MEISJES Assistente voor de Boekhouding I Van Alphen Oudheidkundige vondst Boter- en kaasprijs blijft dalen H Definitieve Afslag. GROENE ZOOM VERTEGENWOORDIGER nette verkoopster BEDIENDE FLINKE JONGSTE BEDIENDE Fix-Cou^^ Alleen bij Van Alphen! I Koeriersters 8 Zateidag 3 Februari 1951 Resten, blootgelegd van Rotterdamse Poort Bij het graafwerk ten bchoei e "ran de noodpcrsleiding voor de riolering heeft men vanochtend een oudheidkundige ondvt gedaar Be trekkeluk dicht onder de opper- v lakte van de straat stootte men op de fundering van de oude Rotter damse Poort De oude stadspoort werd omstreeks het midden van de vorige eeuw geslecht Ook kon men nog constateren dat zich ter plaatse vroeger de doorlaat van de Lange Haven naar het water van ae Oude Broersvest heeft bevonden (Van onze correspondent) ALKblAAR Op de ziuv elraarkt daalde jn de afgelopen week de boterpnjs met 29 cent per kg In verband daarmee zijn de winkel prijzen teruggelopen tot f 12o per pakje maar m deze prus is de ge hele daling stellig nog met ver- werkL De oorzaak van deze prijsdaling is, dat Belgie zich als koper he^ft teruggetrokken waarschijnlijk ten gevolge van de weer stijgende melk productie in dat land De marktprijzen voor kaas waren Vrijdag in Alkmaar acht cent lager dan een w eek geleden. Ook in Friesland was de stemming flauw Toch acht de kaashandel de voor uitzichten niet slecht ca de algeroe ne indruk is dat geen ernstige val van de kaasprys te vrachten staat ff De 550 ton dw metende coa* ter Amoudspolder is by de werf van J Pattje te Waterhuizen met goed gevolg te water gelaten H»t <«hip iv m aanbouw voor de hV "Westpolder te Rotterdam Aangekomen schepen 2 Februari ORANJE NASSAU Schiedam Hoek van Holland My Zeeland ATT S Swansea Waalhaven RK.C kolen STKUFE Grangemouth Waalhaven Tr kolen HXC BATAVIER 1 Londen Jobskaöe Mg Muller en Co FIAT Londen Binnenhaven ledig Invotra TRITDE GEFLE 3e Kathavcn O Z hout Vlnke Co MARNE Parus Pa khaven stg Muller EXPORT Londen Jobsha ven O zyde stg Comelder OISE FY Parkhaven stg Midler TROM CRGH Harebuig Binnenhaven ACCLIVITT Londen Zwun drecht olie N B K RAD YU\E Londen lEPI* fuoH-,®iIB Pakhuismeesteren hOïA CHRISTINA Falmouth Peris BPM ledig v Ommeren YDAPTITY a?Pv.^,? I,„R*"EhaYcn Alvraelt A RN OLD E Hambui g Parkhaven Mul Ier FLANDRLA Kopenhagen Stroom ten anker jedtg Ommeren ALOU monden Dordiccht stg Mauritz BLACKTERY Eoston Lekhav en T-H B stg Nijv Gouduaan PRINSES BEA TKFk Harwich Hoek van Holland CE LEB ES Casablanca Merwehav en Q D stg Ruys et Co SALVIA Bordeaux H oht AVK hasker LAND Kuigsljnn Merwchaven 3e gat stg SSM DEO C LOR IA LonSet Maashaven Hanno ledig Soct Fekkes LARENBERG Sas isn Gent Waalhavea 53 ledig Ant \cder BASEL V elzen Perms BPM ledig Burger PORT St LOUIS Port Jerome Pernis boeien Benr v Ommeren WOTA Halmstad Schiedam hout Wagenborg 1 Februari LINDADAN VALENCIA Aterweha ven r sw min Ant Veder CARPO Drog eda Merwehaven X V stK H i dig- v eder STAD MA VSTRICHT Casa blanca vlaardingen Vulc Fosfaat Bil cv on lijn GRANCETOFT <=out lampion Waalhaven a4 ledig Lenders TR\ QUA IR DumkTkeu IJselhaven O Z stg Bu-ger OIAAS G imsbv Waalha ven Fr Sw ledig Vinkc MONTE UDALA Buenos >\iros Maachavcn 13 graan Oudkerk SN l Boulogne Waalhaven VI Jed g Worms BELLA TRI\ Aarhius Waalhaven al ledig Spcdico LEDSLVD Kopenhagen Mer wehaven K V stg Van Om i eren GRANFOSS Oslo Wilton Rotterdam le dig Burger HEEE NOBEL Londen Merwehaven 2e gat suiker Ned Zv Sch My DUKE OF ARGYLL Har wieh Hoek van. Holland LOWESTOFT Trader Gr Yarmouth Mervvehaven K V haring Van Es HAVFALK Ne v York Mervvehaven Q D stg Hudig Veder EMPIRE P4.RKE STON Harwich Hoek van Holland SHERXNGHAM Harwich Mcrvveha cn W Z -dg Hudig Pieters TINY Creek *ea Merwehaven K V ledig Fume«s PALMA Drogheda Perms P M Alg vrachtkantoor Vertrokken schepen Februari EMPIRE WAKbBECK Harwich KO MYCIN EMMA Harwich SUSCREST Londen GOJMJFINCH Londen SOEM BA Londen VESLEMOY Kopenhagen MARSDIEP IJmuiden MONICA Ko pen hagen GOUWE Dakar BADEN Oslo ALBERT D Ballma XZNGR1N Aalesund ORANJE NASSAU Harwich LUNA Bctruth O M BERNUTH Long beech BENMACDHUI Antwcrper GORCH FOCK Naestved BLOM MERSDIJK New York via Antwerpen ANTILOPE Esbjerc PRESIDENT ROO SE VELT Honfleur DALERDIJK Var niver AARDUK Houston via Ant erpen ECHO Bellast en Dublin LAUSANNE ex Nowroozl GaKerton ELLE Helsinki AMSTERDAM Har wich 3 Februari CARONTE Philadelphia MONTE BRAStL Hamburg IRENE dal Cardiff DaMAKALAND Kaapstad FENDEEN Savona RUDOLF SCHEPERS Londen ULEA Bremen HELENA (ev snuliotis) Stettin BUCKLAW Leith KATY Wa terford BENALDER Hamburg BIL MA Konakrv via Duinkerken MARVA Wexford ALCYONE Basrah via Ge nua MARTHURA Antwerpen MA RIETTA Philadelphia Wind ZZO flauwe koelte kalme ee d kke lucht ELLEN Hugo Stmnes Philadelphia KLAUS WUhvlm Kjobtng FREDEN Stavanger SUROIT Le Havre l roepen en pasbugiershthcpcn naar en van Indonesia Oporto naar Mel Grote Vaart AMSTELVYVPT 3 te Mad as AM PENAN 3 te Hamburg AARDIJX naar Houston 3 te Antwc pui ALCYONE 3 v n 415 t tr uit de Waterweg naar Getua cn Basrnh AMSTELPARK 2 te Ku Cit ALIOTH pvss 3 Ouessant naar Recite AMSTELKFTX thuis te Plv tiouth ARNEDIJK thuie pass Noor dclyk va i Azoren 13 te Rotterdam crvacht ALANiAK thus 2 ram van Po t Said aar Antwerpen YLTAIR ihu v pass 3 Victoria Braz naar Ant verpe ARUNDO pa«s 2 Kev Wcs nair Galveston AAGTEKERH van Singapore naai Hongkong AALSUM thuis 2 van Uombassa naar Aden ca 8 Nlaart te An sterdam ver vacht AL CHIBA 3 te Takoradi ALHENA pi«s Pain a naar Rio de Janeiro ALM DIJK thu s 5 nart 5 uur te Hav re cn 9 te RotterdT i verwacht AVERDIJK i te Hamburg 5 te Kotterdan vervv ABBEDIJK 2 nam van Montevideo nr New York ALQABI 3 te Buenos Ajres ALGEKIB thu s pas< 3 Bclmonte naar Bahia AMSTELDIJK 3 te Mobile ca "5 te Rotterdam ver vacht ARK EL DUK 3 v m te Hamburg 4 te Rotter dam verwacht \RIADNE 3 te Tarragona ALCYONE 3 van Rotterdam naar Calcutta BLIJdENdIJK JO van Nev York te Rotterdam ver vacht BOSKOOP 3 run te Port au pnw BLOMMERSDIJK n Ne v York 3 te Antwerpen BARUNUM te Macassar BLOEMFONTEIN 3 te Durban BORNEO u g vervv 4 Sabang te passeren naar Belavvan BA11 ver wacht 4 Mmikoy te passeren naar Be lawan cn Java BANTAM 2 te Sema ang BATOELA 3 te Macassar BE VERWIJK 2 nam nog te Bougie CASTOR 3 te Ciudad Trunllo COT flCA naar West ïndie 3 te Dover CE LEBES thuis 3 nam te Liverpool CE RAM thu v 2 van Cochm naar Bombay 12 Maart te Rotterdam verwacht CON- GOSTROOM pass 3 Cape Palmas naar Takoracü CUMULUS twcersclup) 4 vin 8 uur Rotterdam verwacht dido d van Kopenhagen te Amster dam ver vacht DANAE 3 te Oran DRENTE 3 e Semarang rede DALER DIJK pa*5 3 Dunseness naar Vancou - er DELFT 2 van .Amsterdam naar West Indie EEMLAND verwacht 4 Fernando No ronha te passeren naar Buenos Avres EENDRACHT 4 nam II uur te Ham buig verwacht FRIESLAND 3 te Baltimore GOUWF pass 3 Dungeness naar Da kar GROOTEKEKK uitg pass 3 Kreta naar Port Said GANYMEDES.3 te Beunos Aj res GOOILAND 2 van Amsterdam naar Hamburg HEELSUM naar Ne v Orleans pass 1 Ztidelijk van Bermudas HEEMS KERK uitg 3 «e Port Said HESTIA 2 nan te Bremerhaven HELICON 3 om te St Mare IRIS 5 va i Gothenburg te Amster dam vervv ach ITTERSUM verwacht 4 Flore* te paleren naar Rotterdam INDRAPOERA uiig 3 te Pcna lg ILOS 2 van New York naar Cap Haitien JUPITER 3 ie Catama JAGERSFON T EI\ 2 s avond= te Ant verpen JAPA RA pass 3 Kaap Sao mcente ntar Be rut JOBSHAVEN 3 te Sagunto daarna Rotterdan KEILEHAVEN 2 bij Conakrv ten an kcr wacht orders af HELBERGEN pass 3 Gibraltar n H tel a KEDOE uitg pass 3 Kaap Bougaroiu n Pcnang KARSlK 3 te Djakarta KIELDE ECHT 2 v Madras n Calcutta ca Aptil te Rdam vcrw KOT A BAJROE pas 3 Kaap Vu cc ite n Halifax LEERSUM pass 3Bemudasn New Orleans LAREN BERG 2/3 s nachts v Sas van Gent te Rdam LtTVA pass 3 Dungeness n Beirut LINDEKERK 4 s mddags 12 uur te R da n ver vacht LANG KOE AS u tg pass 3 Noordeliik var Benghazi (verb LEKKERKERK thuis 3 te Marseille 14 te Rdam ver vaiht L1SSEKERK thuis Pass 3 de Dahiae e 1 (Rode Zeel n Suez had Aden rt et aangelopen ca 4 Maart to R dam v erw LAERTES thuis pass 3 Kaap Sao Vinccnte n Londen LOM BOK 3 an San Francisco n Portland O e LIMBURG pass 3 Acapulco naar Balboa LEERDAM 2 van Nev York 15 le Rotterdam verwacht LIEYE VROUWE KERK uitg 3 van Sues naar Calcutta MARIEKERK thu s pass 2 habang t Colonbo 2 Maart te Rdam verwacht MAASLAND n Buenos Aires 3 te Las Pal nas MAETSUYCKER pass 3 de Chnstmas Eil n Fremantlc MELIS KERK 2 van Yokohama n Ho gkong MAASKERK u tg pass 3 Dover naar BordextiN RIAPIA tg pass 3 Sabang n Pcnang MODJOKERTO 2 te Hollan dia cv 3 April te Rdam vcrw MUI OERKERK 1 te Durban NIEUW AMSTERDAM 3 te New York NOORDAM n Ne v York pass 3 Zin del uk van Kaap Race ORESTES pass 3 Caj enne n Guade loupe PARKHAVEN pass 3 Gibraltar n AI g ers POELAU LAUT thu S pass 3 Kaap Bort n Londen PRINS PHILIPS WILLEM pass 3 Fmtsterre naar Car ihagena PRINS WILLEM VAN ORAN JE passeerde 3 Oporto naar Londen PRINS MAURITS pass 3 Finisterre n Savona PRINS WILLEM H n Rdam pa«s 2 Zuidelijk van Caap Race PRINS JOH AN WILLEM FRISO n Bremen pass 3 Noordelok an Fiores PRINS WILLEM V pa«is 3 de Biasagos el 4 n te Bathurst vervv POSEIDON 3 Ne v York n La Gauvra PRJNS WIL LEM III 2/3 middernacht v Dakar n Valencia RIDDERKERK 3 »e Port Amelia RIOUW 3 te Singapore RAKI uitg 4 te Port Sad vcrw REMPANG thus pass 3 Elba Cape (Rode Zee) n Suez. RUYS 2 v Singapore n Mauritius RIJN d Dakar pass 3 dwars van Oporto STENTOR pa«s 3 Kaap Bon n Alevandne STAD MAASTRICHT 3 v Casablanca te VJaardingen SCH1EDIJK pass 3 vxn Ouessant n Houston SIAOE 3 te Djakarta STAD HAARLEM pass 3 Kaap Bon n Vlaardutgen SA PAROEA thuis 3 te Genua SALLAND thuis pass 3 Boa Vi«ta n Las Palmas SLoTERDIJK pass 3 Kaap Bon naar Alexandra SOMMEL5DIJK pass 3 Key IV est n Vera Cruz STAD MAAS SLUIS 4 te Genua verw TERNATE uitg 3 v m te Bona TAMO n Montevideo 3 nam Bij Fer nando Noronha TEIRESIAS thuis pass 3 Noordelijk van Benghazi (verb) TrHO pass 2 s a onds Teneriffe naar Antwerpen 11 te R dam ver v TJISA DANE 3 te Sematang TJIWANGI 3 te Hongkong THESEUS pass 2 nam Fi nisterre n Havre TIBERIUS 3 v Port of Spain n New Y'ork TEGELBERG 31 te Buenos Ajres VENUS 4 v Amsterdam te R dam eiwa ht VULC ANUS 2 te Gibraltai WAIKELO 3 te Singapore WILLFM STAD thuis 3 te Madeira WINTERS wijk 3 v Adam n Huelva WELTE VREDEN pass 3 Kreta n R dam WES TERDAM 6 v m 5 uur van New York (e R dam verw ZIJPENBERG pass 3 Majorca n Sa ona ZONNEWWX n Takorad pass 2 Noordelijk van Ascension ZAAN 2 te Zeebrugge Korte Vaart AGIFNA 1 te Br stol APPINGEDAM 3 te Oparto ARAK pxss 3 Lissabon n Ierland BARENDSZ 2 te Londen BESTE VAER 2 te Malmo BIANCA pass i Kaap V llano n Nantes BREM pass 3 Ouèssant n R da n BATAVIER III 3 v Oskarshamn n Rdim CORNELIS HOUTMAN pass u Finis terrc n Barcelona CORONA 3 nam te R dam verw CALAND 2 te Bajonnc DEM 2 te Goeie DEo FAVENTE 2 v A da n n Odense DA JE BOHMER 2 G braltar n V go DA CAPO te LeNoees DOMBURGH pass 2 s avonds Cabo Villano n Londen en Rd»m DA VINA GOEKOOP 3 te Port Talbot DOLLARD pass 2 Hart and Point naar R dam DEo DUCE 2 v Kopenhagen e R dam verw EEMS 2 te Malmo ELJO pass 3 Do ver n Antwerpen ELMA 2 te Randcrj ESCAUT 2 te Parijs EXPRESS 2 van Rouaan n Parys FRATERNITË 3 te FabnoUth FLEVO 1 te Goole GLASHAVEN 2 v Vllss ngen n Ko penhagen GOOTE 2 te Falmouth GAAStERIjAND 3 te Kmgsbnn HARM 3 te Falmouth (bunkeren) daarna Rouaan HAONO 3 te Adam HOLENDRECHT pass 2 Majorca 4 te Genua vervv BAST m 2 Gothen burg r Parys IMPORT 2 v Casablanca n Marseille JUNE 3 V Dublin n Wicklow JOOST v Londen n Frankrfck JOZO 9/10 v Rekkefjord te Rdam verw KONINGIN JULIANA 3 te Louden KEIZERSGRACHT 3 nam I uur te Rot retdam verw KONINGSHAVEN pass 3 Finisterre n Casablanca KORTENAER v m van Huil te Rdan verw LEES pass 2 Nordemey 3 nam te Rotterdam vcrw LENY 2 te Bsjonne LEUVEHAVEN pass 2 VUssingen naar Gothenburg MEIKE pass Finisterre n Lissabon MULAN 2 te St Malo MIRA 1 te Du bl n NfELLY 3 te Bordeaux NEPTU NUS 2 te Kopenhagen NIEUWE HAVEN pa «is 3 Ouessant n R dam MJENBURGH 3 te Norrkopmg PAVO pass 3 Ouessant n Londen POSEIDON 3 nam 3 uur te Rdam vervv PHOENIX 3/4 V Esbjcrg te R dam verw ROELF 5 v Kopenhagen te Am sterdam verw REMMERT 3 te Lis sabon RAPID 3 te Adam verw SPES 2 v Sunderland n Stettm SOEMBA 3 te lorden SKALD 2 te Wisbe h SKAGl RAK pass 3 Wight n Rdam SANDENBURGH pass 3 Ouessant 4 te Bordea r ver S4 BA 2 tc Goole SOBAT 1 te A dam verw 3 STIENTJE MENSTNGA 2 te Drogheda (verb SAMBR) 2 van Rouaan n Parjs SIRÏUS 3 te VI voorde 5PORA 2 v Port Ljautev n 80 dCa N THEODORA 3 op de T>nc da-ima Goole 7 te Rdam verw TtMOft pass 3 W ght n Rdam TEafPO 3 «am 5 uur tc Rdam vers TUKO 3/4 v Lo den tc Rdam ver VEENENBURGH 2 van M ddlesbi n Rotterdam VENUS 2 te MidtJIesbro VIVO 2 te Oslofjord W ALENBUBGH pass 3 vn Pointe Penn amh 4 te Bordeaux verv achl ward 3 te Londên WESTLAAN 3 nn 5 30 uur te Rotterdam verwacht WIE BOLD BOHMER pass 3 Casquets naar Savona WILHELMINE 3 te ïpsvuch ZWALUW 2 te Odense Tankvaart ALDEGONDA 3 te Pladioe ADINDA l te Bangkok ARMILLA 3 nam te Pladjoe CLEODORA naar Svdnev 3 te Cns tobal CERONIA 2 nam tc Hcvshan daarna dam dokken CALTEX NEDER LAND pass 3 Dungeness naar Pernis CALTEX PERNIS pass 3 Kaap de Gata naar Pernis CALTEX UTRECHT pass 3 Kaap Bougaroni naar Pern s CHA MA pass 3 de Dahlac Eilanden (Rode Zee) naar Kuweit CLAVELLA pass 3 Straat Ormuz 4 te Bahrein verwacht CORILLA naar Curasao pass 3 dwars van Sherbro Eiland ELISABETH B 3 nam 4 uur te Dor drecht verwacht FELIPES 2 van Haiphong naar Flad joe HavreSLA P3SÏ 3 Kaap dG Ga,a naar GADILA 3 te Coryton 4 tc Rotter dam ver vacht MURENA pass 3 Gibraltar naar Per nis (veranderde bestemming) MALE A Phss 3 Pantellarig naar Londen MAL VINA pass 3 Port Soedan naar Mcna Ai Ahmadi METULA verwacht 4 Gi braltar te passeren naar Haifa MARCELLA 2 van Pauillac naar Pe tit Couronne MATTHEW 3 te Kopen hagen NOORD 3 te Havre ONDINA pass 3 Bermudas naar Reykjavik OLEUM 3 te Bllhngham PERNA pass 1 Port Elisabeth naar Singapore PAULA pass 3 nam S n gapore naar Fladjoe PAPEN0R0CHT pass 3 Florcs (Azoren) naar Punta Cardon SUNETTA 10 te Singapore verwacht daarnx Mtn Singapore Mm en Syd ney SCHERPENDRECHT pa«s 3 AI g ers naar Portland Maine SLIE DRECHT verwicht 4 Tnstan Da Cunha te passeren naar Kaapstad STANVAC BEN A KAT 3 te Socngei Gerone TANKHAVEN II 3 te Djakarta TA RIA pass 3 Kaap de Gata naar Per Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam V BRUCE M v Brest 3 nam xerw BENGAL v Gothenburg 3/4 verwacht. BENAVON v Kohslchang 31 te Liver pool 34 vervv BLACK CONDOR van Ney. York 4 verw BRANDENBURG, v «Brussel 5 vet v BLACK FALCON v Ne v York 7 verw BRITTA v Le vant 31 le Londen 15 verw CLAN CHISHOLM v Calcutta 31 t« Londen 8 vcrw CHERBOURG v Chili 31 te Havre 1 verw CAPE BRETON v Narvik 7 verw CITY OF CANTER BURY v Bcira 6 vcrw CITY OF BroORLYN v Zuid Afrika 3 nam DALLAS CITY v Hamburg 7 verw ELFNAS v Stockholm 6/7 verwacht FLG v Galveston 7 vcrw EBERHART ESSBERGEK v Nordeiham 4 verw EMPIRE MARTABAN v MOiribassa 7 vcrw ETNEFTELL v Curacao 3 verw FRANZ JURGEN v HanburC 3 nam le Dordt verw FLORA v A dam 3 verwacht GIOVANNI v Casablanca fi/7 verw GREEN MOUNTAIN STATE v Seattle, 6 v er v HAD AR v Levant 4 vcrw HURRI CANE Ne v York 5 verwacht ITRIA v Belavvan pass 30 Gibraltar, 15 verwacht JAMAICA A daro 5 ver vacht KVERNAAS v Kopenhagen 4/5 vei v KLINTHOLM v Kopenhagen 7 verv KINGSMOUTH v Havie 8 vcrw KANBE v Mauritius ca 5 vcrw KANDILI v Casaöfanca 2 G braltar LANGFONN v Oslo 5 vcrw LISI- TA v Swansea 5 verw LOUISE LY- KES v Ne v Orleans 7 verw LtLLE- BORG v Sctubal 3 nam 9 uur vetw LA ROCHELLE v Hamburg 3 nam. ve vacht MAGDALENA VINNEN v Bremen 5 verw MAGARET LYKES v Tampa 6 verw MAFJE SKOU v Bangkok 2 te Antwerpen 6 vei wacht NEREUS v Fmland 4 verw NICO- LAOS MICHALOS v Huelva 5 verw OTIS v Stockholm 5 verw OLD DOMINION STATE 31 v New York 9 verwacht POSSEHL v Vilenea verw PERO DE ALENQUER v L 55a bon 5 verw PILOTE GARNIER V Rosarto 29 V Dakar ROBERT MAERSK v Baltimore S verw RICHARD BORCKARDT v Hamburg 5 verw RUEBEN TIPTON 23 v New Orleans 39 verwacht SAPHOCLYH/E v Port Gentri 7 verw 5TORDALE v Noordzee verw ST MARCOUF v Havre x verw SOTTERN v Noordzee 7 veiw TOULOUSE v Japan S verw TRO- CHURES v Sidon 7 verv UDDEHOLM v Gothenburg 6 verw J ITVITAT A v Londen ca 5 ver v VESTHAV v Umm Safd verw VALDA v Toften 6 verw MASABORG v Stockholm 6 vcrw WAARNEMINGEN Luchtdruk 3008 0 wind OZO 3 temp 2 0 nas: ten p 4 8 gistermiddag 3 uur mm te pp 3 2 gistermorgen 32 uur Weersgesteldheid mist Y AARW YTERDIEPTEN Alles boven peil WL it 4 InH Op- Woensdag 7 Fet tuari ItoO te 14 uur m het Beurs gebouw te Botterdam <m gang Meent) van de navol gende panden te Rotterdam ingezet als volgt Ferc. 1 Hendrik Sorch straat 74 op II 700 Perc. II Hendrik Sorch str 76 en 78 cp 22 600 De percelen, zullen ook ge combmeerd worden afgesla gen De veümgkosten zijn voor rekening van verkoper be houdens he* trekgeld. Notts Leopold en Jungenus te Botterdam Riante rood. mger goed onderhouden wornng voor klem gezm in Zuid aangeb Gevr een parterre of le etagefiat in Blijdorp Br no 5o5 bur v d blad SH3PCHANDLER zoekt Zy die relaties op binnen kust of zeevaart hebben alsmede kermis van Laojase en/of Scandinavische talen gemeten de voorkeur Br no 2Bd8 bur v d blad GEVRAAGD m GRAFISCH BEDRIJF. L EEN VROÜWELDRE KRACHT voor redactie werkzaamheden Leeftijd m 20 jaar Vereisten Accuratesse liefst bekend met En gels en vlot kunnende typen 2. EEN VEL. JONGSTE BEDIENDE met ouder dan 16 jaar Uitv soil onder No 22ol aan Reel Adv Bureau Wyt P de Hoochweg 211 GEVRAAGD VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE als HULP IN DE BOEKHOUDING Leeftijd 20—22 jaar Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Brieven met volledige inlichtingen aan de J* V ROTTERDAMSE KOEL- en VRIESHUIZEN Ertsstraat la Botterdam Zuid ROTTERDAM-W KEILEWEG 8 Fabriek van Chemische en PharmacenKsche Producten vraagt voor het verpakken *an geneesmiddelen ed beslist nette handige uit beschaafd milieu. Aanmelden tussen 8—5 uur aan bovenstaand adres vraagt voor enkele filialen te Rotterdam en Schiedam «en Leeftijd liefst tussen 18 25 jaar Persoonlijke aanmelding ban geschieden op Dinsdag 6 Februari a.s In één der onderstaandeQlialenteRotterdam Groene Hilled ijk 217 tussen 10-11 uur, Sfathenesaerplein <3 12 2 Goudaeaingel 1U 3-4 Bergweg 274 5-8 WONINGTEXTIELBEDRIJF TE ROTTERDAM VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING Ervaring noodzakelijk diploma boekhouden strekt tot aanbeveling Eigenb. geschr solL brieven met uitv inlicht omtrent leeftijd opleiding ervaring vonge werk krmg(en) "Ti verlangd salaris worden gaarne in gewacht door Publlciteitsondem .Koningshaven de Withstr 86a onder nr 5001 GROTE VEKZeKERIXGSISSTELLING VRAAGT EEN (mnl of vrl Leeftijd 23—26 jaar roet goede algemene on wikkeling In het bezit MULO diploma Tevens is er plaats voor ccn (mnl of vrl) Leeftijd 16—17 jaar Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No dG7 bureau van dit blad Als V denkt, dat Uw kleding met (4 meer,mee' kan,bel dan Van Alpben J voor chemische rei- nigmg Dan ptoiv* I teert U ook van de Fix Coupe nabehan deling (met nauw- keurigehand hntsh ing de modern ste verjongingskuur (voor Uw textiel' Manlel 450 Hantelcostuum f 4 50 t CHEMISCH WASSEWJBEDRUF Ooilztadljk 206 - 209 Talef 28026-2666^ Te koop gevraagd j Hoge prijzen betalen wij voor coede boeken (Aan bul» te ontbieden) Telefoon 51530 Goud, nlver juwelen gouden munten Hoge prijzen betaalt éen oud vertrouwo adres B J Berkelouw Jonker Frans straat 30 b Tel 52024. Peperkorrels belangrijk duur der Wij betalen de hoogste pnjs voor witte en zwarte Speanda Boezemstr 61 (t/o abattoir) lijn 16 37 22 Te koop aangeb» Vat geen kou Beschermt U met zo n vlet model regen jas of mantel van Van Veen Diergaardesingel 94 (by Viest Kre skade) 2 50 per week zoncjer vooruitbetaling KniesoorneiglnBen' De radio is het beste recept Pracht Erres radio bu Van Veen Diergaardesingel 94 Zeer lage bet ootid t De kalender van Uw geluk. Ho roscopischealmanak geeft voor elke dient afzonderlijk bere kend zyn gunstige en ongun stige dagen GnjPt Uw kansen vermijdt gevaren I 4 Schrijft geboortedatum aan Sirius Afd NEP postbus 91 Den Haag Dames Xeernt U in acht Let op Uw lijn U voorkomt eor pulcitie als U ons Elja rub bercorset draagt Het is mas «erend en geeft U een jeugdig figuur Corsettenfabnek Vjc toria Zw Janstr 98 H dam Hoogstr 143 Schiedam filmmaterialen graszoden grond mest zand en grind tu-fmoim Wijnstekers Schoon derloostraat 0—72 fel o3a39 Voor ai Uw kleding naar ?li de Roodt Goederenhandel Mo enlaan 34 R dam v/m H berg Emdpunt lijn 14 ft 11568 Desgewenst op gem bet Va f 1 p w alle soorten schoenwerk Vlnkenboxg Utr straat 33 te "9154 Geop Z i u Zat 9 S o Dond gesl Voor direct meenemen bew mee brengen Binkbefl -ideaal- ComblBaOe in een handbew een soli de z Der» ledikant met verko perde «taaidraadmatras ka pokmatras en kussens 130*200 In 14 modelles leverbaar Stol naar keuze Dagel demon stratla Beodeo en Meubel hui« -ideaal Gouosenlein 4 (hoek v d WerffatrTelef 26157 Rdam Protos storzniger* De nieuwste modellen 1950 Desgewenst ge makkelijke betaling Alle on derdeleo voorradig De Stofzul gerbeurs Vierambachtsstr 89 rel 37279 Meubeloprnlmjng' Wilson ruimt op tegen spotprijzen Haast ul Komt kijken en vetbaast U Wilson Gr Visserij str 60—97 Kroon Radio levert U «Ue merken toestellen pick UP3 platen wisselaars en bouwde» zen op conditie Desgew zon der vooru tbetaling Sctrie- damseweg 117 Tel 32717 Ford coach gereden na revi sie 12 000 KM in pr st Goe de banden achterdeur Grote afneembare Imperial 4 extra buitenbanden cn 2e motorblok Vaste prijs "aO Tel 711 8 R dam Yangeb Ford Prefect 1949 in zeer goede st Volkswagen 1947 m nieuwe banden Tel PoortugaaJ 252 <K 1807) Kapteyn Mobylette Het meest volmaakte rijwiel met huiptno tor Geheel compleet met ver hchtmg 1 415Motorhtus Ben Maltha Meent hoek Weste "Wagenstraat Tel 29707 Mfc Radio «n aBE Gramofoons Radio Philips Waldorp Er res Desgew zonder vooruit bet Radio Soons* Sladhweg 17 tel 4835'' Oudst ver trouwdst adres Kijk zegt WolleuUJntJe, Dl Radio Electro Service repa reert beter en voordeliger Zwaanshals 247 tel. 81666 Ge vestigö sinds 1928 Amerikaanse lampen en batte rijen Specialiteit in het repa reren v alle Amerikaanse radio toest American Radio Tel-VIS)on C-~~ «leidis straat 47 Telefoon 51539 I Muziekinstrumenten Orgel en piano gevraagd Cont bet Omschr merk reg prijs Hart Damstr 50 Maassluis tel 609 Wy verkopen nog tegen uiterst lage prijzen Spec adres voor wollen en zijden stollen Stof fenhuis Suska Gesloten hus Stadnoudersweg 117 Tel. 480 0 s Zaterdags en s Maan dags gesloten Vlceïsnij machines snelwegers kasregisters elee koffiemolens kaassmjtnachmes Reparatie inrichting van ouds A Leeu wenburgh Belle voystraat 5 40—50 <7> goedkoper Gemakkelijke betaling De enige 3 rttsbank met inge bouwd verenbed Hovi Ra chussenstraat 50 tel. 22399 Geslepen glazen platen vooi tafels tbeemeubels enz Vlotte levering E Zevenhuizen glas handel Aelbrechtskolk 43 tel 30 <80 Canape ooi geschikt voor «laapbank 35— Rigter Sta tionssmgel 5a a Ballpoint, octrooi 65531 De goedkope goede soort Als ex tra reclame reserve vulling gratis J Stoffels Jonkev Fransstr 34 C Gemakkelijke betaling Onze kosten zijn laag omdat onze meub alle vervaardigd worden in eigen werkplaats Komt u eens kijken U zult verstomd staan over de prima kwal en Jage prijzen H Muylaert Jr Vijverhofstraat 11" tel 43494 In bestaand bedrijf m Kdam Centrum ter overname goed renderende leesbibliotheek en afdeling kantoorboekhandel Koopsom leesbibliotheek 5000 kantoorartikelen m nader over leg eventueel in consignatie Zeer geschikt voor alleenstaan de dame Br no 2859 bur van dit blad Ongelooflijk 2 clubs 4 stoelen v.a f 198— dressoir va /69- schoiitafels va f 3250 Alles pnma e ken Womngmr D Rook Goudserijweg 34 telef 24576 Pracht bankstel 550 te koop gebogen model 3 zits bank 2 clubs met losse kus sens geheel verend 550 chique onlvangsahwt ®3o prachtige gothieke eetkamer 1 875— aparte gothieke toe kenkast 575— fraai gecapi tonneerd bankstel "50— 2 chique damesfautemls 135 per stuk groot Smyrna salon karpet 42a Te zien Var. Zondag tot en met Donderdag by Mevr van Strater Villa Slamat "Datarg Nwe parklaan 115 Den Haag Tel 55 18f" Zon kwaliteit is bulten ons niet te Koop Pracht Engelse huiskamer bekleding naar ketue Geheel compleet f 379 t Meubelhuis West Krulska de 5 Ito Areaal Tel 37869 Grote fles advocaat v 4 35 nu 299 grote pot boerenjongens bereid m brandewijn v 3 50 nu 2 25 roomverse kippen eieren 10 v 319 Gebrs De Jong Goudsesmgel 63 T«I 28669 Pleinvvcg 203 Tel 76319 Jonee hennen broed 1950 -witte leghorns red islanders enz aan de leg 4/ 650 Pluimvee handel H F Gaasbeek Wester beekstraat 44 Z Kinderwagen in goede st m bedje 3dv Es Zweedse straat 51b (Oud Math) Te koop nieuwe Philips electr koffergramoloon m nog 2 rond garantie nieuwe her en winter jas 16—17 3t Bruining Voor haven 34 Auto's, Motoren en Rijwielen Cydemaster het meest ideale gemotoriseerde rijwiel veren de voorvork motor in achter wiel ingebouwd vryloop (handgreep aan het stuur) gasregelmg op t stuur neemt hellingen zonder trappen Prijs 426— Vraagt demonstratie Motorhandel H J Schellaars Graaf Florisstr 99 tel 30436 Rdam Rijwielen Sport ballon enz Zonder vooruitbet Natuurlijk alleen bi Radio Soons Stadhwcg 1- tel 48352— 45693 AKW 1938 4 onder de kap moet leta aan gewerkt worden 725— Jan v Avennestraat 50, Tel 38609 Rdam. Accordeons Weder ontvangen Galant» s knop en piano in kwaliteit toon en model met te evenaren Verder alle mer ken Borstm 5 reg Mazom 5 reg Bontenti 120 bas 5 Teg Bianco Frere 80 bas t T"g 80 bas 6 reg f 395— «nr enz Pree sie stem en repa ratie inr Van Hengel Jac Catsstraat 136 Tel 4 313 Giro 501524 Piano te koop gevr Br m opg merk kleur en prijs no a62 bur v d blad Accordeons Scandalli knop 4 chorig 180 bas reg 27o piano klavier 120 bas xeg 22a— Ook 32 en 80 bas w v d Brink Zaagmol-n'tr 84 Tel S4351 j Te huur gevraagd Tegen beter weten in nog altijd hopende dat iemand ons blij wil maken met ongem kamer(s) Adverteert J van Dalen Bleiswijkstr 31 b tel 81945 Jongeman b o h h zoekt zit slaapkamer z pension Br no 548 bur v d blad Gevr kantoorruimte (2 kamer n kl wachtkamer) in C R dam Br no 560 bur blad Wie helpt kl gezin aan won event m overname Huur macht aanw Br Boom Mul tatuhstraat 25 (le et) Dame vraagt ongem zit slaapkamer zonder pension ïonzyde Br no 28ol bur bl Vertegenwoordiger van Ruys Handelsver met echtgenote zk zoekt 2 of 3 kamers ongem of gestoff m gebr keuken Br no o78 A bur Benjamin Berg weg 3St Te huur aangebodan Aangeb zonnige zit slaapka voor werkende dame of heer alleen nw geen pens geen keukengebr Mevr Kamen Gordelweg 48 d (bij Bergweg) Emigratie Aangeb Krai mod 3e et douche cel tegen over n-me meub 1000— Lage huur Ruurmacht vereist Br no 2850 bur van dit blad Zolder Brnidsbois' voorde tigst adrea voor het huren van bruidstoHeUen bruidsdames avondtoiletten bontcapes zwar te herenkleding enz Dordtse laan 60 c. Tel. 79429 Ook s avonds Chique gem zit slaapk v reet v 2 pers vrienden of 2 broers m pens vaste wastafel bad ook bespr Zondag Provenierstr. 56 b, Personeel gevraagd kundige kennis Net hand sehnft vereist Br no 284 bur v d blad Meisjes gevr v Alphen Oost zeedijk 206 vraagt flinke han dige meisjes Vakkennis niet vereist Kleermakerij Gevr pnma broekenmaker voor pnma maatwerk G Truyvers Zon nebloemstr 17 Tel 48603 Gevr nette winkeljuffrouw 1 tot 20 jr Schlerecks Levens nuddelenbednjf Aamn Zat tussen 7—9 u s Avonds S<-h ebroeksesingel 3" In gezm m 2 kinderen flat bewonende in Londen wordt gevr hulp in de hulshouding Zelfst kunnende werken goed koken vereist (Ktnderjuffr aanwBr no 6230 Adv Bur Brü Cl de Vneselaan ">3 In klein gezm net meisje ge vr vggv Aanm liefst s avonds na 8 u Stafensingel Dl c Tel 487o5 Gevraagd flmke werkster voor 2 of 3 dagen per week Schreuder Rib es 1 45 Schie broek tel 83086 Gevr nette Juffrouw voor stnj ken stoppen en verstellen Mevr Den Hartog Straatweg 5 N Middelgrote stoorowasscru vraagt hoofdjuffr grondig m het vak bekend event jong echtpaar de man als chef was rreester of chauffeur Br no 2860 bur van dit blad Gev raagd leerjongen voor ban ketbakkcrj E Ouborg v d Wcrffstr 55 Rdam Net dagmeisje gevr in gezin m kinderen Aanm na 7 30 uur Pieterman Ch de Bourbon straat 7 Schiedam Personeel aangeb. Typiste zoekt werkzaamheden event ook voor enkele dagen Br no 2856 bur v d bLd Biedt za werkster voor k«n toorwerkz voor morgenuren of enige dagen p w Br no 565 bur van dit blad Lessen Autorijschool W van Ren» wo ude gedipi instructeurs Ruim 38 jaar ervaring Desgew gehaald en gebracht Boergoen sestraat 19 Tel 74022 Sedert 1929 Bond» autorij school D v Rossum R damse dijk 164 tel 69990 Harddraver, straat 43 Blijdorp Prima ma tenaai Gedipi instructeurs Leert autorijden in Stardard Vanguard Auto rijschool H P Take Gedipi KNAC instructeurs J Sonje straat 4 TeL 36777 A B A.N Auto. en MotorriJ school E de Groot Gedipi tn stmete irs Gratis tbeone Te vens verhuur Aelbrechtskade lo2 telefoon 39619—39701 Centrale Muziekschool Spoor smgcl 71 tel 49330 Onderwijs alle muziekvakken Privé les 5 p m Studeergeiegenheid Instrumenten beschikbaar In schnjvmg 30—10 Perfect Bridgen Spelverbe tenng enigszins gevorderden 4 lessen bodverbetenng 3 Per hoogstens 4 deelnemers 2 5Q p u Br no 2777 bur van dit blad MlddcnsL-dlp! en Ned han delscorr Degelijke priéé Opl door ervaren leerkracht Br no 543 bur blad Franse privé les gevotd en begmn Handelscorr spraakk conv Inl dag 39—20 u P Tiebosch Burg Meineszlaar 25 b [3X b Tel 50049 Bijlessen leorl Midd Onderw Frans Eng Algebra Uiterst bill cond Inl dag 19—20 u F Tiebosch Burg Meifaesziaan 25 d (3 X bTeL 80049 Ue O V A G UondsauLortJ school Eversteyn. rijdt mei nieuwe Kaisers Broek» en Opel 1950 De oude »er trouwde school met do oe kende gele leswagen» -Fiatge bouw Zuidplein 393 teL 73150 Henegouwerlaan ielef S6SR6 bil Beukelsduktunnel Huwelijk 2 vriendinnon 38 cn 41 jr m 2 en 3 kinderen, z ser km nette heren tot 45 J* Br liefst m foto crew ret let ter A Bur polderlaan 24 (Z Heer goed voorkomen 43 Jr redelijke pos w k m dame aangename versch goed kar event wed Br no 559 bureau tan dH blad Heer 36 jr vaste positie alg ontw P k m gesch vrouw of wed 30—36 Ir LieCst eigen home Br no 2855 buieau van dit blad Wenst U kennismaking om la ter te huiven wendt U dap in volste vertrouwen tot Bureau Sear Ji Diergaardesingel 9c Kantooruren 9—9 u Blijf niet alleen De gelukkig- toekomst verenigt U spoed met het voor u ideale wezen voor huwelijk Stnkt geheim zelf met op kantoor komen Vele jaren pract Duizenden -den Enig in Nederland Schrijf om documentatie paar Postbus 28 Sas v Gent of naar Postbus 390 Rdam Wenst u een gelukkig bnwe lijk" Uw adres Bom Kant Metropa Middellandplein 21A Rdam tel 50613 Veie dank betuigingen Gratis inüchtin gen in blanco couvert Post bus 70 Net RK meisje 39 j enigs zins bemidd zoekt ser ken nlsmaking m weduwnaar met 3 of 2 kinderen geen bezwaar Bi no 566 bur van dit b ad Woninqruil Aangeb mod le et. 5 ka badka keuken Bhjd geve ben htus of vrye won min stens 4 ka Krai H berg of randgemeente Br no bureau van dit blad Wie ruilt mijn vergunning A voor ben won Br no 561 bureau van dit blad Wie ruilt mijn gezellige won voor won omtrek Kruiskade of Binnenweg G Krayendonk Oldenbarneveldstr 140 c Aangeb tegen 35 Mei vrij ben huis gelegen Lulterade (by myn Maunts) voor won in R dam nette stónd Int Burgerhout Westerbeekstr 49 Rdam Z Verloren Verloien Z Febi damespols horloge m ins nptie (gcdach tenis/ legen hoge bel tb bi] Beukens Bongerd 8 Tuindorp Vreewijk Verloren op de fiets van H berg naar stad 2 broches 1 rouo zilverbandje m vrouwen kopje en het andere zwart m roosje in het midden gouden randje Tb tb Tit Berglust laan 91 Gouden ring m groene steen bij handschoenenafd van V D T b t b AleidiSstr 303 Tel 52303 j Vacantieverbli|ven j Beckb-rkcn Ideale zomerhuis jes m pracht woud 2—35 pers Foelkel Tel 309 Pasen kachels Diversen Matrassen cn beddciueparaue Meer dan een halve eeuw er vanng L de Jong Jac Cats str 46 teL 43555—80944 Uw veren of kapokbed 3 delig maken bevuilen met Java kapok fn 1 dag klaar Ver rouwd en vakk adres Bed denmag C Uljee Hooidnft 129 tel 34479 Overtrekken van tampekap pen Spec adres J C J van Alphen Jac Catsstraat 127 tel 40186 (bu Noordsmgel) Bedden repareren overtrek ken buvullen 3 delig maken Pnma werk en met duur Hendriksen Zamenhof«tr 29 (nw naam v Plantagewee) Tel 21992 Slecht geslapen op dat ellen dige bed met bulten dat be hoeft Uw man nooit roeer te zeggen Praat maar eens met Hendriksen Beddenmakenj Zamenhofstr 29 (nw naam v Plantagcweg) Tel 2199Z NatuurgeneMwijre Dinsdag 6 Febr spreekt Dr C Kaayk over Waterbehandeling Rot terdamse Gemeenschap Math laan 408 8 u Toegang 59 et ldo Eyi ex kapelmeester Lu- tusca theater roept voor com pletering 3e cn 4e ensemble amateurs op voor plano vjoot accordeon guitaar drum clarinet trompet en alt sax Insulmdestr 95a R dam- N Te) 45635 Hordt wakker Laat Üw stoe kn opnieuw overtrekken re pareren door Joh Bakker Bergweg 162—164 Tel 49153 Vraagt prijsopgaaf Behangen afgeslagen 0 45 p rol Beslist vakk Behang v a. 0 42 p rot Coilectie i9al Schr briofk J v d Wagt Math str 34 (W Jaffadwars- rtraat 2 (O I Verchromen vernikkelen bron zen Alle artikelen wat het ook mag zijn moet men voor prima afwerking Jacobusstr 42 zijn Verchroom- en vemikkelin- nchting Tel 26465 Stofzuiger stuk Bel op 45273 Electro Techn Wikkelbedn f De Ankerwikkelaar Vijlkap- perstr 7 Bet in overleg In- en verkoop alle merken stof zuigers Rechtszaken recherche Infor matie echtscheiding reques- tcn enz Bureau Succes Roden rijselaan 36 b K dam tel 83545 Gevestigd 1818 Kantooruren Klnderledikantén 1950 2- kleurig gelakt commodes f 35 - met 4 laden 1 Last. schuif f 45— Kuip- of tonmodel ledikant f 35— alles met de cor Ongelakte kroderledikan- ten f 12 90 Commodes f 25 enz Wij maken alles van hout gelakt of ongelakt naar eigen model maat en kleur 3 deur» massief eiken kasten f 349 in blank eiken old-finish of gewoon eiken bhpassende le dikanten f 69 50 Stoeien ta fels nachtkastjes eigen fabri kaat Het beste en 30% voor deliger Gebr Bos Sam Mul- terstxaa» 9 a b c Te] 36811 Direct van stoffeerder Over trekken 2Taut 4 stoelen, stof. Ieerdoek van ƒ40— ai voor radig moquetten en tnjpen Molendijk Boezemsmgel 43 tel 25565 (hoek Boezemstraat) Schoklandsestraat 26 C GJas In lood glasplaten glas inzetten spiegels modernise ren Glasverzekering Roozen s Glashandel Boezemstraat 99 Tel 26470 Coolsestraat S3 Tel 50j32 Na 6 uur tel 20927 Knutselaars bouwt zelf een electrischc klok het uurwerk met wijzers koopt U voor 8 75 Geveke Nwe Binnenweg 355, Tel 3383a Verhuizingen en meUbelver- Haarwerken Ook in wit en grijs Joh G Gonlag Mauritt- weg 55 R dam Tel 27852 Rechtsbijstand advies Incasso enz Van Driel adviseur Ud NVRA Bocze-n singel 100 Veemarkt Tel 2010a Kantoor 9—8 uur Stofzuiger- en -lectromotoren e para tie-in richting Derksea reparaties aan alle merken jdewindestraat 121 Telefoon 17993 Ruimtegebrek" wit verbouwen uw matras of ledikant tot mo dern opklapbed Onze jaren lange ervaring ls uw garantie Winkeliers belangrijke korting LasbedrUf Het Zuiden Futse* straat 12 tel 741o0 Rdam. •traamlnr Garments Eteero- raadssinge] 119 tel S0578 Ta rief va 75— Dir mevr A M Magielse Verloskundige Bon Dames op vertoon van deze bon kunt U gedunende de maand Februari Uw oude hoed in. een nieuw model laten ver vormen voor de gereduceerde prus van 2 50 Hoedenver- \ominr J K Ulrlch Zoomatr 59—61 Rdam-N- Tel 40731

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8