ijs nodigt tien landen uit om Europees leger te vormen Land zonder leger, zonder geld, zonder regering HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Succes afhankelijk van houding der West-Duitsers Einde kabinetscrisis nog niet in zicht Mr Oud niet opnieuiv ten paleize ontboden ien Zuiden van Seoel Onmiddellijk conferentie over wapenstilstand Ondernemende dieven op roof in de Beemster Zaterdag 27 Januari 1951 Lonen en prijzen in VS bevroren Griep eist hoge tol in Engeland Lawinegevaar zo goed als voorbij Koningin Juliana ontvangt ministers Mr Oud ware een tweeledig beperkte opdracht te geven Drie communistische organisaties in Frankrijk verboden Eeu onrustige nacht van Bevin CANADEES VREDESPLAN VOOR KOREA r v Nee tocJiHeus! Gestolen fietsen tot tweemaal toe voor gestolen auto verwisseld WAT VOOR WEER?, Regen, motregen' en mist 1-1# Jaaig»ng, no. 23 Red. en Adm„ tenge. Hoven 141, Schiedam TeL 69300 Abohn.prijss per wéék 0,40 pèr kwartaal f S.lS, losse nummere 0.09 Opgericht döor de. Stichting „Het Pairool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglrd 393644 Bankier; Amsterdamschfe Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Op 6 Februari gaaf in Parijs de discussie beginnen over het Europese leger volgens het zogenaamde plan-Pléven. De Franse regering heeft niet gewacht, totdat eerst het plan-Schuman getekend zou zijn, zoals oorspronkelijk in haar bedoeling lag. Men weet, dat de tekening van dit plan-Schu man op het ogenblik hangt op de bezwa ren die dè Duitse regering maakt legen de maatregelen, die tot ontbinding van de Duitse trusts voor de zware industrie zouden moeten leiden. Frankrijk Hééft uitnodigingen ge stuurd aan* de leden' van de Atlantische ge meenschap en van de Europese Raad. De laat ste toevoeging was niet overbodig, aangezien Duitsland wel tot de Europese Raad behoort, maar niet tot de Atlantische Gemeenschap. mi r j if "i liiiis' mimiu llHli| Het staat niet geheel vast, op welke wjize de verschillende lan den op die conferentie vertegen woordigd zuilen zijn, doch men hoopt in Parijs, dat het de minis ters van Defensie zullen zijn. De. Verenigde Staten en Canada zijn uitgenodigd voor deze conferentie, op dezelfde basis gis de 'andere Europese landen. Men neemt ech ter aan dat zij waarnemers zullen sturen. Engeland is uitgenodigd voor deze conferentie op dezelfde basis als de andere Europese lan den. Men gelooft echter dat ook dit land een waarnemer zal sturen, aangezien Engeland bezwaren heeft om zelf aan. een Europees le ger dèel te' nemen.. - Het is niet dc bedoeling een le ger te formeren.dat naast de At lantisch formatie zal opereren: het Europese leger zou een plaats krij gen in de Atlantische formatie. Niettemin; een weigering van Duitsland om aan een Europees leger mee te doen, betekent, naar Franse opvatting, r. iet, dat Duits land automatisch buiten'de bewa- nening zou blijven. Het kan, indien het dat wenst, dan' op andere wijzeof op andere voorwaar den san de Atlantische bewape ning meedoen. Maar, een weigering van Duitsland cm mee te doen' aan het Europese leger betekent wel, dat hét Europese leger zelf van' de VOOR KOREA: Thans 160 nieuwe vrijwilligers DEM HAAG, - Zaterdag j.l. hebben wij gèmèld, dal dë regering wederom vrijwilligers zou oproe pen ter aanvulling en ter aflossing van het Nederlandse, detachement Verenigde Naties. Sinds de daarop, volgende nadere bijzonderheden hebben ongeveer 160 vrijwilligers zich aangemeld. Hieronder bevon den zich twee? vrouwen. OTTAWA. Generaal Eisen hower is" hier-Vrijdag uit Reykja vik aangekomem WASHINGTON. De^iAmeri kaanse - regering-heeffrjjVrffdag;- avond de lonen en prjfz^n bevro ren met ingang van Sdërdag- middernacht De prijz, zijn be vroren op;"bet hoogste pcjl, dat. zij In de periode van 19 December tot 25 Januari hebben bereikt. Disalle, directeur ;vari- de raad voor prüsstabilisatie. verklaarde, dat het doel van de bevriezing was de prjjzen vsn aCe goederen en diensten te stabiliserén, behalve van die, welke speciaal zijn uitge- I LONDEN. Tengevolge van de griepepidemie zijn deze week in 126 grote steden jn Engeland en Wales 1.099 personen overleden, dat 'is 213 meer dan in' de vorige week. De longontsteking vergde 343 slachtoffers, wat 142 minder is dan de week daarvoor. Het to taal aantal inwoners van de2e 126 grote steden bedraagt ongeveer 20 miilioen. De officiële cijfers voor Schotland en Noórd-Ierland zijn op het ogenblik nog niet beschik baar. Meer dan 85% der griep- slachtoffers was ouder dan 55 jaar Cn 443 warén ouder dan 75 jaar. Sinds het begin van December zijn in deze 126 steden 6.750 perso nen aan griep of longontsteking gestorven. baan is, aldus 2ei ons een woord voerder van bet Quai d'Orsay. Het merkwaardige en ver moedelijk niet bedoelde resul taat van de Franse diplomatie ia dus, dat voor de tweede maal (het plan-Schuman was 't eerste voor beeld) belangrijke diplomatieke be slissingen op internationaal niveau geheel afhankelijk worden ge maakt van Duitslands toestem ming. GENèVE —"'De Zwitserse lawine- dienst meldt, dat het gevaar van lawines bij bewoonde plaatsen thans zo goed als voorbij is. De grote hoe veelheden sneeuw, die de laat te dagen waren gevallen, waren nu vastgevroren aan de onder!légende sneeuwlaag. Junkers van de Zwitserselucht macht hebben in de buurt van Livig.no voedsel en. andere', voor raden boven Italiaanse door lawines ingesloten dorpen' laten valien. Oolc. het Oostenrijkse dorp Spiss heeft op deze wijze voedsel ontvangen. (Van een onzer redacteuren) DEN" HAAG. Langs een achterdeur zijn Vrijdag met een tijdsverschil van telkens enkele uren achtereenvolgens de ministers Stikker, Drees en Van Schalk de tninen van het paleis Koordeinde* binnengeslipt. Na het bezoek van de laatste Kamervertegemvoordigcr aan H.M, de Koningin, scheen er dus eindelijk enige reden, óm de verdere ontwikkeling van zaken met zekere geheimhouding te gaan behandelen. Dat moest aldra aanleiding geven tot speculaties, die .echter eerst vastere, .vorm gingen aannemen, toen mr. Van Schalk de rb" van bezoekers sloot. Het is vooralsnog ccn .hachelijke dat in de eerste plaats gewacht zaak, om voorspellingen te doen. Wanneer, wij het niettemin toch wagen het' er vooralsnog op t,c houden, dat de heer Oud voorlopig •wel van hét, toneel zal blijven en wordt op een nader rapport van dè, heren- Van Schalk en Drees over ae mogelijkheid van 'n nieu we basis of 'wellicht zelfs alleen maar een niéuw program voor 'n enigszins versterkt kabinet Van SchaikDrees, dan vindt dat zijn aanleiding iri enige opmerkelijke gebeurtenissen in de loop van gis teren: De belangrijkste gebeurtenis in - deze j ontwikkeling- is, dat. de beer.. Qudj n re t-opnieuw naar het paleis is gerbepen, niettegenstaande de sferke^aahdrang, welke''-.' er vöpraL:van^;kathplieke -'zijde.' wordt uitgeoefend: jn de richting van een bpdracfit' biggend. Een-; ?nd-ër>.fe^ van- betékenis ;ls. dat,-er in tegenstelling-tot de'ver wachtingen, niéts, békend is ge maakt omtrent een opdracht tot formatie, en in goedingelichte kringen meent men dat zulk een bekendmaking ook vandaag niet te verwachten is, -- (Zie verder pag, 3 Van het moment af, dat het kabinet Drees. zjift. ontslag aan bood hebben journalisten dè wacht betrokken bij het paleis Noordeinde, loaar de ene. politicus na de andere door HM. de. Ko ningin in audiëntie toerd ontvan gen Toen -daar in de loop van Vrijdag, twee uur lang niets bij zonders gebeurde, begonnenzij zich te verbazen. Men ging op onderzoek uit en. toen' bleek, dal minister Van; Schaik zich dóór een tuindeur en via de tuin tiaar betpaleis had begeven. Achter hem warendeuren weer her metisch gesloten. Maar natuur lijk. trachtten dé: journalisten, door-allerlei kieren ett gaten loerende, toch: iels op te vang en' van hetgeen er in de directe orn- ^geving van het paleis gebeurde.^ DEN HAAG-' Nadat Koningin. Juliana achtereenvolgens de Kamer voorzitters, de vice-president van de Raad van State en de fractie voorzitters bad ontvangen, hééft zij Vrijdag pok' nogi.de minister^ Stik ker ,T3re es enVVStf Schai Ié; geconsul teerd. iïichik mmtmsnwussi x3ii5ri:iun:iTrirji!:n!fL-jii!BTEn^a,:3iBrj;s^ïi:mj;5;:^?3-Biiiiij.C£2ciai;.cii AMSTERDAM-. Na 15 zittin gen van in: totaal52$é" Uur heeft de gemeenteraad met 29tégen .9 stemmen'(CPN) de begroting veor 1851 - ':.f 267. goedgekeurd ten bedrage-van .399.703.—;, -■■*. - -V t TOKIO, Vliegtuigen van de VN zün Vrijdag begonnen het vliegveld van Sbewon te gebrui ken. Soewob, dat 27 km. ten Zui den van Seoel ligt, is pas door de verbondenen heroverd. Patrouilles zijn Seoel op 16 km. genaderd. Uit een Vrijdagavond "gepubli ceerd communiqué van het achtste léger blijkt, dat sterke groepen Donderdagmorgen in de Westelijke sectcr van het front der verbonden legers een - aanval hebben gedaan. Om veiligheidsredenen heeft mén deze gecoördineerde aanval, die door tanks en artillerie werd on dersteund, tot nog toe geheim ge houden. Donderdagmiddag was de aanval gevorderd tot de punten van het gebied van Soewon en I'lsjón, die öocr geallieerde patrouilles ver kend waren. Dit betekende een op- „Chitral" Maandag te Rotterdam verwacht ROTTERDAM. - De „Ctlitral" die mei ongêveer 700 passagiers burgers. leden vgn de Kon. Land macht en van het KNIL met hun gezinnen op. weg is van Indo nesië naai Rotterdam, wordt Maan dag a.s. in de namiddag tè Rotter dam verwacht. De ontscheping ge schiedt Dinsdagmorgen om 9 uur. LIMA. De Peruaanse regering is door het congrès gemachtigd om de staat van oórlog met Duitsland te beëindigen. mars van ongeveer 10 kilometer naar hét Noorden zonder dat ernstige tegenstand was ontmeet! Nadat de nacht in de nieuw *«-• genomen stellingen was:, doorge bracht, wérd de aanval i» de mór gen hervat.: Vrijdag ontmoette men iri' het centrum sterke tegenstand èn -werd slechts weinigterrein ge wonnen.. Aan- de. vleugels" kunnen de patrouilles echter zonder véél tegenstand oprukken, (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Ds Franse regering hééft drie communistische mantel organisaties,de communistische In- 'terhatiÖnale Vakcentrale, de Inter nationale Democratische. Vrouwen- federatie en dè-Wereldfederatie voor de Jeugd, die hun hoofdkwartier, in Parijs hadden, verboden. Binnen een maand móeten zij hun apparaat in Frankrijk volledig geliquideerd heb ben. De organisaties beweren, dat zij samen 235 miilioen letjten hebben. Maar In' de eerste plaats valien dé leden van verschillende ;van deze organisaties.éénvoudig samen en bo vendien' is het merendeel gerecru- teerd- in Oost-Europa, waar groepen van de bevolking qnder druk van hun regering zich en bloc hebben opgegeven vólgens de spontane me thode, die mén kent.. Prins George van Denemarken en zijn*gemalin,,de Britse, gravin MAnsoT^Hnspècterèn 'deuitrusting van het 8500 tononeténde Deen- se hospitaalschip 'jJatlandia" te Spiihead bjj PortenioKth, De „Jutlandia" werd ingericht met 'i gebruikmaking van:, 'gegevens, die de Denen in Nederland over de uitrusting van' hospitaal- schépen hadden verzameld. Het schip-1$ nu -onderweg naar Ko rea, iwaar"hei zich zal; voegen bij cle. strijdkrachten der Ver- enigde Naties. Generaal Ramcke naar Zuid-Amerika? HAMBURG De echtgenote van ds géwézeh nazi-généraal bij de. pa rachutisten Ramcke, heeft verklaard, dat baai: echtgénoot op weg is naar Zuid-Arnërika. Zijhad dit bericht uit Spanje ontvangen waar de. ge neraal; zich vóikömèti vrij kón be wegen. Ramcke verdween 18 Janu ari op geheimzinnige wijze uit zijn Paryse hotelkamer, waar hij een proces wegens oorlogsmisdaden voer een Frans militair tribunaal af wachtte. LONDEN. De Britse minister van Bu: inlandse Zaken. Ernest P in. had een „onrustige nacht" zo hééft zJjn dokter medegedeeld- (Van-ónze correspondent te New Tork) LrAKD-SUCCESS. Canada gaf de discussie in de politieke commissie Araemblèe der Verenigde Naties Vrijdag, een nieuwe wending met Re uitvoerige rede, waarin Pearson, de Canadese minister vap Buiten- Jandse. Zaken, de twaalflanden-mótie finaal afwees In tegenstelling met sir Gladwyn Jebb (Engeland) en zich voor de motie der Verenigde Staten in haar geheel uitsprak, hoewel hij „indiening in du huidige vorm en op een tijdstip, dat de mogelijkheden voor het voeren van onderhandelingen met Peking niet volledig uitgeput schijnen" voorbarig en onverstandig noemde.'- v- - Hij verdedigde zijn stem voor: de Amerikaanse motie, echter pp grond van de. overweging,-dat de'-Chinese steun aan agressie een feit-is,'dat de V.N. niet kunnèn "negéren, zon der verloochening der eigen "princi pes. Hij,gaf evenwei in overweging, binnen een week te Lake Success of New Delhi een conferentie'te be leggen van de zeven landen, inclu sief Peking, tervoorbereiding van een. -staking der' vy'ahdélykheden, het terugtrekken dèr troepen en bespreking van alle- Aziatische kwestips. Pearson verklaarde uit drukkelijk, in de motie der V.S. geen oorlogsverklaring aan China te zien, beperkt noch onbeperkt en evenmin nieuwe volmachten aan het geünificeerde, commando. Hij wilde daarmede zeggen, dgt de aanvaar ding der motie niet de vrijheid kan betekenen, aanvallen te'.ondernemen op het Chinese territoir; Evenals Donderdag betuigden gisteren vele gedelegeerden blijk baar als reactie op de Amerikaanse critiek, dat men Amerika alléén- liet staan bewondering eh eerbied voor de wijze, waarop, de V.S. de principes der Verenigde "Naties in Korea hooghouden. Als men de gehele zitting overziét;' danschij nt.de belangstel) ing voor de motie der t" aalf Aziatische landen at te nemen, maar de verdere ont wikkeling kan nog verrassingen brengen. In dé strijd om de voorrang op de te volgen weg-is de mogelijk heid niet uitgesloten,- dat India door het aanvaarden van een wijziging in de tekst, zijn poging tot^ bemiddeling zal versterken- Sommigén zien een mogelijkheid tot overbrugging- van de standpun ten van Amerika en India in de suggestie van' Pearson, die niet ver staat van India's gedachte aan een bijeenkomst, voorafgaande aan de definitieve conferentie. Motie van vertrouwen in Indonesisch parlement DJAKARTA.. Vandaag wordt in het Indonesische parlement een mo- tie van vertrouwen ingediend door de Farindra. Als de iriotiè, die door de regeringspartijen wordt gesteund, niet wordt aangenomen, zal het ka binet zijn mandaatter beschikking van de president stellen..Naar Aneta verneemt zal. het voornemen -van Moh. Natsir ;otn het kabinet -te reorganiseren worden doorgevoerd. DEN HAAG. De violist Her man Krebbers zal hier de première spelen van het onlangs voltooide vioolconcert van Hans Henkemans. P deze winterse Zaterdag ,van- v-r het woelige jaar 1951 is Neder land een land zonder leger, zonder geld én zonder Regering. Leger en geld ontbraken al lang;, een: Rege ring hebben was pas niét meer se dert mrJ-.pud hét,nuttig oordeelde zyn geestverwant mr.: Stikker de po litieke doodssteek .toe te diénen, en daarmee dë val van het gehele ka binet onvermijdelijk te; maken.Ver moedelijk is mr..Oud de enige, die hèt niet erg vindt, dat daarmee ons lënd, naast het: belangrijk' stuk in ternationaal gezag en ihtemationale invloed, dat bet. aan "mr. Stikkers O.E.E.C.-positie ontleende, öofc.' zijn Regermg heeft.j.verspeeld en inder daad een land zonder.-léger, zónder géid en zonder' leiding geworden, is. Dc verantwoordelijkheid die de man op zich laadt;; die een kabinet ten val doet komen, is duidelijk een morele. Mén heeft het .volle récht, van hem te eisen, dathij als het wgre een nieuwe regenngs-cömbi- natie op 'stapel beeft' 'staan en gp eerste, afroep ermee,.'vóór de dag kan komen Kabine'tscrises vertvek- ker, zonder dat men zelf aan de oplossing ervan iéts weet te 'doen, Dq wereldberoemde. Zwit- sérs-Franse bouwmeester Le Ccrbusier is met- zyn 300 fami- lies-wolkenkrabber-op-zuilen te Marseille bijna klaar, maar het loopt niet hard met huurbeg^ri- geii. Men. heejt bezwaar tegen de slaapkamers, fepgn de keu kens '(geen ramen en-ingewik kelde vuilverwijdering) en té gen het volkomen ontbreken van.., wijnkeldertjes! Mevrouw; AHyah Ibrahim te Cairo heeft zich b(j de kadi beklaagd, dat haar man iédere ncEchfc hardop uit Shakespegre lipt te lezen en dat hét haar mcei lijk valt bij dat gebalk te slapen».'. Te St, Lovis vroeg de rech ter aan de heer Roy Nickèhs: „Bent u al eens eerder gearres teerd geweest?" Nickens ant woordde: ,.Neènt edelachtbare". Bij het nakijken der stukkèn bleek Nickens al 57 maal in ar rest te hebben gezeten. Te Houston primp een .café houder eën inbreker.-in zijn- café en. leende van diezelfde inbreker ..even" een dubbeltje "onz de politié te kunnen, opbel len. Noors gcliip aah.de grond en weer vlot - TJMUIDEN Even tèn Zuiden van TJrnüfden Is vannacht ,hèt 1.416t -tón /inètèride- Noorse "ischlpLützaan" grond. gëlopéii':Na -èèn half uur, kwam het" schip;, op" eigén.- kracht wièr vlot. L 'Vv:-'..., 'fijl Russisch kreeftenvlees in Amerika verboden WASHINGTON De V.S. heb- ben Vrijdag de invoer van kreef tenvlees uit' de Sowjet-Unie vérbo- den. daar het verkregen was door middel van, „dwangarbeiders; en contractkoelies".- Dit;Ss het eerste product,uit de "Sówjet-Unie, dat In de V.S. wordt geweerd sedert dK land de Sowjet-ünie'in 1933 dJnlo- matiek erkende. HOORN. Twee inbrekers hebben In de nacht van Donderdag op VrUdag de Reeinster onveilig gemaakt. De heren begonnen Vrijdag ochtend om circa-Vijf uur met twee fietsen te stelen aan de Zuiddijk in de Beemster cn peddelden daarop naar dc RUpcrweg, waar zÜ b\J de zuivel fabriek „De .Tijd" de fietsen neèrzettcn, De garage van .de fabriek vpferd opengebroken en de heren verdwenen hu heel wat comfortabeler''— in de Pontiëc van dé directeur, nadat zij eerst een benzinepomp hadden open gebroken oxn bet onontbeerlijke Tevensvocht in de tank van de wagen te kunnen overhevelen. r.-. f AAfV was tot dusverre het onbenijd no- nopolie van de cemmuhifiten ia West-Europa, voor wie chaos cn re geringloosheid in zichzelf voordeli ge en derhalve begeerde toéstanden zijn. Maar.la bet geval, waarvoor Nederland zich bevindt, is het niet alleen een zaak van morele verant woordelijkheid a^n de zijde van de heer Oud: er is niét minder een ongeschreven staatsrechtelijke. Sinds, in al zijn gevolgen, het parlemen taire stelsel de verhoudingen tus sen kabinet en parlement regeert is het'een ongéschreven regel, dat formateur van een njeuw kabinet wordt, wie doge eigen politieke cri- tiek enpatlónentiüre activiteit kank heeff -geziefraërattend, bewind uit de stoelen te Ixehten. Waar dat ia de. afgelopen week duidelijk eri be paaldelijk mr. Oud is geweest, zou een opdracht tot kabinetsformatie, aan hem verstrekt, passen in het stelsel dat hier te lande geldt TT* OCH melden 2ich hier enkele A overwegingen aan. die wij zullen ze hebben te 'onderzoeken wellicht 'n afwijking van de strakke regel zouden rechtvaardigen. Daar is allereerst de factor tijdnood. Er zal wel niemand worden gevonden, die Riet met ons van mening wil zijn, dat 's lands belang een uitermate snelle oplossing van dc huidige cri sis verlangt. Wie bedenkt welke in ternationale vraagstukken de voort durende leiding onzer regering ver gen óe Chinese zaak in Lake Success, de opbouw van het leger, de afwikkeling van het conflict tus sen kabinet en generale staf. da spanningen, in het economische veld, dc loon- en prijspolitiek-die zat onmogelijk kunnen vinden, dat tvij ons best ëen langademige crisis. In Nederland niet ongebruikelijk, veroorloven kunnen. Integendeel, het land roept om leiding en elke dag zonder kabinet is. gezien Uit de hoek van 's lands belang, een kwade dag. Het vijlt den ook op. dat de Koningin het afgetreden kabinet n:et ..met de lo pende zaken" heeft belast, maar het verzocht datgene te doen wat .het in 's lands belang noodzakelijk oordeelt", een duidelijke verruiming Zie verder pag. 3 0 In Oosthuizên' werd: bij Kosteres kaashandel 'gestopt en uit e6n;pak huis dat'natuurlijk opengebroken werd -T haalden de nachteiijke gas-. ten 50 Goudse kazen, die -'in .dé Pontiac werden geladen. - Toen - kwam echter de eerste pech, wantdé>accu - van dè wègën -was léèg eri daarom pleegden zij toen ngg maar- een inbraskje bij een garagehouder in Oostbuizen en vonden, inderdaad een'.gèvulde accu. De garagehouder ^ha^^^een hazen slaapje en .werd' wakker, toen hU enig gerucht-hoorrie.;--Hij -stoorde de dieven in. hun: werkzagmheden en metachterlating van "de Pontiac, gevuld met- kazèri.' vluchttezij dwars door het dorp.-Aan dè andere kant van h^t dorp, stalen zij' wëer eén-v;fiets en zetten ...daarop hun: tocht voort. Bij.de Beemster'Ring vaart staléiv zu gen' rogibogtje en gingen daarmee naièr de overkant, zonderevénwel vde flets tej verèe- ten.Een eind verder kwam' hèt tweetal bij een bóefdêidj, waar de .nets weer werd afgedankt, .omdat, h} ds schuur,een kleine-aiito slohd, die dan ook-prompt 'vérdwèèn.- ;De heren zijn-nog niét geknipt; (Van ónrc u>eerkimdtge. medewerker) Hèt komende' weekeinde zaT hèff weer in orts -tóiid onder.invloed staan v an storingen, die zich van. het Westen naar Het Oosten"betoe*.- Oen. Eeu storing, diegisteren bb^ ven Engeland lag, is in de loop vart depe Zaterdag over Nederland ge trokken. Een nieuwe storingbij Ier- land zal morgen het weertype - ïtï onze omgeving bepalen. Hoewel het tempèratuurvêrlpop - aan dèy, 'lage:..', k-fTtf zaV zi}h,fzullénJwij gcen vorstj belevehfdooT dë'Haenèmende'iactivïA-'- tsit. van de cceaanstóHhgeh.-'. MéïV dient sechter rekening te houden met enige regen, motregen en mistj De af gelopen dagen .hèe/t,;Ke(. er5- een ogenblik -ndar uitgezien, -datifdebA winter,, die volop' by^onze óoster^..- buren.; heerst, Nederlendi apnleuwifc'A Qreep zou krijgen. Eenuiige- strekt vorstgebied, dat zich ouéi* Rusland,Polen, Duitsland - en! Scan-! ainavië uitafréfcf, drong - ook oöëf" v onze grens door. Vrijdag.,'j:l.; échter-'' ta de koude weer teruggedreven, y ^^f:U!9illlJIl]i!gf!Il!ïï:):J:;7i;!;il!!;;j[!i!ü^31]!3,r;:ji!i|:ïiiriia!Jnc:it1Ji;mj^ Iets kouder verwachting geldlgWaii; .Z^tgröagavohd':.' tót Zondag-" avond;' Half tot: zwaar bewolkt met* -tijdtót tijd' tegéri. ëhplaat— seUJk; snfeéüw? -Aanvafnkelöky mgtige Tót' krachttgë': wrnö' tus- A^n ;jZuid vèu.;:DógtVf)latërverari-;) derlijk. Iets kouder.Y-A, 28 Jan.;tón" op l82S orider 17,19: •maantop •23;87 ónder: 10.1e;: j' 29 crj>y8^)ohdéryl7Jlri m«n op j-r* onder10^7,- v- X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1