Informateur rapporteert aan H.M. de Koningin voor en met China nog niet dicht HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Mij hoeft u niet meer in het oog te houden zegt mr Stikker tot de p ers Gratie op grote schaal voor oorlogsmisdadigers Veiligheidsraad schrapt kwestie-Korea Berucht Gestapo-agente gearresteerd Truman maakt Pléven tot trouwe volgeling Hard optreden brengt Aziaten ijls tot matiging door dr M. van Blankenstein lie Jaargang, no. 27 Donderdag 1 Februari 1951 SENSATIONEEL AMERIKAANS BESLUIT f" Weg nu vrij voor optreden van VN-Assetnblée Koffie op bon 4Tféfën49ó Paulina Vlaming onttrok zich door vlucht aan in België uitgesproken doodvonnis f 20.000 gevallen op No. 9314 India afkerig van goede diensten Dienstplicht in Kalië verlengd Prinses Wilhehnina naar Zwitserland Amerikaanse hulp in Indo-China in ruil voor Franse steun aan de Ametikaanse Korea-politiek Zeep wordt duurder Loopplank gebroken 16 doden Bankiers wensen bet bankgeheim terug Red. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam, Tel. 69300 Abonn.prijSi per week 0.40 per kwartaal 5.15, losse nummers 0 09 Opgericht door dë Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuw* Pers Postgtra 3P86M Bankiert Amsterdamjcbe Etinks te Rotterdam Directeur: B. de Vriei Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper A/ A/.(Van een onzer redacteuren) :C/: DEN;HAAG. Minister Stikker heeft vanmorgen ten paieizc Noordeinde aan Hare Majesteit cTe •Koningin rapport/uitgebracht over zijn bevindingen-. Toen hij het paleis verliet, ver klaarde de informateur aan de wachtende journalisten, die dagenlang al zijn gangen hebben gevoigcU. „Ik heb nn mijn rapport aan, de Koningin uitgebrachte Dit is uit de aard van de zaak geheim- tl kunt niet spreken van geslaagd of niet geslaagd. Het is immers niet meer dan een rapport over bevindingen, zoals dc opdracht was." Op de vraag of de pers haar aandacht op hem zou moeten blijven concentreren, zei minister Stikker: ,,U hebt mij werkelijk mef bewonderenswaardig succes in liet: vizier gehouden. Nu zou ik echter graag myri vrijheid terugkrijgen. Mij behoeft u niet meer in het oog te houden." Eerst- twee dagen nadat minister. Stikker voor de eerste maal - naar Soestdijk: toog om tezamen met een eerste zeer negatief rapport, zijn opdracht terug te geven. ;is hij van zijn opdracht ontheven. Het Dinsdag aan hem gedaan verzoek, om zijn, voornemen tot teruggave van zijn opdracht nog even in beraad te houden, heeft "Woensdag nog geleid tat een zeer uitvoerige bespreking met de belangrijkste politieke figuren van; dit ogenblik. In zijn kabinet ontving minister-president Drees Woensdagmiddag de informa teur. minister Van Schaik, prof lïomme cn ir.r. Burger. Aangenomen mag wel worden, dat daar een poging js gedaan om dc sedert Maandagmorgen gerezen tegenstel lingen uit dc weg to ruimen. Deze tegenstellingen warcr» voor een be langrijk deeï van zakelijke aard, cn sproten daaruit voort. Al spoedig lekte uit. dat hij de r.ii nis ter van Economische Zaken Ln het oude kabinet. Van den Brink, gepolst heeft naar diens bereidheid het minister-presidentschap in een volgend kabinet op zich te willen nemen. Zo waren cr andere ver schijnselen, die wel bijzonder dui delijk maakten, dat de heer Stikker, zichzelve beschouwend als liberaal politicus/bezig was een kabinet op •te bouwen, waarvan de structuur in zeer sterke "mate tegemoet kwam aan dc wensen door de V.VX>. voor cn na getut. Dit riep zeer sterk verzet op van dc katboiieken en de socialisten. Zo sterk, dat reeds na anderhalve, dag minister Stikker weinig anders te' dóen stonddan in negatieve zin te rapporteren over de mógelijk heden, vveifce hem voor de geest hebben gestaan.; Men moet wel aannemen, dat het in verband met zijn eenzijdige, in terpretatie vaji de woorden „infor-: matorisch de mogelijkheden te on derzoeken" is geweest, dat hem verzocht is. zijn besluit om Dins dagmiddag reeds zijn negatief rapport /uit; te brengen nog enige tijd in. beraad te houden. Waartoe dit nader beraad en vooral het ge sprek tussen de vijf: kopstukken uit de politiek Woensdag heeft geleid, is uit de mededeling van mr Stik ker, dat hij zijn opdracht heeft vol tooid, nog niet af te leiden. Zowel hijzelf/ als rrir Van Schaik, mr. Burger en prof. Romme „.héb ben na afloop van de conferentie van Woensdag, die als een poging werd gezien omeen compromis te bereiken, om beurten de vraag of de perspectieven iets waren verbe terd, ontweken- De indruk - welke zij maakten was, dat er'nog altijd niet veel uitzicht bestond voor eeu oplossing langs de weg-Sttkker. Er zullen nieuwe wegen moeten: wor den. ingeslagen, waarbij de leiding uit andere richting moet' komen. Zoveel lijkt wél duidelijk/ Mis schien. heeft daaromtrent tnr/;_Stik ker. in zyn rapport nog; in positief 2; zin cunnrn adviseren- Wat in. ieder geval echter vast staat is, dat thans de derde fase van de formatie-pogingen is ingetreden, die is begonnen met .eeu. bezoek van FRANKFORT De Amerikaanse Hoge Commissie maakte Woensdag bekend, dat zeven van de 28 ter dood veroordeelde nazl-oorlogsmisdadigérs binnenkort;in de gevangenis van Landsberg zullen worden terechtgesteld. De overige 21 oorlogsmisdadigers/die sedert lang de rode jas van de ter dood veroordeelden droegen, zagen hun straffen gewijzigd in gevangenis straffen van levenslang tot tien jaar. De volgende ter dood veroor deelde. oorlogsmisdadigers zullen terécht worden gesteld: OswaldPohl, de ernietiger van Warschau, eerste plaatsvervanger van Heinrich Hi mm Ier. ;Paul Blobel, moordenaar van 60.000 nazi-slachtoffers- Werner Braune, die in 1941. dut- zenden Joden en zigeuners in de beruchte „Simferopol massamoord liet terechtstellen. Erich Neumann. lid van de -,Eic- satzgruppé' die in 1942 de „Tührer orde" ontving, wegens zijn verrich tingen bij de terechtstelling van 3.539 personen in één maand, Otto Ohlendorf, die 09.000 men sen in Polen en Rusland liet te rechtstellen- Georg Schallermair, comman dant van ccn onderafdeling van het concentratiekamp van Dachau, verantwoordelijk: gesteld voor het ombrengen van meer dan 200 per sonen die in. de herfst van 1944 in dit kamp werden 'gebracht, Hans Schmidt, - gedurende drie jaar adjudant van het .concentratie-, kamp Buchenwald en verantwoor delijk, voor de executies die daar in deze drie jaar plaats - vonden. Binnen .48 uur zullen 29 veroor deelden. wier gevangenisstraf thans als uitgeboet wordt, beschouwd, worden vrijgelaten. Van vijf ver oordeelden dc veroordeling tot gevangenisstraf onveranderd ge bleven. Van eon veertigtal is de gevangenisstraf verkort. Onder de ze Iaatstcn zijn seht medewerkers van Alfred Krupp. cn verder rech ters cn iacere regeringsambtenaren, leden van ..verdclgingsploegcn" van do SS en nazi's die in concentratie kampen twsdaden bedreven heb ben. Ook de staalmagnaat Alfred Krupp von Bohlcn und llslbach is i op vrije voelen gesteld. MacClov heeft ook de inbeslagname var.net Knipp-concern herzien, doch merk te op: „11c spreek goon oordeel art over de uiteindelijke in bezitne ming .van het vroegere Krupp- eigendom". az&irMnSG arcs-:rürs- -rz Opklaringen si Weersverwachting geldig van h fi Donderdagavond tot Vrijdag- 2 avond:, IS Overdrijvende wollcenvciden. tl 8 afgewisseld door opklaringen. =1 S! Op vele plaatsen tijdelijk novel 3. 5 of mist, overigens droog weer. «a g In de'nacht cn ochtend plaat- jg g selijk lichte vorst, overigens g p temperaturen- enkele graden W boven bet .vriespunt. Aanvan- ij S kelijk zwakke, later matige E Ij wind uil Zuidelijke richtingen. ff 2 Fcbr; zon op 8.20 onder 17.28. 1Si maan op 5.46 onder 12.15. A Het Amerikaanse Joodse comité te. Parijs heeft Woensdagavond een krachtig protest laten boren tegen de wijziging der doodvonnissen; prof.Rommeaan de Koningin. Te raden blijft vooralsnog, of-dit bet begin, betekent van een nieuwe raadpleging; van de/fractie-leiders- aaviseurs. op grond van het rap port Stikker, voor de bestudering waarvan de Koningin nog geen uur .de tijd heeft gèbad. Dit de 41-jarigecaptain Charles BIair,;piloot ran de Pan American'Airways, die gisteren met een speciaal omgebouwde éénmotortge Mustang alle records op het traject Neïo York—Lou den met stukken sloeg. Zeven: uur en: 4.8 minuten, nadat hij op" het vliegveld Jdlewïld te New' York was- opgestegen, daalde hip gisteravond op het-vliegveld van de Britse hoofdstad. [Van onze correspondent te New York) LAKE SUCCESS. De Veiligheidsraad voerde op voorstel van Enge land de klaebt in rake agressie van Peking in Korea van dr. agenda af, waardoor voor de Assemblee de weg is gebaand om de Donderdag in de politieke commissie aangenomen Amerikaanse resolutie in behandeling Ie nemen. De zitting van de veiligheidsraad verliep volgens de verwachting en eindigde zelfs zo, dat het voorstel, om de -klacht af te- voeren, met algeméne stemmen werd aanvaard. Voorwaar een zeldzaamheid in de Veiligheidsraad, te curieuzer, omdat de eenstemmigheid voortvloeide uit een meningsverschil. Rusland zag in de afvoering van dit punt niet als de overige tien leden een eenvoudige formaliteit, die noodzakelijk was geworden, omdat de Veiligheidsraad, sinds het. So wj et vet 0 v?n- einde Novem- bep/ig. de--. K-pjeaanse - kv.'estië-xnacb- teloos ié geworden, maar ee'n prin cipekwestie. daar bet punt nooit op de agenda had mogen komen. Men beeft ditzelfde ettelijke malen door Malik horen belogen, bij de gele genheden als'hijte pas of te onpas in en buiten' de Veiligheidsraad uitweidde over de onwettigheid van alle raadsbesluiten,, welke tijdens de période van de Russische boy cot zijn genomen en zolang Peking niet is vertegenwoordigd- Deze eerste .raadszitting van 1951 zag drie nieuwe vertegenwoordi gers aan de tafel, die van Neder land. Brazilië eh Turkije. Zij wér den door de voorzitter, Antonio Quevado (Ecuador) 'f geïnstalleerd. De Nederlandse afgevaardigde, de heer Von BaUuseck, antwoordde, evenals zijn collega's, met een korte toespraak. ïfJiSirautRtü'i'Jli DEX HAAG. Het bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten heeft bon 488 algemeen (A. en R- kaart) eh bon 496 algemeen ,(D- kaarti aangewezen voor. liet kopen van 125 gram koffie, bti de detail list tot cn met tï/Fcbrnari 1951. Het rantsoen moet dienen voor zes we ken. zodat dc eerstvolgende bonaan- v ij zin/ op 15 Maart1951 zal plaats hebben. (Van onze,correspondent). BREDA. De 31-jarige Gestapo-agente Paulina Vlaming, die tczapaen. met de Belgische, Marie Demey in de bezettingstijd tcrrcar uitoefende en meer dan honderd gëalli eer de piloten en Franse krijgsgevangehen aan. de Duitsers overgegeven heeft, is door de rijkspolitie te lersekc gearresteérd. Deze Gestapo-agente vervoegde zich óp 8 September 1944 te Baarle Nassau/ fen huize van de postbode Comeiisseh, die zeer yccl heeft bijgedragen tot het ontsnappen van geallieerde piloten via dc ..viicgersluis*' aldaar. Beide „dames" dienden zich. aan als illegale werksters en kwamen 10 adressen cn namen te' weten van mensen die ill egaal -oyer de grens gevoerd zouden: wordèn «li van hen die daarbü behulpzaam Jvyaren. Zij gaven, deze namén door aan/de .Gestapo, dié.-zetelde, in vhét g ebpuw van de Kön;:!VIïUtairé Academie te Breda. Het gevolg was dat in de habbt van 8 op 9 September: 1944 de' brië- venbeateilet', zijn vrouw en de iha- rechaussees' Van Gestei en Gerrit sen gearresteerd, werden en - naar Breda werdénovergebracht. Op 10 September wem dit viertal naar dc vloeiweide gebracht waar ;de vrouw cn de twee marechaussees gefusil leerd werden. Cornelisseri zelfliét mén vrij omdat men meende,dat, hij niet bij het illegale werk ha'd geholpen. Paulina Vlaming trok na de be-' vrij ding van Breda mee naar Duits land maar keerde achter de gealli eerde linies terug om te spionneren- Zij werd doorde Amerikanen ge arresteerd. die haar overleverden aan het Belgische gerecht. Door het Belgisch 'Krijgshof werd rij tot le venslange gevangenisstraf veroor deeld-maar van dit vonnis ging zij. evenals dè Openbare aanklager, in hoger beroep. „Zy zagkans uit dé Antwerpse gevahgenls té ontvluch ten voordat de zaak opnieuw, voor kwam. Bij verstek werd Paulina Vlaming ter. dood veroordeeld. Ja renlang trok rij overal door België en Frankrijk rond tot zij zich enige tijd geleden xrteldde ten huize van familieleden te Ierseke, waar zij DEN HAAG. In de 512e loterij, le klasse, 2e lijst vicL de prijs van S 20.000.— op nr. 9314. NEW DELHI India zou' er niets voor voelen,„zo verluidt hier, om een plaats, té nemen in de 'com missie - van' goéde .diensten, welke door aanneming van de Amerikaan se resolutie in Lake Success een feit is geworden. De voorzitter van de Algemene Vergadering, de Pers Nasrollah Entezam,-zou sir Senegal Rau en de Canadese minister van Buiter.l. Zaken voor deze commis sie .willen uitnodigen, waarvan bij zelf .het derde lid is. De beslissing van.de DolUie.k$„.?omipi$$ic'. vermin dert. gezaghebbende Indiase kringen de kansen op een regeling van het Koreaanse vraagstuk en de andere, vraagstukken van het Verre Oosten door iniddel van onderiièn- dcling. werd 'gearresteerdZij ;is overge bracht haar. het Huis van. Beharing 'te/Breda. De. districtsrecherche van. de.;rijkspolitie te Breda hóudt .zich met het' verdere onderzoek in déze zaak bezig.- c «/- ROME. De" clien.ripijcht in Italië zal - van 12 lot 15 maanden worden •veriengd: Half '.Tebruari/zullenvier/ divisies gevecbtsklaar zijn. Italië,.zal twaalf divisies oprichten, waarvan Civ -drié - onder bcyèl van Eiscnbo- wcr -worden geplaatst. Vrijwel; alle Italiaanse divisies: aouden in; hek Europese leger kunnenIdiene^ zeg-r geen militaire kringen.; DEN KA AC Pi-msiS Wilhel- mina, die thans enkele: dagen, ia het' paleis aau- hêt jEianger Voorhout: verblijft in yprband:!:wjriet werk- zaainheden aan .de vertrekken van Hef Koninklijkgèric^pP' Het. Loo, isvoornemens .vVó;or,;eën;:i3ag. of .tien. insar Zwitserland/Jë Na -haar: .terugkeer in- ons /and;;zalzijhaar. intrek', nemen-op/dé;;-Ruigenhoek. - (Van onze correspondent te Targs) PARIJS. Het bezoek van de heer Pléven aan dc Verenigde Staten hëlefl tot volkomen overeenstemjnmg 'geleid tussen de Franse minister-président en de president der Verenigde Staten. Vooral de wederzijdse belangen, dl« beide landen.: in het .Verre Oosten bezitten, hebben, tot deze overeenstem- tning geleid. De Franse minister-president heeft stenn voor dé Franse politiek in Indo-Chfna in ruil voor de steun, die Frankrijk voortaan' zal géven aan de Amerikaanse politiek in Korea gekregen. Bléven heeft:daar mee de slechte indruk weg wiUcn nemen, die de houding van de Brans* vertegenwoordiger In Lake Success bij de eerste voorióplge stemming tot uitstel van de Amerikaanse resolutie had gewekt. /'iVi'- discriminerendéraaatregeleu „enkar-. tels /wérdonyoorwaardelij k-'dpOé DEN HAAG. De prijzen voor huishoudzeep, toiletzeep, zeeppoe der en zelfwerkende wasmiddelen zullen met ingang van heden ho ger worden. meldt de Nederlandse Ver, van Zeepfabrikanten. Dc pry- zen van de grondstoffen, chemica liën en parfums rijn gestegen e» ook het verpakkingsmateriaal is veel duurder geworden. De zeep fabrikanten mensn, dat deze om- standïgbeden een prosyerhogicg voldoends rechtvaardigen. De Verenigde Naties zijn ovër een crisis hccngckom.cn van hun bestaan. De beslissing daarover vieltoen de Amerikaanse resolutie ivcrd aangenomen, waarbij China als agressor verklaard.'werd. in Korea. /tjgekerc gin vertoont Lake Success hc.tr zegdé tafereel als Geneve eens deed. - De. Volkenbond is er enige; malen in geslaagd, een dreigend conflict- tussen niet-stërke sta- ten te voorkómen of tc stuiten, godra echter- een grote mogendheid als aanvaller optrad, faalde zijn gezag. Hij heeft de agressie van Japan in Mandsjoerijc niet kunnen: tegen houden f noch Mussolini's veroveringsoorlog in Abcssinië, De geschiedenis heeft uitgctïic- gen, dat de Volkenbond in beide gevallen door zijn aarzelen nodeloze en noodlottige zwakheid getoond heeft. Dit echter verandert niets aan het feit:,Dc Bond vermocht iets tegen zwakke staten, maar niets tegen grote militaire mogendheden. Wij beleven dit: weer met de Verenigde Naties. Zonder aarzelen trad de Veiligheidsraadop tegen Noord-Korea. Hij deed, '.vat Genève nooit gedaan heeft: Hij ondernam een militaire actie - namens de V.N.; Maar .toen. China'het masker afwierp, was er op eens aarzelingin dé gele deren. Er was zelfs verzet tegen éen schuldig- vei'klaring van China. Die had de Volkenbond ten minste bij alle gelegenheden .durven uit spreken. Zou de Amerikaanse motie met .de vereiste meerderheid 'van twee-derden van de stemmen hebben behaald,-dan had.de organisa- tie van de V.N. een morele nederlaag gelcdeni, zoals zelfs Gencve er nooit een hécft ondérgain. Tn zeker opzicht ging Amerika een groot.ge-, -1- deelte van de léden te ver. Het wénste, aan de uitspraak onmiddellijk de daarbij horende sancties te verbinden, De Engelsen hadden daar- voor grote vrees. Zij vreesden niet enkel schade .voor hun handel, moeilijkheden in hun Aziati-" sche koloniën en., dominions,, maar vooraleen rechtstreekse aanval; ópghoteonverdedigbaar ger. achte Hongkong. Daaróm/'schenen rijkerst, het kind met hot badivatèr le willen/nitgoöicri, d.Wi. de. hele motie tè willen verwèrpëri. Eeii amendement van dc Libanonbracht'/de oplos sing: Voorlopig zou het bij een veröordeSins ,,bIij'yèh.; .Men. kon dan zién, -hoe /de'Chinezen daarop zouden reageren, eri een commissiekon voorstellen doen betreffende de vérdere maat regelen welke die Chinese reactie noodzakelijk zou maken.,./c'; Dit was wijsheid. Men. moet Peking de moge- lijkheid geven het tempo te volgen. Men heeft ten slotte met Aziaten te doen. wier methoden niet die van. doortastende Amerikaanse zaken lieden zijn; r v De veroordeling ismet grote meerderheid uitgesproken. Slechte staten hebben tegen gestemd en: daaronder warén dé 5 communisti sche staten. die/de zaak der Chinezen als hun eigen zaak besch<nnven.'India echter trekt onder het 7-tal bijzonder de aanda'cht. .Zijn oordeel Is zeer stellig niet pro-communistisch; Hét zal Wel bedoelen zijnpositie als aangewezen, bemidde laar niet ,te bederven. En dat; kan zijn nut hebben. Of had India zich vrees laten aanjagen door Mao? Deze had tegenover de Indiërs ver klaard dat een veroordeling hem onverzoenlijk zou maken. Daarvoor waarschuwde nu de India se vertegenwoordiger. Chinese stijl DE VN. hcbben.de smaad vermeden, in be slistheid nog bij de Volkenbond achter te blijven. Het is inderdaad de moeite waard, de reactie van China even ann tc: zien. Dit kan te meer omdat, naar het schijnt, het evenwifht aan het front hersteld is. De Chir.ezén zijn in 'klassieke Chinese stijl begonnen: Zij. hebben.' schrikkelijk overvraagd, voor en aleer zij een wapenstilstand zouden verlenen, moesten de anderen tegenover al hun eisen gecapituleerd hebben. Algemeen werd «dit .antwoord als een uitdaging beschouwd, behalve door dé Indiërs, die hun Azië tenslotte behoren te kennen. Tóen op deze overvraging geen tegenbod kwam. deden de Chinezen uit eigen beweging een nieuw voorstel: nog kras over vragend, maar waaruit reeds een neiging tot onderhandelen sprak, „Ziet gé wel." zei Rau, ..wij kómen op de goede weg." Maar het Westen beeft tenslotte ook'zijn opvattingen, en metho den. Het weet dat het bij deze goed Aziatische /.manier van zaken doen altijd te: kort komt. Bovendien kreeg het meer kijk op stille aarze lingen bij de tegenpartij. De Chinezen waren blijkbaar niet zeer tevreden met de Russen, cn de Russen .waren even blijkbaar van oordeel dat Peking te hard van stapel was gelopen.' Heel innig was de verhouding geen ogenblik. Toen "Woe. de leider van de Chinese delegatie die het conflict bespreken moest,te New York aankwam, vroeg hij onmiddellijk in vertrouwen, o£ men hem de gelegenheid kon verschaffen met-Peking te telefoneren, „zonder dat de Rus- sen zouden meeluisteren". Dat kon, en daar- voor is gezorgd. Men had daaruit reeds Jets geleerd. „Door hard optreden dwingt 'gij de Chinezen tot solidariteit met de Russen, tegen -.hun- wens," zeiden de Indiërs. Deze redeneer- methode heeft sedert 1935 zoveel onheilaan gericht in Europa, ten aanzien van Mussolini en Hit Ier. dal z:, zelfs bij de voorzichtigste staats lieden terecht wat onpopulair geworden is. Zij had dus geen effect. On-Azialisclt Nu moeten wij afwachten of Peking door de veroordeling inderdaad onhandelbaar geworden is. Dit ware on-Aziatisch. Men mag zelfs enige verwachting koesteren, dat Moskou zijn Peki nese vrieuden tot voorzichtigheid aanmanen zaJ. uit vrees, dat dezen in de Amerikaanse kaart spelen. Want zeker denkt Washington in stilte reeds lang aan een veel krasser ontreden tegen ccn weerbarstig en gevaarlijk. China, dan het nu al openlijk zou willen erkennen Generaal Bradley heelt voer de beidé staatslieden een uiteenzetting gegeven overde militaire toestand, die volgens hem gunstiger begint te: worden en handhaving van terrein in'Korea mogelijk maakt. Het is ön-. dermeer óp grond van dit optimisme dat in -.hét communiqué' wordt\vast- gesteld, dat beide -regeringen dé. strijdop Korea- zullen voortzetten ■tot een eeryolla-, oplossing isbe- reikt. Pleveri' hééft eisi: uiteeiizetting;ge*- 'gévea. van. .dé zware verantwoorde- ;fti]^ei4i/^ér.^-Yéaytóijkv-v.In-r::Indp'- China, bp; zich Haa.' geu'omen, /vaar- bp. Trumanmeer/ en- snellere', mate- riaallevcringen.. voor Indo-China toezegde. /- - De politiek, die Frankrijktot nu toe gevoerd heeftom de eenheid van Europa te bereiken Pleven sprak/van opheffing der rivaliteiten en hét scheppen van een girote Eu - ropese markt inet ..uitsluiting van BELFAST..— Woensdag stortte..de loopplank. .- naar .icfe. - walvisvaarder „Juan Peron" in eikaar op. bet ogen blik, dat dé arbeiders var het werk naar buis keerden. Er ziju tot 'nu toe 16 doden/geteld en 43 gewonden. Een deel der aybelders'kwam in hel Water eneen deel op dë kade te recht, Zeventig arbeiders stortten van een hoogtevan 15 meter om laag.' AMSTERDAM. De Vereeniging voor. dé Effectenhandel (bedrijfs groep effectenhandel) heeft samen met de Nederlandse Bankiersver eniging een adres gericht tot 'de Tweede Kamer, waarin wordt ge wezen op de? wenselijkheid, het bankgeheim Weer in te voeren. BRUSSEL. Het hoofd van de (Nederlandse), Julianaschool. deheer P. Neven, heeft na 35 jaar; zijn functie neergelegd er/ wordt opge volgd door de heer P. den Ouden. de Amerikanen/-goedgekeurd; Wat de Eitrópese defensie betreft, werd men. het e«£tis over.de .ihsch'a- keling van Duitsland, volgas da '■richtlijnen., laatstelijk; „in'; Brussel vastgesteld. 'Ook /Jiiertoondén/. c.d»/' Amerikanen, een souplesse,' die vol-/ .genscommentaar/ dat de' heer Fie-: ven in decouloirs:gaf/-op 'mdruk- wekkend^ s wjj ze/pimy St'/werdf door kalmte en .vastberadenheid./ /- v Wat:dë?! 'algemenéeconomischrt ;pïablfnnéu/bèttelt;:.vónd.'. pTevev:-g,e- -•/ hoor voor' 'hél v/Frsakë Yverfengen/" naór écu shelle 'rfegelihg .fiéri/gronüU^ stoffenkwestie.. vooral/- öók/:öm^teea/ 'stijging der prijzen 'eu;, één-."linflatia als gevolg der bcwapeniuèfte-voor- komen. C, Dc Franse pers' 'ism'. hét /alge- meen tevreden, maarzij geeft/uóg v slechts, yoofzichtig.' cóiTUn^taar.. Het schijnt,, dat men in -kringëb van;hët -' Quai d'Orsay meer Amerikaanse toézeggingën /verwacht, had ter zake van Indo-China. Het. is volgens het-commuciqua gebleven bij versnelling der ma- teriaallèveringen;Wel".móeten'da ,1 Verenigde Staten beloofd hebben op effectiever- wijze met de vloot en de luchtmacht -in te grijpen, indien Chma. direct in/Tado-China zou interveniëren. - J-T OE'hort nog maar geleden genoot de. trereld: va.n 'de'Agèluksfoto's en de Ab rui leftsreportages van ./•de.'/ piepjonge.filmspeélsiérElirebéth Taylor met dé schatrijke erf zoon Nick Hilton::. Iedere mart bènydde Hilton. iedere vrouw Eliaabeih Tay-; - lor, niet omdat Hilton 400 niilUoen te wachten had uit zijni vaderx hotelfortuino] omdat Elizabeth een mooie filmcarrière wacht;, dóch om- dat deze twee: bevoorrechten man eyi vrouw merden. Dat is thans ai-, weer voorbij.Nick N speelt..Nick vloekt.'.Nick: is' doorlopend dronken, Nick verwaarloost en'kweltA'Eliza- beth,.Nick zocht ruzie, dis,e€rè..-zigéum: mr... jnja, zei de rechter .ie- Los Angclés het,is:, béter, dat 3 idtié. alle - bei van voren, af aan-: beginnen. Jullie waan,' grote, kinderen, die meenden, dat, als jé allebei :dol bent op trarhie ballen, gehakt,: dat je, dan ook geschikt benf voor het huwelijk". Met haar" advocaat aan' de arm verliet de reeds "jS-janae Elisabeth hét hófalle cadeaur magr zé behcnWen. Glimentatie Avïix tee niet hebben) jfickv(oiteicHtbaa-rj/zèir 1 rPiff: wie volgt!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1