Nederlands-Duitse handel voor een jaar geregeld alle namen zijn goed Rijnvaart DAGMEISJE NOG 1 DAG met enorm verlaagde prijzen COMPLEX PAKHUIS PANDEN Groenten- en fruitin voer ongeveer met een vijfde verminderd Ambonezen wachten op uitspraak Hof MORGEN ORANJEBOOM BIER SCHIEDAM Kerknieuws 10/ Meubelmakers halfwas BANKETBAKKERIJ „HET WESTEN" „JOJA" Rubbercorset F 2,75 I^OiOude (ffrijieivl SCHUDBED J.D. van MEURS leerling-winkeljuffrouw Koeriersters 1.98 1.98 1.49 1.98 3.98 4.98 3.98 6.98 3.98 6.98 9.90 8.98 13.98 16.98 EEN FACTUR1ST en een AANKOMEND BEDIENDE BOXfö Er h overeenstemming: bereikt over een Nederlands-Duits handelsverdrag, dat; van 1 November j.l. loopt tot 31 October van dit jaar. Tenslotte is ook voor de Nederlandse agrarische export een reac- C("1 <*e schepen Volcndam en linR getroffen, die voor beide partijen aanvaardbar i* De wed^Jdse handel wordt ongeveer op hetzelfde niveau gehandhaafd als hét vorige jaar, toen de handelsbeweging In beide richtingen ongeveer één milliard tuiden bedroeg. vdbrnaamste moeilijkheden bij. het afsluiten van deze overeer komst waren gelegen op het ter- rem van de Nederlandse export van groenten en fruit, Tenslotte is door Zijn „Vatcndine" en Indrapoern po ede meisjesvoornamen? Iedere ambtenaar van de burgerlijke stand zit by voorbaat ai hard néé. te schudden. En toch staan in onze imderlandse registers deze ongewo ne meisjesnamen, die. rechtstreeks Enkel gebroken M Een achteruitrijdende heftruck- de.'leider der NedeilactW^ delegatie-1 xva£eü reed gisteravond op een ha- hieromtrent een accoord bereikt in f venterrein aan de Merwehaven de een speciale bespreking met de 54-jarige rangeerder H. Cv. d. H» Duitse ministers van Economische i uit.de Korenaarstraat aani Dé mr.n Zaken cn van Landbouw. Deze overeenkomst komt er naar u-ij vernemen >P neer. dat de aan- vankelijk door de Nederlandse dele gatie gevraagde uitVberqüota met ongeveer twintig procent moesten worden verlaagd.; Oorspronkelijk had de Duitse delegatie als gevolg A'sn dé".'drang;der Duitse,boerch- organisaties op een" veel sterkere verlaging deze importen aaisgé- drpüjjeh. frjf, -- -■ Bij de beoordeling van deze ver laging.moet ip héi otjg worden ge houden, dat de Nederlandse fruit- export vorig jaar. bijzonder groot is geweest.; kV v Sléchts 31) i procent van hét han- delsverkeer. volgens de nieuwe over eenkomst zal,op de vrije lijst voor komen.: het restant van het verkeer zal volgens quota geschieden. raakte bekneld met zijn linkeren- kei, waardoor die brak. Hij ;s ui het havenziekenhuis opgenomen. Botsing tussen bus en auto t op de grindweg Op- de Grindweg; verleende een - auto Woensdagavond géén voor draag aan eert R.E.T-'ous en .botsing Gwas Vhèt gevolg- Met zware- mate- j:Tiëlè"schade moest de auto worden, "weg gesleept. De bestuurder werd licht gewond. v;. Exaniens autogeen lassen Vóór hetgetuigschrift begin cur sus autogeen lassen slaagden de he ren G. van Bovene. C. Spithout. W. Vervat, A. Lagerwaart. A. -van Bom mel, J.Leeuwenburg, M. van Sasse van TJsselt.. alleri te Botterdam; v d. Bos, VGravenzande: A. Berg- werff in Berkel-Rodenrijs; W, Uit- tenbroek in Bleiswijk; A. de Jong .in Aïhlasserdam cn A. Westdijk in Vlaardingen. Vief candidaten wer den afgewezen. - DEN HAAG. Het bureau 1>.~ Molukken deelt het volgende me de: Uit een telefonisch gesprek met Djakarta is gebleken, dat. de Ambonese ex-KNIL-militairen unaniem hebben besloten met aan vaarding van alle consequenties, te wachten op de uitspraak van het Hof in Den Haag. Geen enkele a£- voerorder zal dus door deze mili tairen worden opgevolgd, aange zien zij, zulk. een order als onrecht matig beschouwen. Dit besluit werd op de 16e Januari op een vergadering te Djakarta genomen.'* Vakverenigingsleiders en litbosrafen naar Amerika OEN HAAG In het kader van het technisch hulpprogramma van de BC.A. vertrekt vandaag uit Rot- Cristobal, terdam een groep Nederlandse vak- veremgïngsieiders met de „Veen- dam'.' naai Amerika. Het gezelschap zal daar een studiereis maken van zes weken. Met hetzelfde schip ver trekt een. groep Nederlandse des kundigen op het gebied van litho- grafiè naar New York. Ridro- poera zijn. ontleend, opgetekend. Over die .vaornamenkwestie heeft het hoofd van de bevolking te Rot terdam, de hee> C. J. van Oost, een boekje opengedaan. Wane een nnam. waarbij de ambtenaar de wenkbrauwen zon fronsen als een trotse vader zijn kind kwant aan- peren, icordt vaak grif aanvaard door de knpitein als hij een kind, i dat op zijn schip wordt geboren, optekent in her scheepsregister. En hel uittreksel daarvan, dat'de amb tenaar iri handen krijgt als het schip binnenkomt, mag^ hij alleen nief. nette hand precies eender over schrijven. Zonder beoordeling van de voornaam. Overigens: die ambtenaar vindt ook heel veel goed: als het maar niet at ie pefc icordt. Advertentie (l.M.) dsd Trujillo; ALPHACCA 19 te New York; AHKELDUK 22 ,sm 4 uur van New Orleans te Havre venv.; AALS- rilJK 20 vin T uur i© R'dam verw, BREDA thuis 20 vin te Tebaïboa ver wacht. BENNEKOM 18 'v Anlofagasta n Valparaiso. BAARN uitg. 19 te Cris tobal, BALl 19, te Aiexandrië. BLOM- MERSDIJK 27 v New York. te ft'dam venv. BAUD IS te Semarang. BEVER WIJK 18 te Bougie wacht beter weer af om naar Les Falai.se te gaan BORNEO uitg. pass 13 Kreta n Port Said. BAC CHUS 19 te Inagu». BOSCHFONTEIN uitg. pass 19 de Dahlac Eilanden 2Q tB A non verw. BRITSUM pass 19 Ouessant n Vlaardingèn. CERAA1 19 v Calcutta n Madras. CONGOSTROOM uitg, 13 te Antwerpen. CELEBES thuis pass 18-19 nachts Kaap Guardafui n Aden DRENTE 19 te Manilla, - DALERBUK 15 nam v Londen n Hamburg. DALERDIJK 20 vm te Hamburg, ver wacht. EENDRACHT A v Febr. van Megara te R'dam verw. EDAM n New York pass 19 Zuidelijk van Kaap Rate. |- EEMDIJK thuis IS v Los Angeles ti Begrafenis J. van der Es Op de begraafplaats Crooswijk is "Woensdagmiddag hét stoffelijk ovèr- schotvan: de heer J. van der Es, oud-voorzitter van, „Onderling; Be- lang", onder grote belangstelling ter aard e- besteld. In de kapel herinner de de oudste zoon van de ontslape ne, de heer J. van der Es, aan het goede, dat zijn vader bad verricht. Voorts sprak oun... de heer D. B. Flandsoen. directeur van Onder- ling. Belang L i chufo iev u* f .In'Palace;, hebben - Cebuto-enthou - siasten. gisteravond 'genoténvan de i*éyue Met'Cébuto; op stap", ver- zorgd dootvhet gezelschap van'Ro land Wagter. - Bekende artisten ais Lizzy VaJesco;.:.. Gre'ije van Schaïk, Tonny Schlfferstein en Roland Wag- ter zelf .werkten mee, zodat het succes bij voorbaat was verzekerd- Veel goeds, deed de jongleur Dick Ham' s in e en on beken d, dóch uit stekend nummer. Jonge plezierrijders maakten ongelukken Drie. jongens van. zeventien jaar haddén gisteren te Sliedrecht een auto - weggenomen :om ,;er een ple- zierritje mee te maken. In de Róse- straat veroorzaakten zij twee aan rijdingen- D© politie, kwam tussen-, beiden en de drie knapen zijn op gesloten. -T;:a Schedel en beenderen van gefusilleerde SS-er gevonden DEN HAAG Bij het graven naar het lijk. van de in 194a dood geschoten SS-er, dat op een terrein aan de Laakkade begraven, werd, heeft de politie Donderdag een schedel en enige beenderen gevon den, die gerechtelijk zullen worden, geschouwd. De opgravingen wor den voortgezet. Black "Rïvcr naar CJIs- Aangekomen «Schepen FLEVO 14 tofcal. GOOILAND 19 r Buenos Ayres te' A'Üarr. GAROET «Uk. pass 19 Sabann n Belawan. GAASTEHKESK thuis 19 i te Tenerilfe. GKOOTEKERK uitg pass i 19 Ouessant d Marseille. HECUBA 18 te Hamburg. HOOG KERK 19 te East London ca 17 Febr. te A'dam venv. HELICON 19 v New York n Turksisiand. HERSILIA 19 te 1 Barbados. HAARLEM 23-24 v Firn ent al i te R'dam venv. - INDRAPOERA ur.tg. pass I nam Kre ta n Port Said ILOS 19 te JkcmeL JUPITER 19'te Malta. I JOBSHAVEN pass 19 Kaap Sao-Vincente n BagnoIL KOTA GEDE 19 te Bremen KOTA i BAKOE pass "19 Kaap Guardafui naar - New-York. KEDOE .v R'dam n Japan 19 "te Antwerpen. KELBER'GEN':pass' 19 Ouessant st Satfona. KLEPFONTEIN thuis 19 nam tè Genua 28 te A'dam verw. KERTOSONO Tg te Cheribon. KATWIJK 15 te HartlepooL LAAGKERK thuis 19 vte Antwerpen. LUTTERKERK 19 te Bandarshahpour blijli daar tot 23 Jan. LINDEKERKca 3 Febr. v Perzische Golfte R'dam ver wacht. LARENBEKG pass' 19 Alm'eria n Sas van. Gent. LIEVE VRomVEKERK uitg. pass 19 Kaap Palós 'n 'Marseille; LlSSEKERK 20 te "Bombay, verw. LOE. NERKERk thuis pass '19, Kaap ae Gata. LANGKOEAS. 19 - v .Londen -te R'dam, LINGE is- v Cardiff, n Dakar. LEK- KERKERK tfaüis-• .pass--J9;; Ras Benas (Rode Eee> n Suez&^EIMBTJRG 32 te Port Gamb'Ie. LUNA: 22^£3W 'Midd. Zee te R'dam verw. é-:v—- müiderkerk uitg.- is té Kaapstad; JtELrSKERK uitg. 19 te Manilla; MAAS 19 te New Orleans; MATARAM 20 te Liverpool venvacht: MANOERAN naar Soerabaja IB in y Straat Mozambique; MELAMPUS 18 van Suez naar Djakarta MENTOR I» v A'dam n Levant; MT- DAS 19 te Malaga; MOLENKERK i9 te Londen. MOORDAM 22 vvm. 5 uur van New HOOGLAND 17 v Blyth n Plymouth. HENK 23 v CalaLs te R'dam verwacht. HADA 19 te Port Lyautey. KARTEL 19 Kingslynn. HOOGELAND 37 te Lon den hast iV i; gte Parijs.. Helvetia 17 té Nèw Castle. IMPORT pass 19 vm Kaap Roca Point. JULIA MARY pass 39 de Burling EiL 2 te R'dam verw, JACOB A. CATHARI- NA l v Mersey River n Londonderry, i KOHTENAER 19-29. ?s nachts te Swan. I sea verw.. KAAP FALGA IS v Ralmar n A'dam." KEMPHAAM n Haifa 13 bij Dungéuess ten anker. KUNLABORI 19 öp de Tytie. a LOOIERSGR-ACHT paaa 19 Cuxhaven 20 's middags te R'dam verwacht, LARÏX 18 iri" Baai Van Stocka. LUCAS BOLS II pass 19 Kaap de Gata n Bel fast. LACRA pass 19 Kiel naar .Stock holm LIES: 18 te Grangemouth. MARNE pass 18 nam Small's naar Parijs; MERAK pass 19 Kaap Sao Vxn- 'cent© n Palma: MI7.AR h; 19 te Am sterdam: MAR^TC lB te Immingbam MIR A 18 V Belfast n HayleMULAN 18 tè Gothenburg: MARIA; THERESIA 20 vm te R'dam verw. NELLY n: Agadir 13 bij Spaanse kust; NETTIE-18 te Middlesbro: NOT TINGHAM 18 te Harlinpen; NIJEN- BURGH 19 te Oskarshamn. OISE 18 v Rouaan n R"4am. POORTVLIET n" Preston 19 vm bh Let eiland Man Schuilend; PAVO 19 v Zaandam n Londen. ROCKET IS te MiddlesbroROSE- MARIE 20 te Malmo verw.; RUNHA VEN 17 v Gdynia h Londen. SANDENBURGH pass 19 Oporto n R'dam: STRUPE D te Ronnebyr SEA- HAM 19/20 .V Goole te R'clam--verw.; SILVAPLAMA ja te Kopenhagen; SPORA 13 v La PaJlïce rt 'Loctudy, THEA GOEKDOP 19 te SeabyTEU- NA o. TJseljnoude 3? te Delfzijl; TEM- PO-.pass-.lB Wight ti Antwerpen;-TROMP 19 te Grangemouth: TYRO 19 te Drog- heda'. ;i UNITAS 23 v Par. te A'dam ve-vv.: UTRECHT n Bordeaux IS te Cherbourg rede VAN -BRAKEL 17 te Duinkerken; VAN GELDER-13 v Gent n Leith VI KING 38 te Yarmouth: VOLKERAK 18 te Wilhelmshaf'eii; VHOUWEPOLDER pacs' 18 n^m Vlissingeri n Oporto. WOTA 19 vy'Ya.-rciouth n R'dam; WA- LE.NBURGH pass 13 nam Ouessant n La Falllce; WESTLAAN pass 18 nam Ameland n Hamburg; WTEBOLD BOH- MER 19 :te Carthagcna 29' te Ainster- dam verw.WILPO39 te Zaandam. ZWERVER -19 te. A'dam. Tank vaart AGATHA 19 tft ?lad;ce. CALTEX DELFT oass. IS Kaap Tenez naar Pemis: CALTEX LEIDEN pass. 19 Malta haar Ras Tanura; CISTULA nass. 39 Ouessant naar Algiers; CLAVELLA 19 Brothers (Rode Zeet naar Engeland; CALTEX PERMIS pass. 19 nam- Gibral tar naar Si dan (Libanon r CALTEX UTRECHT pass. 19 Lissabon naar Sidon t Libanon); v. ESSO AMSTERDAM pass. 18 dwars van Kaap .Hatteras, ca;- 27 te Pemis verwacht; ESSO ROTTERDAM 21 vah Aruba te Pernis verwacht. FLANDRIA 18 te Ca en. GADILA N STANLOW pass. 19 Noor, deijjk van Fayal. INGEBORG 18 nam. 3.10 uit de Wa terweg naar Buncrana. LUCITA 1B te Yarrow on. Tyne. MALEA 18 ran Men a Al Ahmadi naar Londen; MIRZA 19 te Heysham; ca. 23 te Rotterdam verwacht; MITRA 19 te Calcutta; METULA pass. 19 v.ni. Mar tinique naar.Haifa: MURENA pbss. 19 Makallah naar Liverpool; MERCURIUS 17 tc -Yarmouth.- OLEUM 19 té London; QMALA 18 van Singapore-naar Miri. PAPENpRECHT pass. 39 v.m. Oues sant naar Amsterdam; PALMA 20-21 van Bordeaux te Rotterdam verwacht; ROTULA IS van Newcastle. 19 nam. 3 uur te Pemis verwacht; RUFINA 19 te Santiago de Cuba. SCHERPEND RECHT pass. 19 Kaap Tenez naar Sidon (Libanon); STAN- VAC BENAKAT 19 te Djakarta. TANKHAVEN I 20 v.m. te Bangkok verwacht; TIBIA 18 van Singapore naar Pemis. WOENSDRECHT pass. 19 Nantucket naar Boston Mass. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam AQUITAINR van West Afrika 16 te Havre. 25 verwacht; AEDETTA van Manchester 22 verwacht; ARGO van Valencia'19 nam. 2 uur verwacht. BROTT van Narvik 30 verwacht; BRUCE M. van Brest 20 verwacht: BELMA V DUALA 13 te Havre. 25 ver wacht; BENMACDHUI van Singapore 18 te Glasgow 28 verwacht: BIENVENI- DO van Pepel 16 van Dakaf; BLACK CONDOR 17 van New York. CONSUL ARL.T van Faro binnenkort verwacht. DENIS van Fortaleza 20 verwacht. EMPIRE .MAR.TABAN van Mombaaga - 17 van Malta; EBERHARDT ESSB^B- BER van. Nordenham 23 verwacht, FERONIA van Faro binnenkort ver wacht; FHIGGA van .Narvik 21 verwit FRIDTJOF NANS EN van Narvik 23 verwacht; FLENS AU van Hamburg 31 verwacht. GIEN van Buenos Aj-Tes ca. 1 Febr.. verwacht; GEMMA van Genua ca. 20 verwacht; GALLIUM van Caen 19 ver wacht. HURRICANE 16 van New York 5 Fe bruari verwacht: HAVMANN naar New York 21 verwacht; HARMATTAN van Venetië 20 ham. 9 uur verwacht. JOSEPH LYKES van New Orleans 19 Ic Bremen; JALAMANJARI van Cal cutta, pass. 14 Gibraltar 11 Febr. ver wacht. KINGSATE van Huil binnènkort ver wacht; KATRINE MAERSK v. Bahrein 20 nam. 2 uur verwacht. LES GLIERES v Davao 22 verwacht; LONGEAII v Rouaan 20 verw.: LOCH RYAN v. Vancouver 17 .te: Londer. LOUISE LYKES-18 v New .Orleans ,5 Febr. verw. MARIA STATHATOS v Cebu JS te Havre 24 verw.; MONT GASPE v St. John 16 te Havre 22 veriv. NOWROOZ v -Neu Orleans 23 verw.: NORDPOL v India 18 te Antwerpen, OSTMARK v Oslebshausen binnen kort verw. PORT SAINT LOUIS v Petit Cour on ne binnenkort verw.: PORT DE-BOUC v Duinkeikeh binnenkort verw.; PUNTA ALICE V Pepel 15 v Dakar; PHRYNE V Caen 23/24 verw; RUDOLF v Norrkoplng 2l verw.; ROSALBA v Melilla 22/23 verw. SEALEADER v Hamburg. 19 nam 5 30 uitri verw.; SOUTHLAND v Savan nah 17.te Havre: SAN SALVADOR v Cu-acao 20. verw.STORFONN v Ras Tanura 21 vm 11 uur verw. TUNGS.HA v Abad-an 18 te Antwer pen 21 verw.; TAMPA v India 21 verw.: THOR I v Oxclosund ca 29 verw.; TANK EMPF.ROR v Mena al Ahmadt binnenkort verw.» tVYRIMSKI v Gdynia .21 vm verw. ZADAR v Ryeka 19 te Antwerpen. Slcepvaarl - SCHELDE 18 'te Aberdeen." "WITTE ZEE met bak en sleepboot n Agadir 18 te To-baal. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1012. fi. Wind N.N.W. 3- Temp. 4.2; Max. temp. 8.4 (gistermiddag 2 uur). Min temp 4.0 (hedenmorgen 4 uur), Weersgesteldheid; Licht bewolkt. .'''RIJNWATERSTANDEN. Trier 423 -f-28 Constanz. 273 -f-1 Rhcio- feldcn 297 4-92 Breisach 246 4 32 Maxau 432 4" Mannheim 363 4-33 Mairtz 364 420 Birtgen 287 43t Caub 330 444 Co- blenz 413 447 Köln 436 461 Ru-ixort 69+ 473 Bonn 434 462 Dusseldarff 558 452 tVesel 678 4-70 Emmerich 378 4-5 Plochingen 267 486 Steinbeck 287 -usn Lobith 1277 447 Nijmegen 1Q32 450 Arnhem 998 -+33 Eeldp 578 443 Deven ter 466 438 Monsin 5S75 .430 Vises 5285 430 Borgh 4370 435 Belfeld 1481 +33 Grave 686 411. 20 Jan. Hoog water te Rotterdam le tij 2.48 2e tij 13.02. OPVAAR* - LOBITH gepasseerd op 18 Januari lfi5i voor 13 uur met bestemming: Duitsland: Rhenus 148 Gunther ver trouwen Karterrnck. Johan v Asperen. Ando Bos. Roe.lofje Hartman. En A van t Bastiaarise. Spes dé Jong, Rival <ie Jong. Morgenster Brends, Johanna Maonak. Maria Noldes. Normannia v d Werken. Vextrouwén Koster Dirk Sehouwstra, Beaume Fortuin. Fortuna Neuerdorp- Johanna Vtsscher. Guinea Blom. Dordrecht 8 Zwaluw. Ans Koch. Hoop op Behoud de Vries. Twee Ge broeders Both. Interna Hofman. Schwartawald .Janssen Christina Tim mer. Norvi Stavast. Colonia Derksen. Rinda v Dijk. Hugin Stouthart. Walku re Peters. Ho rand Koch. Tafi+O Bekker; Jacob Cats. Nederveeh, De Vrijheici Kuipers. Grada Kruizinga. Mannheim 219 Leufrxner Pasto Bouten. Teutonia Leutjes. Mier v Ooijen. Fantb 25 Fir- mann. F 133 Meier. Maria Kla.ren.beek. Johanna v d Staaij. Atia Cornet. Jo- Adverrentie (LM.) hanna Maris v, Riemsdijk. Edelweis 9 v Steen. Edelweis 17 Maes- St Arttoine Kievits. Eben Haezer v Eek Stijntj» Visser Rhelnstetn 1 Fendel. Egbertha v Gelderen. Ida Roos; Hoop op Zegen v Veen, Maria Christina Baas., Ernaz Beelcn, Willem v Drongeien, Maas stroom 35 v Dijk. Bazel: Airoio Brabands. Edclwicss 4 de Coninck. Fleckenstein Ebben Mitro- pa 2 Boon, Charles Haller v 'Dongen. Alcedo v Gent., Titlis Vcidhuizén, Eheinunion 5 Strijdock. Albania Vos. Rammonla Vérburg. AFVAART LOBITH gepasseerd 'óp 18 Januari 1951 voor 13 uur met bestemming: Rotterdam: Subtil Landuijt. Alleman, nïa de Jong. Fiat VoL, 7 Langenberg. Arago Wanders. Schumah 25 Weber. Fiat Vól 5 Laagenbcrg. Róurguignon Versluis. Diana Fachioger. Rhenus 140 .KempkenValencia v Erp.- Austria Hutjes. WTAG 137 Schmidt. Harmonie 3 Renning. Overeenkomst Rubel. Wijk dienst 1 Bijtjes. Gernianla -Goldberg. RheinU'eue Kahter. Hela Rltskes. .Amsterdam: Jadi Wilson. Dor drecht; A ndoe Hoekstra. Frisia v d Wijngaard. Naarden: Jofaanna Ge- raxda Peters. Jenny Meijer?. Deven ter: Isa Ia 4 Bokslag.. Leiden; 2 Ge broeders v d Ham. Npmegen; - Do Vliegende Hollander v Broekhuizen. Alphen aan de Rijn: Lujo "Arendé België: F auto 18 Hallè. Leome Ver- haegen. Martha v Oudenaardse. Ex» oress 2S Slagmeulen. Sanara 101 Salize. "Elisabeth - Bosman.- Stad Arnhem v Kauteren. Wijkdienst 15 Bijtjes. GoudaHér. 3a Goudriaan. België: ISW. Hofman, Stad Doornik Mcrtens, •y-. 43'Januari ORANJEPOLDER. Londen. Jobskade. stg., Müller;ANGUSHORN. Methü, Waalhaven 13, ledig, Ant. Veder; TONI. Beeftton; Waalhaven Fr. Sw. cokes. Wagenborg; BUCKLAW. Leith. TJse!- haven O.Z.. stg., D- Burger: AMERICAN ATTORNEY, Baltimore. Merwehaven. Muller, stg. Unit SU; MORSUM. Valen cia, IJselhaven WJS., Stg„ James Smith: GANGES. slbt„ Noordzee: Hoek van Hol],. L. Smit ers Co.; VTVO, Londen. Maashaven. Fur ness... suiker; Furaess: WBUJ KÓNINGIN EMMA. Harwich, Hoek van York. te Rotterdam verwacht: .NESTOR Holland; HASKERLAND. KingElynri. I13 te Famaguata: NOORDWUK 18 nm. Merwehaven, 3e gat, S.SJE.. stg,; WIN- te Nordénham. NIPEG, San. Francisco, Merwehaven C. NERO 18 v A'dam rr Kopenhagen: S.W stg.. Reunis: TRENTWOOD. NIOBE 19 v A'dam té R'dam Middlesbro. Waalhaven Fr. Svv., ledig, L OBERON 19 te Curacao: ODYSSÉUS Brh. Dekkers: VEENenbURGH, Midd- pass- 19 Kaap Tenez naar Gibraltar, lesbro. Merwehaven. terrein Müller. j PRINS WILLEM .VAN ORANJE 'pass- slg., Müller; ULLA HAMBURG, Mer- 33 Dungeness naar Valencia; POELAU wehaven. Fr. Sw.. stg.. Buys Co.: LU- 1 LAUT thuis verwacht 20 Point de Ga 11e BLIN. Gdynia, Rijnhaven, loods S. Fran- te passeren naar Port Said. 15 Febr. Cisco, v. Uden. stg. te Amsterdam verwacht; POSEIDON 19 Januari .3.9 te MaracaibO; PRINS MAURTTS 19 VENUS. Izmir, Lekhaven. KJM.SJVf., i. te Valencia, stg.. HudigVeder: WELTEVREDEN, I PRINS FREDEKIK HENDRIK 19 vm Boston (Linë S>, Middelhamis. ledig» te Valencia. V '1 "-fi'-E. j Wagenbore; ZEELAND, Stettin, Merwe- i ROEBIAH pass.'19 Casquets "naar Am- j haven. S.S.M.. kolen, Schv. en St.- Mij.: sterdam; REMPaNG 19 te Djakarta, c». j VESLEMOY. Kopenhagen. Pemis. BPM,13 Febr. te Amsterdam verwacht; REY- 1 ledig, Vinkc Co.; FIAT, Londen, 2e Kat- NIEHSZ 20 te Soerabaja Verwacht; j haven. Velt, suiker, Argosies; DOM- RUYS 19 te Manilla, BURGH, Casablanca. Merwehaven» Mül ler. rig., MüUer;. KRAGUJEVAc, Reje- rig. Kuyper, Oplichtster aan 't werk 'ff Een'- winkelieraan He Statensia- - - 1^1 ;is, het slachtcffer géworden van Waalhaven» »2 D/diVrau"s^°S^!e Hoclm"S h"!™ ouv?S etm,adres, waar bood- COAST, Newcastle O. zijde, stg,. Bur- jjscnappen-. bezorgd moesten worden-i ger Zn. vZijt. iiam alvast' drie /pakken koffie aflevering^vande bestel ling "bleek het adres niet te klop pen.-: Een strop van f 5-1Ö+ voor de ■winkelier. Zeeman nam „eventjes"' een zinken pijp mee De 23-jarige zeeman 'A-' D. dacht, gistermorgen een goede 'slag te slaan,- Achter een woning in de Jan van - Ghestellaan sloeg hij een zinken pijp" loéién/nam die mee op RIJNLAND 39 nam 7 uur te Ham burg: ROEBLAK thuis 20. vm 5 uur te IJmuiden verw. 5APAROEA thuis psss; 19 Kaap Guar dafui naar Aden: STAD DORDRECHT 39 van Sa gun to naar Vlaardingen: STENTOR 19 te Amsterdam: STAD UFFINGTONCQURT Middlcsbco f SCHIEDAM 19 van .Saifi te Perijig; SA- Waaihaven paal 6 ledig Anth. Veder- i RANGAN uitg. pass. 19 Gibraltar naar NIOBE Kotka Lekhaven OZ stg. Bur- f Marseille; STAD VLAARDINGEN pass. - - 19 Utare 21 te Rotterdam verwacht: Hamburg Parkhaven stg Muller. SKA RABORG Stockholm IJselhaven OZ stg Burger. MONTE SOLLUBE Buenos Aires Merwehaven QD stg SSM - Vertrokken scbepeu 18 Januari PRINSES BEATRIX». Harwich: BOCKENHEIM, Einden CARSLOGIE. Ta rant oPHRYNE. Antwerpen: EVRO- ziuxen pop xos&eo?u«m;aie wee w- TAS; Baltimore: SUNNANVHC. Bremen; zqn earner,; Ohiwonendep:Hadden campEN, Gothenburg: fair head, de diefstal echtér aezierL eu balden i An»werrw»n:' GANGES ribt, Noorrtr»e; de 'politie erbij. - D. :is opgesloteri'-'iri I FANA. Duinkerken: COLONEL VIEL- 1 JRDX. Duin kerken'; F.IEUTENANT HE LA TOUR. Calais; LILLIK- MATTHIES- SEN, Stockholm; INGEBORG. Buncra-, nar ZOELLA LYKES. Houston; ELLI- NOR. Stockholm: SIGVAHD; Malmo; HOLDEFJMIDD. Hull; BENVANNOCH. -Antwerpen; PRINS WILLEM VAN- ORANJE. Valencia: KEDOE. Oost- I Azië vla Antwerpen: VIENNA, Har wich; EMPIRE WANSBECK. Harwich: ZADAR. Rijëka yia Antwerpen; ARN- HEM, Harwich. 19 Januari GRANGETOFT, Middlesbro; VULCA- NUS, Amsterdam; JACQUES MARIE, Antwerpen: OSCAR S„:"STRAUS, New York: ECHO, Dublin. Wind N.W.,.; harde wind, deining, buiige lucht. JUPITER: Antwerpen ARTUS'Blyth. EBERHARDT ESSBERGER Norden- hamn' INGANO Stbckhoim. MARIE MAERSK: AbadarL TANGA Narvik, BROOK -Hamburg. TRITON Düngarvan, TONI Amsterdam. TALABOT Oslo. BEACONSTREET Walsend. TONS Du blin. REBECKA E Londen Troepen- en passagiersschepen naar cn van Indonesië JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 13 v Melboürne O Sydney., ORANJE thuis 10 tc Suez, WILLEM RUYS, uitg. pass 13 Kreta h Port Said. het bureau aan de straatweg. Dodelijk ongeval op werf te A-lblasserdam 1 (Van onzë-:correspondent"). DORDRECHT. Op de werf ^Dë Noord'' téAJblasserdam is een noodlottig: engeval gebeurd. De Arbeider De Leening uit Rotter dam^ probeerde-éen wegheschotén plank ónder een der kranen op.zijn. plaats te brengen op eén hoogte vanongeveér vier..meter.Hij viel echter met plank en ladder naar beneden.; In;deeriiisv/ckkende .toe stand- werd. de man haar een zie-" kenhüis ïn Rotterdam vervoerd, vvaar thïl+ kort'"daama -aan' zijn ver-, -wondingen'overleed. Honderdjarige 111 Dordrecht D0RD8KCHT MejuMrouw ^Téeltje van Velsen zal Zond ag 21 januari haar eeuwfeest vieren in. liet tehuis-Van,, het Léger dés Heils inDordrecht. Ned. Herv. Kerk ï-PèroeBetf- 'tc.--, Krimpén aandé Lek, li, Brassér te fitJasen -v.té. Kenteren j; "W,;-V->d.; Ltnden te Kamerilc; te Rcrttwdam-Vreewi-jk B- C: van Wijn- jA4AapgBhóraéii?;.»'aa^ JAWi-,schaap?,te-ïKooten (Fri- - Bëdahkt yOÖr+pensen opr en' Loon op Leerbroek. I Beroephaarrieiiing:. ds. w;., S. -Kansil, t»r +rindpnMté. Utrechteeéfég 15 Zeist, gtélt.: zich be- roèphaar. ger SPES Aren dal Dordrecht pyriet. Poorter. LANGKOEA Londen. IJoydka- SUMATRA pass. 19 Gibraltar naar Bey- de "stg. Rott. Loyd. TROMPENBUSGH ^t. «- - STRABO 18 v Oporto n Gibraltar.- STAD VLAARDINGEN Z1 vm 10 uur ih dc Nieuwe Waterweg verw. TELAMON 21 te New York verwacht; TOMINI 'thuis aass.. 19 Sabang naar Aden 19 Febr. té Rotterdam verwacht;, TIBERIUS 19 te Nïckerie; TIBA naai" Rotterdam pass. 19 dwars van Oporto: TJIBODAS 13 te Kobe; TEGELBERG 17 te Kaapstad; TJIKAMFEK 16 te Tanga: TERO pass. 19 Alegre n'nar Antwerpen ca. 11 Febr. te Rotterdam verwacht; TRITON 21 te New Ycik verwacht. UTRECHT pass. 19 Mosselbaai naar i Port Elisabeth. VENUS 13 va;t Midd, Zee ,te Rotter dam: VULCANUS 19 te Amsterdam; VANRIEBEECK 18 van Sorong naar Macassar. VEENDAM 19 's middags v R'daro New York. WATERLAND uitg. 18: te Santos; ■WILLEMSTAD 13 te CurasaoWELTE VREDEN thuis pass. 19 Sabang Ttsar Aden. WILLEMSTAD 19 te La Guayra. IJSSEL pass. 19 Cape DameMarie (Haiti) naar Port au Prince. Korte Vaart ARAK pass. 19 Caaqüets naar Palma; ADM. NELSON 16 te Par; ALBATROS' 18 te Delfzijl. BIANCA 19 te Casablanca; BROU WERSGRACHT 55 van Amsterdam te Rotterdam verwar'.ht; BREM pass.' 18 nam. Ouessant 22 te Oporto verwacht; BATAVIER III 13van Oskarshamn 21 's avonds te Rotterdam venvacht; BREE HELLE 19 teHar-iburg; BERNINA 18 te Kopenhagen; PISCAYA vertrekt- 23 van Port Lyautey naar Nantes; BRAN- DARIS 16 van Naestved naar Kalund- borg. CELEBES 19 \e Casablanca; CARPO Pass. 19 Wfght 29 nam, te.Rotterdam verwacht; CONFID 18 te Londen; CA SABLANCA 19 van Nantes naar Bor deaux: CASANA 18 te Landskrona; CI TADEL 18 van CaxUnglord naar Car- dl£f. DAVINA GOEKOOP 19 te Cardiff: DEO DUCE 19 te Kopenhagen: DORIN- DA 20 van Liverpool te Rotterdam ver wacht; DINKEL 18 te Delfzijl: DOL- LARD pass. 10 Scilly naar Wexford- EGBERT WAGENBORG 18 van Duin kerken naar Glasgow; EMKE l?»i® Londen; ERNA 19 tc Seaby; ESCAUT ^FEROCJA 13 v Partington n Nantéa. FjDUCIA 10 nam le Maassruts ver-v. .TP^k TTf ViWU-i. j»er kaartje 'M e splijtgareh; Keideri- kleuren, Q per kaartje Oe ELASTIEK Was- ei* :f* kookbaar, l meter SPELDEN Roestvrij, 5'; 96 stuks J A flp brief I ws NAALDEN, 25 stuks met Jraaitj- P inrijger JLjc JARRETELLES 'Prima elastiek, W c per paar Ojc MACHtNEGAREN, in wit "en.ïwarl, rp{ -450 m. 33c t Grote, Vaiarl A AR DIJK thuis 19 te Antwerpen 20 te R'dam venv ALIOTH 10 te Bremen* ALÜDRA thuis 18 nam Dakar. AVER- DIJK. thuis paas ia Nantucket U Ant- w'erpenj ALAMAK 13 te Hariap'oitit ca 14 Febr» te' R'dam verw. AMSTEL- KERK 18 v Takoradl nMonrovia ca 1 Febr. te A'damyverw," ALSUM ver wacht 20 Mozambique te passeren naar Dar es Salaam.ALCHIBA uitg. pais 19 dwars van Lissabon.ALDABi^pass/JS Bahla n Rla de Janeiro- ALPHERAT 19 ;.v Port Arthur 20» te New Orleans- ,vfer.w; AALSDUK 19. vm v de- Elbe P R'dam.".''- 'AMSTELDIEP 19 V San Juan n Clu- FRATERMTE 18 v Esbjerg n Stettin. FIDUCIA N 17 te Klnsale. FRISO 13 te Wexjord. FREDER1K 18 v Kingriynn n K'catn. GOOTE n Engeland pasa 10 dwars van Kaap Sao Vincente. GAASTER- LAND 19 te Grangemouth. HAGNO paas 10 Lizard n A dam. SCHIEDAM ROTTERDAMSeOFJK RIJWIELEN MOFFELEN m. levering van ketting- kast. spaken, jasbescher- mers. spatborden 33.— incl. demontage en montage F. I. WALTMAN Telefoon «8948 Rotterdamsedük 24I- GEVRAAGD. P I A' T E. HOOGSTR,: 176 GEVRAAGD. PLATE Meubelfabriek Gr. Marki 21. ST. UDUINASTRAAT 49 TEL. 67586 Weekreclame: 156 gram bokkenpcotjes van 60 voor 50 ct W v POORTWIJK A ZN Bekroond te 's-Gravenhage. K O O P N V- Electr. kachels 16-40 Electr. strijkijzer 0.35. 11.40 Plastic snoer per meter 0.21 Rubber kabel per meter 0.35 Lampfittinss 0.45-0.65 Schakelaa ;s - 0.85. 0,95, I.26: Plafondjö met ballon 1.60 Stekken 0.20-0.26-0.36 Strijkijzerstek 0.40-0.60-0.75 Stopcontact 0.55-0.80-0.98 Zekeringstoppen 0.15, 0.38 KACHELPIJPEN, ELLEBOGEN, ROOSTERS, HOLLAND-ELECTRO STOFZUIGERS 135-— 350.—,100.— STOFZUIGERSL AN GEN en ONDERDELEN.. KOM EVEN KIJKEN iW AA B D A T WIE L D R A A IT" HOOGSTRAAT 67—69 TELEFOON 68436 WaswTingers 35.50, 42.-, 59.- Wringerbokken 12.25 Asfaltpapier per meter 0.46 Dakvilt per meter O.Ts Rijwielbuitetibanden 4.90-5.40-5.75 Binnenbanden 1.75-2.35 Rij w 1 elkett ings 2.63-3,10-3.95 Bagagedragers 0.95-2.95 Spatborden per stel 2.49 Kettingka5ten 3.75-4.95 zonder baleinen meèr steungevend door totale stevige elasticiteit Gemakkelijk alwas- baar. CORSETTENHUIS- iniA" Hoogst r. 136. nüüdft Schiedam. Paskamer aanwezig. Speciaaladxes Bustehou ders merk Dulco en Keep-Up. Ook linnen corsetten. JAPON chemisch reinigen glad model StoomververÖ SINGEL 142—150 Telefoon 69929 Hglijp hirpettenT*) 135.200 t 54-79 170 230 I 77.75 205*280 f 67.50 05.- 2t5..310 1129.50 f 32 50 Aen berd* k«nt«n tt gtbrgittn tallen koopjes van goede kwali teit ln onze balans opruiming Zowel heren-, da mes- als kinder schoenen LAAT UW WEREN 3-deIig maken en met een verendichte tijk overtrekken, 2-pers. Singel 128. Tel. 67844. DE RONDE'. Levensmiddetenbedrgf vraagt bekwame Winkeljuffrouw en een Aanmelden na 7 uur: Singel 146 - Schiedam Aangeboden kosthuis voor nette jonge man in klein ge zin. Huiselijk verkeer. Br. onder No. S 705 bureau van dit Wad. Net persoon zoekt voor dc middaguren werk onver schillig wat. Br. No. S 704 bureau van dit blad. Baby commode 29.—, kin- derledikantje 17.50. Ton en andere modellen alles nieuw. Tussenbroek. Edi- sonstraat 31a, Schiedam. Gevraagd: een R.K. degelijk meisje of juffrouw voor de huishouding. Dr. Noletstr. 1Z Schiedam, 's SIAANDAGSMOEGENS GEOPEND RUITSTOFFEN 80 cjn. breed In grote sor'.erir.g vanaf ZIJDE GEORGETTE in diverss tinten 90 c.m. breed van 3.98 voor LINGERIE ZIJDE 80 c.m. breed in rose, zalm, bleu, crème, en wit, reclame, per meter VISTEALINE 80 c.m. breed, kreuk- herstellend in 30 modekleuren thans per meter TAFT CHANGEANT prima kwali- teit per m. var. 5.98 voor ifi. OTTEMAN CHANGEANT voor Cocktail toiletjes per meter van 5.98 voor ZITVER WOLLEN KUITSTOFFEN 90 c.m. breed in enormè sortering: per meter van 6.98 voor ZLTVEK WOLLEN JAPONSTOF- FEN 135 c.m. breed in 20 kleuren, per meter van 8.98 voor RIPFLÜWEEL en peau de pêche in moderne kleuren thans PLIJSFOEES STOFFEN zuiver wol van 8.98 voor MANTEL VELOURS 100 procent wol, in diverse kleuren van 14.90 voor KAMGAREN TROPICAL, in alle kleuren 110 c.m. bieed, thans ZUIVER WOLLEN TROPICAL HEKENSTOFFEN 150 c.m. breed van 19.75 voor ZUIVER WOLLEN TEDDY BEER 130 c.m. breed, in verschillende kleuren van 22.98 voor V.v.» Bij DANIËL VISSER ZOONEN,. Distilleerderij - en Likeurstokerij ,.De Graauwc Hengst". Lange Haven. 2G--° te SCHIEDAM, kunnen nog geplaatst wotden: VOOR LICHTE KANTOÖRWERKZAAMHSDEN. beidon in bezit van MXTLO-diploma. S> oedige indicnsttreómg. j— Schr. solh m. uitvv ihl. aan Lange Haven 26-28..:Schieqam TE KOOP AANGEBODEN: Gunstig gplegen aan 'binnedhaven -le-iScMed*"-'".;- Brieven onder no, 483 aan het bureau van dit bi«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4