Eerste stap gezet naar onze burgerlijke verdediging Produceren door niets doen Parijs heeft minder haast met :>ees leger Pas op je ganzen want er zijnpassieprekende vossen Atoomexplosie in Nevada, atoomsneeuw in Canada Om slavernij te voorkomen Minister mr. F. Teulings opent stafschool te Barneveld Zelfbescherming van de grootste betekenis Beproefde huismiddeltjes om zelf te maken r~ Productiviteit omhoog Nieuwe aanval van Churchill op Labour Mijnwerkersstaking in Australië Ook De Gasperi naar Washington BINNENLAND liet schip cn de dwazen BUITENLAND Titoisme in' Italië ZOEKLICHT V( Nederland vraagt om concrete voorstellen U Zaterdag 3 Februari 1951 3 (Van onze speciale verslaggever) BARNEV-ELD. De minister van Binnenlandse Zaken, mr'. F. Teulings, heeft gistermiddag de in het kasteel Schaffeïasr" tc Eamaveld geves tigde stafschool voor de Burgerlijke Verdediging met een korte rede ge opend. Te beginnen met Maandag as. zullen in dit internaat cursussen ge geven worden aan burgemeesters, brandweercommandanten, politiecom missarissen, hoofden van diensten enz., die als leidende figuren moeten optreden bij de burgerlijke verdediging, zo deze in geval van oorlog nood zakelijk wordt. Het verleden heeft de bittere les geleerd, dat men tijdig moet begin, non met een burgerlijke verdedi ging te organiseren. Het woord „verdediging"y zou misverstand kunnen .wekken. Het wil niét zeg gen,. 'datÜe bevolking in de wa penhandel wordt geoefend, maar wek dat het. de. middelen leert hanteren om 'zich hij aanvallen, uit. de lucht tebeschermen, onmiddel lijk .hulp te verlenen waar difc/iio- dig. is,vgrote branden, eti'; zo "moge lijk paniek te' voorkomen en inr.net algemeen het moreel - zo- sterk mo gelijk te houden- ';.-;y yti-.y/ De plannen zijn gereed. Aan de uilwerking moet nog Worden be gonnen. Het'eerst moeten een, ze venhonderd leidende functionaris sen opgeleid worden. De cursus duurt van Maandag lot Zaterdag. Als directeur van de stafschool treedt de kolonel G. A. Geel op, die wordt bijgestaan door de do centen ovprste M. Ch_ de Reede cc de politiecommissaris K. Rijpm.v Verder zullen deskundigen op ver schillend gebied, medici, braud- AdVBTtentie f 1. M Ze hebben 198 heren gevraagd: Wat zoudt U doen wanneer U een' mini ster-p ortefe uille werd aangeboden? 182 antwoordden: aannemen! 13 antwoorddenmet mijn vrouw overleggen. 2 antwoordden: ik zoner niet over peinzen; al die verant woordelijkheden 1 antwoorddein beraad hou den. 'hjaachtje ov er slapen en er eens kalmeen Bond Street bij opsteken. y - - wccrexperts houden. voordrachten V,Huizen inbrand" Dc school Is van tal ;van 'hulp middelen voorzien. Er staat b.v. een grote maquette van een-stads gedeelte. Men kan in die denkbeel dige stad „branden" laten ont staan. Men ziet dan in de maquette op bepaalde plaatsen- rookwolken uit de huizen komen, die door e'en ventilator over „de stad" wardèn geblazen. De cursisten zulleh nu handelend moeten optreden, d-w.z, de practijk zóveelmogelijk naboot, sen. De practijk'. zal -zijn, dat ver- kennmgsaütols de stad of- de streek intrekken. De wagens zijn toege rust met - radio-zend-ontvangappa- Taten,, die. in verbinding Slaan met dé mannen,-, die, met" ceri dergelijk apparaat toegerust,t door de straten of langs de wegen gaan en even tuelebranden, instortingen enz. aan de verkenningswagen, mélden- Deze geeft de mededeling dan weer door naar de commandopost, die zorgt voor uitzending! van hulp- Atoombom-explosie Elders in het gebouw van de 'stafschool staan apparaten,1 die de stralende werking' van/eén atoom bom-explosie verduidelijken. - 'AUes ..wat te maken heeft mét dë burger lijke verdediging;dieeen- verbeter- de vorm van...,,luchtbescherming" is, wordt op deze school gedo ceerd-"/y- y"."y'V Mr, F. 31. Mijnlieff, 'hoofd Open bare Orde 'en Veiligheid van bet ministerie" van'Binnenlandse 'Zakan én de directeur der .stafschoolsde kolonel Geel, prezen beiden in hun korte toespraken de mannen van de Hulpverleningsdienst, dje in zo korte tijd metweinig kosten het gebouw in gereedheid hadden ge bracht.-.- '7v7;v. Miniate*.;-Teulings. zei-in'.zijnrede o.m., dat - wij?/als er oorlog komt, tegenover een meedogenloze 'en.' tyrannieke 1 vijand komen te staan en dat w&-dan de harde en1 bittere strijd-! m o e t e n - winnen, als wij aan slavernij" en -ellende willenont- komen. De strijd zal gevoerd moe ten 'worden doorheel ons volk- Zonder zelfbescherming is 'geen organisatie mogelijk. De burgerlijke verdediging moet voorkomen, dat het achterland versaagt en.-ineen* stort, en zorgen dat het moreel van ons volk wordt hoog gehouden, voor, tijdens .en na ccn aanval. De minister, sprak zijn grote waarde ring.. uit, voor. het werk der coör dinatiecommissieen deelde - méde, dat 'hij Baar, voorstellen zal. over nemen en, aan, de regering; voor dragen. ,.ïk vertrouw,"; zei hij. ;„dat aan de voorgestelde organisatie op korte termijn mei dc vereiste"spoed uitvoering kan; worden gegeven." Vijftien /gewonden bij rel in Saigon SAIGON Vijftien.personen wer den gewond dóór bandgranaten, die terroristen tijdens diner-tijd; naar restaurants in de binnenstad wier pen, waar zich Amerikaans vloot» personeei bevond. Vier. .personen werden gearresteerd. Tot de gewon den behoren 'geen Amerikanen.-; In Amerikaanse "kringen wordt ontkend, dat 'het escorte-vaartuig Windham Bay" van de oever af beschoten zou .Zijny-■ j.o'j j HenriMatisse, momenteel. 51jaar, 'heeft in zijn 'ruststoel zijn- teken- benodigdheden steeds bi; de hand. Hoe vast die hand, is gebleven bleek hog enige tijd geledentoen een filmpje aan hem en zijn ar beid werd.j:gevrijd: .-Zijn .schilder kunst', meernaarm hét decoratieve gericht danj het Jmpressiónnisme, was een krachtige reactie tegen deze stroming 'en;: spnïinvtoed'-is .heel gropt .geweést,. Hij deed zich pelden, in landen als Roemenië en Ztoeden: De: jaatstc jaren leidt Ma tisse een rustig en teruggetrokken leven in'zijn'mooie villa te Vence in Zuid-Frankrijk Groningse -prtestyererii- ging achterConcert- orkest GRONINGEN?— De leden van de Groningse Orkestvereniging hebben zich solidair verklaard met .de actie van "de Vereniging van Cohcertge- bouworkestleden. in verband met de ongeregeldheden 7b5j het optreden van. Paul, van Kempen., Op een eventuele oproep-om toe-te treden tot hetConcertgebouworkest zullen de leden.van.de Groningse Orkest vereniging niet ingaan. Advertentie (LM.) Hoest U, bent U, verkouden of hebt 'U. griep?. Y-'-v'- Probeer dart dit receptie eens! Laat, V* liter; water koken, los er -1 eetlepel" suiker'in op en voeg er aan toe "30gr. Vervus (dubbel gecon centreerd),- die" u bij;- elke 'apotheker of drogist voor slechts 75 ct kunt verkrijgen/ Dosis: 1 eetlepel na de maaltijden; kinderen, van -S—12-jaar 1 dessertlepel, van 38 jaar 1 thee lepel. 'n Eenvoudig en zeer doeltref fend middel. Een. goed middeltje 1 v tegenspit ln: de rug. Tn allé gevallenvan- spit - en. rheu- mafciek zal ;dit''huismiddel, goed vol doen. In 'n, schone fles.vermengt u, door. goed te schudden, 15 gr. Rheu- magic-olie (prijs - slechts 05 ,ct) en 85- gr.' brandspiritus: beide verkrijg baar b(j elke apotheker of drogist. Dit ouderwetse middel mag in geen enkele buishouding ontbreken. .j spinnerij van Spanjaard Hoe het zou moeten heeft gedaan, is wel. in Borne zorgen voor een Vour kotoen ls irt a(/e ernst; Desigaret itietde record omzet EEN van de minst aangename mededelingen, die de regering ons .de .laatste tfjd heeft gedaah. is wel, dat het verbruik beperkt moet worden. Tenzy. ja tem<j me^aflatKide«goora van veranderd in eefl pask:aar natuurlijk 'de industrie het kunststuk levert de export .ra smous one 5€Wetófcen^ moet zij heel minstens op peil te houden en liefst te vergroten, en nerj, dus een beperking tüGt 'stadia tan bewerking ------ j-* ~»«- v-*—doormaken en machines passeren. Transport van de ene machine naar ce andere, var. de ene afde ling naar de andere, dat is in de lexHel-industrie een zeer groot probleem. Een probleem bij de bouw va» een nieuwe fabriek, i HC1IJ —t il Pv.l,U'6 tegelijk te-zorgen dat er meer beschikbaar komt voor Van.d^lrvraliteitswisselmg.. producten. -Het -.resultaat van het assortiment -is dus: - PRODUCTIE- VERHOGING DALING KOSTPRIJS VERBETERING KWALITEIT het binnenland. Gemakkelijker gezegd'dan gedaan zult Bovetidien- wordt- 'de: u menen. Maar het merlovaaïdlge is dat dit resultaat": aandacht -veel: meer op ."'en- soms kan worden bereikt door niets te doen. kele' artikelen 'geconcen- trêer^' eu'kan alle inspan- Garens voor 4600 lakens wever veel meer automa- uing worden gericht op of voor 20.000 luicr-s kuu- ten kan vei-zorgen dan ge- ^verbetering van deze r.en worden verkregen wone getouwen, door niets te doen; dóór* En ~in die weverij* wor th niets - te veranderen, den slechts drie kwalitei- rnaar in ecu spinnerij over ten grasiinnen gemaakt: een bepaalde groep ma- dag in, dag uit, nacht in, chines voortdurend een nacht uit, want met deze zelfde kwaliteit garen te kostbare installs tin- .wordt laten lopen. Verandert men continu gewerkt in drie eenmaal por week de ploegen, kwaliteit, danbetekent dat Om deze weverij in be- ecn productieverlies van drijf tc houden meet de 5Te: en gebeurt, dat 'rij een spinnerij van cr.ige omvang dan zou dat ge noeg zijn voor onze. 4600 lakens. Bovendien wordt hier door ecu verlaging van dc kostprijs verkregen. De -N.V. Stcomspir.ncrü Spanjaard is na de oorlog deze wég opgegaan. In Nieuwe Weerdir.ee werd een -weverij geopend. In deze weverij staan uitsiui-' tendautomatische weefge- touwen, dat zijn getouwen, waarbij., bet verwisselen va de inslagdop in de spoel automatisch ge schiedt. Dat betekent dus een sterke besparing van personeel, aangezien een drastische' beperking van l°ï bfj de modernisering van een bestaande. Zeker,, wij hebben goe de efficiency-bureau's, d-.e waardevolle adviezen ge venmaar hun taak ii veelomvattend. Amerika kent de z.g„material handling bureaus", die bij uitstek deskundig zijn in alle kwesties, die het transport van halffabrika ten in dc fabriek, betref- fen. Een dergelijk bureau is hier ook hard nodig. Voor de toepassing van moderne transportmetho den zijn vaak een belem merende factorde verzekeringsmaatschap pijen. Haar eisen zijn streng: wanneer er een verbinding bestaat tussen een veel en een weinig ...brandeeuaarlfjke" a/de- iing wordt het hele com plex als brandgevaarlijk beschouwd. Eu. dat bete- kent: hoge premie. LONDEN Winston Churchill, de leider van de oppositie in het; La gerhuis, hééft Vrijdag een motie in gediend, waarin van de regering wordt- verlangd, dat zij van baar besluit om de ijzer- en .staalindustrie te nationaliseren terugkomt.-Dë mo tie, die Dinsdag in stemming zal' worden gebracht, zal; automatisch het aftreden van deregering en nieuwe verkiezingen meebrengen als zij woedt aangenomen. SYDNEY. Dë door de commu nisten beheerste mijnwerkersbóod heeft Vrijdag ondanks het verbod van' de regeringde stakiiig lu de kolenindust'rie uitgeroepen. Men voorspelt hier. dat er een indu striële chaos in het, land zal ont staan en dat de stakingsleiders waarschijnlijk zullen worden gear-, resteerd.. ••-• Minister-president .Menziés, die per boot uit. Londen zou terugkomen, heeft de luchtroute genomen en was Vrijdag in. Colombo. ROME Premier De Gasperi zal tegen het einde .van deze maand een bezoek brengen a an president Tru man, aldus melden de Italiaanse, toladén. De Gasperi zou naar Was hington reizen kort na afloop van besprekingen met de.! Franse pre mier Pleven aan de Italiaanse Riviè- ra,: die van 12 tot 14 Februari ge- voerdi wordeii; 1 y Yróiiw gedood Lij ernstige autp-Lptsing:';.r NIJMEGEN. Onder Wjxhen is Vrijdagmiddag, de: auto van de Waalwijkse kunstschilder Theo van'. Delft in aanraking* gekomen met 'n passerende vrachtauto. De heer. Van Delft verloor de macht over 't stuur er. de wagen botste tegen 'n boom langs dé weg. Zijn 60-jarige vrouw, die naast hem 'zat, werd op slag gedood. Zelf werd bij zwaar ge wond. EEN'bekend socioloog uit dë. vorige;, eeuw heeft eens ge- I-N een van dë machtigste cóm- jmtinistischè bolwerken aan deze zegd, dat men een schip met dwa- rijde; van het IJzerem Gordijn, d« zén een tijd laiig voor de "wirid -Italiaanse comrounistische partij, kan laten drijven, - maar dat het i is eèribreuk j verwekt,, die yaüs. toch zijn noodlot tegemoet gaat,, voorwaarden.iri zich bergt, om tot juist omdat de dwazen dat niet een. totale splijting uit de groeien, geloven. Als wij niet. 'bijzonder Het begon-het uittreden uit - oppassen is het gevaar niet denk- de partij van twee vooraahstaan- beeldig, dat Nederland binnen niet al te lange tijd 'in de; positie van dat schip zal komen te ver keren en .de Nederlanders veel overeenkomst zullen vertonen mét. dë dwazen. Aan waarschuwingen heeft het niet ontbroken. Her haaldelijk heeft de regering er op de Kamerleden, Valdo Magnani eti Aldo Cucchi. /gevolgd door 'liet af treden-van Umberto _Musco, secre taris van de. partij -in. Bénevento. Deze communistische leiders zijn, volgens een door hen. uitgegeven perscommuniqué,vaa mening, dat ieder waarachtig communist ver- gewezen,- dat wy een arm .- land plicht .is, zijn vaderland tegen waren geworden, dat door de oor- agressie, van welke zijde die ook log beroofd was van een deel van komt, te verdedigen. Bovendien. In het zijn productiemid delen en zijn be- staansbronnën. dat gebukt ging onder eéh enorme schul denlast en dat niet goed wist. hoe het gat të stoppen .tus-7 "V s'cn in- en uitvoer. Maar gelijk met déze waarschuwingen geno ten wij de voordelen van de Mars hall-hulp. werd de uit, de oorlogs jaren daterende distributie geli quideerd én werdén verwijten zij het partijbestuur een. slaafs achterna lopen van Moskou en het wachten op een- communisme, dat;van 'buiten af. aan Italië zou wqrdengebracht. Dat >ïs Titoïsme of riationaal-communisme, zo men wil van het zuiverste wa ter. In welke omvang deze „ket terse" leer reeds in de rijen der .voorzieningen uitgebreid. .Is dat misschien de psychologische oor- sociale Italiaanse communisten is doorge drongen, is nóg moeilijk .te. zeg- gén.. Maar Magnanien Gucchï.. zaak, dat al die.' waarschuwingen .beiden^geleérdenvannaam, S op het moment dat zij werden ge- tijdens de wcreldoorlog grote. par- S geven ons niet al te zeer hebben ti'sanenaanvoerders, hebben een l| verontrust? Wij :hebben het ge- enorme'imvloed op de arbeiders S weten, dat de rijké Oom Sam'niet en boeren ïni de yEmilia, Italië's altijd voor ons zou kunnen zor- meest communistische,';landstreek. S' gen. Maar het heeft er alle schijn Op de poorten;vgn'de.daar-geves- van, dat ons het voorstellingsver- tigde: fabrieken is het commuui- mogen heeft ontbroken om te be seffen Wat het betekende binnen afzienbare tijdop eigen benen te moeien staan. Daarin is nog maar weinig verandering, gekomen hoé- wel bet einde vaiv de Marshall hulp met rasseschreden; nadert. Na 1 Juli a.s. .zal de Amerikaanse steun nog slechts -in hoofdzaak g voor de defensie bestemd zijn. J| En dat, terwijl dc economische situatie door ae-gebeurtenissen in-: Korea er niet rooskleuriger op is geworden. Hèt is waar.' dat wij in de 'afgelopen jaren, góed gevorderd zijn op de weg. naar. bét herstel. Maar. de tijd wérkt niet voor ons. "Wanneer wij ons daar niet zo ipoédig mogelijk rekenschap van. que, dat cciüëk'Oprihetv:partijbe stuur levert, reeds dagenlang op geplakt, zonder dat iemand een poging heeft ondérnomen, het te ver.v-ijderen. Waarnemers kregen dc. indruk, dat vele; communisten geneigd schepen. ,dèze Critiek te onderschrijven.. De: stichting ;_.van een nieuwe. TitoTstisphe partij -ti Italië behoort dus geenszins tot de ohimogelijkhéden. Voor de Wes terse defensie- zou dit* van rist grootste belang zijn. De Romeinse correspondent van het --"Handels- blad wijst er op! dat Emilia d© voor moderne légers bijna niet te overschrijden 'passen ''der-//Apen nijnen beheerst. Het '.maakt 'een1 grootverschil uit;ofde commu- S geven, wanneer wjj weigeren de nisten. in, dit gebied;/.die bijna 'fe ernst van de toestand te geloven, allen oog- hun: wapens uit de1 tijd g gaan ook wij'ons noodlot tëge- van. de pariisahenstrijd bezitten, g moet. inplaais van ons ;cr:van-te Russisch of hatiohriisüsch 'gezind g bevrijden. zijn. Half Nederland kent ze nietof seer onvoldoende CATRO. Zes staten van dc Ara bische Liga hebben-yrijdag ëen ver-. dedigingspact getekend. 'Jordaiuë weigerde-te tekenen. Vervolg ban peg. 7 gingen- zijn dag tin,dag uit', in'; de weer om adviezen, te geven,- waar schuwingen te laten horen; mis standen weg te nemen. Maar/alles by elkaar.het helpt onvoldoen de. De dodencijfers siijgen en de enige troost die men heeft is det er zonder al deze ijver waarschijn lijk nog meer doden en gewonden zouden zijnEen'schrale troost voor de man, de vrouw, het kind, die morgen, overmorgen de slacht offers zullen zijn. En wat doet dc overheid? Wacht even, we gaan niet zeg gen dat de overheid, dé politie (Van onze correspondent te Parijs) -PARIJS .Dg..conferentie_ voor. het.Europese-leger'? die in; Parijs op 6 Februari zou beginnen, isuitge steld tot de vijftiende.: Een - aantal landen had de. toezegging.; oitt té komen reeds ingestuutd. Italië, Bel-, gië 'cn 'niet té vergeten -Duitsland waren de eersten/ Engeland 'had;: zo als verwacht wérd besloten niet zelf aan de conferentie deel-te hémen, dóch een waarnemer te sturen, sir Oliver Harvey. De Britse ambassa deur- alhier. Amerika antwoordde met .een enthousiaste brief van Acheson en wees de Amerikaanss ambassadeur te Parijs, de heer. Brucc, als waarnemer aan. Dc Scan dinavische landen hadden gister avond nog niet geantwoord evenmin als Luxemburg. „ding" opduikt, want carnavalstijd is komen, om te zien, dat. dc werke- finitief verdwijnen. De nieuwe is zottentijd. I Het AVRO-dansorkest lijkheid beter, mooier eii gastvrijer van staal, glas en beton cn telt 4 lopig niet door, want er is een tc- boring, naar. Nederlandse aardolie in ons land de grote Airways-eon- xegram gekomen dat onder de tc- kwam in. 1859 met moeite tot 20 ferentie '51 die in het bijzonder de genwoordige omstandigheden (Ne- meter diepte, thans, boort men 100, inter-Europese coördinatie van alie derianase luchtmacht oefent in UI- 200 maal zo diep zonder moeite, burger-luchtwegen zal behandelen. steri geen prijs wordt gesteldop ln 1945 produceerde Drcnte-Zuid- ecn. Nederlands orkest. Dan. zijn dc oost 6000 kg ton olie, in 1950 700.000 Mnfiliil? vernl havenarbeiders in Cork, e.cL wyzer kg ton. Er zijn 125 boringen ver- geweest. richt, waarvan 110 productief zijn p EN Coevordcns meisje. Locs B.. gebleken. Dc Drentse olie wordt te een 20-jarige „blauwe baby" is. nieUWS Pernis geraffineerd. Aan allerlei lc Ncw York aangekomen met dc DF WFFFTDRAAn van Ke-rU*» wetenschappelijk onderzoek geeft dc Vendam. r\j hoopt in. Amerika fe Nfed.) ACardoUe) M(ij) (=fcdeBa- worden genczen van haar tsafse) 60 nidhoen per jaar'uit. blauwe ziekte de weinig bloedtoe- voèr in de longen, blauwe lippen. T eCtBH'vOOSBie m» mcit zaetgev<msde telefoontjes: „Mogen if 1 lJa0eelales naam Men stnan op een proteslhjst tegen Paul van Kern- van Thyateïra en exarch van West- WEE Franse postambtenaren vaders werSever schoot e^ i m- pen? I is om genoemd, door» (volgt de. naam van een. of andere auto- en Midden-Europa van het oecu- xrAjn geschorst, omdat zij in l^vBOrom de rf hZ- het Tnhn Hete tactiek werkt met speculeren op uw gemakzucht en met meens patriarchaat var. Konstanti- Oost-Berlijn een Russisch-Oostduits John HoDkinszickenhuis ie lw nopel Zü die in Amsterdam bij dc. riuk hebben getekend, aarin zij ver- York ino^k te maken. Loef B een chemischefa-: rouwt om het verlies van een zijner voorzitters, de grieks-ortho- doxe aartsbisschop Gerraanos, die 78 jaar'oud in een Londens ziekenhuis vleierij. - ------ -* -- 7 t J - iuiiv iuu>;i?u Jiv 1 Een volgendeavond komt een dreigende stem: „U staat bovenaan oecumeense zittingen aanwezig wa- klaardengeen berichten -te zullen Icjve werkte op !en Jyst uan' vredelievende vaderlanders, die na rijp beraad besloten ixll,^nc,r dfnkDa'?,r ÏH: 1d"L °p-oorl°?. betrek- brïek. Het woord oorlog een .lijst van' vredelievende vaderlandersdie »a rijp beraad besiote» u„/uaL,L^ - ------ -tm een. actie op hoog niveau te voeren tegen de Duiise herbewape- t nrTÜt'c pn 1 Lge" Wil u geschrapt worden? Oh, maar da» komen.wij heus ceus (T?sa> waa^on een^ntem2ionl?e ShutsWsti^ «aam ran. iemand, die btjita „Mart" van aUerlei te bewonderen uit Indonesië; sedert 1 Jan. '50 heb- LTET woord oorlog komt om de -;f„ ring had zulten ~itten,^ als niet...}. Om van zon s*em af ea te bestellen is, van oud-Delfts af ben er zich 275 gerepatrieerde» 1 A andere tijding binnen. Niet var.. menigeen, kortzichtig. ..Goed iaat me luaar slaan en maa>c toi constructicmaterialen toe. New kunnen vestigen. Buiten de Ne- schrikken. niet aan wennen, èn hu, öëcA iivoreuJc op mi vnje tijd. leel succesDaarna wordt uroi Orleans is gekozen, omdat al het derlandse vliegers in Ulster oefenen nuchtei'-hlijven. De wereldraad van ouurtiwn opgebeld en hem wordt verteld, dat gij a c t ek e n d hebt. van over zeeën door de lucht aan- nu'ook reeds 330 Amerikaanse vlie- kerken heeft 150 Christelijke ge- ^Crieu-'? vredes- of antiherbcwapeningsacties werken op een geheel gevoerde beter van daaruit over dc sers in Engeland. Bij Tucson in zindten aangeschreven oorlog te amtere manxcrZij vleien noch. dreigen, noch zetten zij utu, naam reeds 7 naburige staten te distribuefen is Arizona (USA) wordt een fabriek helpen voorkomen meue door er op ifiovcnaan", zodat cc» telefonisch ja góed genoeg is om beschouwd te dan van New York of San Francis- gebouwd voor geleide projectielen, aan te dringen dat overal waar eer. woreten als ondertekenaar van een of ander manifest. Serieuze acties co uit. Dc Hollandse leiding (de he- gevaarlijk conflict dreigt een waar- voorfcomerj, uto gerechtvaardigde argwaan, dat zelfs bij uw hardnek- ï?n W. H Lambooy uit Lisse c.n Ka-el-emmertienemer van ric V.N. geplaatst wordt. eis om geschrapt tc worden van een of andere lijst, inderdaad uut jy Y* Heugtcn uit Den Haag) roemt y Tc Duisburg pjn „met bet oog eis wordt nageleefd. belangstelling en het effect. \f AN de KLM is er een maent op de sociale crisis en net dreigend Neen: .de. hier. aenoeir.de cn ter waarschuwina noumaah vermelde Te.DeL't gaan per jaar 12.000 ton nieuws. Tijdens het reusachtig oorlogsgevaar" gelovigen opgeroo- telefonische practijken rijn niet serieus Zv -iin vassievrekend com- fceenóeren verloren die 1000 ton vet Festival op Bntain komen er ver- Pen (vooral leden van de proles- ■munisme". -eneus. Zij p<tsstcprc«aia com- ,er waardc van 1000.000 gulden had- laagde tarieven op het traject Atn- tantsc ttcrW niet aan carnaval te den kunnen opleveren. 2.000.000 gul- sterdam—Londen _v.v.: op .een re- doen. fl Het Ncderlandsche Roode Pfe>r ïlinrr óc carnavalsprins van Bergen den lijm en 1300 ton zuiver fosfor- tourbiljct kómt 35 gulden reductie. Kruis wil in oorlogstijd rekenen op ,xw LJl'tg op Zoom deelde-mede. dat de kist zuur (250.0(10 gulden). Daar gaat 4 maanden geldig. .1 Voor gast- 1200 helpers en 2500 helpsters ^.40 KENT hel geheimzinnige lied ie met zich veilig in zijn pa-' Delft's sociale dienst iets aan doen. vrouw-diploma's had de KLM haar km achter de strijdende troepen bij van.Het Ding. U weet. dat Ger leis bevond en dat niets hem kon Beter dat de Delftenaren er baat bij stewardessen van de begane grond vervoer cn ln hospitalen in het «e Roos Maandagmiddag as! te verhinderen het geheim van de kist- hébben dan de vuilnisbakken. no£ nooit geëxamineerd; zestien achterland, verder bi) het evacua- Zandvoort dé beruchte kist met hedenmiddag op de markt van Ber- De Circuio des Amigos da Holanda hebben thans dit diploma verwor- tiewezen en bij administratief en ding en al in de golven zal werpen *en op Zoom prijs te geven. Als hebben te Lissabon een tentoonstel- ven over een jaar kunnen zij huishoudelijk .werk in. hospitalen, omdat hij' o.m. vreest, dat Friezen Ger dc Roos lust hed kon hij een ling'ingericht A. Holanda assim haar best doen Iuchtstewardess. te Het werk op het slagveld komt voor haar Hilversum ziillen komen om tegenbewijs leveren. Wedden, dat er (Zo ziet Nederland er uit (in foto's), worden. I Het oude houten ver- rekening van de MGD, miljtair-gè- hem te bonifaceren. Maar prins Nil- nog een derde kist met een derde Nu moeten'de Portugezen zelf nog keerstorentje-op Schiphol gaat de- neeskundlge dienst Nederland heeft enige reserve» gemaakt. Het behoud zich het eind oordeel voor lot de concrete voor stellen ter Ufel komen. Daarmee zet; Nederland de traditie, Voort, die zoveel succes gehad beeft bü öe-on- derhandelingen over. het Schaman- plan," Ook daar heeft Z de houding van de Nederlandse delegatie er niet weinig toe bijgedragen., de Fransen te bewegen zo. spoedig mo gelijk hun denkbeelden, te concreti seren. Vermoedelijk is ditook een van. de voornaamste redenen voor bet uitstel, - v.yy ,,Lé Monde", van gisteravondzeidé ten minste; iiat men: prefereerde de conferentie te plaatsen voor een .gc- détaüleerd rapport over. de kwestie en men neemt aan, dat met de sa menstelling daarvan nogwel r een week gemoeid" zóu zijn'. De haast, waarmee, de Fransen oorspronkelijk deze conferentie bijeenriepen, wordt verklaard door de bedoeling van, de Franse regering Amerika, dat. zoals men weet West-Duitsland wil be wapenen, zo. spoedig mogelijk voor een voldongen feit te plaatsen, - Men heeft intussen gemerkt, dal Eisenhower, wat de Duitse bewape ning, betreft, meer oog heeftvoor de Franse opvattingen en minder haast met'het opstellen van Diütse divisies. Ook de brief. die. Acheson in antwoord op de uitnodiging tot dë conferentie heeft gestuurd, geat in deze richting. Dit"alles' zou de Fransen rustiger gestemd hebben en aanleiding gegeven hebben de con ferentie iets kalmer voor te berei den. vooral, in gebreke blijft. Kijk eens naar de m?cnen, met en zonder uniform, die steeds weer wat/an- acts bedenken- 'om het de mensen duidelijk-tetmakën-'dat ér; verkeers regels zijn om/'rich/aan tririoudrit» in- het e'i'g e n belang.' .;- Maar pp een vlak', blijft. we! achter,, maaktezij in/ dé afgelopen weken een. ernstige fout. *y Want het. feit dat zo'n groot percentage NiF.O.-ondervraagderi zegt van deprins geen -kwaad te weten;/ w0st niet alleen op een te kort aan belangstelling riij/hét'pu* bliek, riet bewijst,1 ook' dat'/dé. pp- lüic in gans het land globaal ge sproken. achter /bhjft/.Dr./'zij.nvjuit- zoh'dëringênén:.wjj: kennen ae juiii onze .naaste omgéving gelukkig'; al/ te goed. Maar jven onverstandig als het is om. de borden met de maximum, snelheidsbeperking van 40 km. 't« laten staan, omdat daarmede voor iedereen zichtbaar is hoe weinig de overheid er bovenop zit om meteen iedereen aan d© nicuwa omstandigheden, aante passen, even jammer is het dat niet on middellijk na deinvoering van de nieuwe verkeerswet over het ge hele land-een begin werd. gemaakt opnieuw en scherp te letten op de juiste naleving van nieuwe «q d u d e verkeersregels. Ontelbaar is het aantal fietaers dat,-zonder., achterlicht rijdt. -Schrikbarend is het. aantal auto's? dat,, slechte, verkeerde .en misléi- dende verlichting yóert/ y; Onheilspellend is de; hoeveelheid duidelijke, vaak ,op het. /misdadig® af, gemaakte verkeèrsovertredin- Sen van de geringste soort, dat des- alniett€min.: tot de/grootste /onge lukken; kan leiden,/'. - .Allé' ongelukken voorkornentijg.- evenmin mógelijk als hèttis om:het:r léven volmaakt te? döen1 stilstaan. Schuld geven" aan een bepaalde groep" weggebruikers, is een on juistheid, die van /weinig begrip getuigt. - Deoverheid verwijten; dat rij, de enige schuldig®; is aan - vele ver- z keerde toestanden mag ëvënmin hei doel zijn. Maar-, vandaag, moge,uien. opzich-" te' .van rij'k en. gemeente, politie en. justitie-gezegd worden; wij heb- - ben waardering voor veel goed» dat./tot stand werd-' gebracht. /maar erttiek op het laten voorbij/ gaan van.'de catum/.'l Januari,..hét mo- ment bij uitstek ora het' hele - ver- kecrsgevoéL vooral bij /de onver- schilligen, -weer eens op te frissen. LONDEN, v— Zweden heeft.: hit Russisch verzoek om uitwijzing van. eén Pool afgewezen. De man was in Stockholm van «en Russisch schip gevlucht en- had politiek asyl gezocht. -.... -y-. y/ I.AS VEGAS (Nrffadftl. T,n Noord.WwUa, Tan La, Vtfa» LeeB ,lch Sis leren bij het aanbreken Tan lie das de Tierde atooonmtploffins binnen een eek Toorsedaan. De onlploriins weed In La, Vela, ai, eer. aardberlns ÜTTr'h.?eA' 'J-"f. senvekte In clere ,lad het Temcbijmei ran een vurige bal. Aan «ie Cahfornische kust, 650 kilometer van de plaats van de ontploffing renvyderd. kon men -en oranje-gele lichtflits zien. ondanks de op sommige plaatsen 4.000 meter hoge bergrug van de Sierra Nevada, dfe de kust van het binnenland schridL In Las Vegas voelde men de schok in drie golven. Na de schok steeg cr een vuil-bruinc dampwolk op. De commissie voor atoomenergie heeft verklaard, dat er bij de reeks proef ontploffingen sinds 27 Januari geen radio-actieve stralingen zijn waargenomen, die. een gevaar vcor mena en dier of voor de watervoor ziening zouden kunnen zijn. Eigenaardig i«, dat in de Canadese hoofdstad Ottowa, duizenden kilo meters van het gebied der ontplof fingen verwijderd, „meetbaar" "radio actieve sneeuw js gevallen. Dit zou ook gebeurd zijn 'in de plaats Ro chester in de staat New. York. Ge zegd wofdt, dat deze sneeuw geen kwaad berokkent aan mens of dier. Volgens de New York,Times gaat het bij de proeven 'in. Nevada om atoomwapens, die tegen da troepen te velde,, gebruikt kunnen worden, dus waarschijnlijk om atoomcrana- ten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3