PAROOL j Kousenreparatie Amusements-bedrijf j pSTi' Chem. Reinigen i Stoppage Kunsthandel Chiropody-Massage Autohandel ]9 Lederwaren T j Veiiingiokaai Corsetten i i Autoplaatwerkerij i Herenmodes l Reclame-advies Advertentiebureau Verlovingsringen Damesmode-art. Fournituren 0 Legerkleding i Verlichting 1 Dameshoeden i- Hoorapparaten E Bedden H lm Beddenreparaties Damesstoffen U Verhuizing Lingerie-Tertiel Houtwaren T IJzerw. Gereedsch. Vogels-Vogelkooien Behangselpapier Restaurants Huishoudelijke I artikelen F Feestartikelen s 1 Rijwielen Vulpennen Bloemen SS Wasmachines- Bodedienst Rookartikelen F Juweliers e Medailles-Insignes Ameüng Wijnen en Gedistilleerd T Kachels-Haarden Brandkasten e Motoren s Schildersbedrijf Schoenen ji Muziekinstrumenten Haarverzorging H Wildhandel Kinderwagens e i Naaimachines S Kledingverhuur Sleutels Bromfietsen j Wol- Brei- i Smyrnawol i Woninginrichting ..Wiliy-yan feut S?SS"Ssf%,. 1 i jeng r t VAN BEKENDE ROTTERDAMSE ZAKEN *>o 0^<i<X><XXXX>OCp<l<X>^(x 9Sportartikelen Gezelschapa. 1 «pelen- Zoroerhohtrail 47. Telefoon 47464. Vy r.«»f Soudsesinjjei ai." lel. 2a]«J pon Sportartikelen SportkJe£ Kampeerartik. ScnaatM.ru Ha 7waan Speciaal adres voor het ophalen DWa3Jl yan ladders tn kousen. Zaagmoltmdrift 28, Itottcrdam. Bob v. d. Heyden iSSSj,?," 332 Alle sportartikelen, kampecrbenodlcdheden. lenn is artikelen, heren colberts Corderoy Voor inlichtingenover deze rubriek, advertentie Exploitatie; Tel éf. 25430 '3<><><^>C><>0<>0<>O0CKXXX>00< ^OGOGGOOOOOGOOOOOOGO j>OGOOGG<><>G<X>OGGDGOGO< Ha NïJc Herenkleding Lftz 11IJ5 Confectie - Maatwerk - Damcs- regcnkleding - Noordmolenslraat 36 ■- Tel. 42412 J CoudsesmRei 51 X Jacob. Catsstraat 50 Teiet'.. ZösTa Tel 82065'. Ci n Robert .Fruinstraat t otoppa^e rarisien t«i. 3isn3—31002 Halen en bezorgen door de gehele etafl. Televisie Telefoon 2lHfiö Philips - - Murnhy - S.B.ft Vraagt inlichtingen Aad Warkv Kacüt». cabaret, revue. m aw *T; vj variëtéprogramma's voor elk feesten elke beurs, v an. Vtooswtjkstïaat: lo A.r. Tel. 47459, R'datm van Embden Radto-Electro - Zwart Janstraat 13 - Tel." 49909 „oucces Nieuwe Binnenweg 387. iet; 34348 Beren- en JongensKledmg ook naar maatl Nieuwe Binnenweg 158 Telefoon 37723. Schtide- rtlen Etsen - Antiek jGOOOGGOGG'y^CK>CG<[>G<X>Ó< ;XKXX><XkXK><X><><X>C><><><><>< Radio Auta-radio-reparaties Telefoon 3420e Tiendstraat S3 1 T*l*f 50H25 A rJavoor goede verfwaren. ifAruO.,. Kunstnijverheid, grits Ru yss traa t 18 D - Tel. 22469/ Sergsingei 155 - Tel. R.A.M. Taxi's Telefoon 84500 a i, .Radio-ieenn. ondern. Erkena Philips ..rtSra radio-service Gramofoonplaten. Statersln>el 123 Schleweg 29 Tei." 47404 Vervolg ttubrtek Radio De Broekenspecialist V'ooi elk figuur: een passende, brejek Zwart Janstraat 124 R; T. C. Taxi's Telefoon 82900 ^^OOGGOGOÓCh><X>GOO^ ■Auto's var» Jan. Maas, U" Komt ze tegen f>P alle wegen Telefoon 49532—8191S Klampers Bentmeklaan 14. Siljöorp, Heren- ert Jongenskleding. The British Radio Service Linker Rctlekad'e 17. Tel. 74756 Auto-, Boot- en Kamer-Radlo'3 >000<X><CXXXXXXXX><>00<>0<! cgo<>o<x>o<>ggg<>cg<>go<><x [><X>CK><><>GOOO<><^^ HZnnJiVL'g Kledingmagazijn Willigt 5 \Ëei)aan 33 A - Td. 83394 Uitsluitend betere "kleding voor goedkope prijzen Cn - i élaOlo-Munelnnstrumenien - VfUlSpei jrarnoïDóns, De grootste sor tering in p ia t en Bergweg 248. Tel 49733 Ledenvaren en Koffers annex reparatie-inrichting. 2e PijnacKerstr. 26—28. Tel. 44822 |><X><X>'>C^><XX>0<X>00<X><><X G. J. Yersluys Erasmusstr. 64. Tel. 4Sfig? Iedere Zaterdag kijkdag. Iedere Maandag veiling 20 <XX> OOOOOOO OOOCnXXXX I/an p-.f Lusthofstrant 94 Tel, 25775 vïCcL Philips en Waldorp radio, Vraag t« blij vend demonstratie cn event. bet. vootw. Rubbercorsetien Zwart Janstraat y» t. Tel 8w>39. - Hoogstraat 143. TeL 67430 Schiedam C A-l rA Vi'erkplants; VOOKC Ileusdestr. 26c, Atuopiaatwerkgp. Schadespecialist r.-,. i d *1 ErkendAdv. en Reclame rrits f. Bril Adviesbureau Clacs de Vrteselaan23 - Telef. 30400-5240D t. C. H. Scholte breukbanden inses Margnettaan. 65 a, R'dam-N.. Tei. 83622 M. W. J. Engelse Goudsesiugei Tel' 24914, Alles op net gebied van Herenmodes. KX>C><><X><>O<><><>CKX><XX><X>'0 Vervolg, KuötlCK Merenktedujc. C r__ 'f Nwe Binnenweg 387. Tel. 34343 JUtCeS Overhemden - Dassen Sjaals k«*leMj) West Kruiskade 60 :nana Telefoon 33164. De koning der verlovingaringen. Aug. Winkelman _De BanKetbakker' Zwart Janstraat Tel. .40919 Nwe Smnenwcg 104—106 - tel. S2Q7« Middeilandplein .30 tel. 39106 >nst raat 3—5 Telefoon- 408S9 «>000c»00<>0l<>0<>00^00000 F U..i. v.h Gebr. Gevers. Zaag- - II. narte «nolendrift 33 Tel. 42279- 83943-48782. Reel. Adviesbur. - Erk. Advert, bur. M. Doof aink 3e Püttackerstr. 9. Tel, 43528 Pleinweg 222 - Tel 79024. A. v, d. Heuvel West; Kruiskade v. d. Sterre's Bakkerij Stadhouctecsweg*tóg Specialiteit in e'tgen fabrikaat, bont-ans. 1. Telefoon .51016. vX><»<>OOGOG<>OC><>gGGGCn><''' Bergselaaiï !2. TeJv46294 - Tol 46274 5<>4><>C<X><><><>C><><>OG<>C>GO<>< ^gHJC-0<><>0<>C<><>GG<^GOOOOO<!>0< Ladies-siore Telefoon 37672. Vlotte, hoedjes, shawls, pa ra pluies. La ge prijzen Touringcars 20. 30. 40. 44 17 - Tel. 50328 pO^O^^GOOOOO^X^OOOGOOOf Uw adres vóór overtrekken en by vullen -met prima Javakapok. Vborbttrgstraat 146. - tea?keas j »<X>GOGOCk>0<>GGGGGG<>OGG ■OOGOOOOGOOOOOOOOOGOC» ^^g^gl^GOGGGGGGGOGGGGOGGGGc M. J. v. d. Linden 44824.Speciaal bedden huis Uw neo by vullen met prima Jsva-kapofc ,In één'dae.'geneed,:'.r -..u. L- 2 Bedden"- Bn Matrasteniabnek flfc JBllg Jacob Catsstraat 46 Tel 43655 Stollen paleis (.vouKtrnoicusti i'ei 44206 Wollen-, Züden. en.Heren- siotten Nouveautés Verhuizingen en:verpakkingen v» alle werelddelen. InsuUndestrnt 261—269 Tel. 46021, ,Het Tricothnis Crooswöksewee 81 A St ven hciogen diilc- straat 68 a %'i-y Daniels' Touringcarbedrijf Tourlngcarbedrijf - Annex Retgnureau Oranjeboomstraat41 - Tet. 71666 |>OGOOGGOOOGOGGGGOGO<X H. J. Tanuninga Hout- én tnpléxhandei Telefoon 37730.' Grote V»sj=emstraai 14—lb Jacob Catsstraat 86 - Tel, 45294 Stadhouderrweg 133 - TeL 47196 ^CK>GGGGOGGCK>OGOGGGGc >OGGGGOGGGGGGGOGGGGGO A. F. v. d. Akker •triplesvhandel. Spee. 'inv ombouw-boven bladen. V. Werff- striat57. Telefoon/ 20511 Naordmolenstrrfat 15-1-78. Tel 46207 Ltngerte gemót- en herenondergoed,dekens^ Het Wonder ionneerd i dames» j^GOGCGGGGGGGGGGC^GGGCK Bfi n Katoen, damast tafellaken I n. rattes y.a f 6.ca. NoordmolenstT.. hoek Tollensstr. 39 - Tel. 43895 2ae Mifldeilandsu. Z TeL 331S2 Staalboeken gratis op zicht., Vakkundige t>ebanger» v Maaskant Sctiledamsovegi Sd - Tel. 2eot>« Bezorguxg diners Telef. 28342 Ticiinjïi !^ggggogcggcgckx>g<>o<>g< ^•GGGGGGGGGGGGGOGGGGGO Grote Visseri3str. 83, Tei36856-83688 In ieders belang te VA-WA behang. ..So'a"-a rtik elen Zwart Janstraat 104 Serviezen Tel, 41825 d. Hulst-Zn ïSöÏÏTfiasi TjJdl "Goiidsesiiigel. In behangselpapier, tapijten, balatum,lopers; tafelkleden. Noorder Vulpenmagazün a. d. v. K007, ;,Swan" - „"Waterman" - „Parker" - - ..tlniDn" Alle reparaties - Bergwèg 207f - Tel. 45623 Tiendstraat 15 W. Kruij- kadej. Tel. 30328 Berkhout Noordmolenstr. 36 - TeL 4S06U MathenesserpL 13 - TeL SJ712 Meer keus., minder geld Alathenesserweg" 205. Tei. 32188. De. bekende meien- Agentschap Joco rijwielen Buitendijk Vierambachtsstraat 106. Telefoon 39346. Gr. sortering Teilen - Wasketels Roden njselaan 62. Petimexas De Vulpenhoek fi ït' -1t '1 Witte de wttnstr. ra. tl. J- louw Jr- 40b. Tel. 25S7S- 83347. Lood- en Zinkwerken. Sanitair - Gash. MerkrjjwieJen: Gazelle én Jtinekér Bergweg 65. Tel 40044 -l Emmers, tel, 46767 Vulpennen - Ballpolntvullmg Jonker Fransstraat 34 - Tel. 20918. Stoffels Gashaarden -."Etna - Gas fornuizen,. Telv' 6B387. - - jSehtedam L. Jurgens Hoofdstraat 189 Rijwielmagazijn 't Viaduct fD.'vata Schse), Goudsejingel 581-583, Tel.' 77323 Grootste sortering onderdelen sport, tour- en ballonrijwielen ;NieU^«''/8uihenweg-:'219.- Télerfooo 324745--:;, f zyngondt «oorüerkanaalw. tb' Telef. 4S638 8D935 >o<xx>g<>gggggg<x><><x>oog |>GO<X>GGGGGGGGGGGGGGGG Foto - Clnè Aamtrallteits- straat 8. tel. 2224Z 2e Middel- lannstraat 23 Telefoon 3464; B|e~X>OGGOGGGGGOGGGGGGGG< D Scyertand9elaan 31. Rondo - Ben- ROndO dix - Thor - Fisher Mlgro Erres - Sam - Gobelin - Hoover Victoria - Mtete - Fortschritt, Foto- en Kinotiandei Burc. Meineszplcih 2 b - Tel. 37837 Tiendstraat 13 |>OGGGGGGGGGGGGOGGGGGC Tel. 30444 Cptiek en. Foto. Jonker Fran- „rOCUS straat 7 - Telefoon 263S Leverancier van Ziekenfondsen TeL 48394 Tel. 48027 Ook na süuitlngstOd Uw rokertje per automaat. Telefoon. 33302 Nieuwe Binnenweg 197 Klokken Wekkers Sieraden Noordmolenstraat43 Tdtiensstraat.50 Telef. 44985 Fotam Studio (toij J.^^-ansstr;) Telefoon 2589S—E380S Pasfoto's afgeleverd in 35 minuten "'dus 'klaar terwijl tT wacht. |>GGGGGGGGGGGGGGGGGOG< Medailles insignes - Bekers Gouvernestraat 88 - Telef 30554 ï\0) al uFHnQ Pure Havana stgaren. Noorlander. Kleiweg 83. HiHegersberg >GGGGGGGGGOGOGO<X>GGG< jXKX>GGGGGGG<K>GGGGG<>G4 |X>OGGOGOGOOOOOOOOOOG< Ctne 71712 72002. Optiek Foto Lange Hltleweg 33. lel. Boergoensestr. 1H. tel. Broekhuizen U..fi Schietbaantean 44 Telefoon 34958 nOOll Vierambachtsstraat 147.- TeL 37507 Rustnoflaan 36 - Telefoon 20534 Sigarcnhandel „White Ash" cn ..Balmoral" Zwart Janstraat 150. T>t. 42456 Insta 1 Ia tiebiii eau W. de Withstraat 40 Tel. 25876 - 83347 Roodkoperen Velie, Tjerko ctr ir.vcnta gashaarden, gasfornuizen. Frits Ttuysstraat 32 Telefoon 26817 H. J. Touw Jr. Komt u kijken naar de Victoria-motor iciol zon- Voorburgstr. 348. teJ HU6J6 Th. v. Dongen der röwieL >GGGOGOGGGGGGGGGOGGGC v d. Reyden v. Gemerden Tollensstraat 43 Tel. 81737 ^J^^J<>G<XXXK>GGGO'GG<XX>GGGG Fa. H. DuijtScll Jr. S" BranLli Wijnen en gedistilleerd. Bezorging door de- gehele stad. Schiedamsewcg 104 B. Rotterdam-W.'Tel. 34332 [Zi x>OOGGGGOGGGGOGGGGGGC Glashandel W. J. Pieters Schickade'757—139 - Tel.'32510 12 HJnen). A J J Winkel Gourisesingel 493195 f\aei Telefoon 26105-21655. Haarden, kachels, fornuizen, gas-, kook- en verwarmingsapparaten. reparatie, onderdelen, onafbrandbaar lakker». |.->GC<>GOGChD<>OOOCKX>GG<K>< Groeneyeld Brti)én_. Tel 26777 Dn >^GG<X><X>GGGOGGG<XXX>G<: Muziekinstrumenten Gramofoon- [platen. Beyerlandsclasn 29. TeL 71160. Dorpsweg'32. Tel. 76403. Simonis Kinderwagén-reparatie-inrich- ting; le Pijnackerstr; 33. tel, 47683 Kendracntswcg 13. Tel. 2567» S Stemmen - Verhuren - Repareren. ZwartJaxistraat 51 C W IT A Paltv. Zwaanshals 337 - Tel. W V. J 3ID1 82167. Verkoopt U mo. derne solide schoenen In 'n gezellige omgeving ■^^■Igoggogggogggggggggog „pc speciale herenkapper" Cootsmgel 62 Dinsdagsmiddags geopend ^<X»GGGGOOOGöGG<><><><>G<>< Beurskapsalan n f C. j, üturj - Optiek UC viiCllS r Schieciarnseweg 94 Leveranciervoor, alle zieker-foodsen. (<X>GGG<>OGOOGOG<X><>GGGG Fa. Kamphuis Vrijblijvend offerte Toller.sstraat 67 - Tel. 43624 >GG<>oG<>GGGGGGGG<>GGGG<> |>GGGGGGGGGGGGGGGGGOG< ..De SleutelspeciaJist". Alle huls- en autosleutels. ;Heer Vrankestraat 31 ;Tei, .45912 Grote Visserijstraat .3 a Tel, 3653a Fa. J. Bekker Zn Henegouwerlaan 65 - Tel. 36280 lfDe Sleutetkonthg",' ".sleutels 'Voor alle doeleinden, ook. voor auto's Zwaanshals 37B''- Tel. 4G987 .Hier.volgt de prijsvraag voor deze. week i in een aantal kopjes komt een extra letter, nt. een cursieve, een dunne of eén vette letter.'-Elke'lettersoort dient u zo samen te stéllen, dat deze de naam vormt van een adverteerder in de adressenpagina,. Om u op weg'te helpen vermelden wij de eerste .letter van een naam. Verder betekent iedere stip een. letter. Voor de Inzenders van de juiste namen stellen .wijwekelijks drie waardebonnen van f 10,—beschikbaar., welk bedrag bij de adverteerders in .de adressenpagina dient te .worden besteed, Bü meerdere goede .'oplossingenbeslist. Het Jot. vv'"' '"-1--T -":'. ESa nu weer aas het puzzelen. Vul in de drie gevraagde namen.; Inzendingen uiterlijk Woensdag 'J '''1'-^ 7 Februari. Op de-enveloppe of briefkaart vermelden .JTfjS- vraas AdresaenrubrieJc^, v/;» Ih 'ons blad yan Woensdag 14 Febri worden de namén der prijswinnaars bekend gemaskt. IXNOGGGGGGGGGGGOGGGGCK br. Rodrigo Telefoon 4254t' G'r. zVisserijstraat 31, Telefoon 37332 nope Sole^verhuurbedrijf,.' Garage C. vl cL BCrg, v, Heusdestr 7, Tc!, 31682 Gayage Drift,-. rZaiagmoléhdrift30. peL 40095 A Ca_ J.B /Vliet?aan 44. A. Oanaee Telefoon 21752, ;5t, Andrlesstraat 25 Telefoon 72177. ïterttérdanij", TJW'adres 1 voor hulpmótoren ;cn „Cyclemaster" Schuurmau'x Sporthuis ie Pijrtackérstraat 46 - Tel. 47005 Het: adrec voor'de verfijnde" hengelaar, Sporthuis Veka Sd,el,anditra" 0I' TennJgradcets, tenniskledihg, kamp eer artikelen Nwe Binnenweg 123. tel. 323€ Meubelen Radio-boekentafel» Woningtextiel;/ Hoboken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6