m SCHI E KAMTf E!<E NIMG EM 1 C D JA [Nier overwinningen en tweemaal gelijkspel Nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen W' W 67570 Succes korfbalt cn verliest DE A VONT UB EN VAN KAPITEIN ROB Advocaat treedt uit de orde Niéuw licht in donkere Marconistraat Is Yrachtgoederënloods aan Westzeedijk SCHIEDAM f^gMONOPOLE NOODLANDING IN DE MIST VRIJ BENEDEN enBOVENHUIS Gouden Dameshorloge Koeriersters - Ê-.' 2 Maandag 29 Januari 1951 SCHIEDAMS LA GER VOETBAL f (Van onze voetbalmedewerker) Ome verwachting dat het-.wet-eens-zon kunnen gebeuren dat een volledig voetbalprogramma werd afgewerkt, Is, voor wat de Schiedam- *v: lagere clubs betreft, in zoverre bewaarheid geworden, dat slechts de wedstrijd Marttnltl—Woerden moest worden afgelast. De overige wed- strtfden leverden voor Schiedam vrü gunstige resultaten op. Zo bleef Excelsior *20 ongeslagen: behaalde DR.Z. haar tweede overwinning: bedwong Ursus het ongeslagen Wilhelmus, zjj het dan door een gelijk spel; bleven DJ1.S en ..Schiedam" door overwinningen in de afd. Rot- c?ani voor de bovenste plaats en deelden stadgenoten ;x-en O.V. broederlijk de punten. Het had moeilijk beter kunnen 'x "f v. w DRZGeluksvogels 21 AdyertèKttë; ff.'ftf.) DRZ verrichtte goed werk door Geluksvogels met lege handen naar Dordrecht terug te laten we ren. Het was een wedstrijd waar in de rood-wïtten, vooral voor de rust. voortdurend in het offensier waren. Het eerste Schiedamse doel- punt ontstond na een kwartier, toen Suisse een voorzet van Köne- mann wist te benutten. Niet lang daarna kanjer de Kol- meijex het tweede doelpunt uit eert vrije schop Jn t Geluksvogelsnest. met welke stand de rust kwam. Na de rust wogen de partijen vrijwel tegen elkaar op, totdat in het laatste kwartier de Dordtena- ren alles op alles zetten om alsnog een -gelijk spel te forceren. Het enige tegenpunt werd 8 min. voor "bet einde geboren, toen de Geluks vogels-rechtshalf met een uitste- kónd schot de Neeff wist te passe- Advertentie (LM') Kiav»aa*5-wuiH* cwjl-L: AUTORIJSCHOOL WALDO (Van onze korfbalmedewerker) Eindelijk is er sinds begin No vember dan een korfbalwedstrijd gespeeld, waarbij een. Schiedams twaalftal as betrokken. Maar het is - een ontmoeting geworden, die de dames en heren van Succes I dat was de „gelukkige" ploeg v naar we veronderstellen, liefst zo spoedig mogelijk zullen vergeten. Men trok met een drietal invals ters naar Deo Haag. waar door het niet spelen van Achilles 1, een op volle sterkte samengesteld reserve tweede twaalftal- stond te wachten. Bovendien was deze ploeg mihder- onvoorbereid dan de blauwwitter». - omdat de Hagenaars oen aanmer- - kelrife kortere rostpoze hebben ge had en zelfs de laatste 14 dagen de gelegenheid hebben gekregen zich weer in de - competitiesfeer in .te leven. Bet is een volkomen debla- de voor de Successers geworden. Voor zover ons bekend, heeft het t eerste twaalftal de 'gróótste "rieder- laag te slikken gekregen, die ooit in het büua 14-jarig bestaan van de vereniging, moest'worden geno teerd. Met niet minder dan 151 zegevierden de tegenstanders. Reeds bij rust was de stand 60, welke even na de hervatting door H. Bons op 6-—1 wérd gebracht. Voorwaar een zwarte dag voor de blauwwiften. - Alle overiae wedstrijden moes- ten wederom door terreinkeuring worden afgelast. Eindelijk weer speelt DWS handbal Na lang wachten is ook de hand bal vereniring DWS eindelijk weer eens binden de lijnen getreden. De eerste wedstrijd werd voor de he ren be^*'d veen succes: rii verlo- ren met 10—4 van Hellas. Hef niet trainen van vele scelers gedurende de rustperiode maakte nu, dat on ze stadgenoten zowel in techniek .als uitbcudingsvermogen verre te kort schoten. De Hellenen waren heel wat beter voorbereid. Zij be- heersten het spelbeeld vólkernen en - konden de score regelmatig opvoe- ren. Het eerste dames-elftal bracht -het er tegen' Wik heel wat beter af. Met 15 bleef dit elftal de Haag- se. meisjes de baas, zodat zij voor lopig de eerste plaats op de rang- düst bljiven bezetten. De DWS- d'.mes speelden een goede produc tieve wedstrijd. Van de aanvang af zetten zij zich volkomen in voor dc 'overwinning. Het was zeker nodig, want ook Wjk speelde met alle striidlust waarover het beschikte. -Annie van Diik. maakte vier doel punten. terwijl Aat van Scbaik v/eer uit een fraaie ren het vijfde doelpunt voor haar rekening nam. PASSAGE „Gisteren werd ik vermoorcT' Een misschien oorspronkelijk, maar. wei zeer bizar gegeven is ver werkt io de film „Gisteren werd-ik vermoord". Een Amerikaans za- kenman wordt om het simpele feit dat hij eens een koopacte opmaakte voor de Overdracht v'an een partij l/L.-iridiunxj doof een stelletje louche figuren .gezocht..-Zander, dat hij er >^v.,erg ifi heeft; krijgtriiij een dodelijk gif; ir> ziin drank'gemengd. Met de f^'-Hvetcnschap dat' hij hoogstens nog .^«ebïweeK te levèn heeft dokters- '.^'aontferzoek- heeft dit inmiddels uit- gewefen gaat de man op zoek Ï-.& tjiaair - zijn -moordenaars. Na vee) spanning, waarbij van de toescbou- .'wsx een flinke dosis, nuchterheid -wordt gevraagd, -'krijgt hij het Spoor tpakken en weet d? dader fejóri'-v'-vatv/riio eigen moord nog neer te; Poltiie-mazieii in llp^veé^^ffthet'-SChi pd arose F oljlie- seren, Even werd het nog gevaar lijk voor het. Schiedamse doel, maar tot scoren kwamen de be zoekers toch niet meer- Excelsior '20—Delft 61 Deze wedstrijd is een gemakke lijke overwinning voor de zwart- witten geworden. Delft maakt een zeer zwakke' indruk en het gevolg was, dat de Excelsior-ploeg eigen lijk, niet eens tot volle krachtsont plooiing kon komen. In de eerste IQ min. ■wisten beide partijen reeds eenmaal te scoren. Bosman deed dat voor Excelsior en de Delft-rechtsbinnen voor zijn club. Daarna domineerde het Excelsior- spel over alle linie's. Vervolgens zórgde Dries er voor door het ma ken van twee doelpunten,, dat de rust met 31 kon ingaan- De eer ste uit een wegens hands toege kende strafschop en de tweede door een ver hoog schot. In de tweede helft maakte Broe- re .er met een keurige kopbal eerst 4—1 van om even daarna, na goed veldspel, het vijfde doelpunt te scoren. Eerst toen Dries met een zeer hard schot het halve dozijn had vol gemaakt, geloofden onze stadgenoten het wel. anders zou 'n debacle voor Delft lang niet denk beeldig zijn geweest. Ursus-Wilhelmus 0-0 Het had nogal wat voeten ih de aarde, voordat deze wedstrijd een aanvang kon nemen. Scheidsrech ter Brouwer had nl. verstek laten gaan, waardoor eerst voor een plaatsvervanger moest worden ge zorgd. Eindelijk, was in de persoon van de heer Swaneveld de man gevonden, dié de arbitrage óp zich wilde, nemen, waardoor eerst te drie uur met de wedstrijd kon gorden begonnen. Het verloop daarvan is spoedig, verteld. Het. mét flinke voorsprong aan de kóp' vanvde' 4e klf B prij kende Wilhelmus was nJ. sterk genoeg om Ursusde gehele wed strijd :.in de verdediging, te dringen- De Ursus-verdedigïng was er; evenwel, uitstekénd in, zodat de wedstrijd eindigde -in een bril In de AFD. ROTTERDAM; ein digde de plaatselijke ontmoeting SFC—OV in een gelijk' spel .3—--3. Bij de rust stonden de OV-ers met 31 voor. Eerst 5 min. voor het einde wist v. Buitenen v5»r SFC uit een strafschop de gelijkmaker in-het OV-net te-jagen- De wedstrijd AVO—DHS werd een overwinning voor de geel zwarten met het kleinstmogeltfke verschil 0—1. Reeds na 8 min. spelen scoorde de kortgeleden in de DHS-gelederen teruggekeerde linksbinnen Meerts met een prima schot het enige doelpunt van de wedstrijd. DHS was verder 'steeds ih de meerderheid. Een monster-overwinning be haalde „Schiedam" m haar uit wedstrijd tegen Hurricanes. De wedstrijd werd n.l. door onze stad genoten met 81 gewonnen. ArDATH VUvgUü^.i Beters VixgUvLa ACHNDA Wat men m o e t wet e n Apothekers-nach (dienst: „Rembrandt", Rembrandtlaan 5. Bellen bü ongeval; G.G. en G.D. Tuinlaan 80, Telefoon 59290. Clubhuis Oxigeorgan. Jengd. Doeie-Gebouw: S— ll jarigen: Maandag en Vrij dag 1517.30 u: Woensdag ,14-30 —16.30 uur.'' v ƒ-. 12—14.jarigen: Maandag, Woens dag en Vrijdag 18.45-^20.15 uur;' Dinsdag 18.45—20 uur én Zater dag 19—20.15 uur. 15-jangen en ouderen: Maandag. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20.3022 uur; Dinsdag 20.15-- 21.30 uur. Donderdags gesloten.. Tontel: j; ;-j 1 Februari. Passage-theater, 8 uur; Kunstkring. Amst. 'Toneel met „De Getemde Feeks". F11 m s': Passage. Da. 2 en 8 u.: Gisteren werd ik vermoord (18 jr.);: Monopole. Da. 2. .7, 9-u., Za. en Zo. 3, 5, 7. 9 uur: Apachenrose (14 jr.). B jj e e n k o re s t e n 30 Januari; Aula Sted. Museum, 8 uur: Pro Jnventute. Spreekster mej. mr J1 C. Hudig. 30 JanuarL Irene,. 8 uur; Con tactavond Pers.ver. G.T-B. Opv. van „Onder één dak''.. 1197. Slechts enkele minuten later davereu de kanonnen van de ..Helhond!". Gelukkig, de mannen van Peer hebben de bedoeling goed begrepen. Het tweede schot; raak en de muren van de on deraardse gevangenis trillen.' Nog - vier. vijf schoten én. het ijzeren tralievenster is tn stuk ken- geschoten Peer en Pablo kunnen nu naar buiten zwemmen. Net op tijd. want lang zouden ze hét in deze kelder niet hebben uitgehou den. :Peer: ziet nog, dat van de „Heihondt" een boot gestreken wordt: om hen op té pikken, maar .tegelijkertijd gaan de schepen anker op delen! en zetten' zèiL/Ja,' het is; nu; zaak vlug te haa- d**i 17: DE WRAAK VA:\ DE ZWARTE TOVENAAR Verkrijgbaar bij cmze agenten en. bezorgers en bu onze admlnistraUe.- Lange Haven' Is verschenen. Een nieuwe avonturenreeks van KAPITEIN f}OB. Pry» la et, 141. Schiedam. - HBSS blijft tbuis nog v ongeslagen Ook na de wedstrijd tegen, R-A.S. heeft H^-S.S. het ongeslagen thuis- record 'tveten te handhaven. .Met 4—2 wonnen, de Schiedammers na eén goede en spannende wedstrijd. De ruststand was 1O voor HH.S.S. Na 1—1 verkregen de Oranjehem den weer een 2-~l voorsprong, wel ke door aanvoerder Poort tot 31 vergroot werd. Dé spanning werd groter toen R.A.S; 3—2 scoorde, doch toen 5 minuten voor tijd een vier de H3.S.S.-doelpunt viel, was strijd beslist. :dc de ESPERANTO AGENDA Mardo-Begincursus' o.l.v.; kdo Vries, Poortugaalschestr. 21 R Merkredo-Klubvespero. Tuinlaan 5C Volksgebouw Gramatikjo. La 7 an de feb okazos jarkunveno. vènu cinj. La proksimah mer- kredvcsspéronje 7.35 parolos v. Haren'antaü .la. V.AR.A. mikrofono pri la jubileo. Naar Wij vernemen is mr J. H. C. K.. die "vorige week op last van de Officier van Justitie in arrest werd gesteld wegens het verduiste ren van gelden, uit de Orde van Advocaten getreden. De door hem gepleegde verduisteringr zou in to taal een bedrag van ongeveer 17 duizend gulden belopen. Bestuur Noletstichting gewijzigd ah W'eM gewr Inplaats van 'éft Ti'.' Hl'ïK Geerdes, aan wie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eer- vol ontslag' werd .verleend, is als geneesheer-directeur van de Dr., -Nöletstïchting benoemd-dr A. L. J: Kunze. tot dusver voorzitter, van de SJt- Vereniging voor ziekenverple ging;' De voorzittersplaats van deze vereniging zal nu worden ingeno men door mr A. F. A. van -Vclzen. Het schijnt in de -bedoeling van dr.- Kunze te liggen om een deel van zijn tegenwoordige huispraktijk te blijven waarnemen. Burgerlij ke Stand GBOREN: Johanna E. M_ d- v. A. Over de Vest en J. E.'C. M. Ver- does: Peter A.. z. v. J—H. Seij en C- M. Collé; Hendrika C. M.. d. v. H, Waard en H. Verkade; Adrianus F., r. v. J. F. A. M. C. Boonekamp. en M, Buhler; Theodorus C.,- z. v. G. E. van Heuven en G. Schoonheden; Bernard F -A., z. v, J. G. Kruit wagen en D. H. M. Th, Hofstee: Cornells A;., z, v. C. A. v. d. Smit en G» Corbet. Hcugelen bij Van Welle De Alfer hield, dé eerate wedstrijd voor het" Paasconcourr, waarvoor !n 4 series zal worden gevist. Het re sultaat van de eerst: serie in' de Nieuwe Haven bij- Van vNelle was niét bijzonder groot. Er werden .-in totaal 31maatvissen gevangen. Dc uitslag luidde; 1. A. Burggraaf met 5 stuks 282 gram; 2. J; Zagwijn met 4 stuks 280 gram- 3. W, Verhaeren met 5 stuks 264 gram; .4. D. Ver steeg met 4 stuks 220 gréro; 5. J. C- Cristen met 3 stuks 213 gram: 6. W. Sommer met 3 stuks 181gram; 7. A. Brand mét 3 stuks 132 gram; 8. F. de Jong met 1 stuks .68 gram.; K. Cristen met 1 stuks 45 gram; 10. G de Nijs. met .1 stuks .44. gram. Advertentie ft.M.j 't VOORNTJE" IN ACTIE ',,'t Voorntje"' hield éeh wedstrijd tegen de D.H.V. ,,'t Wanty" welke door 't Voorntje werd gewonnen. .»'t Voorntje" corps 1893 gram,,/t Wanty" .1154. DDe persoonlijke prij zen werden gewonnen door: 1.G- Vermeer; 2. J. .Lupker; 3. J. Klaas- se; 4, P. deJong Sr; 5. A.Klaasse; 6. .H. Lupker; 7. T. Groenewoud; S- C. Dubbeldam; 9. J. Brand: 10 H. v. Vliet- 11; H. Gouka: 12. L. Lup ker; 13, B. van Teil; 14. F. Voogd; 15. F. Lupker; 16. B. de Hertog 17. P. Lens;. 18. R. -de Jager; 19. C. Ver- weij. Het was een prettige en span nende wedstrijd. mMMMm nog legen ouéa lage prijzen „..^30.310 lfr> Wilt ",V«r r?a L "e,. v((Uoh k .S7S0 ojjctriB 153.739. 7 33.. 7^°a Honderden Vitrage - WeefrfflfLoper Tapijt tegen haU* prljj een bar voor de vreemde proevers zou zyn te ver- g. binden, kammen een eigen, en een stedelijk belang;., die- s nen."Wellicht, dat de -. ge- 1 meente aan een ;dérgehjk; plan zóu kunnen roeewer- .1 kén door;.éen van de gigan- ten op deJNroordvest,v die. f zonder ,wiekèn-,eén blamage vóórons schoonheidsgevoel Vreemdelingenverkeer gevels te - ontdekken in het leerd, voor het," stedelijke ?hlt kunnen, wanneef we de «uze verantwoordelijk- straatbeelden. de impone- doel dienen te verplaatsen schouders er gezamenlijk heid - t.o.v. da historie bete- fpR wordt hard gewerkt rende molens op de vesten opdat deze getrokken wordt onder zetten. We zullen dan kenen,' weer te laten res- )fJs om. in de komende mogen zeker niet worden uit de zakelijke sfeer, .waar-j. niet- alleen bemerken, dat er taüreren'. Bly ft tenslotte nog maand de oprichtin^sbijeen- vergeten. in het allerminst thuishoort, met. wat. er uit.het verleden «e. 'npgeüjKheid om de vier Jcomst te hemden voor een Het is echter allemaal 'overbleef, hos veel is te objecten Jn volle werkzaam- ptaatselijke V.V.V, Een co- niet voldoende om blijvend Maar wat dan? doen, maar ook, dat; er nog heid te laten zien;;; mité van voorbereiding een naam te. verwerven op v düizend-en-één mogelijkhe- mo#»V #Hf nnlr wordt samengesteld. De di- het gebied van het vreem- De moeilijkheid voor «en den zijn1 cn nieuwe aan- uiuvl uit uu»; 'recteur'. van- dé proz-mcieie delingenverkeer. We zullen V.V.V. om léven int de, brou^ trékkingspuntcn te creëren. - En laten we - naast dè V.V.V. in Zuid-Holland, mn: al deze „dode" trekpleisters werij te krijgen „zal zich pit laatste zou niefc- .-alleen, -histori'fche' puntén vooral R; H Woltjer, za! het nut weer levend moeten maken niet tot één enkel object ^uit het oogpunt van vreem- aandacht eaan schenken aan van een plaatselijke V.V.V evenals we de enige levende beperken TeyeeD:.rijn we., deJingenbezoek,. maar ook de tad vfn vandaag, waar- belichten. De sectie V.V.V. bron,waaraan de vreemde- vertrouwd geraakt., met de, yoprv Schiedam als woon- jn We tach pok rioe v)el het zal, naar wij hopen, niet de ling zich vaak met wat te- gedachte, dat het allemaalafad rijke .vruchten kunnen Cen-^en ander hebben te minste vrucht zijn, ontbload veel welbehagen laaft de zo' moeilijk -;noè:-anders-kan ,afwerpen.; r Vbieden. Schiedam is één aan de boom van .De Schie- productie van het gedistil- dan het nu gaat. Toch zal Wanneer we het weer le- werkstad. Welnu, waarom staat** h^e&gmsP ivT"het b'{i93ti:éeRj{Bwuioaamuiia:aiimEBnfffflimatmwuBiian'iBBi-TOrasi^unni,ii!3ai3saifliaiüéi«ö!caMJigiLr'Ji:njrh A6?0 maken van het ver- .dan niet dit karakter, ook nieuwste gemeenschapsblad. j VLAAKDINGEN Zaterdagmiddag was het in Vlaar- dingen een drukie van bolar.g en het was oen van de weinige keren, dat de sirenes van de brandweer auto's geen onheil voorspelden. War.l dat geloei van die stoet auto's betekende deze keer alleen, dat de brandweer bezig was te verhuizen van de garage aan de Boslaan naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Ho daan. En het was niet alleen de brandweer, war.t ook dc zieken- dienst en dc verkeerspolitie 'zullen voorlopig gast- zijn van' de brand weer. De burgemeester sprak een woord van dank .tot hen, die het mogelijk hadden gemaakt,,1 dat de garage Jreeds deze dag in gebruik genömef) kon worden en -hij richtte zich/ hierbij jn het bijzondertot de architectJac.yvd d.' Vlist-.; Vlaardin- gen heeft kunnen.-zien.-''welk een kostbaar huisraad zij: bezit en rnet welk een.'zorg de brandweer hier mee-, omgaat, zó-zei de burgemees ter. De wolken aan- de -internatio nale hemel pakken zich samen, al dus de burgemeester, .en'ih. Neder land is een organisatie in opbouw tot bescherming van de burgerbe volking- In verband c. hiermee zal straks een beroep op de burgerbe- volking Wordon gedaan. De burge- meerier -, dacht-hierbij - aan verster- kirig^van de brandweer én réserve- politie: De spreker bracht voorts dank aan de. E.V.A.G., :..die haar ga- Maar trat is er allemaal wel niet achter verscholen. Een Schiedamse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, dat mil nfeüalleen zeggen een organisatie uit de grond stampen, die in staat zaL bla ken service te verltnen, wanneer iemand van ons met uacanlie gaat, maar dat zal bouenal rijn een" lichaam, loaarin al die acties morden ontplooid, welke ar op. pe- richc zijn, de facetten van het stedelijk leven, waarvoor de buitenstaander, ^de vreemdeling, belangstelen-B kan hebben, naar voren te halen eit te belichten op een tüifie, die verantwoord is in ieder opzicht. Zo is het nu Wanneer dé doorsnee-Rot- terdammer de vraag wordt gesteld wat 'er m rijn stad zoal te bekijken valt, a <ii zal 'steevast op de eerste plaats komen het Zakkendragers huisje, en als men heel at tent is ih-die dingen, wordt er misschien ook nog" de ,,Grote Kerk bij genoemd. Mócht een dergelijke 'Vra gensteller hierdoor zo geani-: meerd worden, dat hjj zich spoorslags naar hier begééxh dan kan. het bijna -niet. an- ders,--of,: rij n - teleurstelling mott- wel. groot-rijn. Met drentelen fond het vierkante "gèbonwtje èn het wandcJOïj rónd' dè - Grote Kerk bdèlt: Niet riicen' th- het oafle, maar ooit in het nieuwe Schiedam mtai de vreémdeling nlefc,; zuHen schooiUjeid van de stad «lenen te roeken om taak te. wachten om het aan de Lange Havenzyn Natiiürliiic we hébben nog «Je yreemtieilnf attent op te maken., „We hebben hier, zo weinig product, waaraan Schiedam Dinsdagavond de leden van dé luisterrijke 'havens, waar d*1 -opv-aïRV 1», h«t klaaglied,-d*t'mea' haar naam verbond, naar dé-, C.H.U..:.taj een; hoofdzake- Hh-i» dpi»! waxmeer het -over, de MHtrtkktlIJkhtii van- Schiedam, tut. vóren te brénven Met het Jïik om er te luisteren naar mm.;het.welvareadste _aeei Het ls he4,irt:j,let. plaatjevan .de ih?ujc van-.het Dr®?6®n:S-5 vané dc 4;bfandendo stad meawe st. jacobnaxthtils Iaat one, «He er zo vaak zonder meer rtögfln femg-kiö^ vindeó; ^lanite trekken, weer een» bewhaama gtian, Ea hoeveel van rijn^ Oóg'^Vaak ^héel* fraaie zulke plekjes zouden er wel niet zijn? ifiisi^.Sacimfe^eariui Wocring na:-«cveru :fafl^'dezè'-ayónd;;iyéh adrdlngse - Ton celgezel leden als een van de eerste, speciaal belicht, zo moge- punteh van hét werkpro-- lijk met behulp van éxcur- gramma van de V.V.V. zien, sies naar de bedrijven, wel- dan zouden we hier zeker, ke zich' daarvoor* lenen, niet mee willen bedoelen, Met' de Vacantieweek dat wordt teruggegrepen op zorgdeai;: we dat - tenminste het _opwekken" van een tien doodse'zomerdagen in Oud-Scmedótm. waann Schiedam, verkeerden in da- kunstmatig leven wordt ge- gen van jolijt .voor jong en blazen. We zouden er noch oud Ze zullen zekér blijven het vreemdeUngenverkeer, weerkeren. Maar of het vol- noch de eigen stad n dienst doende is? De „Polyantha" mee bewijzen. Liever zocke kreeg door de oorlogsom- men het in het conserveren standigheden een ontijdig cn toegankelijk maken van einde, doch was er lang ge- riie plekken, waar do ge- n0Cg 0m te laten zien waar- schiedcnis van de stad zich toe Schiedam in staat was. verbindt met het heden. Lr Waarom ook hier niet weer schijnen reeds plannen, te iets dergelijks gepoogd? bestaan, die in deze rich- warmeer we ernst willen ring gaan. voor het-Zakken- maken met de V.V.V. en dragershuisjc Wie de Grote meer leven in de stad wil- 7<Jrf uF. symbool van }en wekken. dan zullen'we do Schiedamse gemeenschap „k gelegenheid, die zich van buiten net. zal er voordbet. dienen aan te pak. cok binnen willen toeven, ken. Nogmaals, wanneer we Waarom dit met mogelijk onzc schouders gezamenlijk gemaakt. Een deskundige onder dit werk zetten, moet begeleiding kan dc rond- zeker slsgcn: gang nog slechts verhogen. Verder: Gooi open de toren- Onder één dak deur en laat oen ieder ge nieten van het panorama Morgenavond houdt dc daar boven var. de St. Jans- personeelsvereniging van de toTen. Een vlot geschreven Gemeentelijke Technische gids van Schiedam Is nodig Bedrijven een contactavcnd om de belangstellende jn dc grote zaal van ..Irene", vreemdeling al die bijzon- De tonelisten uit deze groep dere piekjes aan to wijzen, -zal „Onder één dak".-van die cep speurtocht ook door Johan Fabricius fop. de plan- onze stad zo interessant en r ken brengen, onvergetelijk kunnen, ma- ken. - V:'"-; r:: CH.ÜÓ by een Voor degedistilleerd-In- -7' '::y: dustrie ligt een prachtige In bet Geref. Jeugdhuis inrichtfng. van een; oude wat" de'heer F. Goudswaard, mouterij, een branderij en ..uit - Rotterdam te vertellen een distilleerderij, waaraan heeft over het communisme. Over eert maand; Proefboringen naar olie in Overschie Ih het verlengde van de' Doen- kade onderOverschie. staat 'al eni- 'gemaanderi de boortoren Cvan de Ned.Asardölie "Mij',wa arpver wij destijds uitvoerig hébben bericht. Naar wy thans vernemen, hoopt mén begin Maart met de boringen te kunnen: beginnen. rage aan de gemeente zolang had afgestaan. Kiema droeg de burge meester de garage over aan de goe de zorgen van de heer Groeneveld, commandant van de brandweer. ALS DE KLOK. WAARSCHUWT In de zaai Harmonie bracht. OVU Zaterdag een geslaagde opvoering van ..Als de klok waarschuwt Het is een mysterie in drie bedrij ven van R. cn C. H. Fccnstra. waar in de vrolijke noot niet ontbreekt. ROTTERDAM De N.V. Spoorwegbouw- is be gonnen met de bouwvan een nieuwe vrachtgoederen loods aan de Westzeedijk. De loods .zal•'wor den opgetrokken op het spoorweg emplacement "schuin tegenóver St. Job. Men hoopt in 1952 de bouw te hebben voltooid. - r Kort gedmg. óvër vulpennen-octrooi De president- van deHaagse;recht- bank mr A. Kühn zou -hedenmorgen uitspraak doen in het kort geding in dc zaak van de „Compania. Uru- guaza de Fomento IndustralS.A." te Montevideo tegen de firma Van der Horst uit Den Haag. Zoals bekend, had de eerste firrr.a de tweede gedaagd, ómdat deze door het in de handel brengen van een soort vulpen inbreuk op haar octrooi zou hebben gemaakt. Mr Kühn deelde mede. dat, alvorens een definitieve beslissing zou wor den genomen, de rechtbank advies aan de Octrooiraaa had gevraagd mot het verzoek dit advies 26 Fe bruari ter griffie te deponeren. Dinsdag 30 Januari t/m Donderdag 1 Februari 2 HOOFDFILMS WAEVER BROTHERS in een. humoristische sensatie. DE 3 MUSKETIERS VAN HET WESTEN IN DE GEVANGENEN VAN MESQUITE romantische avonturen. Toegang 14 jaar. Te koop van eigenaar met tuin op Zaid in nette straat. Ruime -hypotheek aanwezig. Brieven No. S 713 bureau van .dit blad. VERLOREN 23 DECEMBER (gedachtenis). Tegen goede beloning terug te bezorgen M. MAK; Graaf Florisstraat 72, Schiedam. ADVERTEER REGELMATIG Meubelbeurs-nieuws. Door grote aankoop van' Meubel-" stoffen kunnen -wij-: Voort'l blijven - gaan; clubstellenerri'" huiskamers in de oude kwa liteiten-en prijzen te leve ren. Wacht echter ,niet. ta4: lang met kopen en gaat ty- dig naar „Dë.'Meubelbeurs",ij; Lange Haveft'. 95, filiaal" Gröenelaan,lQ0rv KAPLAARZEN^ Zo juist, ontvangen óalle maten zwart en briiinjHa'ëst U. Bé'- perkte vóöftaad;Schoén- mag. „Excelaor"Dam 27-35 tel. 66874. l .-■■■ - Te koop jongenspak .enger.'. veer- 16 jaar. Ro'^rd.dijk 236B,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2