v< IS RALVÖQR i D E Vi ROUW Va ia» couzy Mijnheer, hoe zou U het vinden als Uw vrouw óók werkte? Wat kunnen mevrouw en meisje nu van elkaar eisen? m- MANNEN AAN HET WOORD NADERT WOEDT: NEEMT ZE IN HUIS DE COMMISSARIS VERTELT DOOR Tien uiteenlopende meningen over arbeid buitenshuis i Daar steek je iets uit op... Stamboekvee ARBEIDSOVEREENKOMST HUISPERSONEEL Een loonregeling komt in het ontwerp niet voor 4 - voorkoming bestrijding ter versterking Radw-Programma Vm&mbdên HOOVER-wasmachioe door h. voordewind i pitfKWS Vrijdag 19 Januari 1951 -V - (Van een onzer verslaggeefsters) Onze%teekproef-enquete over het buitenshuis werken der ge trouwde vrouw hééft vele pennen andere dan de onze in, beroering gebracht. Instemming, verontwaardiging," enthou siasme en afkeuring, alles kregen wij toegezonden, ook van de heren^öê^schepping. Deze. week hebben wij objectief als wij (trachten:té).zijn'7- aan tien mannen een soortgelijke vraag gesteld. Want zij zijn de andere helft van het huwelijk met een buitenshuis werkende vrouw. Hun mening isdus van even groot belang. Eerlijk is eerlijk. Wij vroegen: „Hoe zoudt II het, vindén als Uw vrouw een werkkring buitenshuis had, voor opgesteld, dat dit j^ocar de financiën" niet nodig was en üw (eventuele), kinderen groot genoeg waren, om de zorg van hun. moeder niet meer de gehele dag nodig te hebben". Ert hier zijn de antwoorden: J Een zakenman, twee kinderen. 37 jaar, bijna ,.Tsja.daar moet ik even over dèiik'en.Zijn vrouw interrum peerde: „Daarom heb ik zo :la"ng gewacht roet trouwen. Ik wist niet, of ik het doen moest want ik wou altijd werken.Hij: „Ik zou het goed vinden als het maatschappe- lijk' werk was, goed werk dus, en dan zonder salaris.'* Zij: „Ik mag niet werken, want dan stoot ik een ander het brood uit de mond." Hij: -„Dat heb ik helemaal niet gezegd. Als je Wilt werken.' zou ik dat wal :goéd vinden, maar er is zoveel te dóén -op maatschappelijk gebied. Je sou ook wel bij mij op kantoor mo gen werken, voor een kleine ver goeding." O Een tennistraincr, 30 jaar, drie L kinderen „Als mijn vrouw graag zou wil len werken, aan zcu zij dat moeten. doei:." wassen zoon, die uit huis is. „Ik zou het niet prettig vinden- Een vrouw heeft haar bezigheden thuis. Als ze zóu werken, kan ze. Sisze 's avonds thuiskomt, nog eens beginnen. Zelfs als ik haar daarbij zou helpen, vind ik,, dat ,1è vermoeiend. Een vrouw is eigenlijk nooit ititgewerkt thuis. "Nu mijn vrouw haar pois gebroken heeft en ik het 3iuishouden moet doen, _weet ik pas wat—daar bij komt kijken,.-/ ïk ben het niét eens met de man hen die wel eens schamper zeggen: „och een vrouw heeft alle dagen Zondag.Die hebben er géén kijk op: Een vrouw die buitenshuis werkt, houdt die dubbele taak niet H EBT U zich wel -.eens afge vraagd wat er met ai die ou de agenda's gebeurt? Dat deed ik, toen ik tussen de Kerstcadeau*, die ik "uit Nederland ontving, een aantal van die rr^oie dikke dames zak-agenda's vond. En daardoor schoot -mij weer in de gedachten, dat een boekhandelaar eens ver telde:' „dé "mensen willen zo vaak agenda's. die «een paar jaar -pud zijn! Ach, zê hebben zo vaak nog oude uitgaven in te vullen voor de belasting en .zo.. Maar om op die agenda's; terug te komen.' Gedurende 'een vrije Zondagmorgen ben ik- er eens v.oor gaan .zitten om de adressen uit het oude boekje over te. schrijven in het nieuwe: Ik begrijp nu ook', waarom die agenda's zo veel dik ker -zün. dan de boekjes, die wij hier in New York hebben. Er staat zo enorm veel in! In de al- lereerste plaats -hebben wij ook ih onze - dames-zak-agenda het Per soonlijk Memorandum met sokken, stippeltjes, boord, stippeltjes, hoed, stippeltjes, enz. -Kalender 1950, Ka lender 1S51.' kalender. 1952, plus dc eeuwigdurende kalender. In één van mijn. boekjes staat zelfs,, dat U steiger zeven moethebben voorde Buiksloterw eg- Dat vindt U althans onder „Pontvereh 10 et." Dan..staan er alle taxi-stand plaatsen, PaSr sagebureaux en openbare. tele- tooncetlcn van Amsterdam in. Het vertelt U ook waar U' sporten zoals voetbal, korf bal en speed- way uit kunt oefenen. Na .dé sfatandstabel komt er-een blad zijde- vogrratvgswegèn, een blad zijde v.aah.wüzingsbordcn.- en dan, 'n. heleboel'I^hladzijaen verbodsbor den.-Als we'; dan door drie veile-, tjes ;titulatuür.^hecn zijn. komt het allermooiste, "Dat is de afdeling „Maten en Gewichten". Daar neem je-jeté van mee. voor later, zoals de onderwijzeres vroeger op school dat noemde. Ik ben ook zo blij dat ik nu weet dat 1 Pruisische morgen (D) 225 m2 is cn vooral ook dat 3.7B7 M ,§én?Ri)nlandse roede <D>' is.En ais ik,.'voor een eventuele wandeling''wil Weten hoe de maan stand is, dan kan ik zelfs dat rfog in één -van mlitt boekjes opzoeken. Hall Daar zag ik zowaar nog stuk ken van verschillende landkaarten' Maar toen ik opwou zoeken hoe ik van Amsterdam naar Norfolk zou kunnen gaan. was Norfolk juist van bet -stukje Engeland, in mijn boekje, afgesneden! Jammerl Volgend jaar 2al Ik toch een Iets uitgebreider. ..agenda moeten heb- bC°' BECCY huis komen, veel wandelen,, veel zien, .veel doen;: Maar zcmoet niet gebondenzijn aan een vaste: taak buitenshuis- „Vash'-. dat is voor mij wel hetcriterium." L Zakenman,, 37 jaar, drie school- u gaande kinderen.. „Ik--zou hetprettig vinden. Zij zou dan meer van de „buitenwe reld" gewaar worden. Een vrouw die altijd thuis is, krijgt de neiging 'zich te veel zorgen te maken, over huishoudelijke beuzelingen. Zo als de man zijn persoonlijkheid in zijn werk ontwikkelt, zo zou -de vrouw dat ook moeten, doen. Als het maar niet - ontaardt jh bestuursfuncties in Huisvróuwenverenigingen..Maar als ze zou gaan werken, dan ri wel een proeftijd van b-v. -drié maan den.' U;v 7 Leraar H.B.S., in een provin.cie- stad, 40jaar,, twee kinderen. „Nee-, -ik -geloof .niet, dat ikdat prettig zou vinden, hoewel zé 'hst stellig zou moeten doen als ze er lüst in had. Maar een, vrouw die belangstelling heeft buiten het huishouden, kan toch zoveel onder nemen zonder dat ze een betaalde baan. met kantooruren heeft? Ze kan studeren, lezen, ze kan alle 'mogelijke liefhebberijen beoefenen. Mijn vrouw is meestal thuis en ze ker wanneer dé kinderen en ik uit 'school komen. Het lijkt me een 'sfeerloze beweging wanneer de moeder met eén hóófd vol business om half zes aan komt rennen en de 'aardappels opzet, terwijl ze haar hoed nog öp heeft." - Een chauffeur, vier kinderen- 50 jaar outh ...Tsja, daar nioetritk eèns even over nadenken. lang vol, want op de achtergrond blijft altijd dat huishouden .toch"; 4 Chef van een kruideniersfili- aal, 37 jaar, geen kinderen. „Gelukkig! is- .het niet "nodig. ,Of ik. er. op tegen- zou-." zijn als ze het perse wilde^ Nee, natuurlijk nfet, ik vind ;datg ledëbeen moet kunnen, dóen waar j-.hij... plezier in -.heeft.; Maar ik ben. blij dat ze het niet wil. Als ze :eeh betaalde baan had. zou ik het gevoel' hebben, dat lik baar -Hiet kon onderhouden. Boven dien lijkt bet ine zo ongezellig, zelfs al ben ik niet thuis, dan heb ik toch. maar liever het idee, dat, zij voor de "huishoudelijke zaken zorgt." Een radióredacteur, ..drie kinderen., - jaar, „Tk ,vind-, hetv uit /principe onple zierig en ongewenst, :öók:;ai; zijn /er. geen kinderen.' De sfeer gaat met de vrouw het ,hüis ult-ehvdie kgn ze er nieteventjes '.-in';!-eea -kwarr: -tiertje wéérinbrehgén-.!:Eri;/als:reett: vrouw cr 's mórgens- uifgaatr én| *s avonds ween inkomt» daré zal 'ze" voor haar huishouden géén interes. Se meer hébben. Een vrouw moet natuurlijk wél veel buiten haar „Ik- ben. er. een sterke tegenstan der van. Een vrouw hoort thuis. Werken'buitenshuis moet ze over laten aan de vrouwen die dat uit financiële noodzaak doen en aait dé ongehuwden. Wantals een vrouw een maal uit huis is, dan wil ze niet meer'terug.'* 0 Verzekeringsagent, 45 jaar, twéé 7 getrouwde dochters, geen kin deren meer thuis. „Om U de waarheid te zeggen, ja, ik geloof dat ik liever zou zien. dat mij vrouw eens wat meer rela ties, met de buitenwereld bad. Nu is daar geensprake meer van. ze zou niet weten wat ze moest gaan beginnen. Maar ik vind wel, dat zij .wat te veel op mij is aangewezen hü de kinderen uit huis zijn. Als ik thuis kom begint zij pas te leven, 'ze wil dan dat ik van. alles vertel, Öat ik steeds 'praat, dat tk mee uit ga., Ik. ben dan doodmoe en zou liever 'willen dat/zij iets te vertel len. had." A Kunstschilder', 30 "jaar,! twee 1 w kinderéh!!.1 „Ik geloof dat het heel- gezond-is, ook voor het. huwelijk, als een vrouw buitenshuis: werkt. Het is maar, dat zij. haar gevoej yóor zelf standigheid daarmee ontwikkelt, dok 'al is hét; geld: verdienen niet de hoofdzaak.' Opdat ze .voeltdat ze zélf een handelend wezen is en niet eén. „bijvoegsel van de man,, maar zijn evenwaardige. Iedere ontwik keling van dit, z^lfstandigheidsge- vocl is ook 'zeer goed "voor" dé ver houding moeder-kind. Maar een. ding moet echterwél. De vrouw móét slechts buitenshuis .werken! als/dat een innerlijke noodzaak is', niet als' reactie tegen haar positie, zo-maar uit een vlaag van ,nk wil eens wat .anders!.'. En tenslotte: ze moet wel zorgen, dat er nog een stuk varf haar zelf voor het gezin overblijft...." .^'(Advertentie. flJIJ Kleine oorzaken, grote gevolgen. Een klein wondje, te Kering om er achi op te slaan, kan soms de poort zijn waardoor tiektekiemen .binnendringen. Dan ontstaat er infectie en een min of meer ernstige ontsteking ot ver zwering ts.hct gevolg. Gebruik daarom bii ebce*verwonding de reeds dooi drie geslachten geprezen Akker*s Kloostét- balsem. de wondbalsem bil uitnemend* heid: Zuiverend, ontsmeilend en gene zend, Ook gij zult zeggen: „Akker's Kioosterbalsem. geen goud xo goed - TIE dagen „zijn voor zoontje niet *-* zo zorgeloos meer, "als vroeger. Er worden dwgen op school behan deld; totTtadenken stem men en sinds hr af en toè: icafk iri 'z'n schooltas, met: naar huis draagt, heeft hij bepaald ueiuüchtipe manie ren. 't Kleine dikke zusje kan hier tegen niet np. Ze daeC toel net cis- of; ze zegt ..sorry" én -pronkt met haar «ietetoe ipoord „plotseUnp", maar 't blyft toch maar een lief, lui poesje, dat. met poppen speel* terwijl het broertje rekenen moei. Bovendien,-zit -ze volgens zoontje, aan zn ipifllen. Ze- Thnakt z'n pot loden weg en laatst heeft ze een blad uit een'schriftje gerukt 't Ge- volg pan;-dit alles is: -ruzie, huilen, standjes r Misschien "komt": Itet hierdoor, maar ts dat 'dikke zusje de laatste 'nachten telkens wakker wordt. In hét donker stapt 2e bedje .uit'; gaat naar het broertje en patat zeérïi-rid&tukkelijQ „moe is idltg". Dat betekfnfj dag ze Uitge slapen is en spélen 'tuit met de blok ken en Hét trêintiei ']„Als - datzo.blij ft, sleep ikm'n bed op .de gang," dreigt zoontje de volgende morgen. Zij kan'de hele dag lekker- hiïeren, maar ik -rrioet straks: door regen en wind--cn een opstel ma- keti." -J; -*■- 't Klinkt zo- dwaas, dat ik lach. Maar kyk, dat kan ook. niet meer. .-.Waarom - hebje pret?" vraagt 'zoontje op de loon waarop hy pleégt te informeren af toy de din gen, die hij teren moet, ook nóg weten; „Otn dat opstel;" 'knik 'ik. „Dat zal jij, met éeii moeder die elke tdiek verhaaltjes moet maken, toch Wel kunnen." En dat jonpr zwaar van ernst; ,jpat hoeft niet Mam. Dat ts. alleen by., stamboekfee, zegt meester, maar niet bij mensen." BIBEB (Van een onzer verslaggeefsters) OEN u de vorige week in,onze .krant hebt gelezen, dat er een Qntwerp-arbeidsovereenkóittst. voor huispersoneel was op gesteld, zult u zich waarschijnlijk hebben afgevraagd wat dg. betekenis daarvan was. Immers, iedereen' dié, hetzij ais werkgeefster of als - werknèemster een, dergelijk contract sluit, blijftgeheel vrij dit ontwerp te aanvaardeno'lT niet. Een wettelijke dwang zit "er niet achter; "Wij mogen echter wel-aannemen, dat de bonden, die aan de. opstelling van dit cfoptract hebben meegewerkt de neutrale. Katholieke en Christelijke Huisvrouwenbonden, de bonden van plattelandsvrouwen aan de che- kant! en de verschillende vakbonden van huispersoneel aan. de andere, kant een sterke-morele dwang op hun leden zullen-fuitoefénen'om":bij',hét sluiten van individuele arbeidsoYerèenkóm'slexi dit contract te aanvaarden. Ook wie niet: bij een .van boven-; genoemde bonden is aangesloten, kan in ditontwerp-contract eén leidraad vinden, voor wat ,gné- vrouw" -n „meisje" wederzijds van elkander, kunnen eisen. Wie zich 'aan- dit contract houdt, weet, dat zij een behoorlijke werkgeefster of •werkneemster is. Dat is waar het huishoudelijk per:' sonecl betreft héél belangrijk, In sociaal opzicht komt deze groep érg achteraan. De persoonlijke onder schikking. die van een hulp in de huishouding wordt gevorderd, is veel groter dan bij een fabrieksar beidster, een •winkelmeisje,een ateliernaalstcTi Wanneer de ."deur :-Van, de fabriek,; het atelier of de 'winkel toevalt, is :hét meisje vrij'fë doen of te laten wat zij'wil; maar Hef komt nog niaar al. te vaak voor, dat de mevrouw van het interne dienstmeisje eist, cat zij niet na tien uur 's avonds thuis komt. Een dergelijke maatregel kan ,ccn enke le keer zin hebben, wanneer het meisje heel iong is. en hierover met de ouders overleg is gepleegd, maar'in de regel zal men er .toch verstandig'aan doen een volwassen meisje haar persoonlijke vrijheid te laten, en niet te gauw van me ning te zijn dat zij die misbruikt Lang - niet 'alle vrouwen, dré een hulp in de huishouding hebben, verstaan ;de/.:. njpeilijke kunst/met personeel om-té.-gaaxi,.. Zij béschou-r wen het!als normaal, dat het. piets je langer blijft als dat met de be langen; vaa baar huishouding zo uitkomt cri: houden geen rekening met de - plannen van .haar meisje, 'die toch recht heeft op-vrije tijd na-afloop yan.de werkdag. Er zfftf huvrouwen,' die de gave hebben 'een'* jong meisje in alic huishoudelijke kunsten op te lei den. cn die aanmerkingen met tact weten te maken; er zijn er meer, dié dat niet kunnen 'én maar al to zeer genéjgd zijn öm een slécht hu meur opjflftar hulp af .te reageren. 'Er zijn ook meisjes, die geen én kele aanmerking'k'unneri velen. Zij werken r meestalalleen, en hebben- geen gelegenheid haar prestaties te toetsen aan die van coEega's. Hoe het ook zij het beroep van dienstmeisje^ is .in ongpnade ge raakt. Moeders, die zelf..gediend'* hebben.'radert Hun dochters af dat te gaan doen.- ï^et rijn voak^de bes te meisjev 'die een andere. werk- kring zoeken, En dat is In verschil lende opzichten Jammer. Een. meis je. dat op-jeugdige leeftijd moet gaan verdiénen, zal naar de fabriek I gaar., waar ze eentonig werk de' lopende band doet- Werk. dat weinig bevrediging geeft. Misschien zou. dit meisje veel meer plezier hebben gehad in huishoudelijk werk. dat veel .afwisselender is cr. j waar zij een heleboel had kunnen J leren dat haar la[er, als zij trouwt, te pas had kunnen komen. Er is. veel- geschreven over bet tekort aan -huishoudelijk personeel, het „dignstbodenvraagstuk", dat ze ker Iri evcri grote mate 'een .,me- vrouwenvraa£stuk* Ls. De betekenis van het ontwerp-contract voor huis personeel is een poging de arbeids voorwaarden voor deze groep ob jectief te regelen. Een meispe, dat weet dat -ze récht heeft op vrije tfj'd, zal; veel'eerder geneigd zijn „in de thuishouding1*-. ie gaan. lÉétj loonregeling is in dit ont werp niet" opgenomen-De salaris- sen; lopen 'ln' de Verschillende stre ken-van ons land zo sterk uiteen, dat- het niet mogelijk bleek hierin overeenstemming te hereiken. De ze kan men wel vinden in de „Nor men ..voor lobcn cn" arbeidsvoor waarden voor! huishoudelijk perso neel:", die enigé jaren geleden door een drietal vrouwenbonden in over leg met de. bij! bét N.y.V. aange sloten bond van huishoudelijk per soneel zijn opgesteld. Deze loon- nomien dateren echter van vóór de twee loonverhogingm van 5^.. zodat men daarmee bij de beoordeling rekening moet houden. Ontwerp- contract en Joonnormen zijn o.m. ver krijgbaar bij de Ned. Ver. van Huisvrou wen en bij de Bond van per soneel in so ciale en hygië nische Instel lingen en huis houdelijke diensten. Elf deelnemers voor damkampioenschap van Nederland Dë'. .finale-wedatrijden om het persoonlijk damkampioenschap valt. Nederland -"1S51 zullen binnenkort aanvangen.Het tournoói wordt ge speeld te 's-Gravenhage, óp Zater dagen en Zondagen in de maanden Februari. Maart en eventueel.;April Deelnemers zijn de heren F. Gor dijn (kampioen.l949), 'R. C. Keiler, J. Metz,.H. de., Jongh. H. Laids, P. Bergsma, A. Jurg, M. J. Haasdonk, W. .de Jong, A. van Aalten eii H. Onnink.NEi De wereldkampioen P. Roozen- burg hééft, dit jaar-niet voor de fi nale ingeschreven. De speler G. 'Ei van Dijk ;uit Wageningen -zal we gens studieredenen, dit jaar even eens verstek! laten gaan. Hem is op ziin verzoek een jaar dispensatie verleend,, -IL: Poulsen leidt in Hoogoven Schaaktoumooi BEVERWIJK. Te Beverwijk werd het Hoogovenschaaktournooi voortgezet met: het spelen van de 6e' ronden - De uitslagen luiden: Dr Stumpers Kieningcr Pilpik—Donner afgebroken; Poulsen—Van Seters 1—9; HossolimoKramer afgebro ken; PalómaO'Kelly 0—I. •De stand luidt thans: 1. Pouilsen 4jApnt^, 2/3. Rossolimo^en pilnik 3Vz pnt -i- l „afgebr. partij4/5! O'Kelly en Kieninger 3'/, pnt; 5. Kramer3 pnt -L 1- afgebr. partij; 7,v Van Séters 2 'A pnt; 8/9. Stum pers en Paluma l'/j pnt;'10. Donner 1 pnt -f- '1-afgebr. partij. Klassieke wegwedstrij den voor amateur wielrenners DEN HAAG. De Sportcom- missie van de Nederlandse Wielren Unie heeft de volgende wedstrij den voor 1951'als klassieke weg wedstrijden aangewezen: 18 Maaxt: Ronde van Noord-Hol land. 3 Mei: Ronde.:van- Noord- West-Nederland. 14 Mei: Ronde Van Midden-Nederland.: 14 Mei: De ■acht van Bolsward. 30Juni: Am- sterdam-Arnhem-Amsterdam. 11 en 12Juli: Ronde van het IJssel- meer. 15 Juli-Ronde van Limburg. Amateurs, die- in aanmerkingwen sen te komen voor uitzending naar de wereldkampioenschappen, zul-, .len'.verplicht zijn aan deze wed strijden deel'te jnemen...... ...v Artuerientlf» (t lW i NéderlaMs ijsliockeyteam naar Parijs PARIJS. Voor het tournooi om het - wereldkampioenschap ijs hockey, dat van 9—18 Maart te.Pa rijs woedt' gehouden, hebben tot nu toe» 13 landen ingeschreven, t.w. Canada, Ver, Staten, Zwitserland, Zweden,'. Engeland, Noorwegen, Finland, Zuid 'Slavië, België, Ne derland", Italië, Oostenrijk en Frankrijk. Advertentie(Ij M.) ZATERDAG HILVERSUM 1. 402 xn. VARA; 7.00 Nws7.15 Ochtendgymnas tiek 7J30 Zenders!uiting 9.00--Nws en weerbericthen 9J2 Gram.muz. (940— 9,35 Waterstanden!. VPRO: 10.00 „Tijde lijk uitgeschakeld", causerie 10.05 Mor genwijding. VAKA;. 1020 Voor de arhel- ders 11.35 Vioo] en plano 12.00 Gram.- muz.'12.30 Land- eh tuinbouwmedede- liiïgen 12.33 Gram.muz. 13.00 Nws 13.15 Dansraux. 13.45 Gram.muz. J4.Ü0 Voor de jeugd 1430 Planoduo 14.50 Brabants programma 15.15 Orgelspel 15.45 „Van de wieg tot het graf', causerie 15.00 Grain.muz. 16.30 Sportpraatjc. 16.45 Ka merorkest en solist 17.30 .Jlederlanö in- .dustraliseert", klankbeeld 17-40 Voor de "jeugd 18,00 Nws 16.15 VARA-Varia 18.30 Kwintet 18.50 Regerlngsultz.: ..Zoeklicht dp de Westerse defensie" 19.00 Artistie ke staalkaart.'VPRO: 1930 „Passepar tout", causerie 1940 „Het Oude Testa ment in deze tijd", causerie 29,55 „Deze weck", causerie. VARA; 20.00 Nws 20.05 Radioschaakwedstrijd NoorwegenNe derland 20.06 Actualiteiten 20-15 Gcvar. programma 2115 Ween$e muz, 21.45 So cialistisch commentaar 22.90 Mctropole- Drkest .22.25 „Onder de pannen.", hoor spel,: 22.45 Hawatlanmuisiek 23DO Nws 23,15—24.00 Gram.muziek. HILVERSUM h. 298 m, KRÖ:, 7!ö0 Nwg 7J5 Morgengebed en liturgische kalender 7-30 Zéndersluitlag 9.00 Nws 9.10 Voor de huisvrouw 9.40 Gr&tnóloonmuzielt 1D.0Ö Vóar de kleu ters 10.35 Gram* muz. 11.00 Voor de zieken 11.45 Gram. mus. 11.50 „Als de ziele luistert", causerie 12.00 Angelus .12.03 Gram. muz. (12.30—12.33 Land- en tufnbouwmededelingen) 1235 Zonnewij zer 15.00. Nws en katholiek nws 13.20 Amusementsmuriek 14.00 Gram. mus. 14.20 Engelse les 14.4D Harmonie-orkest 15-10 Kroniek van. Jettaren cn kunsten 15-45.-Opera- en operettemuziek 16.10 Gram. muz- 16.30 „De schoonheid van het Gregoriaans" 1T.D0 ,Vaor de jeugd 18.00 Fiimmuzlek 18-15 Actualiteiten 18-25 RhyUuniscüe muziek 18-48 Sport: JJit is leven", causerie Voor de jeugd 19.00 Nws 19.15 Actualiteiten 19.23 Gram. muziek 19.52 Journalistiek wcekover-, zicht 29.00 Nws 20.05 Rsdiascbaakwed- atrtid Nederland—Noorwegen 20.06 De gewone man zegt er *t rljue van 20.12 Gram. rouz, 20.15 „Lichtbaken" 20,40 „Steek eens op. Herent" 2IDO Gevar progr. 21.53 „wat zou U doen?'" 22.W) Amusementsmuziek 22-30 Godsdienstig progr. 23.00 Nws 23.15 Nws ln Espe ranto 23.2224JO Gram. muziek. ENGELAND, BBC Home Service. 330 ,m„. 13.00 BBC Welsh Orchestra en solist 13-00 Gram. muziek 13.35 „Have a .-Go** 13.55 Weerbericht 14.00. Nws 14.10 Gev„ progr. 14.30 prkestconzert 13.13 Orgel spel J3.40 Sportrepor^ige 1720 Schots orkest 18D0Voor da Wndeien 18.55 Weerbericht19.00 Nws 19.15 Sport 19.30 v, Gevar. muziek: £0.15 Interviews 20.45 Causerie '21.00Gevar. progr„'.22.00 Nws 22.15 Hoorspél 23.45 rltams 24^0-0.03. Nieuws." ENGELAND. BBC Light Programme. 1309 en 247 m. 12.00 Hoorspel 13.00 Lichte muzielc 13.45 Sportparade. 14.00 Militair orkest en solist 14.45-Orgelspel 1515 Licht or kest 15.00 Gram. muz.16.13 .Voetbal- reportage 1,7.15 Lichte muziek .18-00 Filmbeschouwing 1530 sport 19.00 Jazz-: muziek 19 45 Causerie 20.00 Nw* 20.25 Sport 2030Symphonie-orkest en solis- ten (2155—22.10 Liedjes bij de gitaar) 23.00 Nws 23.15 Populair concert 0.15 Gram. muziek 055—100 Nieows- (I M.) Alle PHILIPS Radio-toestellen ook op getnakkelljke betaling Oude toest. worden ütgerulld; TfadiO' fjpcira ZWAPTJANSTPAAT 13 BRUSSEL 324 en 4S4 m. V 324 mr 12jJ0 Weerberichten 12-32 tÜeh- te muziek 13.00 Nws 13.15 Vlaamsé lie deren 13 JO Gram! muz: 14.00 Ca u»erte 14,10. Muzikale causerie 15.00 Gram.-;mu- ziek 1520 Orgelspel 16.15 Ethnlache -mu ziek 17,00 Nws-17.10 Accordeonmuziek 17-20 Gram. miedek H30 JZén lied een herinnering" 17^0 en. 17A5 Gram- mUziefc 18.09 Accordeonmuziek 18.15 Gram. rnuz. ]8J0 Voóp de soldaten 19,00. Nws 18AQ Trompet en piano 19-M Cau serie 20.00 Amusementsmuziek .21.00 Ac- tuallteiten 2145 Nws over film eri tech niek, muziek ert televisie 224)0 Nwa 2245 Verzoekprogr. 23.00 Nws 25.05 Gram. muz. 2340—24.00 Orgel/viool;ml piano.- 484 m: 12.05 Omroeporke*t en solist 15.00 Nws 13,10. 1340 en 14.00- Vetzoek- programma 15.00 Operamuziek 1830 Accordeonmuziek 19.00 én 19.40 Grsóno- foonmuzick 19-45 Nws 20.00 'Omroep- orkest ensolisten:31iM Gniml muzieJc 2140 Jazzmuziek 22.00 Nws 22.15 Dans muziek 22.55 .Nws.23.00. Gram. muziek 23.55 Nieuws. A dv Kturniyt thMïïJ- Een Ideaal buil) In. 4 minuten «en schone was. ie M!d<l*t)iuirtstr»»t 73 Telefonn aw«0-312B3 HOOVER-DEALER 21 !;:v '„Hiér is de póet. mijiiheer. Wij hebbea er nogal evennaar móeten zoeken. Want op de plaats, die hij ohs het eerst-aanwees, zat hij niet. Toen dacht ik nog: zou .die ouwe ons tochvoor, de gek! hebben ge- hópiicn! ;Maarhij had zich vergist, Een eind verder hadden wjj hem ai gauw op" de schop. Die ouwe was 'ook blij toen. hij die ,bus zag. Wanthij was hang geweest, toen de eerste greep mis was, dat een ander misschien zou gezien hebben- dat hij daar destijds Wat begraven had. Maar het ia dus nu voor el kaar. En wat doen wij nu verder, mijnheer.?." J^ou,/stuur eerst dat meisje maar wegeii bel dan: de politie in X maar op. En 'vertel hun», dat zij bet geld kunnen komen halen;1' „Zouden wij het niet "/beter zelf kunnen brengen? Die oude baron' zal wel blijzijnalshij die poet ziet. Misschien spreken wij hem zelf nog wei.'* Hetwas Richard, die met een veeibetékenend gezteht. mij dat voorstel deed. ,4 Ik begreep hem natuurlijk maar 81 - te -goed „Nou; "doédat dan maar. Maar lnX'éérst naar de politie, versta je.," „Dat- spreekt vanzelf. Maar wat moeten wij met die oude baas doen? Ook meenemen?" „Nee,;'laat die maar/weer naar huis gaan, Als.dé politie In X hem moet hebbén, moeten/utë- het ons eerst maar vragen» Eó andors ha len ze hem zelf .maar.'? De, beide rechercheurs vertrok- kèn. De volgende dag spraje-tk Bakker. „Je mócht gisteren wel-zeggen: wie weet wat er uit de, bus. komt. Dertien rooie ruggen. XJit een car- bid-bus nog wel. Dit zaakje is toch maar glad verlopen: dank rij dat seintje van jou, waar niks van deugde."' „Ja, wat. heb ik U gezegd? Toch maar goed. dat wij er aan begonnen zijn: vau het een kwam toch maar het ander. Die Richard is ..soms ook een brutale gast. Dczé keër had hij nu niet zo'n zwaar postuur, maar ik- heb hem toch wel heel ahdere gas ten onderstboven zien kegelen. Het is maar zelden, dat hij misslaat,; als hij zijn troeven, begint, uit/te spe-;. len." t CE:- -■ Jla,; jóng, ook alweer een kwestie vnn routine. Maar vertel raij eettf; hoc is het daar ia X verder afgelo pen?" „Uitstekend!, mijnheer; wij hebben die oude baron ook nog gesproken. Hij was wat blij. toen hij zijn bil jetten weer zag, Het was daar in die villa, anders lang geen gcsjochte werk. Ik geloof niët. dat net hem véél gehinderd zou hebben, als er van dat geld niks terechtgekomen •was. Volgens dépolitie daar is hij wat zonderling. Hij loopt altijd met grote bedragen aan bankpapier in zijn zak. En 's nachts ligt die por- tcfcuilie op ztjn; nachtkastje. Daar is hij ook weggepikt. Die huisknecht- was een tijdje te voren al; ontslagen, maar hij wist natuurlijk de weg in, huis en óok, dat zijn baas dat geld 's nachts altijd! in rfsijn: slaapkamer v had liggen. De hond-heeft niet een»!, aangeslagen: die kende- hém' Yer-!': moedelilk nog wek. Vast kwam 'te staan, dat die huisknecht een -paar keer In hetdorp was gezien; tart .wijt hij er niet*: meèr'woonde... Dus' tom viel de aandacht op hem; Hij zit' nog preventief, maar dé ré'ch-' ter-commissaris'., was „blij. met: het vinden Van -dat geld. Want/nou ia het hangen geblazen voor d* arres- -.tant."- „En rookte" de baron góede siga ren?":.;. -t.■.•'W-Ur-'i! „Nöti; reken maar, hot waren he le dure.**,r En verder zëi Bakker wijselijk niets en ik vroeg ook maar niet meer, - Een .paar .dagen later kwam hij .weer. naar mij toe., „Vanmorgen - hebdk/die kerel uit de Hemonylaan bij mi) a»n de deur gehad, mijnheer. Hfj v/Üde weten hoe! hetafgelopen was! want hij had gezien, dat -het meisje weer up straat liep. Ik was natuurlijk in de verste verte .niet van plan, hem tekst en uitleg te geven en ik zei dat hij gauw op moest donderen, want, dat ik gean gajes bij mij thuU iivilde/ zien.. Toen'? had U dia boef moeien horen: „Ja,, maar zó kom je niet van mij afJ ij denkt,, zeker dé poet voor je zelf te houden ert mij mis te- slaan. Maar nou ga ik naar Je baas. Reken dBwb-op/»" ,,Ik zei toen: moet-Jé- vooral doen: dan hob jé de; kans/ dat hij Je» het - bureau uit. laat schoppen Waarop d ie schooier 'ri«p^'!,r,0,:;dan héeft 'dié - zeker zijh portie êr van gehad. Daa-i! a|3l{|wtTOl h.ogerop wjeken.'1 „Toen heb ik d» deufdicht ga- «metem .Wat ièg jè vahtzo'n suf*. ---■■■ -- .«/bp-'de;,;» J ,-. ;ü^heeif-^aij hét een en ander verteld,- hoe het daaï in. ;deHpnonylaaft'-; tóégafctL~Als U waa, zetteik.;ereenrpöstVoor, Dan. kén.die Kérelv' meteen zien,"! dat wij niet', bangvóór, hem zijn," mMi" .-h-ï.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5