rij dagmiddag om half vi jf ging op de flat C Schiedams lager voetbal haalt achterstand in M-€Zi&T Uw DURE SSHOm Juist NU adverteren f 4*50 VERHJ5EFF ,/t Gaat goed zo", zegt mr Peek die er voor naar boven klom mm DE A VONTÜREN YAN KAPITEIN ROB Vijf clubs blijven bij honk AGENDA Nieuwbouw aan Oranjestraat In October klaar Uit het dagboek van de SSN .Freiherr' loog er op heöen SCHIEDAM H. C. v. AfiEN IFBSIiIIGSIEFS LINNEN REGENJAS NET DAGMEISJE UNIQUE XlT NOG P LATE KOERIERSTERS Jib Jib Sb 'Sb <^fc &b Vrijdagmiddag half vijf trok burgemeester Peek op het dak van de,torenflat aan de Rotterdamsedyk aan een touw om het rood-wit-en blauw van de vlag hoog boven Schiedam uit te laten: wapperen. Autoriteiten, uitvoerders, architecten, amhte- nareti van dewoningdienst, de arbeiders en ook de pers lieten bp dit teken een driewerf hoera wegklinken in de winterlucht. De afsluiting van Schiedam aan de Oostzijde had zijn beslag gekregen en de stad was verrijkt met een. imposant bouwwerk, zoals er tot nog toe slechts weinig werden gebouwd. Direct na de vlaghy&ing nam mr. Peek het woord om de dankbaarheid van het gemeentebestuur voor deze bouw, die wel zeer snel is gegaan, uit te spreken. Mr. Reek noemde öesé dag een biyde dag omdat we weer merk baar eèn stap doen in de richting van de oplossing van het benau wende huisvestingsprobleem in Schiedam. Her.' yer.hr.ugde hem se°r dat in zo betrekkelijk korts tijd dit grote-werft tot stand kwam. De bouwers wenste mr. Peek geluk met rde stand van het werk en hij bracht een woord van. buide aan hu». durf en ondernemingslust om „bV- dese, moeilijke tijden een dier gelijk werk te beginnen. Nog gis terochtend had' de inspectie van de voikshuisvestinc in Den Haag de bewondering voor dit: project en. de uitvoering en;an aan het gemeen tebestuur latén blijken. De burgemeester zag voor. ds ^"Oningbduw de noodzaak van een krachtige samenwerking tussen, de overheid en particulier. Hij zou graag zien dat bet voorbeeld het welk bier was gegeven, stimule rend op anderen zal verken. Over de voortvarendheid, di» aan de Kotterdamsediik \vag betracht.kon hij nog mededelen, dat wanneer op andere bouwwerken een zelfde tempo was bereikt- Schiedam de urgentielijsL waarop nog steeds vierhonderd gezinnen: voor komen, nual had afgewerkt. Nadat de heer P., Noordry een dankwoord tot mr, Peek had ge sproken, 'was bet de heer J. Scho tel, die namens d« aannemers zijn erkentelijkheid uitsprak voor de komst van., zoveel" autoriteiten behalvemr-'"Peek- waren ook alle wethouders,. de gerneente-secretaris en o.ai - rrvr ir van Praag, de direc teur van de .Woningdieost 'aamve-. zig. -. De gemeente' zegde hij dank voor. de medewerking, die men stseds had verleend. .Speciaal richt te hij zich nog tot de architecten, de heren Spruyt en De* Butter, De aanwezige arbeiders zag hij niet' alleen.; als onmisbaar,maar. ook als een der .belangrijkste elementen, van wier werk het resultaat eigen lijk afhankelijk is,;. In 'dgi loop Van gisterochtend; is de- torenflat'., oo-k nog'.bezocht door de hoofdmgmieuT-diTecteur van de volkshuisvèsting." ir. Kiers, die' naar wij vernamen,eveneens 'vollof Film en lezing voor Dónker Afrika Da ledeafvan da/Algemene Boud Mfrcunus woonden Vrudagavond,in de bovenzaal van Musis Sacrum e^n filmvertootnff eh lezing' bij over hét hart van donker Afrika.--Óe./Belgi sche Congo., LocieXVam Gmt gaf -een. boeiend van het 'leven -in dit werelddeel; De opkomstvan de. le den was bevredigend. -.; mr Peék aantiet outcfrekkert Advertentie fk&i.) Hl 6EÏH 6EHBK TE. *9»tS Gemeente-publicatie BEKIJK YAN" HATEN, GEWICH TEN EN SIEETWEKKTIIIGEN.,; Ier algemene kennis wordt ge bracht dat voor de herijk de*" ma- ten, gewichten cn meetwerktuigen J dese'-gemeente, zitting zal wor den gehouden op 12. IS, 14, 15. 16, 19. 20. 31; 22 23. 28. 27, 2S Febru ari. 1.'2. 3, 6, 7; S, 9 en 12 Maart 1951. telken? van 9—12 en van 13 16 uur, in een lokaal, vaa de school aan de St. Anna Zusterstraat 49. alhier. '.- De. maten, gewichten en. meet werktuigen moeten schoon, droog en roestvrij worden aangeboden. IJzeren maten dienen van binnen en van builen geverfd te sijn, ko peren gewichten afgewassen en ook ds gaten, gereinigd. IJzerengewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten, roest vrij zijn gemaakt en daarna inge wreven met. gekookte lijnolie. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de op' de Aanplakborden aangebrachte uit voerige kennisgeving. INENTING TEGEN FOKKEN. Op Dinsdag 6 Februari 's mid dags tussen '3 en 3 uur bestaat ge legenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G,G. en G-D. Tuinïaan 60. Trouwboekjes der. ouders of ge boortebewijzen der, kinderen méde- brengen. 1 1502. De Söawise sché pen, die - zo onverwacht nog van hun vljaua wor den bevrijd, zeilen naar een onbewoond', éiiand in .de butirt}*het' zwaar tae- schadigde 'schip, wordt! op sleeptouw /..genomen en de admiraal hnopt op het eiland hout te vin- - den om de- beschadig: n- gen te herstellen - Maar' .wanneer de schepelin gen enkele uren aan het' werk Jttjn, wórden ze opeens; .opgeschrikt door luid geschreeuw Ze kij ken om en zieo -eeti man de heuvels afrennen," „Amigo! Amigo!" schreeuwend. Ja. het is een Spanjaard en wel de man, die Peer enkele i weken tevoren heeft ingelicht over de „Groene l 5 Hang." De man is natuurlijk dolblij weer land-genoten te ontmoeten. D"' n; - DE WRAAK VAM DE ZWARTE TOVBJVAAR Verkrijgbaar bij onze agenten en bezorgers en bij enza actnilnlstrttia,: Lange Haven. I» verschenen. Een nieuwe avonturenreeks van KAPITEIN ftOB.Prtj» 15 «t. IJl, Schiedam. VOOR tm DIE KACHEL? De personeelsvereniging ,JHola" organiseerde een verloting ten be hoeve' van de" aanschaffing van {Van cose vactbaJmedewerkerj Om te voorkomen, dat de achter stand b'u het afwerken van het pro- gramma voer bepaalde voetbalclubs, wier wedstrijden indertijd door ter. reinafkeuring niet konden doorgaan, aal blijven bestaan, is voor morgen weer een inhaalprogramma vastge steld. Indien dit voor de Sehjedamse clubs even. gunstig verloopt ais vo rige week, dan mag men in het alge meen niet ontevreden xyn,- Twes clubs, in de. 4e klasse ei* drie in de afd. Rotterdam sullen hunge luk in thuiswedstrijden moeten be proeven, terwijl alleen DKZ de pun ten in Dordrecht moet trachten te veroveren. - Om half drie begiiit aarr de Ha ver. - dijk de wedstrijd'XTrsris—Maasstraat. Theoretisch zijn deze ploegen van gelijke kracht Wanneer echter onse stadgenoten een punt weten te ont lucht. Wél möefc er aan tvordan ge dacht, dat de verliezer ^'de laatste plaats zal moeten innejnen.. In de afd. Rotterdam worden drie thuiswedstrijden gespeeld,;te weten-. ..Schiedam"-—Progress .(half drie), Damcii—-Groen Witten (halftwaalf) er. QV—Rockahje (half'drie). ROTTERDAM m e o m o e t w e i e:n r Ap&tbekers-nacbfdiéhstf Hi'-Backérl - - St. Lidumastraat S3. Bellen bij ongeval; G;G- en GJ>: Tuinlaan 80, Telefoon 69290, CItibbnis Ongeorgan. Jeugd; Doele-Geboaw: - - l.- 8—12-jarigen: Maandag en Vrij- 'ld-: dai 15—lT.30 :u;- Woensdag 14^0 16,30 uur. - 12—H jarigen: Maandag,, Woens- dag en_ Vrjjdag 18.4520,15 uur; Dinsd3g .18.-t5—20 uurén Za ter^ dag 19—20.15 mtr. - JSoan gen en', oudereni-Ma and a g+- Woehsdagri, Vrijaas-en Zaterdag- 2030—22 uur: Dinsdag 20.15— 2130 uur. Donderdags gesloten. Co'B «ex ti 'v, "';5. .Februari, aula Stedelijk üln- ■--settm;IK.titirr:Sidbooïconcert, door Toon kohst-Symph oni ^Orkest. 'Solist A- S; H. A. filüisse, .piano.. I one el 3 Februari Mosifi Sacrum, 8 uur: Gociedia - axet--JUer drie. Muske- jjs Tiers'-'. .4;Februari, Passaïe-theater, 0.30 -".uur vanr Ned. Volkstoneel met t&I-- rrToen wii 'teouwdeh". van" J. B. Priestley. F I f m B T. passage;. Da. 2 m- 8';aur..".Za;: en -:Y\ Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Zn "begint bet leven ,118 jr,). Monopole, Da. 2, 9. 2a. er Zo. "3. 5,: 7, 9 uuxr Salomé <14 jr.)'. BU emkomstea: 3 FebfiiarL De S^npost, 3 uur: ■jy FeestavondPers-V er. Swarttoiiw. Eereie DWS-pIoegen trekken er op uit De strijd, die de Schiedamst haödto^Uêrs "vab DWS mórgen - tegeri' Dynamo in" Rottardamhëbhén te voeïen< betekent' eenmoeilijke op- :%'ave.!:'-Ge.thidswedstrij d; tegendeze"- Rcrtteidamse'club léverde'.' destijds de eerste nederlaag op.-. - D« "dames:van- het :eerstê .elftal, zullen hun leidende- positie heb- kbeh te^vverètedigen'; tegen.EHUndigt in; Den Haag. Oppassen is bier de boods^kap. DWS 2 (dames) gaat tegen Olym- pia 2 ^en vrij - zekere nederlaag te- eehaoet. .-DiV elf tel',- spéeitirr eigen vbpirt .ghj is. nog ongeslagen. DWS: .2 ftierenl zal als .'jjast optreden van iAHC 2-ttif Den Haag,, dat--'op'i-paplgr ':::stérüé£- 'is, dan de D.WS-reserves. DW» - 3 sp eelt- op Boshoek tegen. öjyippiaSi; Venhóedéifj kt aal de laa- ge rustperiode haar gevolgen deen geld®11- G-WS 4,;ontvangt -het- .hog ©nbekendè Actiyitas;': waardoor de uitsltk- onzeker ia. Ditzelfde, yeldt. voor P.W.5.. 5, ':datop- eigenter- ïejn bezoek- uaQ -fïoda krijgt sportrhatenaal. Alshoofdprijswas jfutselen aan koploper Wilhelmus, thoe fcoti heteigénlyk" andersdarx moet het..eok mogelijk zjjn., éen kachel beschikbaar gesteld: De Maasstraat met. lege handen. huis: houder van lot 1846 blijkt er dé;I waarU te zenden. Althans wij rel gelukkige winnaar, van te ïön. j kenen daar 'op. Martinif ontvangt aan de Spieringshoek- de vereniging-- Oüdéwater. Een overwinning van de SCHIEDAMSE KLAITRJASBOND j roodbaadjes beteke.n.t .in elk geval De uitslagen van de Voör '-.de'! f®? plaatsje oinhodg op de compe- wïntercomoetitie van de Schie- i titse-ladder By een .nederlaag wordt damse Klaverjasbond gespeelde de toestano hachelijk. wedstrijden luiden: Jaap's Vrienden' 14517: Brui övis. il4536: Cónfiance 32S59; De Dam 1469.8; D. O. Markt 14846;- Schiezicht 15536; D-K-V. 145631 De Spil14227; OnsThuis 140-iS; Jcop'sVrienden 13433. TydEms de tocipmfcen dié na het vlaghijsen ajj .kei dak van de tó» renflat aan de Rutterdamsedyk iverd^n gehmid-en, ivas het werk «fit- géïegd 'en hadden, do 200 ar- beiders. züch in dichte kring rond ie autoriteiten verzameld- f Eigen, jotoj Zoals wij .kortgeleden - konden be- rlchtan, heeft de 'aahhemerscombi- natie -.S.SN- reeds „weer. plannen-ia- gediend voor de .bouw van tien Winkels en negen en dertig woningen aan de Oranjestraat tussen, de. lAn- ge Nieuwstraat en de Nieuwe Ha ven. Vrijdagmiddag werd ons mede gedeeld, datde goedkeuring vap dit plan door de. .desbetreffende: over heidsinstanties, dezer dagen, is - te verwachter.. 'Ds. bouw 'wordt -' uitge- voerd- volgens de prem ïeregeling 1950.. Allereerst zullen de' twee panden, waarin .thans het St: Jozef-kinder- tebuis,;"nóg' is. - gehuisvest,: moeten worden gesloopt. Voor het kinder tehuis". wordt pp j ihet"; .ogenblik ruimte gemaakt.; in een pand aan de Lange Haven. naast; het. gebouw van' de - Ned, Protestantenbond.Na Hoe. snel het teel is gegaan Het bouwcomplex, dat door "de aannem"rscoinbinatie S;S.N Gebr. Smit?, J. Schotel St Zn* en P Noordzij aan de Rotterdamse-' <ujk wordt uitgevoerd, omvat 123 -wontóSteU; de torenflat met 89 wo ningen. eerr vrijstaand herenhuis, 24 bedrijfsruimten,- 21 caraaes en 1 transf°rrTiatorhuLsje.Vrijdag w&ren in totaal npg .200 arbcders bij het bouwwerk betrokken, zij vèrwerkten töfaal 4000 beton. 450.000 kg Sbetonljïfe':,-''494' betonpaleh-v van- 19 W 23 ra. ]enst« en'"4:ooooo0 stuKs- gevelsteen, kalkzandstefn, drijffiteer, denTJsselsteen, 'i 1 - "!Hoe Enel de bouw vorderde, blijkt weluit:.dé-aanteken'lni uitbet,da?- 'hoek vén 'de - dartnêrnerscombinatfe;. «:dle hieronder laten ,votgen: Botj-w -korte blok (40 woningen)7 ;-3tïaa^;'':i9Sa,:'':eêmepaal; "^T. -Maart, laatste Paal: 28 Maart', aanvang rbe- tonstoften; 24-.April eerste steen; -;<!Jrjlt,: hoogste ipuht; 1 - November, bi0k geheel gereed en bewoond. Bomv lange, blok (88 woningen en bedrijfsruimten met .garagesi: 1 Maart. 1950;•?ers!e paal; 13 April, laatste paal; '7 April, aanvang: bs- tonstorten; 8 Mei. -'fcerhté steen; T Juli,- kantoor S.S.N. 'gereed en ge opend:. 5 Augustus,hoögate: punt woningen: 1 December. .48 wonlh-, gen bewoond, 31 December, laatste .40 woningen bewoond.- Bouwtflatgébouw: 15 JahtiarllOSO, proefpaal geslagen voor het bepalen van, de lengte; 13/April; eerste psal, geslagen: 8 Juni, laatste paal.gesla- gen;- 7;-; Juni, aanvang stellen' en storten .béton 'voor kelders;. 18 Juli, kelders, gereed; 19Juli, .aanvang op bouw- flatgebouw !n beton; 15 'Augustus, eerstewoonlaagvloer ge reed (van 'de jeérete -'Avoonlaagvloer. tot aan de-kap Werd in 12 dagen steeds een. yerdièpfhg gesteld en gesibrt. Door de vor£t is er drie wéken stagnatie opgetreden»18. Oc tober, eerete steen.'gelegd: 29 Ja nuari 195L 'dak gestort; .2.- Februari; hoogste;' 'punt,(liftmachiaekamer)' bereikt. het slepen enl hét axoglen van; de bomen tn de tuin hoopt men in Maart te kunnen aanvangen met het heien- Al? er-piets tegeö"'zit. kan de. bouw volgens de. plannen reeds in- October -vsn.-dit jaar-t ge^ ■reed kómen. jj": EN De plannen voor ds winkels voor- zien in het ssnbrengen van dubbe le draaideti:*s-n. die de zaken ook onderling mét' elkaar zullen ver-, binden, zodat een warenhuis-idee ontstaat. Ondergronds fkrygt elke winkelde beschikking over een..gra te kelderruimte, dié vanuit dé Lan ge -Nieuwstent;door eén padalangs de 'achterzijde bereikbaar wprdt. Dg 39 Woningen, die' évenals de winkels centraal worden verwarmd, krijgen tweeingangenop. het einde 'van ds winkelgalerij- De- voordeur, zal gelegen, zijn- aart d'è galerij» welke aap, de. échter zij de langs de w.oningen loopt. De meeste woningen adspi-. rant-huurders - wordt, reeds op het harf gedrukt om de bouwers niet lastig, te vallen. ivant-datisjvs,r- geefse rcöElté •zulten- béschikken- over éé'h woohkainer en twee slaap kamers. Dé woningen' aan de Lange Nieiiwstraatzullpn echter oen! van dé regel afwijkende, inrichhne krij gen. Dp dé hóek van Lange Nieuw- straat en Oranjestraat Wordteen etélagé-éite'uda'gemakt,waarin de tien winkeliers' Wellicbt om beurt gelegenheid zuilen krijgen.om hun artikelen vnaar' voren, te-brénavn. Bt'sriais ..vocr' htt Rottèrdamsedijk- plan 'onlwiérpeh "óók hiervoor -, dé architecten Spruyt en De Butter.de planneii, v.;;v DRZ trekt haar Dordrecht, met het idee daar in RCD een stevige ploeg te zullen ontmoeten. Beide clubs' vornteri de ;staart van', de '4e. 'Kt H. Wanneer de róodbrqeken spe- Isn loals vorige weei tesen Geluks-1 .hot?lTcIiuld"'óvër'"leÈrais vogels, dan is er geen kóu aan dagezet, Deze week arresteerde de Rot terdamse vreemdelingenpolitie.een arrogante 30-jarige Duitser en'een 26-jarige vrouw van dezelfde na- tionaliteiti die in. een ho'tel lór geerden. De man gaf voor. een Pools Freiherr te :,zijii» .een, ,apts zelfs, dié een nieuw "tbc-s'erum had uitgevondenmaar voor de Sovjets uit 'de Russische 'zone had moeten'vluchten. Zjjn vrouw had hij meegenomen; -Jammer genoeg', voor hem bleek'Hy noch Pools, noch een bekend" Popli; volkslied je, noch de lettertekens te kennen en bekende "tenslotte niets, meer te Zijn 'dan een' Düitó landarbeider, in 1343 gewondin gevechten te gen de Russen jnet vjer jaar ge vangenis achter dé rug voor' dief stal én zwarte handel, Ziia po ging in Nederland een niéuw le ven te beginnen is niet gelukt. Zijn ,vromv' is een meisje dat hij f met fraaie verhalen, had meege-: troond en .dat,hém. vandaag weer vergezelt; als beidén, met <165 1 jjyjj Een gekwelde f) E man die gisferauond laat 'n eindje voor me liep sprak zijn pedachten zQ luid vit. dat ik-hem woordelijk kan verstaan. Erg Jti zijn nopjes leek hij niet, want hij usas«?fl6 je noemt aan het joete-' ren op alles en nog wat. Het eigen~ aardige was dat hij zijn gemopper telkens besloot met een ijselïjk 'dreigement:-.als-U niet thuis, komt dan sla. ik hem dood, N.ieuu'sciertg bleef tfc ■een poosje achter de sputteraar; lopen. Als ite ■zeker wist dat de krant aïieeit dear profa rnsnsen werd'- gélezeh soit ik u -u>eteen paar staaltjes ven 's mans door gramschap ge spierde. taal geven,-maar nu moet u mij maar op m'n woord geloven .ddt er geen letter-Frans bij 'was. En dat werd-, er niet beter op toen de .man, stneiltslend over een, uit stekende'!tegel, op 't trottoir kwam. te vallen. De aardej de schepping en al, u-af ér op groeit en stoeit certuenseTid, zat de man daar op zijn knieën en toen, hy. maar niet opstand, baad ik 'hém. met enige schroom mijti hulp aan. Myn hawd uitstekend, iprak ik:pijn gedaan, ja je kan een lelijke smak .maken, over zo'n beroerde tegel, wacht ik raï .u even op_ helpen. De. mart gromde net als dit hónd die Ik- eeris uit h'et toafer had ge haald eti; die me krachtig fn:het. been beet, zodra Tty 2yn natte ha ren' had uitgeschud, t-7" Als-te niet 'tiivls komt dan sis: ik hem dood, ik .zal hem, teren, zei de man, n*t dutdeltjk tegen my, toen. hij weer op de been was. Hoe bedoelt u, vroeg ik. Ik zeg, als-Ie niet thuis komt dan sia': ik 'hem 'dood, sprak de man bytertg en, toen deed hij een omstandig verhaal over zijn hui selijke moeifykheden. Sedert een jaar moest hy de genegenheid van de vrouw, aan mie hij echtelyk gekoppeld was, delen met 'n klei ne hond. een soort Fo.r, maar dat delen moest je dan opvatten als: 00 EZ- voor de weef en 10.voor de baas. Daar zou ik van sfflan te ky- ken. vertelde de gekwelde, ats ik eens. kon zien hoe dat daar bij hem thuis toeging. Dat was Fikkie voor cn Fikkie na, da*, waren de lekkerste soepballetjes voor Fikktc en de botjes voor de baas. Een sehende. meneer, een schandaal, zoals dat kreng verwend werd: meneer, ja, ja, aan tafel mocht-ie biefstuk op z'n bord gesneden, eten cp een stoel met een slabbe tje vnor. moest je meemaken., Qf~ fijn. ik zou het nooit geloven: al les voor dal mormel en een grauu; en een snauw voor de heer Ac3 huizes. En nu ujas die avond het'huts te klein geweest, want FtkWe was 'm. gesmeerd, nergens te vinden in de jiele straat niet. Trek je jas aan en aa hem zoe ken, had de vrouw'geboden en je' komt. niet thuis voor je Hem ge vonden hebt. Nu, na drie. nvr speuren, en sjouwen door de stad, had hij nog geen -spoor van de hond ontdekt. Midden in het verhaal rag ik opeens een wit hondje fusten een' stuk oj drie keffers opgewonden achter een schuwe straatterrler aansnellen. Kijk. sprak ik, is htj daar misschien bij Welvloekte, de, -men en hy nam een spurt a-s een sprinter. "Even httemjkwani .hij met Fikkie op de arm terug.. Alt ie niet thuis teas gekomen Had ik hem dood geslagen mompelde de man met de zonderlinge logica van - diep gegriefde echtgenoten. Nou. dan. .ga \k~maar weer, groette hij en verdween In de nacht... DffSIDERlUS Geboran: Willemiha' A., d; -v.. J. A. van Beveren en W. F. Dröse; Johannes P.,- z: - v. H; M. Keptper. en J. C. y, d. Linden; Johannes, z. - v. G. H. C. Huifker.s •en -:L.;vKüij- pers. -Tot]!! on2d;7diép,é:dróéf héld .byerteed."b edenx'n1 ï;de ouderdomvan 80. jaarph- ze geliefde Broeder, Zwa ger en Oom WILLEAI KOtTWENHOVEN. Utrecht: S. Kouwenhover., W. Amoureus Kouwenhoven, M. Amoureus! M. E. Amoureus. Schiedam, 3 Februari '51. Vellevest 3. Liever geen bezoek. De' begrafenis zal plaats Nebben, op dé: Algemene Begraafplaats té -Schie dam Dinsdag 6 "Februari as. V es trék van het sterf huis oscu. 2 uur. Enige kennisgeving. Heden overleed mijp lie ve man GEERT EDENS. in de ouderdom van 66 jr. De begra tenia vindt plaats Dinsdag a.s. -te Borne. -. -; Wed. H W. Edena. Bo rrhaveiaan 80. Schiedam.. HOOGSTRAAT 111 Tel. 69602 Schiedam Groot of klein gaan langer mee indien U ze vakkundig laat herstellen Rijksg-tiipl. s^hoenhersleller B O YLE S TK A A T 23 "Wordtafgèhaaldr en thuis bezorgd.Tel 68610 MedischeZondagsdienst Vaft. Zaterdagmiddag 3 uur 'tot 'j Zondagavond '12' uur wordt- de me-: i dische dienst waa'rgêrfómén door dr -W. T. R-; Nijenbuis,B.K.-Lahn 154, I tel. 69880'. :"db-A, L. J.^Kxinzé; Singel." 70. t-i; 677R0; ;dK:G?.-"ih':-t;-Velej, W. de Zwijger la an'-23. tel. 68590.. - Geopend .ijs. apotheek F. H/. Backer, St. Iddulnastt#at 15B.-";-s- Ziflke n d le n it-.-G ëtbe ente^ZIekehhuis zonda? 4 FebR nm.-aiuur: ds,: J. J.-i van Wageningen (Geref.). LEUKE BABY TRUITJES - vanaf DELANA BABY HEMDJES ft met overslag U»7o WIEG LAKENTJES en SLOOPJES aardig geborduurd .n per garnituur D-xU BATIST BABY-SCHORTJEft m- valehcienne kantje -t.Zo WOLLEN BABY GARNITEHEN jasje en muts compTeet" "-«O SOLIDE LUIERS verschillende soortén o.a. Teddy luiers oogjes luiers' 1.40 op de Dam Telefoon 63142 r> erlge onrar-filialen.kucnen >s»ofd®n g^pleaUi met diploma M.J.L.O. af 3-ferige H.B.S Voorkeur genieten rij, die reedi over winkelervatinQ b schikken, in het bezit zijn v*n enig vakdiploma en niet ouder zijn dan 35 Jaar. Voor geschikte, energieke- krachten «en Interessante werkkring met goede arbelds- en pensioen voorwaarden 6r/even mei fdo. capie-geiulgschrlHen, opgave van tegenwoordige werkkring en rerfengd sAaris te richten aan de Directie N.V. Hema, Ruysdaefstraat 49 Amsierdam'Zuld cbem. reinigen en "Waterdicht makeq STOOMVERVE3UJ SINCEL 142—150 Telefoon 69Ü2S. WONING RUIL RotterdamSchiedam Aar.geb.: vrij mod.- bembuls (Z.O by Pleir.weg (huur 31 p. m.), 3 .Kam. (douchecel, tuin met loods), vóór mei woning te Schiedam (liefst Kon. Emma flat). Br. no. S 716 bur. v. d. blad Mevr. Geérdesvan vThiel, Veérilantstraat 2, vraagt; voor direct. Niet jonger dan 17 jaar. Aacm.: 's avonds 7—3 uur. RIJDT VEILIG ÉN KWIEK op éen BURG. KNAPPFRTLAAN UITSCHUIFTAI ELS f 39.5Q Verchroomde KAPSTOKKEN vanaf j 20.00 en;RADIOTAFELS (roesen..niet). -•• KAPSTOKKÉN m.- mooi Gothlteb.'beeldhouwwerk 34.59 MEUBELSTOFFEN5 zolang de 'voorraad strekt t/0 Stadhuis - SCHIEDAM TELEFOON 67762 Te koop een damesrljtrtel met lamp en slot, prijs f 40.Middelh^tr. 6. iVoar rïette jongeman prima kosthui* aangeboden, gezel lig huiselijk verkeer. P-r. Nol S 728 'bureau van dit blad. WonJngruH, Kleine bene denwoning, prr.tcek Koe- marktb'rug.- mooi uitzicht. Speciaal geschikt voor kin derloos ge2in. Voor grotere worüng .liefst centrum, ge schikt voor samenwoning. Br. No. S 726 bureau van dit blad. In ruil aangeb, mooie le Etage, bev.: 5 kamers. 2 keukens. 2 baicons, -nette stand bii. sjatior.. voor bene denhuis minstens 4 kamers. Br. No. S 727. bureau van dit blad. Biedt z. a. nette Juffr. als verknopster ook voor enkele dagen p. "v. S'óam o* R'dam. Br. no. 2842 bur. v. d. blad. As. echtpaar, b.bhh... zoekt gem. of ongem. kamers ev. met gebruik van keuken. Br. no. S 725 bur. v. d. blad. Tc koop gevraagd: een vrü huisje, voor. zelfbéwoning, niet-tuin!,. :Brieven"no..S' 724 bür, y. d.. .blad. Voor' direct- aangéb.: een "ge zellige. zit-slaapkamer (voor zijde .in. het Westen, oqk !ni.; •huiselijk' verkeer. Br. "onder no. S 723 bur- v, d. blad, Jong - echtpaar '2.k'; uit Nij megen zoekt.in Schiedam of omtrek' engem- woonruimte. Man werkt by Wjl.tön. Brié- vèn: Róelofsma;-;-,'Anthame Muysstraat 13 B,!Schicdam.:' Jong, s;.s-;' ecbtpa?r,.zoekt vrfje sHapétagc. BrieVeh. no. S 721-bur,, v. d. blad. Têchxu stud, b'.fa,: voor b'fj- lesae'n Wits- en'Natuurls.'en ander werk ook overdag. -Br. no. S .720 bm;. .yv(L;>U'^_ Gevraagd: een net dagmeisje van 8.30 tot 5 uur,-,Zaterdag middag en Zondag vrü. Me vrouw Van Roon. L. de- Co- Iignystraat 59, Schiedam. Woningrull Wie wil 'graag In de buurt van het.6tation wó nen? Beschikbaar eén "flinke woning, bev. 4 karm. "op g.-- stand. in ruil voor grotere woning, liefst in "t Westen. Vrij bovenhuis.jt vrij (huis gepn bezwaar. Br. no.' S" 722' bur. van dit blad. Meubelbeurs - Nieuw?. Wij ontvingen .haar.vel.ours kar petten in de maat 2xA, Een- ideaal karpet vocr de 'hulsr kamer en voor dagelijks ge bruik. Mooi eh degelijk. Komt U overtuigen bü -De Meubelbeurs". L. Haven "96:. filiaal Groenelaan l09. Toiletspiegels, 3 .delfg, kan gewoon tftaen de muur wor den opgehangen. Glasplatèn voor ronde tafels, theemèu- befen. glas in lood. spiegels mcJerniseren en opnieuw verzilveren. Van" Loopik's Glasindustrie, Boterstraat 30 Schiedam. Tel. 63945. - Meubelbeurs-Nleüwa.. persoons" bedstellen ^'P* penveren gevuld. ';in an?: af zonderlijke cellen. Heer Hik'' zacht en warm.>Met stevige ëti mooie ,-tiik,.'No'^,slechts, weinige stuks tegóD .de oud.e prijs-:- van14IJ;— vbtl-Ge Meu bêlbéu te''-"W'Havén, 05; filiaal .G.roeneia?'ii ;1'P9. Réer "(37 j,V bögehüwd, in diénst van groot ,;1ccincëró, zóektV zit-alaapkarpfit --met oétbil'ten Avarmè" rhaaltijd. Br. no. 504 bur. v.. d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2