Nationalisatie der Britse staalindustrie aaat door HETROTTERDAMSCH PAROOL1 Nederland zoekt naar f 330.000.000 Frankrijk (op commimisten na) achter Atlantisch Pact Churchills uitstelmotie verworpen met 10 stemmen meerderheid dementis zou reeds in Joego-Slavië zijn Rotterdam als snelle overslaghaven LABOURREGERING HANDHAAFT ZICH Centrale- Ereraad veroordeelt mr Roothacrl Seoel steeds meer in de klem West er lings mannen krijgen gratie Drie Ts/echoslowaakse ministers in ongenade Er moet bezuinigd worden; maar in welke sector? fv'-- jbL i, - - Wfp "Nee tochHeus!' esp sa Geen stemrecht in gecorrigeerde gebieden - Hoeveel? vJ Amerika levert vliegdekschip voor Indo-China Kolen uit Amerika voor Engeland via de Maasstad Rusland krijgt geen I tariefconcessies in Amerika Bescheiden deelneming van ons land aan Atlantische zeemacht ,11e "Jaargang, 110. 33 Red. en Adm, tong® Haven 141, Schiedam TbL 69300 Abonn.prijss per week 0.40 per kwartaal 5.15, losse nummers ƒ0.09 f Opgericht ;door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMEE Donderdag 8 Februari 1951 "Uitgave-NvV^De Nieuwe"Per*postgiio 398644 .Bankiert Amsterdamsche-Bank te'Rotterdam Directeur: B. de Vries .-.Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper {Van onze correspondent te Londen) LONDEN. De conservatieve motie van wantrouwen over Act feit, dat de regering voortgaat met de uitvoering van tfe wet op dc nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie, is gister avond met 308298 stemmen verworpen. De zeven aanwezige liberalen stemden met de conservatieven mee. Deze stemcyfers tyn iets gunstiger dan de laatste dagen verwacht werd en toen onder grote spanning om even over tienen in een overvol Lagerhuis de uitslag bekend gemaakt werd, was er natuurlijk ren luid gejuich op de Labourbauken. De overdracht van de aandelen van^92 van de voornaamste fetaalöndernéhungen ami de inmiddels opgerichte IJzeir- en Staalcorporatie, gaat dus vandaag over een week gewoon door én lietis hu niet té verwachten, dat in dit parlement de kwes- ëie iiii nog eens aan de orde zal-komen!f;". •©iifflaitt DEN HAAG. De Centrale Ereraad voor de Kunst Keelt de in België wonende Nederlandse schrijver mr. A. Roothaert veroor deeld tot een boete van 500 en tevens de door Roothaert tydens de bezetting aangenomen houding afgekeurd. De boete moet vóór 30 April a^. voldaan zijn. Openbaar making van. deze uitspraak is be volen. TOKIO. De troepen der ver bondenen, dringen langs het dal van de rivier de Hah, 16 kin. ten Noor den van Itsjon, op. In 't gebied van Hoengsong, in de centrale sector, Sloegen zij heftige tegenaanvallen af. In heb Westen gaat de langzame opmars verder; De verbondenen, be tonden zich thans nog Treénwèht km. hemelsbreed van Seoel. De communisten hebben duizen den verse manschappen op het met -lijken bezaaide, slagveld in de strijd geworpen om het hoofd te bieden aan de drieledige massale aanval der geallieerden in het Westen. .In de centrale sector is de gealli eerde opmars gevorderd tot onge veer 43 k.m. van de 38ste breedte graad. (Eigen bericht) DEN HAAG. Alle Ambonese militairen, die betrokken waren bij de ongeregeldheden onder lei ding van Westerling in Bandoeng op 23 Januari 1950 en die nameen uitvoerig onderzoek door de krijgs raad te velde in Juli van dat jaar tot gevangenisstraffen van tien maanden tot een jaar werden ver oordeeld. hebben gratie gekregen. De Ambonezen, in totaal 147 man, waren gedetineerd op het eiland Onrast. In Oost-Duitsland steeds meer onbebouwde grond BERLIJN.-—Het oppervlak aan onbebouwde grond in Oost-Duits- land neemt sprongsgewijze toe. Om trent de omvang zou men strenge geheimhouding betrachten. De. oor zaak zou de steeds toenemende vlucht naar de stad zijn en dit zou zijn -oorzaak weer hebben in de zware leverplicht Dat wil niet zeggen, dat de pe riode van onzekerheid voor de in dustrie nu ook hélemaal voorbij is, immers de conservatieven heb-" ben herhaaldelijk (ook gisteren nog eens bij monde van ChurcbïlD verzekerd, dat als zij aan de macht" komen, zij de nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie weer onge daan, zullen maken en zij zijn, deelde Churchill eveneens, mede, thans stellig van plan om „dag" en nacht zonder ophouden" naar al- verkiezingen te streven. Sommigenzien hierin een aan kondiging, dat de conservatieven ook bij het komende week plaats vindende algemene, defensiedebat het op een stemming zullen .willen laten aankomen. tot nu toe heb ben zij over defensiezaken, vrijwel altijd met de regering meegestemd hetgeen de regering met haar enfcele overtuigde parcifïsten en verdere anti-be wapenaars opnieuw i in een zeer moeilijk parket zou: kunnen brengen. l In het debat ko» over de kwes tie zelf moeilijk iets nieuws ge zegd worden, maar Churchill wist, dank zij het gebruik vart geheel het arsenaal van zijn redenaarsga ven, sarcasme, spot, ironie en nu en dan felle hartstochtelijkheid, die weer in scherp contrast stond met de momenten van vrolijke luim, er toch nog .een rede van een uur van t. maken. Bomaanslag in Palestina negen doden JERUZALEM. Te Charafat. een dorpje ten Zuiden van Jeruzalem, zijn Woensdag verscheidene huizen ingestort door het ontploffen van een mijn, welke onder de woning van de burgemeester was geplaatst Negen personen verloren, het leven en acht raakten, gewond. Eén per soon wordt vermist. Charafat ligt. op Jordaans gebied- De wapenstii- standscommissie heeft waarnemers naar Charafat gezonden. LONDEN. Clementls is te: Abazzia b(j Fiuine {Joego-Slavië) aange komen, aJdns meldt de Weensë correspondent van de „Daily Telegraph", en heeft sa een reis door de Westelijke zones van Duitsland en Oostenrijk in hotel Victoria aldaar zijn intrek genomen. Volgens het persbureau „Exchange Telegraph" te Rome zijn Clementls en zijn echtgenote Woens dag de Joegoslavische grens, gepasseerd en hebben zjj Tito telegrafisch om asyl gevraagd. Ziehier het t»erpolp-«n-slot uontoaÉ wij enige tiid -geleden berichtten, nl. dot als Ahnemarie jlfnyr zou poon trouwen zij Maria-af zou zyn. Annenuxrid Mayr (25 jaar oud) is getrouwden wel tnet Robert Steid- le, beiden uit Oberamtnergau. waar zy tot de meest bewonderde spelers ïn de Oberammergou Passiespelen behaorden, Amemarie als Maria en Robert als LazarusGehuwde vrou wen mogen nooit voor Maria «pe len, dus Annerrtarie is Maria af. Wat in de lucht hangt is een man die een salto maakt met zijn ski'saan -Hij' heet; Harry Hanson uit Iron- xadodi' -TMichipan). Deze sprong ver richtte hy .op de skischans van Saint Paul Minnesota Toen Hanson teëer gj op zijn glijlatten If iiit-pleed had- hij *n looping gemaakt van 40 meter.' De Zweedsemi nister-president Erlander werd de zer dagen opge held door 'n school jongen uit.Romsdhl ïn Noorwegen: Mynheerik moet voor m'n repeti'Ae weten, wanneer Zzccdcn het parle mentaire stelsel in- voerde. Kunt u mij a.v.b. helpen?" Er lander antwoordde: rlk zal het even voor je naslaan. m'n jongenDC knaap maakte een mooie repetitie. sf«; In Loosduinen raalzte. Woensdag middag de Hagenaar FJ. G. uit de Prins Hendrikstraat met zijn auto in de paart langs de Haag- meg. Hij reed met uitgeschakel de motor achteruit, waarbij de auto een halve cirkel maakte en in het. water plonsde. Omstan ders hielpen de bestuurder door handreiking op het droge. De auto werd later door een kraan- wagen op de wal gesleept. De Tsj echoslo waakse president, Gottwald,zoü/: Clementls gewaar schuwd hebben, dat de,politieke po litie hem wilde arresteren. Volgens de „Daily Telegraph" was Clementls in'een Russisch vliegtuig, van het- vliegveld; Slovensko Vajno- ■P3* bij Bratislava opgestegen. Te IWünchen geland, -J znu htj de gele genheid hebbengekregen, op een v^^ciaah paspoort^-i.dat'gewoonlijk: 5 door thogé Tsfé^'d!£[öWaaKs5" ."furic-T ^"onnarissen wordt gebruikt, door i Oostenrijk heen naar Joego-Slavië te reizen. Dit paspoort zou mede een Russisch stempel dragen en uit-j gereikt zijn door zijn zwager dr Okali, die als voormalig Slo^vaaks j minister van Binnenlandse Zaken! daarvoor de bevoegdheid had. Deze zou thans gearresteerd zijn. Volgens deze correspondent is de nieuwscensuur te Praag inzake het verdwijnen van Clementis de zwaarste, die ooit dobr het commu nistische bewind in Tsjecho-Slowa- kije is ingesteld. Behalve Gottwald zouden minstens drie andere Tsje- choslowaakse ministers als gevaar lijk beschouwd worden wegens „ketterse" inzichten, te weten Gre- gor, minister voor de Buitenlandse Handel, Dolansky. hoofd van het vijfjarenplan en Nosek, minister van Binnenlandse Zaken. Men gelooft, dat Dolansky reeds is gearresteerd en dat Nosek. eenzelfde lot wacht. DEN HAAG. Het internationaal gebruikelijk, dat aan verkiezingen in een land alleen deelnemen de landgenoten, die in het land 'zelf wonen. Om die reden zullen Duit sers, die in gebieden wonen, welke door de grenscorrecties bij. Neder land .zijngevoegd, niet kunnen deelnerrrsfi';! aen :Dtiitse vërkiezdn- feen. -i :'Npz T~\E begroting-voor defensie,, i_/ na:de noodzakelijke her- j zieningen'eri vooral aanvullin gen, zal1 op 1500 milliqen te rechtkomen. Deze som is ongeveer-gelijk aan 10 procent'van het gehele' Nederlandse inkomen in- een j jaar, van het nationale inko- men. En daarmede zou 'onze inspanning ook ongeveer ge lijkwaardig, worden..aan die van Engeland en Frankrijk. Maar aangezien er in de be groting 1950—1951 voor defen sie 350 millioen is gevoteerd, betekent de 1500 millioen, waar men nu op komt, dat Ne derland op de een of andere manier voor het niet produc tieve doel, dat defensie nu een maal is, 650 millioen méér te voorschijn moet, toveren. De vraag is:hoe? Op de een of andere wijze zal dit bedrag beschikbaar moeten komen uit het inkomen van Nederland als één geheeL Het nationale inkomen kan men schatten op ongeveer 16000 millioen (dat was het althans ïn 1950 ongeveer). Maar het is nuttig te bedenken, dat een deel van die som (ca. 1200 millioen) afkomstig is van leningen en schenkingen van het buitenland (Marshall-hulp> en liquidatie van activa. Het is iedereen kent de geruchten waar schijnlijk, datde Marshali-hulp op korte termijn aanzienlijk zal afne men. zo niet geheel ophouden te vloeien. Er is aan de-andere kant echter ook een. grote waarschijnlijkheid, dat er hulp zal verschijnen, die meer direct op de militaire sector is gericht en het Is niet onredelijk het bedrag daarvan op ongeveer evenveel te, stellen als de Marshall hulp. Deze verschuiving maakt wel iswaar voor de Nederlandse econo mie énige problemen ingewikkelder en ook moeilijker (betalingsbalans) maar voor de ruwe rekensom, die wij willen maken, doet zij er wei nig. toe. - D:S laatste jairen is het nationale inkomen per. jaar steeds met ongeveer 5-: procent:toegenomen. Er is geen reden aan te nemen, dat dit Iedereen spreekt er over: Nederland zal moeten ver soberen: dé; internationale politieke omstandigheden dwingen cr toe. .- Hoeveel; millioenen gul dens extra zal het kosten, waar moet dat geld vandaan komen en welke gevolgen heeft dat voor het levenspeil van de bevolking? Onze redactie heeft ge probeerd een aantal ant woorden voor u te vinden ui eenJ driétal a rtikelen. Dit eerste behandelt voorname lijk de vraag: hoeveel Ne derland bijeen zal moeien krijgen. in 1951 niet mogelijk zou zijn. het geen dus, het Nederlandse inkomen' f 800 millioen groter zóu makcii. Dit is ruim voldoende, 1 ij k t het. om de f 650 millioen extra voor defensie oo tc vangen; Maar hier komt men voor de moeilijkheden omdat: 1. Ten behoeve, van de gestadig groeiende Nederlaudse bevolking in. 1351 al wel één van die 5 gewonnen percenten nodig zal! zijn:. 2. De internationale prijzen en dus de nationale blijven stijgen,., waar door' geknabbeld; wordt, aan die 5 procent winst in- het nationale in- komen. Dit zal ongeveer 2 procent doen verdwijnen. Het resultaat Van. deze .mverwe- gingen laat ons dus, in plaats van 5 procent winsttwee procent over, d.w.z. f - 320. millioen." Vergele ken met de benodigde f ©0 uüBioea hebben we nu dus al een tekort van. f 330 millibcn. -ri/",' Het is duidelijk,: dat men een: gul den maar één keer.: voor één ding kan uitgeven,- wat dus naar defensie gaat; kan niet ergens anders heen. Er moet dvit bezuinigd worden. Nlctiwe vraag: waar kan dat? - r, 2iV iwèf p*S-3 "K BONN. De totale omzet van de West-Duitse industrie bedroeg in het afgelopen jaar 80,4 milliard Duitse marken tegen 64,9 milliard; DM. an. 1949. (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. Minister-president Pleven heeft gisteravond een grote meer derheid gevraagd voor de buitenlandse politiek, die h$j in Washington ge voerd had. Hü .heett ze gekregen. Met 401 tegen 182 stemmen stond de Kamer achter de regering. Alleen de communisten stemden tegen. De rede zelf was een pleidooi voor de samenwerking met Amerika en voor de, ze genrijke betekenis van het Atlantisch Pact De minister-president, kennelijk diep getroffen door het zelfvertrouwen en de matht van de Verenigde Staten, bracht die gevoelens op de Assemblee over. De actieve en dynami sche passages over het verzet tegen lede-e agressie lokten bet meeste ap plaus uit. pi even bracht de belofte mee. dat de helft van bet Amerikaanse bud get ad 500 millioen dollar voor de hulp aan Azië. besteed zal worden aan wapenleveringen voor lndo-Chi- na. Een vliegdekschip zal spoedig aan Frankrijk worden overgedragen. Indien bij vorige oorlogen de agressors tegenover een coalitie ge staan hadden, zo sterk en zo actief als het Atlantisch Pact thans Is, zouden zij van hun oorlog afgezien hebben, zei de minister-president, krachtig toegejuicht. Na nog cnkc- Later opklaringen Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot Vrijdag avond; Aanvankelijk zwaar bewolkt roet regen, later wisselend be wolkt met i plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige en in de kustgebieden af en toe harde wind hoofdzakelijk tus sen Zuid en Zuid-West Van nacht minder koud, morgen overdag ongeveer dezelfde tem peratuur als vandaag. 0 F«bn zon op 8.08 bh der 17.41: maan op 9.18 onder 21,57 im le vriendelijke woorden aan Canada gewijd té hebben, vroeg hij tenslot- (Van een onzer verslaggevers) Dank zij de betere en moderne haven-outillage Is het de directie \*an de Rotterdamse Kolen Centrale gelukt, de Rotterdamse haven als tran- sitnhaven te gebruiken voor kolen afkomstig uit Amerika en bestemd voor Engeland- De overslag uit het eerste schip, de tienduizend ton me tende „Shanghai Victory", zal morgen door Frans Swarttouw's Haven bedrijf N.V. in de Waalhaven geschieden in tien kleinere Engelse sche pen, die in de loop van de dag in Rotterdam verwacht worden. Men hoopt het overladen van de 9500 ton kolen in veertig nur te doen: ge schieden. Na de „Shanghai Victory" komen nog vier van deze Victory- schepen en van een snelle afwikkeling zal het afhangen, of de Ameri kaanse en Engelse maatschappijen van Rotterdam ala transito-haven gebruik zullen blijven maken. I Washington. U Het Huis van Afgevaardigden heeft Woensdag een amendement op .de wet in zake wederkerige handelsovereenkomsten goedgekeurd, waarbij de Sow jet- Unie en haar satellieten wérden uitgesloten van alle tariefconcessies, die de Verenigde Staten krachten» internationale handelsovereenkom sten verlenen. te een votum, dat de strijdvaardig heid en verantwoordelijkheidszin van Frankrijk zou demonstreren. Dëzé rede was zeker evenzeer voor Amerika bedoeld als voor Frank rijk en de Kamer had dit begrepen. Het lijdt geen twijfel, dat de stem ming hier de laatste tijd verbeterd is, nu er niet meer gesproken wordt I over neutraliteitspolitiek of ont- wijkende verantwoordelijkheid. De activiteit van het departement van Jules Moch. dat met de f abri- i catie van niéuwe wapens een zeke- l re mate van succes geboekt heeft, draagt niet weinig tot het verster- ken van het Franse,zelfvertrouwen i bij. Het is alles nog^,slechts een be- gin, maar" op deze wijze: tup Frank rijk binnen niefcto^jtige tijd in het Atlantisch kader - eeK bondgenoot kunnen worden, waarmee rekening moet worden gehouden. „Het is niet gemakkelijk geweest, deze order iri Nederland geplaatst te krijgen" zo. vertelde ons de heer R. P, Schoonheim, directeur van de R. K. C-, want er was een ge duchte concurrentie van Antwer pen en Bremen. Zowel de Ameri kanen als de Engelsen hebben in gezien, 'dat Rotterdam gunstiger ligt dan de andere zeehavens en bovendien beter geoutilleerd is, hetgeen tenslotte doorslaggevend in geweest. De heer Schoonheim vertelde verder, dat door deze overslag in kleinere schepen deze vaartuigen direct voor .de wal van de afne mers in Engeland kunnen komen en hiermede dus het overladen en transport in treinwagons in Groot Brittannic bespaard wordt. Deze schepen, die< reeds uit Engeland vertrokken zijn, hebben een ton nage van_1300 tot 4000, al naar ge lang de "bestemmingshaven, groot is. Naar de directie van Frans Swarttouw nog mededeelde, wor den de eerste vier Victory-schepen waaronder de ,Vanderbilt-Victory' en de .Rosweil-Victory' vóór Dins dag in Rotterdam verwacht en ais alles naar wens van de Amerika nen en Engelsen verloopt, zullen meer kolen trans por ten via Rotter dam tegemoet kunnen worden ge zien. Pleven en Scliuman gaan naar Italië PARIJS. "Minister-president Pleven en de minister van Buiten landse Zaken, Schuman, zullen Zon dag uit Parijs vertrekken voor be sprekingen met hun Italiaanse col- lega's. De Gasperi en graaf Sforza. in Porto .Fino inItalië. De bespre- i kingen zuilen Maandag beginnen. Hef ergste spoorwegongeluk .sinds 32 jaren trof eergisteren de Verenigde Staten.toen de trein oan New York naar JVetearfe &y Woodhridpe pan een 7 meter hoge spoorbrug stortte Het aantaldoden Csinmiddeli tof 82 gestegen er zön meer dan 500 gewonden, van wie er ongeveer 300 in"-"ziekenhuizen zijn opgenomen, Zoal» onze f oio laat zien werden verscheidene wagons door de val veranderd. in een onherkenbare hoop ijzer en hout. Vandaag is op officieel bevel een onderzoek haar de oorzaak van hét ongeluk -be gonnen.,. DEN HAAG, De Verenigde Noord-Atlantische Zeemacht moet niet al» een op richself bestaande zeemacht worden beschouwd. Het i» de be doeling, dat admiraal Fechfeler in geval van oorlog het commando zal voeren over die groepen van zeestrijd*vachten (oj. bet Benelnx-com- roando). die op de Noordzee en op de Atlantische Oceaan van de Azoren ,tot Spitsbergen zallen worden gebruikt voor het openhouden van de verbindingen over zee- De landstrijdkrachten (mariniers) en niarinelucht- atrtfd krach ten, benodigd voor deze taak, zullen eveneens onder de bevelen van admiraal Fechteler komen. Aldus de toelichting, die In Den Haag op de vorming der Verenigde Noord-Atlantische Zeemacht wordt gegeven- verwachting gerechtvaardigd, dat Op papier is reeds uitgemaakt welke zeemacht er nodig is om de ze verbindingen te beveiligen. Over deze plannen worden echter even min mededelingen gedaan als óver de omvang van de Nederlandse zee- strijdkrachten, die in geval van oor log van de Verenigde Noord Atlan- tische Zeemacht deel zullen uitma ken. Gezien echter het feit,, dat Ne derland slechtt cp bescheiden schaal zal deelnemen aan de Verdediging der verbindingslijnen ter zee, is de het Nederlandse aandeel in. deze At lantische Zeemacht niet groot zal zUn. j Admiraal Fechteler zal niet alle j zecstrijdkrachten van de landen van het Noord Atlantisch pact in de Noordzee en de Atlantische Oceaan commanderen. Er zullen in geva' van oorlog ook zecstrijdkrachten onder generaal Eisenhower worde' gesteld ter ondersteuning van dien operaties.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1