Andersen Europees schaatskampioen na dramatische 10.000 meter Andersen gerechtigd om over te rijden Bekerhouder Arsenal wint met moeite van de derde klasser Northampton Wim v. d. Voort - als grote verrassing - tiveede in eindklas Kee-. Broekman nauwelijks te herkennen Nederlandse zege op 1500 ineter Foto brengt de beslissing r~ „Dat had ik nooit verwacht Nederlaag voor Leeds ondanks ggEÏ?! Itffe behandeling met klierextract .J Botwinnik-Bronstein om wereldtitel Zwaluwen gekozen Radio-Programma Rijnvaart Maandag 29 Januari 1951 (Van een speciale verslaggever) OSLO, Zondagavond. Het is een goede gewoonte dat 'n Europees schaatskampioen- schap des Zondagsmiddags zo tussen vijf en zes uur eindigt. Dan wordt er een volkslied gespeeld, men kijkt naar de vlag die in een tempo van een meter per minuut omhoog wordt getrokken en tienduizenden verlaten vervolgens met een tevreden hart het een óf andere stadion. In Oslo is het dit keer wei iets; anders gegaan. Om precies|te zijn bevond ik mij vanavond om tien minuten over negen op een Louis Seize-bank; op de eerste verdieping van het Grand Hotel in Karl Jo hans Gate en hoorde ik uit een met spiegels behangen zaal naast mij de vrolijke stemmen van blijde mensen, die het glas hieven en dan weer naar de zil veren. messen en vorken grepen om het af scheidsdiner van dit Europees kampioen schap in een beschaafd tempo onder de neus! te laten verdwijnen. Zulk geluiden zijn. irriterend; als men nog enige- uren eenzaam in een hotelkamer moet werken.... en nog steeds niet weet wie er nu eigenlijk Europees kampioen is geworden. Om elf minuten over negen hoorde ik de heer Loeftman, een van de bestuursleden van de Internationale Schaatsenrijders-Unie, .te gen zijn glas tikken. Ik liep de dinerzaal bin nen, zag de heer Loeftman staan en hoorde dat het bestuur van de I.S.U; de, foto nauw keurig had bestudeerd, dat het bestuur tot de conclusie was gekomen dat Hjalraar Ander sen inderdaad verblind moet zijn geweest door het blitzlicht van een fotograaf en daar door gevallen was op de tienduizend meter en tenslotte dat |het voor het bestuur van de I.S.U. een genoegen was om te kunnen mede delen dat Hjalmar Andersen als Europees kampioen 1951 werd beschouwd. Klaas Schenk, de leider van het Nederlandse schaatsenrijdersteam. was slechts een borstbreedte achter dm hetzelfde te doen. En cm kwart over negen liep dan tenslotte een Noors official sprintend, de dineïzaal uit, op weg naar de hall van het,Grand Hotel. Hij ging naar het Eislet-Stadion om een krans te halen. De krans, die daar sinds vijf uur vanmiddag lag te verdorren, omdat het toen nog niet bekend was om wiens schouders hij zou moeten rusten. Op die van de'Nederlandse tuinderszoon, Wim van der Voort,'of om de nek van de Noorse vrachtautochauffeur Hjalmar Andersen. Het werd Andersen. .Dit. was een Europees schaatskampioenschap met een vreemde knoop erin.. Hjalmar Andersen zou, evenals verleden jaar, deze titel veroveren. Allright. Iedereen wist dit. Iedereen nam er bij voorbaat genoegen mee, omdat Andersen een fenomeen is. Als hij tenminste op een paar schaatsen staat. Zondagmiddag om vier uur lagen er tussen Hjalmar Andersen1 en de Europeso titel slechts tien kilometer. Dat is niet zoveel als je gelijk Andersen wereldrecordhouder op de tienduizend meter bent, 3n. En bleef 2, 3 seconden liggen. Toen vocht hij zich overeind, wilde sprintend Van der Voort op afstand honden,* maar hij kon onmogelijk meer in zijn slag" komen. Bij de fi nishlijn remde hij woest af. "Ver dween te midden van £0, 30 Noren. Er werd aan zün linker schaats ge rukt En Van der Voort ging door,.. Hü was ten slotte voor dit Europees Kampioenschap ingeschre ven.: Toen Van der Voort 150 meter van Andersen was weggevlucht ging Anderienlppnïébw de^i baan in» Hij had 45 séconden speling. En 45 seconden betekent voor hem een speling van 400 meter. De geluidscrgie. die op het mo ment van Andersen's nieuwe start van de tribunes kwam, had een fijner gebouwde jongen dan Van der Voort kunnen vellen. Hij was er ongevoelig voor. Vocht door. En per ronde 10, 20. meter verder van Andersen, die met een (nog steeds! verbogen schaats zijn rhyth- me niet meer kon heroveren en zaer moeilijk die schaats op het ijs En}n dit speciale geval was het zeker wel gemakkelijk: voor Ander sen, omdat hij in het tussenklassc- ment na de ,500, 5000 en 1500 meter meer dan twee punten voorsprong" had op- Wim .van der Voort, die op de tweede plaats stond. Hü had desnoods deze 10.000 meter-rit met 40 seconden van Wim van der Voort kunnen verliezen, zonder dat. hij de titer zou moeten afstaan. Om vier uur viel het startschot voor de laatste rit van het Euro- pees kampioenschap, - voor het duel Van der VoortAndersèn. De beste tijd van vorige ritten stond op naam van de jonge Zweed Asplund met 17 min. 30,6 sec. An dersen zou daaronder komen. Slechts door het annonceren van rondetijden onderbroken gramofoon- muziek gaf Bislet een feestelijk ge zicht. Door tienduizenden Noren aangeheven spreekkoren dreven An dersen tenslotte van Van der Voert weg. Na dé. vijfde, zesde ronde. Maar dat wsfe heel gewoon. Ander sen is fenomeen en Van der Voort tot nu toe alleen maar een voortreffelijk" schaatsenrijder. Het fatale licht En toed kwam die tweede bocht van de twaalfde ronde. Het blite- licht van fotografen, dat van de start af "nauwelijks was gaan liggen, sloeg ook in die tweede bocht even de schemer weg. Tien meter verder greep Andcrsens's linker schaats het jjs niet Andersen sloeg neer. Gleed In een tomeloos gebrul van j 30.000 door paniek getroffen Noren j zittend over het ys een sneeuwhoop Van der. Voort (links) en Broek- men voor de sensationele strijd. zette. Vijf ronden verder- greep Van der Voort Andersen. Hij i kwam ai achter - Andersen, bleef naast hem en Andersen (die naar Van der Voort mij later ver telde opeens hulpelocs „Heja Van der Voort" schreeuwde), deze ka pot gereden, mentaal ontredderde Andersen maakte zeer correct ruim te voor Van der Voort, waarbij hij even, in een. blinde seconde, Van der Voort's arm wilde grijpen. Nog drie ronden verder liet An dersen zich plotseling willoos uit glijden, sloeg een- hand tegen zijn hoofd, groette vaag .de tribunes, -gaf het op. Het enige wat Van der Voort tot de finish te doen had was: niet te vallen. Hij slaagde daarin, bewon derend toegejuicht door duizenden Noren» die begrepen dat de nieuwe Europese kampioen in elk geval een groot schaatsenrijder was. -Van der Voort had in totaal 17 minuten 56.5 seconden nodig. Onmiddellijk na zijn finish reed hij naar Andersen toe, troostte hem zo goed hij kon, vertelde hem dat hij, Andersen, tóch de sterkere was en moet intussen (hoewel hij dit ristuurlij k allemaal van harte &iei) toch met; éénoog naardé;!grote krans hebben uitgekeken;4 dieseen Europees kampioen op rijn schou ders moet hebben. Die' krans kwam niet. Er kwam een oöiclële, mede deling. Andersen was.- gevallen doordat hij door het blitzlicht van de fotograaf verblind: was.® En Andersen zou binnen: een uur alleen over de baan gaan, tien duizend meter lang. in een nieuwéspbging om alsnog dat kampioenschap naai zich toe te trekken. Nóg, eens Andersen Een half uur later kwam Ander sen dan voor de laatste maal op de baan,'.-testte' even zijn nieuwe schaatseD;;.trok;zijn jas uit, startte, reed eenzaaih;\zijn tien kilometer on kwam'desondanks met de beste tijd, 17.28.6/. van alle deelnemers. Hij wei*d juichend naar de kleed- kamerittgediragemv Door de Noorse rijder Henry >Wahlen door "Wim van der Voort'. Cr',". - 'V Deze zelfoverwinning van Van Van dëriVoór'tccwas'. de sterkste uit zijn héle carrière, hoewel hij Zon dagmiddag op' de -1500 meter. An dersen zónder, 'n valbad overmees terd.' Het gebeurde m de eerste race van de 1500 meter. Andersen, die Zaterdag' zöWel de 500 als de 5000 meter hsd gewonnen en die aan een derde overwinning voldoende had voor een nieuwe titel, bekende in de kleedkamer, dat hij op de 2500 meter Varx der Voort vreesde. Te recht. Van der Voort is juist op deze afstand .topklasse. Startend in. de buitenbaan zonder een tijdsche ma in het' hoofd, volgde Van der Voort Andersen in deze rit op 3 a 5 meter,"-viel. bij het ingaan van de derde ronde eyen terug, Verloor geen seconde zijn souplesse, kwam bij, dook bezeten van wilskracht de allerlaatste bocht in, Andersen pal voor .zich en kwam naast Ander sen die bocht uit.Naast Andersen, die hem vreesde. Vjjltig meter voor de finish vocht Van der Voort :zich langzaam vau die hinderlijke Anders en vandaan, op de finishlijn had hij anderhalve m. winst. Winst op een wereldkam pioen! Tijden: 2 min, 22,5 en 2 min. 22,7 sec. Het waren de beste tijden van de 1500 meter. Alleen de jonge Noor Aas kwam heel dicht bij hen, met 2 min. 22.B. "Kees Broekman niet (2.26,4). De twee andere Ne derlanders Charisius en De Koning verloren respvan Haugli en Salo- niaa, in"dezelfde wat teleurstellende tijd van 2.31,3. Volgens programma Deze thrilling Zondagmiddag was voorafgegaan door een Zaterdag volgens-programma. Andersen ge bruikte deze Zaterdagmiddag zoals iedereen dat had venvacht. Hij nam voldoende winst, op alle anderen door zowel de 500 meter (in 44.5 sec.) als de 5000 ineter (tn 8,15,6) te winnen. Hij deed het door een voortreffe lijke techniek, die hij met de allure van een artist uitbuitte. Daar was geen overbodigé/teweging bijl geen enkele vërkrampffig.' Hij gleed "In elke race gaaf winnend van start schot tot finish. Wim van der Voort bleef nog het dichtst bij hem met 45.4 op de 500 meter en. met 8.28.5 op de 5000 meter. En Kees Broekman? Broekman was nauwelijks te herkennen. Hoe wel hij door de Zweed Hedlund op de sprint werd opgejaagd, kwam hij slechts tot 46,6 en op de vijf kilo meter. (zijn sterkste afstand) duwde hij zich zeer moeilijk naar 8.39.8. De Nederlandse debutanten Cha risius en De Koning hielden zich met 46,4 en 46,2 op de 500 meter ANDERSEN Toch Europees kampioen (Van een speciale verslaggever) OSLO, Zondagavond. .In een flonkerende zaal van liet Grand Ho tel heb ik vanavond, als laatste poging om zoveel mogelijk van dit on gewone Europese Kampioenschap te begrijpen, naar Wim van der Voort en Hjalmar Andersen gekeken, die op twee meter afstand van elkaar over een haag van tafelzilver en kristallen glazen elkaar beurteling toe lachten met „May I have a look at yau"-geziehtcn. Dat zat allemaal wel goed. Ook reglementair zat de oplossing van de situatie, ontstaan na de val van Andersen op de 1000 meter, wel goed. De leider van het Neder landse schaatsenr|jdersteam, Klaas Schenk, vertelde me, dat er in het reglement staat, dat iemand opnieuw mag starten, wanneer hij buiten zijn wil tijdens een race werd gehinderd. Volgens Hjalmar Andersen werd tograaf was gepasseerd. Het is dus hij Inderdaad buiten zijn wil ge- liinderd, namelijk door'het Blitz licht van een fotograaf. Men heeft dit. te accepteren. Een afdoend be wijs ontbreekt echter. De betref fende foto, waarop Andersen in de richting van de fotograaf rijdt,:zegt op zichzelf nog niets. Dat het be stuur van -de I.S.U. desondanks, voor een groot deel neem ik aan, op_ deze foto is afgegaan, is te be grijpen. Deze foto maakt immers duidelijk, dat - het Blitzlicht op vlamde, voordat Andersen de fo- best. op de 5000 meter (resp. 9.11 en 9.7,7) kwamen zij hoewel het slechts vier graden vroor teveel tekort. Voor de laatste afstand van dit Europees Kampioenschap wérd er daardoor voor hen geen startschot gelost. Wel voor Kees Broekman, die opeens weer iets van zijn oude glans liet zien en zelfbewust, good glijdend ,met een tijd van 17.41,9 op deze afstand een derde plaats bij- eenreed. VADER v. d. VOORT: (Van onze sportredacteur) Vader v. d. Voort, tuinder in *5 Graoenzunde. teas nop wat ver bouwereerd van het schitterende re sultaat dat zijn zoon Wim tn Oslo had benaald. toen wij even een kort gesprek met hem hadden. De oude heer zat juist aan de radio near de Noorse zenaer te luisteren overwat er nu precies besloten zou worden: zijn zoon Europees kam pioen oj Andersen. ^Andersen krijgt de titel, meneer", zegt de heer v. d. Voort. „Kunt tt het Noors dan verstaan „Ja" lacht de oude v. d. Voort, „ik luister at zo'n drie jaar gere peld naar de Noorse radio, zodat c»t me niet zoveel moeilijkheden meer oplevert. Ifc heb Wfm strafes aan de tele foon gehad. Ja. ■natuurlijk zeer te vreden, ook met een tweede plaats. Hij wist het definitieve besluit toen nog niet, maar hij trindt dat Ander sen de titel toekomt. Wim, vond het jammerdat Andersen gevallen was." Dan vertelt rader v. d. Voort dat hij nooit hnduei*üacht dat.zijn zoon dergelijke prestaties zou leveren. Hij wist natuurlijk -uit Wim's brieven dat hij bijzonder in vorm was, maar dit nee. Van 'der Voort trekt eens aan zyn pijp. .Het is namelijk zo merkwaar dig mei Wïm. soms gaat hij ineens met sprongen onjhoDp en dan blijft hij weer een hele poos op een punt staan. Ja, het ts jammer voor Broekman, maar zo gapt het nu eenmaal in de Vort.. Misachten komt Kees bü de wereldkampioenschappen in Davos tneens sterk naar voren. Neen. uöorioptp komt Wim niet naar huis. Hij paai Dinsdag recht streeks naar Davós ïich voorberei den .-op de wereldkamplöenschap- pen." f Dan wordt er gebeld. De eerste gelukstelegrammen komen in huize v. d. Voort binnen. En niet eens alle van. bekenden. ,Jk kan het nog niet ,goed besef fen". is."'het laatste iaat vader v. d. V*ort zegt aU tvü de eenvoudige tvaning verlaten. Arsenal, houder van de beker, van een plaats in de vijfde ronde, heeft Zaterdag hard moeten vech- Birmingham, dat hard van-stapel ten om op eigen terrein met de liep en het hoge tempo volhield, oneven goal van dc derde klasser leverde een van de fraaiste :pres- Northampton te kunnen winnen, taties van dc dag door met 3-1 dat re- nederlaag in de halve finale in 1946 tegen dezelfde ploeg. Derby won in. dat seizoen nok de eindstrijd- De behandeling met een klier extract. waaraan de spelers van Leeds United sinds een week of Man Chester United na een half uur al met 4-0 voor stond. Verwacht werd, dat het treffen tussen Newcastle en Bolton dc match van de dag zou worden. En inderdaad werden de zestigdui zend toeschouwers niet teleurge steld. Mitchel gaf Newcastle de leiding, vier minuten na de af- De voorhoede van de reds was in de eerste helft een klasse beter dan de verdediging van Nort hampton, maar de doelman van de gasten. Ansell, waa In top vorm, zodat alleen Beg Lewla er in slaagde het net. te vinden. Na de rust wijzigde Northampton zün opstelling, daartoe gedwon gen door een verwonding van hun rpil. De ploeg speelde zonder veel techniek, maar wel met kracht en doortastendheid, wat twee doelpunten opleverde, heide van de voet van de linksbinnen English. Daarmee was het pleit echter niet gewonnen, want ook Arsenal wist te scoren. Doelpun ten van Lewis en Koper brachten de eindstand op 3-2, een vrij schamele zege. Ofschoon het de dag was van de grote ploegen hebben de derde klassers zich toch ook in deze ronde uitstekend .gehouden. Drie clubs wonnen en twee brachten het tot een gelijk spel. Tot nu toe- rijn reeds negen eer ste klassers zeker van .hun. plaats bij de laatste zestien, namelijk Arsenal, Fulham, Huddersfield, Manchester United, Newcastle, - Wolverhampton. Sunderland, Blackpool cn Stoke. Vermoedelijk zal Chelsea de tiende zijn, want het valt moeilijk aan te nemen, dat deze ploeg Woensdag op eigen terrein zal falen tegen het nede rige Exeter, dat Zaterdag twee minuten voor tijd de 1-0 voor sprong van Chelsea te niet deed. De derde klassers, die de vol gende ronde haalden, zijn de hei de clubs uit Bristol cn Norwich, terwjjl Mansfield Town keurig werk deed door het in de uitwed strijd tegen Sheffield United tot een draw te brengen. Bristol City en Norwich sloegen tegenstanders uit hun eigen sfeer, maar de Bris tol Hovers klopten een tweede klsiaser, te weten Luton Town, na dat ze eerst een doelpunt achter hadden gestaan. Birmingham nam revanche De tweede klassers Heten het lelijk liggen en alléén Huil City «a Birmingham City zijn zeker het veel ..sterker geachte Derby Arsenals doelvcrdediger, Ted County té bedwingen. De bczoe- Platt, stompt 'n schot vent Nort- kers namen, na viji minuten al de hampton's linksbuiten het veld leiding door .toedoen van Smith, in. Tweemaal moést hij echter Ofschoon de midvoor van "Derby voor schoten turn de derde klas- na rust gelijk maakte, zorgden sers capituleren weinig te Old Trafford, waar cen opwinding geraakte, dat hon derden supporters het veld op I liepen en de strijd vijf minuten moest onderbroken worden. Boi- ton was hierdoor niet in het minst ontmoedigd en zette de ene aanval na de andere op, met bet gevolg dat de achterstand werd omgezet in een 2-1 voorsprong door goede doelpunten van Moir. Met deze stand ging de rust in. Daarna kwam Jackie Milburn ge weldig op dreef, hü scoorde twee maal en daarmee was Bolton be dwongen. Preston N.E. verliest Preston North End, dat in zijn voorafgaande elf league- en )cker-wedstrüden ongeslagen was gebleven, leed thuis een onver dachte nederlaag tegen Kudders- lield» Het technisch en tactisch mees terschap van speler-manager Haich Carter stelde HulJ in staat in enkele minuten twee maal te scoren tegen Rotherharn, dat ïh vijftien opeenvolgende wedstrij den geen nederlaag had gekend. Voor dè wedstrijden van Zater- Jag bedroeg het totaal aantal toe- ■chouwers ongeveer 700.000. Op 'riighbury waren er 72.000, een naoorlogs record. De recette w«w ie hoogste van de dag, namelijk '8728. V'. '/'X De uitstagen van de bekercompeU- ;e tvierde ronde) tulden: Arseoat—Northampton Town 3—S. (Hackpool—Stockport County 3—1, Bristol City—Brighton and Hove 1—0. Derby County—Birmingham City 1—3, Exeter City—Chelaea 1—1, Hull City—Bothtrham United 2—0. Lu ton Town—Brtatol Hoven 1—2, Manchester United—Leeds United 4—1, MlUwall—Pulham 0—1. Newcastle Unit ed—Bolton Wanderer» 3—2. Newport County—Norwich City 0—2, Preaton North End—Hudderafield 0—2. Shef field United—Mansfield Town 0—0. stoke City—WMtham United 1—0. Sunderland—Southampton 2—0» Wol verhampton Wanderer»—Aston Villa ;3—L-;-:X/..."'ri X. De uitslagen van dé teaguewedstrü- der» luideni ie divlaie; CbaHton AtMe- dxre luiden: ledivisie: Charlton Athlet ic—Llverpbér 1—0: 2e divlaie: Bury— Maachericr City 2—Donea»t«f Hó- ver*— Swante» Town t—0,Queens Park®'Ranger»—Brentfórd 1— 1. mogelijk, dat dit voor Andersen fataal is geworden. Toen ik Van der Voort ia die zaal sprak, was een van de eerste opmerkingen: Andersen js beter dan ik. Dat weten >'y allemaal." Op het officiële resultaat van dit Kampioenschap ging hij niet in. Hij zei o.a. wel: „Ik hoorde plotse ling een enorm gebrul. Ik dacht, natuurlijk; Andersen gaat weer een nieuw wereldrecord rijden, daarom zijn die mensen zo enthousiast. Maar toen zag ik "dat Andersen he lemaal wit van de sneeuw was en daaruit begreep ik. dat hü was ge vallen. Be val zelf heb ik niet ge zien. Och, en daarna heb ik tegen mezelf gezegd: je moet hem probe ren in te halen. Nou. dat heb ik toen maar gedaan. Maar dat gaf achteraf zo weinig." „Hoe was Andersen na die rit?" „Hij vloog me om m'n hals en feliciteerde me. Maar ik heb hem proberen te troosten en hem ge zegd, wat ik van hem dacht, name lijk dat hii en niet ik de sterkste was. Een paar stoelen verder zat Kees Broekman. Kees Broekman zei dat er geen verontschuldiging voor zijn wat teleurstellende prestaties was. Ik gleed dit keer niet zo goed en zoiets kun je niet forceren,maar ik kóm terug." Als dit werkelijk lukt heeft Ne derland voor de komende kam pioenschappen twee zeer sterke xijders, die dit jaar althans Ander sen echter nauwelijks kunnen be dreigen. Want men kan natuurlijk zo'n val van Andersen wei probe ren te benutten cm een Europees kampioenschap te veroveren, maar men moet dan niet vergeten, dat Andersen technisch de beste rijder (er wereld is en dat de opmerking „it's all in the game" niet altijd opgaat. Als Van der Voort in plaats van Andersen Europees kampioen tvas geworden, dan zou dat officieel in de desbetreffende notulen geno teerd zijn. maar een dergelijk kam pioenschap zou enigszins besmet zijn geweest. 4fri'prtpï»rt0 MM.) Dat zuurbranden cp Uw maas kant ga blutten in enkele minuten met één Of twee Bennie».' Laat ie ge woon smetten op dc tong. zonder w»ter of wat ook en di« brandende pün wordt sneller gestild dan te gekomen is. Ieder* Bennie i» apart verpakt en kunt ge ze b(t U steken om dadelijk ITw pijn te biusien. bij iedere voorkomende gelegenheid overal en altijd. Vraag Renntea b(j Uw Apotheker of Drogist. MOSKOU Op 15 Maart zal te Moskou een tweekamp tuwen Bot- w-tnuik en Bronstein beginnen om het wereld-schaakkamploenachap, Er zullen In totaal 24 wedstrijden worden gespeeld. Degene die do» 1 ZVi punt behaalt uit het totaal t aantal gespeelde partijen (24) wordt winnaar; mocht de tweekamp ech ter onbcnlJni eindigen, dan behoudt Botwtnnik de titel. De secondant van Botwinnik 1» Ragoxin, terwijl K onstantlnopolsky als secondant zal fungeren van Bronstein. DEN HAAG. De vólgende «pe- lers zijn voor het elftal van de Zwaluwen uitgenodigd, dat 6 F©~ i bruari tc Gerit tegen de Rode Dui vels speelt: Sam (EVV), Odenthal (Haarlem). Busschers (Engehedé), Kiaassens (VVV), Möhring (En schede), Dijkgraaf (AGOVV), Roó- zen (Haarlem), Snoek (Eindhoven), Van der Wcerd (Wagenlngeoh Kue- neman (HBS), Groene veld (Haar lem). 'Reserve*! Koers (Hengelo), Ba ttels (PSV), Kroon (Teljanoord), Van Beurden (BW). -- Dinsdag - --- HILVERSUM .I,.:4<P m.4^'W :Nws. 7.15 Gram.miiZ. VPHO: TJ50'Dag opening. AVRO: 8.00 Nws;:.845-Gram- muz. 8.45 Idem.1 9.0A Morgenwijding. •S.lBiGramjnuz.,. 930 iWaterstanden. fl.35 ;Graxn.muz. T0.30Voor -de vrouw. 1033 Orgelspel. 10.50 Voor de kleuters.. 11-00 B.V.U.; „Kinderpsychologie": „Spreek- storin'gen uit geestelijke oorzaken Ltlocmheid. heesheid, istotterenl". dóór Drj. Schouten. 11.30Voor de zieken. 12.00 Zang en piano. 1 12.30 Land- ert tuinbouwraededelingen. 12:33 Voor het platteland. 1 12.40 Promenade-orkest. I3C0 Nws. 13.15 AVRO-allerlei. 13.20 financieel weekoverzicht, .-13.30 Pro menadeorkest en solist*. 14.00 Voor d* vrouw. 14J10 Gram.muz. .15-30 "„Onze Amerikaanse buren"- 18.00 Gram,muz. 16.30 Voor rde kinderen. 18-50 .Kinder koor, 17.15 Gram.muz. 17.30 Muziek- etaJage. 18.00- Nws. 18.15 Pianospel. 18.30 R.V.U.: Drs. M. KJaassen: „Nieuw- Guinêa: Wordende wereld: Nteuw-Gui-, nea vandaag". 19.00 Gramofcwnplaten met commentaar. 19.30 „Paris vous parte". 1935 Zuid-Amerikaanse muziek. 19.50 Voor burger en militair. 20.00 >Nws, 20.05 Radioschaakwedstrijd- Ne derland—Noon-^egen. 20.06 Actualitei ten. 20.15: Ge var, progra nun a. 21.15 ..Cijfers", praatje. .21-20 Antwoordman. 21.35 Bel Canto. ,22.00 „Goeden moed", causerie, 22.15 Saxofoonkwartet. 2Z.45 Buitenlands overzicht. 23.00 Nws. 23.15 —24.00 Gram-muz. HILVERSUM H. 298 m- KRO: '7.00 Nws. 7.J5 Ochtendgjinnastiek. 7.30_Gr— muz. 7.45 Morgengebed en liturgische kalender. 8.00 N\VS en weerberichten. 8,15 Symphonette orkest en solisten. 9.00 V.opr de huisvrouw. 9.35 .Lichtba ken". 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gr.» muz. 10.40 Schoolradio, il.00 Voor oe vrouw. 11^0 Schoolradio. 12.00 Angelus. 12.03 Gram.muz. 12.30 Land- en tuin- bouwmededeljngen. 12.33 Gram.muz. .1255 Zonnewijzer. 33.00 Nws en katho liek nieuws. 13.20 Actualiteiten. 13.25 Amusementsorkest. 14.00 Ge var. pro gramma. 14-53 Kamerorkest cn soliste. 15.40 Gramunuz. 16O0 Vpor de zieken- 15.30 Zlekeltlof. 17-00 Voor de jeugd. 17.45 Regeringsuitzending: Prof- Dr. K. A. H, Hidding: „Lectuurvoorziening Tn Indonesië". 18-00 Gramjnuz. 1B.1J Me- tropole orkest. 1848 Sport. .Dis leven" en voor de jongeren. 19,00 aws. 19.15 Actualiteiten. 19^3Pianoduo- 19 38 Gevar. muziek. 19.52 Politiek overzicht. 20.00 Nws. 20.05 Radio-Schaakwedstryd Nederland—Noorwegen. 2006 De ge wone man zegt er 't zijne van. -0.12 ..Messa de Requiem". (20^5—Zl'Jo „Gedemobiiiseerden. ontvangenee» scholing op de Rijks werkplaats vraaggesprek- 21-05—21^0 Gratn-WUZ.) 22,05 Planorecital. 22-45 Av-ondgebed^cm liturgische kalender. 23.00 Nieuws. 23-lo —24.00 Gram.muz. Skymaslers-jubileum in Parkzicht In Parkzicht in bet parfc. dat te genwoordig voor bet publiek alleen, op Zaterdag en Zondag is ge opend. heeft de populaire band van. Pi Scheffer, de „Skymasters" Za terdagavond het vijfjarige bestaan gevierd me.t een daverende muzika le show. Vele oude bekenden de den het weer best, daarnaast speel de. de band vanzelfsprekend de nieuwste schlagers, waaronder «Het Ding", dat- al weken de gemoederen van heel Nederland bezig houdt. Het optreden van de Skymasters is genoegzaam bekend. Daarom hier in vogelvlucht alleen nog maar even de geschiedenis van de1 band: In '46 begonnen met eerste-radio uitzending. Veel succes geboekt met „Sprookje Is uit", gezangen door Annie de Reuver, Tchiou. Tchiou, Money is the root of all évïb ge zongen door Jan Meyer. Divers* radio- cn andere tournee's, in '49— '50 uitwisseling met bands in Enge land. hoogtepunt in "49 optreden op 't Paleis.Soéstdyk bij- 12l4-jari- ge bruiloftsfeest van vorstelijk, paar. vanzelfsprekend hopen Skymasters nog vele tientallen jaren aan hun bestaan vast te knopen. ,De Triomfator' heropend Ter gelegenheid van het feit, dat de heer H. Tuinmar, eigenaar van „De Triomphater", een compag nonschap heeft aangegaan roet de heer M. P. Verschelde, is deze ijs- en patatzaak in de 2de Middelland- straat in d® afgelopen week geheel gerestaureerd. Zo kreeg de pui een moderner aanzien met een boven licht in glas en lood" en werd het interieur opnieuw in frisse, blanke kleuren geverfd. Een nieuwe af zuiginstallatie voor de patatoven completeerde de verandering. Za terdagmiddag werd ,J)e TrSompha- tor" heropende Een schat: van b!oe_ men voor beide firmanten. „Vieux Camarades" in het Colosseum-tbeater Het Rotterdams accordeon-or kest „Vieux Camarades" hééft gistermorgen in een uitverkocht CoJosscumtheater een uitstekend geslaagde kunstoebtend gegeven. Het orkest, dat uit afdeling A, B en C bestaat, voerde onder leiding van de dirigent de heer W. Th. Breuercn verschillende liederen uitstekend uit. Tussende opvoe ringen door vermaakte "Willy Ver voort het publiek raet zotte grap pen en aardige liedjes. De „Zin gende Zusjes" en Tonny Boucher! zongen enkele Hollandse en Fran se liedjes. Als extra nummer de lieftallige Roosje v. ti. Broek; die een potpourri van leuke liedjes speelde op haari accordeon. D® voorzitter, de heer J. Maan, sprak een korte openingswoord. Opvaart. Lobit-h *epM»*»rdop H Januari IK1 voor 13 uur- m*t be»t«m- ming naar DultilandExpr*»» 20» Eimck: Lfro 3. VermeulenMercun'. Balling er; Kibo, Zwets; Annard, Stoet, hart: Thierinfi», Blokl*nth,^lrra<^,:..:- Dldden; Sarsae. Garsrten; IJinil".,B»ar»: Hildegi*. Venvey: Relnzeevaart d* Jonjr. Sculiu» I, de Lang»; sud Gent, v. Wijk: St. John. y. Alpen; pietré, Hsvenberjrhe; Leoni*. Verhégertf Nooit Gedacht. Heimens; pi». Keachj. Ver- rtees: Mjtlefhom 8. Roetérif Tanlo 35. Pocht; Harmonie 4, Pouw; Teuto- nta. Lentje»; Cerardu.» MajeU*. Hi«m- stra; Wisend. Rijker» uuart»..- Nohl: Tirrt, Renning»; St«d Ntmen. Krau*: Transport 35. Vróon; Antoinette, Ver- meircMiana. LiRt*nb*ïBen; He dl, Strelt. Baret: flljnabure, v. d. Schalt; Tiel- «n. y. Rottum--..'•'t-'!.-:».",'"-1 V Afvaart, LóbUb *epa«»eerd op a .Tan. ififll voor ta u„ met be»t*mmko< b,, Rotterdam: Antoni*. Krootje»; Seöif- «tz, Rdckner; De Grubter 21. Schwet- kert; Buff an. Rhclnhtrdf. En Avant 17. de R*ab; Expreai 101, Hielcher: Math nu», Ktjtmmn; Jadl, splegéU. Dordrecht: Lugano, Ducroöe; - Har- lingen; Jan, Rok.Amsterdam; Paula» BerijKs: De Zeeuw, 1 Arnold»; Wijkdien»! 31. Mouthaah; waalwijk, Reljmer»; Dordrecht: Meza. ZamiMt; Arnhem: Anjo. Tromp. Den Htldef Jean Milot. Kolt; Apeldoorn; J. v.. A»». peren; Tilburg: Margrjetha Hendrik», Lonten; Schiedam: Neeitje Chriatiang, Noutj Delftr. Volvt, Tasfiae:Blauwver- laat: Eranjo», de Haart; Ma*t»«n; K»- naalvaart 22. Wwrtein, Selgtë: Gum». TaboreConcttlataur» Appeldoorn: Tranaport ?S.Wefhstn; Bhenanla 13, Hamtner; Zoefalm, Ca tron: Seyzei,. veriear; nuviale Foh; Shamrock t, Mtnnabo. Hamburg; carta,rpieté

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5