Lawines teisteren Alp van Frankrijk tot Zuid-Slavië PAROOL „Witte dood" maakt meer dan honderd slachtoffers r B^onet gieÈruifcE bij een huiselijke twist Flinke partij morfine verkocht aan... politie Amerika dient verzachte resolutie in Ghincsé druk in Korea neemt weer toe West-Duitsland ontvangt Eisenhower koel Witte Dood woedt in Alpen Jeugdig vader (24 jaar) gedood, schoonvader zwaar gewond Rijksrecherche neemt een voorraad tan 91 ampullen in beslag Minder verlof voor militairen Scheepsbrand in volle zee VJ CHINA 'S A GRESSIE IN DE VN Mijnwerkers tot 3 anger werken bereid Scheepvaart op de Rijn belemmerd Tbeo Baylé blijft bij Weense Staatsopera Nederlandse troepen eervol vermeld Yulcaan in N.-Guinea eist vele doden Moskou herhaalt beschuldigingen Montgomery zet Belgen tot spoed aan Massa-vergiftiging cloor methyl-alcohol I Enkele opklaringen S :11e Jaargang, no. 18 Red. «n A dm. Lange Herven 14!, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsj per week 0-40 per kwartaal S.1S. loa»e nummeTa 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Maandag ~2 Januari 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 3M644 Bankier: Amsterdamsohe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrle* Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper GENèVE. Dc uatuurkrachtcn hebben het Alpengebied in Zwitserland, Oostenrijk en Italië zo hevig geteisterd, dat van 'n groot onge luk kan worden gesproken, hetwelke vele men senlevens heeft geëist en enorme schade hecf^ toegebracht. Een hevige sneeuwstorm, die op zich zelf al rampspoedige gevolgen meebracht, Stormen, ciï ulug- opto pende 'tempee Naturen hebben de (•jongste Alpen la- wme-ellende ver oorzaakt. Het be gon Vrijdag hevig te sneeuwen,: Vrij dagnacht smolten de grondvlakken van de sneeuWrug- gen' en .terwijl. storm opstak schuilden de Alpen zïeft tweemaal vier en twintig uur v leeg de dalen in* dinars over alles Afteer, met een-, ge weld waar spoor wegen en betonnen boute u;er ken niet tegen bestand ble ken en met een geluld als van de hevigste, rollende onwgders. Eenmaal pestte: sloegen de iaioincs ineen tot ikx*ihardé. ijswaüen ..tiie dorpen en ste den:, volkomen. van de buitenwereld isoleerden. „De:. .Witte Dood woedt weer", zei- den de berichten '■'vit:- dé Alpenperi ferie, er, deze-paar ■woorden; maakten ineens 'dé héniuie- rïhg:. lévend <adn a 16de December 181G,; -toëri: üe OostenrijksItaliaans loopgraven front hoog in, de Zuidelijke Al pen bedolven werd tenminste; 10000 soldaten stierven aie-dagp de sneeuwdaod; in tiUe Icirrtte-) dapen bij elkaar tussen '14 evL'lS' moeten wei 60000 soldaten ge-, sneuveld zijn irt endoor.siieeuw die omlaag kwam dóór het: ge-' bulder van het geschut. Lawihe's vallén er in. een sei zoen soms wel.15 18000. in een verhouding- van 3 in dep herfst, 7 in de winter en 9 in hét: v.oor( jaar. De wetehsqjiap h'oiCdt-pzi'cli aldoor bezig met de lawines,jvien, weet er veel van en iiiog wordt men er telkens weer,, door ,i?er- rast;dikke boeken worden gé- wijd aan de bestrijding van.het lawinegevaar en nogbrengt - de witte dood jaar-in jaar-uit^zwdT- te róuw in tof van pesthitten. Want zowel de natte glijders tot 3300 meter hoogteals de „dro ge stuivers" (boven de'3300 m) schieten bij nacht en bv dag los i als niemand er erg op heeft, of ze volgen een andere route dan men had. berekend. De omvang van de lawine-ellende- uit ait weekend is hoofdzakelijk, te wij ten aan de storm die Vrijdag-'- nacht alle Alpenruggeh .geselde tussen Frankrijk en Oostenrijk. -, Thans is het mistig en stil in de Alpen men kan z'n doden gaan zoeken en de omvang van de ramp vaststellen. heeft dc sneeuw op dc berghellingen in bewe ging gebracht cn niet donderend geraas zetten de lawines zich in beweging naar de dalen. Volgens officieuze schattingen was het aantal slachtoffers hedenmorgen gestegen tot meer dan honderd, van wie 75 in Zwitserland, 47 ih Oostenrijk en 6 in Italië Het Zwitserse plaatsje Ander- matt werd. door twee lawines ge- troffen.-Vijftien mensen werden onder de sneeuw bedolven, van wie tot dusver vier; konden worden ge red. De gehele nacht van Zaterdag op Zondag/zijn de dorpelingen in ploegen, bezig geweest, met het uit graven van dev hulzen, die onder het geweld der sneeuwmassa'sv/a- ren bezweken. De toeristen in vele bekende win tersportplaatsen in Zwitserland er. Oostenrijk werden door de sneeuw geïsoleerd. Hond de Matterhorn woedde de™ hevigste sneeuwstorm sinds mensenheugenis. Te Disentis ten oosten van de Oberalp-pas in Zuid-Zwitserland werden verschei dene buizen en een electrische cen trale door de storm weggeblazen- Er vielen geen slachtoffers. Onder de omgekomenen is een bekende Alpengids? JobanGoetti ■van' Bernina, verder Julius Kaëhtni, dé. leider van de reddingsbrigade van St. Moritz, en Ernest" Thut. voorzitter van de .skiclub var Zuoz (Oost-Zwitserland}. i.: De Sïnt-Gothard-spoorlijn is op vier plaatsen versperd. Da vos Arosa zijn geïsoleerd. In Heiligenblut aan de voet van de Gross-Glockner heeft, een negen- meter hoge lawine zeven, personen bedolven en gedood. De Arlbèrg- spoorlijn "is door sheéuw geheet versperd. Reizigers tussen 'Oosten-. rijk én Frankrijk ea Zwitserland moeten over Duitsland reizen. Ook de, Bremier-pas' is geblokkeerd door grote lawines- bij Brennerbad aan de Oostenrijks-Italiaanse grens In Tyrol en Kaxinthië zijn in, -de: afge lopen dagen vier ;ëlecti-isché" V cen trales verwoest of bedolven. f^.^dp^oringénv'reh^Jde'^eddir^a- 1 NIJ>tEGEN.1'Eenihevigé vechtpartij in een hnis aan de Korenmarkt, dat door;drie gezinnen moet worden gedeeld, is Zaterdagmiddag in een bloedbad-geëindigd;'waarhy-twee-"slachtoffers vielen. Een jeugdig huisvader van 24 jaar ontving een steek met een bajonet in de hartstreek en was on middellijk - dood.? 7£yn veertigjarige schoonvader werd door zes bajonet steken in de buik levensgevaarlijk gewond. De daders, twee broers, zyn ter beschikking '-gesteldvan de justitie, die zal', moe ten uitmaken of hier zelf verdediging in 't spel was. In bewuste pand woonde gelijk vloers de 25-jarige W. D. ir.et zijn geziu,-terwijl zijn 21-jarige broer M. D. bij hem inwoonde. M..D.. had een. oogje- op de TS-jarige dochter van de-bovenburen, maar haar vaders de 40-jarige "W. G. was daarvan, niét gediend. Hij Woonde boven met vtouw, zoon en dochter terwijl zün- ge trouwde dóchter met haar man. dé 24-jarige. J. L., en twee kleine kin- der.cn ;bij hem inwoonden! G., die (Van een onzer verslaggevers) V UTRECHT. Zoals wij reeds met een enkel woord hebben gemeld is de recherche van de rykspolitle in bet centrum van het land er detcr da gen in geslaagd een handel in verdovende middelen op te rollen, waar door een party van 91 ampullen in beslag konden worden genomen cn in totaal negen personen konden worden gearresteerd. De ampullen, die verschillende soorlen van narcotica bevatten, o.a. mor fine en cocaïne, werden uit Duitsland in ous land ingevoerd door de Duitse mynwerkpr A. te Vaals, die dc gehele partij reeds geruime lijd geleden voorbeen bedrag van ongeveer 150,had gekoclit. De verdovende middelen passeer den diverse tussenpersonen, gingen van hand tot; band- en werden' ten slotte gezamenlijk .voor een kleine tweeduizend gulden te kóöp Aange boden in een café in het centrum van óns land, Daarbij'; ohtp/ptén zich op het beslissende:tnoment de aspirant-kopers als polftie-béanib- ten, die, met deze draad eenmaal in handen, betrekkelijk weinig moeite hadden, dc gehele zaak te ontwarren Van de negen aangehouden ver kopers en tussenpersonen zijn er drie afkomstig uit Utrecht, écn uil Maarssen er. dc overigen, afgezien dan van de importeur A„ uit Spck- hoizerheide en Kerkrade. Onder hon bevond zich ook een meisje, dat op vrije voeten is gesteld, toen bleek dat zy niet-wist. dat ecu door baar vervoerd pakketje morfine bevatte. De anderen zullen zich té zijner tijd wegens 'overtreding van de Opiumwet voor de rechter te verantwoorden hebben. De verdo vende middelen waarom het hier gaat zijn van Duits'fabrikaat. dronken was, wilde aar. de liefdes betrekkingen tussen "M. D. en zijn dochter een einde maken cn begaf zich daartoe met zijn schoonzoon -naar de benedenburen. G. was ge wapend met een mes en L. met een 'hamer, waarmede zij de gebroeders D, te .lijf gingen.' Ten slotte Ward het .een wild ge vecht, waarbij de gebr. D. gebruik maakten van een bajonet. Hoe het verloop van de vechtpartij precies •geweest is, kon de politie niet mede delen. Het slot was. dat J. L. ont- zietd op de grond lag en zijn schoon vader ernaast, bloedend uit zes won den. W. -D. werd aan zijn rechterhand gewond en werd ook naar het zie kenhuis gebracht, daar verbonden en daarr.a door de politie gearres teerd. De jongste broer was inmid dels gevlucht, maar werd kort daar na door de politie in het huis van een familielid elders in. de stad aan gehouden. De man had verwondin gen aan de linkerhand cn aan de schouder. nacht en ook Zondag voortgezet. Het is moeilijk nadm-e gegevens te krijgen omtrent dè verschillende ongevallen, daar de spoorwegver bindingen onderbroken zijn. De tele-, fóanverbindingen lijn ook verbro ken en dié; welke hog werken, wor den overstelpt- met oproepen van mensen, die inlichtingen over fami lieleden vragen, Ih de afgelopen nacht werd geen Sneeuwstorm meer gemeld.' A-V' Nodig voor volledige oplading (Van een: redacteuren) DEN HAAG. 'ttvI Het besluit van de minister om ;de wekelijkse be wegingsvrijheid-van de militairen der Landmacht .te beperken, heeft nogal misnoegen gewekt. "Voorheen, kregen gehuwde /militairen maan delijks 2 maal ..48pLrar, 1 maal 36 uiir cn voor dè oyerigen weekein den van de. maand 24 uur bewe- gihgsvrijheid.Degöngehuwden had den iedere maand T maal 43 uur, 1 maal 36 uur en op öe overige week einden 24 uur bewegingsvrijheid. Voor - beide categorieën is thans 1 maal 43 uur vervallen; Hiervoor is 24' ttue jin - de pinats gekomen. De';rimhtsire'.:ieiding wijst erop,, dat dezemaatregel, noodzakelijk is om een volledigè: opleiding van de militairen mogégjk te maken. t Bemanning van Zweeds schip gered ROTTERDAM. - Na om on- Tniddènijké^hdlptghebben verzocht omdat aan:; ;bakboordzijde brand ënvLiS'-^de .bemanning pëisebip „Bie" van- Sö?po'stèn van Dog- ^lëdörbgboten gegaan; ^^3^ctprT- en „Hol- |frcd.Mf}gböot ;,Bxao- gdir^t^xia-'-de-., eerste. was .uitgebrp] vaöjhëti.Zwéf nacht feair "gerabank.ixr' De"sleepbpti, daÖ'd"'.-. en |t& daris" .vc< ;fAö®ef||KS^ï^ dat bet I9-ledm vanfde bemanning bad opgepikt. Een machinist werd met zware brandwonden in bét scheepshospitaal opgenomen. Een messroomboy wordt vermist. Dé ..Washington" loopt vanmiddag Rotterdam binnen. Men vermoedt dat de „Bie" op een mijn is gelo pen. Volgens de laatste berichten drijft het verlaten schip brandend rond 75 mijl noordwest van Den Helder. Waal blijft sterk stijgen (Van onze correspondent) NIJMEGEN. De -Waal voor Nijmegen is hét laatste etmaal weer sterkgewassen. De lage ka de is dit jaar nu voor de tweede maal overstroomd, bij een water stand van ruim 11 meter- plus nieuw A.F. Van de boven-Rijn wordt nog steeds sterke was ge roeid. Men verwacht in Nijmegen een was van zeker 1 meter, zodat morgen, de stand ongeveer 12 me ter zal, zijn, De uiterwaarden'-staan blank.v; Ook de Hyn ia steek gestegen. Men verwacht dat binnen drie da gen bij Lobith een waterstand van 15 meter zal zijn bereikt. Meer dan. 190 Ierse studenten demonstcerden Zaterdag voor de Ne derlandse legatie te Dublin naar aanleiding van de deelneming van een escadrille van de Nederlandse Marine Luchtvaart Dienst aan Britse oefeningen boven het gebied van Ulster. Intussen heeft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Sean Macbrids, verklaard, dat „de bezorgükeid in, Eire aamienlyk is verminderd", zulks door een geruststellende verklaring van minister Stikker. De verantwoor delijkheid, aldus Macbride ligt bij Engeland en niet bij Nederland. (Van onze correspondent te New Vork) LAKE SUCCESS. De Verenigde Staten introduceerden Zaterdag in de politieke commissie van de V.N.-Assemblée de verwachte motie tegen China, .die echter enigszins zwakker Is dan het oorspronkelijke ontwerp; Peking wordt er niet onmiddellijk in gebrandmerkt als agressor, maar er wordt geconstateerd; „dat de Chinese Volksrepubliek door bet geven van directe hulp en steun aan hen, die reeds agressie in Korea plegen en door het vijandelijk optreden tegen de troepen der V.N. in dat gebied, zelf is overgegaan tot agressie in Korea". De aandrang van het Amerikaanse Con gres liet de delegatie der V.S. geen andere keuze dan indiening van de motie, hoewel Engeland en Frankryk nog niet bereid waren gevonden, hun naam ér aan te verbinden. heeblen. Hoewel de mijn werkers reeds geruime tyd een actie voOr een kortere werkweek voor dc ondergrondse arbeiders voeren, hebben zij zich bereid verklaard in verband met de moeilyhc positie van ons land, et offer, van een langere werktijd te brengen. Op alle Zaterdagen, vallende tussen 3'"Fe bruari en 15 April, roet uitzondering van Zaterdag 24 Maart,, zal twee uur langer worden gewerkt. Aldus is Zondag besloten op een vergadering van de Algemene Ne derlandse Mijnwerkers Bond. In een Ier vergadering aangenomen resolu tie wordt gezegd, dat dit een zwaar offer is, dat de mijnwerkers: bren gen in het besef van hun verant woordelijkheid jegens het Neder landse volk. Onverzwakt handhaven de mijnwerkers hun standpunt, dat de normale werktijd voor onder grondse arbéid tot 40 uur dient te worden teruggebracht. Het. beroep, dat de minister van Economische Zaken dezer dagen op hen heeft ge daan. willen zij echter niet onbe antwoord laten. De R.K. Münwerkershond heeft hetzelfde standpunt ingenomen als de ANJvIB. Twee andere organi saties, de Prot. Cbr; Mijnwerkers- bond en de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf zullen zich Dinsdag over de kwestie bera den. Welke werkregeling zal worden getroffen zal Donderdag en een ver gadering van dc Mijnindustrieraad worden vastgesteld. "Van internationaal standpunt kan men de overhaasting betreuren, in het licht van de geprikkelde stem ming in het" binnenland is zij be grijpelijk. Wie niet denkt in ter men van internationale politiek be gint* de voorzichtigheid van de Ver. enigde Naties te voelen als een. be lemmering voor een afdoende be strijding „der Chinese aanvallers- Overigens werd de tekst van de motie ook in de laatste paragraaf ietwat verzacht, door nog duidelij- ;keride .deuri open te. houden voor na- -d<aré.\:.-.fmderhahdflihgea over waperisülstacd- Griékenlarid; Turkije, Uruguay, en Columbia spaken zich onmiddellijk na de indiening van de motié er voor Uit,.' terwijl Indonesië, Irak en India waarschuwden voor een vér-' sterking van Peking's isolement, dat zij vrezen als" een gevolg van de brandmerking. - X. Men heeft de indruk/ dat Enge land thans de doorslag zal geven in het verdere verloop. Verkiest bet de Westerse eenheid en schaart het zich volledig achter de5 motie -i der V^.f dan is de meerderheiddaar- WIESBADEN Dc Wcst-Duitsc dienst voor de binnenscheepvaart heeft Zaterdag medegedeeld, dat de scheepvaart op de Rijn zou moeten worden stopgezet, wanneer de rivier bleef stijgen zoals dit ia de .afge lopen; dagen tengevolge van de zware regens het geval is geweest. De scheepvaart op de Neckar, die in de Rijn uitmondt, is 'reéds stop gezet. Mogelijk zal deze. maatregel ook voor dc Main getroffen moeten worden. voor verzekerd, maar dreigt, een splitsing in de V.N.in blank en bruiii, daar de gehete blanke deel" van de Commonwealth met Enge land zal meegaan.Pref er eert het de eenheid van het Gemenebest, dan zal waarschijnlijk worden - getracht, dé motie der V.S. door nadere amendementen alsnog, te verzach ten- pii zal echter een- hardestrij d worden., daar AnterikïtvOp dit mo ment daartoe niét meer bereid, is, AMSTERDAM. - De bariton Theo Baylé zal irt het komende seizoen geen deel meer uitmaken van het ensemble van de XNederlar.dsche Opera. De Weense Staatsopera heeft hem. direct na de eerste; gast\'oor- stelling een contract-' aangeboden. Door verschillende verplichtingen zal Baylé alleen in April en Mei in Wenen meewerken aan: de -Verdi-' cyclus als graaf Luna in de Trou badour- - Verder is hij uitgenodigd tqt me dewerking aan. de Salzburger'Fest- spieie in 1952. In hel seizoen 1951 1952 gaat hij in diverse rollen, op treden in New York, Buenos Aires, Milaan cn Barcelona. - Het Weense contractis voorlopig voor .6 maanden. De Nederlandsche Opera lijdt hiermede' ceh gevoelig verlies. 1 Generaal Dc Lattre wil vliegdekschepen lenen ILANOI Generaal Dé Lattre .de Tassigny, dè "Franse Hoge Commis saris en óppérbcvelhebher in Indo- Cliitia, heeft gezegd te -hopen dat hij zowel van Groot-Brïttannië als van dé "herenigde Staten eén vllegr dekschió zat" .kunnen krijgen tegen eventuele nieuwe -aanvallen vari de Vietinioh op de Tonkin-delta. Vereniging: van Radio luisteraars opgericht AMSTERDAM ZatcrdajmiddsE is hier de Vereniging'i ,van - Radtoh luisteraars iofficiecl .opgericht. Te secrètarLs-penmngmeestervan het Initiatiefcomité, de heer K. Leye- naar, leidde de ontwerp-statuten m, welke na enkele kleine wijzigingen met algemene .'Stemmen werden aan genomen. (Bijzondere correspondentie] BONN. De opperbevelhebber van de Atlantische strijdkrachten, gene- raai Eisenhouwer, die op zyn bliksem-tonrnee door Europa momenteel een bezoek brengt aan Duitsland, het eerstvolgend land, dat voor aansluiting bij het Atlantisch Pact In aanmerking komt, za| vanavond een bespreking hebben met bondskanselier Adenauer en dc leider der oppositie Schu macher. Daarbij zal er:wellicht gelegenheid zijn de argumenten van leiden de politieke persoonlijkheden In de bondsrepubliek betreffende een toe komstige Duitse bijdrage tot de verdediging van West-Europa ter sprake te brengen. Eisenhower werd Zaterdag in Frankfort door de Duitsers noch mot communistische demonstraties, noch rr.et geestdrift begroet, doch met gemengde gevoelens. De koele houding jegens hem berust niet zo zeer op het feit. dat Eisenhower in dc laatste oorlog het commando had over de Amcikaanse strijd krachten tegen Duitsland als wel op zün vroegere uitlatingen over Duitsland, welke hem niet popu lair gemaakt hebben. Voor die poli tieke kringen in West-Duitsland, die var dc noodzakelijkheid ener Duitse bijdrage, voor dc Westeuro- pese verdediging overtuigd zijn, waren de met nadrtik; Uitgesproken .vrieiïdelyké :,woórdenv .wbarinëe de Amerikaanse generaal.Zich tot Duitsland richtte,daarom ..een op luchting.' Tijdens het weèkeiridé voerde generaal: Eisenhower besprekingen' met de opperbevelhebber der Ame rikaanse strijdkrachten in Europa, generaal Handy. - en. - met andere Amerikaanse, Britse én Franse of- ficicren over actuele kwesties be treffende de. .-verdediging van- het Westen? X;è. Twee Britse soldaten, die een maand lahgdoor'de Russen wa ren vastgehouden, vertelden na hunvrijlating, dat zij champag ne hadden gekregen en hun-geld - was beloofd, voor 't verstrekken van militaire inlichftnfleni Vol- péns Mn- verklaringen waren'zij iedere dag 12 uur verhoord op- het hoofdkwartier der Russische -. inlichtingendienst te -Potsdam op hct-: hoofdkwartier der Russische inlichtingendienst te Potsdam?: „Maar; ivè lieten., niets los," zei korporaal Hardisty (links) cn korporaal Whiltan voegde er aan toe; „Zfó geloof, dat zij blij' waren I ons-kwijt: te rakén''., BERLIJN Van - 4toGlt? Maart zal de jaarbeurs te Leipzig (Rus sische "zonegehouden - wofaèri; er zouden volgens het Oost-Duitse nieuwsbureau 8400firma's -aan deel nemen/. x 7 V-- NEW YORK De Amerikaanse ambassadeur te - Moskou. Kirk, Is Zaterdag mét de „Liberie" vertrok ken, op weg: naar zijnstandplaats. TÖKIÖ.Wondjoe. ccn volko men platgeschoten en -gebrande stad, wisselt voortdurend van be zetter. Nadat het Vrijdag opnieuw door VJNf.-troepen w3s bezet, werd het Zaterdag weer prys gegeven. Doch Zondag drongen strijdkrach ten der V.N. .weer de stad biri*""' en ontdekten, dat de communisten in de buurt ervan een vliegveld aan het aanleggen waren. Een spe ciale eenheid bezette het veld doch. bij het vallen van de duisternis werd het yreer-jprijs gegeven, om dat het onder vuur lag van de communisten van een naburige heuvel. - Generaal-majoor Ruffher, bevel hebber van de Amerika arise twee de divisie, heeft Zondag „onze: dappere Franse en -Nederlandse bondgenoten" eervol vermeld - we gens hun voortreffelijke prestaties ter ondersteuning van de divisie in haar strijd tegen rie communisten in het gebied van. Wondjoe. Britse troepen in Noord-West- Korea zijn vandaag teruggevallen en bereiden, zich voor op nieuwe com- raunistisehe aanvallen na een ver woede tweedaagse veldslag in de buurt van .Itsjon. Dc Chinezen se^jnen" vastbesloten te zijn. dé UMkin lange weg van Soewon naar Wöndjoe in hun bezit te krijgen. TORT MORESBY (Kieuw-Gui- nea). .Eén hevige uitbarsting van de vulcaan de Laming ton op Oost- Nieuw-Guinea heeft enorme scha de aangericht ih een uitgestrekt ge bied rond Higatoera.: Twee en twin tig inheemsen en een Europeaan zijn om hét leven gekomen cn over hét lot van 34 blanken verkeert men nog in het onzekere. De Ar.gli-. caanse missionaris D. J. Taylor ver brandde" -levend toen de lava' zijn missiegebouw op ds helling van de yulcaan overstroomde. Vroegere bo- richten spréken van 50 omgekomen blanken.. Aswólken. hebben dé dag in een nacht veranderd. Sinds het begin vau de uitbarsting beeft men zes zware erupties-, gehoord. Dé.vul caan schijnt, voor de eerste maarte hebben, gewerkt,/ LONDEN. De Sowjct-Unie hééft; :op de gclijkluidende: nota's van Engeland cn Frankrijk? nöar aanleiding, van dé beschuldigingen van Moskou, "dat!deze, landen hun verdragen met; Rusland zouden schenden, geantwoord met een, her- hal ing* van dezelfde beschuldigingen. Het Russische antwoord is. bijzon der Agressief én - vergeiilkt hij voor beeld de Brits-Franse., binding met het Monsterverbond van? - Hitler, Mussolini i.én Japan. Maar de Russen gaan toch niet zover, dat zij dé ver dragen met Engelsen en Fransen op., zeggen..-EïC. Tachtig km ten Zuid-Oosten van Wondjoe. waar de communisten hebben 'geprobeerd, achter de linies der verbondénen te komen, en een belangrijke pas door..hetSobaek- gebergte te Poenggi te veroveren, zijn troepen dér/VJf.'dn zware ge- vechten gewdkktdd met een grote communistische strijdmacht bij Tab- jong. Zondagnacht v.-erd eèn patrouille van. de V.N.- doorgeconcentreerd vuur van een "grote corrimunistische strijdmacht gedwongen zich 17 km ten Zuid-Oosten van. Tsjétsjon terug te trekken. y De communisten versterken zich verder aan de Westelijke en Cen trale sector. Er wordt melding ge maakt van verhoogde guerilla-acti viteit achter de linies der verbon denen. (Van onze correspondent te Brussel! /.-.BRUSSEL? .DeBèlgjsché/rege- ring is voornemens in verband met de herbewapéningsplahnèn .én de daarmee samenhangende schaarste, san grondstoffenbepaalde beper kingen op te leggen aan dè produc tie van verbruiksgoederen. Voor welke goederen deze maatregel zal gelden is nog niet bekend gemaakt, maar het heet, dat Sléchts minder, noodzakelijke luxe-producten, en niet de gangbare eonsumptiemidde- len hierbij betrokken zullen, tvör- den; .;:vV In-verband met öe Belgische be- wapeningsplanncn heeft - maarschalk Montgomery /Zaterdag een bezoek, gebracht aan Brussel. Tijdens be sprekingen met dc ministers Fho- lion. Van Zeeland en De Greet beeft hij op bespoediging, van de ontworpenplannen aangedrongen en vooral óp de ohmiddellijke in voering van de militicdienstplicht van., twee-jaar. ■- BELGRADO In de Joego-slavi- sche grensplaats Subotic en in heb dorp Skorinövac in Wodwodina heeft zich een ernstiggeval van massavergifticinK door het drinken vac methyl-alcohol voorgedaan. Roods meer dan twintig personen zijn gestoi-vcn cnce« ander, twin- tigtal verkeert in ernstige toestand. 'jBEiiito "Weersverwachting gddig tót S Dinsdagavond: M Aanvankelijk meest zwaar- m bewolkt met enige v regen of J. Mmotregen, en hier cn daar mist 8 g Later plaatselijk enkele buien. afgewisseld door opklaringen. Meest matige Zuidwestelijke M wind?" Weinig verandering in g temperatuur. 23-Jan. zon op 8.34 ondér 17.10: S S-maan op 17.19 onder 09.12. ■-/;•/'M.- iiiniiüUiiü

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1