HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 China zaait splijtzwam in Verenigde Naties Vrees voor agressor raadgever van talrijke staten VN-troepen dringen de Chinese linies binnen slachtoffers in de tot 225 Aantal Alpen Dooi wékt nieuw gevaar voor lawines Alarmoefening voor onze strijdkrachten Hoog water in Betuwe en bij Nijmegen Gas binnenkort op rantsoen? r De Waal staat van dijk tot dijk; maar nog geen noodtoestand Korea-vrijwilligers kunnen zich melden tot 17 Februari yulcaan op N.-Guinea komt tot rust Mei f 6700 op stap Geschenkkaarten bij Rijkspostspaarbank Pseudo-filmagent veroordeeld Atlantisch stafchef ontmoet Adenauer Nee tochHeus Militaire missie nog 15 jaar in Indonesië :11e Jaargang, no. 19 Eèd. an Adm. Lange Herven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.40 per kwartaal 5.15, losse nummer* 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Dinsdag 23 Januari 1951 Uitgave N V. De Nieuwe Per* Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur-: B. de Vries Hoofdredacteur: W.B.iF. Schaper (Van onze correspondent te New York) LAKE SUCCESS. Roosevelt's waarschuwing, dat de een- held bewaard dient te blijven, schynt vergeten te zijn. De vrees is raadgever van talloze staten, zowel in het Westen als in Azië. Terwijl zij geen woorden genoeg hebben om de principes van het Handvest hoog te houden en de gevaren van toegeven tegenover agressie inzien, grijpen zü elke gelegenheid aan' om de agressor, die zelfs geen moeite.meer doet om zijn interventie te verhelen, brandmerking met die naam te besparen. En-erger nog, in plaats van tegenover de gevolgen dier agressie, welke de wereld, bedreigen, de grootst mogelijke eenheid te bewaren, riskeren zij innerlijke verzwakking door onderlinge verdeeld heid. en spelen daarmede in de kaart van de grote mogendheid, die op een veilige afstand de agressie dirigeert. WmÈÊÊlÉpi» iHB mfy GENEVE. „Dë.witte dood" heeft nog veel meer slacht offers gemaakt dan aanvankelijk werd aangenomen. Verwacht wordt, dat het totaal-aantal der slachtoffers, dat Maandag avond tot ruim 225 was gestegen, uiteindelijk nog ontstellender zal blijken te zijn. Uit de cijfers blijkt, dat vooral in Oostenrijk de natuur zonder genade is geweest. De laatste opgaven luiden: Oostenrijk 127, doden, Zwitserland 71 en Italië 30. In Tirol heeft de dooi weer ingezet; waardoor het gevaar van lawines is her nieuwd. Ongeyeér::30 cïnstig" gewonden worden nog in Oosten- rijkse-j ziekenhiri!K0B^Brpleegd. In ZwjtsedamL z^jw-jpais^tcns 100 boerderijen en huizen vernield en 400 stuks vee omgekomen. lEtlüSürilïïlillKilHSltPflKCTUtSlüinKEÏBftHïIKÜllHIKlllliiaiBUllffliaiHIRntiailüBülailr KiBmiunEünaisiimtBiiHianiaaKiütimuiiiiaisiBiiniriBiBüjflüiiffiiinniiHHrtfiiHiBOHtt Iels kouder jj P Conflict in Duitse zware industrie spitst zich toe iBiiiiiiniiHiaiitiiamiiiraiimfBiimniiüUiipaiiiiainimigoiyiiaiiiiiniiiBii^^ Eisenhower spreekt maar een woord Duits: Eisenhower Staking dreigt op oostkust van Sumatra Auto door spoorbomen gereden -J Onverminderde strijd tegen water bij Zuidbroelc DE SCHIEDAMMER v V J - De sensationeelbegonnen en in Volksregering de verantwoordelijk verwarring geeindigde zitting van de politieke commissie van.de V.N.- Assemblée zag - Engeland, Frankrijk, de" drie Scandinavische landen,: Joego-Slavië, Israel, de vijf Sow jet- landen met Canada, Zuid-Afrika en elf van de twaolf landen van de Aziatische groep voor een verdaging van 48 uur stemmen, met de stem men van de Verenigde Staten, het Zuid-Arperikaanse blok, Turkije, Griekenland, China. Nieuw-Zeeland, de Philippijnen, Thailand en Ehti- opiè-tegen, terwijl'Nederland België, Australië, Argentinië,; de Libanon en Ecuador zich onthielden. Dit was dus een splitsing, niet alleen tussen' de Westerse Grote Drie, maar. ook in het Britse Ge menebest, de groep der Aziatische landen en de kleine Westeuropese- landcn. Een splitsing, die de kansen van de Amerikaanse motie, welke gisteren door "Austin en Zondag avond in de- door Gross afgelegde verklaring nog verzekerd was ge noemd, op losse-schroeven plaatst. De motie, om de zitting te ver dagen en de daaruit voortgevloeide verdeeldheid waren een gevolg van wat verschillende gedelegeerden met anders vermogen te zien dan als een handige manoeuvre van China; die door misbruik VanIndia's hou ding van toegevendheid bewerkstel ligd kon. worden.- Bij de aanvang van de zitting deelde sir Benegal Rau (India) mede, dat de Indische ambassadeur te Peking- het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken om nadere toelichting had gevraagd van be paalde punten, waarover twijfel was gerezen. Hij las het antwoord van Peking- aan de ambassadeur voor, dat drie punten bevat: le. Indien in principe tot het te rugtrekken van aUe vreemde troe pen uit Korea wordt besloten en in praktijk gebracht, zal de Chinese TOKIO. De troepen der V.N'. konden vandaag naar believen kilometers ten Noorden van-hun linies rondtrekken en ontmoetten daarbij slechts spo radisch tegenstand van communistische troepen, die lange het gehele Koreaanse front" de opmars gestaakt schijnen te hebben. Van de westkust tot Wondjoë in het centrum drongen patrouilles der V.N. 10 tot 20 kilometer in niemandsland door, zonder Chinezen te ontdekken. Dit raadsel, gecom bineerd met de voorstellen tot een staakt het vuren der Chinese regering, heeft weer-voedsel gegeven aan de wijdverspreide geruchten, dat de com munistische troepen in Korea een algemeen bevel tot terugtrekken hebben gekregen. heid op zich nemen, om de Chinese vrijwilligers te adviseren, naar Chi na terug te keren. 2e. In zake de beëindiging van de oorlog in Korea en een. vreed zame oplossing van' het probleem- Korea kan in twee phases worden gehandeld. De eerste phase het tot stand komen van een wapen stilstand voor een gelimiteerde pe riode kan worden bereikt m- de eerste zitting van een conferentie van zeven landen, waarna de onder handelingen kunnen worden voort gezet. De tweede phase betreft een overeenkomst in zake het nemen van maatregelen tot definitieve te rugtrekking van alle vreemde troe pen uit 'Korea, regeling van de binnenlandse zaken van Korea door het Koreaanse volk zelf, terugtrek king van de Amerikaanse troepen uit Formosa- overeenkomstig hetgeen te Cairo en Potsdam werd bepaald, en regeling» van de verdere pro blemen in het Verre Oosten. 3e. De definitieve status van de regering van Peking-in de Verenig de Naties moet worden geregeld., In het licht van deze toelichting vroeg Rau verdaging van de zit ting om het antwoord ie kunnen bestuderen en. de regeringen te kunnen raadplegen. Turkije, de Philippijnen. Grieken land en Thailand maakten zich tot woordvoerder van hen, die de dis cussies wensten voort te zetten, daar de toelichting huns inziens geen nieuw licht werpt op de zaak. China wil tot terugtrekking der „Chinese vrijwilligers" adviseren, wanneer alle andere troepen Korea hebben verlaten en het wil over de definitieve wapenstilstand nog al tijd pas praten, wanneer al zijn vorige eisen zijn ingewilligd. Maar vele staten bleven hierin een nieuwe mogelijkheid tot toenadering zien. Wij zijn dus wel ver weggekomen van waar wij enige maanden ge leden waren, toen ook Nehroe zich volledig achter de beslissingen van de Veiligheidsraad schaarde. Maar toen betrof het de kleine agressor Noord-Korea ^*,'51 V- "SIKifre- DEN HAAG Voor het aanvul lingsdetachement vrijwilligers, dat binnenkort naar Korea vertrekt kunnen zich thans melden: beroeps, reserve- en dienstplichtig personeel, oorlogsvrijwilligers, oud-OVW-ers, en: militairen met kort-dienstver band. Leeftijd voor officieren en onderofficieren niet jonger dan 19 en niet ouder dan 35 jaar, voor sol daten en korporaals van 19 t.m. 30 jaar. Tot 17 Februari kan men zich morideltng of, schriftelijk wenden tot res. majoor iJ. de Groot, Casua- riestraat 16, Den Haag. Het ligt m de. bedoeling het detachement een korte, maar intensieve traming hier te lande te laten: volgen. (Eigen bericht) DEN HAAG. De oorzaak van- de verminderde druk op het gas. dat in de grote steden momenteel het puhliek ontrieft, ligt in het feit, dat de gemeentelijke energie-bedrij ven in verbbnd met-het huidige te kort aan kolen het kolenverbruik aanzienlijk moeten inkrimpen, voer de eerstvolgende maanden is slechts 80% van de hoeveelheid kolen, die normaal - wordt verbruikt, beschik baar. Men verwacht binnenkort een ministeriele beschikking, welke het publiek een besparing, van het gas verbruik zal opleggen. MELBOURNE. De uitbarsting van de vulcaan Lamington op.Oost Nieuw-T3uinea" schijnen thans tot. rust te" koni.en; Berichten over 4000 inheemse doden moeten waar schijnlijk zo worden opgevat, dat 4000 inheemsen slachtoffer van de uitbarstingen zijn geworden. Zes van de 34 vermiste blanken zijn intussen veilig in Popendetta aan gekomen. Weersverwachting-geldig van j g van Dinsdagavond tot Woens- g p dagavond: 8 Yejel bewolking met hier. en B g daar'onigê'-öiotregen .en plaat- g H seljjk mist Zwakke tot matige M-geleidelijk naar oosteiiike rich- m' 9 M geleidelijk naar oostelijke rich gen krimpende wind. Iets -lagere temperaturen. Ook de sector aan de Oostkust schijnt geheel vrij van communisti sche troepen te zijn en patrouilles der V.N. konden tot 30 kilometer naar het Noorden komen, zonder enige 'tegenstand te ontmoeten. Langs de Westkust zwermden pa trouilles der V.N. om Soewon heen 10 kilometer naar het Zuid-Westen, 8 kilometer naar het Zuiden en 10 kilometer naar het Zuid-Oosten. Geen vijand werd ontdekt. Itsjon bleek verlaten te zijn en zonder te genstand bereikte men het 15 kilo meter meer naar het Noord-Oosten gelegen dorpje Ipori. De verbonden legers hebben Maan dagavond het vliegveld van Wond- joe vrijwillig verlaten. - Gemeld is nog, dat Amerikaanse straalvliegtuigen heden in 't zwaar ste luchtgevecht van de Koreaanse oorlog vier straalvliegtuigen van het type',.Mig-15" hebben neergeschoten, vermoedelijk een vernield en ver schillende andere schade toegebracht. Het gevecht geschiedde boven Si- noeidjoe aan de Jaloe. AMSTERDAM De.politie zoekt naar een 42-jarige vertegenwoordi ger van een machinefabriek te Am sterdam, die sedert het begin van deze maand met een auto en f 6700 van zijn patroon spoorloos verdwe nen is. De man had het bedrag ontvangen van een klant, als .beta ling van de rekening. Tnpiaats van naar huis terug te keren heeft hu het stuur van de auto gewend en is de wijde wereld ingegaan. BONN. De besprekingen tus sen de vertegenwoordigers van de Duitse, werkgevers en'de vertegen woordigers der arbeiders, over de "30 Jan; zon op 8.23 onder 17.22: g miin op.0Ul onder .10.42. dag voortgezet en der resultaat afgebroken. Volgens de vakbond zijn de onderhandelin gen mislukt. De Nederlandse regering heeft in de Verenigde Staten zes Ca- talina vliegboten ten behoeve van de Marineluchtvaartdienst aangekocht.-De eerste van deze vliegboten is reeds in ons land -gearriveerd; Zij zijn bedoeld als vervangingvan het oude MLD- materieel en zullen bij Aviolanda in Papendrecht worden gerevi- - scerd. DEN HAAGDe Rijkspost spaarbank geeft thans geschenk- kaarten uit in de waarden van één gulden en een rijksdaalder. Deze kaarten kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Het be drag moet op een bestaand of een nieuw boekje worden bijgeschreven. Op alle postinrichtingen zullen ze voorradig zijn, terwijl ten plattelan- de bok. de bestellers ze bij zich hebben. (Van een onzer verslaggevers) •DEN HAAG. De Haagse rechtbank heeft vanmorgen m kort geding de pseudo-filmagent Row- son, die onder de naam Micnael Howard o.m. de Rotterdamse man nequin Ankie van Kooy een.film- contract aanbood, veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 975.25 aan het Palace hotel te Scheveningen, zijnde het bedrag van de rekening vermeerderd met vijf procent rente. Bovendien is Rowson veroordeeld tot de kosten van het kort geding, zijnde 140.45. Intussen is" conservatoir beslag gelegd op de koffers met inhoud die Rowson in het hotel achterliet. Zoals men weet zit Rowson nog steeds in het Huis van Bewaring in Scheveningen, omdat hij wegens het ontbreken van een geldig pas poort ook in zijn land Engeland niet welkom is. 'V FRANKFORT. Maandagavond heeft Eisenhower een receptie ten huize van McCloy, te Bad Homburg bijgewoond, waar hij voor het eerst Adenauer ontmoette. Adenauer be gon het gesprek met Eisenhower met de vraag: „Spreekt u Duits?" waarop Eisenhower antwoordde: Ik ken maar één Duits woord: Eisenhower." Het gesprek duurde een half uur. Daarna sprak Eisenhower met Ol- lenhauer, de plaatsvervangende lei der der Duitse sociaal-democraten (Schumacher had griep) en met de voormalige Duitse generaals Spei- del en Heusinger. Generaal Eisenhower- is vanoch tend per vliegtuig naar Parijs ver trokken, waar hij de laatste hand zal leggen aan zijn overzicht be treffende de Westeuropese defensie en de bereidwilligheid van de lan den aldaar om zich tegen het com munisme te bewapenen. Vervolgens zal hij via IJsland en Canada terug naar "Washington vliegen. DJAKARTA De Sarbuprt (de Bond van Ondernemingsarbeiders) heeft een algemene staking ter Oostkust van Sumatra aangekon digd, indien Maandagmiddag geen bevredigend antwoord van de AVROS (Algemene Vereniging van Rubber-ondernemers op Sumatra) en de Deli-Plantersvereniging op de in November gestelde looneisen zou zijn binnengekomen. DRIEBERGEN. Door onbeken de oorzaak reed een auto in de avonduren door een der bomen van, de spoorwegovergang aan de Arn hemse Bovenweg te Driebergen Riisenburg. De boom werd vernield,' de" auto kwam tegen, de tweede af sluitboom tot staan enwerd «ven eens beschadigd. Gelukkig kon de auto- van de rails worden verwil derd voor een trein passeerde. De bewuste overwegbomen zijn .niet verlicht en waarschuwingslampen ontbreken. .- - - - DEN HAAG.In het algemeen kader van de verhoging van de paraat heid van de Nederlandse strijdkrachten zal binnenkort een grote alarm oefening worden gehouden. Deze oefening heeft ten doel proef-ondervinde- ljjk na te gaan hoe snel door de verschillende diensten en onderdelen onder bevel van de commandant strijdkrachten te velde, zal worden gereageerd op een onverwachte plotselinge alarmering. De oefening zal tot gevolg hebben,-dat over het gehele land onderdelen plotseling snel worden ver plaatst-om in een'hepaald gedeelte van het iaiid tijdelijk te worden ge legerd, dan wel ingekwartierd. Men is er in geslaagd"'een door gang te banen naar het Italiaanse dorp Livigno. dat sinds Zaterdag avond van de buitenwereld was af gesloten. In dit dorp werden zeven personen gedood en twee ernstig ge wond. Bijna alle huizen hebben zware schade opgelopen. De' 700 in woners slapen 's nachts geheel ge kleed m de minst beschadigde hui zen. gereed om te vluchten bij het eerste bericht over nieuwe lawines. Veel vee is verloren gegaan. Een nieuwe sneeuwstoring" heeft de autoweg door de Brennerpas over een afstand van 500 meter ge blokkeerd. Naar schatting zal het vier dagen duren om de weg weer vrij te maken. Het internationale spoorwegverkeer door de Brenner Ontslag te nemen bij een patroon en een concurreren de zaak openen; staat een iege lijk vrij, mits niet in het rayon van de vorige baas, want dan vindtmen het unfair. Te To ronto opende echter Greta Lon- genotti een bloemenzaak naast de winkel van haar ex-patroon en zij deed het met 33SS dollar die zij van hem gestolen had! Te Bangkok werd een struik-; rover gearresteerd die bero vingen verrichtte door middel: van 'n speelgoedpistool. „Waar om dced-je dat?" vroeg de po- litie. „Oh", antwoordde hy, ,,de. leider van onze bende had ons verb oden ooit iemand lijfelijk letsel toe te brengen"; Te Ballston Spa bij New York werden vier verdacht uitziende lieden gearresteerdrf Het bleken. belastingrecher cheurs te zijn, die zich konden legitimeren! Te El- Paso gaf een zwerver op als zijn naam: Adolf Hit Ier. Maar men kwam niet hem van de regen in de drup, want hij bleek geregistreerd te staan als Heinrich Himmler! en de diensten "door de, Simplon-,en St. Golhardtunnel zun Maandag hervat., Boven sommige delen van de Zwitserse Alpen hebben Zwitserse militaire vliegtuigen voedsel en post uitgeworpen. Ook ongeveer 700 bui tenlandse toeristen te Zermatt. die zich overigens in goede welstand be vinden: kregen hun post uit de lucht. In Oostenriik hebben verscheidene honderden toeristen noodgedwon gen hun vacantie moeten verlenzen, daar zij,in'de verschillende valleien afgesloten zitten. Sommige hotels zijn van electrische stroom versto ken maar aan voedsel bestaat vol gens de .laatste berichten, geen. ge brek. Te Innsbrück„ (Tii-pli is de water-, voorzienin gdoer 'lawines - af gesne den. De burgemeester heeft via de radio instructies gegeven over de bereiding van 'goed, drinkwater».uit schone sneeuw. In een plaatsje in Opper-Engadin (Zwitserland) werd een, achtjarig jongetje, dat achttien uur onder de sneeuw bedolven was geweest, nog levend: gevonden. - Van dc ruim 20.(100 buitenlandse touristen in Oostenriik ziin tot dus verre maar twee personen een Nederlan ds meisje en een Zwit ser gewond geraakttijdens een lawine m Vorarlberg. Hun verwon dingen waren niet ernstig.,- Deze foto van een huis van drie verdiepingen In Andermatt, dat door een „sneeuwbal" van en or- me afmetingenals een kaarten- constructie in elkaar werd ge drukt; geeft enig inzichtin het geweld, dat door een lawine ont-. - ketend wordt. De bewoners had den het huis gelukkig tijdig ver laten. - BANDOENG. „Naar mijn per soonlijke mening zal;er minstens tien a vijftien jaaiv; meg- gemoeid zijn, alvorens de Nederlandse mi litaire missie haar taak in. Indone sië ten volle heeft volbracht?*, al dus gen.-majoor A. -J. A.-Bereira, hoofd, dezer missie in een inter view met de te Bandoeng verschij nende Preangerbode. - De generaal zei, dat de taak vant kie' "njissle~g.ee»sztas~ een "verant woordelijke" is.- De verantwoorde lijkheid 'berust te allen tijde bij het Indonesische leger. De missie ver leent slechts haar medewerking ea steun bij de opleiding. In totaal omvat de missie; .waar van in hoofdzaak onderofficieren deel uitmaken, een tweeduizend man. Het personeel zal om de twee jaar worden, afgelost. Op een vraag hoe de samenwer king met de Indonesische militaire overheid is, .verklaarde de gene raal, dat deze in elkopzicht; uit stekend kan worden genoemd. Met tank en al rijdt deze mari nier, tijdens manoeuvres van dc Amerik. vloot, de Chesapeake Baat in het is dan ook een onderwater-jeep, die hij bestuurt. Op de tocht onder water blijft slechts hethoofd van de be stuurder-zichtbaar;' De gebogen- pijp,bevestigdaan't windscherm, is de uitlaat; Door'de rechte pijp; zuigt de motor lucht op. (Van onze speciale verslaggever) - TIEL. Mede ten gevolge van de regenval in Duitsland en'de. sterke dooi in Zwitserland staat het water iveer hoog in de rivierenvan ons land. De uiterwaarden lopen weer onder en de scheepvaart op Bjjn en Waal stagneert, omdat dc vaste punten, zoals de kribben, onder water komen en navigatie moeilijk wordt. De opvaart wordt ook bemoeilijkt door de sterke stroom.. In enkele plaatsen langs de Maas zijn .de kaden ondergelopen, staan er wegen nabij de rivier blank en zjjn boerderijen ge- isolcerd. Ook in Nijmegen staan de lage kaden langs de Waal onder, water en zijn enkele loodsen ontruimd. Met het oog op een. eventuele nood toestand worden maatregelen getroffen en materialen aangevoerd om da zijstraten van de Waalkade van het water af te sluiten. Wel staat in de Betuwe Jiet water. Het ziet er momenteel niet naar uit, dat een noodtoestand zal ont staan en dat het peil van de be ruchte hoogwaterwinter 1928 wordt bereikt. Wel stijgt het water in Nijmegen nog en is de stand 11.95 meter bereikt maar aan de 13.96 m. van 1926 komt men dit keer met toe. Van de bovenloop der rivier in Duitsland wordt momenteel weer val gemeld, zodat rncn aanneemt, dat het water in Nijmegen niet ho ger dan 12.50 meter zal komen. Onrustbarend is dit niet. Ook in Ticl en door de gehele Betuwe staat liet water van dijk tot. dijk. zijn de uiterwaarden: on dergelopen.,De stand is hier 8.04 me ter en wordt nog een kleine meter hoger misschien, maar tot de. 10.11 meter van 1926 zal men niet ko men.. Zelfs bij deze stand 'gebeurt er niets in de Betuwe, want de dijken zijn nog een meter hoger en in Tiel zelf is de oude vestingwal langs dc rivier tegen de hoogste standen opgewassen. hoog in de sloten en vaarten, zodat verscheidene, weilanden en bouwlan den- ondergelopen zijn.: Dit wordt veroorzaakt door, de vele regen van de laatste tijd enhet kwelwater. Het veer tussen. Druten en Doode- waard is uit de vaart genomen: Ook bij Tiel wordt momenteel per stoom boot: overgezet. Het autoverkeer kan echter1 dank zij de bruggen bij Nij megen,"- Grave en Zaltbommel re gelmatig doorgaan. Er>is een jaar of.vier geen hoog water geweest in ons land, zodat men de standen van de laatsta dagen: alweer bijzonder vindt. Ook een maand geleden is hetwater hoog geweest; Maar, vergeleken bij. hoge'waterstanden.^"-uit het verleden kan men de huidige 'toestand ze ker. niet abnormaal noemen. GRONINGEN. In Zuidbroek is men nog ernstig bezorgd over da toestand van de Oostelijke dijk van het Muntendammerdiep. - Hoewel militairen en burgers gisteren- ge tracht hebben de dijk met' zand zakken en puin te versterken, bleef het water met onverminderde kracht de polder binnenstromen. Het gat in de dijk sleet steeds verder uit en een stuk van de dijk kwam daardoor al m. verzakking. - Vannacht was men druk bezig aan weerszijden van de duiker die onder de dijk doorloopt, een hou ten damwand te slaan, Door de duiker zelf zullen stalen platen worden gedreven. Men verwacht hiermedevandaag gereed te kómen, tenminste als de dijk het houdt. Mocht de dijk bezwijken dan is het ongeluk niet te overzien, want dc polder ligt 2* meter lager daa het peil van het kanaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1