zegt morele veroordeling niet te zullen dulden m Poging van Stikker dreigt op nu üit te HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Aanvaarding van Amerikaanse motie desondanks verzekerd <t;7"S Gigantisch Brits program van herbewapening Russisch vredesaanbod' aan Parijs en Rome? Ernstig conflict dreigt iii Marokko Imruigratiekansen in Zuid-Afrika Staat komt op voor Nan no Meinders Brand in militair hospitaal Nee toch... Heus! Minister s'Jacob naar Frankrijk Het gaat béter in Korea Kosten (4700 millioen pond in drie jaar) niet ondraaglijk Nederlanders in Korea gesneuveld Politieke kringen verbaasd over informateur Non-agressiepacten in ruil voor breuk met Atlantisch Pact Fransen overwegen af setting van vooruitstrevende sultan 21e Jaargang, no. 25 Ked. en 'Adm. lange Harven 141. Schiedam T«L 69300 Abonn.prljii per week 0.40 per kwartaal 5.13. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 30 JanuarM951 Uitgave N.V. D« Nieuwe Pers Poelgiro 398441 Baakier.' Ameterdomsche Bonk te Rotterdam Directeur. B. de Vrlés Hoofdredacteur:. W. B. -F. Schaper- (Van onze correspondent te New York) LAKE SUCCESS. Sir Senegal Rau, de vertegenwoordiger van India, heelt de politieke commissie van de Y.N.-Assemblée aan het slot van een, zwakke rede gewaarschuwd, dat dc regering van India, op grond van directe informaties^ in' het aanvaarden van dc motie der V.S. een sluiten ziet van de deur voor een vreedzame oplossing van de kwestic-Korea. Rau's rede werd uitgesproken op het moment, dat niet meer getwijfeld kon worden aan aan vaarding van de Amerikaanse motie, zij het dan met'daam^di^ door de Libanon, die de motie niet meer doet zeggen, dat Peking alle voorstellen'voor een wapenstil stand heeft afgewezen, maat dat het déze niet heeft aanvaard, terwijl aan de achtste paragraaf een zin wordt toegevoegd, waarin het in te stellen comité vali góede diensten meer armslag krijgt in zake het nitbrengen van rapport aan de Assemblee. - (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM -e- - ,De jongste economische..omwikkeling in. Zuid- Af riha iszo snel,dat ér-voor een reeks, van jaren de. mogelijkheid is tot immigratie'vari geschoolde arbei ders op elk ge bred'*." Aldus prót dr C. G./W. Schumann, hoogleraar te Stelleabosch, dier zich op het Ogen blik in oris land bevindt.; Prof. Schumann wees speciaal op de goud mijnen, dia' graag arbeiders opne men. Onder de leerlingen, die in de mijnscholen worden opgeleid be vindt zich reeds een aantal Neder- landers. Aatr industriëlen, die over wegen zich- in Zuid-Afrika te vesti gen gaf hij bet klemmend, advies zich eerst ter; plaatse op de hoogte te stellen. Groot achtte htf in de naaste toekomst .de uitbreidings- jnaatrcgelon voor de chemische in dustrie Prof. Schumann noemde de deviezenpositie van Zuid-Afrika be ter dan twee- jaar geleden. De tex- tieïndustrie ontwikkelt zich op op vallende wijze. DEN HAAG. Zoals bekend weigeren de Amerikaanse bezet- tingsautoriteiten in Duitsland zorg te dragen voor-terugzending naar de ouders in Asseu van de 7-jarige Nanno Sjoerd, zoon .van het echt paar Meinders. Zji beschouwen de jongen, die thans in Bremen.is bii een pleegmoeder, die het kind niet wil afstaan, als te behoren tot. de ontheemden, voor wie wettelijke maatregelen geldend zijn. De Nederlandse regering heeft thans de Nederlandse consul tc Bremen opdracht gegeven, tegeu de Amerikaanse autoriteiten bij het districtcourt ecnJrprpces aanhangig 4e-;- aken.- .-ri.-i;;; 1 CVan onze correspondent) AUSTERLITZ Op het terrein, van het Militair Neurose-Hospitaal is vannacht een dér barakken in Xorte tód geheel uitgebrand. Toen er omstreeks twaalf uur in het hou ten gebouw alarm 'werd geslagen, lagen er 75 patiënten te slapen. Hoewel het vuur zeer snel om. zich bee» greep Jwistea zij allen ~te-ont komen. De Zeister brandweer wérd gehandicapt door de onvoldoende waterdruk. Patiënten- en personeel, later geassisteerd; door mariniers uit Doorn, rEdden" zoveel mogelijk meubilair; - Om half twee smeulde' het vuur alleen nog voort onder de verkoolde resten.van de brak. De oorzaak van de brand is onbekend. Bromfietser dóodzereden DEN" HAAG Op de hoek van de Troelstrakade..'en de Hadewich- straat verleende de 50-jarige C. B„ bestuurder van 'n, rijwiel met hulp- motor, geen. voorrang aan een. per sonenauto. Een botsing was het ge volg en met zware verwondingen- werd C„ B. naar- het ziekenhuis Zuidwal vervoerd, waar hij na aan komst bleek te zijn overleden. Te Potchefstroom in' Trahs- vaal .wüde een pds-geïmmï- greerde Nederlander leitk doen. Hij gaf een leeuw die aan een ketting lag èen zoen op de neusin ruil waarvoor de ge zoende leèurn hem de neus af beet. V v-v. Wenen's beroemde Dom, de St. Stephan, heeft weer een i\et dak. Drie maanden lang hebben 200 dakzaerkers ge zwoegd 1 om 217.000 leien op hun plaatste krijgen. Twee vrouwen en talrijke mannen hebben zonder loon meege werkt -aan dit blijk van bf/r- gerziri. het dak is.nl. uit vrij willige bijdragen gerestaureerd. De 8steFebruari wordt, op verzoek van een verdachte en zijnraadsnian, bij eén pro - ces tegen. éériCroesbesks wacht- meester een leusénmeter gé bruikt, hoewel de [president van het hof verklaard heeft met aan so'n ding tc-hechten, omdat, de uitkomsten afhankc-' lijk kunnen zijn van dc over)- gevoeligheid van de verdachte. (Eigen bericht) - DEN HAAG De minister van Oorlog en*-van Marine mr H. L. s'Jacob. zal morgen voor enkele da- gén naar Frankrijk vertrékken, waar nij als gast van zijn collèga Jules Moch demonstraties zal bijwonen inet nieuwe Franse- wapens. DEN HAAG. Het aanmeldmgs- bureau voor Korea-vrijwilligers is thans gevestigd in de; Nieuwe" Fre- derikkazerne aan dé Van Alkemade- laan. Correspondentieaan res.: majoor J. de Groot, aan hetzelfde adres, gebouw E 4. Vele landen, die: tot nu toe een slag om de arm bielden, maar blijk baar door de Zaterdag door Austin gegeven verzekeringen ervan over tuigd zijn; dat het voorstel der "V:5. voor MacArthur geen verdergaande instructies inhoudt, dan hij thans, heeft; en dat Amerika," ondanks de veroordeling, de deur -wenst open te houden, spraken zich thans voor de motie'uit."Daaronder zijn. Neder land," Frankrijk, Noorwegen, Dene marken, België,, IJsland, "Zweden en Joego-SIavië waren de enige Euro pese landen, die zich niet mengden in de discussies, maar verwacht wordt, dat Zweden voor zal stem men. Dc kans is ook groot! dat En geland zich bij de voorstemmers schaart, wanneer Amerika, hetgeen wordt verwacht, de amendementen overneemt Intussen hebben dc twaalf Aziati sche en Arabische landen hun voor- stel aan de hand van Canadese en Israëlische suggesties ietwat gewij zigd. Voorlopig wordt een zeven- landenconferentie ter bespreking van een overeenkomst over eer. wapenstilstand vooropgesteld. Gezien het voortdurend contact lussen Nieuw-Delhi en Peking mocht men aannemen, dat dit de laatste concessie van Peking is. De bedreiging..welke daaraan echter m Rau's waarschuwing werd toege voegd, ontnam 'die concessie zijn betekenis als zodanig en kenmerkte Peking opnieuw als ce partij, die d voorwaarden voor de conferentie bij voorbaat wil dicteren. Zulks op: een ogenblik, dat velen nog ernstige bezwaren koesterden tegen de voor-, •gestelde - zevenian den-conferentie'; waarin een meerderheid var. de lan den. die voor China zijn, is verze kerd. Het is,, zöals derNéderlandse afge vaardigde Vprri Ballusëck; in zij a rede uiteenzette. niet dé gewone* weg, dat practische, veroordeling, die de-strgd-der V-Ni-troepen tegen de troepen van Peking feitelijk reeds inhoudt,' nog gevolgd moet worden door de uitspraak, dat Peking intervenieerde, in plaats dat hét besluit tot een gewapende tegen actie ivplgt op dei interventie. Maar dit heeft China aan zichzelf te wij ten! Von Balluseck ziet in de ge compliceerde situatie echtér geen andere uitweg, dan de motie der V.S..' die de autoriteit van de V.N. hooghoudt, .„de. ..feiten als feiten constateert en de mogelijkheid voor onderhandelingen openlaat." Generaal Bradley WASHINGTON. Generaal Omar Bradley - vpomttér ran Amerikaanse commissie van sift chefs, heeft de leider* van bet Congres een optimistisch, yersjag gegeven over de strijd op: Korea. Volgens Bradley wordt de toestand „gelelde.ljukibéter'v(j)-.fa?A Uit Tokiowórdt 'geméld:- De strijdkrachten -der. V.N. blijven langzaam, maar gestaoig oprukken naai Seoel-en de haven -Intójon te-. Ren geringe tot matige tegenstand. Volgens het laatste comrouniguê van 'het achtste leger wérden de aanvallen .der communisten in compagnie- tot bataljonsterkte af geslagen; Ten Noorden van-.de achtender tigste breedtegraad aan de O'ost- kust heeft het Amerikaanse slag schip ..Missouri" de stad -Kansong bestookt met hetgeen officieel werd genoemd ..een van de zwaarste-en meest vernietigende beschietingen der laatste maanden".. Aan bruggen en aar. het verbindingsnet zóu "zwa re schade zijn toegebracht.: Bewegingsvrijheid, der Hongaarse diplomaten in VS beperkt WASHINGTON De bm-ijingt, vrijheid van- Hongaarse diplomaten -in Washington jis beperkt, tot een gebied'"om het Witte Huis roet een straal van 30 km. Dit is een tegen maatregel op soorigeujfce beperkin gen, die aan leden van de Ameri kaanse legatie te Boedapest zijn op gelegd. (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. In een stil en aandachtig luisterend Lagerhuis heeft Attlee gistermiddag de grote Uinen van het gewijzigde herbewapeningsplan be kend gemaakt, waarvan de kosten in drie jaar 4700 millioen pond sterling zullen bedragen (dat is 1100 millioen. pond meer dan het herbewapening*- programma vapT'Augustus 1950) DEN' HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwe zen In Korea begin Januari 1951 bjj actie zijn gesneuveld: A. A. van Bal kom, scrgL majoor, legernr. 140610012, afkomstig uit Nijmegen. "-•.• T- K." Snjit soldaat legemr. 280106392, afkomstig uit Amster dam. Prinses Beatrix, het oudste doch tertje van KoH.ingv.i- Juliana en Prins Bernhardciert Tnoröén, Tiaar dertiende verjaardagj .Eeny. vorstenkinddat., echter vanivóttj stelijke: verplichtingen riog -nzanr.; iceinip rnerki; dat onbezorgd •met,. haar drie zusjes van haar jeugd- geniet op het mooie paleis -Soest-', dijk en dai vet als ieder ander kind naar school gaat mei" haar orieudjes cu criendinnetjes. Deze recente foto is genomen in ..de tuurt van Sankt Anton, waar zij onlangs een heerlijke ïscan- tie heeft doorgebrachtvolop ge nietend ran alle wintersportge- noegens der Tyrolér bergen. Ook In de Sowjet-Unie heerst £ricp LONDEN, -r- De Sowjetrussisdhe gezohdhëidSdiènëtèrF nemen '.thans- i bijzondere - maatregelen óhifdè - griépepiderhïé "ih'Rusland; tegente gaan,, zo méldt radiotMoskou. 1 Tegenhet /.gebruik - van ^sulpha- prraeparatea wordt gewaarschuwd, dat'het lichaam", er te;, snel aar, zou wennen,".zodat' zij- in- gèyal. van bij komende long ontstekln g mietmear' zouden kunnen worden toegepast. Tevens deelde -Attlee mede, dat 235.000 resei-risleör' wan - het leger deze zomer voor herhalingsoefenin gen van vijftien dagen onder dc wapenen zulten worden geroepen Voor de vloot zullen omstreeks60Ü0. man van de vloötreserve voor acht tien maanden worden opgeroepen; Voor de luchtmacht zullen 10.000 .Veertig giaden onder nul in Amerika NE"W vXORKi;5~" l^_suiriu^gp.. deliéu- plicht ia vredestijd in .di'cnst zijn geweest).. - W«l betreft de fibar.eiele ks„ter, de Veiejiierle. sBiett. Salde het van het nieuwe herbewapenings- Wt rl-'Jn ve0""-'s gra' prugramma, deelde Attlee raidè. dat d'n ond"r hét komende begrotingsjaarÖe kosten dei- defensie J'de -extra be voorrading uitgèzondfcrd) 1,100 mij lioen pond zouden bedragen. Omdat - HUClt uuttU jtUlillltlX LJttUJ fltttil. GH.lUdt (Van een onzer, xedacteuren) DEN HAAG. Met zevenmijlslaarzen schijnt informateur Stikker reeds op de eerste dag van zijn pogingen om een basis voor een kabinet te vinden naar de mislukking toe te snellen. Er bestaat thans, geen twijfel meer aan, dat de informateur de oplossing voor alle problemen heeft gezocht in; de richting van een zakenkabinet van sterke mannen. Men kon. dit reeds' afleiden uit het feit, dat hij" bij het leggen- van zijn contacten'; daarin niet blle fractieleiders, maar slechts enkele fractieleiders Romme en Tilanus en :yoor het overige andereper sonen-betrok. De aanwijzingen voor deze. conclusie zijn echter': nog stérker v geworden, hu men na de eerste besprekingen in politieke kringen langzamerhand een vrij duidelijk beeld heeft gekregen over de richtlijnen van de informateur. Vanmorgen heeft mr Stikker de vergadering van de ministerraad weer ijlings verlaten, teneinde tenslotte ook de socialistische fractie-leider mr Burger, te ontvangen. Dat zal, naar moet worden aangenomen, een zeer kritiek puut in zijn besprekingen zijn. Want na de vergadering welke de fracties van de F.v.d.A. in de Eerste en Tweede Kamer gisteravond hebben gehouden in tegenwoordigheid van do socialistische ministers, bleek reeds vanmorgen, dat de beoordeling van de weg, welke mr Stikker wil inslaan daar. bijzonder weinig waardering geniet. Vrij wel zónder reserve wordt in socialistische kring de ver wachting uitgesproken, dat de P.v.d.A. aan deze poging om do oplossing- te brengen wel heel moeilijk haar steun zal kunnen geven. De bezwaren tegen de poging van mr Stikker zijn van verschillende aard. In de allereerste plaats is er al in vrijwel alle politieke krachtcentra de grootst mogeujke verbazing over de aanwijzing van mr Stikker tot in/or- mateur. Waar men het oor ook te luisteren legt, nergens tJ; blijkt men van oordeel te zijn geweest, dat een oplossing in die'richting diende te worden gezocht. Van de zijde van de fractie leiders zal dan-ook wei niet in die richting geariviseerd^ztjn. Vandaar de verbazing, eh de. gereserveerdheid ten aanzieri van deze -opdracht. En wat nu "de vervulling- daarvan aangaat, zijn er ook al 'weer emgè zeer belangrijke lijften" door mr'Stikker getrokken, dye evenzoyele re denen vormen- voor -bezwaren. Maandag schreven wij reeds, aat men van oordeel,.; was, dat vooral, in luisterdiensten voor vijftien dagen worden opgeroepen en -3300 man personeel van de reserve-luchtmacht moéten drie maanden dienen ten einde met de reserve-jachtescaders te trainen.. .Het beroepspérsoneel zal na het verstrijken vande contrac tuele termijn nog achttien maan den extra in dienst worden gehou dens; v •Over het algeméén valt- de in- brètik van de vijftien dagen herha! lingsoefeuingen (het gerucht' deed de ronde dat de termijn zes tot acht weken zou bedragen) nogal mee, maar het getal op te roepen reservistenishoger dan; verwacht werd, al. blijft het nog maar een fractie van de vier millioen omvat tende ;Z-rserve. Over het algemeen zal men jonge reservisten; oproepen, dié-na 1945 nun diensttijd volbrach ten, maar hier en daar -zal men voor bepaalde functieseen beroep moe ten doen op hen, die in de oorlog ook reeds gediend: hebben. (De Z-reserve omvat, hen, die in de oorlog; en na de oörlóg tot de- definitieve invoering van de diènst- Terwijl aan de ene zyde van. hetPlein minister Stikker de mogelijkheden voor een nieuwe regering onderzoekt, wordt aan de andere zijde, in het ministerie udit-Justitie een vergadering uah het demissionaire kabinet gehou den. Men. ziet hier. de ministers (v.l.h.r.) Van Maarseveen, Ruiten, Slrnycken.. Teulings en s' Jacob, die na de morgenbyeenkomst gaan lunchen. delïjk op volle toeren zou komen, zouden de kosten 'ervan in de komen de jaren zich in: stijgende lijn blij ven-bewegen.- Ohgeveèr- de helft van dc voor dEfensie bestemde gelden zouden voor de productie van nieuw materiaal worden besteed. In de in April komende; begroting zouden 'maatregelen worden bekèhd gemaakt om de consumptie der par ticulieren te beperken, die - welis waar ingrijpend, maar hiei ondraag lijk zouden zijn: der. onder nul. Dertien personen verloren het'Je- vcri-bij brand én - die hei gevolg wa ren van oververhitte.:kachels,. In Pittsburgh aJleeh werdenbij. auto- ongcvaUen,veroorzaakt door de. gladde \vegen,; 368 personen gewond Moskou lyeïgert gezant van Israël.. «-v V: I,*,- v-( -yerifeHèn - .aaifc Shazar, d« minister van'; OnderAyijs/ Kuiistenéh tVetenschap, tot IsraëEsch.gézijri'i'tb Moskou.'Men.'gelooft, -flat'hèt.'ïèif. dat.:Shazar in' Rusland geborèh..'is;: en.daar Zionistenlelder?;iélgéA'ëést. de reden van dc Sowjét-Ru^isché hpüding is. b" focialistische'. rhöëk 'aüe 5 redeii aan-. wezig.:;wordt geacht óm. éérst een poging, te doen een "parle mentair kabinet- op btëdë basis té vormen. Van die opvatting geeft men alleen maar in nog duidelij ker termen blijk, nu is komen vast t* «taan, dat mr Stikker het be paald niet in die richting" zoèkt. -: 'Voorts hééft men in deze kring bézwaren tegen .het gemak, waar- iméde mr Stikker geneigd schijnt mannen, met wie hij In het oude kabinet nauw hééft samengewerkt, op een zijspoor te rangeren. Be langrijker is echter.'dat de door Stikker uitgezette algemenè lüneu voor ccn regeringsprogram, voor dc magere jaren welke thans voor dé deur staan, tchdenzen vertonen, welke de indruk vestigen, dat hij: er1 v/el in de' allerlaatste plaats op uit is. zijn banden met de WD 'wét losser te' maken. Dit program sehjjht alle; ken merken van eèn;.wél zeer jibera- listische conceptie te yértonen. In socialistische kring heeft dit. pro gram, althans wat;er: van; bekend is .geworden, bepaald een zeer ge ringe waardering.. Zit verder pag. 3 3^ Staatsbegrafenis voor Mannerheim HELSINKI. De regering heeft besloten maarschalk.Mannerhéim, voormalig opperbevelhebber en oud- president van Finland, con staats begrafenis té geven. Hij zal op de nationale begraafplaats te' Helsinki, waar Finlands doden, uit: de oorlo gen tegen Rusland van 1917. 1Ö39 en 3942, rusten téraarde' bèsteldwor den. Amerikaanse, fantasie vreemdelingenlegioen van West-Europeanen WASHINGTON De'demorrati- sche; senator Edwin Johnson heeft' de aanwerving, van l. millioen West- Europeanen' vbor het Amerikaanse leger voorgesteld. Dit „vreemdelin genlegioen" 'zou1 militaire dienst plicht voor. Amerikanen van 18jaar onnodig maken. Johnson zeide. zijn voorstel bij de eerste de beste ge legenheid voor de commissie voor de strijdkrachten te zullen uiteen zetten. Tot rijn: vreemdelingenlegi oen zouden zowel vrijwilligers van achter bet ijzeren gordijn al? uit West-Diiitslapd kunnen toetreden'. Na een dienstöjd 'Van4'Vijf; jaar zott- den zij m aanmerking kosrien voor hét, Amtrikaansé -staatsburgerschap: De bevelvoering zóu;inAmerikaan se banden-zijn. 1. (Van oiue correspondent te Parijs) T-:,d rAWJS, jGeruchten,.die-sindr enige tüd in Parijs circuleerden,ischö- j nen thaiis Opnieuw in Rome le a^'n opgedoken. Hét gaAt om het gerucht, dat Rusland Frankrijk eu Italië een non-agressiepact zóu ;hebbén: ssiïRé-; boden,'tén einde deze beide Latijnse Ianden te póutraliseren. jö ruil ypqr welke garantie Frankrijk en Italië uit bet Atlantisch Fact .zouden móeten trcdenJ.'; Ti"'"'- v :i% De bedoeling, van een dergelijk voorstel zou* op zichzelf .'duidelijk zijn: nadat-Frankrijk en „Italië ge neutraliseerd wareni, zo(i; hét niét mogelijk zijn- ook hun. steun té win-: nen voor dé demilitarise ring van Duitsland, waarna het Europese front welzzer verzwakt zóu zij n. Het 'gerucht hééft hier in,. Parijs weinig indruk gemaakt. Weliswaar bestaat; er :-in het Franse.kabinet een stroming,, dievooruiterste';ina- tigihg - is,- in: de ónderhahdelihgéri met Rusland men beweert;dat daartoebehoren socialisten.Scha man en Plévéndoch aan belan dere kant zür er voldoende ,téke- (Van.-onze correspondent te Parijs) PARIJS. Één órosfiè conflict ontwikkelt zich op het ogenblik la Marokko. De sultan vén':Marokko, een man met moderne opvattingen, naar men zegt, zelfs progressieve opvattingen, heeft zich reeds geruime tijd tot tolk gemaakt van de 'nationale verlangens, die onder meer door de Grote Volkspartij; de „Istaklal" worden verdedigd. Hel.bezoek, dat de sultan oülangv aan. Parijs 'en president Vincent Auriol bracht, bcèft dc hangende conflicteniilet kunnen oplossen. f Sinds énige tijd .hvi'-ibév-orderen de Franse koloniale ambtenarëri-. in Ma rokko het' optreden - van... de glaoui 'van Marakésj; hét hóófde;dór Beï- bers, die j'éen tegen.dé sultan, ge richte campagne voert.: De glaoui, formeel aan de sultan ondergeschikt maar in feite onafhankelijk, oefent, in zijn gebied een feodale -macht: uit én heeft onder bescherming dér- Fransen in korte tijd een milliotf-; nenfortuin kunnen verzamelen. Op- de aanvallen van de glaoui tegér) de sultan hebben de oelema's, een, col lege van.' religieus-staatkundige. voormannen,, van Marokko., geant woord met èen demonstratie ten gunste van'dé sultan. Sindsdien cir culeert hardnekkig het gerucht, dat de sultan van plan ?.au zijn af ,te treden wegens gezondheidsredenen. Dit gerucht wordt met kracht door het hof van dè sultan tegengespro ken, maarblijft in Frans-Marok- lcaahse kringen de ronde doen. Thansweet een aantal Franse kranten te melden, dat géneraal Juin voor .zijnvertrék naar Wash ington,: waar hij Plévén begeleidt, de. sultan met afzetting heeft be dreigd. Een 'soortgelijke -'bedreiging ;isi. Zondag 'openlijk geuit door eén van de voormannen van dé. Franse koloniale „samenleving op eén. ver gadering van "een .der', rechtse par-, tyén ede partij van Flandin). Een dergelijke pólitïekzou éen ernstigconflict mét de Marokkaan se bevolking veroorzaken. .De vér- houdingen zijn in Marokko al'; ge spannen genoeg. Formeel moét écn sultan, door de oclëma's gekozeh worden. Ondanks-alle druk,-.die.de Franse j administratie "op' hen. liéeft uitgeo.efénd, hebben, tot nu; tóe alle oelema's zich steeds achterde'hui dige sultan geschard. nen. dat het pariément eenaftocht uit het; Atlantisch Pact lof zelfsmaar. een merkbare' - vexkoeVuig r,,tussen. Frankrijk en.- Amerika nieUzoigvdui-7 den. Vandaar de campagne tegen het --neutralisme, die: de laatste.f tijd -door een aantal léden-, van het ka- Oinct is gevoerd.. - Truman sprcokt m«t Plévcn De Amerikaanse;-regering heeft de -heer Plévén; gisteren ontvangen' met een ceremonieel, dat er geheel óp gericht is. iédere gedachte aan ver onachtzaming van jFrankr ijk wég te nemen.fin Fransejregëringskriö-' gen heeft:dit eèn ibuzpïiHër ;.aanse- name indruk' geinaakt. Dèvdlscüssiés tussen de; heren' Trüman é-n PléVen,- hebben in eerste instantie Thdó- China tot onderwerp- gehad'; en ':dat is. begrypelijkV Franki^jk- heëft: dringend steun nodfg^vöóï* een 'mi litaire actie 'ginds en 'aangezien/mi, litaire activiteitin; Indó-China'.'op den duur. niet erg goed verenigbaar is met eer neutrale houding tén op zichte van het wereldcommunisme, zal Amerika êr geenbezwaar'tegéu hebben dit punt eerst: !te: bepraten. Men'neemt aan, dat .Amerika hééft. aangedrongen: op grotere bewegings- vtftheid voor het Indo-chinesc na tionalisme.; Duits stoomscliip aan de grond op Westerscbèldé TERNEUZÈN.'.' Het Duitsa stoomschip .,Ans Caritor-'., uit - 'Bfe- men. is vanmorgen op dé Wester- schélde, ten oosten van Telmeuzèn aan de grand gelopen. Sleepboot hulp uit( Terneuzén is aanwezig. .-Kit ia&. Efüjjiast„fi Ovcmegcnd droog -1 Weérs vér wach tiüg ftèldig. vam. m Dinsdagavond tot-Woensdag- g avond: •li Zwaar bewolkt met - plaatseJ fe.lijkc /öpklkrJngéri; èn hiér en-' g daar' tijdélijk mist. Overwégend s, droog. In. de kustéebiédèn toa;-; .tige tot vrij ,-kracntïgé,.. élders?-' g aanvankelijk zwakké-Tater.-Jhaf Mr tige wina hóofdzAkell>k.'tuss,ep g Zuid- en Zuid-Oost.'Weinig vèrj ^■andering. intémperatuur-- - 'dfa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1