Russische an twoord-nota houdt de deur open maar meer niet HET ROTTERDAMSCH PAROOL Westelijken zullen waarschijnlijk om verduidelijking vragen Franse reactie: gematigd PlariTSchuman wordt deze week geparafeerd Werkloosheid groter dan een jaar geleden Europa moet oorlogslast eerlijk verdelen Zwolse vierling acht jaar DE CONFERENTIE DER GROTE VIER Lapidingsradar op Schiphol Amerikaanse trein stort van brug r Nee tochHeusl Overleg van formateurs met mr. Stikker Atoomexplosie per televisie Mcteor-straaljager .stoel neer Piloot op slag gedood Clementis op weg naar Tito? Percentage 3.6 (in I960 3.5) maar in Drente 10.2 Marshall-organisatie dringt aan op samenvoeging van hulpbronnen Jo Sternheim geridderd Italië weer door lawines getroffen Turpin-Van Dam in Londen lie Jaargang, no. 32 -R9$l'«b Adm, tony* Hervon 141, Schiedam t4Lv£W00 Abonn.prij3: per week 0 40 pêf kwartaal 5.15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht-door'de Stichting „Het Parool" DE Woensdag 7 Februari 1951: Uitgave'N.V.'De Nieuwe Pers - 398644 Bankiert Am'stérdarasche Banfc te Rotterdam' Directeur: B. de Vrie» Hoofdredacteur: W. B. F.-Schaper f JL conferentie van de PAKIJS. In de notawisscling over bet plan 'vooir een conferentie der Grote Vier is thans de; derde Russische nota gepubliceerd, de vijfde in de Serie. Zy laat evenals de vorige antwoordnota de deur voor een viermogend- hedenconferentie open, doch heeft de deur nauwelyks verder geopend. Er zyn wederom talrijke ontwijkingen in het Russische ant woord,' met name ten aanzien van de verkla ring vanPraag, welke door de Westelijke landen afgewezen is als basis voor besprekin gen over de herbewapening van Duitsland. Moskou antwoordt op deze afwijzing met de opmerking, dat "bij de besprekingen ieder het recht heeft om voorstellen ter tafel te bren gen, welke verband houden met de op de agenda gebrachte punten. ïioBi uf jjaneamuaxxsm: sj 8«sbkbis3k« eassGEsaxsu&u&ss: ia i tss woums o Tegen een voorbereidende bijeenkomst van plaatsvervangers der ministers van Buiten landse Zaken te Parys heeft de Sowjet-Unie geen bezwaar, doch hun taak moet zich niet uitstrekken tot dc bestudering van de inhoud der op de agenda te brengen kwesties. De herbewapening van Duitsland blijkt vóór Moskou het hoofdpunt der besprekingen te blyven, maar in de nota wordt de móge lijkheid toegegeven, dat andere kwesties daarnaast worden besproken. Waarschijnlijk zullen de Westelijken, wat enkele punten der Russische nota betreft, nog behoefte hebben aan verduidelijking. Besprekingen over een gezamenlijk antwoord wórden spoedig ver- wacht. "(VaÏÏ onze 'correspondent r ,v. te Parijs) PARUIS:.— Dé reacties van Frankrijk op de Russische nota zijn' dié van ëin gematigd aan gename cverrassing. -^'AubéJ schrijft,, dat de nieuwe Russi sche nota niet ontmoedigend is en geeft daarmee uiting aan de geest-van 'Vrijwel alle com mentaren. Zij wijst er op, dat de nota- in - juridisch opzicht heter is verzórgd dan de voor gaande nota's, die uit Moskou ziji^ gekomen, en ook gematig-' der van.-toon'is. „Franc-Tireur"- Ijst; erop,, dat weliswaar h'umacjjer, ï&deirou^êa- ex- 'nazits allemaal hij elkaar ge gooid worden onder dezelfde titèl van „revanche-zoekers" maar dat in het algemeen de.' nota iets fatsoenlijker van taal is. Men wijst er vooral óp. dat Rus land bereid is over andere punten të praten- dan alleen de Duitse kwestie, terwijl de bladen, die in het algemeen tegen de herbewa pening van Duitsland zijn, onder strepen. dat Rusland verlangt niet voor eert voldongen feit geplaatst te worden op dat punt. Zij zijn het daarmee 'in het algemeen eens, maar wijzen er'op, dat uit de ver- SCHIRHÓÏ,. Binnen afzienbare tiid zal Schiphol als een der eerste vliegvelden in Europa iyn uitgerust roet. landinffsradar. De Installatie, die in Frankrijkis besteld, wordt in-Mei of Juni van dit jaar op de luchthaven verwacht. De capaciteit van het binnenlood sen :-der vliegtuigen bij min der gun stige -weersomstandigheden, zal dan aanzienlijk; vergroot kunnen wor-. den. .-Uitgerust--, metdit moderne hulpmiddel aal- zplfs by vrijslecht zdchfc" elke; drie [minuten, een toestel eén -landing- kunnenuitvoeren! De aanschaffingskosten van deze lan- dingsra'dar. bedrageneen half mil-' Jiöen:gulden..De installatie ervan op Schiphol zal nóg ruim een ton ver gen. •- -„-• [.[-/c - - "V De- landfagsradaxapparatuur zal dusdanig- op -de< luchthaven worden opgesteld,; dat'^e-t^ee mistbanen en de sectoren-in het "vér leng dé daar van bestreken künnen worden.' Verwacht mag,[worden, dat in de loop van/het. volgend jaar een twee de radar apparatuur.' bestemd óm de' bev egihgenvan de toestellen op de luchthaven zelfte .kunnen waarne- m en,i zö 'worden 'aa ngesc haft. •-■■■ BUENOS AmES. Er zijn 22 arrestatiebevelen uitgevaardigd^ te gen personen,-die "bétrokken wa ren bij de recente spoorwegsta king. klaringen, van, Eisenhower., reeds bleekii' dat Ameri' a niet van plan is? dat punt.'dn de naaste- toekomst al te realiseren- Men wijst echter unaniem de beschuldigingen van Rusland af als;"zóuhet Westen verantwoorde- lij"t ;zyn voor de 'spaniiingen\róï[ zelfs maar het eerst 'begonnen zijn met de herbewapening van Duits land.. Nadat dit alles-echter gezegd is. blijft de voldoening dat Rus land bereid is in Parijs te komen praten over de organisatorische kant van de Conferentie van Vier. De Sowjet-Unie toont in. haar no ta enig ongeduld. Terwijl, de confe- rentie„óm de een of andere reden" voortdurend wordt uitgesteld, wor den maatregelen, gènomën tot herstel van een. Duits staand leger en van de Wést-Duitse oorlogsindustrie. Er. is volgens' Moskou een- haastige voorbereiding aan de gang voor een nieuweoorlóg. „De [Sowjet-regering kan niet na laten ds aandacht te.vestigen op het onduldbare, karakter van de aldus geschapen .toestand," aldus de nota, Zij vervolgt:- „De. maatregelen, ge nomen idobr Engeland. Frankrijk en de V.S.-zijn duidelijk gericht op een vergroting .vin' de bewapening in Europa .en. in de V.S., .zo geweldig, dat zijijeeii groeiende onrust ónder de volkeren, die pas onder de ont reddering en de ellende van de tweede wereldoorlog hebben ge leden. zal uitlokken." „Indien de huidige toestand var. «haastige voorbereiding van een 'nieuwe oorlog voortduurt, zal de ministers van Buitenlandse Zaken zich natuurlijk geplaatst -zien voor voldongen fri- ten. Het is mogelijk, dat deze poli tiek van voldongen feiten overeen komt met het verlangen van sommi ge agressieve .kringen." De eerste reactie van verantwoor delijke functionarissen te Parijs en te Washington [op de nieuwe Sowjet. nota was, dat' zij. nog enigszins on duidelijk is cn er verdere nota's «ou der. moeten worden gewisseld. LONDEN MEENT: Moskou, vreest de herbewapening LONDEN Vari officiële .zijde is er tot dusver nog ëeen commentaar op de jongste Russische nota, die thans.'op het, Foreign. Office wordt bestudeerd..-■[" V. Het valt waarnemers; op, dat de Russen hun berèidhéid om ook over „andere kwesties dan de demilita- riasatie van Duitsland" te praten toch weer afhankelijk, maken van de voorwaarde, dat: deze kwesties bin nen de. bevoegdheid van de in 1945 in Potsdam opgerichte Raad van: Ministers van Buitenlandse Zaken, moeten vallen. Die bevoegdheid -kan. zow.er ruim als eng geïnterpreteerd, worden. Maar - het vooropstellen van de fi guur van die in .1945-ingestelde. la ter in onbruik geraakte, maar nooit opgeheven Raad van Ministers, waaraan, de Russen; iri al hun nota's h'ebben vastgehouden,; sluit in ieder geval een bespreking yan.de kwes ties van het yerre Oosten zonder China (China was immers een der medeoprichters, van de raad) uit. Als het er om gaat een stemming weer te- geven, die dus nog niet tot een defütieve houding is gekristal liseerd, zou men kunnen zeggen, dat de eerste reactie, te Londen (dus vóór het overleg,., met: de andere hoofdsteden en speciaal-met. Was hington') is. dat. gezien het feit. dat de Russen zo kennelijk verontrust zijn over de herbewapening van het Westen, 'dat zij bereid zijn de ..plaatsvervangers" te laten confere ren cm te kijken hoover men met verkermend praten komt. 75 doden, 500 gewonden NEW YORK Een overvolle trein is tussen New York en het kruispunt Bayhead by Woodbridgr (New Jersey) in volle vaart vaneen noodbrug gestort. Volgens de lot nog toe beschikbare gegevens zijn mins tens 75 mensen om het leven geko men en 500 gewond. De trein was bijzonder vol, doordat talrijke passa giers meereden, die anders van een andere lijn, waarop thans gestaakt wordt, gebruik maken. De locomotief was juist de brug over. toen zij ontspoorde cn zes van de elf ril tuigen met zich meesleur de. De machine zelf sloeg nog enke le malen op de straat onder bet viaduct over de kop. Rijtuigen scho- ven op de modderige djk m elkaar. Reddingsploegen zijn de gehele nacht bezig geweest om doden en gewonden uit de wrakstukken te voorschijn ie haien. Sommige slacht offers vvaren totaal vermorzeld cn verminkt. Ambulances hadden blocdplasma van ziekenhuizen inde buurt aangevoerd. Dit is hét derde ernstige treinongeluk in New York m nog geen jaar. Lachgraag Frankrijk scha tert weer. eensnu om het volgende: maandenlang houdt men in Frankrijkklopjachten op Vette Louis, .een boef uit de Parijse onderwereld. Laat hij 11 n eindel(ik opgespoord rijn.' Mij cat rustig in een gccange- nis zakjes te plakken en s:ick- telijke verhalen te doen. Ülyse T/iutfitez te Rüselstcl ..omdat Jiy ging trouwen, plgnkcn om een schot te tim meren tussen de sponde zijner schoonouders cn ryn eigen toekomstige sponde. „Weet je ical", zei de rechter„breng de planken terug, z-erctn wat an ders ter afscheiding, trouw en kom dan maar eens horen, of ic\j r.og een straf je voor je be waard hebben". Te Corby reed een jong paar naar een kraamvc.rploging. Onderweg moest ac chauffeur tweemaal stoppen, omdat de ooievaar tètlde Liften. Bij aan komst lagen moeder en twee ling rustig te slapen. Het 'was een rif van 25 minuten geureest. Een' verschijnsel des tijds: er ko men koe langer hoe meer ^centrales". Er :sijn al ecu bel- ïenpoetscentraic. 'n 1 kinderoppascentraLé: een kattenbak eer*.- trale, een vuile-en- schone-luiercentra- le, e.t.Q,, maar iaat er nu een honden- uit laai centrale bij gekomen zijn: Te Delft is. iemandop. die eennoudtge eondst gekomen.- Een bordje naast de deur, riemen mét .10 hakgn en dan maar van 1 vroeg tot.' laat langs §.-de stoeprand jes. Een gezond pak, JtóndenuïtlatcrT (Eigen berichtgeving) DEN HAAG.,— Vanmorgen heb ben dc formateurs Drees ,en Van Schatk een uitvoerige bespreking gehouden met de ministers Lieftinck, Stikker. Van den Brink en Mantholt, Nadere toelichting werd niet ge geven. Het trekt echter de aandacht, dat na de bespreking waartoe de formateurs gisteren minister Stikker hebben uitgenodigd, deze thans weer betrokken is bij de Centrale bespre king Ier oplossing van dc crisis. Deze gang van zaken schijnt een bevestiging in te houden van dc ge ruchten, volgens welke minister Stikker ook in een nieuw kabinet Drecs—Van Scbaik als minister van Buitenlandse Zaken 20U optreden. Dit zou rr op kunnen wijzen, dat de heer Stikker een aantal eisen heeft laten vaslcn. die naar het oor dcel van grote politieke groeperingen; zeer sterk gericht schenen op -tege moetkoming aan [de eisen van de V.VD.-; :^r: LAS VEGAS (Nevada)i Dins dag, kort voor zonsopkomst, .heeft op het proeft err cin - in f Indian S: :ngë weer een atpomóntplófr fing plaats gehad. Twee afzonder lijke ."schokken deden ruiten in Las Vegas, 50 km hemelsbreed van In dian Springs, springen.: - De lichtschijn wérd in Los Ange- les per televisie opgevangen en ..ver der uitgezonden. De commissie voor atoomeneVijSe hééft, médegedeeid dat zij; „volko men tevreden'* is, ,over- het resul taat van de atoómproevenj iDe proefnemingen", zulleii voorlopig worden gestaakt. Minister Spitzen opent RAI-tentoonstelling DEN HAAG. Mr. D. G. W. Spitzen, minister van Verkeer en Waterstaat zal Vrijdag de 29ste tentoonstelling van motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor, scooters e.d., welke in het RAl-gebouw te Amsterdam wordt gehouden, offi cieel openen. De tentoonstelling duurt tot en met Zondag, 18 Fe bruari. LEEUWARDEN. Enkele hon derden meters voor de landings baan is gistermiddag een Metcor- straaljagcr van de vliegbasis Leeu warden. van ongeveer honderd me ter hoogte neergestort. De vlieger, tweede luitenant J. van Leeuwen uit Delft, is hierbg om bet leven ge komen. Het vliegtuig kantelde in een sloot, waarbij de cockpit onder water .raakte. Het vernielde toestel moest gedeeltelijk, gelicht worden voor het lichaam van de piloot geborgen kon worden. Een ooggetuige, een landarbeider, vertelde dat. toen. het vliegtuig de startbaannaderde, hét plotseling dook, waarbij liét zich nog een slag. omdraaide voor het -met een luide; klap legem, de grond, sloeg. De landarbeider on anderen uit de omgeving schoten direct toe, maar konden niet bij de cabine ko men. Het vliegtuig had op het mo ment, dat het afgleed, het landings gestel, nog niet uit.: -; A/T R. PATRICK CORDON—WALKER, Br.its staatssecretaris, die 1 men hier door een haag van leden van de Bamahgivato-stam ziet lonen, vertelde de Bamangwaio's i» htm Imojastad Scrowe. dat de vraaguhe hen zal regeren, zal worden beantwoord aan het einde - van dè vijfjarige verbanning pgn'-hei stamhoofd Seretse' Khama, die op het ogenblik mét 'zijn blanke::ivroww ,.èn kind .in Engeland ver blijft. Mr. Cordon—Walker's aanwezigheid, ih Afrikaheeft géleid 'tot een eigenaardige correspondentie tiissén Attléé en Churchill. .Vandaag staat.,het bestaayi vdn de Lnbourregcring op het spel in verb and met een .motie o ver de nationalisering van de staalindustrie. Attleedie.- iedere stem nodig {heeftj schreef aan jChurchül; dat hij- '.Gordon—Walker, uit -. 'Afrika, zou'..terugroepen.Churchill rich- verplichtte, een lid ..van de conservatieve partij tiief aan de stem ming te laten deelnemen. Churchill heeft dit-goed gevonden. LONDEN. Volgens dé Haven- raad bedraagt het aantal stakers in; Liverpool, Birkenhead en Man chestér 11.350; 73 schépen zijn door .de staking volledig en. 28 ten dele getroffen; Nieuw televisie-experi ment volkomen geslaagd EINDHOVEN Voor de eerste maal in or.s -land-is Dinsdagavond in Eindhoven een directe televisie- uitzending uiteen theater gegevért. Er warén 'drie televisie-camera's opgesteld: twee ,met telelenzen op het balcón en een tussen de coulis sen. Het programma kwam scherp door. PARIJS. Vertegenwoordigers van Frankrijk, Italië, West-Duitsland, België. Nederland-en Luxemburg zullen-Vrijdag of Zaterdag a.s. het ver- drag^ inzake het plan-Schuman paraferen. Daarmede is de eerste fase van de zeven', en een baive maand geledenbegonnen onderhandeling afge sloten; -Dit.;zal betekenen, dat de deelnemende landen overeengekomen zjjn om'-een gemeenschappelijke markt" voor hun.kolen- en staalproducten te vplTOén én gm hun productie van kolen en staal ondergeschikt te maken ajm d'e centrale leiding'van-een super-nationaal gezagsorgaan. Dévjastsle fase van de onderhandelingen zal. een.conferentie zyn van de ministers-van Buitenlandse Zaken der deelnemende .landen, die de poli- fieke^.lrivêBtles,,welke,met bet plan-Schuman samenhangen, zuilen móeten regelen^De voornaamst^ kwesties zijnfr 1) het aantal-afgevaardigden van de'parlementen van elk der deelnemende landen,-die zitting zullen hebben in de Assemblee, waaraan het gezagsoïgaan verantwoording schuldig zal 'zijn; .2):-dè verhouding tussen de aantallen afgevaardigden der deelnemende landen,'én 3)* het aantal leden van'het gezagsorgaan. Het is nog niet bekend, of de conferentie der ministers in-de-naaste toe komst zal worden gehouden.- FRANKFORT. De Ameri kaanse Hoge Commissie houdt vol. dat! zy, niét. op de. hoogte is van de aanwezigheid [van Clementis, de vn'orrnaiige Tsjechische.; mmistèr; van Buitenlandse Zaken, in West- Duitsland. Ook de leider van 'het Tsjechische comité 'in -West-Duits- land zegt van - niéts te weten. L.; Vrienden, van' Clèmentis te We nen hebben verklaard, dat hij per. vliegtuig uit Présburg 'naar- West- Duitsland.- is vertrókken.. Vólgens hen had Clementis' te kennen gé- geven,, dat hij :als- overtuigd com munist nooit' asyl in een der Wes telijke landen zou vragen.: WéL zou [hij. ih'.[gëva] van nnod contact niet i Tito willen .zoeken. In- Tsjechische kringen te Wenen "gelooft men, dat dér--1 Amerikaanse autoriteiten in. Wêst-DuiIsland Clementis' aan komst aldaar niet willen toegeven, óm -:'' em /inde gelegenheid te stel len. zijn /leis naar Joego-Slavië te vèrvolgétt.i ['DEN HAAG. —-Tot', voorzitter van het Internationaal Octrooien- Instituut ik herkozen de heer J. Hamels, Belgisch vertegenwoordi ger, .en tot vic«-voor2itter prof. H. Gelisseji, de Nederlandse vertegen woordiger. -DEN HAAG.De werkloosheid blükt [In[alle provincies to zijn toe genomen (Uitgezonderd Overijssel), maar relatief wel .het sterkst: in fries land en Noord-Brabant. Op het ogenblik, zijn er ap^Nederiahd/ lozen per 1000 mannelijke beroepsbeoefenaren legen 35[op 3t Januari 1950. Onder beroepsbeoefenaren dient men de mannciyke?beyoIking. te yeristaan van 14 tot 65 jaar, in aanmerking komend en geschikt voor arbeid. De werkloosheid b het grootst in [Drenle met 102 cn het geringst m OverUsseT met 17 werklozen per 1000 mannelUke beroepsbeoefenaren. - Detoeneming der werkloosheid Einiï; januari?i951[bedroeg het)to- bedróég in December van bet vorige taal :éahtal mannelijke .werklozen, jaar30.460 cn in Januari 8.017. Door- 119.905, t.w. 77v420 geheel werkloden dat de yorst thans reeds in Decem ber 'inviel, steeg he^ werkloosheids cijfer in die. maand sterk. De ver wachting [werd. toen reeds uitgespro ken, dat de toeneming in Januari 1951 geriogcr 20U zijn dan de ge bruikelijke stijging van het werk loosheidscijfer in die kalender maand. jftvu «e'SSOT uatssi-f r :n S Toenemende wind M Weersverwachting geldig van ft Woensdagavond tot Donderdag- avond: -- - ■;-:-[ g 5 Aanvankelijk enkele opkla- 1 ringen, later overwegend zwaar S bewolkt-met enige regen of. natte sneeuw. Matige tot krach- :g tige, langs de kust later wel-- g licht harde wind. tussen Zuid- 1 west en Zuidoost, Vannacht s iets minder koud. morgen, over- g dag ongeveer dezelfde tempc- raturen als vandaag. fi Febr. zort op 8.10 onder 17.35; g maan op P.08 onder 20.38. 1 •\i mattsjit mHim&iuwaaaf tvorige -maand 75537). 31.754 DUW. arbeiders (25.216) er. 1.731. wachtsel- ders. (2.133). Naast het. winterweer oefenden ook de zeer hoge waterstanden in enkele delen van or.s land een on gunstige..-iiiylóèd Uit. Door. de grote vraag over de.[gehelewereld[naar grondstoffen - ondervonden enkele bedrijfstakken moèilijkhcden met de materlaalvóórziéning. Tengevolge van de'sterke: stijging der wolprijzen zag de tektjélihduitrie 'zichgenood zaakt tot ontslag vsn personeel over té gaan. De werklo-osheld 'steeg' even eens door het, toenemend aantal- ge-, repatrieerden'uit Indonesië. Het aantal werkloze .vrouwen ls van 5.239 tot 5.820 'gestegen. Toren ingestort in New Delhi7 doden NEW DEHLI. Itl de zakenwijk van New Dehli is vandaag de spits van een 80-jaar oude toren omlaag gestort. Vijf voorbijgangers werden door neerstortend'puin on middellijk gedood. Twee andere stierven in het ziekenhuis. WASHINGTON. „Ondanks Europa's afschuw- van oorlog, begrijpen de meeste Europeanen de noodzaak van snelle herbewapening. Toch bestaat de vrees, dat de herbewapening misschien zal worden uitgevoerd ten kost* van de levensstandaard der groepen met de lagere inkomens. Indien aan de -herbewapening- de economische winsten\vqjr de*- laatste-, twee én een half jaar zonden worden opgeofferd, opent men dc kans dc herbewapening in West-Europa sterk impopulair te maken. Er moet daarom voor wordea gezorgd, dat de last van de herbewapening billijk verdeeld wordt cn dat de naties der Atlantische gemeenschap niet dc economische en social* doelstellingen loslaten, tot welke zij ztch verplicht hebben." Deze hoogst belangrijke raad geeft de E.C.A- (Marshall-organisatie) in haftr zojullt gepubliceerde kw^rtaalrapporL DEN KAAG, De toneelspeler Jo Sternheim is bij gelegenheid van zijn veertigjarig tonceljubüeum be noemd tot, officier in de orde van Oranje-Nas5au. Dit werd hem Dins dagavond meegedeeld door dé mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof, dr F. J. Th. .Rutten, tijdens de huldiging die na afloop van dg: jubileum-voorstelling .-in de Koninklijke .Schouwburg al hier werd gehouden. ROME. Italië is de afgelopen 48 uur geteisterd door sneeuw,' regen én storm. Nabij Florence stortte een. brug over'een rivier in. Twee per sonen kwafnen óm het leven.: In. de provincie Feriara werd 5200 [HA. bouwland overstroomd. Honderden boerengezinnen moesten zich in vei ligheid - stellen.Er waren /geen slachtoffers. Lawines hebben wegen nabij de Oostenrijkse, grens en aan de -Oos telijke péVer van het Garüaméer versperd. Het verkeer óver.'-de/'Ita liaanse-Franse, .„gr ens is gestoord.'-De spoorwegverbinding tussen Domo-, dossoiaven Lóca'rhoId Zwitserland js[ ver brok cm. - Het rapport legt er de nadruk op, dat de situatie het voor West-Euro pa nodig maakt otr. zijn hulpbronnen als een enkele „pool" te beschouwen. Het is gebiedend, dat de maatrege len door naties gertDmeji om dez« hulpbronnen te gebruiken, logisch zijn, elkaar, aanvullen .cn' niet: eem terugkeer; betekenen tót,: hét. gevaau vati concurrerende voorraadvorming cn vermomd protectionisme., Geluk kig zijn'de deelnemende naties door drongen van de behoefté aan zuIH een samenwerking. Hel rapport, biedt de volgende bij zonderheden over de Wcst-Europes« economische positie in het derda kwartaal 1950: Gecombineerde industriële produc tie: 13 procent gestegen vergeleken met het voorafgaande jaar. In Sep tember, werd[het [record van; 133 pro cent vergeleken met voor de. oorlog bereikt," ;/-v F Exportvolume; ,pstb toé tot 131 pro cent vergeleken met voor de oorlog eii lag/ruim 8 procent 'hoven het- voorafgaendc kwartaal, waarbij Engeland. West-Dtiitsland. Neder land, Zwitserland ,én Denemarken de grootste vooruitgang boekten. Inter-Earopese - handel:volum<| was 123 procent vergeleken .mét'Voor de; oorlog. [•/-.•- p;-4 f:'% Naar wy vernemen gaal de hnks- wedstrijd tussen Raridolph Turpln eh Luc van Dam beslist door. De organisatie ;Van Dam Is met de Engelse promotor Jack Salomons tot overeenstemming gekomen eti deze match, met als inzet dc Euro pese mlddencewlchttltch wordt ge houden op 27 Februari bv Londen. Dit i{jn Elly, Dicky, Han en Rint Kiffèrs, dc Zwolse vierling, die se-"' men'32 jaar oud ie cn'Dinsdag ren vrolijk verjaardagifeestihebben.' gevierd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1