iToen ,de Hoop' zijn schaduwen nog over water Industrieflat Goudsesingel is thans voltooid wierp Londen speelt de hoofdrol in de knappe film Ultimatum Zó was liet Grootste deel der ruimte reeds verhuurd Concordia geeft geslaagd Jubileumconcert Zaterdag' 3' Februari 1951 ®ss r N Brokje historie Contact-avond van S\\ G ROTTERDAMSE BIOSCOPEN Misstanden in Amerikaanse vrouwengevangenissen Van spanning zwaar J Sterrenmotregen in Luxor Tweeduizend mensen kunnen er werken COOLS1NGEL-IDYLLE OMSTREEKS 1900 Wanneer een vreemdeling de eerste maat Rotterdam bezoekt valt hem meestal de totcie afwezigheid ran grachten en singels (met water/; op en wanneer een Rotterdammer zijn neus buiten de stad steekt'komt hij met opgetogen verhalen thuis, omdat hij nou toch .zulke mooie grachten gezien heeft!" Toch herat onze stad eenmaal hetzelfde wat Amster dam. Leiden of Delft nog hebben, want ook Rotterdam heeft stadswallen viel brede grachten gekend cn van die pittoreske binnenwateren, waar de huizen langs de oever staan te dromen, terwijl bovendien het havenverkeer i u de binnenstad plaats vond Waarom.zo vraagt men zich af, -moest al dit schoons vcrdwtjncn, terwijl het elders kon bliiven bestaan? Waar om was reeds vóór de oorlog, die de allerlaatste resten van oud-Rotterrtam wegvaagde, waarbij wij o.a. denken aan de Delfise'Vaart en de Steiger, ran al het stadsschoon ui: ae Gouden Eeuw" 20 treinig meer over? Eigenlijk kan het antwoord op deze vraag eenvoudig uiden: „Al dat .stadsschoon is door de Rotterdammer noodgedwongen geofferd om zijn stad te maken tot de wereldhaven van het heden!" Het is altijd moeilijk voor spellingen te doen, snaar wellicht sal hee eens 20 zijn dat Amsterdam do weerspiegeling zal geven van een prote koopt?tans3fad uit de zeventiende eeuw, terwijl Rot terdam dat zal doen uit de twintigste eeuw. Teneinde onze lezers te laten zien wat een mooie, ty pisch' Hollandse stad Rotterdam geweest is en wat een grote metrppoolhetdoof .de vooruitziende blik van zijn overheid-, geworden is ten nog. worden zal, willen wij van verschillende straten en pleinen eens nagaan hoe het allemaal-'.:veranderd is. 1 "Wij willen beginnen, met het tegenwoordige hart van de. stad, .de. Coolsingel,1 waarin de laatste: vijftig jaren; al heel wat. veranderd is, .want wanneer wij een gidsje van 1903 opslaan kunnen wij lezen: „Men komt dan op den Coolsingel, wel één der meest typische grachten, die Rot terdam nog overhield uit de dempwoede zijner bestuur dersHier blijkt duidelijk, dat 't dempen van de grach- >en toen nog lang niet aller instemming, had. Laten wij ons achteraf gelukkig prijzen, dat het geschied is. De Coolsingel is van oudsher een onderdeel van de stadsvest, dte de stad aar. twee z;iden be schermde. terwijl de derde zijde van de driehoek, waarin de -tad gebouv.-d is. de natuurlijke be scherming va-i de Maas had. De singel behoort tot de oudste delen van de stad, die zich "oorspronke lijk slechts uitstrekte binnen Cool singel. Goudsesingel cn Maas, wel ke laatste evenwel veel dieper in de s»ari greep, waardoor biivoor beeld de oude Maasdijk, de Hoog straat. later middenin de stad kwam te liggen. De Cooivest werd gegraven naar aanleiding van het privilege, dat Graaf Floris V in 1270 aan het „vlek" Rotterdam gaf en waarbij bepaald werd, dat dit vlek zich mocht voorzien van vesten, muren en poorten. Als re den werd opgegeven, dat de be volking zich onderscheidde door toenemende welvaart, zodat het de Graaf voorkwam, dat zij het recht .moest hebben tot de vrije lieden te gaan behoren. Op school wordt óns geleerd, dat Floris V met wijsheid en vooruitziende blik regeerde en hier hebben wij dan een tastbaar heu iis hoe- goed de "besluiten" van deze Vorst.r- „der keer- len god", waren. Zo ooit liet spreekwoord:, „Regeren, is voor uitzien" bewaarheid "werd. is het zeker hier het geval. De Coolsingel lag dus vroeger geheel buiten het verkeer. Anders werd dit toen .in de de vorige eeuw ric wallen geslecht werden, zodat de s'ad zich ook buiten de vesten zou kunnen uitbreiden. De weg langs' de buitenzijde van.de vest 'kreeg de naam Coolsingel. terwijl de binnenkant Cooivest bleef he ten. Met het slopen van de wal len verdween ook de waltoren, - die zich tégenover. óe Leeuwen straat bevond; alsmede dé Coolse Poort; die voor de Binnenweg lag. Levendig Zoals te verwachten viel kwam er na het slopen'van dit alles en het geleidelijk tot stand komen van,de westelijke stadsuitbreidin gen langzamerhand meer verkeer op de Coolsingel, .terwijl de Cooi vest, als steeds, een levendige aan blik gaf, want hier lag immers .De Doelen" en hier bevond .zich tot 1885 de schouwburg. De melk markt en de prachtige molen zorg den- voor- de nodige afwisseling, terwijl' het levendige scheepvaart verkeer een gezellige drukte gaf. In October 1879 verscheen de -eerste- paardentram, op de singel. Deze eersteling, die geëxploiteerd werd door de N.V. Rotteröamsehe Tramweg Maatschappij, welke nu dé tramdienst. naar dc eilanden verzorgt, reed van het Beursstation (later vanaf het Noorder Eilandl over dc. Noordblaak, Zeevismarkt. Moymansstraat, Blnnenwegsebrug en Coolsingel naar het Station D.P. De 12e Januari 1882 was een nieuwe, belangrijke dag voor dc .Coolsingel, want toen kreeg de .stoomtram naar Delfshavcn, die ;kort daarop naar Schiedam werd doorgetrokken, haar eindpuntin dc Van 'Oldenbameveltstraat. Toch werd op" de duur de toe stand niet bevredigend, hoewel nog ./ntct' onhoudbaar, zodatmen rond de. eeuwwisseling besloot de brede stadsvest;' uitvoorzorgmaar te In een goed bezetle Rivièra-hal belegde het gewest Rotterdam van 5hét Nationaal - Instituut: „Steun Gezag" gisteren éeh 'con- iTsctavond voor:' vrijwilligers en ge- .nodigden. Na het openingswoord :.-van devoorzitter, dé -, wethouder ..A, Hogewcg,-.-richtte burgemeester Oud. ere-voorzitter, zich tot -het publiek met eenrede, waarin hij ..sterk-, de nadruk legde op het enor me belang van. het behoud., van de ::vredë,.'.waarvan men de waarde pas :vbeséft''"al's: men .haar mist. En .er- zij h ér, dié deze:, vrijheid belagen, aldus ~- spri;...vNlet'alleen.buiten de grenzen,, "doch.oök .in eigen land; Met 'het' woofd - „verdwaasden" •j meende de heer Oud dergelijke: Nederlanders -1'het 7 nauwkeurigst;te kunneh'-'.tèkericn.- Spr.rbesloot zijn.; rede; 'mét èón klemmende oproep péaamen steun te verlenen, aan het, .weUig gezag T - ,:^Dë/lh^p:lr:':':de Kool. burgemeés- ter -van; Zuidlaod en i secretaris va n ,'.de:'gewc3telijke commissie. sprak ■rihiema fin 'dezelfde - waarschuwende 5-géest.v-i:'-.iM':v - Van deze drie prentjes moet een vreemdeling e» dat is iedere niet- Rotterdammer af blijven, want een wei-Rotterdammer wordt gauw overge voelig en laat zich niet.op' z'n.- hart trappen. Kijk, wij Rotterdammers wa ren vroeger - gezelli ge 'lui 'enwij had den een gezellige stad: Vooral de aade binnenstad was ons aan het hart gebak-, ken vanwege haar gezelligheid en van die oude binreustad vormde de Coolsin gel de westcl'jke drichoekszijde. Van die Coolsingel geven wij u hier drie prentjesboven van de Kruiska tot en met de molen De Hoop (links de sociëteit Har- monie, middenm een „tuitte" l\jn 5 die de Kruiskaop- wil)mid den: een. lijntje 1 die uati-, het Park 11 aar de Oude Plantage wit, het CalaTidmonumcnt met „de engel in haar hemd", recht3 het ttampipe Badhuis, de resoneren de Passage niet 'r glazen tegel- vloer, het Catharina Maria ran j Doorengesticht, het eigenwijze I Erasmiaans Gymnasium", öe neus ivan de rumoerige Tekeha'cade- I mie en; het gonzende (Accumür I latorenstation: .en. wederom .die. goeie o.tië vestinggrachtviqlen-De Hoop; in 14SS vielen .ouer ;,<Rê bied de Hoeksen - ónder Jonker trans het Kabeljauwse- Rotter dam binnen... Onder: de Binnentuegse brug (denk maar aan het onsterfelij ke straatliedje/; met een volle paardentram er op. Weer het Badhuis maar nu dc gezellige hoek naar de Boymanshol toe, naar de chocolaadjes tan Dries- sen. naar de koekjes van De Vetten, naar de hoedjes van Mak, naar de „overheerlijke 2.5 et. stompkoppen" van WeinLhal,- naar de Blaak; waar iedere Rot- terdammer aan zijn Rotterdam-: ske ktuam. De onderste prent is de oudste; want de electrische 1-kwam- in najaar1S05. dempen, vooral ook, omdat meh langs de Cooivest 7t nieuwe Raad- huig^dacht te bouwen» Tater ge volgd door het nieuwe postkantoor en. pas kort' geledén dóór de niéu we Beurs. Het eerst is het gedeelte tussen de Binnenweg en de'Van Oldenbameveltstraat verdwenen,- waardoor o.a. ft Van Hogendofps- plein ontstond, alsmede-heteerste gedeelte .vande huidige Cóolsinf: gel zonder water, wel eens Caland- plein genoemd vanwegei het mo nument ter nagedachtenis aan Ir Caland, de bouwer van de Nieuwe Waterweg. Dit monument is later verplaatst naar de Veerkade. Na demping van de gehele vest tot aan de Delfïse Poort toe, kreeg men Zulk een overdaad aan ruim-, te, dat men aanvankelijk een soort „middenwandcling" aanlegde met bomen omzoomd. Het grote ver keer bewoog zich over dc verbrede Coolsingel en het binnenstadsver- keer over de Cooivest. die bij het Raadhuis met een boog op de sin gel-uitmondde, omdat -het Raad-: huis- vóór de oude rooilijn werd. opgetrokken. -- - Deuk Paarden en stoom warén ge doemd te verdwijnen, zodat óp 15 October 1906,de eersteeléctrisché óver de Coolsingel daverde, wel ke eersteling door veléi gevolgd Ts, Thans rijden er 5 lijnen, met; ma terieel, 'dat' zich met :dat van de grootste steden ter wereld' meten, kan;'; Ook 't wegvervoer ham gelei- delijk toe; Aanvankelijk rammel den dé diligence's en omnibussen over desingel, later gevolgd door. motor-orrlnibussen, die net als sóm mige paardentram wagens en; om nibussen een z.g. „imperiaal" had den, zodat men „hooggezeten" door dé "stad kon toeren; Nog later .ver schenen de autobussen, waaronder de. berüchtë „wilde" bussen menig maal de Coolsingel 'in opschudding brachtenv V:"S?v Op heden is de aloude stadsvest de. groote. hartader van onze stad geworden, die,wanneer "straks de bebouwing wcér compleet is,met dé.grote boulevards in het buiten land. kan wedijveren. Laat; óns hó ren, dat dei;é tljd iheVverrn meer. rs - J. -Hi E.REÊSKMlP tS Dat men. In Engeland een thriller kan maken die voor een. heel goede. Ameri kaanse niet onder hoeft te doen, hebben de gebroeders Eoultinjf bewezen met hun Seven days to noon (Ultimatum). Om. te beginnen kozen zij ter verfilming een verhaal, dat wat de spanning be- treft, ..zijn. uitwerking, niet missen kan. Een atoomgeleerde, overspannen ge raakt door de gedachte dat zijn levens werk tenslotte gewijd blijkt aan de ver-, vasrdiging van sinistere vemietiglngs- middeJen, stopt epn. kleine bom in zijn tas, duikt onder .en schrijft'de regering dat hij hèel Londen in de lucht zal laten vliegen als de fabricage van atoombommen niet onmiddellijk wordt stopgezet. Hij geeft de premier zeven dagen bedenktijd. Negeert men zijn ultimatum, dan zal hij de bom laten ontploffen op een aangegeven uur. Nu komthet er dus maaropaan dat Scotland Yard tfcjdig de gevluchte pro fessor Willingdon zal vinden. Dit zoeken naar dé oude geleerde, waarbij de camera zowel de achtervolgers als de prooi op de voet volgt, vormt al een uitstekend stukje boeiende en knap ge maakte film. Maar bepaald groots wordt het werk als het dc evacuatie van de Londcnse bevolking in beeld brengt. Met typisch Engels flegma worden de duizenden, met treinen en bussen rustig naar buiten vervoerd en men krijgt geheel de indruk: met een documentaire te doen:te hebben, zo volkomen geloof waardig wórdt' alles voorgesteld. Het hoogtepunt van de-spanning wordt dan bereikt als de-'militairen de totaal uit gestorven stad binnen 'trékken om'alle huizen te doorzoeken. Doordat meer dan de helft van. da opnamen in de stad zelf gemaakt zljri, speelt de grootste metropool van de wereld eigenlijk de hoofdrol in deze zeer opmerkelijke film. Maar ook de acteurs zijn bizondcr ge lukkig gekozen- Barry. Jones, bijvoor beeld, is .treffend in zijn creatie van de gekwelde atoomgeleerde en Olive Soane, vroeger een. grootheid van het Londensri toneel, zorgt als de aan lagerwal ge raakte actrice Goldie" prachtig voor wat ontladende humor in dit vajï spanning zware werk. (ABENA) Onthullingen Twee fünis.zijn, er deze week om dui delijk te maken dat er aan het Ameri kaanse gevangenis-' en opvoedingsge stichtswezen gevaarlijke smetten kleven: „Vrouwengevangenis" (Caged) in CI NEAC en VICTORIA en „Zo jong! zo slecht?" (So young, so bad) in CAPITOL. En al beweert het voorwoord wél, dat de hier geschilderde toestanden niet slaan op een bepaalde straflniich- tlng, het is duidelijk en ook- - de litteratuur, leert dat dat .er op dit gebied in de V.S. nog 'misstanden be staan, die op zijn hoogst gradueel .ver schillen van de uitingen der Duitse con centratiekampen-mentaliteit. De verbijsterende' onthullingen dfe de film „Snakepit" deed over de toestanden in- sommige krankzinnigengestichten,': Barry Jones als 'professqr Wil lingdon in Ultimatum: viödt' men.; in vrijwel dezelfde 'hevige graad terug in - „Vrouwengevangenis", dié een gruwelijk.bééld geeft van de verderfelijke invloed die het' gevange nisleven. heeft op een eigeoUjk: onschul dig veroordeelde jonge vrouw.De humane directrice voert een vrij wre] ver geefse strijd voor reen menswaardige be handeling van.de gevangenen,-die feite lijk overgeleverd zijn aan de willekeur van een sadistische, corrupte hoofflbe- waakster, die haar positie dankt aais een „gang" in de naburige stad;, welke weer zijn pressie uitoefent op de politieke bosses. Voor ons lijkt het te dol om.: waar te zijn. Tnaar dit soon, verhalen kan men wekelijks tegenkomen in de meest serieuze Ainerikaanse -perJodiekén, Beklemmend is deze film van John Cromwel! mét Eleanor Parker als de jonge1 vrouw, die tenslotte geheel ver hard de gevangenis yerlaat en; zich ver huurt aan hot crimesyndicate,: dat haar vrijlating heeft bewerkt; .Juist die fatale afloop ongewoon verschfjnset in. de Amerikaanse film. maakt deze uit stekend verfilmde geschiedenis zo angst aanjagend reëel. ••- Van ietwat ander., kaliber - is '„ZÓ jongl... zo slecht?",-van Bernard Vor- haus. Paul Heareid isdaar: desympa thieke1 psychiater, die in "het ogenschljri- lijk ideaal lijkende, ElmriewCorrective Home rior Girls v/éldra een autoritair, wreed strafsysteem ontdekt. Grace Cop-: pin Is de Ilse Koch-achtlgèopzlchteres, die samen met eenschijnheilige direc teur het schrikbewind over de ont- spoorde, meisjes uitoefent.;Eeh zelfmoord V3ri: een mishandeld meisje leidt tot de ontsnapping van. een viertal gevangenen en een openbaar onderzoek naar de misstanden in dit gesticht, dat op het nippertje.tot een gunstig resultaat ge bracht wordt. Enigszins onecht doet de kleine lief desaffaire aan tussen de dokter en zijn eccretarcsse en het slot van rozengeur cn maneschijn met de meisjes, die de inrichting eigenlijk-niet zouden moeten verlaten, omdat het er zo geslaagd en prettig is. maar het grootste deel van de film is toch wel bnzonder, hard en beschuldigend en 't spel van de meisjes treft zeer. Bh alle verontwaardiging, die beide films opwekken, moet men toch ook weer respect hebben voor de moed waar mee deze Amerikanen de hand in eigen boezem steken. A'iets beters? Op 7 Augustus 3942 ondernamen d« Amerikaanse mariniers de stormloop op de eilanden Guadalcanal. Hulagi en Flo rida en vochten, zich een weg naar het strategisch zo belangrijke Henderson field. Duizenden: sneuvelden daarbij op de stranden en de zwakke,groep over- levenden zag zich tegenovereen grota Japanse overmacht geplaatst»ver schanst in halen cn gTottcn waardit men de„gele duivels";: - branden möest. Een oorlogscorrespondent-, overleefde;, het avontuur" en stelde; .zijn;-:ervaringen ta boek in de oorlogsroman Guadalcanal. Regisseur Lew Seiler volgt het 'ver-, haal op::de 'voet;eni.':laat"'zien::dat :hi3:;etfn .- vak uitstekend; verstaat.: Het- is een'góed gemaakte, film, -maar men kan -zich afvragen cf men zijn vrije tijd niet beter, kan besteden dan ..naar- producten >la deze,te kijken. Tenrij ge in. hét lugubere oorlogsbedrijf behagen, mocht-scheppen. Levendig Als we dan toch brokken maken. laten. we. het dan gewridig goed doen. denken ze in HEX1 en- 'onder-, het- etiket „De dmveu van het,wilde westen:'gros sieren ze iri uitslaande branden, afbraak van interieurs.; 'het:, roo3schieten.' op levende doelen, vej-yormtngannex be schadiging van. andermans, gezichten en hetliquideren van opgejutte indianen. Werkelijk een bijzonder, levendige'sliert celluloid. En dat is nog maar het .eerste deelt .- Het bijfUmpje (prairie-helden): is er een dwaas zlelepootje- bij vergeleken. Zuidzee-zondares Een verhaaltje van allemaal 'riiwe bdl- stersmet -.blanke ..-pitten kunt u deze wéék aanschouwenin LUTUSCA. waar de .rolprent Ue Zuidree-zondares wordt vertoond. De gcschiedenis speelt zich :af óp een eenzaam eilandje opde Zuidzee cn. hev; decorum omvat een; rokerig kroegje, v/at kade-gewoel en stuk mf .wat palmbomen. In dat decorum: een 'zangeres met ccn reputatie, eert' man met een- smet op zij» verleden, een kroegpianlst die betere tijden gewend ia en een zeeman -met een zeer ruwe bol- ster, die;een zeer blanke pit bergt..Al met al- dus nogal een cliché-gegeven. Maar de film is toch. aardig om te zien. (Van écn onzer verslaggevers) De industrieflat aan de Goudsesingel it thans voltooid. Op Opbouu/dag 1947 werd de eerste paal geslagen voor dit gëboulo, waarvan de architecten Van Tijen cn Maaskant de ottftecr/Mrj waren. De Industrie Stichting Rotterdam-nam het initiatief ertoe om.de kleine ondernemersdie door de oorlog hun bedrijfsruimte verloren haddentc helpen. De gemeente Rotterdam cn de Herstclbank financierden, de bouLv en óp 2 November kon een N.V. worden gevormd, die zich- met de exploitatie ervan moest bezighouden. Op Het komtdè" laatste.' tijd. veelvul dig'voor, dat grote'iirrna's voor ré-., ciam^doelein dén variété,-artisten gebruiken, .dié. dan.; zo;'; tijdeha. hün..; optreden heel onopvallend een be paald artikelaanpr ijzen.Hiertegen, zal niémand bezwaar hebben.; Het. wordt echter, wat anders als een pro gramma- bijna' gehéél; op reclame is ingesteld. Vooral Henrielte Davids bezondigde zich hieraan, want haar creatie als Dr Hein was volledig in gesteld als reclamestunt voor een je- r.cverfabrlck, waarbij zij met kwis tige hand monstcrflcsje uitdeelde, hetgeen volgens verordening van de Drankwet overigens nog verboden is. Coos Speenhof, die het program ma niet erg boeiend aan elkaar praatte, deed dapper aan de reclame- makerij mcc. Dc Kilima Hawpiians deden1 hieraan gelukkig niet*mee. Zij' hadden dat trouwens niet nodig, eo een stormachtig applaus was een waardige beloning voor hun zoet vloeiende muziek;- -Tonny-Schifler- Dit is dc expeditiestraat, die 'dwars door de Industrie flatjoöpti Rechts ziet U de fabriekshallen, op .de achtergrond een sluis van de goederenliften(Éigen- foto) 'steinj die1-; zowel'Henrietle Davids ■als Lou Bandy aan de vleugel bege leidde, Toonde ;t!eh een vaardig ac- 'compagnateur. The Rile Brothers smeten als cascadeuxs er leutig op los enTed Valerio bespeelde met enthousiasme 2ijn accordeon, zowel .solistisch aisin samenwerking met, BEI Kilima en zijn cowboys. Henk Breton achter, het orgel zorgde voor cntre-uctc rr.uzick cn wel zo fijntjes, dat het slechts op de voorste rijen hoorbaar was. OUDERKERK A.D. IJSSEL GESLAAGDE REVUE. Donderdagavond hield de gym- nastiekver. „Oefening Kweekt Kracht" t.g.v. haar 30-jarig 'oesiaan in de Harmonie een jubileum- revue. die een volle zaal trok. 'Be- hglve .uitstekendeturnnummers waren er ook sketches en muziek, terwijl comrflunlty-singing even eens op hat programma voorkwam- Woensdag wordt de uitvoering, her. haald. het ogenblik is dc bedrijfsruimte in dit gebouw op een klein percentage na geheel verhuurd. Een bewijs dusdat er in een behoefte werd voorzien. De oppervlakte van deze indus trie flat, die in de vorm van een U is gebouxvd, bedraagt niet minder dan 18000 vierkante meier. Hiervan werd 16Ó00 vierkante meter bestemd tot bedrijfsruimteterwijl dg rest beschikbaar is voor showroomst winkels e.d. Bovendien zijn er r- van de Goudsesingel gezien op de hoogste etage in dc rechtervleugel nog vier woningen. Het;,: gebouw is zodanig ingericht, dat de huurders volkomen, zelfstandig .kunnen werken zonderenige binder van elkaar, te ondervinden. De be drijfsruimten komen uit op. expeditie- gangen en opgalerijen,die aan de ^buitenkant vap hét gebouw lopen bo- -vender binnen plaats. Buiten de personenlift, dïe direct aan dc hoofdingang grervst. zijn er drie grote goederenliften, die alle drie uit komen op de expeditiestraat. die ge- lijkvlocrs door de binnenplaats loopt. Bovendien is er voor bijzonder grote of - zware vrachten een lier ter beschikking, terwijl de mogelijk heid bestaat dat er nog een tweede lier komt. Deze; expedi- tiemïddelen zijn voor- algemeen; j gebruik; Het. gebouw is even- eensj.idangeslotenop' de stadsverwarming, het heeft centrale cantines op de 'hoogste verdieping. Cantines. die in expLoitatie zijn -gegeven aan de Volksbond tegen 'Drankmisbruik. De grootste van deze cantines,. die berekend is op ongeveer 400—?00. personen, is zodanig ingericht, dat. zij ookgebruikt kan..: worden voor feestavonden, vergaderingen e.d. Tussen de-béide vleugels van het' gebouw- liggen vij'f; hailen. die in gebruik, zijn genomen, door bedrij ven, dë beslist: gebonden waren, aan bedrijfsruimten óp de begane grond. Op het ogenblik, komt men in dit gebouw..tot op de vijfde ver dieping en in de kelder overal nog schilders cn electriclcns tegen, die druk bezig zijn de laatste hand te leggen aan de voltooiing van het gebouw. Voor iedere huurder moe ten echter gezien de instelling van zij" bedrijf weer andere voorzieningen worden getroffen, zodat het werk eigenlijk pas hele maal afgelopen is als de laatste huurder in het gebouw trekt. Dc showrooms en winkels zijn op het ogenblik nog niet verhuurd, maar men verwacht, dat hiervoor aanzienlijk meer belangstelling zal komen als de productie In het ge bouw op volle toeren gaat draaien. Niet alleen zal het verkeer daar door toenemen, maar naar schat-' De hal nart het gebonuw. met het. trappenhuis. Op dë% achtergrond staan de cle?nenten> toaarutt straks de portiersloge wordt opgetrokken. (Eigen foto) Hengcveld vervolgt Bach-cyclus Ter gelegenheid van haar 50-ja- rig bestaan' heeft de Mannenzang- vereniging Concordia gisteravond in de Nieuwe Zuider kerk. (ëen con cert gegeven, waarmee ze veel eer heeft ingelegd. En niet alleen vin' vocaal doch00k in artistiek op zicht. Want verheugendis het, dat de dirigent Piet van den Kerkhoff platgetreden -paden vermijdt' en een programma weet samen te-stellen, dat aan hoge eisen voldoe!. Naast werken van oude meesters zong het koor de Petltea Prièrcs van Poulcnc cn de moeilijke Hym- nus dc Spiritu Sancto van Diopcn- brock en wel op een wijze.- die in een woord gezegd voortref fclij* was. In niet mindere mate kan dit ook worden gezegd van de uitvoering van, de Missa „Christus Rax" van ting zijn er dan ook 1500 tot 2000 personen, die in de Industrieflat hun brood verdienen. Op het ogenblik zijn er ongeveer dertig ondernemers, die hun bedrijf hier. reeds gevestigd hebben of nog zul len vestigen, dit aantal wordt zon der twijfel nog hoger, want het Is nog slechts een kwestie van weinig tijd voor het gehele'pand één grote verzameling vön kleinere bedrij-; ven-zal zijn. Andriessen. waaraan „Het Botter» dams Kerkkoor" (dat zich ook on derscheidde o-a. in werkjes va» Hugo Distier en B. v- d. Sigten» horst-Mèyer) een belangrijk vaan* deel had. Wat Van denö Kérkhóff en „dc zij den hierin muzikaal' tot stand brachten. verdientonver- deelde bewondering. Dë dirigent wisselde het pro gramma af rnc-t cniye fraai ge-; speelde vp.olien Koos Bons zorgda .voor '.uitstekend. klinkende, -bege» leidingen. "Na afloop hebben zeer; velen va» da 'gelegenheid gebruik;,;gemaakt bestuur' en ..dirigent geluk1 té wen- sen, - In de gehoorzaal van Ons Huig gaf Gerard Hengeveid het derda concertder Bach-cyclus,helaas pok ditmaal weer voör een niet talrijk -publiek. Op deze avond-bracht hij hei ccrsic deel van *t tweede deel van het Wohlternperiertes Klavier ten gehore cn gezien de magistrale indrukken, die de twee vooraf gaande avonden nalieten, kon het wel niet anders, of ook nu we«r moest zijn interpretatie - van' dit geniaal poiyphoiie werk op eeD zeer hoog plan staan. En dit wm dsn ook het geval," want Hóngeveld toonde zich ook nu een kunstenaar, wiens spel in alle opzichten d ideale eigenschappen bezit om Bach? „Bijbel der Polyphónie'' vpfc komen recht te doen wedervaren, HERMAN VAN BOS»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5