Stêrmgebied van 3000 km breed trekt over West-Europa HET ROTTERDAMSCH PAROOL Schade aan wegentelefoonlijnen en huizen in alle delen van Engeland kanonnen maken Arbeidsmoeilijkheden in drie continenten Conferentie over Duitse ening geschorst Geheimzinnige vlucht van yiadimir Clementis 'cz Henrietta Roland Holst-oord ontmoet kerkelijke bezwaren Onderhandelingen met China toch Honderden am btenaren in Praag gearresteerd Z of ontslagen Barometerstand in ons land lager dan ooit V.N.-offensief 111 Korea vordert langzaam v Arabonezen bieden aan om in Korea tc vechten Rustig weekeinde voor formateurs Kïedingexport in 1950 gestegen Funest kolentekort in West-Europa Winkeliers willen licht in etalages Naar Eisenhowers wens: eerst streven naar politiek vergelijk Korea-transporten in gevaar Prinses Willielmina in Zwitserland Brutale roofoverval opgehelderd WAT VOOll WEER3 Wisselvallig cn' stormachtig lie Jaargang, no. 30 RecL en Adtn.J-anc/e Haven 141; Schiedam Tel 69300 Abonn-prijs': per week 0.40 pw>wartaqJj/.S.lS, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 5 Februari 195J •Uitgave N.V. De Nieuwe Pers PoetgJr# 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam -Directeur:->3. de Vries Hoofdredacteur:- W. B. f. Schaper ^ijMMWeSWWWillgl MW'My. I i iiawwam LAKE SOCCESS. De Com- mossig van Goede Diensten van de Verenigde Naties zal trachten in Korea een staakt het vuren tot stand te brengen, ondanks het wei geren van communistisch China om van de bemiddeling van deze commissie gebruik tc maken. De voorzitter van ile Algemene Vergadering, de Pers Ontezam, die aan het boofd zal staan van de commissie van drie, verklaarde: „Ut heb de juiste tekst nog niet van de verklaring van Peking, maar zelfs indien deze niet bemoe digend is, moeien we de hoop niet verliezen. Wij zullen ons best doe» om onderhandelingen aan tc kno pen." Engeland is niet van oordeel, dat door de verklaring van Tsjoe En-Lai de deur voor een vrede in het Verre Oosten is gesloten. Een zegsman, van het Foreign Office zei: „Wij zijn van mening, dat de Commissie, van Goede Diensten 20 spoedig mogelijk aan het werk rr.oet gaan." De algemene mening hier is, dat de Chinese communisten bereid zullen zijn te gaan praten, indien de militaire nederlagen in Korea hen' ervan zouden overtuigen, dat zij by een voortduring van de •vijandelijkheden niets te winnen hebben. DEN HAAG. Het aantal aan gegeven radiotoestellen in ons land bedroeg" op 1 Februari 3.500.071. Op 1Januari waren er 485.568 aange slotenen op het radiodistributienet WRAAC v— Vladimir Clmentis.'de vroegere Tsjecho-Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken, uit zijn'woning en zijn kantoor opde Nationals Bank verdwenen. Clementis, die 49 jaar oud is, werd verleden jaar ul£ zyn ministers-ambt ontslagen wegens „burgerlijke afwijkingen van de partij lijn". Sedert enige dagen is hij niet meer gezien. Een zwaarbewapende wachtpost voor zijn buis heeft dc mening doen ontstaan, dat Clementis het land heeft verlaten cn niet gearresteerd is. Ook dc echtgenote van Clemen tis zou verdwenen zijn. De politie heeft inmiddels het autonummcr van Clementis* wagen door de politlezender laten omroepen, met opdracht aan alle autoriteiten iedere inzittende van dat voertuig vast te houden. HOEK VAN HOU,AND. De zwaarste winterstorm sedert het einde van de oorlog, waarbij in Zmd-Engcland windsnelheden van I2Ö kilometer per uur werden gemeten en op de,Noordzee de vlagen een gemiddelde vaart van 80 kilometer per uur bereikten, heeft gisteren over West-Europa ge woed. Het aangename gevolg hiervan ïs geweest, dat het uit het Oosten naderende vorstgebïed, dat Zaterdag juist de grens van ons land had bereikt en overschreden, tot achter Berlijn werd teruggedrongen. De nadelen ervan ondervonden vooral de Britse eilanden, die in het centrum kwamen tc lig gen. van' ëen stormgebied van ongeveer drieduizend kilometer middellijn, dat zich uitstrekte rond een buitengewoon diepe depressie met abnormaal lage barometerstanden, zoals slechts enkele malen per eeuw voorkomen. Huizenhoge golven beukten de Engelse fcanaalkusl. Van alle kanten kwa men berichten binnen ever schepen, die in moeilijkheden verkeerden. Hevige slagregens hebben grote schade aangericht aan hulzen, wegen en telefoonverbindingen in Groot Britiannië. naar Singapore, zond ten westen van Brest noodseinen uit, omdat het met machinestoomis had te kampen en niet meer onder controle was te houden/ Tot cè schepen die tehulp snelden behoorde, ook de Neder landse sleepboot „Zwarte Zee". Later meldde de -„Devonshire"' ech ter, dat assistentie niet meer nood zakelijk was. De Franse hulptrawler „Jeune Iiélène" sloeg lek :n de buurt van de Sciliy-eilaoden. Een landings vaartuig, dat naar Londonderry in Noord-Ierland werd gesleept, sloeg van de tros. waardoor dc kleine be manning-in levensgevaar kwam te verkeren. Het Noorse schip „Lyra ving onduidelijke noodseinen.' op van een zinkend vaartuig. De loodsdieosten op de Theems werden gestaakt. In twee uur tijds- voeren zeker twaalf schepen van ongeveer 10.000 ton met <*rote snél heid door de straat van Dover om een schuilplaats te zoeken b:j Mar- gate. In Hastings had de storm zo veel kracht, dat wandelaars niet op de'been konden blijven. Een 73- jarige man woei omver en werd met een gebroken arm in. een ziekenhuis opgenorr.cn. Uit geheel Engeland kwamen berichten binnen over on dcrgelopen kelders, overstroomde wegen en ontwortelde bomen. Hon derden schoorstenen woeien omver cn in Bishop Stockford stortte de vleugel' van een ziekenhuis in. De haven van Folkestone werd on.: bfuikbaitw^jdoordat-^de golven zc hoog waren ais men r.og nooit had gezien. Schade aan hoogspannings kabels beroofde een stad in Zuid Engeland een paar uur van elec- ti isch Jicht. Ook in Frankrijk werd door een met orkaankracht gierende storm geteisterd. In Nantcs moest de brandweer in allerijl diverse geb'ou- Zondagavond bereikte het storm gebied de Nederlandse kust. in een minimum van tijd werden de baro meterstanden 7.0 laag als nog nooit in ons land is voorgekomen. Daarbij werden windstoten van 85 km. per uur gemeten. De bootdiensten in het Engelse kanaal waren toen al ge staakt. De Britse kanaaleilanden, die het, omringd door een schuimende zee, zwaar te verduren kregen, wa ren voor het eerst sinds vele jaren geïsoleerd. De vissersboten zochten bescherming in de havens cn de luchtvaartdiensten werden gestaakt Het Britse troepenschip „Devon shire", met 1.000 militairen op weg TOKIO. .uaanse infan terie en tanks vandaag An- i anghi, .slechts i kilometer ten Zuiden van Seoel gelegen, binnen rukt. Tevoren waren ïii de nacht geregelde slagen geleverd met. Chinezen eiiNoord-Koreanen, die het strijdgewoel verhoogden door op hoorns en fluitente blazenen op trommels te slaan. De verbonden troepen hebben •verder de buitenwijken van Hoëngsong. 16 kilometer ten Noor den van Wondjoe, bereikt. Onge veer 21 kilometer ten Noorden van Jodjoe is .men Pp stellingen, in èl-i* reeks heuveirug.^eh gestoten. Men! slaagde: er niet in de tegenstander rr.et artillerie- cn motiervuur en aanvallen uit de lucht met na palmbommen te - verjagen. Over het algemeen is de tegen stand van de communistische troe pen krachtiger geworden, nu de strijdkrachten der V.N. opnieuw Seoel en de 38ste breedtegraad na deren. Desondanks wint het offen sief-der V.N.-troepen, steunend een- overmacht aan modem oor logsmateriaal, langzaam veld. Post voor de „Siba jak" DEN HAAG Postvoor de op- war enden van de Sibajak. die in Aden moet worden uitgereikt dient in - tegenstelling met een eerdere mededeling, uiterlijk op 8 Februari te 'zijn gepost Dit ïsde Liberische tankboot „Atlantic DucJiess', na de ex plosie, die het schip Vrijdag in de haven van- Swansea in brand.zette en zeven leden der bemanning- doodden; Een' derde explosïG'VeTWonddeZ iü-ur- later zes brandweerlieden levensge vaarlijks' Ook zouden.; de plaatsvervangende minister van Justitie Schwarz,met vrou w en kind en. de stafchef van het leger in Slowakije, kolonel Vaverda, naai- het Westen zijn gevlucht. Een bericht uit' Wenen zegt, dat zij via Oostenrijk naar Wcst-Duitsland zijn vertrokken. Zeker is. dat er weer een rigoureu ze politieke zuivering onder het Tsjechoslo waakse overheidsapparaat aan de. gang is. Massa-arrestaties zijn verricht in.de Ministeries van Bui tenlandse Handel en van Onderwijs. Op dit laatste ministerie zijn boven dien 120 ambtenaren, die geen lid van de communistische partij waren, ontslagen. - wen versterken. In, Poitièrs rukte de wind een stenen balkon af, dat ge lukkig zonder iemand te raken op straat plofte. In Macort werd een voetbaltribune ernstig beschadigd cn bet voetbalveld, in bet Pare des Princes te Parijs -werd in een meer herschapen. 'V... In het Engelse „Lakè District" viel .cm,sneeuw. In Schotland waren de wegen beijzeld cn op som mige plaatsen geheel onberijdbaar. DEN HAAG. De vertegenw oor- digerder republiek Zuid 'Molukken te Den Haag heeft, op ,2 Februari in een uitvoerig schrijven' aan de Veiligheidsraadhet aanbod gedaan, „dat twee bataljons van de op Java aanwezige Ambonese militairen ter beschikking zullen worden gesteld van generaal MacArtbur. DEN HAAG. Tijdens 't week end hebben slechts vvelnjg bespre kingen plaats gevonden, die in rechtstreeks- verband staan met de kabinetsformatie, aldus vernemen wij van de zijde van de kabinets formateurs. Zaterdagmiddag heeft dr Drees ruim een uur gesproker, met, prof. Licftiuck. Het lag niet in rie bedoeling om gedurende de Zon dag besprekingen te voeren. DEN HAAG In 2950 beliep de Nederlandse kledingsexport, een bedrag van bijna 70 millioen, te gen 10 millïoen in 1945, Vooral de Nederlandse dameskle ding heeft in het buitenland thans eèn goede naam en, dé export hier van neemt een steeds belangrijker plaats in". De, kledingindustrie heeft zich de'laatste jaren in ons land belangrijk uitgebreid. Vredestichter komt in liet ziekenhuis terecht 'AMSTERDAM Zaterdagavond hield de bemanning van Nederland-' kustvaarder EP.S. een „gezellig avondje" dat: eindigde in een steek-; partij, .waarbij een lichtmatroos in het ziekenhuis terecht kwam cn de machinist in een cel. De ruzie, was ontstaan nadat de machinist, een Mexicaan, zijn vinger knelde tussen de deur van een hut. Toen de licht matroos de ru2ie wilde beslechten, werd hij het slachtoffer. Zijn toe stand is niet levensgevaarlijk. SAIGON Da Franse troepen hebbenPhonglo, 6ö km ten Oosten van Laokay, weer bezet. Phcngto,: dat ongeveer 18 'km! van de Chinese: greris Egt, werdin November door de Fransen verlaten. GENEVE Naar Zaterdag van de zijde van de Economische Commis sie voor Europa werd vernomen, zal in het tweede kwartaal van dit jaar het kolentekort van West-Euxopa minstens 5 millioen ton bedragen, waarschijnijlk zelfs groter, zijn. Dit tekort zal niet overbrugd kunnen worden, maar op een bijeenkomst van de subcommissie van de ECA, die de volgende week hier gehou den zal worden, zal getracht wór den het tekort zo eerJijk mogelijk over de landen teverdelen. Elcctrische stroom doodt 't apothekeres DEN HAAG. Vermoedelijk .door aanraking van één ijzeren schemerlamp, die. onder stroom stond,. Js. de 31-jarige apötbekerés A* NL' D. ia haar woning; aan- het- Jaagpad ih HySwijEfgédodH. Politie en GI.B. hebben, "een .onderzoek ingesteld. De kanónnenkomnp AI/red Krtipp,. hoo/d van de staal- fabrieken in Essen, die zijnnaam dragen (zijzzijirbijna.: 2 milliard, gulden waard;), .4 generaals en 24 andere Duitse oorlogsmisdadigersf wier stydffèn daar dë Amerikanen aanzienlijk verlichttcaren. vértièieh Zarerdizp! de/èevon-., genis in Landsberg. De'vrijgélaterwn teerden buiten' door familieleden met bloemen enautp'sjen, dóot een legqr van ,f fotografen en verslaggevers opgewacht. - De 43-jarige Alfred Krupp von Bohlen und Halbach (links op de foto), tcérd doorzijn broer Berthold begroet met een bouguet rode en gele tulpen. Daarna begaf het Krupp-gezefschap riclt in grote zwarte sedans naar het beste hotel van Landsberg, waar een feestmaaltijd van uitgelezen spijzen mei champagne werd opgediend. Op een persconferentie, later op de dag gehouden, deelde Alfred Krupp mee, dat hij spoedig de Icidireg van. zijn fabrieken weer op zich zou ve men. Het sou van de Westduitsë regering afhangen of hij weer. wa pens zou. maken. Het feit, dat hij indertijd door dc Amerikanen als oorlogsmisdadiger is veroordeeld zou op zijn besluiten geen invloed uit oefenen. DEN HAAG De middenstand, bij monde van de commissie van overleg uit dé.verschillende bonden, heeft zich' bij minister Van den Brink beklaagd- over de beperkende maatregelen ten opzichte "van eta lage-, reclame- en buitenverlichting. Aanbevolen wordt in plaats van het .geldende verbod', een systeem van vrijwillige overeebkorósjtgn;- met-het str00rrüüifênhgsbcHrij f toF^epêriahg" vsa het stroomverbruik met een be paald percentage. Op drie continenten zijn ernstige arbeidsconflicten ontbrand,.waarachter men in twee gevallen de staking der mijnwerkers in Australië en d® wilde stakingsbewegingen in Engeland de communistische bedoeling om in de Westelijke landen en hun partners een chaos te verwekken, duidelijk kan herkennen. In hoeverre ook de spoorwegstaking in Amerika door communistische raddraaiers achter de schermen wordt beheerst, valt niet mét Zekerheid te zeggen. Doch de uitwerking Is. precies ab men van een geraffineerde communistische toeleg kan verwachten. van het.-publiek, nu-het'land de d öukerste periode -OU; zijn ihdustriële '4 •geschiedenis zal ingaan. Ook de ar- i bridersv ih de ij zerindustrie. zullen in. -,hett midden -van .de maand -een., dag"- pér.wéék gaan stakeneïf:de^haveh-'..^ arbeiders: weigeren overuren td maktai, v-' -/ (Bijzondere correspondentie} BONN. De Duits-geallieerde onderhandelingen over een bedrage tot de verdediging van West-Europa zyn, na! de verklaring van generaal Eisenhower, dat hy nsei met onwillige soldaten ten strijde zou willen trekken e» na het bezoek van de Franse minister-president Pléven aan "Washington, op wens van Amerika tot ieders verrassing voor ongeveer twee weken onderbroken. Duitse en geallieerde instanties, die deze onder handelingen voerden, hadden nog na dc laatste bespreking verklaard, dat binnen ongeveer veertien dagen dc voorbereidendewerkzaamheden voor de opstelling van een .rapport óvér dc mogelijkheden en deomvang van een Duitse bydragé tot de verdediging aan de regeringen der Westelijke mogendheden zouden zijn beëindigd! Dé toezegging van Truman aan Pleven, eerst na de vormingen be wapening van de legers der bij het Atlantisch: Pact aangesloten staten de Duitse herbewapening ter band- te nemen, wordt ïn. politieke kxin- gën te- Bonn in die zin uitgelegd, dat de Duitse herbewapening practïscb slechts het „sluitstuk" van de West- europese defensie-organisatie zal vorm en. Volgens in Bonn ontvangen jnJichtingen zouden de Verenigde Staten niet in staat zijn meer dan twintig Europese divisies in de loop van een jaar tc bewapenen. ««si Door het aanbod van Plevcn om nog vijftien Franse divisies te vor men schijnt er geen grond meer aanwezig te zijn om in zake de kwestie, der Duitse herbewapening spoed te betrachten, daar Duitse di visies voorlopig toch niet bewapend zonden kunnen worden. Men.meent in Bonn, dat de onder handelingen, over de kwestie der veiligheid jzich van het militair-tech nische naar het politieke plan zuilen verplaatsen. Daardoor zou tegelij kertijd een eis van Eisenhower wor den vervuld, die een militaire b-j- drngc van Duitsland tot do verdedi ging van West-Europa afhankelijk zou willen maken van bepaalde po litieke voorwaarden. Eisenhower heeft overigens het zeldzame kunststuk volbracht voor zi;n verklaringen tegenoverhet Amerikaanse Congres zowel de in stemming van regeringskringen in Bonn als v^n de Duitsë oppositie ic verwerven. U OEWEL de jubilerende acteur Jo SternheirnvTiitdrukiccIijïc had geuracgd hem niet in de bloemetjes te willen zetten, doch in plaats daar van een begin - te maken met een fonds vaar weduwen eri wezen van toneelspelersheeft het Amsterdam se gemeentebestuur hem toch een grote krans geschonken en ook zijn echtgenotemet' fraaie tulpen be dacht. Dat wil niet zeggen, dat het fonds het mooiste'geschenk voor Jp Stemheim werd vergeten. Be halve de krans schonk de gemeente Amsterdam hiervoor en bedrag van f 1000,—, En in totaal werd een be drag van ruim 40.000 gulden bereikt. De schrijver Obey slond voor. - dit. fonds zijn auteursrechten af. Bromfietser aangereden en gedood - (Van onze correspondent) D OKDRECHT. De 46rjarige, K. S. uit Dordrecht, die Zaterdagavond op zijn bromfiets reed,- Werd zwaar gewond bij een. aanrijding, met een luxe auto. Kort na aankomst inhet ziekenhuis oyerlèed hy. ^cn'woordvoerder van hét leger in; Amerika heelt. nd. verkla ard, dat dt!. troepen der, V.N., ïn Korea moge lijk gebrek aan munitie zullen kry- gen als de stakende spoorwégman- nen niet ten, spoedigste naar het werk terugkeren. Aïrimiittiiie die reeds op weg naar Korea had moe ten zijn ligt thans nog op vervoer te wachten. In vele delen- van Amerika gor den beperkte dienstregelingen inge voerd. Thans, zijn reeds Vigö.OOO per sonen ten gevolge van de staking buiten werk. De rangeerdere ver- klaarden, dat zij .,te ziek vóór het werk'1 war.en. Deze „epidemie" heeft zich spoedig uitgebreid tot machinisten en'stokers. De tvilde. staking van havenarbei ders in Birkenhead om hoger loon, wordt voortgezet, maar de toeleg om de staking ook naar andere plaatsen te doen overslaan is tot nu toe niet gelukt Wel ïs in verschillende vitale bedrijven- de langzaam-aan-actie' be- gonnen, waardoor de productie wordt verlamd. -In Liverpool en Birkenhead wordt reeds een veertigtal schepen opge houden. y Meer dan 17.000 Australische mijn werkers zijn 'Zondag in Btaking ge gaan. Dé minister voor Arbeidsza ken, Holt, heeft Zaterdag een beroep gédaan op het begrip ert de steun Jongetje schiet zuster neer na Wild-Westfilrn MALUP GATE (Cslifornië) Een jongen van drie cn zijn zusje van tien. keken in de woning van" hun oom en tante naar een Wild-West- film, die in het kader van een tele visie-uitzending werd vertoond. Het jongetje stond op een gegeven ogen blik op, liep naar het schrijfbureau van zyn cam, trok een la open, haalde er een revolver uit en schooi daarmede op zijn zusje, in de waan- verkerend dat het -eenspeelgoed-, pistool was: Doch de revolver van zijn, oom was echt;' en:, geladen,, en het zusje viel, dodelijk gewond, op' de grond. DEN H A AG.-7 Dézer dagenzal naar mag worden verwacht een. contract met Engeland worden afgesloten tot; levering in. 1951 van 35.000 ton bacon aan -dat land. Britse represaille tegen Hongaarse diplomaten LONDEN. Evenals in New Törk is ook hier de bewegingsvrij heid der Hongaarse diplomaten be perkt- als abtvPoord op de Hongaarse maatregelen, ten opzichte van Britse en Amerikaanse .diplomaten, De Hongaren zullen zich: zonder verf gunning niet buiten een straal van 30 km. van Londen, mogen bevinden, ZWOLLE, ïn 1949 is ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Nederlands grootste dichteres de Hcnrlëtte Roland Holststichting opge richt, dié het landgoed „De Haere" te .Doornspijk aankocht, niet de bedoe ling om het in ie richten als jeugdhuis. Hel bestuur van de stichting heeCt nu een schrlftciyb protest tegen de vestiging van het Henrietta Roland Hols thuis cp de Noord-Veluwe ontvangen van de Kerkeraden van de Nèd. Hervormde gemeenten in Elburg, Oldebrock, Qosterwolde en Doornspijk. In de brïfef aan'het bestuur'^vordt, o.m: gezegd:! „De beginselen onzer ZóndagsVierinig, ónzcr,;samenl&vjhg tussen de geslachten,-onzer, waar dering voor dé cultuur.: :en de on verkorte en •onverminkte belijde nis, staan zo diametraal tegenover de uwe. dat geen harinonïsche sa menleving tussen de. stichting en de bevolking mogelijk.Met ernst verzoeken wij u deze dinger, té be denken', voordat gij tot vestiging in een onzer gemeenten, overgaat". De brief is ondertekend 'dócr alle predikanten en verscheidene ouder lingen uit' genoemde dorpen. - i Het Hehriëtte Roland Hols toorn zou. in.-,Mei Van dit, jaar voor- de jeugd wordenopengesteld,, DEN HAAG Prinses Wilhel- mina is Zondagmiddag op het vlieg veld Zurich aangekomen en heeft vandaar- de reis voortgezet; paar SpijMZin -het Beroer Oberland. Zij was 's morgens om kwart voor twaalf van Schiphol vertrokken met hetKLM-lijntoestel, naar Buenos; Ayrcs - in gezelschap1 van - mev$. L, .Tbride Beaufort, barones van - Har-! dcnbrock, dame du' palais. Nederlands paar had in/ Brussel jachtterrein - BRUSSEL Een Xiierland* paar, dat in eea gehuurde auto een jonge Brusselse vrouw overviel en haai- van een kostbare armband, een polshorloge en een bontmantel - be roofde, 13 door de politic tn Brussel; gearresteerd. 9e. arrestanten, de '27-; jarige Cl van BQn uit Den Haag en de 37-jarige CcraeUa van Heynin- g en, geboren in Ra tingen. waren in het bezit; van juwelen, waarschljh- lïjk afkomstig vaii verschillende diefstallen in België en Nederland. Van Rijn. die "s avonds in ::'!,een.. v Brussels café- had kennis: gemaakt met een 25-jarigevrouw,nodigde haar uit met hem. mee te .ryd'en am* Comelia".wan :H.'thuis, te bréngen»;; van wievhij verteldé dat zijin - een, kleine gemeente buiten Brussel woonde. Toen de wagen, die Van R. ïn een Antwerpse garage - had j-.gè-."; huurd, op een stille weg- boiten de stad kwam, wierp Cornelia van H. plotseling een deken' over .het hoofd vande jonge vrouw!Nadat 'Van - ■R3jn haar had beroofd, werd zij'niit de auto geduwd. Enige dagen .gele- den arresteerde dé politie;.:hèfc:paar in een raehtgelegenhëid' ih - BrusséL - Van R, had een vals InÖentiteitsbe- vvijs. De gehuurde auto had hij eert - paar dagen voor zijn arrestatie ver kocht. Het vermoeden dat dé gear resteerden pok de-roofoverval', :.óp een Rotterdamse juwelierhebben, gepleegd, .waarbij het slachtoffer met .een revolver, werd., gewond,'ia .inmiddels onjuist gebleken.'. (Van onze weerkundige. meden;erker) 1 Een zbuït en gewoon - acliivê depr.es- rie, dte ctcjimet eeh vaari van'JOO km per uur - vaii, -Ifewl ZFoundlarid ■naiir de Je rie Zee héwao g heeft' éeri -s- einde gèmaaKt adh-déidrelgfhgzvttji koningWinter,; Óie.'-rO'ha .'lahd.' ojv lïiéitió Ahw.zijn greep';.: probeerde to. krijpctb.In?hiddeiri:bóóiRt?dezé.;dtepé:; depressie hu op - té wéUeé. citl pok het stórmg ebiecL dapr ramhëe«é^éeriit in betekenis Z-afg Achter- ''dèdèidenZ pressie stijgen''ZZde-iZ ■barometers:, krachtig, niaar daar; ai weer haUhgen'-.uopr'fómdat!:;^»-. New Found land ceri riiéiiwe depres-., ric 'dc oceaan op komü 'Met -^eér: ra..T: daarom onrustig, en.. '- '-u-isseluailig hlijüEm en er moeticorden:- perc- j kend op harde tot rtbnnijcfetigo: wind: ;5v. WUéfail mmm. ,rï IT issclend Iwivolkt 'Weersverwachting ^éLdigVvaa 'Maan dagavondibt 7 ^Dinsdag-' éyond: -1 Wisselende' bewolldag enkele;'..:- plaatselijke-' - buien. Krachtiget tót --ntattge "Wind uit j zuidelijke - richtingen. :V.Vannacht: op dé meeste plaatsen jets kou-' der. Overdag ongeveer dezelfde^ .temperatuurals Zondag, '--j 6 ffebr.zon 'op 8.14 ionrjee-17.39;"- ■Tnaanop 8.4D onder 17,48.: X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1