1 nlormat ie ve opdracht aan mr. D. U, Stikker Demonstratie tegen Paul van Kempen 1ÏÏE Daadvan wijsheid HET ROTTERDAMSCH PAROOL Instructie spreekt van kabinet dat vertrouwen van parlement geniet jyid#£jialfj aar tegen gebr. Etë ViÉcler Amerikanen wensen China niet langer te ontzien Zware tegenaanvallen van Chinese troepen Maarschalk Maimerheim overleden Orkestleden verlaten podium voorde uitvoering murtH«a«H zandzuigkoningen hebben géén dag Dez en geen uur le lang gezeten Ir Vos bereid bestuurder te Twee stoomschepen midden op zee gezonken Dén Bosch krijgt nieuw atation Austin: VN mogen kernkwestie niet omzeilen" ItaDaans vliegtuig neergestort 13 doden Montgomery en Juin bij Eisenhowers staf Pléven vertrokken naar Washington lie Jaargang, no, 24 Red., en Adm, lange Haven 141, Schladam Tel- 69300 Abonn,pr!js:.per week 0.40 par kwartaal 5.15; losse nummers./0.09 Opgericht door.de Stichting wHet Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 29 Jaituar! 19.51' w Uitgave N V. D® Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier;- Amsterdanjsche Bank te Rotterdam* Directeur: B.' de Vrieaf; Hooidredacteur; W. B. F. Schaper y (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Vanmorgen in alle vroegte is officieel van de z^de van het Kabinet van de Koningin medegedeeld, dat Hare Majesteit aan mr. D i rkU. Stikker, de opdracht heeft verstrekt informatorisch de mogelijkheden te onderzoeken van de vorming van een Kabinet, dat het vertrouwen heeft van het parlement ch Haar daaromtrent rapport uit te brengen. De eerste conclusie, welke daaruit moet word en getrokken, is dat de besprekingen met fninister-president Drces én met de geestelijke vader van het oude Kabinet, mr. Van Schaik, wélke gericht schenen op de vraag, of een reconstructie van het oude Kabinet gezonde moge lijkheden tot oplossing van de crisis inhield, slechts onbevredigende aspecten hebben geopend. Nadat dit was komen vast tc staan heeft de Koningin Zaterdag nog de voorzitter van de Eer ste Kamer, mr Kranenburg, ontvangen. Dit bezoek werd.Zondagmiddag gevolgd door een be zoek van mr Stikker aan het palcis Soestdijk. Hoewel mr Stikker reeds vóór vieren in Den Haag terugkeerde, werd door Soestdük slechts hekend gemaakt; dat de liberale politicus was ontvangen. Eerst tegen acht uur 's avonds schijnt het besluit te zijn gevallen, dat mr Stikker met deze opdracht zou worden belast Daaruit moet wel wórden afgeleid, dat hij alvorens liaar te aanvaarden, eerst nog enig overleg heeft gepleegd, dat blijkbaar telefonisch is gevoerd. LAUSANNE; Finse ma'ar- scha I kManner li eimi/ou d-presi de n t van Finland, 'is hier in de leeftijd van. 83 jaar ovcrieden. Dinsdag of Woensdag ^i,:fbet :stbffeiykv over schot pervliegtuig.Maar Finland worden ►ovèfgebradiU-./ i. De eerste- die door mr Stikker, na ontvangst van "zijn opdracht, ■werd ontvangen was de katholieke minister van Economisclie Zaken; prof-- Van den Brink, 'die zich vanmorgen reeds om kwart over negen aan mr Stikkers ambtswo ning aan ;Plcin 1813 vervoegde. La ter in de1 morgen bezocht mr Stik ker gedurende een half uur- de ochtendvergadering van-de minis terraad, welke hij echter lang voor het einde daarvan verliet. Op het eerste gèzicht-. had deze antwikJve- ïing 'wel een. yerrasséhel karakter. Vooral.- omdat- in regeringskringen de .ganse Zondag hardnekkig werd bevestigd, dat liet zwaartepunt, nog- steeds ,lag bij de ministers v. Schaik eh Drees.. vi* ,Om /zich/ een idee te - kunnen, vormen; van wat. thans gebeurt is. hei goed in het oog tc houden, dat in VVD-kringen met de grootst mogelijke kiem wordt verzekerd, dat men zich daar niet verant woordelijk gevoelt vcor de kabi netscrisis. 'Met zoveel klem wordt dit in die kring- verzekerd, dat meu er wel uit moet afleiden, dat mr Oud dit standpuntook heeft" ingenomen, toen hij als fractie-leider door- de Koning-:n werd gehoord. Het liberale standpunt is,- dat de yv\kr)irfitactit«'vj.'cjis4aan —heeft"- -met- Ti et 'opzeagèn van het vertrouwen in het kabinet, maar dat de Kamer 2ich niet aan haar zijde heeft ge steld. In liberale kring legt ir.cn de verantwoordelijkheid anders uit. Men ziet drie verantwoordelijken. Ten eerste gaat de verantwoorde lijkheid voor de crisis voor ëeti deel'uit naar mr. Stikker; die om eeh verworpen motie aftrad. Ook dat had nog geen kabinetscrisis*' be hoeven in te houden. De verant woordelijkheid daarvoor laadde het kabinetop eigen schouders, door uit Stikkers heengaan consequenties te', trekken, welke er uit de motie .zei-- ve niet getrokken behoefden 'te worden. In laatste instantie echter schrijven de liberalen de. verant woordelijkheid voor de crisis toe aan. de K.V.P., wier fractië-lëidër in de Tweede Kamer een zodanige conceptie had over de vier party én- basis/van. dit niet zuiver .parlemen taire .kabinet." dat het feitelijk prof. Rornme „zou zijn geweest,, die het kabinet nu een dier zuilen 'was ingestort —- verplicht heeft heen te gaan. u' ■->/-* Uit al deze argumenten blijkt wel, dat mr. Oud weinig animo had voor een aan hem te verlenen opdracht. Van K-V/P.zijdewerd. op die' wen selijkheid niettemin met zeer veel aandrang gewezen. Dé vraag is thans of de informa tieve opdracht aan mr. Stikker die. nog tóng "niet in de - rol van for mateur verkeert;zó moet;worden uitgelegd, dat deze de door Oud- xeeds. hij voorbaat afgewezenfor matie-opdracht-als V.VJ).-lid toch op zijn schouders -heeft gekregen. In dit geval zou- hettoch een pov ging .zijn, .de mogelijkheden van de _y.V,Dj te onderzoeken; Een andere mogelijkheid' zou zijn, te. onderzoeken, of een extra-parle mentair kabinet-van sterke mannen op dit ogenblik kansen zou hebben. Deze laatste 'mogelijkheid is hier vooral socialistisché" kringen on-' gunstig.ontvangen..Eén- vooraa n- staand, socialistwees er 'ons op. dat een eerste "eis - is, .dat eerst gezocht. wordt; naar de mogelijkheid van -een regering op'ba?is van steun der parlementaire partijen. Een kabinet van sterke, mannen moge als een panacee voor alle.mogelijke kwalen worden gezien, het brengt ons af van ric normale democratische ver- houding. Er schijnt,, aldus deze zegsman, voor het ogenblik: nog. geenenkele reden om te twijfelen aan dc mo gelijkheid van zulk een parlemen tair kabinet. Deze .redenering ves- Tist er echter de-aandacht op, dat inderdaad deze mogelijkheid van een parlementair kabinet op zo breed..mogelijke basis. -- dat zowel; aahkatholieke als aan: /'socialistische zijde gewenst "wordt geacht 'nog allerminst, behoorlijk is onderzocht. Niet aan tc nemen is. dat eeu ver tegenwoordiger van een der klein ste' partijen zulk een: kabinet zou kunnen vormen- Als zodanig is de opdracht aan mr. Stikker dus - niet tc zien. Zou dit stadium dan worden overgeslagen? Die vraag moet wel haast ontkennend worden beant woord.- Blijft dan. niet de waar schijnlijkheid, dat mr. Stikker het door Oud geweigerde vooronder zoek moet uitvoeren, dat naar ka tholieke wéns vooraf zou moeten g?an aan een opdracht aan eon katholieke formateur? Een kans loze opdracht in dit geval, alleen om de lucht te zuiveren. Eerst rP" in* 1"»i p;ir'e- mentair kabinet te vormen wel licht. Een katholieke poging naar men wel moet aannemen. En het is b»! deze ovcrwegingc dat zich dc naam van prof. Romme steeds maar weer naar voren dringt. De naam v\. van wie men zegt, dat hii alleen dan oen poging zou VI- len doen. als hij 85% kans van sla- Eren" zóu hebben. Ai móet worden j gezegd/ dat ook dé-naam? van- oud- 1 minister Steenbergen in dit ver- i band'1 nog wel eens wordt genoemd, j- De naam .van Homme schijnt voor i het ogenblik echter belangrijker en j het was dan ook aller minst een verrassing,., dat' pm: 11:45/uur van morgen, prof.Rornme zelf mét mi-; nisterie van Buitenlandse Zaken, waar 'mr. Stikker zijp./, onderzoek vasté vorm' begon'te. 'geven.,'betrad,}- j./(Van onze'correspondent) //;.•,'.-• AMSTERDAM.—Het Concertgebouworkest liceft zich. Zondagmiddag in een"niet geheel, maar toch nagenoeg gevulde grote. Concertgcbouw- jzaal gedwongen gezien het podiiim te verlaten toen een nit het hart wellende,demonstratie was ontstaan nadat Paul van Kempen voor het orkest had_ plaatsgenomen om Verdi's Kequicm te dirigeren. E11 toen I drie; kwartier later, na een periode van besprekingen lussen orkest en bestuur, yan de N.V. Het Concertgebouw,werd meegedeeld dat het concert niet kou doorgaan omdat, zoals werd gezegd, „enkele leden van „het/orkest"; weigerden tespelén, was het ..einde gekomen aan een reeks van gebeurtenissen, die Zaterdagavond tijdens het Buitengewoon Con cert waren begonnen en door veten met nauwelijks bedwongen ontroe- rmg zijp óndergaan. Dat „enkele ledenr van het orkest" was overigens wel wat aan de, optimistische kant uitgedrukt, want een eenvoudig re kensommetje leert dat wanneer van een orkest van ongeveer 55- man Plus muius vijftien musici wél wensen te blijven, er toch altijd nóg zestig zijn die weigeren. enkele minuten, nadat vice-admi- raal N. A. Kost van Tonningen, chef van het Militaire Httis van de Ko ningin, de informateur had .veria-, ten, - MADRID Het: dorpje Busdongo in de Spaanse provincie Elon is Zondag door een 'lawine getroffen. Zes personen'kwamen om het leven en twee anderen Werden ernstig ge wond doordat, twee huizen onder de sneeuwmassa's bezweken. UITVERKO CUTTi MAAR Hét begin van deze ontwikkeling Zondagmiddag i was de op- ï^rivan Paul van Kempen, die -om half drie behalve door ap plaus en een opstaandtoonkunst-' ?°r,werd ontvangen met een pit de zaan komende uitroep: Wee met yan Kempen! Dit luidde een indrukwekkende demonstratie in,: die bestond uit luid applaus,'hoe rageroep, "gefluit en .geknal van klapperpjstolen. In énkele, ogen- blikken was een zo oorverdovend en massaal lawaai ontstaan, dót het vóór 't duidelijk reeds uiterst nerveuze orkest volstrekt onmoge lijk was op te treden. Het koos op een 15-tal musici na, de en:g mo gelijke weg en 'verdween onder luid applaus van het podium. Twee orkestleden vielen Hauw tengevolge der emoties. Aan deze emotionele Zondag middag was een nog geladener Zaterdagavond vooraf gegaan, die om kwart over acht inzette \.iuet de luide/knal van. een klapper- pistooL././"-. Na het tweed deel. van Vérdi's. Dodenmis een.zeer/harde knal en het luidruchtig vallen: van een. lessenaar. De musici worden zicht baar nerveus. Dan staat eendame: op, die. schreeuwt: „Herr Vori Kempen, zuriick in die Heimat!"' Boven, op de balcons, „vooral in. de. buurt van de blauwe zaal, is de onrustnietminder.Om 8.45- uur gaat eensklaps het licht uit.,. Na enige tijd maakt traangas het'een aantal bezoekers onmogelijk të blijven zitten. DEN, HAAG,,Aan mr. A.'Boni- bachif op zijn verzoek ohder dank betuiging ontslag verleend als'rlid, van- de Hoge Raad. IXUiUIUI scïMass- AKN'HEiU De officier van justitie heeft tégen de beide gebroeders De Vilder, directeuren van de Amsterdamse Ballast Maatschappij, ben* jaar ëh zes maanden gevangenisstraf met aftrek geëist. Hjj achtte, de uitspraak' van het Haagse Gerechtshof allerminst gelukkig. De feiten zijn voor een goed deel bedolven geraakt under juridische verweermiddelen. Het staat, volgens spr. vast, dat de door de A.BAI. aangelegde vliegvelden gebruikt j werden voor oorlogsvluchten. Wat het advies van dr Hirschfeld betreft, mr De y a lie was van oor deel. dat er juridisch en militair- j technisch heel wat op aan te mer-1 ken Viel. Hy meende dan.: ook. dat j;dezo internationale 'zandzuigkonin gen- (die acht maanden/in bewaring rijn. geweest) geen dag en geen uur te lang hebben gezeten". De verdediger./'rhr GiltayVeth, beriep zich., op het advies van dr Hirschfeld: Onder de gegeven om standigheden kon volgens hem niet anders worden gehandeld dan als de directie van/de A.B.M, heeft gé- daan: En dit geschiedde aller minst uit winstbejag of uit. sym pathie met de vijand. Hij vroeg ont slag van rechtsvervolging. .Ook mr Saldtnonson.vroeg;voor zijn cliënt, de' 72-jarigë ir Doedes, tegen wie dé officier 10.000 boete had geëist, ontslag van rechtsvervolging. Uit spraak 3 Februari. AMSTERDAM. Uitvoerige discussies in de Partijraad van de Kv/d.A. hebben ertoe geleid, dat ir H, Vos. overeenkomstig het^"air gemeen -verlangen,: zich bereid ver klaarde zijn zëtel' in het-phrtijbe- stuur te blijven bezetten en een candidatuur te aanvaarden voor bet op en .19 Februari in de Rivièrahal te Rotterdam te, houden congres nieuw te kiezen partijbe stuur.' jy'/- De bespreking van de bntóïagne- 'ming van- mr Van der Goes van Naters als voorzitter der Tweede Kamerfractie gaf de Partijraad aanleiding, hém eenstemmig;"uit te nodigen rijn. Kamerzetel tq blijven bezetten. Een Frans officier flinks) in pe- sprek met de Algerijnse sergeant Achmed of Brik vlak na de.oni- snappnip van deze laatste uit ge vangenschap bij de communisten in het. Noorden van Viefrnom. - Achmèd's machinegeweer had ge weigerd, toen toerd hijkrijgsge vangen gemaakt, Achmed sloeg een Vietminhs ,bexuaker .met zijn-., machinegeweer op het hoofd, daardoor werdhet weer schot- - klaar en Achmed kon 'zich een weg banen naar de eigen linies. Bemanningen gered LONDEN. In de Atlantische Oceaan zijn Zondag twee vracht schepen gezonken, het 7300 ton me tende Britse vrachtschip „Castle- dore", en de 9700 ton metende Pa namese tanker „Janks". De beman ning van de „Castledore" is gered door de vissersboot ,.Le Picorre" uit La Roebelle, nadat een poging om het zinkend schip op sleeptouw te nemen moest worden opgegeven. Om de bemanning van de „Jan- ko" tc redden hebben op een ruwë zee drie Engelse en twee Noorse schepen heldhaftige pogingen ge daan. De Panamese tanker „Ca- preïla" heeft/het eerste succes ge had. doordat hij 15 leden dér be manning, langs een- lijn in veilig heid bracht; Het Noorse schip' „Ve nus? reddé 7, man, yan wie een is overleden. Later werdén nog 17 schepelingen, van hét achterschip der in tweeën .gebroken: „Janko" gehaald,--/" ;///■•>//- ...- UTRECHT. - Er is thans over eenstemming a» reikt tussen 's-Her- togenbosch er. de Nederlandse Spoor wegen over een nieuw te bouwen station."-Het oude station, dat ge- durende de jongste oorlog aanzien*.' lijke schade-leed, zal dus niet wor den herbouwd. LAKE SUCCESS;-,Hj- De optimisten, die venvacht hadden, dat'Zaterdag in dc politieke commissie der V.N., de beslissing zou vallen over hét Ame rikaanse voorstel, hebben ongelyk gekregen. En dat 15 niet te wijten aan dc hevige sneeuwval in New Vork, waardoor de vergadering anderhalf uur te Iaat begon. Ook zonder die sneeuwval zou cr van een beslissing nog geen sprake zyn geweest, omdat verschillende voorstellen hun definitieve vorm nog nlct bereikt hebben. Er is een wijziging aangekondigd. In de naar. Chinees.patroon samengestelde resolutie der twaalf landen, w'asrbfy OA. gebruik gemaakt zal wórden van do Canadese suggesties. intussen heeft Austin, de Ameri kaanse gedelegeerde, Zaterdag het volgende gezegd: „Wij moeten ons eerlijk afvragen, bf .de Verenigde Naties ten opzichte van China nog-langer., in de positie van een verzoeker moeten blijven, Naar Amerikaanse mening hébbe.h de V/N, reeds te lang gewacht met- hef noemen van de aanvaller. Wij zijn tegeneen - verder optreden van ;de V.N., v dat de kernkwestie om-, zeilt". Volgens Austin gaat het omtwee kardinale punten: &l.Zijn: dé Verenigde Naties in staat een /moreel oordeel uit té/spfé:, ■kén dat in overeenslemmihg is met de duidelijke feitén? 'Z' Zijn de ...Verenigde Naties .in staat maatregelen te formuleren voor een collectief optreden, .geba seerd öp; deze feiten en de morele, uitspraak? De wereld, aldus Austin, wacht met 'ingehouden; adem..ophet ant woord. v Het persbureau „Exchange Tele graph" meldt tc Londen' berichten te hebben ontvangen, volgens welke dè delegatie van India te Lake Success er van verwittigd zou zijn, dat com munistisch China elke vredesonder handeling zou afwijzen,indlén de Amerikaanse resolutic» /die commu nistisch China ais aanvaller veroor deelt, door de V.N. zou worden aan; genomen.V:- X? ROME. Bij Tarquinia, 80 km. ten N.tV.van Rome, /is een vier motorig Italiaans vliegtuig/: neerge stort. /Dertien personen kwamen daarbij óm; hat -leven en/vler werdrn gewond;: 'Volgons" ooggetuigen is het' vliegtuig 'door de bliksem getroffen.' Onder de doden bc.vinden zich zeven Engelsen en het vier maanden oude ochtertje'van een' Amerikaans echt paar; Beide ouders zijn;in een zie- kenhuis opgenomen.' f WASHINGTON. De chef van de Amerikaanse iegërvoorlicittihgs-. diénst heeft „persberichten, uit Londen" DVe.r de aanstelling van veldmaarschalk Montgomery en de Franse, generaal Juin bij cfe staf van'het oppercommando van Eisen hower. bevestigd. 'Mor.tgomety zal benoemd wordeh tpt plaatsvervftn - gend-opperbevelhebber ën generaal Jüln, tot -.bevelhebber van het cen trale Europese commando. VL1SSINGEN. Het Noorse vrachtschip de „Inger Marië",„ dat in zinkende toestand -Vlfgsingeh was binnengebracht,- is door de sleep boot',.De Schelde" en het'bergings vaartuig „Meermin" naar Antwer pen gesleept, waar het zal worden gerepareerd. BERLIJN - T>rFraokfort aan dc Oder.hebben Polen en-Oost-Duits-; land de overeenkomst getekend, waarin de Oder-Neisselinie de defi nitieve grens wordt. Demonstratiestegen het optre den van Paul van Kempen in het Amstèrdanise Concertgebouw hebben het de leden van het Concertgebouworkest Zondag middag onmogelijkgemaakt Verdi's „Requiem" ten gehore: te brengen. Voordat de .uitvoering, begon verliet het 'merendeel' het podium cn het .gebotluh dat zwaar door de politie irerd be- loanfct. PARIJS Premier .Pléven is Zaterdag te middernacht per vlieg tuig naar Washuagton vertrokken. Hij was vergezeld door Parodi, se cretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Alphand; de Franse vertegenwoordiger in de raad van plaatsvervangers der. mi nisters van Buitenlandse Zakenen Generaal Juin, inspecteur-generaal van de Franse strijdkrachten. HAMBURG Dc mogelykbéid wordt overwogen van een interna tionale lening yan 300 millioen dol-' !ar ter leniging/van de nood onder de, vluchtelingen uit Oost-Du its land. IX/TeT een wat ruime uitleg van de - parlementaire - geb* tike- ljjkliedvn kau men ce aan rar ótik- - ker gegeven opdracht tot kabinets formatie binr.en. het kader van de traditie krijgen. Mrn kan immers betogen, dat bet dc WD was die de crisis teweeg bracht en dat mr Stikker van de WD de stichter eu de belangrijkste exponent is. Men kan er zelfs aan toevoegen.^ dat wel iswaar mr Oud de kat ce bel heeft aangebonden, maar dat het mr Stikker was.' die. in theorie, de vrij heid had aan de tegen hem gerich te "motie al dsn niet politieke con sequenties te verbinden, u-eshalve hij. door.het wèl te doen. de cri sis „veroorzaakt" heeft en dus aan gewezen is om een opdracht tot for matie te krijgen. Belangrijk zijn* al deze overwegingen echter mét "Wij voor ons blijven geloven, dat ;er minder redenering nodig was voor het. brengen van een opdracht aan mr Oud binnen het kader.der par lementaire gebruiken, dan men be hoeft om de thans aanvaarde oplos- sine te „verklaren". Nochtans is dc verklaring van /de opdracht veeL minder belangrijk dan de opdracht zelf; rV-, Die opdracht kan dat /hartgtvarl 'de polsingen van mr Stikker a£ -— kabinet leiden,-waarmee hejj gedferidi Nigtó'jaagt 'ons grötèK vrees aan, dan de mogelijkheid, dat uit de crisis van vandaag méér in- plaats van minder verdeeldheid voortvloeien zou, zich openbarend in het optreden van een of ander ..zakenkabinet", dat op de basis van. eer paar punter» een poging tot re geren gaat ondernemen. Nederland verkeert het moet nog maar eens duidelijk wórden gezégd/y-' in -een/ za ernstige noodtoestand, dat in we zen alleen een nationaal kabinet op de breedst mogelijke basis die nood zou kunnen tegemoet treden. Dè voornaamste elementenvan dier/ nood liggen, buiten dc sfeer van de partij-verdeeldheid- 7tT zijn,', ten eerste./tiet geheel ontbreken van een .aanvaard bare landsverdediging of zelfs 'ma.ér- van een plan tot het opbouwen daarvan/ Jarenlang beeft de gene-: rale staf plannen gemaakt, jaarlijks/ .is één milliai^i gulden aan de .de fensie - opgegaan,, maar wij hebben./ nog altijd practisch nietó. Dat iscén clement van noodtoestand in eërt. tijd vol dreiging, dat niémand,-. Uit/ de weg kan gaan en /dat voor alle" partijen, met uitzondering van die der communisten ëvpo zwaar weegt. Daar: is. ten tweede, de financiële toestand des lands. De enorme driilc die defensie, import voor voedings doeleinden en vervulling van soci ale verlangens op de schatkist heeft uitgeoefend doét ons staar», vooreen gapende kloof van ern milliard gul den in onze betalingsbalans. Dat-, is een tweede element van noodtoe stand, waarvan de ernst door /geen politicus kan worden ontkend cix dat ligt-buiten de sfeer dér partij- verdeeldheden. Daar Is. ten derde, iti samenhang métvorige' punt, de dreiging der naaste toekomst,/ waarin Nederland geen Marshall- benen meer hebben zal om/ op te staan en waarin, het zelf zijn natio nale productie zal hebben op 'ta voeren tot een. peil,datzoyclde gigantische defensie-uitgaven als het op 'n minimum-welvaartspeil hand haven van zijn bevolking zal mbc- ten financieren. Ook'dat is eeri: ëlé-, ment vnn een noodtoestand, .diettie-: .r mand ontkennen kart en' dat, al weer. ligt bulten dc sfeer van hét partijkakreel; Elke' opvangj'cg,' van. die noodtoestand vergt zware, offers Zie verder;pag: 7 TOKIO. Chinese communisti sche tfocpqn hebben Zondag de zWaarste tegenaanval Ingezet sinds het/„beperkte offensief: van j het Amerikaanse achtste 1 leger vUf da gen geleden in het gebied van Soe- Won cn Seoel begon. Reeds in de na-jhl vanZaterdag op Zondag dtohgen dè Chluer.cn de linies dér V-N* birmen, ztf legden tflUoen op de/,wegen;;: wierpen- Avegvcrspërrlh- gen op étir zonden patrouilles Soe- won binnen. Manschappen van "hèl achtate leger hebben tanks Ingezet om de wegversperringen op té rui* men. Volgens een. woordvoerder van. hét achtste;leger blüktUiteén rapport; /dat' tussen de Westelijke frofttlinJ e dér,.. V/N.-strijdmachtèn de Han 60.000 Chinezen rijn/samen- getrókkéii) ji' In :hetligëb^dv .va'n-./Iiit- «jon .vielep de Chinezqn op kleinere schaal (Turken aa,n., .V. 4 De strijdkrachten van de VN. hebben, deler» van het tweede Noord-Kor.caanRC legercorps .^fge-, snede» én omsingeld. Het twééde legercorps béstaatuit* vijf kléine; divisies 'die zich /tón Zuiden van dè front lijn bevinden. Generaal Mac ..Arttiur hééft - zich Zon dag pöy vliegtu jgnaar Soewoh begeven en;/één,/ bezoek gebracht aan/het front,-, dat iefc jnëyr'dari -2j>' km ven Seoel ligt, 'i1airt 9 toseti Weinig tVerandering t Weersverwachting geldig van I Maandagavond tot-Dinsdag- Overwegend droog: enzwnar' bewolkt - met", enkele/plaétaëlR^> kè - opklaringen1 en/ tiler en daar misL - Matigewind,: hoofdaéke-". Tyk tussen /Noord en./ ■Noord-; f Oost. Weinig verandering in- ri, temperatiu r, <m vm yi* n ju

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1