-meerderheid brandmerkt China agressor HET ROTTERDAMSCH PAROOL Westen bewaart zijn eenheid Noch mr Stikker noch dr Drees wensen iets los te Amerikaanse, vliegtuigen voor Indo-Cbina Traangas als protest tegen optreden van Van Kempen Amerikanen verwerpen isolationisme Bezoek van Bléven aan Truman volledig succes v. iSoodbevoegdhedcn voor Labour Vergadering van ministerraad kan mogelijk uitweg brengen „HET DING" wordt in zee gegooid Derde tweeling in gezin met drieling Vijf studenten gearresteerd wegens demonstratie tijdens begin, der uitvoering Ierse nationalisten tegen ontvangst Ned. marinevliegers r~ Nee toch:.. Heus! Niet-aanvalspact met Sowjet-Unïe Verbruik in 1950 verminderd lie Jaargang, no. 26 Bad. en Adm. Lange Haven lil, Schiedam Tel. 49300 Abcnn.prl|si per week Ö.4Q per kwartaal 5.15. louse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" ,Woens3ag 3Ï Jamiarï 1951 Uitgpv® N.V. D« Niauwt Per*!— Poslffirol 398644 Bankier: Amsterdamseh* BcmJd Rotterdam —.Directeur? B. de* Yrie* Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te New York) LA.KE JsUCCESS. De politieke commissie van de V.N.» Assemblee heeft in de afgelopen nacht de Amerikaanse resolu tie, waarin communistisch China als agressor wordt gebrand merkt, aangenomen met 44 tegen 7 stemmen bij 7 onthoudingen in de vorm, welke deze had verkregen na overneming van de beide Libanese araendementen. Hierdoor is do zinsnede; „China heeft alle voorstellen voor een staken van het vuren verwor pen" gewijzigd in; „China heeft alle voorstellen voor een staken van het vuren niet aanvaard", terwijl verder aan de 8ste para graaf een zin werd toegevoegd, waardoor het in te stellen Comité van Goede Diensten meer armslag krijgt voor het uit brengen van rapport aan de Assemblée, De eenheid van het Westen is hiermee bewaard. esrjxa ïK3!?»!rU;3kacïsr«";;ii3?Bis; «rsKUSjasacsHiw Na Frankrijk accepteerde ook Engeland de nieuwe vorm volledig, terwijl van de groep der twaalf Aziatische landen alleen India en Birma, als tegenstemmers overble ven. Egypte, Indonesië. Pakistan, Syrië "en Jemen stemden blanco, terwijl Saoedie-Arabië niet aan de stemming deelnam. Het Britse Ge menebest beeft dus, met uitzonde ring van India, één;lijn getrokken. Ook de Europese landen waren eensgezind, op de blanco stemmen van Jcego-SIavië en Zweden na. Het was een zwarte dag voor de twaalf-landengroep en vooral voor India, dat door grotere diplomatieke bedrevenheid ongetwijfeld meer ge wicht in de weegschaal zou hebben gelegd; In cén korte, emotionele rede waarschuwde de vertegenwoordiger van India, sir Senegal Rau, nog eens 'voor de ernstige gevolgen, welke zijn regering door. de ver werping van net voorstel der twaalf landen in het Oosten vreest. Ook van andere Aziatische zijde werd er op gewezen, dat de politie ke overwinning va». Amerika in. dé Verenigde Naties verlies voor de Verenigde Staten in Azië kan bete kenen! J1 Men moet. zich. echter de vraag stellen, of de vredeswil van Peking wérkelijk zo oprecht js gemeend» indien het door het aannemen van de motie der 'V.S. de deur voor een vredelievende oplossing gesloten - acht. t)Rt-"-die*kmlossihg:-cr "niet - ge makkelijker d-or is geworden, schijnt boven twijfel, maar even eens, dat in het Jicht van de collec tieve yeUigheid een duidelijke uit spraak voor de handhaving der grondprincipes van de Verenigde Naties noodzakelyk was. Het zijn Rusland en Polen ge weest. die getrachthebben, de de batten tè verlengen, eerst door eën voorstel om 'hét debat te verdagen cp grond- van het niet ontvangen van instructies-in- zake een nieuwe vorm vaii het voorstel der twaalf landen, vervolgens, toen de commis sie de stemming niet wilde lutstèl-- Ien. door het ihdtenert van een amendment op het twaalf latiden- voorstel, dat geen enkel nieuw punt bevatte, en slechts verdaging be oogde. ;;-v. Het is; onduidelijk gebleven, wat het doe!;van de -óbstructié der Sow- jet-Uniè*was..:tenzij men aanneemt, dat Peking, in 2yji onderhandelingen met de regering van India buiten Moskou om ging,- en deSowj et- Unie de laatste druk op China wil de uitoefenen. Aannemelijk schijnt dit echter niet in het licht van dc EUJïï i:rt^E^cr;jr.rCT''i zi r ïïRtTiKüürj hardnekkige pogingen der Sowjet- Unie, om een wig te drijven tussen Azië en het Westen, De zitting van de Veiligheidsraad van vandaag zal ongetwijfeld aan leiding geven tot uitgebreide debat ten van Sowjet-zijde over de verte genwoordiging van Peking. Afvoe ring van de kwestie-Korea van de agenda is echter noodzakelijk vóór de zitting van de Assemblee, waarin de Amerikaanse resolutie bevestigd moet worden en waar de groep der twaalf Aziatische en Arabische lan den .waarschijnlijk opnieuw een po ging zal. ondernemen. Het laatste woord is dus nog niet gesproken. Zsab Bertha Hertogh weer voor in Singapore SINGAPORE. Op2.6*April zal te Singapore een begin worden, ge-: maakt met de behandeling van hét beroep, dat. Che Aminah en Man soer. Adabi gezamenlijkj aanhangig hebben gemaakt tegen de uitspraak van het. Gerechtshof te Singapore, waarbij Bertha Hertogh" aan haar ouders werd toegewezen. De zaak zal vermoedelijk vijf dagen in be slag'nemen. Pleiter is. Sir Roland Braddell. ccn der knapste juristen. van-Malakka. WASHINGTON. Frankrijk zal, als eerste concrete resultaat van de besprekingen van de beren Truman enjPléven, negen escadrilles Ameri kaanse vliegtuigen voor Indo-China krijgen, aldus meldt AJF.P. Na afloop van de door hen gevoerde besprekingen gaven de beidé staatslieden giste- rerf.cen verklaring uit, -waarin zd. zeggen alle voor'hun landen van ge meenschappelijk belang zijnde vraagstukken te hebben besproken en daar bij hebben bevonden, dat er tussen hen fundamentele gelijkheid van in zichten bestaat. (Van onze correspondent té Parijs) PARUS De Amerikaanse eii de Franse pers houden niet op te ver klaren. dat het bezoek van. Pléven aan Truman een volledig'succes ts gewórden. Dë twee voornaamste, problemen die gisteren aan de orde zijn .geweest, de organisatie van dc eenheid van Europa en van de Europese verdediging, hebben tot algehele overeenstemming geleid. Men heeft vervolgens nog uitvoerig gesproken over de kwestie van de grondstoffen. Pléven heeft er daar bij- op gewezen, dat het niet slechts gingom een verdeling van - de kwantiteiten, maa.- ook om een can- tröle op de prijzen. Een prijsverho ging kan ten slotte ook tot oen ver laging van- de invoer leiden, door-- dat de voor deze grondstoffen be stemde crcdielen snelleruitgeput raken. Bovendien vreest men de gevolgen van de prijsstijgingen bij de grondstoffen voor de gehele ver dere economie. De heer'Pléven heeft een rede voering gehouden vóór, de Atncri- ,kaanse:pers. waarin hij er.vooral de nadruk óp heeft gelegd, dat Frank- •rjjk-en; Amerika solidair; zijn. /Hij wees: op dc inspanningen, die Frank rijk bezig ii zich te getroosten; en óndèrstreeptè nog eens. dat in1953 Frankrijk 900.000 man onder de wa penen zal hebben. Dat is 100.G0O meer dan iri 1938. Hij wees de Ame rikanen' op de offers, 'die Frankrijk nu reeds jarenlang in Inöó-China brengt Ten slotte zette bij uiteen, dat de communisten in Frankrijk dc laatste jaren slechts toenemende échecs' geleden hebben, terwijl ook het neutralisme in Frankrijk slechts over geringe, steun, beschikt. Een nieuw aoort. toasmacMne .de soffejinamde pomptcamocWne .'mag.fct., in vijf minuien een norniate. witte, u-as Jé: doen mgt niïnder zeep dan tot dusver, is uitgevonden door de heer E. Koers in de buurtschap 't Joppe bij Gomel. Men riel hem bier foefcylcen, lerrijl züc vrouw het op een fietspomp gelijkende roes tel rtnn het proberen is. In deze machi ne wordt de urax niet door de zeep geslapen, maar wordt cu- gekeerd de zeep door het was goed gejaagd. LONDEN Altlec heeft Dinsdag in het Lacerhuis meegedeeld, «jat dc regering vele noodbevoegd heden, die zi) «n de oorlog had, zal moe ten terugkrijgen om het nieuwe herbewapeninssprogram uit te kun nen, voeren. Hij had dit Maandag in zijn verklaring over het nieuwe program willen zeggen, doch bij' het voorlezen van zyn rede heeft hij per ongeluk deze hele passage over geslagen. Tot de waarschijnlijk terugkeren de noodbevoegdhedrn behoren: 1. het verplicht ie werk stellen van arbeiders in de bcwapenin&s- industric; 2. een verbod voor arbeiders om zonder regeringstoestemming van betrekkin g-te. veranderen. XJeT enorme bedrag van - 51 milliard gulden sul Crd^BrittanTiië An j de,komende, drie jaren voor de versterking van zijn défensiê uit- geven. Harder werken én nog meer soberfieid vórmen tezamen de énige remedie tegen deze door de covimünistische. dreiging nodig gemaakte aderlating, De man, die in. hoofdzaak, aan dé-nationale inspanning lei ding zal moeten geven, is Aneurin Bevanminister van Aïbeid en, Na- tionale Diensten, die men hier. met een koffer rol geheime plannen Downingstrp.pt 10. waar dc kabinetszittingen, gekouden worden, zie; binnengaan. En dat de Britten geen gras over hun militair programma laten groeien, bewijst de tweede foto, genomen in het bevolkings- 'register"van het leger. Met spoed worden de oproepingen gereed ge- 'jnaakt voor de zogenaamde Z-rC3ervisten, meestal oorlogsveteranen, van wie er dit jaar 235-000 een speciale training van IS dagen.- zullen moeten .ondergaan, (Van onze correspondent* HAARLEM Maandag a.s, zal Ger de Roos met zijn „Orkest zon der Naam" de aangespoelde kist niet „het ding"- in zee gooien. Deze „plechtigheid" zal geschieden in Zandvoort, waar. de gehele school jeugd vrijaf-krijgt. .,Wij hebben.-ér gehbèg van,V ver klaarde de leider van het orkest. „InAmerika „heeft; dit' liedje;; onge veer'acht maanden, "kunnen draaien, maar daar zien Wjj' hier geen kans voor. Uit Friesland ,-hebben wij- al' de mededeling gekregen dat, wan neer „het ding" niet bekend wordt gemaakt, de gehele Friese boeren bevolking naar Hilversum, .zal ko men Misschien zal men volgende week in dc journaals deze ..tewaterlating' op het doek kunnen aanschouwen. (Van een onzer redacteuren] DEN-HAAG. Not altijd is er geen officiële bevestiging, van de overi gens algemene indruk," dat mr. Stikker toen hij "Dinsdagmiddag op Soest- djjk" rapport uitbracht "aan de Koningin,omtrent ïjjn eigen formatie- mogelUkheden slechts in negatieye^ jiltt .beefé kunnen; rapporteren. Over de vraag Óf Bij andere wegen heeft aangewexen verkeerde mén vanmorgen nog in grote onzekerheid. Het feit, dat Binsdagavond om acht uur minis ter BreeS vóór een bezoek van bijna anderhalf uur naar Soestdijk vertrok heeft evenmin klaarheid gebrachte Tóen wij hem gisteravond een viorkla- ring; vraegmiv.volstond^ de mimster-jiriuidënt met de mededeling, dat ;1»5 vandaag: de; gehele dag_ gebonden zou zyn door de derde vergadering van tfe ïniiürterraad in^ yetbaad met financieel-economisclie, militaire en sociale vraagxtukkfcnwelke thans.meer dan ooit oro eep oplossiug vragen. Daar- een'rvoltQoiing- van de Ttipporten, welke de regering dp-volgende rêgeriag van? grote waarde - open jfeJaten^Höt. maaVjik kan^daazjover zélfs nfetme-'xëringsté aanwijzing, geven!" - antwoordde tuj''ónïwijkend-'^^at naai de ministerraad ztva gaan. De vraag is echter, of, dat, onder^ wetp inderdaad wel zc neveage-, schikt is aan het probleem van d® I formatie--Wij krijgenlangzamer hand het vermoeden» dat 'déze mï- nisterraad&vergaderïagen-aan-CEflö- pend e-band ,e«i_:ihl^^erend aandeel j tót ;dc ppldssihg van^e-,crisis zullen.; 7, j móe^fi^ieverem-^RBgners^'-warkneer bljjkt, dat, onder i-d^s&namigan^ dja I in het ^kabmet vea*t^^n'woópSigd: zijn,-de zéérii«ai^idal^^ handelahgizjön* ovéheèn^tftitómg,b«é ^istaat; .is '+welMthfe: j^t£E^'dc^^èsi& 'eenv'OTdig®. ym- de .belaitglcipcSfctè'pol^N^sti^ - .clusie-" komma3?;. zeéd." *6tiamiÊf4 fénsie té? -bëreikcil zijn op7" baSïs van de rapporten van- dè' central® 'S-HERTOGENBOSCH Bij de familie Albers-Van Nuland te Lan- genboom (NB) is dezer dagen een tweeling geboren. Het was de der de tweeling die In het gezin zijn entree maakte. Bovendien werd en kele jaren "geleden een drieling ge boren. Rustig weer Weersverwachting geldig van g Woensdagavond tot Donder- dagavond: Over het algemeen Zwaar p bewolkt, maar L óverwegend g droog - weer. Op vele'plaatsen 1 nevel "ótivmist. Vannacht en 1 morgenochtend,, "plaatselijk lich- te vorst, .overigens temperatu- S ren óm; het vriespunt. - g I Febrl' zon op 8.22 onder 17.28;, m3an.öp..;4JL&üder 11.30. ••'•'s NJW Wi li ll.UII.ll ÜMHIli! WllliiWLL'lWl'Mli^ OOK RUMOER IN K. W. TE PEN HAAG (Van onze verslaggevers) DEN HAAG. Ook in de Residentie ïs gisteravond; geprotesteerd tegen het optreden, van „de dirigent Paul 'van. Kétnpen. Weliswaar droeg de demonstratie in hét Gebouw voor, Kunsten.' en Wétenschap pen, waar onder Van Kempen's leiding, door .het Radio-Philharmbnlsch Orkest, solisten, het omroepkoor van de Nedl Hadip-Unie, de Voorburgsé Óratnriomvereniglng-én het Chr. Residentje-Mannenkoor t de Requiem-mis van Verdl werd uitgevoerd, niet zo'n omvangrjjk .karakter als die in de hoofdstad, doch niettemin werd de uitvoering kort yoor het begin en ook daarna verstoord door enkele studenten, dié door fluiten;én door h'ct wer pen met traangasbuisjes van hun ontstenuning blijkwilden gerveri- Overigens mag men de .matig bezette zaal ook als ëén démónStratiC'béschouvven,'te meer daar ons gebleken is,_ dat in de afgelopen -dagend vér schillende plaats- kaarten bij K. en IV. werdén terugbezorgd. - v 1 j'J\:fj r: student uit Amsterdam, twee studenten uit Delft cn een vrou welijke; student uit. Den Haag. Nadat, proces-verbaal was opge maakt werden zij, weer in vrij'- héid gesteld» De ordeverstoring gat de politie aanleiding direct méér personeel naar het gebouw te dirigeren, waar van dat moment af regelmatig jeeps en station-cars rondreden. Tegen negen uur stapte een rechercheur met een klein pakje in een auto, In dat pakje zaten de traangasbuisjes, die als corpi delicti naar het bureau werden vervoerd. De--' politieman hield het pakje wijselijk buiten het raampje.... Minister Stikkerhóët-s bij zyn-têLj rugkeer van. Soestdijk een verkia- ring afgelegd, die een. heel klein j beetje meer houvast "bood. Op een i vraag of hij zijn opdracht had te ruggegeven antwoordde de Informa teur: .(Daarover wil ik niets zeg gen. Ik kan 'slechts verklaren, dat de Koningin het het moeïiükstheeft van ons allemaal- Zij-is het symbool van onze eenheid. Die eenheid moe ten wij pogen te bewaren." Wanneer er een eenheid bewaard moet worden, dan wordt vooropge steld, dat die eenheid er is. En in het kader van de huidige crisis, ontstaan om het' oude- kabinet, laat het zich aanzien, dat wat mr Stik ker sterk do;or het hoofd ging toen hij deze verklaring aflegde, moest zijn. dat ten koste van de uiterste inspanning getracht zou moeten worden, ,de samenwerking pp de bredere-basis welke in IS4S was ge vonden niet verloren.ie doen gaan. Die veronderstelling schijnt aan BELFAST, Op een Dinsdag gehouden vergadering van de ge meenteraad van Londonderry ont stond rumoer toen een lers-uatio- r.alistisch lid het voorstel deed, een! officiële ontvangst van. officie ren en manschappen van. de te Eglinton gestationneerde Neder landse escadrille, welke die avond zou worden gehouden, af te ge lasten. Wethouder Maccarrol, die verklaarde gebelgd te zijn over de aanwezigheid - van Nederlandse strijd krach te n in Ierland, oogstte bijval van de publieke tribune. Nadat de vergadering 30 minuten geschorst was, .werd het \-oorsteI van het Iers nationalistische lid verworpen. 'rl J- V - - economische commissie en het te- stelteni mj de sterke geruchten nieuwe defensieplan vap -minister J!£f" 's Jacob, wollicht. dat dan do bams ronde doen. en die versterkt wer- 1 voor een nieuw zn men wil den door het bezoek van dr. Drees reconstrueert! kabinet praetisch. PARIJS. De Nationale Verga dering heeft met. grote meerder heid een communistisch voorstel verworpen ter bespreking van het buiten dc wet stellen van het We reldvakverbond én twee andere internationale communistische or ganisaties. aan Soestdijk.' er op neerkomend, dat thans alsnog 'op' het onver wachtst dé onderbroken poging om het oude kabinet té reconstrueren zou worden voortgezet. De verwachting was vanmorgen, dat mr Van Schaik ook nog naar de Koningin zou gaan. Toen -wü hem naar die mogelijkheid vroegen, De rijkste man ier wereld is det Si-jarige Calouste Gul- bmfcian- Hij woont op hét oge-nbZik te Lissabon, Zijn pri-. vé-oliekapitaaï moet tegen de 400 millioen pond sterling be dragen; toen in het begin van Januari olieaandcelen. 10 shit- ling stegen, verdiende Gulben- ktah in 3 minuten Jijds 5 mil lioen gulden Men weet iets meer van. hein af dan van de vroeger zo ge- heimzinnige sir Basil Zaharof die ook heeloud en heelrijk was, GuZbenfcian is te Constan- tinc geboren uit Armeense ouderszijn v^der. werd 105 jaar. In 1902 kreeg hij de Brit- se nationaliteit.- In, Lissabon leeft hij net als in Londen: meestal loopt 'hij cn poor gro tere afstanden huurt hij een taxi. reeds gelegd zou zijn. Men kan het niet met zekerheid zeggen, maar het heeft hier toch wel zeer sterk de schijn van. Zoals wij reeds schreven, heeft de P.v.cLA. thans anders dan in 1943 geen bezwaren tegen de bre dere basis: .Bij: de. K.V.P, leeft deze wens reeds jarên,' lang. Waar het op neer zal komen -is,of de Y.VD. zal pogenj ten vervolge op haar motie van vorige week. politiek succes te behalen, in - dé eersta plaats diror minister Van Maarsse- veen te laten vallen. Zou- dat het geval zijn, dan is wei haast als vaststaand aan te nemen, dat. de P.vrd-A. maar - vermoedelijk toch - ook de K.V.P. tot generlei cohees-, sics bereid' znllën. zijn. En dan zal de vier-partijeh basis wel 'tot. do ongrijpbaarheden gaan behoren. West-Duitsland aanvaardt Franse uitnodiging BONN De West-Duitse rege ring heeft de Franse regering mee gedeeld. dat* zij de Uitnodiging tot het bijwonen va» de conferentie over de vorming van een Europees leger, die 6 Februari te Parijs wordt geopend, aanvaardt. Toen solisten en dirigent in de zaal op het podium waren versche nen en cr stilte heerste voor het be gin van dc uityoering,"klonk in de zaal plotseling - een scherp fluitje Enkele personen' wierpen buisjes met traan- cn reukverwerkende middelen in dc richting van bet podium cn renden daarop de zaal ui,t. Di politie, die in ruime mate in de zaai aanwezig was, greep hen echter spoedig. Op het podium moesten enkele koor- 'en orkest leden gaan verzitten, In. het eerste deel klonk, nogmaals, een -fluitje-. Bovendien' werden 'nieuwe buisjes met traangas gewórpenï^waardoor ook vele" bezoekers een andere plaats moesten zoeken, térwij 1 an deren de zaal' verlieten jom hun tra nende ogen enige verseHushfete-ige- ven. De" solisten za'téh.aahvankehjk weliswaar met zakdoeken' voer de ogen, doch bleven op-hua 'plaats- Gedurende- de;" Test van- de avond bleèf. alles rustig. - Tijdens de; pauzé -spróng.'een jon ge man uit'de zaal -het podium op en 'legde zijn- bfeide hónden op de handen van YanuKempen én fluis terde hem (blijkbaar waarderende) woorden toei/k. j Poli(levers(erking Óp straaróritsiond uiteraard eni ge opwinding toeu men rechercheurs met enkele arrestanten -zag' verschij nen. De demonstranten werden door- de politiemannen Rtevig. in hun kraag gehóuden om ontspannings pogingen, te voorkomen, :doeh voor het óverige ging :het 'transport naar het bureau Buitenhof vrij gemoede lijk.; 'i-- -■ De eerste/arre?tanten werden - -.:*ïht"^ëén-• stati'TO-cab "gelejd. .de -latere- in een jeep. In totaal werden vijf "personen meegeno men, te weten een.arts'en-een. DÉN HAAG. —-Het Amerikaanse Gallup-Instituut heeft op grote schaal aan stemgerechtigde mannen en vrouwen gevraagd; „Vindt u dat de Ver enigde Staten al hun troepen hier moeten houden en alleen Noerd- en Zuid-Amerika moeten verdedigen, of vindt u dat meer troepen naar Europa moeten gezonden worden om paraat te zyn tn Europa?** Vijf en vijftig procent van het Amerikaanse publiek antwoordt: „Meer troepen naar Europa zenden", 35 pet. meent, dat de Amerikaansetroepen In de V.S, behoren te blyven, terwijl 10 pet. geen mening heeft. Dé isolationistische voorstellen van ex-president Hoover* vinden duj geen meerderheid bjj het Amerikaanse publiek. Ook onder de republikei nen bRjkt eèn meerderheid voor versterking der strUdkrachten in Europa te ïtJn. Van de Amerikanen, die op de republikeinse partfj stemmen 53 pet, ervoor en 39 pet, «r tegen. (8 pet. geen mening) .-.Onder-de democraten stemt 61 pet voor en, 30 pet. tegen. .Toen.het,Gallup-instituut het publiek, de vraag voorlegde:-„nf Europa Of Azië helpen verdedigen tegen het communisme indien beide niet xou kunnen", koos 66 pet. Europa en slechts 13 pet. Azië. (21 pet. geen mening}. PARIJS. -Eeri woordvoerder van het departement van Buiten landse Zaken heeft de. geruchten, dat de Sowjet-HJniè Frankrijk én.: Italië een. niet-aanvalspact .^wil voorstellen volslagen fantasie" genoemd. Hij zcidc, dat men in. kringen van. het departement van mening is. dat"deaé -geriichten. die reeds enige tijd in Noord-Italië de ronde. doen,, van 'de zijde van de vredespartisanen te Milaan afkom stig zijn. en deel uitmaken- van 'n communistische poging om dè landen van West-Europa te*.ven delen. DEN HAAG. -r- Door hét makèn van .een schatting van de consmnpL tieve uitgaven in - Decembor'.- j-l.i',:-bl het mogelijk reeds - nu voorlopig® cijfers van de-uitgaven7 in 2950'"bs publiceren, zo deelt het C B.Sj mede. Door prijsstijging waren d® uitgaven in. 1950.hoger dan in 294Bj het reeële verbruik nam evenwel. iets af. In totaal zijh de uitgaven en - de prijzen- mét resp. 8 pet 'én 9 pet gestegen,-^;Het verbruik ./.in; hoeveelheid ham mét 1 .pet af, - Churchill dient motie van wantrouwen in LONDEN. Winston CbiirchiÖ' heeft naméns de oppositie, in het c Britse parlement een motie :"i yan wantrouwen tegen de regering:..inv i gediend,jihvverband- met hahripo-:. htlèk-ten^ahiizien van de gerfa'tip** naliseerde kolenmijnen. Donder-r dagmiddag zal over deze moriej'ge. stemd worden. Bij aanvaaniini1'^ van deze motie zou ^ëep^gé^Ts" dwongen zijn, het ontslag? vaS'biftï kabinet aan te bieden. ,.- LONDEN. Voor .bet pgrle- •m'-ntsgebpuw hebben vr-ouweh"'gei idvmonstreerd teg,.;-n de .stijging •'-«•u «e kosten van. levénsondèr- «Lvvt.1 cn de,, verlaging, .van -het-S va-aöiantsoe».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1