n3fc*. In de Gorzen hangt een vieze damp in de huizen ^KANTTEKENINGEN Oi JONGSTE BEDIENDE 'PENING ST. LIDUINASTRAAT 7 0 -bed Is ook voor ideaal! 'sNachts staan alle ramen, en als het kan ook de deuren open Verloor U iets? yStó&ffiSPSS? AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zuid-Afrikanen te Rotterdam Sportclub Schiedam en Avanti gaan een fusie aan Koeriersters SCHIEDAM MONOPOLE MAMMY NOORDLANDER'S DIE SCHÖPFUNG Weekreclame BANKETBAKKERIJ „HET WESTEN" ONZE WEEKRECLAME Donderdag 8 Februari 195Ï Adperienife <t M.) Lekker warm en volkomen geruisloze vering. In de Gorzen en aan de Willemskade wordt reeds lang ge mopperd, want in vele huizen dringt op gezette tijden een vieze stank binnen, die zyn oorzaak vindt in het ajnrnoniakwater, dat de gasfabriek via de riolering regelmatig laat spuien. Lang is het gemopper alleen binnen de kamers gehoord, maar de laatste dagen is het anders geworden, want de stank werd zo ondraag lijk, dat men in de nacht van Dinsdag op Woensdag ten einde raad de Geneeskundige Dienst opbelde. Het heeft weinig ge holpen, evenmin als het resultaat had, dat men her en der de overige openbare diensten alarmeerde. De een schoof het op de ander en toen men niemand meer wist te bellen, waren de be woners van de huizen, waar de stank het leven haast onmoge lijk maakt, nog even ver. - Vas een Zeer apgèwondan bewoner van de WUlemskade, die ons opbelde. De gehele dag had hü gisteren zijn recht proberen te Zoe- •••Jcen. „Het is toch onmogelijk, dat Kien iemand, in ziüke omstandig'ne- den zonder meer aan zijn-Int. over laat?" Het was inderdaad ongeloof- lij k> maar jammer genoeg al te zeer waar. Van de ene dienst werd hij naar de andere verwezen om ten slotte terecht te komen bij de huis eigenaar, die echter in dit geval de Schouders, ophaalde en de gemeente verantwoordelijk stelde.. Zo draait men nu reeds lang in een kringetje -SWttLiiv We hebben naar aanleiding van de klachten over de si aak ons al lereerst gewend tot Bouw- en Wo ningtoezicht, waarvan de beer Van Oortin erssen cms verzekerde, - dat alle mogelijke aandacht aan het probleem, dat niet van vandaag of gt^teren ist wordt gewijd- Ook op verscheidene andere plaatsen in de Gorjen hee" bij zich de laatste weer overtuigd van de ge wondheid van de klachten. Naar zijn oordeel is de toestand inder daad onhoudbaar. Maar of men de SZC-jeagd wint van BZ en PC De wedstrijden tussen de Jeugd- zeventailen van de waterpolo-ploe- gep van SZC en-H2' en FC beeft geheel aan de: verwacfctmgen vol daan. Hetwas een snel gespeelde wedstrijd, die toch op eenthoftg pe3 stond. Schiedam-kreeg alSfcrij spoe- tüg.déleiding' toen een keurig op gezette aanval prima" werd afge werkt (J—0)1 Ondanks het feit dat van de SZG-ers? een der spelers wegens te fel aanvallen uit het wa ter werd .gezonden, bleef bet over wicht van SZC. dat zich eerst nog iin een.S—0 voorsprong en uitein- délijkr ïn een "-3^—fe-óvM m ipning uit- drukte. - Dit weekeinde trekt SZC.voor het spelen van een uitwedstrijd naar Hilligersberg. Zaterdagavond om vtji minuten voor zevert vangt in -et Sportfondseöbad aarde B.K.- tóan de ontmoeting SZC—VZC aan- Rierbij kan bijna worden gespro ken Van een plaatselijke ontmoeting, daar ook VZC nogal enkele Schie dammers in haar ploeg bergt Burgerlijke stam] Geboren: Lydia, d. v. A. Buijten- bek en C. den Daas; Patricias ÏL, z. y. D. Lansbergen en A- Bï. Baart- rnans; Hendricus- W_ G-, z. v. H. -Evers, en. C. M. Klein ekoort; Ah da. d. v. L Ouwens en A_ v. Wieringen; Johannes L. z. v. J. N. Krijgsman en M. c. Lange. J4~n Overleden: K. L. den Outer, 55 j. Gedeponeerö^Sen.. het Hc»fdbureau van Fpbüe: sleuteltje van hangslot; I Pakje kaaien; bruin kia- öerscboenue: rode damesporteraannaie: bruin lederen étui Jnö. vulpen; 2 baït- en potlood; spaarwee mat in»-; m.rt Wauwe ballpoint en potlood; rode shawl «a blauwe ceintuur; groene tonüei .uuter gnjs wollen darn es ceintuur rood geblokte zakdoek; blauwe cein- "VoreriBtaaiKie goederen kunnen ietie- ^gtedag tUEMfp 2 m i uvr sum het aooraemrcaii vjo politie worden *f«- naald. Te- -bevragen bn de vinders; beige herenhoed. Mevr. Dunk—Dik. B, Ral- SïSJSg** Jlar blauw-rood gebïokhe hoofddoek. Van der Werf. B. Potter- slraat 31b; bruin wollen want. Huigen. Groeöweegje no, 77; groene Jdnderwant Grim*. TtotterdamseflQk; no. 70b; wit met rood küMSerwantje. De Bruin, AJei- dastraat no. 28; bruin glacé herenhgnd- achoen. Van der Boor. Villastraat 98: grijze vtegerwant, Veittoea. Grofbaan £5-14; Grijs colbertjasje. Van Alpben, Plein Eendracht isa: Wnderwantje Kos ter. Hoofdstraat 7ti bruin' lederen 1 broekriem, Van Pqpta, .Voodelhun 38a; 3 paar- kftuferriacé's. Mértens,* Lldulna- straat zw. 5; Portemonnsïle m*t inhoud. Veldhoven. - Ant, Didctestraat no.' 3*, Vïaanttngea; hcreujpotehnrioge, Scha». peroordt* Vondellaan 53a; gladde g den- ring roet lahL Gij» lt-4-^8, Drfw Geervttetsesttaat 23; danjeaportemon- Usde met Inh^ Oostruxo, Ooetentraat «3; lederen actetaa lnb- overhemd, boord, dm. nokken, etc.. Lagendijk. Alb. Cubp- t>Xxa«t Hb; zwart lederen portera oma te met inhoud. Van Steenhoven, Alöda- straat no. 104; aakkam tn étub- Van Boasen. Sehie 33; rrwenkrans. De Bruin Bobenaplein 18; bruin lederen beren- portomacmale met intr. Beerends» Spoorstraat 18; paarlen halsketting. Aiebrettae,: Otide Maasstraat no. ^4; vulpen. bUuw-grtj* gevlamd. Vlasveld. .Korte- Haven 28b; oud« portononnaie met inhoud. Brandwijk. Huljgensstratat not. 28. Vlaarthngen; U«Je me» inhoud o.a, Jtwitaoties tm.v. Koedoot, Villeriur Zwaanahala 149. Botterdam: bruine nor. tortonoaJe Inh. 1 cent. Ar*b«ch, Rotter- tinttfedhk 399b; geruite parapluie. Zwaan, Loutee de Cotttnystraat 4: rode autoped met lochtbanoen. v. d Krogt. Broersveld l«k fles melk. Hendrik HaJlystzaat Sla: 1 paar zwarte voetbal schoenen Uontfens). Heukers, Maasdijk 108c; half fcf. «b«r. iCgrehgevri. Huys- macsstraat 81; numoterberd HX 49939. Bouvet. Over«chle«*tra4t *7; ballaster: (»chop>. A. v*n Mil. Schie- damsewe* ao- 181; twateard fe*temer. Bunt. Van Smalleveltslraat 38b; .klein huiseigenarpn hiervoor verant woordelijk kan stellen en hen moet veplichten de riolering beter in arde te Etahea? De heer van Oort- merrsen zag hierin geen afdoende oplossing, want z-i zal binnen ver loop van betrekkelijk korte tijd de stank dan weer door de cemcnt- voegen trekken. le adjunct-directeur van de Ge meentelijke Technische Bedrijven, de heer van Hartingsveld, ziet de toestand nog weer anders. „Wij zitten met een. voorraad overtollig amroomakwater, dat we niet altijd kwïit kunnen dan via de riolering". Naar de heer Van Hartingsveld ons vertelde, gebeurt dit al vele jaren en nimmer kreeg men hier over klachten. (Uit een later ge sprek met bewoners bleek ons, dat e; al zes of zeven jaar lang In meerdere of mindere mate wordt geklaagd over de stank). Op de gasfabriek heeft men de ervaring, dat de stank alleen de woningen binnendringt als de wind recht op de uitlaat van de hoofdpersleiding van de riolering staat. De lucht in bet riool wordt dan naar binnen geperst en vindt zijn weg Ada de lekken in de buizen. Dat de. stank 1 bepaalde woningen het sterkst wordt waargenomen, was volgens onze zegsman het beste bewijs, dat de toestand van de rioolbuizen in dit geval doorslaggevend is. Laat men in de woningen (de huiseige naren) of in de straat (genteen te- Averken) <fe zaak eens onderzoe ken, is de mening van de heer Van Kartfngsveld. Er moet Jets gebeuren Het valt te begrijpen, dat ïn, de situatie zal moeten worden inge grepen. Het is heel niet denkbeel dig. dat de stank in de woningen van kwaadaardige aard is en de gezondheid schaadt. Maar zonder dat dit het geval zou zijn, het gaat toch niet aan, dat men zondermeer de toestand iaat voor wat ze is. Juist de overheid heeft op dit ge bied een belangrijke taak, temeer daar de verwekker van de stank in dit geval een eigen bedrijf is. Lr at men niet aarzelen om onver wijld een onderzoek ïn te stellen en de oorzaak van de stank weg te nemen. Het wordt nu toch wel hoog tyd! GXR—D.O.S. '32 GTB 1 krijgt Zaterdag bezoek van DOS *32 uit Rotterdam. GTB zal er goed aan doen het .niet te gemakke lijk op te nemen, daar DOS tot een verrassing in staat is. Aanvang pLm. 4J5 uur. De plaatselijke ontmoeting GTB 2 GSS 2 belooft een aardige wed strijd te worden. Bij een overwin ning van GTB worden leiders op de voet gevolgd, doch bij een ne derlaag van GTB kunnen ook GSS nog alle kansen behouden. Aanvang 2.30 preciés. Beide wedstrijden vin den plaats op het Gem. Sportter rein aan de Havendijk GTB 3 gaat bij RWH 4 ia Rid derkerk op bezoek en moet winnen om de bovenste plaats te behouden. Vertrek 2 uur. h«ö*:Va» Maart*; etui me» HeuteB, KluiwpeT*, Foctuge*««tr«i 54, Rpttar- <f«ot,tBAÜlaé1iK»oav **ar* rtHt&k* Hoo» «erbrttff*. B. K. Jaan tto. - - Na LduiUtie- rim *o®n»^5L^3 d#i Kt» BtJtt WÜföÉO p- WCt men m oei wetens Apothekers-nachtdienst: R H. Backer. St. Xaduinastraat 56. Bellen bg ongeval: G-G- en GD Tuinlaan 80, TelefooD 692P0, Clubhuis Ongeorgan- Jeugd: Oode-Gebenw: 6—11 jarigen; Maandag en Vrij dag 16—17^0 m Woensdag 1430 16.30 uur. 12—14 jarigen: Maandag, Woens dag en Vrijdag 18.45—-20.15 uur: Dinsdag 18.4520 uur en Zater dag 19—20-15 uur. 15-jarigeij en ouderen: Maandag Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20-30—22 uur; Dinsdag 20J5— 21-30 uur. Donderdags gesloten. Concert: fi Februari. Julianakerk. 8 uur: Toonkunst. Residentie-Orkest, Herman Krebbers. viooh Fi 1 m s t V Passage, Da. 2 en 8 tmr: Zo he- gint het leven (18 j^.). jMonopole. Da. 2,- 7, 9 uur; Snel heidsduivels 08 jxj- Bg «en kom aten: 8 Februari. Fas&a ge-tbeater. 8 u: TXitv. „Crescendo**, vert. Vara- familief eestfilm en film „De zevende sluier". 10 Februari. Aula Stedelijk Mu< «eum, 3 uur; Opening Epos,. Piet Wiegman. Gemeente-publicaties KOOKDEMONSTRATIE De kookdemonstratie, welke gege ven zal worden in de Toonzaal van de Technische Bedrijven, Broersvest 95. alhier, zal plaats vinden op Maandag 12 Februari 1951,des mid dags om half 3 en des avonds om half 8. Gegadigden gelieven zich vóór a.s. Maandag op te geven aan bovenge noemde TocnzaaL ROTTERDAM 1508, De „St. Andreas", het schip, dat Peer heeft buitgemaakt, is onvol doende t emand en bo vendien te langzaam om te kunnen ontsnappen. Peer laat de bemanning aan boord van de .Jïel- hondt" komen. Hij wil het schip dan als buit" voor de Spanjaarden achterlaten, maar dat zal hun duur te staan ko men. Want Peer geeft aan de matroos Krijn Spookoog opdracht naar de kruitkamer te gaan en dear in één der kruit vaten een brandende kaars te» plaatsen, zodat bet schip onherroepelijk na ongeveer een uur zal worden opgeblazen. Dan vaart Peer met de „Hclhondt." snel weg en hij xiel hoe de Spanjaarden bezit uemen van het andere schip én aan boord kliramem DE WRAAK VAN DE £lVARTE TOVEA'AAR is verschenen. £eo nieuwe avonturenreeks van kapitein bob. prU» 7a ct, Verkrtlgtaai Wj on» égehten.en bezorgers en bq onze aöministraue, Lange Haven 141, Schiedam. V- - Op doorreis uit Bazel naar Den Haag arriveerde Woensdagavond J een groep van 121 Zuid-Afrikaan- J se studenten aan. hetrD-P. station te Rotterdam. De studenten, die met bussen de reis naar Den Haag i voortzetten, reizen onder auspiciën van de „National Union of South Africa Student", Mej. H. Traub, leidster van de groep studenten, vertelde, dat de groep zes dagen in ons land zal blijven. Bezocht worden Den Haag en Leiden en vier dagen zullen zij in Amsterdam vertoeven. De studenten, mannelijke zowel als vrouwelijke, hebben reeds een bezoek aan Italië en Zwitserland gebracht. Na hun verblijf ih ons land 'vliegenzij naar Londen en gaan vervolgens in Southampton de terugreis naar Zuid-Afrika per boot beginnen. Het ligt in de bedoeling, *0 ver telde ons nog mej. Traub, te ko men tot een uitwisseling van pro fessoren en studenten van Neder land en Zuid-Afrika. Skelet Stsdstimmerhuis aanbesteed Bij de ten behoeve van B. en W. te Rotterdam gehouden openbare aanbesteding voor het maken in gewapend beton van het skelet op de bestaande onderbouw van- het sta dstl miner huis aan de Meent en het Haagseveer was de laagste in- schrïjEster de firma J. C. van der Vorm te Botterdam voor 495.800. Deze firma is reeds met de onder bouw bezig., De hoogste inschrijver van de 46 gegadigden was J. A. Dossing te K'dam voor f 612.300. De gunning wordt aangehouden. Bij K.B, is te rekenen van Januari 1951 benoemd tot directeur 3e klasse bij het gevangeniswezen en de psychopathenzorg bij het Huis van Bewaring 2 te Rotterdam M. F. A, Ch, de Groodt, thans ad junct-directeur aldaar. j betekenen. We rijn daar echter nog (JplOSSlFtg Van <fe moeilijk- i Qiet zeker van, want het .zal toch t j enige tijd duren voor de twee ver- tl€CL6n vini~ aa~ 1 Bezuiniging 'T OEN nop r.ïet zo lang geleden h« College van B- en W, big de BCTneente- raad het urgentieplan in diende, dat voorzag in de uitvoering t/an een aantal openbare werken 'in de eerstvolgende tHjf jaar, ver keerden toe nog in de ver onderstelling, daf de toe komst voldoende ruimte bood voor het maken van plannen. Sinds die grote vellen met kolommen vol cijfers tn handen van de raadsleden kwamen, is er in de wereld zoveel veran derd, dat het mütioenen- plcn zo niet waardeloos dan toch dermate in tegenstel ling is met de mogelijk heden 2jan het ogenblik, dat het dwaas zou zijn hieraan vast te houden. Enkele toeken geleden moest burgevieester Peek in rijn Nieuwjaarsrede reeds mededelen, dat de aanvanke lijk gestelde termijn van vijf jaar noodgedwongen moest worden losgelaten. De on zekere financiële 'toestand, die door de herbewapening wordt geschapen, maakte het onmogelijk een nieuwe basis vast te stellen. Hoe onzeker de toestand momenteel tcel is, bleek nog toeer eens dui delijk uit het contact tus sen regering en gemeentebe sturen, waarbij door Den. Haag vriendelijk doch zeer beslist is verzocht de in vesteringen door de ge meente zoveel moseiyk te beperken. Nu heeft ook dr. Drees deze week gesproken over de maatregelen welke zullen moeten worden geno men, willen tav niet ten of fer vallen aan een financiële debacle. Hij veratimde niet bij_ de wegen, die ons ter be zuiniging open staan, te noe men de investeringen door de gemeente In zijn Nieuwjaarsrede sprak mr. Peek van het vas te voornemen van het Col lege van B. en ff. om in ieder geval de laomngbouto gehee>I aan trek te Toten ko menDe slechte positie uHxarin de huisvesting rich in het algemeen nog be- ï!fó;«lïï!l!KSlSmi!ll3lililiI» vindtlaat beslist niet toe, voor belang hebben zij voor urgentieprogramma lieten dat op dit punt taordt be- de stad van vandaag en in wij kortgeleden reeds het zutnigd. Het is een ziens- hoeverre is van hun uitvoe- een en ander horen over de unize waarmee ieder wel- ring de stad van morgen bouw van bruggen en riool denkend mens kan instem- afhankelijk? Het is heel gemalen, de kernpunten men en uiaaiyoor men gaar- moeilijk te bepalen, zelfs waar het bij de stadsuitbrei- ne andere, zy het soms zeer voor een gemeentebestuur, ding vooral om. gaat. Er belangrijke projecten, zal dat op de hoogte is uan de mag bewondering zijn voor laten schietennoden op alle gebied. de forse" wijze waarop het Wat zijn echter die ande- Wat moet doorgaan vraagstuk van de riolering re, belangrijke projecten, wat Bij het doornemen van het S de^a^rfo^ faraftoen de mogelijkheden nog heel wat beperkter waren dan voor 1940. Vier nieuwe rioolgemalen, waarvan een van buitengewoon grote ca paciteit, zullen we straks tot onze beschikking hebben, om er de nieuwe stad vol doende armslag mee te ge ven. Twee nieuwe invals poorten voor Nieuwland rijn in beginstadium van uitvoe ring, de nieuwe weg tegen over de Rembrandtslaan en de Ooievaarsbrug, die van het stadhuis af de mogelijk heid tot doorbraak door de oude stad zal geven. Onver brekelijk aan dit plan ver bonden is het brugproject voor de Ncordvest, de ver dere demping van de Raam, waarmee men nog dit jaar verder denkt te gaan en het saneren van het gebied bij Breed- en Zijlstraat. Wanneer we ons hiertoe, wat de oude stad betreft, zouden, beperken, dan'vraagt dit in de eerstkomende ja ren reeds een investering van bijna twee milliocn gulden, waarbü de zeker niet uitblijvende prijsstij gingen zelfs nog niet in aan merking rijn genomen. Voegen, we hierbij de ka pitalen, die de woningbouw, straataanleg, nieuwe scho len en tussentijdse voorrie- «minsen. gaan-.vergen, dan is 'er weinig fantasie voor no dig, om een .-indrjik te krij gen1 van hetgeen wij in de naaste toekomst zullen kun nen verwezenlijken. Wanneer straks de bezui nigingsmaatregelen ün het vaststellen van een nieuw werkprogram worden door- len, en dat men tevens een open oog zalhebben voor de culturele behoeften yan da stad, welke in het voorlig gende urgentieprogram in het geheel niet aan bod kwamen. De weg is open Waar we nu al zo lang tegen aan liepen te kijken, die borden met de rode cir kel rond het witte vlak, zijn Woensdagmiddag om half vijf door ecii paar stoere mannen oprij gezet.. Even later reden de eerste auto's over de nieuwe Marconiweg. De fietsers, die het clandes tien al zo lang deden, kun nen het nu ook doen zonder de laatste afstap, die hen was overgebleven. Het wachten is nu nog op de K-bus, die voortaan de Sin gel links zal laten liggen. Boven de ïnnnf «n tel E E i-CTKnlebCTUUr^- Marconistraat Is nu ook de tweede sculptuur van Pieter ^anks de krappe kas niet Starreveld aangebracht. Het stelt voor de mens, die de zaj schromen de kwaliteit natuur bedwingt. hoven de kwantiteit te stei- Wilton-tram Bü de werf "Wilton Fijenoord heeft de fabriek» kern de kwestie van het doortrekken van de tram naar de Vlaardingerdijfc nog weer eens ter sprake, ge bracht. Hierover is al eens eerder gesproken, zowel met de directie van de RET.als met het Schiedamse ge meentebestuur, maar veel heeft het toen niet uitge haald. De "Wilton-werkers schijnen de moed echter niet te hebben opgegeven. Of ze kans yan slagen hebben? We menen (en ho pen) van niet, want in de eerste plaats leent de B.K.- laan zich zeker niet -voor het inleggen'van een tram baan en in de tweede plaats is in het uitbreidings plan voorzien in het door trekken van lijn 4 via de toekomstige Proveniersbrug en de Burg. van Haereo- laan. die ais een ringbaan om de stad door de polder Nieuwland wordt gelegd. Opening tentoonstelling Zoals u hebt kunnen lezen, zal Zaterdagmiddag in het Stedelijk Museum een tentoonstelling Worden ge- opecd „Keramiek en Aqua- rellen" van "Piet Wiegman.} Behalve deheed J. N. Bas- tert uit Rotterdam die de opening verricht, zal aan de bijeenkomst luister worden bijgezet met muzikale mede werking van onevr. Jo Meeuwse (viool) en mevr. Jo van Riemsdijk -(piano), die ten gehore zullen bren gen: Sonate Opus 15 van Edv, Grieg. Heden overleed tot onze diepe smart mijn geliefde Man, onze zorgzame Va der, Behuwd vader en Grootvader, de Heer JOHANNES DANIEL VAN MEURS In de ouderdom van 76 jr. Namens de Familie. A. van Meurs de Vreede, Schiedam. 7 Februari 1851. Stationsplein Ia B. Geen bezoek. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben 8Februari, 2.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Schie dam. Er heeft xich In de laatste weken Iets bijzonders afgespeeld in de Schiedams* kerfbalwereHL De ver-, eniginge» Sportclub Schiedam m Aratt rijn gefaseerd. Avvatt Ss niet meer.Dwr tel va» omstandigheden leden bekte rereulgtagen taateté Jsrm een kwijteend bestean. Bd Avantf brokkelde de kom van oude re leden steeds meer af, waardoor grote moeilijkheden werden onder vonden MJ het tetden van de vere niging, terwijl Schiedam at Jaren I^dt aan bloedarmoede, tn dé verm van het ontbreken van sdspAm&ten oa Jeogdtedeiri Door de samenamel- öng hoépt men voor beide moeilijk heden een opieostng te hebben ge- vonden. In f rite fei AvanU nu opge nomen in Schiedam, want «»der de- se jteam blQjfi men verder «pelen. I> tijd zal moeten leren of deze stap vruchtenzal afwerpen. De mo» gelijkheid is zeker niet uitgesloten. Avanti bezat een flinke groep jon gelui tussen de 32 en 18 Jaar..Als zU onder goede leiding komen te staan zal er met de oudere gerouti neerde krachten van Schiedam over enige Jaren een behoorlijk twaalftal te vormen zijn. Overigens Js het wel buitengewoon Jammer, dat nu in een stad als Schiedam slechte twee neutrale korfbalverenigingen zijn "gevestigd. In Dordrecht te dat.sn- ders. Daar. rijn «ff «riet minder dan aefeü Het programma van «-*. SConiiag vermeldt ;zes wedstrijden In d# eerste plaats noemen we AchUlas 3 —Schiedam. De ScbiedanBh»# zul^ Icn waarschijnliJk a^. Zondag at in nieuwe samesateUing mogen oftko- Dat moét dan een vtraterking schillende groépen één geheel vOr^ men. Het .pieuwe twaalftal zal eerst wat ingespeeld moeten raken. Daar bestaat Zondag al een mooie gele genheid voor, Achilles 3 behoort immers tot de zwakkere twaalftal len en daar moet van gewonnen woeden. Succes zal bet minder gemakke lijk hebben. Dit twaalftal ontvangt Poortugaal. Door grote inspanning en het terreinvoordeel is c een kans op een gelijk spel. Of lopde «ternes en heren met plannen rond de onnatuurlijke nederlaag van 14 dagen geleden goed te maken? Schiedam 2 en Succes 2 treden als gastvrouwen op vatt respectieve lijk Ons Huis 3 en Actief 3. Eerst genoemde zal' beide punten wel in eigen huis houden immers ook deze ploeg zal een Versterking on dergaan maar Succes 2 zal een harde dobber hebben. Voor de zoveelste keer Is de Jeugdwedstrijd Spartaan—Succes vastgesteld. Als hij. nu maar eens doorgaat.De Schiedammers be schouwen we nog altijd als de fa vorieten. De Jeugdklasse heeft ove rigens een aderlating moeten onder gaan. Vlug en Lenig 1 en 2 en CSCR hebben er zich uit teruggetrokken. Vöor de adspiranten staan Zater» c .gmiddag op het programma Sua:- ces A—Overkanters A en Ona Ruls C—Succes B, Hoe het hier zal gaan. moeten we afwachten. We verwach ten dat Schiedam nu ook met een adspirantentwaalftal zal uitkomen e^i misschien wel* met eendarde twaalftal. Wie weet hfteft het, geani meerde Jaarfeest dat Zaterdag avond JJ. geheel door eigen krach ten verzorgd, w«rd gavierdnog voor extr* actlvttett gezorgal-' Lyv Wringers. Miele wringers, onverwoestbaar. ,-Nu nog oude prijs 46.—. Dit is een juweel. Frans van Thïenen, Broersveld 123. Te koop aangeb. Mas. eiken böffrt, vaste prijs, 35. West Frankelandsestr, 90 A, Schiedam. Keukentafels 10.—. Keu kenstoelen ,8.—. Strijkplan ken 9.25- Trapleren 1.60 p. tree. Droog rekjes. 3-delig 2.50. Frans v. Thienea. Te koop aangeb. 4 stoelen. 2 armfauteuils en een dres soir, old finish 223.--. Te bevragen Th. Jansen,. Gali- leistraat 32 A. Te koop: zg.a.n. wieg met bekL en een kinderwagen. P. H. Verbagen, Da Costasir. 11, Schiedam, Hardboard 122 X 46 cm 1.20. 122 x 61 cm. 1.60. 122 X 122 cm. 350, 2H x 122 cm. f S.-. Frans van Thienen. Gevraagd: flinke werkster. Dinsdag en Vrijdag.- Tévens kapster om aan huisvle kap pen. Jan Steenstrtat 33, Schiedam. M eubelbeura-N leuwk Stel zelf een gezellig zitje sa men met onze Kaardfau- teulls en Salontafels. Ons reclame salongarni tuur kost geheel compleet met tafel 1 275.00. Mooift Gobelins voorradig voor levering met stof naar keuze. ,,D« Meubel beurs", Lange Haven 85, Filiaal Gxoenelaan 109, Van VRUDAG 9 tm. MAANDAG 12 Februari BOBBY BREEN IN ZIJN MODISTE FILM - in New-Orleans Speelt op de katoenplantages van New-Orleans. TOEGANG 14 JAAR gevraagd op disullateurskantoor voor onmiddellijke indiensttreding: (mannelijk of vrouwelijk) leeftijd ca. 35IS jaar SoEi citaties onder opgave van genoten schoolonderwijs en evt. vroegere werkkring onder no. 2868 bur. d. blad VRIJDAG 9 FEBRUARI a.s. OM 2 UUR van ons Bloemenhuis De prijzen en kwaliteiten zullen voor U aanleiding zijn om bij ons te kopen. Mogen wij rekenen op Uw "bezoek? Beleefd aanbevelend. BLOEMENHUIS Telefoon 65601 Wrtefers, de bekende hou ten Clarson wringer m. 33 cm. rollen 38.—. Idem m. kamraderen èn scherm kap pen 42.—. Frans v^ ThiC' nen, Broersveld 123. Wa»kuipen 15-—* Vraskui. pen ra. eiken bodem en roest vrije banden 19.Grote keuze teilen, emmers en was ketels. Frans v. T&teaen, Broersveld 123, Nette werkster gevraagd voor 3 halve dagen p. week. Zich te vervoegen na av. 7 uur, yiaardingerdijk 213 a. Wringers, Acme wringers 59.75. Wrlngcrbokkcn f 13.-. Al onze wringers m, garan- tie.. Frans» van Thienen. Gevraagd een nette werkster voor Donderd. en Vrijdag. Aantn- Mevr. Bergers, Korte Kerkstraat 23, KoTiin^lnnekerk WHIlBBf Grote Kerk ROTTERDAM feCSiEDAK 16-31 "51 - 8 uur 1S-J-'51 S aar ■OTTfBDAMSCK PHILHARMOMISCH iOIMCiST Jtxrgit Opawsky - Selnx Martmi - Hennun Sehey R'dems Philh, koor. Het xeheel oX*. EDÜARX» FLIpSE Kaerten Rotterdam F. 1^0 Kaarten Schleaam T. 1.80 en F. 7J0 NA Het concert van de serie A op 9-3-"51 is verschoven na» 2S-2-'SI <SchouV5urx> Pjoegstraat 22—2* Lorentzlaan 64 Telefoon 69695 Het adres voor fQn BROOD BANKET 250 gram GOOlSCHE MOPPEN 200 gram BERNARDE^'S 150 gram ADVOCAATSTAAFJES 2 VLINDERTJES JE HA ALT BÜ ÖNSH •Dünspad* 4.80, 5.7B Harken 8.88, 3.15, 139 Schoffels 1.48, 1.60. LSI Gasslang p. m. 0.65, 2<— Waterslang »J5, 0J5 Houthakbijlen 2.78 Wasteüen 5.7», 755, 1W8 Wasketels 7J8, 8J», W» Waswringers 3S.7B, 4!h—v 81^- Zware wrfngerbok IJ.7B Sportsturen 5*19, 5-78, 7.10 Kettingen Z.65. 3-10,390 Kettingkasten 3.73, 5.1» Kettingranden L28, ZHQ Buitenbanden 5J10. 5.58, 5^5 Binnenbanden 1JÏ5. 2JtS Spatborden p. stel £65 Bagagedragers 96, £95 Jasbeschcmcrs 135, £48. Moffellek 056. 8.7» Alle soorten gereedschappen voor de vakman.. Ijzerwaren, Electr. materiaal, Philipi-Umpen, enz.;, Te veel om op te noemen. KOM KENS KIJKEN!! W A A B 0 AI WIE h BAAI T HOOGSTRAAT 67—69 TELEFOON «8431 Si Liduinutraai 49 Tatefoólt 67588 230 gram VANILLE BiTONS van ?5 ct. voor 88 ei 150 gram ROOMBOTRRKLE1NGOEB M at 3 MOORKOPPEN met Slagraom 58 Ci Speciaal juuBbevolent Onze BITTERKOBIUES i Ï5 cent par 258 mm Bestellingen worden op Ieder gerat* nu thuis - bezorgd. W. NOOËDWUK 4b ZN. - Bekroond te 'f-Óravenhaga

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2