd- Alge meen directeur, speciaal belast met de,organisatie van het Rijks instituut wordt zoals-reeds eer-, der is gemeld - dr J. Spaander, die hoofd was van het Centraal Laboratorium- van de bloedtrans fusiedienst-van het Roode. Kruis te Amsterdam. Directeur, in hetbijzonder be last met het toegepast wetenschap pelijk onderzoek en de productie, wordt dr. A, C. Brandwijk, tot dusverre plaatsvervangend direc teur van het Rijksinstituut; De derde directeur zal zijn prof. dr Gispen, die kortgeleden uit. Dja karta repatrieerde, waar hij hoófd- leraar n*as. Hij 'krijgt de leiding van het fundamenteel wetenschap pelijk onderzoek. Katoen uit de V.S. voor Nederland WASHINGTON. Dé Verenigde Staten hebben een aanvullende hoe veelheid van G53.ÖCK) balen katoen voor export naar het buitenland be schikbaar gesteld. Nederland ont vangt hiervan 30.000 balen.Het be treft hier een ondérdeeL van een to tale hoeveelheid van I.35Q.O0O balen waarvoor In November machtiging tot export werd gegeven. In totaal zijn aan Nederland 147.000 balen toegewezen. Padvinders nog steeds zonder hoofdcommissaris DEN HAAG. Woensdagavond heeft het hoofdbestuur van de Ne derlandse Padvinders vergaderd. O.m werd gesproken over eventuele opvolging van de. heer W. C. Roest van Limburg die zoals men zich zal herinneren, zijn ontslag heeft ge vraagd als hoofdcommissaris van de NP.V. Naar w|j vernemen hebben de besprekingen nog geen resultaat opgeleverd. '"-.■ A 1\/TET de afwijzing van de laat- ANGEZlEhNederland voor Ivlgte voorstellen tot een ^eed- het behoud van zyn welvaart H|T](, rcgclii\x van het Koreaanse heeft ttood-China zichzelf spreekt het vanzelf dat meer aan lQt agressori .gebrandmerkt, nog ?n véu hei VOQr dit door de „Verenigde Na- tlf verklarènf dat ^ie mmtater van -gj SI Onderwijs, de Tweede Kamer een PohklnS H^vil^^Si.nlIrlSult^'he'S; ^enShlid"w7art4 de Verenig- oerwijs en dc industrialisatie neen v^.^r,nH4 doen toekomen, waarin wordt op- Unnrirï vJÏt gemerkt, dat het grote belang dat «A hS^rhind?- met de industrialisatie i3 gemoeid dc weg :^n ^^"21 op korte termijn op het gebied hW" \v nrd_ Pek .ng ai fes wa t bet van technisch onderwijs en vak- ^'e,ni.le ln h*1, vooruitzicht^ ge- opleiding enkele voorzieningen een- zetel m?-. qe^Véren.go vereist! Zijdie naar een lagere Naties„ een bevredigend yergeUjk. of middelbare' technische school over, Formosa enz. Met yoorbu- of naar de Technische Hogeschool zien vair de eigen nationale belan- gaan. ervaren veelal, dat hun voor- sen echter heeft de regering van bereiding tot die studie ten aan- Mao Tse-toeng er: de. voorkeur zién van de technische vorming aangegeven mede-uityoerster te gebrekkig is. Een dergelijke scher-; zijn van 'een complot, dat ruet ari- pe scheiding, aldus de .ministcri- ders dan als een communistische ele nota, werkt belemmerend op" 'samenzwering; ter veravering van -het" streven naar dcwereldfcteer- In hfit. schappij kap wor- in nvi> 1 den omschreven. intensieve industri alisatie. Er zal enige infiltratie nodig" zijn van de techniek in het algemeen vormend V onder^vijs cn om- gekeerd van de algemene De Verenigde Na ties zullenthans niet langer kunnen nalaten, de conse quenties uit deze vor- situatie te trekken. Deze zuilen ming in de technische opleiding, echter niet;kunnen bestaan uiteen Zonder ons hier te willen bezig uitbreiding van de oorlog tegen de oouden met sl de onderwijs- Chinezen. Hst toenassen xran een technische kwesties, die in deze dergelijke straf zou voor de be- nota uitvoerig worden behandeld, straffee gevaarlijker zijn dan voor mensas wij toch tc mogen consta- de bestrafte. Men zal zich moeten teren, dat. deze daaraan ten grond- beperken tot, de veroordeling van slag liggende gedachte,dat tech- Ghina als^agressor en het de re- nisch- en algemeen vormend on derwijs elkaar wederkerig dienen te beïnvloeden, buitengewoon ge lukkig kan worden genoemd. Hier door toch ken worden bereikt. gering in Peking duidelijk moeten maken, dat rij,.zolang zij in haar houding volhardt, geen. enkele kans op ormosa en een "zetel in de Verenigde Naties heeft. Daar na asteh dit is het belangrijkste zullen .de-, vrjje landen 'zich g dat bij technisch gevormd en. groter thans door niets,meer mogenlaten g belangstelling voor niet-teclinische remmen bij, de uitvoering vanihun 1 problemen en bij algemeen ge- herbev'apeiiingsprogramma's en M r. 'i t-.:het-^stationnerexi ..van hun groeiende I vormden moer ^teresse voor tech- strijdkrachten op dé plaats. - dia: 1 nische kwesties ontstaat. En de be- van \yerkclijk beslissende beteke- tekenis daarvan kan moeilijk wor- nis is: ;West-Europa. Doet men dit, i den onderschat, in verband met de dan mas men hopem dat heteens bé.,bcnlS v,n de g techniek en ook van dc mdustri- moeten laten rondlopen, alsnog; in s. allsatiei de kraag te vatten.:- g «MMNMMGMMMMHnHMBnnMniWNMNHnNMMRHMMMINMnMHMMBHnMNlHI (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. In zijn antwoord aan de Tweede Kamer heeft minis ter Stikker duidelijk gemaakt, dat hij op nogr een staatssecretaris mr. Blom is staatssecretaris speciaal voor Unieaangelegenheden niet biister gesteld is. Ondanks zijn vele reizen is er in zijn werk bijna nooit achterstand en de vergaderingen van de ministerraad kan hij bijna altijd bijwonen. Bovendien vervangt bij zijn afwezigheid dr Drees hem en dat moest men zei mr Stikker, niet als een formaliteit beschouwen. werking met het achterland niet af: men denke aan het plan-Schu- man en Straatsburg. Maar ander zijds beschouwde1 hij de samen werking met .Engeland niet als de quadra tuur van een cirkel. WASHINGTON. Op zijn pers- conferentie,, waar president Tru man het Amerikaanse standpunt na het Chinese antwoord beves tigde, verklaarde hij in te stemmen met het voornemen der democra tische Senaatsfractie 'om het zen den van Amerikaanse troepen, naar Europa door de Senaat te doen goedkeuren. Truman her haalde echter dat er niet de min ste twjjfel aan bestaat dat hij, met of zonder toestemming van het Congres, het recht heeft de Ameri kaanse troepen naar elk gedeelte der wereld te zenden. Aduerfehfie ff. M.) Hij kondigde een wetsvoorstel aan, dat de in. onze wetgeving nog bestaande discriminatie ten aan zien van Duitsland en Duitse on derdanen wil opheffen. Met be trekking tot de beëindiging van de staat van oorlog met dit land bleek hij de voorkeur te geven aan een procedure, waarby daartoe gelijk tijdig met andere landen wordt overgegaan. Voor de oefening der marine vliegers zou de Regering graag een andere oplossing aanvaard heb ben. Gelet op het speciale doel der oefening en de aardvan de oefenschool in Noord-Ierland bleek dit ingewikkeld. De Nederlandse regering respecteert de Ierse ge voelens, maar zijmeent, dat het geschil uitsluitend Engeland en Ierland aangaat Zij betreurt dan ook de Ierse agitatie tegen Neder land,'- Met betrekking tot de Benelux werd gesteld, dat het streyen ge richt moest blijven op een; volle dige Economische Unie. Een moei lijkheid daarvoor; is o.a. ons tekort op de betalingsbalans. Er zal eerst evenwicht moeten worden bereikt. Daarover is thans interdcpartc- mentaar overleg gaande. De visie van mej. Klompê (KVP) dat Nederland zich in een continentaal blok diende in te pas sen, bestreed mr Stikker met een beroep op onze traditie en belan gen op enoverzee. Niettemin wees de minister samen- Van 20 Jan tot en met 30 Februari is er in de kunsthandel Huinck en Scherjon, Herengracht 469 Amster dam een tentoonstelling van nieuw werk van Ali Goubltz. beproefde ituö» dus Aspicin. gebruiken oranje Kanalenkwestie moet niet aan Benelux worden ge koppeld, zegt minister DEN HAAG. Hoewel minister Stikker de gedachten van' mr Oud met betrekking tot-.de 'z-g. kanalen- kwestie op menig punt kon onder schrijven, leek 't hem toch niet ge wenst, deze kwestie aan de Bene lux, te koppelen/.!Oök de Belgische regering houdt haar;, daarvan ge scheiden. Het vraagstuk'reikt ver der dan de. Benelux,./.Hij waar deerde het echter" dat mr/Otid :b|j voorbaat; niet afwijzend stond -te genover elke oplossing vair' het conflict. - Alvorens daaromtrent-eèn uitspraak te doen, wilde -• de be- windsman echter liever eerst de publicatie van het rapport der studie-commissie afwachten. Advertentie (l.M.) J/1ER JAAR geleden-heeft men ergens in Amerika, voedingsmiddelen V „gebombardeerd',' mei electro/wn. Dat bombardement duurde een. milUoenste seconde. Sedert dat electrónenbombardement dat ecu miC- lioenste seconde duurde, heeft men dc gebon\bardeerde voedingsmidde len zonder kunstmatige koeling uier jaar lang laten lippen: het waren flees, wis, groenten, fruit en zuivelproducten. DiC gebombardcrr ge schiedde per capacitron: insecten, schadelijke micro-organismen cn en zymen overleefden het bombardement niet. Een groot bombarcLementsplan is nu latgeioerfctdoor een econo mische general estaf... Conserveren en steriliseren (ten goede), per bombardement. Het ge beurt niet vaak dat men uit Washington lelijke, onaangename -woorden hoort in een zó gunstig verband.' Als men soms reernten zoekt voor een dergelijk wetenschappelijk bombarderhèntseskader: present! Wij kunnen het niet tegenspre ken of weerleggen, want het is een' theorie, vers van de bakker, Turf in je ransel - |~^E XMK, koninklijke militaire kapel is al oud zij is van 1829. Oorspronkelijk behorende tot de Grenadiers bestond zij uit 18 muzi kanten en werd groot gemaakt door de Dunk Iers, zó groot cn zó belang- nik, uat zelfs een Piet Paaltjes in rijn (Lcidse studenten- Snikken en Grimlachjes er gevoelvolle woorden aan wijdde Het pracdicaat konink lijke verwierf dc Kapel echter eerst in 1876, 75 jaar geleden. Dit nu wordt feestelijk herdacht, bcblazen betrommeld: de baten zijn voor z bond van Nederlandse militaire Prinses Maryke en prinses Mar griet bewonderen de Schiedamse verjaardagstaart, ter ere vanprin ses Margriet's achtste verjaardag door het Prinse* Margriet Fonds naar Soestdök gebracht. De ko ningin ziet vergenoegd toe. oorlogsslachtoffers nl. invaliden, weduwen cn wezen. Veel „turven in de ransel" der KMK cn beklagens waardige slachtoffers hebben er baat bij. Uil de aether QNZE scherpste luisteraar zette Donderdagavond de AEN aan. de American F.orces Network (549 meter, 23 tot 23 uur 45): verzoek- platcnprogramma- voor soldaten. In- leggeld: ten minste'1 stuiver./Op brengst voor. de bestrijding van de kinderverlamming. Moest Het (my- 'sterieüze), Ding van Phil Harris ook gedraaid1, worden, ja of neen. Tal van soldaten belden de-AFN op cn zeiden ïiceni-Tal belden en zelden ja. De omroeper maakte er een ja dan neen-wedstrijd van. Om 23 uur 40 meldde de omroeper: De ja- dwingelanden hebben het gewon nen. Het Ding wordt, dadelijk ge draaid; Voor de kinderverlam- mirigsbestrijdihg/ hééft 'dlUgétrhpro- viseerde wedstrijdje /2QOO?öollarf op- jgeleverd." Leerzame vlotheid 1 Oeroud mangaan dat nu niet fluks ontgonnen wor den? Steeds meer water R LIJVEN wij even ia het popu- x-y lair-wetcnschappelljke en dui ken wh onder het oppervlak van de Stille Oceaan: daar nebben Amerl- II-- n i ue^er aaiue j>hj- kaanse onderzoekingsploegen 'eeu gen voortdurend. Dat komt, bergrug van 1750 kilometer lengte zegt de jongste ontdekking van gevonden en 80 km breedte. De prof. Rubey van de Amerikaanse toppen reiken tot 1600 1800 meter geologische dienst, doordat gesmol- onder het oppervlak. Deze toppen ten gesteenten diep tn de aarde af zijn in de loop der tijden 1500a 1700 koelen; daarbij kristalliseren de meter gezakt. Op een der verzon- zwaardere mineralen vnor de an ken berghellingen vond men een dere uit. bij het voortschrijden van laag mangaan van 32 km lengte en de kristallisatie wordt het gasge- 18 km breedte, ongeveer 110 milli- halte grotei en zijn druk neemt toe. oen ton Ingekapselde voorwereld- Wordt de druk te gioot dan ont- UJke bacteriën, opgehaald, -zijn weer snapt bij een vulkanische uitbar- tot leven gebracht en maken het «tiag „menig vluchtig bestanddeel" best. Een roman als-van kapitein en helpt de omvang der oceanen Nemo es.; maar dat mangaan, moet vergroten (al 2 millioen jaar lang). Uit hout Helemaal uit hout zijn twee huizen die men te Bussum in het Wilbelminaplantsocn neerzet, modellen van mtneembare wonin gen, die een Amsterdamse firma in groot aantal in Duitsland wil laten bouwen voor „emigranten en ande re Nederlanders"; 27 Januari gaan zefopen voor bezichtiging.'Vier man kunnen het gemakkelijk ineenzet ten. In het grootste model heeft het woonvertrek afmetingen van 41 bij 5. drie slaapkamers, een keuken, een douchecel, een WC en een ter rasje. Binnen bek leding: perastof, die niet behangen behoeft te worden. Van builm zijn de buisjes blankgc- lakt.... „Geniale" muziek DE Genie dreigt, na 60 jaar, haar muziek te verliezen. Genie-of ficieren ;e Soesterberg hebben nu bij de minister gerequestreerd om het opheffingsbestuit niet te laten uitvoeren. Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft zich bij dit request aangesloten (daar is de Geaiemu- ziek thans gelegerd). De Utrechtse burgerij heeft in 1950 liefst 22 instrumenten, geschonken agn de Genie-drumband..,En nu zou zo'n corps moeten verdwijnen! 1 Friesland worstelt FRIESLAND'S crooüstè- water schap, de Lernewouder polder, dreigt door het voortdurend- «tij gend boezemwater te worden ver zwolgen, want het is meer dan 80 c.ml boven zomerpeli gestegen. In de Louwsmeer moest het vee reeds tot borsthoogte door het water heen om zich te redden. Bij Heerenveen worden huizen ontruimd. Tacozijl maalt al weken achtereen, maar een tweede gemaal is hoognodig. De orioineie nature!, ruige cocos deur- en hollmoiien. waar U jaren lang plezier van hebt PRACHTIG van KWALtTEtt' STEVIG GEKNOOPT met t VASTE RUG rara, MkSM ROTTERDAM rtlvslpcds: KW/llITEIT t-n PHIJS béid,-,, npar! ivut' l*U Ui 111 SIRENS 'N "UNIE U M IN Hmfll.-,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3