Engeland (nog) niet bereid tot sancties tegen Peking -Nog geen formateur aangewezen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Gevechtspauze in Korea biedt nieuwe kans voor vergelijk Rode troepen in Korea houden zich schuil Vier kinderen gedood bij felle brand Zaterdag einde piekuren Tien Zaterdagen langer werktijd in de mijnen Zonegrensbewaking legen onruststokers Pe bruid moest in quarantaine Zelfs VVD denkt niet dat Oud kans van slagen zou hebben Radeloze vader zwaar gewond bij vergeefse reddingspoging Huishoudingen moeten 20 pCt minder gas en electriciieit gebruiken Maatregelen tegen communisten in Frankrijk Gehuwde ambtenares blijft tot 1952 „Vliegende camera" boven Zweden Geen moord maar hartverlamming Landverraad met de dood gestraft lie Jaargang, no. 22 Rsd en Adm, langs Hoven W. Schiedam Tal, 69300 Abonn.prijs» per week 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Paraol" DE .Vrijdag 26 Januari 1951' tmgave N.V. De Nieuwe Pera PMtgfr® 398644 Bankiert Amriardamacha Bank te Rotterdam Directeurs B. de .Vrlee Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te New York) LAKE SUCCESS. De Britse afgevaar digde sir Gïadwyn Jebb voerde in de politie ke commissie van de Assemblee der Y-N- op een imponerend knappe wjjze een eierdans uit met fact uitspreken van een rede, waarin hij klappen en een prys uitdeelde aan Ameri ka, Peking's recht op een zetel in de Verenig de Naties sterk ondersteunde, maar China's actieve aandeel aan agressie in Korea boven elke twijfel verheven achtte, ferm het stand- TOKIO. De communistische strijdkrachten,'ovcrdecehele breedte ran de Westelijke en Centrale fronten rijnteruggetrokken, blOrwr weinig „«tf nirt reajefCT op ftetj^ressim j»trouilien^i?t-*erboodenei». ponder- dag voocltn de troepen dêr v.N.gee» spoor van CKtówe'of X«ord-K<*i**aii- se hoofdmachten binnen 80 kilometer van hun defensie Unies. De geruchten nemen toe, dat de Chinezen hnn legers even te» Zuiden van de 35ste breedtegraad hebben doen halt houden om politieke onderhandelingen te beginnen of zelfs eer» gedeelte van hun beste troepen geheel uit Korea hebben teruggetrokken. Volgens front berichten wordt een grote N'oord-Koreaanse eenheid, die Woensdag ten Zuid-Westen van Jong-vot is omsingeld, thans door een divisie der verbondenen „zwaar gehavend", Jongwol ligt in de Oos telijke frontsector, vijftig kilometer ten Zuid-Oosten van het thans door de verbondenen heroverde Wondjoe. Een oorlogscorrespondent van Reuter, bij het achtste Amerikaanse leger in Korea meldt Donderdag, dat patrouilles der verbondenen de afgelopen 24 uur een gebied tor breedte van ruim 110 kilometer heb ben doorkruist, waarbij zy over af standen van vijftien tot veertig kilo meter in door de communisten be zet grondgebied zijn godrongen, zonder veel tegenstand te ontmoe ten. Marine-eenheden van de V.N. bombarderen, naar Donderdagavond gemeld wordt, de haven en stad Intsjon aan de Westkust van Korea, Er zijn geen bijzonderheden over enige ondersteunende actie te land. Zojuist wordt gemeld: De verbon den troepen hebben Soewon bezet. 15 km. tm zuiden van Seoel. Chine zen deden tegenaanvallen maar trokken zich terug bij geconcen treerd vuur der verbondenen. HEERIEN Tien Zaterdagen zuilen de Nederlandse mijnwerkers 'twee uren langer werken ten.einde het tekort aan Industriehalen zoveel mogelijk te overbruggen. Op 27 Jan. W, 17 m 24 Februari. 3. 10, 17 ea 31 Maart, en 7 en 14 April zullen de ondergrondse ochtend- en middag- dienst twee uur langer werken dan normaal. De meerderheid van de georgani seerde mijnwerkers gaf aan deze regeling de voorkeur boven hvt werken op een aantal Zondagen en e Mynindustricraad heeft baar bij verordening voorgeschreven. Hij heeft verder voorgeschreven, dat aan de arbeiders die langer moeten werken op bedoelde Za terdagen het loon van anderhalve dienst zal worden uitbetaald. 'BONN Het'West-Duitse'par lement heeft Donderdag in eerste lezing een wetsontwerp goedge keurd, waarin de regering wordt toegestaan de Russische zonegreivs dtkür veiligheidspolitie te doen be waken. Er zal een speciaal bewa kingskorps worden ingesteld. Dr Lèhr, minister van Binnenlandse Zakch, verklaarde, dat dit korps moet worden opgericht omdat een Steeds gröter aantal personen uit de Sowjet-zone, dat tot opdracht heeft onrust te verwekken in West- Duitsland, op onwettige wijze de zonegrenS overschrijdt, AMSTERDAM. De particu lier secretaris van Koningin Ju liana, W. J. baron van Heeckeren vah Mó]eesten, heeft zich verloofd niet mevr. M» A. Penning, de ver zorgster van de prinsesjes. Het huwelijk zal vermoedelijk in Maart a,s. worden gesloten. Verbetering in toestand van Bevin LONDEN. Donderdagavond werd medegedeeld, dat er „een besliste verbetering** is ingetreden in de gezondheidstoestand van de minister van Buitenlandse Zaken, Ernest Bevin., punt der V.N- bepleitte, maar tevens tot het uiterste een onderzoek wenste naar de moge lijkheden van onderhandelen. Hg deed een Beroep op eenheid bg het nemen van een be sluit, maar schaarde zich bij voorbaat aan de zijde van India. De rede was vol opmerkelijke argumenten, waarmee hg echter uit over- voorrichtigheid om alle zere plekken te spa ren, de verwarring eerder vergrootte dan leiding gaf aan bet debat. Zijn rede richtte zich over de hoofden der delegaties heen feite lijk, tot Peking, met het oog op Hongkong, tot Azië, met het oog op Engeland's leiding in dat deel van het Gemenebest, en tot het Amerikaanse volk met het oog op de toenemende critiek van de zijde van hen, die de Westerse eenheid in gevaar zier. Jebb voerde als argument aan, kwestie verkeerd werd ge steld, wanneer men spreekt van de toelating van China tot de V-N. Het gaat alleen om de vraag, of de huidige delegatie Chi na nog vertegenwoordigt. Dit is volgens Peking en ook volgens de Engelse regering niet het geval. Toelating van de regering van Pe king betekent dus alleen de con sequentie van de feitelijke situa tie- De rede van Jebtt volgde op die van sir Senegal Rati (India), die de Woensdag aangekondigde mo tie thans introduceerde, waarbij hij de vragen voorlas, waarop Pe king's toelichting het antwoord was. Hii onthulde, dat deze vra gen aan Pefetng waren voorgelegd naar aanleiding van een telegram wisseling tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Canada en Engeland met Nehxoe ter zake van Peking's tegenvoorstellen van 17 dezer. Rau zeide. dat de motie zweeg over de toelichting, welke Peking ia rijn antwoord op die vragen gaf, omdat er bezwaren waren geopperd, dat deze toelich ting niet rechtstreeks aan de VN. was gericht. Rau deelde de geopperde bezwa ren om met de agressor aan één tafel te gaan zitten, niet, en be riep zichv daarbij op de uitnodi ging, welke de Assemblee enkele maanden geleden richtte tot een afgevaardigde van Peking en het raadplegen van Peking door de door de Assemblee benoemde groep van drie.LHij vroeg voorrang voor de behandeling der motie van de twaalf Aziatische landen boven de Amerikaanse en beweerde, dat dit het juiste moment was om Peking tot het voeren van onderhande lingen uit te nodigen, omdat er blijkbaar een pauze in de vijan delijkheden is ingetreden," het geen misschien niet zonder bete kenis genoemd moet worden". In verband met deze opmerkelijke uiting mag niet onvermeld blij ven, dat hier, genicbten lopen over een terugtrekking der Chinese troepen richter de 33ste parallel. jYm het kabinet TircetVan Sehaifc ztbt ontslag ftccjt ca«- geboden ij het op het poleis Noordei ode een komen en paan ran politieke /iyurett. .die door ff.Af. de Kaïnngin geraadpleegd worden. Tot hen behoren nicer- aard de fractieleider» der ver schil lende part yen. Alen riet hier >"cji links near rechts; prof. nrr. C. P. M. Rtxrnme (fractievoorzit ter K.V.PJ. tnr. J. A. tt*. Burger ftractteroorritrer P.r.d.A.), mr. P. J. Oud (fractievoorzitter V.VJ}.), dr. J. Schouten (fractie voorzitter A.R.), ft. W. TUanus (fractievoorzitter C.U.U.) en Ger~ be» Wapenoer f/ractiecoorzifter CJ*.N.). Geheel rechts: Jhr. mr. Beelaerts van Blokland. vice- president van <f« Raad ten Smte, die eveneens door de Koningin in audiëntie is ontvangen. SYDNEY. Het eciigrantcnvUeg- tuig PH—TLW ven de KLM. dat twee jErieppatsënten in Darwin heeft moeien achterlaten, is in Sydney, aangekomen- Passagiers en bemanning zijn onmiddellijk in quarantaine ge^san. Employe's van het vliegveld droegen bij aankomst van het vliegtuig witte maskers ter bescherming van neus cn mond. Twee Nederlanders, H. Schcurs en A. Dijkstra, die op bun bruid sten- (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Nadat de Koningin Donderdag de ganse dajj de fractieleider* van de politieke partijen in de Tweede Kamer bad gehoord, verkeerde men vanmorgen in politieke kringen 1 nog steeds in het onzekere over de richting waarin de oplossing van de crisis thans allereerst gezocht zal worden. Daar de Ko ningin Vrydagniorgen nog de Tweede Kamerleden Zandt (Staatskundig Gerei.) ei» Welter (Katholiek Nationaal) moest ontvangen, was niet te verwachten dat Donderdag reeds een opdracht tot een formatiepoging zou worden verstrekt. Aan het einde van dc morgen was het zelfs nog de vraag of daartoe reeds vandaag zou worden besloten. Encrziids is duidelijk dat over wn politieke croep in dit land ais de zeer breed front dc opvatting bc- socialisten m de oppositie zou wen- staat, dat bet zovel een ratumas! 'son te drijven, lijkl met geheel in als cc:: internationaal belang overeenstemming te zijn de c:v tie duu: an drze enns tot lirt gevolg,rekkmeen. welke stel hi toch uiterste beperkt dient te blijver» -i bok de liberalen uit de wereldsitua- dat tuciverspilling zoveel rr.ogeljjk tic van dit ogenblik zullen hebben dien: te worden voorkomrn. j ge-r.aakt. C die grand v.ordt tn brede po'i- i 1" eerste aanleg moet dus wri tieke krin?».-, betoogd. dat het fei- l worden aangenomen dat mr. Oud ieUU tyaverlies zou zi;n dc tra- z« hij inderdaad een vooropgezet ditioncle v/fff te volgen, die er i P^n tot oplossing van de cnsia leidt, dat centrale fipmr der t»d v il «urrn io <je richting van voor de crisis verantwoordelijke de enkele maanden geleden door ffroeo met een formatie-opdracht '*"n voorgestelde derde macht. CJp wordt belast Slechts zeer wetni- de siondslag van een gemeervrfjap- gelovcn. óai mr Oud enig* gen geloven, oar mr kans van slagen heeft Deze op vatting bestaat zelfs in die delen van de WD die volkomen achter Oud stonden. Nochtans is "t een moeilijk te aan vaarden gedachte, dat mr. Oud niet zeer concrete denkbeelden had voor de oplossing van de crisis, toen hij bezig wes deze uit te Jokken. Een aanwijzing voor die denkbeelden zou zijn. de langzamerhand gemeen- 1 goed geworden opvatting;, ebt de F liberalen de neiging zouden hebben. den te wachten, ze zij» pas ge- i rechtse regeringsconcentratie te trouwd moesten zich; "bij de be- zoeken, met medewerking van dc groeting tevreden stellen met kus- K.VJ». en. met uitsluiting van de bandjes op honderd meter afstand, socialisten. Dat mr. Oud intussen in De quarantine duurt vjjt dagen, i dit tijdsgewricht een zo beiaogryke Vrachtauto glijdt van pont; één dode ZAANDAM. De 23-jarïM W. J. Negeman uit Huissen (Betuwe) i$ Donderdag alhier met zijn vrachtwagen in een sloot gereden en bekneld geraakt. Toen na een uttr het portier kon worden ge opend, bleek hij te rijn overleden. De auto stond op een als pont dienstdoende dekschuit. Bij het aanleggen moest even worden ge manoeuvreerd. De agen kantelde daarbij. De tweede inzittende zag kans uit de cabine te springen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Een iwire brand, die Donderdagavond em negen uur uitbrak in twee- woningen van tuindersfamiün aan de Zeider Aker-weg op de rand van Amsterdam bij Sloten, heeft het leven gekost aan vier kinderen van aes, vflf, twee en een half Jaar en vtff maanden. Een kind van acht Jaar. Nico Meekels, kon worden gered. De vader. Willem Merkels jr., werd bij pogingen om ook aijn andere kinderen te redden, zwaar gew ond aan handen en gelaat. Zijn hele svoning brandde aii evenals een tot woning omgebouwd tuinhuis van een rwager vatt Meekels. Slechts wat huisraad en de woning van Meekels sr., aan de voorkant, werden gespaard. Dit is de 22-jarige Bcmil Twiggs uit Londen, een van Engelands beste danseressen, -die onder eele andere schoonheden werd uitver koren als „Miss Festival". Haar eerste optreden in rfete nietitre rraardlphekt eereftiedde pp een diner tn Grosuenor Ho tire, -utter zij de tafeldame icas van Herbert Morrison, Lord President of the Council, leider ran het Lagerhuis en„Lord Festival*-'. Willem Meekels was met zijn vrouw. Ells*, naar de kerk geweest. Toen zy terugkwamen (er was nog niets van het onheil te bespeuren!, dronken zij bij hun ouders een kop koffie. Na zeer korte tyd ontdekten bu ren, dat het huis in brand stond. Zij bonsden op ramen en deuren en schreeuwden: „Brand". Meekels rende naar buiten, naar de achter kant van het huis waar zijn vijf kinderen lagen te slapen. De oud ste. de achtjarige Nico Meekels, kwam zijn vader huilende tegemoet. Een zwager van Meekels, Willem van der Laan. bracht het kind in veiligheid. DEN "HAAG. Na Zaterdag as. rijn de beperkende maatregelen voor het verbruik van electriciieit tijdem de piekuren ntet meer van kracht In het algeméén hebben zij tot het beoogde doel geleld, maar nu bedreigt de kolenscbaarate de electrldteitsvoorziening. Daarom zal *t nodig blijven om het verbruik van electricltelt tot het strikt noodzakelijke te beperken. Met Ingang van 28 Januari as. zal etalageverachting voorlopig nltaluliend zijn toegestaan tussen zonsondergang en 2MB uur. Het verbod van lichtreclame en bultenveriichting zal voorlopig moeten blijven gehandhaafd. De minister van Economische Zaken doet een ernstig beroep op de huishoudelijke ver bruikerb eit het bedrijfsleven om het electridteltsverbraik te be perken en op deze wijze een bijdrage tót besparing van het kolen verbruik te leveren. Het b noodzakelijk op het huishoudelijk verbruik van e Jee tri- citeit een besparing van tett minste 38% te bereiken. Het branden van leder overtollig lichtpunt en bet gebruik van eleetria«he kachels moet ge heel worden vermeden. Ook het kolen verbruik der gasfabrieken wordt omlaag gebracht. Voor huishoudelijk gsaverbruik dient een besparing van 20% te worden bereikt. - Langs een brandende trap pro beerde Meekels wederom het bran dende huis binnen te dringen, waar zijn vier andere kinderen sliepen. De enorme hitte en de rook sneden hem echter de weg af. Meekels moest zicb. om zijn eigen leven te redden achterover de trap" af laten vallen, sprong toen door een ruit, en werd door Van der Laan weg getrokken. Buren. Van der Laan en te huip geschoten kennissen, pro beerden nog via dakramen, en lad ders tot het slaapvertrek van de kinderen door te dringen zonder re. suttaat, de hitte was te groot. In middels was ook d« brandweer uit Sloten en Amsterdam met groot ma terieel gearriveerd. Het bleek al gauw, dat men slechts kon trachten het voorste ge- dceLte van dc woning, waar de heer Meekels Sr. woont, te redden. Ook een tuinhuis, bewoond door de familie Van Kloosteren, was in brand geraakt. Hiervan viel even min iets te redden. Inmiddels zocht men koortsachtig bij buren en op het land om de brandende huizen heen, In de hoop daar de vier kin deren aan te treffen. Even na elf uur brachten broe ders van de GGD het eerste ver koolde lijkje van een der kinderen naar een ziekenwagen. Tegen twaalf uur werden nog twee kinderen naar buiten gedragen. Twee wagens van de GGD brach ten hen naar het ziekenhuis, even als de gewonde vader, pas om een uur werd het laatste kindje ge vonden. De slachtoffertjes zijn de zesjarige Ria. de vijfjarige Elly, Keesje van twee en «en half en> Wim. «cn baby van vijf maanden. Tot diep na middernacht was de brandweer nog met bluwiingswerk bezig, dat zeer bemoeilijkt werd door de hevige hitte, de rook en bet feit dat het blusrihgrwater 4$ meteg verderop was. pel ijk werkprogramma zouden V. V. D- C H. U. en A R. P. moeten stre ven naar een sterkere vertegen- 'vooruiginR in een kabinet, dat daardoor bovendien meer tn over eenstemming zou Zijn met bet in Anti-Revolutionaire kring gekoes terde ver langen naar een nationale politiek. In de eerste plaats zou mr, Oud dan echter de nogal sceptische hou ding van dc AAP. en de CHT. ten opzichte ran deze derde macht moei ten overwinnen. En zelfs indien hy daarin slaagt, zou hij er nog bü lange na niet zijn. rKxnt dan eetat zou de grote taak beginnen, de twee grote partijen K.V.P. en P. "V.-dL A» deze voorat tegen ben gerichte machtsconcentratie op te dnnEöru Zoals gezegd, slechts zeer weuü» gen geloven in deze mogelijkheid-- Terwijl echter na*r wy de in druk hebbeneen politieke meer derheid van oordeel is, dat daarom het tijdverües van een poging-OW* niet te rechtvaardigen i*. zön «r anderen, die töwille van de goed* verhoudingen voorat in toekomst. .au^<k*dyannden wfmeh dwingen t* «Varen dat rijn opvattingen «n- vrucMbMr rijn door gebrek realiteit In een later stadium zou de rech ter zij de dan automatisch tot zeker® matiging sd-Misn aiis m tor politiek iieleid OM al weHiciit «m grotere politieke ru« opletwn is het komervje. potiti^, sociael en economisch precaire tijdperk. De vraag wat na het ««hum- Oud da* er in ieder gevat »l run. tannenakamera of via een fer- mele formatie-opdracht gf- bcuren is vooralsnog moeihjlc in details te beantwoorden- Doch rij nadere beschouvring „V4n vattingen die in om Kamer* ea m de pers tot uitdrukking komen *aa toch wei een zekere tendens wor den ontdekt. - In de eerste plaats dan valt t« constateren, vooral uit pencomntcn- inreru dat het volgende kabinet met kan rijn eea slechts in geringe mate gereconstrueerd kabinet Drees—Van Schaik. "Daarvoor zijn de taken, dis thans wachten opbouw van de fensie. consumptie beprrkmg. pro ductieverhoging en verdere oproe- (ZU verder peg. 3^f- Pas Orn ccn uur rot nacht trerrt het verkoolde lijkje van het laatste vqn de vier omgekomen ïrfntfcrëM uit de geblakerde puin hoop uregpedragcfl. PARIJS. De Nationale Verga dering heeft in de afgelopen 24 uur drie maatregelen genomen om dc macht van de communistische fractie, de grootste van het Franse parlement, te beknotten. De Vergadering heeft drie com munistische leden van parlemen taire commissies van bun functies van rapporteur onthoven. Vervol gens heeft zij de onafhankelijke communistisch gezinde afgevaar digde Foreinal als voorzitter van de cemmisie voor oud strijders ver vangen door een radicaal en ten slotte de 80-jarige onafhankelijke conservatieve afgevaardigde Louis Msrin niet herkozen als lid van de commissie voor Buitenlandse Za ken. Marin stemde steeds met de communisten mee. Marin is 43 jaar lid van de commissie geveest. Verder is het onder communisti sche leiding staande Wereïdvakver- bond bij decreet van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frank rijk onwettig verklaard. DEN HAAG. De voorgonn- meti maatregel tot ontslag van hu- wende en gehuwde ambtenaressen te dienst van het Rfik is enige ma len opgeschort, laatstelijk tot J April a_s. Naar wij vernemen is dc ontslagtermijn thans andermaal verlengd. Het gehuwde vrouwelij ke rijkspersoneel kan dientenge volge in dienst worden gehouden tot 1 Januari 1932. Prins Bomhard op de jacht in Luxemburg SGESTDGK. Prins Bomhard is Donderdag per vliegtuig naar Luxemburg vertrokken, waer hij tot Zaterdag de gast zal zijn van de groothertogelijke familie. Prins Bemhard ,al in Luxemburg aan een jachtpartij deelnemen. (Van onze Scandinavische correspondent) STOCKHOLM, Een geheim zinnig vliegend voorwerp, dat als een tot dusver onbekend hulpmid del voor militaire waarneming moet worden beschouwd, werd gisteravond boven de Zuid-kust van Zweden gezien. Men meende eerst, dat het hier een van die vliegende schotels betrof, doch het merkwaardige was. dat het eer» half uur aan de hemel stil bleef staan. Een Zweeds militair vliegtuig steeg op om het phenomeen te on derzoeken. maar op hetzelfde mo ment zette het voorwerp rich In beweging met «en snelheid van 150 kilometer per uur op een hoog te van 10.000 A 12 000 meter. tn Zweedse militaire kringen meent men. dat het hier een van verre afstand bestuurde automati sche camera betreft, die in de lucht sin kan blijven staan er» bij goed weer boven een bepaald ge bied fotografische opnamen kan maken. Oplossing van mysterie nan Schaersbergen ARNHEM. „HM «M( nil Schaanhergvn" coxi* de Arnhem se bevolking bet drama noemt, dal zich ep 23 Mei vaa bet vprig Jaar heeft afgespeeld te de bneaen Schaars herren bij Arnhem, fa «p* uttel. De 1?-Jarige Betsle w» Ga len. die toen d**d werd aangetrof fen, ia niet rermonrri. Zij werd levenloos aangetroffen met sporen van wurging aan haar hals. De Arnhemse justitie stelt!® een uitvoerig onderzoek in, da teerst dezer dagen, nadat ongeveer 2009 personen waren verhoord, met xe- -ultaat wc-1 beloond. Inmiddels was al vast komen t« slaan, dat het meisje door een hart verlamming om het leven kwam. Een J7»jarige jongeman was des tijds bij deze gebeurtenis betrok ken. Hij heeft nu een volledige be kentenis voor de justitie afgelegd, die thans nog onderzoekt in hoe verre hij schuldig is aan gewald- pieging. DEN HAAG, Bij K B il afwij zend beschikt op de Ingediende gra tie verzoeken van J. Herdtmann. we gens landverraad tot de doodstraf veroordeeld hU sententie van het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam. Het vonnis is heden voltrok ken. I Minder koud I Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag* jg avond: 1 Overwegend zwaar bewolkt met enige regen ol motregen, i Zwakke tot matig» wind tus- i «en Zuid-Oost en 2uid»W«t I Iet» hogere temperaturen, I S? Jan, wet op I JB bndte ttdYs maan oo 22^5 ootNr ieuHL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1