VOOR ANTJES EN JANTJES MOM Voor vijftien cent door heel Parijs Pïkiran Jkrijgt ..bezoek Biauive stoepsteen is oude bodem van kalkzee Chcfarinetf Vliegende vleugel zou een grote vooruitgang zijn DE COMMISSARIS VERTEIT DOOR -3, en andere jonge klantjes) De metro brengt je overal Maak zelf een weegschaal Kpozenburg- variant Oplossingen van vorige .week/.; i Ing. E. A. DRIESSEN (VAN KLM) ZEGT: Nog geen beslissing over voetbalpools door h. voordewind Zaterdag S'FéEruarï ©31 '"'Voor vijftien cent door heel Pa- rijs, Vfln 'a ochtends kwart over vijven tot des nachts hij enen. Voor vijftien cent fueertieit francs) in dè métrOj Cèen trein) ,ryden onder de grond, ja, zelfs onder de Seine, en hu en dan boven de grond, zo dat je diezelfde Seine met dè prdch- tige^bruggen pok nog kunt 'zien. Voor vijftien cent, en je mag zelfs uitstappen dan alle stations, toaar- van sommige genoemd zijn naar mannen, die ondergronds werk heb' ben. verricht, en die door de Duit sers zijn gefusilleerd, zoals bijvoor beeld Charles Michei, de naam-van eenmétro-station in het vijftiende arrondissetnènt (de vijftiende wijk) van Parijs. Andere weer dragen' de .naam van grote geleerden, en ik denk hierbij aan Pasteur. - ..Bij hem .wil ik even stilstaan. Hij ■was ~een chemicus die in de acht- - tiende eeuw in Frankrijk leefde. Pasteur heeft zich op de studie van de bacteriën geworpen en hij is het dolle hond gebeten werd. hij. aan de gevolgen.hiervan niet meer dood ging. wat vóór deze ontdekking al- tijfi - gebeurde. Pasteur werd, zowel in Frankrijk als in het buitenland, •heel' beroemd, én tegen bet einde' van' zijn leven waren er genoeg gelden byeengebracht om .het: In stituut Pasteur te stichten, waar zijn leerlingen. Roux,Yersin, Nicollc en Ramon, verder gingen met de strijd tégen de microben. Van de naam Pasteur is.'het 5 büWjégelijke naam woord gemaakt dat zo vaak voor inelk gezet wordt, namelijk gepas teuriseerd. Gepasteuriseerde-melk is méik waarin de microben .volko men gedood zijn en dié je daarom ongekookt kan drinken, wat; je -met gewone niet moet doen, zekerniet iii-'dé zomer. Toen dus Pasteur in ;1695' stierf hééft men met recht kunnen zeggen dat. nooit 'eenman zoveel mensenlevensgered had als hij gedaan heeft, gered, niet slechts voor zijn /tijd, 'maar ook voorde toekomst - Je kunt uit de metro stappen in het. Noorden van Parijs bij de-' Porte de Clignancöurt of ergens in het Zuiden van Parys. bijvoorbeeld bij de Cité Uoiversitatre. dat betekent de Umversiteits-Stad. Hier wonen vele studenten van verschillende nationaliteiten. Ja. tenslotte kan je overat uitstappen, maar je moet op het station h lij ven zitten, want zo- dra je naar buiten toegaatis je kaartje niet meer geldig. Dat. kaartje nu. kost veertien francs, dus vijftien cent en er zijn wel mensen, die er een hele dag gebruik van maken .om een beetje In de warmte te kunnen blijven. Dat zyn. de zwervers van Parijs, de „clochards", die nergens meer een huis hebben, die onder een' van de vele bruggen van de stad huizen. Maar als hetvriest of als er een koude wind waalt, dan kunnen zij daar des nachts niet blijven, maar ook overdag niet, en dus kopen zij een metrokaartje en gaan In; de warme ondergrondse gangen' liggen. Dat mag wel niet, en zo hu en dan. worden zij weggejaagd, dan pakken ze een andere trein en proberen- het' opnieuw in één volgend 'station, maar. meestal wordt hun verblijf in die ondergrondse gangen, geluk kig wel. oogluikend door, het. vrien delijke metro-personeel toegestaan. Vaak ook wekken ze door hun .trieste toestand het medelijden .van het publiek op, en krijgen ze wat Sranken in hun pet. gegooid,, waar van ze dan weer een homp brood en een- fles wijn-, kunnen, kopen. Want water drinken ze niet, - water drinken in Parijs alleen maar. de vreemdelingen, niet eens de .kinde ren drinken dit zuivere nat/ hoe klein ze ook zjjn, er moeten een paar druppels wijn bijgevoegd wor den// ':- Bijna iedereen neemt die onder grondse trein omdat het niet anders kan, wapt tenslotte zie je in 20'h mé tro-maar heel weinig, en voor dia mensen die zich verplaatsen, moéten' en wel wat willen zien, zijn er dé- autobussen, heel veel autobussen, maar dan moet je de weg irj Parijs goed kennen, en veel meer geld hebben dan veertien francs, want" dit vervoermiddel is heel wat duur der, vooral op lange .afstanden. JANINE Tï/Eb, wel, 'zeiden'de Dames Groen, nu zijn wij by de vissen! yV Kijk toch eens. zo'n aquarium is nog een heel gedoe,,, 1 Wc moeten near de'sidderrog, die mogen, .me, niet mtsscn intdar waar is 't schaap Veronica?, Veronica.! Oehoe.! Ztj zaV toch niét uerdronkeTi z^n iri cén van die bassinhen? Mirakel, zei de dominee, yeronica is weg! 4 Misschien ujcI opgegeten 'door een haai.met zeven vinnen... Hier beu, ik! riep het schaap. Ik heb een..nieuwe kennis, zeg. 77'IJK hier. dit is mijn nieuwe vriend, hii kan zo mooi vertellen. H<j heeft op dit -moment, toevallig niet zoveel te doen, 5£a toe, dat ik.u even aan elkander voar_ga stelten; De woïhandkrab de dominee dit .zijn de dames Groen. Aangenaam, zei de dominee en gaf de krab een handje, Hoe maakt u het, za zeiden toeh dè dames Groen oe.Ieeja. Het weer is niet-zo best, hè? Maar wat wil men in dit tandje, We stappen weer eens op, We moeten naar de sidderkreejt. If IJK daarzeiden dc dames Groen, een vis met aanhangwagen/ De schol van onze visboer past toch beter in de pan. Is dit de zaagvis nou? Wei, wel, en ken hij werk'Ujk zagen? Geef hem creis een potlood om te zien. of hij het kan. Nu hebban wc het wel gezien, hier in 't aquarium, nu gaan maar naar buis terug en drinken thee met rum. - ANNIE M. G. SCHMIDT HOBBY-HOEK W,»:<S door Henriëtte van Eyk Jock én de dieren, waagden zich dus niet op het paarskcistallen pad tussen de.steile bergwanden. £c be sloten de weg, die achter de rots- ketens' óm/.,door hét Kouten Stadje naar de grens liep. :.te nemen. „We wachten Dolle Dorus op. en pakken hem'gewoon de spiegel af!" riep Jack. terwijl hij weer op .de rug van de giraffe klom. „Ik denk. dat hij al zijn rovers heeft achtergelaten om het hol in de- Kale Bergen te bewaken. Hij is helemaal alleen. Voorwaarts mars!",. Voorwaarts mars! Wég stoof dc de dieren het stadjebinnen 'kwa-/ men, werd: er blijkbaar feest ge vierd. Overal hingen guirlandes van roodglazen. en blauwglazen bloemen, en in die bloemen brandden .vet potjes, die een dansend paa/rs-achtig schijnsel wierpen bp de kleine; bruingeteerde,- met slingers apen- noten en hazelnoten en walnoten versierde huisjes. In de, smalle straatjes hosten de houten mensen, ze zwaaiden met vlaggetjes en ze hadden mutsen van zilverpapier op gezet. Dat was allemaal heel ge woon en prettig om naar'te kijken, maar het vreemde, het bijna grie zelige van deze feestvierden; dat was de stilte. Je hoorde geen lachen' of zingen, je boorde geen muziek, je hoorde alleen maar. soms, Pand Par.g! Pang:", of sjoelbaksehijven door elkaar schoven- Voorzichtig. vlak langs de huizen, weggedoken in hun eigen/schaduw, slopen Jock en de dieren de stad door. De hossende mensen staarden recht vóór zich-uit en zagen niets. /„We. zullen/.' overnachten.inde kerk..'.,", fluisterde, de giraffe. „Zegt het voort", en toen de witte muis met de rode ogen- boos Jtageri hem begon te piepen dat- er geen eten is in een; kerk, - trok hij met zóveel ergernis en-zó plotseling zijn schouders op, dat" Jbck- van zijn rug roetsjte en gillend neerplofte, mid denin de straat, middenin het dan sende vetpotjesiiebt,'pal voor de voelen, van een starre, prachtig ge politoerde dame in een jurk van vuurrood gebeitst eikenhout (Wordt vervolgd) De eerste teksning toont je een weegschaal, die .zo eenvoudig is, dat je-hem. makkelijk -zeis kunt. maken. Het schaaltje is een deksel van een blikje, waarin je vier gaatjes hebt gaboord. Als „veer" neem je enkele elastiekjes, die ja; tot een koord vlecht of een rubber band- Een ilankje jaet; een 'latje en. een./ spij er, vi erdra ad j es aanhét scha altj e, aan die*draadjes het elastiek en klaar hen je. Nu een /schaalverde ling in grammen. Daarvoor heb je een andere weegschaal nodig, b.v/ een 1 brievcnwegcr. Jc neemt een papiertje en doet daar zoveel zand, zout,.suiker of iets anders op dat het precies tien gram. weegt. Je vguwt het papier dicht, plaatst het opgevulde propje op je eigen weeg schaalen waar de onderkant van het. schaaltje komt, zet je een streepje met het cijfer tien. Het zelfde doe je met 20 gram en 5 gram. en 1 gram zand, zout of sui ker en" desnoods mat 30, 40 en 50 gram/ Opdeze wijze kun je je weegschaal zelf. „yken". Voor die tweede weegschaal heb' jé een stuk veer van een klok no dig, j« weet wel.- van dat blauw glanzende staal,. Zo'n stuk van een (stukke) veer kun je vast wel bij een klokkenmaker/ krijgen. Vraag dan 'een stuk van 20 centimeter lengte. Een plankje, met een blokje Voor onze dammers In de lOe partjj van de match Sprin ger— KoQzenburg (ds stand was toen 99) liet Springer rich er toe verlei den om op een beslissing aan K .«turen. Dese kreeg bij inderdaad, echter in zijn nadeel! Ik geef de partjj in haar geheel, ais voorbeeld van de Roozenburg-va- riant, Roozenburg twit}—Springer (zwart). 1. 3329, 19—23: 2, 35—30. 20—25; 3. 40—35, 14—19; 4. 44—40.. 10—14: 5. 50—14. 510; Na de. ervaringen in de zesde partij was Zwart bevreesd,, dat Wit op 23—28 een versterking had gevonden en. liet deze voortzetting dus na. 6. 31—27, 17—22; 7/ 3024, 10X30; 8-35X24,.22X31 '3. 36X27, 13—17: IQ. 41—36, e—U: 11. 38—33, 14-19;.(o:ji 2420 te voorkomen. Of dit nodig is. staat niet vast- ïn elk geval werd dit ook bereikt door 14-^20; wat wellicht gemakkelijker «pel geeft, al moet nog uitgemaakt worden of het "ook beter Ia). 12. 40—35. 18X30; 13. 35 X24, .17—22; 14. 46—41, 22X33: 15- 36X27.'11—17; (na 13—17; 35—28, 0—14; 28X19, 14 X23: 27—22, enz. heeft wit het beste spel). 16. 41—36. 17—227 Zwart wordt ver raat door de nu volgende manoeuvre en komt van dit moment af in moei lijkheden. 17. 43—38, 22X 31: 18. 37x26 fU Plotseling wordt schijf 23 ernstig bedreigd. Het komt niet vaak voor, dat dit stuk in een volle basis- stand niet: meer te verdedigen is. Maar hieruit blijkt du# tevens, dat de. witte opzet niet is berekend op combinaties, doch op nieuwe strategische begrip pen. De formatie 32. 33. 29. 24, is een tang beweging; cüe 23 afknijpt. 18- -1—6/ 19. 33—28, 9—14: 20, 28X19.14X23; "21. 38—33, 16—2173 Zwart onderschat, het gevaar van de aanval tegen schijf 23..: Nu was KJ14 nood zakelijk/waarop na wit 24—-IB of 24—20 een vrij overzichtelijk middenspel volgt met gelijke kansen "22. 26X17. 12X21; 23. 33—28, 3—S; 24. 28X19, 14: Zó. 4238, 14X33; 26. 49—431 (Dwingt 21 naar de rand om daarna de aanval, te gen 23 te kunnen: voortzetten.) 23. -• 21—26; 27. 33—33.. 7—12; 2», 33—28.12— 47;: 20. 28X19,/17—21; '"'J- Stand-na zwart 39. 17—21; stoet langs de buitenkant van "de donkererotsen, over dorre heide grond, in dc richting .van de plaats, waar de kleine kerktoren van het Houten Stadje zich zwart aftekende tegen de hemel, die rood-oranje- geel was door het licht van de on dergaande zon.. '„Ik kan haast niet meer", hijgde "dé" giraffe onder het hollen. „We .zijn al uren onderweg. We hebben eten nodig en slaap. Ik vrees, dat we vóór net vallen van de duister nis de grens niet zullen bereiken. Ik vrees, dat we zullen moeten overnachten in bet Houten Stadje...'.' Jock gaapte. „Ik vrees het óók", zuchtte hij. „Maar misschien zijn DpHe Dorus en de kijkjonkers net zó moe als Wij Misschien kun nen we straks beter, allemaal eerst eten.cn naar bed gaan"'. „Allemaal eerst eten en naar bed gaan", knikten de dieren een beetje suffig, en ze begonnen tc denken aan boterhammen en haver en rijst en melk. en aan een gezellige war me stal met stroen ze gingen vsn het denken almaar langzamer lopen, zodat het bijna helemaal donker was tegen de tijd, dat ze de eerste huizen van het Houten Stadje bereikten. In het Houten Stadje, dat zei ik jullie al. wonen houten mensen. Die houten mensen dragen houten .kle- reh;'die»ze eenmaal in de week, op Zaterdag, mooi glimmend poetsen met meubelwas. Ze kunnen niet praten, ze kunnen alleeu maar „Pang!"' zeggen als ze tegen elkaar botsen, cn ze eten altijd betzelfde: houten ham raet gebakken ijzer draadjes. - Die nacht,', de nacht dat Jock en Vroeger speelde ik „stoepje- blauw". Dat was een soort krijger tje: stond je op de stenen, band lange de voetweg, dan mocht je niet getikt worden. In die dagen wist ik van die blauwe stoepsteen niets af en als er Iemand in de kinderkrant had geschreven, dat stoepsteen eèn stuk van een oude. zeebodem is, dan had ik hem, denk ik, nirt geloofd. Toch is dat heus waar. Op allerlei' manieren vertelt die stoepsteen dat zelf. Maar Iaat ik je. eerstvertellen waar die stoepsteen vandaan kotr.t: uit steengroeven in Bolgië. Stoep steen werdi wel arduin genoemd; die naam arduin brengt jc een andere naam m gedachte: Arden nen- Zo, ou bon je thuis. Steenhouwers hebben nog weer een andere naam: stinkkalk- En dat is een naam, die terecht gegeven is. Sla:je stukken stoepsteen'kapot, den ruik je- een onbehoorlijk luchtje. Ik zal het je maar meteen zeggen: die lucht ontstond lang' geleden, /toen' dode dieren In de modderbodem van de zee wegzo nken en daar verrotten. Het zijn voorat dieren geweest, die de kalk uit het zee water haalden cn die kalk op een of andere manier in hun lichaam dienst lieten doen. Schelpdieren bij voorbeeld of koralen of inktvissen of zeelcbes (dat waren zeesterren op een lange steel). Natuurlijk zijn 'al die kalkoeien dezer dieren meest al .vergruisd, verpoederd, kapot ge gaan. -Maar die kalkdelen. zyn nog wel de voornaamste bestanddelen van dé. stoepsteen; stoepsteen is dan ook een soort kalksteen.Erg. mooi wit zoals kalk kan zijn, Is die kalk- steenniet. Maar dat begrijpje:' d'r zaten nog van allerlei andere stof- fen in die.kalkige modderbodem en die stoffen kleuren dé kalksteen, zo vullbiauw of grijs- of soms zwart, een enkele keer roodbruin. Blauwe .stoepsteen is dus de ver steende bodem van een oude "kalk zee: die bodem' werd steeds opge hoogd door gestorven dieren, die «en kalkhulsel (schelpdieren) of een katkskelet (Inktvissen) hadden. Veel ging er kapot,, maar. je'kunt heel veel hele schelpen bijvoor beeld ook wel vinden. Als je maar zoeker, wilt. Tk heb het rugschild van een Inktvis gevonden, meer dan 20 .c.m, lang. Vast en zeker vind je eenprachtige koraal; heb je zin om.de naam te onthouden, wel die heet Micbelinia. Zoek ook eens naar dingetjes zd groot als een dubbeltje met een gaatje in het midden. Dat is een lid van een zeelehe-atcngcl. Die bestond dus uit vele van zuLke kalkschijfjes boven elkaar. Je hebt/ brokken stinkkalk, die bijna uitslui tend uit: zulke/ zeelelie-étengeltjea bestaan, zelfs hele rollenvind je erin, als je maar zoekt. En schelpen zijn er' r>ok t«. vinden, als-'een vuist zo groot soms! Is dc stoepsteen sterk verweerd, dan tik je ze zo los,V. Zo, en nou/ eëhs aan de wandel; blauwe, stoepsteen vind je genoeg: niet alleen trottoirband, ook de on- dergedeeltén van huizen, grafzerken, stenen traptreden, enz.-zijn van ar duin, En dan meet het een beetje geregend hebben, jong, dan komen. zé'zo mooi uit, al die fossielen dat Is bet geleerde woord voor die herinneringen aan vroeger leven op aarde, HENK -VAN LAAR' hout en. daarop bevestig je met een paar krammen de veer. Van zeer stevig papier (het beste is hard tekenpapier of het zgn,/perkament .papier,: zoals men voor latnpekap' pen gebruikt), raaak je een kegel vormig. schaaltje, een hoorntje- of, laat ons zeggen, een puntzakje, Daarin moeten twee sneetjes ko men, zodat je het. schaaltje ever de ve«r kunt schuiven. Van wit karton knip je een sierlijk gebogen schaal tje, waarop je weer door ijking een .schaalverdeling aanbrengt. Je zult merken dat deze weegschaal "zeer gevoelig en nauwkeurig is, mits het Kegelvormige schaaltje altijd even verop de veer geschoven wordt. Weet je waar onze weegschalen bij zónder geschikt voor zijn? Voor het afwegen van scheikundige stoffen bij scheikundeproevcn en bij; het bereiden van ontwikkel- en fïxeer- vloelstoffen, die je in de fotografie gebruikt. Maar ook al doe je niet aan scheikunde of aan fotografie, maak toch. deze ■weegschaaltjes eens omdat een geweldige voldoening van uitgaat zelf een toestel te heb ben gemaakt waarmee je nauwkeu rig het gewicht van iets kunt be palen. LEONARD DE VRIES mm1 Vorige week kwam Dolf Coen, een van .Piklkran*.oudste vrienden, plotseling op bezoek by dé. Pikirans,. Hij bracht zü» vróuw mee, wat in eens een. gezellige/drukte -gat, Het gesprek vlotte dadelijk best,/ maar kreeg opeens éeh- merkwaardig kantje toen mevrouw Pikiran aan KI aartje Cocn vroeg hoe oud zij nu aHwet/was;:. O, zei Dolf, dat zegt zij toch niet cn i k mag het ook niet verklappen. Maar ik kan je wel zéggen, dat wij samen 92 jaar oud zijn. Wij ver schillen wel" wat in leeftijd. Toen mijn vrouw 23 dagen oud was/ was ik zelf.: liefst, dertig maal zo oud als zij. Ik ben voor de tiende; in'de maand Augustus geboren; trouwens ook Klaartje is voor de tifendé jarig. Hoe - meer Dolf Coen doorpraatte hoe meer hij over zichzelf begon, een eigenschap, die hij mét tal-" loóze anderen. gemeen heeft. Om Pikiran. te prik kelen zei hij; Als je toms wilt wetèn op welks <lag van. de week ik geboren ben, dan moet je het raad sel eens oplossen, dat mijn S? oom aan mijn vader opgaf Met dese offercombinatie dacht zwart het evenwicht ie kunnen her«teïJcn, Het. ;nde jedeehe apeelt Roózenburg '31. 30-43, 11—16; 33- 42—3T. 21—87; 33. 32X21, 16X27;, 34, 43—391 4—0;. (Belet 33—28 door 32- 42—37. 21—r27 33. 32X21. 16X27 34. 43—391 4-9; Belet 33-23 door 15—20; enz- met goed apel). 35. 37—3JSV. 27X38; 36, 33X42, 2—7: (Op 9—14; 42- 37; 14X23-, 37-32. enz.) 37 39-33 7—11: 38, 43—37,- 11—17; 30. 37^-32. 17^-21;- 40.47—42U.1 Op 3228, 21-27: dreigt 27— 3i; 18—23;. enz. met doorbraak, en dus; 28—23,: (of?) 2530i enz. met;reaiise- kar.sen). 40. 32 X21, 28X17; 42, 42—37. 9—14: JS.wart meent OU eindelijk zijn stuk terug :,te. winnen. Wit bewijst echter het tegendeel. Daarom was 42, 17—22; dan ook beter, alhoewel ook dan a\cart zeer slecht spel, heett, b.V,: 42-/ 17—22; 43, 37—32, 9—14; 44, ,45—40. 14X23; 45. 33—2T; 22X31 48. 36X27, ei\ wit wint. 43. 37—321 14X33;. 44. 33-28, Zwart had fismeend" hierop 25—30 te kunnen laten voleett. Dd faalt echter door wvt; 34X25, 23X34, 28—23, enz. wiot. Hier. moest zwart rich du» verzoenen met op d« dag. dat ik geboren werd., Dat was zo: „Als do dag na over morgen gisteren is, zal vandaag tven Yer -var. Zondag-af zijn als vandaag van Zondag af was. toen de dag van gisteren morgen was.-." Maar Pikiran niet van gisteren/ verzonk in diep nadenken en zei na twee minuten fijntjes: Nu weet ik niet alleen op wat voor een dag je geboren bent, maar ook op wel-; k e dag. En-nu weet ik ook hoe. oud je bent en.Klaartje bloosde Jicht bü deze woordeiï oók.hoe oud je vrouw is en op welke dag zij jarig is. We zullen het meteen op de ver jaar dagkalender zetten. En nu u; puzzelaars, weet u het óók?;' I- "V./,.-•//•_• Horizontaal: 1 prisma, 6 len te. 7 astera, 9 streep, 10 meel. II li,. 12 anemie. Verticaal: 1 piasma. 2 resten, -3 intree, 4 steel, 5 merel, 3 spie. ."ï-: j '"A II i rakelings, ,2 kandelaar',. 5 leef regel, 4 naaigaren, 5 strelende. III - H o r i z o"n t a al:-1 putter,. S rage, 7 Orel, S diep, 9 slee, 11 tinnen. Verticaal: .1 proost, 2 treden. 3 taliën, 4 eg, 5 reppen, 10 - IV Horizontaal: parasol, wort, laaien, eik, I.e., Apis nevelen, naaste, Erató, kar, kirren. Gr.. Ir„ sim, lang; R.S., edele, jjlgoed. ren, anker. Obi, smart eieren, paaien, de, ode, allen, kapper. Hieruit volgt verticaal. Advertentie ?i. M.J V RllUrlg? V*rkcud«n? Één en kel tablet doet wonderen! T45IN PUN EN CM «RUI». 30 TABIEITSN 7t Troepenschip „Ormonde" Zondag iu Rotterdam DEN HAAG. Het troepen. schip „Ormonde" wordt - Zondag morgen met repatriërendemilitai ren uit Indonesië: voor Hoek van. Holland verwacht. ,De ontscheping der opvarenden zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, Zondagmorgen te 10 uur beginnen. Ing. E. A. Driessen (Van ónze verkecrsredacteur) SCHIPHOL ,Ffefc moet moge- Itfk zijn een vliegtuig zofder'staart, of wel een „vliegende vleugel" /te bouwen. Ruim 35 jaar beleden teerd al over de mogelijkheid gedacht, én nog steeds i# mén. er van overtuigd, dat dat riiet' alleen kam maar aak dat het tecbnisch-ecónpmwch - een grote vooruitgang zou zb.n."-/ Aldus Ing. E. A.'Driessen van dé /.Wetenschappelijke/; -Afdeling" van de, K.L.M-, die op Schiphol' huis vest/ia een hoek- waar een lucht-: reiziger ngpit, *n een KJd.M>éT. maar zelden komt. Sinds //hij;/ in 1927 toevallig- rnéï de nu overleden ir Grasé over de vleugel van de F VII, sprak, is hij er van overtuigd, dat het mógelijk moet zijn' zonder staart- ie vliegen, alleen met een vleugel,van-natuur lijk respectabele grootte. De heer Driessen -heeft sindsdien dat idee niét meer losgelaten; hij is; er op doorgegaan;,ert dank/- sü. de: hulp «ut dé stuwende kracht van" de - heer Plasman heeft" hij de kans gekregen om -zijn idee verder/ ie ontwikkelen, De' voerdelen van een vliegende vleugel zijp volgens-de heer Dries- sen vele. Er is 'bijzonder veel ruim te; er is minder weerstand/ Door dat zulk een vliegende vleugel bij zonder - gropt is, kan er zeer veel vracht worden meegenomen, .wat prijsverlagend op de tarieven zal werken. 1b er oen toekomst voor een vlie gende vleugel? Dc heer Driessen riet ondanks alle voordelen de toe komst erg somber in. niet omdat Een -model nan een vliegende Vleugel, door ing. Driessen ont- - '4 -vworpen. een -vliegende vleugel niet goed zou: rijri,..maar. omdat.-de/menjsheicL/i zich werpt op het ontwerpen-van militaire machines en dan. «ventu-'/::/ eel - uit die machines een burger- machine ontwerpt. - - Mapri ondanks dit sRes laat -he€|5 probleem';,van devliegende'./vleugel- deze ICLlM-ec' nummer lós,--Want:.'-.; hii is ervan overtuigd, dat mrt die vliegende vleugel da economie van een vliegtuigbelangrijk zou/ zlja teverhogen. /"■•-•/N. Nf'M DEN haag. —- De minister van justitie, „mr- A./ A,M„..-/-Strayckétt./.' heeft informatieve. ./^Sprekmgéiir gevoerd niet /verscheideriBinstel lingen op-.cultureel" en wdaal' ge- bied; die zich met de voorbereiding .van, vcctbalprsvragen.^ !ibe«igho^-\ dcn.',Doze: faesprekingen/verne men wü van doorgaans -wélinge lichte zijde, hebben nog'hiet tot een beslissing geleid.' Vermoedelijk zaL- deze beslissing mede aflunkeiyic zijn van de houding van dé KNVB. OTTAWA. D» Frant» pre- mier Pléven is. hier .Vrijdag voor een kort officieel bezoek aangeko» men.. Adoertentl*" fl. ftj.) FIN/MOUSE VERDELGT MUIZEN 33 „Ja, mij nheer.'' zeiB akker,„als die kleine- Svveermen zo'n seintje geeft, is/'het: altijd wel de moeite waard om, daar .éven op in..te gaan. Het is zowat altijd raak. Dat komt: hü kent hier-, ae hele Pijp door en door. Hij is èr geboren, en getogen en heeft nok altijd hier cüeust ge» daan.'Ook als agent" Een poos. later leverde hij weer.- hot besrija, dat het niet gemakke lijk was, hem wat wij» l* maken,- Ik, w*s thuis en werd door hem opgebeld. „Mijnheer, ik moet U even .heb ben- Zo'nét/kreeg Ik hier een re chercheur van bet bureau Katten burg voor. de. balie, die mij vroeg of Jk een. arrestant een poosje voor ham wilde.iinalultcn. Hij moe«t nl. nog óp onderzoek de Pijp in cn zou zijn klant over een paar uur/ wel weer in ontvangst nemen.. De man, die hij' wilde laten insluiten, was een muziekleraar, die aange houden was, omdat hij: er vsn ver- dacht werd, ontuchtte hebben, ge pleegd met een van zjjn .meisjes leerlingen. Nu ken ik natuurlijk niet alle re chercheurs van aanzien of van naam. en ik vroeg dus om legitimatie. Hij/ liet mü toen de penning van/onbe zoldigd rijksveldwachter zien'en Ik ontdekte .daar niets bijzonders aan. Toch vertrouwde Tk. het zaakje niet/, helemaal; de maó had let» In zijn voorkomen en optreden,: dat mij niet direct aan een politieman deed? denken. Ik vroeg'hem dan ook naar rijn stamboeknummer, HJJ had daar) eerst wel énig bezwaar tegen/ Aan geen enkelbureau werd hem /dat ooitgevraagd. Maar 'ik vertelde hem. dit het aan hef bureau Stad- houderskado wel de gewoonte was en stond er dus op. dat hij het zou noemen. Waarop die kerel ir.ct een stalen gericht /eei) getal noemde van wel zeven of acht cijfers. Toen wist Ik genoeg, want zelfs de jongste, agent bleef - daar ver beneden. Ik liet evenwel/niks - merken en belde de kamerwacht. De „rechercheur", die. natuurlijk niet andersdacht, dan datzijn arrestant Ingesloten tou worden,-1 verzekerde deze, dat hij binnen een uur terug zou rijn, om hem weer in 'ontvangstte ne men. Hij keek dan ook)wat vreemd op, toen ik de .kamerwacht op dracht gaf,, hém /in arrest te zetten! /„Wat heeft- dat"/te -betekenen, •bril gadler?-', vroeg hij met een gezicht als van een pasgeboren kind. - „Nou, dat is toch zeker wel dui delijk genoeg.U dacht mij op de hak. te némen/ Maar dat feest gaat: niet door/ zoalsu .ziet. U bent net zomin rechercheur als die tafel hier. Maar ik go el toe, dat u üw rol hier vrij goed hebi gespeeld. Wal er nu precies aan de hand is, zal nog wel blijken. Maar voorlopig blijft u hier in arrest." „Maar ik -heb u toch mijn pen ning getoond! Zegt u dat dan niets. U hent abuis." „Nee. die penning zegt mij niets. Misschien hebt u die .wel ergens ge- genaamde rechercheur is voorge- veilen." - ..Dat zal ik u zeggen, brigadier. Tk kreeg een goed uut geleden aan mijn woning op 'de Reguliersgracht bezoek van die nujnheer, die u zd-t net ontmaskerd hebt. Ik'héb daar - 'Cen ...muziekschool én di» .-njan A)è-'y Weerde, dat hij van 'de. recherche was en toonde mij die penning. Hij moest:, mik even onder vier ogen spreken. Dat kon en toen vertelde - hij mij, dat er bij dè politie «en/3 'klacht tegen mij was ingekomen. Ik zou/nl.ontuchtige' handelingen heb- ben gepleegd'met een paar van mijn vrouwelijke leerlingen. Die zaak wsi bem in onderzoek gege ven- cn daarom wilde hij eens van mij horen, wat !k /daarop had :4e zeggen.. Ik was mij van geen kw«Bd bewust en ontkende dan ook met -grote stelligheid dstv' ik /eojt -iets jnisdaan had: .op .welk, gebied dan ook. Maar mijnheer sloeg daar geen «□kei gdoof aan. Ik'vroeg hem bei paalde feiten en namen te noemer), maar daar was hij niet direct toe bereid. Hij bleef aanvankelijk ge- hcel Han de oppervlakte, maar liet ten slotte toch wel doorachemeren, dat hij wel iets vóór mij kon cn wilde doen, aL* ik eerst maar be- kende. Zo niet. dan nam hij mij ter stond Jn arrest en moest ik mee naar het bureau. A08- nooit met politie of justitie An aanraking geweest - én - dacht den .ook met/andem /of llsis had inderdaad met een rechercheur te doen. Ik zei hem dan ooJn dat ik vonden: als dfce ten minste, echt is, Maar dat zoeken Wij ook wel uit. Dus kamerwacht: fouilleer mijn-' heer maar en zet hem op no. 8. En dan zullen/, wij. van de arrestant eens moeten horen, wat hier pre- cies aan de hand is. Dus mijnheer,. 2»^ en hU dan jnaar. mo« begint u maar eens te vertellen, wat doen wat zün jnicht was." er vanavond tussen u en deze zo- (Wordt vervolgd) niets te bekemien of te verbergen. u-j J-* bu Mt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7