Goed spel uitzon dering bij Feijenoord-NOAD Vole wijekers en SVV delen na boeiende tempo-slag moe Schiedammers - heler pqsitiespel - maakten' echter één combinatie te veel Tournooi wereldtitel weltergewiekt Onprettig slot met incidenten Jeugdwedstrijd in Utrecht Maandag 29 Januari 1951 Voor het -eerst zal Nederlandwaaruit de laatste jaren de grote gaan meedoen aan de zenuwslo- kampioenen voortkomen, peilde istrijd am de Europese titel Dezelfde lof is nog niet hele- kunslrijden .van 2 tot 4 Febru- maal van toepassing op Lidia ari op de kunstijsbaan van Zurich. "Stoppelman en Rietje van ErkeL De commissie kunötrijden van de Erv zij zullen er ongetwijfeld van KN.S.B, heeft deze grote stap overtuigd zijn dat zij nog veel dürven zetten nu zij veelbeloven- hebben te leren.' Rietje van Erkel de rijdsters heeft in Lidia Stop- moge daarbij dan bedenken dat pelman en Rietje van Erkel, in straffe concentratie in de eerste een rijder met aanleg. Paul En* plaats Onontbeerlijk is. Hieraan gelfriet. Helaas heeft laatstge- ontbreekt nog wel. iets. Een goed noemde wegens studieredenen voorbeeld voor haar in dit op moeten besluiten niet naar Zurich zicht is de Engelse Jeannete Alt- Ie gaan. hetgeen - weg, die als fa-' deze eerste uit- voriete voor Zü- veel minder be- fu* ik A<l JJ schouwd. Kort langrijk heeft ge- voor 't optreden maakt. Immers, TySTrnl spreekt zij nau- EngelMet is on- 1.JF f UI tfjlyf welijks met ie- getwijfeld de bes- mand en wuift te van de drie en zeker niet naar zöu het voordeel hebben dat hij fotografen onder het rijden... in Zwitserland veel minder con- Als derde Nederlandse deel- currentie zou ondervinden dan de neemster is alsnog toegevoegd dames. Er hebben zich nl. tien Yvonne Ruts, die voor eigen re- heren voor de Europese titel ge- kening naar- Zwitserland gaat. meld en niet minder dan drie en Het lijkt ons aanvechtbaar dat twintig dames. Bovendien ligt bet iemand op eigen Verzoek (als- internationale peil bij deheren nog) aan een dergeijjk belangrijk naar verhouding lager dan bij de to urn ooi kan deelnemen, vrouwelijke gegadigden, zodat Wij moeten niet venvachten dat Engelfriet wel eens voor een zeer onze deelneemsters zich in 7. >1 eervolle plaats zou hebben kun- rich in de voorste gelederen z. - nen zorgen. Hierin worden wij len schaven. Weten zij zich ecu des te meer gesterkt na zijn op- plaats in de middelmoot te ver treden op Woensdag jl. op de overen dan mogen wij al dubbel Hokij. Het.gaat hem allemaal vrij en dwars tevreden zijn. De weg gemakkelijk af en als wij ons niet naar de Europese titel is nu een- vergissen trekt hij sterk naar de maal lang en moeilijk, moderne. Amerikaanse school. Ks. de vloeiende combinatie niet meer vindén. Het werd na 23 minuten door Van Langenberg inderdaad eert doelpunt, toen hij ongehinderd op één pass van Lussenburg kon door lopen. Dit laadde de Rotterdammers met nieuwe energie en onafgebroken relden de aanvallen op Veenhuizcn ar. Resultaat: een stuk of vier hoek schoppen cn een hevig gevecht kv liet doelgebied, waarbij de bal tot driemaal toe door een verdediger op de lijn werd gestuit. Maar Xerxes wilde een doelpunt en vier minuten voor tijd kwam dit tot stand uit een i vrije schop, die Coenraads en Cam- meraat gezamenlijk met succes af werkten (22). Met deze stand was Xerxes tevreden, msar het verzuim de de weg naar Mühring af te gren delen. Het resultaat van NAC's laat ste aanval is u bekend. (Van onze sportcorrespondcnt) - AMSTERDAM» Zondac. ln de aantrekkelijke tempo-slag aan het Mosveld, waar De Volewyckers en SW er sterk naar streefden elkaar; do adem weg tc spelen, is men op 2—2. blüven staan, eett resultaat, dat in dérücn prikkelende minuten voor de rust met knappe doelpunten bUecn werd geschoten. Daarna, in de tweede helft, worstelden Amsterdammers en Schiedammers verbeten om de beslissende winst, die echter niet kwatrL SW, dat door beter positiespel het eerste .half uur vaker met de bal ma noeuvreerde en door Van Meerwük (na vijf minuien i, linksbuiten Van Lith (na een kwartier» en rechtsbuiten Van Pelt (na vjjf-cn-twintig mi nuten) doelman Hagenaars de gelegenheid bood zijn kwaliteiten te be vestigen. maakt toch evenwel de fout te dikwijls één combinatie te veel te maken. De Volcwyckcrs deed het anders, weging op acht meter van Hage- zocht het meer in de lancc pass, naars maakte. Zijn sc.tot bracht de die de achlerspejers Corvclcyn en Volcwvckers-doelman in volte ler.g- Stecnbevgen verwarde en na 32 mi-' te naar .de rechter-bovenhoek, maar r.uten mei tastbaar succes. Want uit' "Hagenaars armen waren juist' enke een afgeslagen SW-asnval bereikte ie centimeters te kort., öc bal de linksbinnen Struvcr, die' Het gevoel voor de gorde richting con sirakke pass naar de snel star- bleek wéér vijf minuten later ook tende Klaver gaf. Van Schijndel, rechtsbinnen De Ruytcr te bezitten, vaak aanvallend, -vas er op dat mo- die de pass van Van der Muts in r.-.ont niet. Klaver schoof tussen de hoogst moeilijke positie tot ccn Schiedamsc schterspelcrs door cn hoogst volwaardig doelpunt ver- zag alleen eer» ontzette doelman hief <2-1 v. Van de Poel op zich afkomen. Die Dc treffers-serie besloot Kóne- ontweck hij lachend met ccn zuiver man éér. minuut voor de rust met schot il-Ch. de tweede gelijkmaker. Ook. van Maar drie minuten later was het dichtbij nu. van gehalte en goed al l—l. toen de bewegelijke Köne- voorbereid door spil Van Schijn- mnrj de bal van De Bruyn had ont- del (2—2). vangen en ccn geslaagde schijnbe- In één lange worsteling hebben De Volcwyckcrs cn SW elkaar na de rust afgemat, waarbij nu echter de aanvallen meestal niet verder liepen dan dc 16-m,eterlijn. Klaver. Van der Ruit' cn V3n der Muts vroegen bij de Amsterdammers nog al eens om aandacht en by de Schiedammers vooral Köncrr.an en 1 Dc Bruin Met drie hoekschoppen in dc laatste minuten kwam SW nog het dichtst bij de beslissing. Maar 2—2 bleef het. NEW YORK. De international Boxing Club is voornemens een tournooi op touw te zetten óm het wereIdkampioenschap weltergcwicht indien Ray Robinson* houder van de titel in deze klasse, zijn wed strijd tegen, Jake lav Motta om .het wereldkampioenschap middenge wicht zou winnen. In dat geval zou Robinson n.l. afstand moeten doen van de weltertitel- Kid^Gavilan; Fusarï. Bratton.Gra- T ham én wellicht nog enkele andere VoelDttJ. 111 Italië welters, zouden voor het tournooi: in aanmerking Komen. ROME. r- De uitslagen van de 1 Zondag gespeelde voetbalwedstrij- FESCIA. Tijdens een coinpeti- dén in de competitie om het kam- tievoetbalwedstrijd in de Italiaanse pioenschap van .alië luiden: Na- ;plaats Pescia kwaïn: een 18-jarige pels—Atalanta"0Q; Como—Interna- voetballer .in botsing met een. van zionale'.|3-—1Pro PatriaLuccua de doelpalen. Hij liep daarbij ,'een- 2—2;-Tiirija-r-Florence-1—1; Triest schedel fractuur op en overleed en- Juvcr.tus 2—2; BoJocnaNova na kele minuten nadat men hem van 10; PalermoRome 3—0; Genua het void had gedragen. Udir.a 11.~ Het eerste half uur was vol schone bcloftèn. De noga! sterk gewijzigde ploeg van de thuisclub bewoog zich zo soepel en gemakkelijk- over het veld, dat de Br eden aars slechts met moeite staande, konden blijven. Met steun van eèn ijverige middenlinie en zelfs van aanvoerder rechtsachter Koers verraste, de voorhoede met 'vlotte-.combinaties tot diep in. het strafschopgebied. .De met veel zelf vertrouwen ges; arte verdediging van NAC werd herhaaldelijk uit po sitie gespeeld en het wachten was slechts op een striemend schot, dat doelman Veer.hjizer. kansloos zou slaan. Het b'.eef uit. Het binnentrio gunde elkaar de eer en liet de ene kans na de anders glippen. De druk hield aan. maar het te ver opdrin gen van dc Rotterdamse verdedigers, schonk de snelvoetige gasten ge legenheid voor gevaarlijke uitvallen met lange passes tn de ruimte. Links buiten Groos drong tot dicht bij doelman Mühring door en zijn harde schuiver veroorzaakte een voor Xer xes onplezierige verwarring. De kundige Kcers loste dc moeilijkbe den op en stuwde zijn voorhoede weer ten aanval. Het ging dartel ge noeg. maar alle listige manoeuvres bleven door gebr?k aan durf om een schot ic iosscn onvruchtbaar. •Na 20 minuten vond Beun toch eindelyk de tijd gekomen om een gladde center van linkshalf H. vjn Tóórn af te ronden. De iat trilde seconden lang doer het bonkende schot, dat hij losliet. Een voortref felijke combinatie lussen Beun en II. Rijshouwer. besloten met eer. lage voorzet, stelde even later Dame in de gelegenheid een doelpunt te rr.a- j ken. Hij faalde op slechts cnkeie meters afstand en het rollertje ging voor opeu doel langs de paal. Als een schicht Tenslotte was het Cammeraah die J als een schicht op een door Koers De Italiaanse profclnb Juvenilis uit Turyti heeft onlangs uogai ccn dure aankoop gedaan. De Deen se internationaal Hansen werd ge ëngageerd voor de kapitale som van neven tip tnillioen lire. Nu is men 4n de Italiaanse pref voetbalwereld wel ergens aan gewend geraakt. maar over de aankoop ran deze buitenlandse speler met ZJtlke dnre henen werd toch' toeV- even het hoofd geschud. Gerechtvaardigd aU men bedenkt dat.. Juventus in het vorige seizoen fofaöl tachtig mil- lioen lire binnen kreeg. Natuurlijk strookt een en ander niet met elkaar. Vermeld kan ech ter worden dat de automobielfa briek Fiat Juventits sterk financieel «teitnC. Toch denkt Juventus er over een ander buitenlandsespeler, deAr gentijn Martino te' verkopen. Op deze speler heeft nL Boca Juniors Club uit Buenos Aires een bod ge daan .van 23.000 dollar.. Ttpee leiders van Tsjechische voetbalclubs ztS* veroordeeld tot resp. tweë eri drie maanden gevan genisstraf, ómdat zij de. reglemen ten' voor ouersciiryvingen ra», spe- lers hebben overschreden. Een Tsjèchtsch blad schreef in dit ver band dat transfers van spelers im moreel zijn en er toe bijdragen de sportidealcu ie bederven. Hét betrof, hier een geval waarbij een- club. uit Noord-Bohemen een speler van eenle klas club uit Praag een aanbod had gedaan van 75.000 Kronen en een auto. Bij een wedstrijd tussen Lou'es- toft en Newmarketin Engeland, deelde.da scheidsrechter .een-straf-' 'schop utt. Viermaal moest de pe nalty worden over genomen want telkens maakte een der spelers een overtreding. De doelman tiet zich aoor jiit alles niet van stjit sticfc brengen. Toen eindelijk bij de vijf de- maal' alles goed ging, redde dc doelverdediger. Tijdens een Engelse wedstrijd iu Clacton on Sea geschiedde iets der- peïyks." De 'sdieidsr 'echter kende een der clubs een strafschop toe, doch was eerst nadat ae schap vijf maal Was genomen tevreden. De scheids rechter ivas nl. steeds 'van mening dat de doelverdediger niet stil had gestaan; Dezehad reeds twee scho ten welen te houden. Toen; de straf schop voor de vijfde maal moest trorde» overgenomen was dé kee per zó. nerueus en hij durfde nauwelijks zijri ogen te verdraaien -r- dat her schot d»herróépeltjh in de touwen vrrdween. De schelds- Techter was-tevreden, de doelman Zo bracht NAC's linksbinnen Bruyninckx vijf minuten voor de riist uit een voorzet ran rechts de stand op 1—1. DEN HAAG. Woensdag 31 Januari wordt te Utrecht ccn selec tie wedstrijd gespeeld tussen twee jeugdelftallen voor de samenstelling van een voorlopig jeugdelftal voor het FIFA-jeugdtoürnooi. dat .in Maart in Frankrijk wordt gehouden. De samenstellingen van de elftal len luiden: f A: doel: Van Bergen (KW). Achter: Van der Hoek (Fellen- oord) en Van der Hurk (Emdho- vcn». Midden: Wagteveld (Enschede), Brüsselers(AGOVV) en Paule (WFC>. Voor: Hol (Feijenoord)Verhagen (PSV), Blauw (Heerenveen), Mal tha (SVV)en Worp (WVC). B: doel:, Van der Stokken (FSV), Achter. Heilegering (WAVV) en Den Daas (UW). Midder: Augustus (ZW), Van der Brink (RCH) cn Van Lier (PSV). Voor; Smclders (NOAD), De Wit (De Valk). Brom (WA), Van der Kuil (VSV) en Rijnvis (BMT). Reserves zijn: De Graaf (EVC). Van Campen (UW), Grijzcnhout (DWS) ,en,Schuman (PEC), Wereldkampioenschap ALPS D'HUEZ. Zóndag is het .wereldkampioenschaptweepersoons bob '^ëindigd. In het eindklasse ment, bezet Duitsland 1 de eerste plaats met een totaaltijd van 5 min. 11.94 sec voorde vier ritten, Daar na. komen in volgorde: 2. Ver, Sta-- ten I 5 min. 15.03 sec.: 3. Zwitser land 5. 5min., 16.48 sec.t4. Italië 5 "21.51 sec.;'.5. Zwitserland II. 5 min. 22.6 sec.; 6, Duitsland II, 5 min, 25.63 sec-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3