Nederland op de goede weg in het derde kwartaal van 1950 HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Mr Stikkers Iialf Nederland kent ze niet of zeer onvoldoende Amerikaanse troepen spoedig naar Europa Stijgende productie en toeneming van de arbeidsproductiviteit Geheimzinnigheid rondom 38ste parallel Wederom incidenten bij uitvoering Van Kempen En de overheid miste een Invoer voor 71% Amerika heeft geen ambities op Formosa 'v_ Bclasl ingverlioging van 10 milliard in Amerika W êg naar vrede in Korea versperd Eisenhower dringt ook aan op versnelling wapentransporten Minister Kutten wil bemiddelen bij Concertgebouw Tien personen gearresteerd; radio-uitzending moet worden gestaakt f' lie Jaargang, no. 29 Red. en Adm. Umye Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsi per week 0.40 per kwartaal 3.IS.'losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 3 Februari 1931 Uitgave N.V. De Nieuwe Pere Postgiro 398644 Bankiert Arasterdamsche Henk te Rotterdam Directeur.- B. de Vries Hoofdredacteur: V/. B. F. Schaper TEMT de DEN HAAG. In het derde kwartaal van het afgelopen jaar heeft de économische ontwikkeling van óns land in tal van opzichten réden tot tevredenheid gegeven, hoeveel er op het gebied van onze Volks huishouding oak jaog te wensen overbleef. De industriële productie bleef toenemen, de opbrengst, van onze steenkoolmijnen steeg van 2.996.000 ton in het tweede kwartaal van 1950 tot 3.019.000 ton of wel 40.000.ton meerdan ini de ovëreenkomstige periode van 1949 en de arhêidsprodüctïvitêït ontwikkelde zich op een duidéljjké wijze. De woningbouw bleef vooruit gaan. Het vervoer nam toe. En wat mis schien nog belangrijker kan worden genoemd dan al deze op zichzelf verheugende verschijnselen: dé invoer daalde en de uitvoer steeg, ter wijl het zogenaamde dékkmgspërcentagë, dat vyii leggen het percen tage van de invoer, dat door uitvoer werd-gedekt, van 59 in het voorafgaande kwartaal tot 71 steeg. Daar komt din nog bij, dat gedurende dit kwartaal het aantal ingeschreven werklozen van 64.500 daalde tot 55.200. Aldus hlijkt uit het verslag van de Nederlandse regering over de werking van het Europese Her stel Programma in de betrokken periode. Kouder Weersverwachting geldig v$n Zaterdagavond tot Zondag avond: Matige tot krachtige én langs .dè Waddenkust later tijdelijk harde w-Jnd tussen Zuid-Oosten Oost. Overwegend zwaar be wolkt met voornamelijk in het zuidwesten van het Janri Jater enige neerslag, hoofdzakelijk in de vórm van sneeuw. In de noordoostelijke helft van het land lichte tot matige vorst, el ders temperaturen pm het vries punt tot- lichte vorst. t 4 Febr, "zpnop-8.17 onder lf 32; maan oD. T.-ie. onder-14.44. - s'Febr. zón óp, 8.16 onder 17.34; maanOp - 8.1g onder 18.16. -s Sedért 1847 leidde -de econpmièche ontwikkeling in oris; land er toe, dat wij steeds minder afhankelijk' wér den van het buitenland. Voortdurend daalde de consumptie en daarnaast namen de Investeringen/in het- be- drijÉBlevon voortdurend toe. In 1938 vormde de consumptie 85% van allé bestedingen, in. het fiscale jaar 1948/ 1950 daartegen 58%, hetgeen aan zienlijk; minder mag worden ge noemd. r Daarentegén vormden de nettó-investèrïngënin het bedrijfs-, 'levèn ïn 1938.2en In; hét fiscale jaar 1849/50 18%. Tc de loop 'yan 1950 échter zétte zich .de daling van onze consumptie,-:.;dïe vooreen ge zónde.' economie' :'in Nederland 'van. zoveel betekenis is, niét verder voort' Ih - het. tweede kwartaal,; begon .zij, toe te nernen en deze stijging zette zich in het derde' kwartaal in ver sterkte'mate' voort.. De oorzaak was .één vergrote voorraadvorming als gevolg.vande gebeurtenissen, dn Korea. Deze consumptievermeerde- uréngshédrbeg 12 ;:.ten 'opzichte.-van.: het. voorafgaande tweede kwartaal. I—T KT „Vrije Volk'? yan. Vrijdag- 1 avond; dé opdrgchttot kabi- netsforifiatie aan dr Drées en mr Van .Scjnaik bij zijn. lèzers inlèï- dêbd, -geeftte kennen dat hét'sla- gén van hun poging er door de voorafgegane informaties var. mr Stikker niet waarschijnlijker door is geworden. EJö men moet dit blij kens 'de re3t der mèdèdélir.gen al dus opvatten, dat het thang moei lijker- zou zijn dan onmiddellijk na het uitbreken; van de^ crjsis. mr Stikker- als minister yan Bu'tcn- Igndse Zakèn op het Plein te doer, terugkeren. Dit zou dan, nemen wij aan. hierin zitten dat mr. St:k- ker, het informeren en het forme ren enigermate- combinerend, je gens zijn collega's, uit de afgetre den ploeg niet genoeg solidariteit gan den dag zou hebben gelegd en. daardoor bij de huidige formateurs aan aanvaardbaarheid-zcu hebben ingeboet. Bovendien zou. nemen Wjj aan, nu dr 'Drées en mr Van Schaik. naar een oplossing moeten zieken, die ..het yettrouwèh van het parlement 1 verwerven, mr Stik- kér's positie bemoeilijkt werden, wijl immers hij het was wiens par ty het vertrouwen heeftopgezegd. ^Met alle waardering 'die wij voor de bij een kabinetsformatie tradi tionele overwegingen, hebben, ly- %i ons de aangevoerde argumen ten bij hét schijnsel van de r.ood' dés lands weg'te'smelten als sneeuw: vèór de zon- Zelf3 ir.dien het waar mócht zijn. dat mr. Siikker bijeen aanloop naar personenkcuze enig sotidaritëitselèment mocht hebben beschadigd. dan nog is er alle re- dén om ervan overtuigd te zijn dat hjj daarbij onpersoonlijk ban- déldè en' met niets dan zijn kijk op 's lands belang als drijfveer. En zelfs indien het waar mocht zijn dat-hij van zijn eigen partij he' vertrouwen heeft verloren (overi gens heeftmr Oud zelf terug keer van mr Stikker bepleit!) dan nog bezit hij ongetwijfeld het ver trouwen van andere partijen en be let boveodien niets zijn terugkeer als vak minister. HET komt ons evenwel voor dat al dit geargumenteer onmidel- lijk behoort té wijken vodr enige overweging van internationale aard. Mr. Stikker, dlc sinds 1948 persoon lijk tot dè verbeterde ligging van Nedérlaod in. het Internationale veld opvallend veel heeft bijgedra gen, geniet zowel ir. de kring der Europese als in die dér Atlantische samenwerking -ccn reputatie, waar van wij ons de verspeling niet kun nen veroorloven. Een nieuweling zóu geen kans zien en trouwens ook geen kans krijgen om binnen het korte tijdsbestek van de critieke jaren die voor de bceg liggen, zulk een reputatie ten bate van ons land oji te.bouwen. Hét leidende aandeel dat,;N?ederland 1 in dé opbouw' van Kèléder.belangrijkste internatior sanjéftwerkinésvormën door de vanmr. Stikker hééft/ ver- mo.èt waarlijk' zwaarder vyg- gen d?h ^enige - overweging," ontleend aaa' detgèijkte normen yöpr dé-'d&g- nóEe' éh de' therapié van- een kabi- netScrisis. -.Nw"'" Dèrhalvre.. bopèn wj/ dat dr. Drées en mr. Van Schrik, .begiftigd met stsatstnansinzicht als zy. ongetwij- leid zijn, het.zwaarst zullen laten wègèn7\vat.'.het' zwaarst 'is.-In ,.'dat: géval: kéèrt 'rar. Stikker als minister Warren Austin (Amerika) zeide, d.at de Sowjet-beschuldiging slechts een verzinselten behoeve van .'Sow-, jet-doeleinden wgs.-;'::! De hoge - Ame rikaanse autoriteiten hebben duide lijk gemaakt dat. Amerika geen; po litieke, militaire of- andere ambities, in Formosa heeft.:'Er'zijn tharis 44 Amerikaanse militairen op Formo sa. van wie 19 behoren tot do diplo matieke missie er. 22 dienst doen bij het tanken van brandstof door Amerikaanse vliegtuigen als deze een enkele maal oen tralningsvluchl over het eilar.d - maken cn daarbij landen. conomfsche ont- ioikkeüvg 'eau ons land in het derde kica.-taa! nare 1950 in veel oj&ichten tot voldoening, helaas is de situatie zo, dal de jjebeurtcaissen, die zich sinds dien op internationaal terrein hebben voltrokken, het alge mene beeld ..ongunstig hebben. beïnvloed. De. oorlog in Korea heeft tot een stijging van de grondstoffenprijzen geleid, het geen onaangename gevolgen heeft gehadjvoor dc uerbouding tussen onze. tn- en «ituoer. -- j)rnr dan bij. dat de Ah,e- f rikcanse hulp aan Europa in verband met de gebeurtenissen in het Verre Oosten een radicale verandering hcefj onder gaan. Hulp np zuiver econonvtcri? lfroiulza- sut nmrrrika aan de O.E.E.C.-lnnden nog slechts In alleruiterste nood rank kun nen verstrekken cn het bedreg dat daarvoor beschikbaar zal warden gesteld zal aanzienlijk lager zün dan de MarshcÜ- sleun, ctie tot dusuer werd gegeven. Dat. brengt ook uoor ons natuurlijk zijn conscguentics mee. fni«iridels is Neder land het eerste en tol nog toe enige van de O-ES-C -lantien dat zich organisntorisch onmiddellijk aan:, die veranr?cri»o heef?, cangepast. door het regeringscommissariaat voor de militaire hulp en dat voor hel Marshall-plan samen te voe gen. Dat neemt echter nirt. u:ep, fiat loQ5 voortaan dc zo dringend nodige dollars zullen moeten verdienen. Dat 'zal een buitengewone Inspanning vereisen:'Aan de noodza kelijkheid hiervan u:ydt ook het binnenlands .Zoeklicht" van heden aandacht. Sinds Juni '1950 viel ook een prijs stijging té constateren, voornamelijk in de sector van de grondstoffen, cn de afgewerkte producten. Aanvanke lijk vertoonden de gezinsuitgaven voor: personen met inkomens van 40 tot 50 per week nog een klei ne daling, tengevolge van de voor dit seizoen nonnaie prysvermio- deringen voor aardappelen, groenten cn fruit. Maar aan. het eind van do WASHINGTON President Tru man heeft Vrydag aanhet Congres verzocht een onmiddellijke, belas tingverhoging van tien; milliard'- dol lars toe ie staan en tevens aange kondigd; dat; hij later: opnieuw om belastingverhoging zou Vragen. De bedoeling is oni de inkomsten belasting niet -.4 milliard dollar te verhogen, dé inkomstenbèlasting op maatschappijen met 3 -'milliard dol lar. Verdér zal dé omzetbelasting 3 milliard meer moeten opbrengen. De totale belastingontvangsten zouden volgens de door de président uiteen- ge;étte j5lannen 64,2 milliard dollars gaan bedragen, uit is bijna de helft meer dan de recordbèlasti ngohl- vangsten tijdens de tweede wereld oorlog:. toen in 1045 een bedrag van 4S milliard dollar werd ontvangen.: verslagperiode vertoonden de gezins uitgaven toch weer een toeneming. De vlottende binnenlandse schuld nam in het derde kwartaal var. 195U met ruim-420 millidèn af. De cre- dietverlening door het bankwezen aan het bedrijfsleven nam aanzien lijk toe. Londen krachtig tegenstander van een nieuwe overschrijding TOKIO. Een zegsman van het achtste leger zei Vrijdag, dat het be richt, dat Washington aan generaal Ridgways achtste leger bevel had ge geven tot de 38ste breedtegraad op te rukken, noch bevestigd zou worden, noch ontkend. Éen officier' van de Amerikaanse .staf te Tokio zëi. dat er geen dergelijke orders waren ontvangen en dat de berichten geheel, spe culatief zijn/. Informaties in Washington heb ben-ook niets positiefs, opgeleverd. Er is alleen gezegd, dat ér.geen. di plomatieke overeenkomst hierom trent bestond,- terwijl' merv op een vraag, of. er nieuwe instructies aan Mac Arthur waren "gezonden, niet wilde antwoorden. Uit Londen wordt vernomen, dat Engeland besprekingen wil van al- Tsjoe En-Lai verklaart: 5 NEW YORK; —-. De minister van Buitenlandse Zaken van communis tisch -China, Tsjoe En-Lai, heeft in een door radio-Peking omgeroepen verklaring gezegd,; dat zpju land de Koreaanse Commissie voor Góede; Diensten der V.N, zal negeren eh dat de Amerikaanse resolutie, dfe China tot aanvaller verklaart, door de Al gemene Vergadering werd aangeno men „oftder 0e overheersing en de dwang van Amerika". De resolutie ..(«wijst aan de vrede lievende bevolking 'der wereld, dat de Amerikaanse regering en haar medeplichtigen geen vrede, doch no-Iog willen cn dat zy de weg naar een vreedzame oplossing hebben ver sperd", aldus Tsjoe En-Lai. WASHINGTON! In zyn radiorede tot het Amerikaanse volk heeft ge neraal Eisenhower. Vrijdagavond gezegd, dat hU krachtige, bcw'ijzen "gezien heeft voor hel herstel van de Europese geest.. De aankomst/in Europa-yan nieuwe Amerikaanse land- en luchtstrijdkrachten zou zeker het vertrouwen doen stUgen en de ontwikkeling van de militaire kracht in dc landen van het Pact versnellen. Op een vergadering van het Congres had Eisenhower Vrijdag reeds verklaard, dat het overbrengen van enige extra-eenheden der V.S. naar Europa noodzakelijk zou zijn. Eén spoedig naar Europa gezonden eenheid zou gelijk staan met twee of drie later gezondene, wegens de fysieke en psychologische factoren, die by de collectieve herbewapening een ról spelen, aldus heeft hÜ in een vergadering met de commissies, voor dB strijdkrachten en buitenlandse zaken van het Huis van. Afgevaardigden betoogd.:- 'C:;. .T'; In zijn rsiiioréde.heeft hij nog eens de nadruk gelegd op de noodzaak van éen speciale Amerikaanse .bij drage van. munitie eri uitrusting. Het succes- van;dé •Atlantische .defensie, berust, evenzeer op: Amërika'S mili-. tair-economische kracht als op zijn strijdmacht.; - AlleWest-Europese landen/kun nen snel. énaanzienlijk hun weer- ba'arh eid;'ve.rhogen indien be t :-mate- riaal/daartoe, nódig,spoedig-.;; ge- leverd wordt. Er moet een wal tegen het com munisme opgericht worden cn men dient deze zolang in stand te hou den tótdat het communistisch impe rialisme sterft aan de euvelen;, die erin'besloten zijn. In Wést-Duitslahdis men van me- niög,: dat Eisenhowers .uitlating, :dat j de Duitse 'herbewape ning moe.t" wor- deh;; uitgesteld, ;i totdat '.W.est-Duiis-' land gelljke politieke recbten.ver worven beeft, vrijwel' gedekt' .wordt door de, opvatting- van Schumacher^ deleideri dér VSoc. - ;Dem; 'oppósitie.:.; Weliswaar, hééft Adenauer in- het begin èen wat rekkelijker standpunt: ingenomen, doch dit is door de. stemëV ming tn het land dermate verstrakt, dat ér tussen zijn opvattingen,en die ran. Schumacher niet veel' 'verschil meer bestaat. Men meent, dat :Eise.ny..': howers verklaring het- gemakkelij ker zalmaken 'ohi. in. West-Düitsland,: tot - een. iiationaai; standpüht1 te.-ko^- men óver de: herbSwapenmg;..té meer 1 drhdat' ook.'.Sch'umacber niet. gelooft-f aan de mogélijkhéid van;- éen. néu- traal Duitsland 7 tegenover/agressie uit het Oosten. ri/éri De Britse marine onderzoektop - het ogenblik. ;weïke hulp hélicop- teres, -bi}.--de verdediging vare. Jcoopuiiardyschepen kunnen bie den. Het is uoorctl pan belang, dat .koopvaardijschepen tijdig ge- waaréchuwd. worden tegen de aanwezigheid van duikboten in hun omgeving. Men gelóóft,, óai de helicoptère,: dié. een bijé.onder kleine ruimte voor opstijgen "en dalen nodig heeft, daarbij bijzon- der goede diensten kan beivijzen. De foto werd genomen op 't Britse ss „FortDuquesiie", 'dat van-een klein platform voorzien is, om een helicoptère aan' boord te nemen.. Ie landen, die troepen; in /Korea hebben, voorcat.cc 38ate breedte- graat opnieuw wordt overschreden. Dc eerste overschrijding 'neeft in Engeland heel wat ergernis ver wekt DEN HAAG. De minister yan Onderwijs, Kunsten en Weten schappen heeft zich bereid ver klaard, om In samenwerking met het gemeentebestuur van Amster dam, te bemiddelen in het conflict tussen het hestuur yan/.hét Con certgebouw en het Concertgebouw orkest. (Van een onzer verslaggevers) DËN HAAG. Ook gisteravond is het bij de uitvoering van een opera- concert nndcr leiding van Paul van Kempen.in het.gebouw voor Kunstenén. Wetenschappen in Den Haag, evenais Dinsdag, tot "incidenten gekomen. Reeds toen het Radio Philhannonlsch Orkest de eerste maten liet hóren, klonk van de tribune afeen s'chrillc flnlttóon. Even later riepen een man en een vrouw:„Weg. met de fascisten! Zyn jullie de concentratiekampen ,inet de mlllinenen doden en de vergaste Joden vergeten!" Het drietal werd; direct door rechercheurs, dieTn groten getale in de zaal en op debalcons aanwezig waren, gearresteerd. Na de pauze werden nog zeven personen gearresteerd. De .Nederlandse Radio Unie, die het concert uitzond, avas genoodzaakt de uitzending enige tijd te staken. Reeds geruime tijd voor het be- P*n- Tientallen rechercheurs -ver- pin had Oe politie maatregelen ge troffen zo snel mogelijk bij even tuele incidenten te kunnen ingrij- '"VlUISIÜIIHIt Op 1 Januari zijn de nieuwe verkeersregels van kracht gé worden, en enkele weken na die datum heeft het Neder lands Instituut voor de Pu blieke Opinie (NIPO) het pu bliek In ons land een klein examen afgenomen. Aan talloze mannen en vroi^ven in alle delen van het land He ten de Nipo-enquêteurs een afbeelding van een waarschuwings bord voor een voorrangsweg zién. Terwijl de ondervraagden deze driehoek op zijn punt bekeken, stelden zij de eerste examenvraag: A „Een fietser nadert een kruis punt en ziet dit bord, moet hij op het kruispunt hel verkeer van rechts voorrang geven of met? van'Bfiiteniandsé Plein terüg. Zaken op het 62% van het publiek antwoordt goed: de fietser moet het ver keer van rechts hier voorrang geven. 3% antwoordt fout, meènt •dat de fietser mag doorrijden err. 35% weet hèt meL De fietser moet bij dit-.kruispunt niet een voorrangsweg na tuurlijk ook het verkeer van links voorrang geven. Slechts 41% var. »fet publiek geeft hierop echter het juiste antwoordZo% var. het publiek heeft het fout (fietser voorrang) en 34% weet dit helemaal niet. 58% meent terecht, dat een auto verkeer van rechts op een voorrangsweg moet laten voorgalm, 8% (fout) dót de auto voor- rarg heeft en 34% weet ook dit niet. Dat een auto ook hét verkeer van links op een voorrangs weg moet laten voorgaanw;eet slechts 34%. 30% Qfeft de auto voorrang (Jout) en 36% bUtft h-èp «retuioprd, •schtttclip.- „Een fietser nadert een kruispunt van gewone straten. Er staat geen enkel bord. Van links komt een auto. Moet de fietser die auto voorrang geven of ;'- Tliet?" v G/' - op déze Nipo-vraag geeft 49% liet goede antwoord (auto voor rang). 20%. heeft het fout (fietser, voorrang) en 31% weet hef ni<Zeven en. vijftig van elke honderd Nederlanders .welendat verkeer dat van rmverhgrde (zand-) weg een verharde (asfalt-) weg nadert, het verkeer op die verharde weg (ook van links) voorrang -mop.t geven. Tien procent beantwoordt deze vraag fout, ■vy- "--et het niet. - Wat het „stop"-bord (cirkelvormig met een drie hoek op zijn punt erin. waarop .het woord stop) betekent, weet slechts 43% van het publiek, 21% meent; (fout); dat een auto een fietser van links daar e e e n voorrang hoeft te geven. 36% weet het helemaal niet. Duizend mensen worden per rendeei hunner voor het leven ver jaar in ons land doodgereden. m£nktk;u eens naar de cijf„g. In een mensenleeftijd, glo- die liet' N.I.P.O.-onderzoek te zien baal op 65 jaar te stellen, be- geeft- Treuri- het aantal goede i j-, j antwoo-den. bedeiKe'.ijk ne velen, tekent .dit aat een bevolking dje een foutief antwoord geven, van een flinke provinciestad maar catastrop.iaal is het perceu- door verkeerd verkeer 'de dood j vindt. En veelvouden van altde dommen. dé onverantwoorAelu- cijfer 'worden voor het leven ken. die. toch maar vrolijk-weg' ge- verminkt; als de ongelukken- d0?n„e''H.a'Jn?S"'i'at' .statistiek n i e;t zou stijgen Van alles: dè jeugd .wordt be- (rriaar zij doet dit lielaas maar ëhp voor. verkeer bijgebracht op school, verenigingen voor veihg ver- al te duidelijk.) dan is het een keer béyverenzich alom ih den uitgemaakte zaak dat van elke lande, om hét de mensen bij te acht Nederlanders, die van- bre.ng?n: uit, iet op, weet daag gezond en vrolijk op straat lopen, er e e n- is die een verkeersongeluk zal krijgen. Onherroepelijk. Geeft dit niet te denken? Inder daad: denken, daar gaat liet omj want ver-uit de meeste onge lukken zijn hét. gevolg'van een .te kort aan denken, onbedachtzaam heid en onverantwoordelijkheid, jegens zichzelf en anderen. Bedenk eens dat elke dag drie mensen 's. morgéns wél gemoed naar hun werk gaan," vast over tuigd dat hu n geen ongeluk kan gebeuren,'die Js -.avonds als veron gelukt in de "krant staan; Bedenk eens dat er elke dag dertig Neder landers zijn. die zulk een érnstige .verwonding /oplopen,dat hel me- ....ÖnuoorztcJiflgheid, onop- .l$itendiveid:,.i de dagelijkse dodentol is weer betaald. wat je doet", de Zie verder fmg. 3 vérkcersverehi- .één van de tientallen, die ook meende: „Ik kr\)g geen. ongeluk",... pen. - spreidden zich in dc zaal en. op da v'. balcons en buiten'stonden een. v' arres-.' tahtenwagen "enenige.jeeps /..irj'et;; geüniformd:'. personeel.,'gereed. Een snerpeftde fluittoon was oor- zaak, dat -Van Kemp.en enige ..'Second délf na het hegin -van bet7 con- cert, „moest aftikken;'; Op \enke- 7; •Ié.plaatsen in' de zaal hadden da bezoekers -last ,van een,carbid- .C lucht,, die naar later bleek -■ afkomstig was .uit - Gtukgetraptsr ri glazen buisjes; Tot de; pauze :blés£ alles verder -'rastig eh algemeen was men .van mening, dat/liet;con- eert verder normaal zou kunnen worden uitgevoerd. v x; De. ledenvan,- het' orkest hadden echter, nauwelijks hun-plaatsen, weer ingenomen toeri.vvanverscheidene plaatsen - de krèet „Weg met van Kempen!" klonk. Vrouwen- en mannenstemmen .klonken -door 'èf- kaar en enkele bezoekers keerden zich,v tegen de ordeverstoorders. Op 'dat ogenblik staakte de Radio- Unie haar uitzending. y-1/ In totaal zijn tien personen gever-: baliseerd. - Hoofd commissaris G. - "W. Valken- stelde zich persoonlijk van de situa- tie in. en om het gebouw voor K. en W. op de hoogte. - 'Uit-het .onderzoek is komen vasfe té /staan,datzeven/van-; de gear- resteerden lid zijn van communis tische, organisaties..Zes ,- der 'ge-' v'1. arnesteerdên blijken afkomstig uit-; Den Haag, .twee ,uit Delft en twee uit Amsterdam. (Hieruit blijkt weer eens - vaar da zoveelste maal,' da.t de com- munïsteh elfee' flfelëgehheid aangrij- pen,yom ésn aclic, die ,hi e t eem- - munistisch is, voor - hundoeleinden te inisbnriken. .Re'd,),'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1