RAI I Doorbraak vraagt nieuwe mens en gemeen; I Den Haag bereid Assemblée der VN te huisvesten RIJK EN TOCH ARM Amersfoort-Zwolle in Januari eiectrisch 1000 W JORBEM Zonsopkomst en politiek in het Bergambachtse Nederland zoekt ontbrekende f 330.000.000 3 .Tegen de verstarring en het isolement in het Nederlandse politieke leven Communistische interpellatie over 14 dagen Tuinders wagen 8 millioen toeslag „HoencEerloo" een eeuw oud ENAVOi fiW' Acheson niet verrukt over Sowjet-nota Lawines maken weer slachtoffers Mogelijkheden van huisvesting worden momenteel onderzocht BINNENLAND Eerlijke verdeling van lasten BUITENLAND Weer een Russische nota ZOEKLICHT Kolenpositie dwingt NS electrificafie Ie bespoedigen GEBOUW AMSTERDAM TENTOONSTELLINB] 9-18 FEBRUARI motorcarrier* Defensie-eisen zullen lot versobering moeten leiden Donderdag 8 Februari 1951 (Van eftn onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De drie werkgemeenschappen van de Partij van de Arhqid hebben gisteravond in Odeon aan de vooravond van het Partij congres een openbare demonstratieve bijéénkomst belegd. Drie sprekers, al.: de heren Geert Ruygers, nam ens de katholieke. dr Jaap v. Praag, namens de humanïstische en C. Kleijwegt, naméns de protestants-christelijke werkge meenschap, "spraken op deze avond, waarvoor veel belangstelling was, over het thema: Vijl jaren doorbraak. De heer Buygers zei, dat de doorbraak het laatste offer van de oude SDAP was geweest Hij achtte hét in deze tijd van zeer grote be tekenis. dat er een beweging is. -waarin mensen van verschillende opvattingen elkaar kunnen ontmoe ten. Volgens deze spreker moet er gestreden worden tegen de verstar ring en het isolement in het Neder landse politieke leven. De door braak is in de eerste plaats een feestelijk en geen politiek proces. vraagt om een nieuwe mens en een nieuwe instelling. De zin van de doorbraak is ook de tegenstelling van het Christendom en het socia lisme te boven te komen. Volgens dr Van Praag was het bestaan van de Partij van de Ar beid het bewijs dat de doorbraak geslaagd was. De tijd zal alleen nog moeten, leren wat de gevolgen hier van zijn, men kan moeilijk meteen een grote stroom verwachten. De eerste stoot is echter gegeven. Volgens de heer Kleijwegt had de doorbraak een verbreking van het schema „links-rechts'' tengevolge gehad. Hij wees er op. dat in de Concertgebouwconflict rgaaenng van *voens- leeft de gemeenteraad ingewilligd van het (CPN) om B. en W. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Rij het Begin van zijn vergadering van Woens dagmiddag heeft de bet verzoek 5~~ raadslid Bot vragen te mogén stellen met be trekking tot het ontslag aan leden van 't Concertgebouworkest. Deze interpellatie zal in de volgende raadsvergadering (vermoedelijk 21 Februari) worden gehouden. DEN HAAG. Door afzetmoeï- lljkheden, speciaal in de export sector, is het gemiddelde prijspeil van de meeste producten van de koude grond in 1950 zeer laag ge weest De Stichting van de Landbouw" heeft de minister van Landbouw verzocht om de door de ongunst der markt getroffen telers zodani ge toeslagen te geven, dat zij in totaal 75 procent der gemiddelde kostprijzen van 1950 zullen ont vangen. Hiermede is een bedrag gemoeid van bijna acht millioen gulden. kringen der tegenstanders van het socialisme steeds meer mildere stemmen opgaan over deze politieke richting. Hij stelde nogmaals de zaak van de'antithese en wees op de tekortkomingen bij de Christe lijke partijen. Deze laatste kregen zijn belofte, dat hij onverstoorbaar zou doorgaan met hét ondermijnen van hun isoleraentsgebouw. HOENDEKLOÖ De stichting Doorgangshuis Hoenderloo heeft haar honderdjarig bestaan in „hui selijke kring" gevierd. Van die eenvoudige plechtigheid, waarbij het bestuur, het personeel cn de jongens aanwezig waren, werd het hoogtepunt gevormd door een herdenkingsrede van de voor zitter van. het bestuur der stichting, mr M. B- van de Werk. uit Utrecht, die de arbeid van het Doorgangs huis in de afgelopen eeuw belichtte. Voor vele jonge mensen is de stich ting een zegen geweest, aldus spre ker. In de middag voerde een groep jongens een „Eeuwfeest-revue" op, geschreven door de heer H. H. Göt- te. opvoedkundig ambtenaar van de stichting. Een gezellige avond be sloot de intieme feestviering. Eigenaar „Een-Nul" voor Kantongerecht (Eigen bericht) DEN HAAG. De Hagenaar W. v. d. L., de exploitant van de voet- ba «prijsvraag. „Een-nul" en van ver schillende andere prijsvragen, zal zich op Donderdag 22 Februari op nieuw te verantwoorden hebben voor de Haagse kantonrechter, we gens overtreding van de Loterijweh Hij zal worden verdedigd door mr W. J. van Es. Tier jaar voor Wreszynski AMSTERDAM. Het gerechts hof te Amsterdam heeft de sta tenloze Siegfried Wreszynski we gens voortgezette oplichting ver oordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar zonder aftrek van voorarrest. u:/;: Adóvrtantie fOU Veemartihallen S» Rotterdam VRIJDAG 9 FEBRUARI Mie MAANOAOS M MrOGNSQACS 1 - 1-9 f-» .1 Nederlandse Kamerleden bezoeken Engeland i (Van. onze correspondent i te Londen) LONDEN. Onder auspiciën van 6s Interparlementaire Unie zal een delegatie vin Nederlandse Kamer leden, die heden wordt verwacht, een zesdaags bezoek aan Engeland brengen De delegatie bestaat uit de Eer ste Kamerledtó f\ A. Kerstens, J. Cramer to de Twééde Kamérleden P. J. S. Scrrarftns, P. S. Gerbrandy, jkvr. Wttewaa] van Stoetwegen, mej. Tëndeloo en de heer H. A- Korthals. vergezeld van de griffier, mr A. T. SchepeL .Voor derde maal brand j dezelfde firma AMSTERDAM. Voor dé derde maal sinds Augustus 1948 brak brand uit bij een firma ifl etalage- materialen aan dè Kloveniersburg wal. Een grote massa kartonnen dozen, die ging smeulen, waarbij zich een dikke rook ontwikkelde, werd door de brandweer uit elkaar gehaald. De schade is vermoedelijk vrtf aanzienlijk 1 MET D£ BEKENDE „ENAYQ-GARANTIE Reserve Is luitenant W. Dusrel, correspondent van )iet Neder landse Detachement Verenigde Naties, begon dit jaar met een serie Brieven aan allemaal", fit radiopraatje uit Korea over de lofpeuallen wan onze urijmilli- gers. Men ziet hem hier ijjdcns een uan de opnamen met rechts uan hem zijn beide assistenten, korporaal F. G. Kruit uit Den Haag en sergeant ft. Wetoer utf Zeist. Geen tariefconcessies voor Sowjet-Unie WASHINGTON. Dean Acheson bleek op 2ijn persconferentie niet verrukt te zijn over de Russische nota. Hij oefende er krachtige critiek op uit, omdat de gewone Sowjet-techniek was toe gepast om anderen in de schoenen te schuiven hetgeen Rusland zelf doet. „Niet de Duitse herbewape ning, maar het handhaven en de opbouw van de legers van Rusland en zijn satellieten-scheppen de in ternationale spanning". Hij verklaarde in antwoord op een vraag, dat „behalve de grote massa van Ruslands legers" er „zeer aanzienlijke legers van de satellieten boven de bij de vredes verdragen gestelde limieten" zijn. Spoorwegstaking in VS aan het verlopen CHICAGO. Ook Woensdag bleven de stakende rangeerders van de Amerikaanse spoorwegen naar het werk terugkeren. In vele ste den was de dienst weer normaal, doch ia Chicago, Cleveland en St Louis Hepen nog niet veel treinen. Elf doden bij ontploffing in Franse mijn BUKUNE. In leen. - kolenmijn bij Bruay, in Noord-Frankrijk, heeft zich een gasontploffing voorgedaan- Volgens een officiële mededeling zijn hierbij elf mijnwerkers gedood, terwijl er twee ernstig en vijf licht gewond zijn. WENEN In dé buurt van ReJ- linzona ln Zwitserland, zijn ver scheidene grote lawines naar bene den gekomen- Een aantal huizen ia ontruimd. Te Ferndorf in Karinthië is een huis door een lawine bedolven. Toen men met het reddingswerk be zig was. kwam een tweede lawine naar beneden, waardoor vijf man van dc reddingsploeg eveneens be dolven werden. Een liunner kwam om het leven. De andere vier liepen ernstige verwondingen op. Over het lot van het bedolven gezin is nog niets bekend. De weg over de Brennerpis is aan de Oostenrijkse kant opnieuw versperd. Door het zachte weer is de kans op nieuwe lawines groot. In Zuid-Noorwpgen werden eif kinderen onder een lawine bedol ven. van wie acht kinderen konden worden gered. De 3 anderen zijn overleden. Het noodweer in Italië regen, storm, nee uw, heeft acht slachtoffers geëist. bij NEW YORK Na een langdurige ziekte is hier gisteren in een zie kenhuis de 80-jarige mevrouw Hetty Sylvia Ann Hom land Green Wilkx, erfgename van de excentrieke tnil- KoTtnaire Hetty Green, ooerleden in de ouderdom van. 80 jaar. Haar dood zal 'n fortuin can naar schatting f 125 millioen dol- lar versplinteren, Zonderlinge dat. haar was na- j gelaten door haar v3n <6 1.9 C moeder, die haar van 4^"* beide kinderen in V ellende en vuil had grootgebracht en zichzelf kleedde in oude zwarte kleren, ter wijl zü met hear geld in Wallstreet manipuleerde om haar ideaal te be rdken: dat was de rijkste vrouw van de wereld te u-Orden. Mevrouw Wilks, een stuurse vrouw die maar weinig vrienden- had, leefde sedert de dood van haar man, de miiltormatr Matthew Ast or Vfflk*, in 2926 pmctisch in nfzon dering ln een eenvoudige woning i» Nete York. Mevrouw Wilks werd de enige erfgename van het Hetty Green fortuin, doordat haar moeder, die de Iaat fortuin millioen na nalatenschap deelde tussen haar en haar broer, wijlen kolonel Edward H. R. Green, bepaald had, dat het kind, dat het langst in teven Weef, van de ander zou erven. Mevrouw Wilks werd in 2871 te L&nden geboren en een deel can haar jeugd bracht v zij door met de verpleging van haar vader in 'n armelijk huis te Bellows Falls in Vermont. Later leefde zö met haar moeder in een smerig hui* met kamerverhuur in Hobo «een. Daar kookte en. naaide zy voor Hetty Green, ln 1909toen zij 38 was. huwde zij met de toen 67-jarige Wilks, een ryfce kleinzoon van de legendarische John Jacob Astor. Toen hij m 1926 stierf liet hij haar nog 25 millioen dollar na. Se dertdien heejt mr». Wilki haar Itfd verdeeld tussen haar honden en ka naries in *n ouderwets huis In Fifth Avenue. Haar grootste zorg was, dat haar kapitaal zott verminderen en daarom ontzegde rij zich dikwijl* het hoognodige. Zij tea* bijna altijd gekleed in 'n versleten zwarte japon. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Éen gezagheb bend zegsman van de gemeente '«-Gravenhage heeft ons verklaard, dat Den Haag op zichzelf bijzon der graag in het naiaar de Alge mene Vergadering van de Ver enigde Naties gastvrijheid wil bie den. Hoewel het kostenprobleem en bet vraagstuk van de huisves ting van de duizenden gedelegeer den grote moeilijkheden met zich brengen, bestudeert het gemeente bestuur thans nog of er mogelijk heden zijn om deze problemen op te lossen. De vorige Assemblee hoeft be sloten, dat de volgende vergade ring weer in Europa zou moeten worden gehouden. Daarbij is aan vankelijk. aan Parijs gedacht. De Franse regering heeft Trygve Lie echter medegedeeld, dat er geen mogelijkheid was om de vergade ring in Parijs te houden. Zowel de zeer hoge kosten, als het feit, dat in het najaar in Frankrijk verkie zingen worden gehouden vormen onoverkomelijke bezwaren. Vervolgens heeft ook Groot Brit- tannië laten weten, dat de Assem blee ook daar niet kon worden ge houden. Daar te lande kwamen twee plaatsen voor 't houden van de Algemene Vergadering in aan merking. namelijk Londen en Blackpool. De Britse regering was in beginsel zeer gaarne bereid de Assemblée gastvrijheid te biedenv doch de moeilijkheid was daar, dat het Festival of Britain te veel ruimte eist. Intussen heeft de gemeente Den Haag, weer een onderzoek doen Dief kreeg na zes jaar plotseling berouw VENLO» Tijdens de evacuatie- tocht naar Groningen, in de winter 1944—1945, miste de familie Deen en uit Lofflia (Limburg) op zekere dag een horloge, een trouwring, een gou den kettinkje en enkele kleding stukken. De diefstal werd nooit op gehelderd. Maandagavond werd bij de familie, die thans weer in Lomrn woont, op de deur geklopt. Toen men open deed was er echter nie mand te zien. De volgende morgen vond men in een pakje voor de deur de sinds zes jaar vermiste trouwring. instellen naar de mogelijkheid can de Algemene Vergadering in deze stad te doen houden. Enkele jaren geleden hebben Lie en Pelt van het secretariaat der V.N. op hun reis door Europa in. verband met de huisvesting van de Assemblee van 948-49 reeds besprekingen in Nederland gevoerd, om 's lands mogelijkheden te onderzoeken. De omstandigheden zijn thans gunsti ger, omdat er meer geoutilleerde vergaderzalen beschikbaar rijn dar. destijds. Adrtertenfte ft M.) NT IEMAND zal er rich langza- TV/T OSKOU heeft met rijn laatste A merhand nog illusies over Lvx nota Baa {je Westelijke mo maken. dat men tegelijkertijd de gendheden dé deur voor een rieu- voor de westerse defensie noodza- we conferentie'van de Grote Vier kelijke voorzieningen zal kunnen een tikkeltje wydër opengezet-Zo- tref fen én het levenspeil hand- ver, dat de vertegenwoordigers haven, dat w Ij met veel moeite van Amerika. RuslandEngeland m inspanning na de tweede we- nu onmiddellijk hun koffers kim» rel door log weer hebben bereikt, «en pakken, om zich met de Fran- 5§ De w-rich:en van de laatste dagen, sen In Parijs aan de vergadertafel spreken in dit opricht een duide- te zetten, ten einde te trachten I lijke taal. Minister-president Drees een agenda voor hun chefs, de p heeft onomwonden te kennen ge- minister van Buitenlandse Zaken, I geven, dat de huidige situatie een op te stellen, is men echter nog I aantal maatregelen van ingrijpen- lang niet. Ook ai hebben de Eus- g ae aard vereist, die terstond na sen zich iets tegemoetkomender het optreden van het nieuwe ka- betoond, er bestaat toch nog altijd bmet en in ieder geval op zeer een mime discrepantie tussen het korte termijn zullen worden ge- Westerse verlangen naar een be nomen. Van welke aard deze spreking op brede basis en da maatregelen zullen zijn is uiteraard nog niet bekend, maar het is bui- tem twijfel, dat rij het Nederlandse volk zware lasten zullen opleggen. In het wens van Moskou !om de herbewape ning van Duits land in het'middel punt der conferen tie te plaatsen. Zeker zullen er nog heel vat nota's Wie zal deze lasten te dragen krij- gewisseld moeten worden, om deze gen? In haar zojuist verschenen afwijking in de wederzijdse be ls, wartaalrappart heeft de Mars- dodingen te overbruggen en het g hall-organisatie voor alle in de- is onwaarschijnlijk, dat vödr Juni zelfde omstandigheden als Neder- ren begin met een conferentie der I land verkerende landen deze vraag Grote Vier zal kunnen worden gt niet alken gesteld, maar ook in gemaakt- Hoewel bet Russische die zin beantwoord, dat bil- verwijt, dat het Westen voor dit g: lijk moeten worden verdeeld. Bil- uitstel verantwoordelijk zoa zijn, m lijk wil uiteraard in dit verband natuurlijk volkomen ongerecht- p zeggen, dat niet alleen en voor- vaardigd is heeft men toch de in» s al niet Ln de eerste plaats de druk, dat het de Russen ernst ia levensstandaard van de groepen met hun wens om via een eonfe- g met lager* inkomens zal mopen rentie tot een verhindering der 1 worden verlaagd. De natie® der Duitse herbewapening (die rij ove» g Atlantische gemeenschap aldus rigens zelf hebben uitgelokt!) té s het E.CA.-rapport mogen niet komen. Dat de Russen eon her- Ij „de economische en sociale doel- bewapening van Duitsland door stellingen loslaten, tot welke rij het Westen willen verhinderen, is zich verplicht hebben". Nu is He» begrijpelijk een raadsel is ech- I handhaven van sociale doelstellm- ter voorlopig nog, hoe rij het g gen nog niet hetzelfde als het Westen daarvan kunnen terughou- handhaven van sociale vooraenin- den. Natuurlijk zou het Westen gen .Men kan en de vrees maar al te gaarne afzien van de I daarvoor is zeker niet ongegrond Duitse herbewapening, indien Mos- 5 -met handhaving van de eerste kou bereid zou zijn. de agressieve g gedwongen worden de laatste te politiek, die het al sinds de oor- g beperken. Mocht het zover komen, log voert, af te zweren én de voor- dan wordt echter de eis van eer- waarden te vervullen, die de we- p lijke Usten-verdeling er des te ge- reld een vreedzamer ontwikkeling biedender on. Het is te hopen dat maden kunnen garanderen. Maar i de regering bij het bekend maken niets wijst er op. dat de Sowjets van haar „ingrijpende maatrege- daartoe bereid zijn. Dat maakt het len" duidelijk zal maken, dat ook doel. dat zij met «en eventuele i voor haar het een niet los te den- conferentie der Grote Vier nastre- 1 ken is van het ander. ven. vooralsnog verdacht duister. DEN HAAG Generaal-majoor B. D. van Hilten houdt in Maart een voordrachtentournee door Zwit serland om daar te spreken over luchtlandingen en daarmede opge dane ervaringen. Advertentie (IJS) ALLES SAAI BEIER ALS UW STOELGANG M ORDE IS. 1 Een, trage darm werking ts dik wijl» de oorzaak van niet onschul dige kwalen, vroegtijdige verou dering, of erger.-Zorg voor een geregelde stoelgang en beströat verstopping met de zacht ea toch snel werkende Laxeer-Akkertje*, «e Uw Ingewanden en ook Uw bloed zuiveren, OoJc ln chronische gevallen bet aangewezen* middeL want Laxeer» Akkertjes veroorza ken ge en kramp en geen gewenning. (Van onze correspondent) ZWOLLE. Naar wij vernemen U bet streven van de Nederlandsche Spoorwegen et op gericht de lijn AmersfoortZw«Q« met ingang van Januari 1S5S eiectrisch te gaan berijden. Aanvankelijk was hei voorjaar van 1952 genoemd, dwb in verhand met de slechte positie van de kolen-voor- riening wordt de electrificering zo snel mogelijk voltooid. Gewacht dient te woeden op het bonwen van een tunnel tossen het eerste en tweede perron op het station te Zwolle, voorts op het ophogen van de perrons in dat station, alsmede op het bouwen en inrichten -na do (ondergrondse) eiec trisch e tussenstations langs het traject. Het plaatsen van de palen voor het eleetrische net langs deze lijn w intussen reeds voltooid en ook de draden zijn opgehangen. Hoezeer men onder de druk van de om standigheden werkzaamheden be spoedigt blijkt voorts uit het feit. dat het bouwen van bovengenoemde tunnel tussen de perrons te Zwolle, Advertentie fLM. J Dinsdag j.L te Utrecht is aanbesteed. Voorts is men bezig met het omhoog brengen van de hoge spoorbrug aan de oostzijde vaa het emplacement, hetgeen eveneens noodzakelijk is voor het plaatsen van betonnen pa len voor het eiectrisch net op het traject MeppelLeeuwarden. Is de Friese hoofdstad bereikt hetgeen vermoedelijk in de zomer zal ge schieden dan wordt een aanvang gemaakt met het plaatsen van palen langs de Ijjn ZwolleDeventer— Arnhem. Zodra deze lijn voltooid ia (begin volgend jaar) rullen palen worden geplaatst langs het traject Zwolle—Kampen, dat dus eveneens binnen afzienbare ttfd eiectrisch ge reden zal worden. Op dit lijntje zijn thans dieseïtreinen in gebruik. MADRID De Britse regering zou haar goedkeuring hebben ge hecht aan de benoeming van hertog Prins de Rivera, broer van de stich ter der fascistische Palange, lot am bassadeur in Londen. Amerikaans nsarinevlicg- tuig neergestort: negen doden NEW YORK E,:i transport- vliegtuig van de Amerikaanse ma rine is Woensdag nabij Eastville, tn de Amerikaanse staat Virginia, om laag gestort. De gehele, uit negen koppen bestaande bemanning, ii om het leven gekomen Nederlandse boter in België goedkoper BRUSSEL In bevoegde krin gen verneemt men. dat ingevolge besprekingen tussen de Nederland se en de Belgische regering de prijs van Nederlandse verse boter zal worden verlaagd van 76 tot 74 francs per kilogram. Deze maatre gel wordt morgen vermoedelijk reeds van kracht. TOEVALLIG fctoamen wij in een ploeg sneekers terechtdie op een gerucht, „dat ét onder Bergambacht, ergens tyj de Punt een m<m~ itersnoek zou. ritten, die als een gtsuden boom in het water lag" vol ledig beujöpend en toegerust ten strijde trokken. Het teas 7 Februari 1951 en de zon rees omtrent 8 uur als een bruid in sluier* booen de horizon, om een landschap te aanschouwen, dat orn dichters, kunst schilders en etsers kreundezo schoon 'was het daar. De snoekers de den etkander Hun snoekersverheien, teder bijvoeglijk naamwoord in de ovenreffendste trap. Overigen» waren het mannen zonder moderne zenuwen; iedere beweging verried oerrvst, van de eerste tot de laatste: vrienden. De prof. uit Delft, de Haagse melkboer, de Rotterdamse vrachtrijder en de Utrechtse evangelist en at die anderenéén grote vriendenschaar. Zij zeiden ons. dat hun bond 60,000 teden telde .ten ttooit niet één woord zóveel ruzie", ,Al* alle mensen hengelaars waren, zou het er in de wereld heel wat beter uitzienzeiden zit een uur later. En toeer een uur laterJ>at handvest van de Verenigde Naties en dit vtrklanng over de mensenrechten zijn ook mooi, haast net zo moot al* on* hengelaarsblaadje, maar er ontbreekt één voornaam dbig aan, nL artikel 1 had moeten luiden: Ifdtr afgevaardigde te Lake Suc ces* moet eén erkend tnoeker zijn", Daar zit ieti in. Maar. de snoek zelf hangt tegen, want hij kamt niet overal ter we reld poor* gevangenis te Randsberg op htm terechtstelling wachten, „want", schrijft hij, >Ml U niet menselijk Iemand te executeren dia reeds verscheiden jaren geleden terdood veroordeeld ts1', ^Washington: moet wannen aan de vreemde si tuatie, dat buitenlandse verbrui kers heel wat goedkoop voedsel uit de Verenigd* Staten kunnen Vreemde verschijnselen EEN vroegere gevangene uit «n Duits concentratiekamp, «en priester uit MueUteim, heeft de Amerikaans* hoge commissaris McCloy aangeboden hem (die priester)op te hangen ln plaats van «en van de zeven naa-oor- togsmiodadigéra dia thans ia de betrekken, terwijl de voedselprij zen daar snel het hoogste peil uit Amerika s geschiedenis bereiken. Die goedkope leverantie* geschie den op grond van het regerings program tot steun aan de prijzen elders. Gedroogde eieren bv. kos ten voor buitenlander* die ze in slaan 60 dollarcent en voor. de Amerikanen 103 dollarcent pér pond, enz. Goud verlaat de VS, met een frequentie van 2 mil liard dollar pér jaar. Gaat dat zo door (maar er wordt natuurlijk een stokje voor gestoken), dan is over 11 jaar de Amerikaanse schatkist leeg- ïndonesiana W/ij Geo Wehry te Soerabaja wordt gestaakt, omdat een leider van een vakvereniging ont slagen is. Bij de Medanse gas- en electriciteits bedrijven wordt ge staakt door 250 van de 650 man. De algemene staking door de Sar- bupri afgekondigd te Seir.arang. duurt onverminderd voort. Te Bandoeng hebben 15000 fextlclar- t* beider* in 160 fabrieken het werk neergelegd. veel materiaal ver kommert in de chemische baden. Maar uit Beaoeki komt bericht, dat het aanta' moorden, ram pok- i partijen en diefstallen sterk afge nomen ia. Driekwart eeuw CCHILDERS die Laren pntdek- ten" aldiu heet «en ten toonstelling te Laren, In Haradorff. Er komt (van 17 Februari af) werk te hangen van tee esters die sinds 1873 ia Laren arbeidden," ■Benelux, een luxe? ANVERBECOM l# de naam van x hrt grote lichaam, dat Aatwer- pens economische bel te bevorderen. Bij de vaststelling van zijn tentoonsteULngenprorrain- ma voor 1951 1* de Benelux Jaar beurs geschrapt, ondeT het argu ment, dat „de tijden nog niet rijp Benelux-Jaar l rijn voor een irheurs." Siciliaanse partij CT ÏCItJE la een (ei)Iand, waar men telkens wat beleeft, als het geen bandiet Giuliano is dan is -«fcrrr* het wel eert uitbarsting van dfe Etna. Thans lacht geheel Sicilië om de 28-Jarige Terrannva, die een hult te Jato binnendrong om de 18-ja- rige Anna Cipollaro te schaken, maar Anna stootte ren brandende kaars om, zodat de schaker wel haar vader te pakken kreeg en in dekens rolde, maar niet haarzelf. De vader is allang weer thuis, Anna gaat naar «en zusterschool en Terranova is op de loop voor de politie. Wie zal raden wat er in hot klein* Soéwongertjc om gaat 7 Hij rit op wet eens de drem pel van z(jn onder. lijk hui* teas; co der, weg, moeder weg, broertje* en ïuijes weg. Het enige dat *r teel teas too* «en groot geluld, waarbij ho ren en zien ver ging en waarbij heel het hut* ver dicten op de Inge graven waterkrui ken na. Uit de stof wolk is een mot- terdgroene ma» gedoken die naar hem keek door een glazen oog. wtutr echter iets ritselde en klik zei. Wal nu? W(j hopen, daf de frcmtfotogniaf even zijn vak ge laten heeft voor het I* e* dat MCd- hü het klein* Vervolg van pag. I WAT aan de ene kant de natio nale pot instroomt als inko men, vloeit er aan de andere zijde weer uit Van de 16-000 millioen verdwijnen er ongeveer 11.000 in de Nederlandse consumptie, gaan er ruim 2000 naar overheidsbestedin gen en worden er ruim 3000 belegd voor de toekomst ln investeringen (nieuwe fabrieken, huizén enz.). Als er dut bezuinigd moet worden, raL hét in deze drie lectoren moeten rijd. V Eerst dus de consumptie Hier dienen wij té beginnen met bet geruststellen van diegenen, die menen, dat er na de oorlog door de Nederlandse bevolking wel slordig met baar geld Us omgesprongen. Een simpel cijfer doet wonderen, want in 1838 werd er-van iedere I 100.—- Inkomen van iedere Neder lander f 82.— besteed voor con sumptie en in 1948 waren we, wat dat betreft, niet verder gekomen dan...,,, t 71.—, Van enige abnor* maliielt U hier beslist geen sprake. Wel is er sprake van. dat de con sumptie sinds de bevrijding, na het bereiken van een hoogtepunt, dat ongeveer met die f 71.— samenvalt, langzaam maar zeker aan bel terug lopen is en het is op dit moment duidelijk, dat ten gevolge van het achterblijf >n der lonen bij de prij zen, het cotisjinptiepéö minstens 3 proeent achter ligt bU bet inko- ocfispeiL. f Ten tweede: de ln* vesfertagen ïhl ÏÜ3 verdween «r aan Inveafe- hgan van iedere f 10C^~ inkomen to iedere Nederlander f 1—m 1M9 waren dat ér f 15.-^ geworden. Hier du* een enorme toeneming, Een wrersptegeling overigens vaa da noodzakelijke vernieuw tegen ea herstellingen na de oorlog en van de eis, om eeh record aantal Neder- landen, (mter bevoüüngttoene- mmgvln de toekomst werk te ver schaffen. Er blijft een mogelHkheid hier te de civiele zowel als in de over heidssector tot bezainigen. Ten derde: de over- heidsfaestedingen .y*P ifdpe f - 100 inkomen van léttere Nederlander in 1638 werden ré door de overheid ƒ13 besteed. In 1948 waren dat ér.,., w. Dat getal moet voor hen. dl« de strijd tegen de geldsmijterij van de over heid in het banier hebben gaechre- ven. een teleurstelling zijn, teaar het duidt tegelijkertijd aan, dat in een tijd, die noodzakelijk tot méér overheidsinmenging moet leiden, ter» behoeve van het algemeen be lang, hier niet veel speelruimte zit Wat eventueel in de sectoren con sumptie. overheidsuitgaven en inves teringen zou kunnen worden ge daan, dient nader onder de loupa te komen. blaar- mm ma ae reeds willet» vaststellen, dat hoe enaantestbaar de prioriteit van de defensie o«k wordt gaateid. de are tale wenaettfkfcefca even teer moeten worden geaccen tueerd al* de ecooomteefca mogelflk- hedatt.v Het te niet co, dat men de menton alleen door ren rekensom tot offer* kan brengen, l MOSKOU Na., een maand **- TOtteJn fcirefe, en Amerika ^ta Kirk. de Amerikaanse! ambassadeur, op zijn port teruggekeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3