H I' i I SPORTPROGRAMMA SPORTK'RABBËLS Fundamenten van pittoresk etje Sowj et-aanklachten tegen Amerika verworpen :«£rmooenf van Kris Krasser DE COMMISSARIS VERTELT DOOR Wie 25220 draait hoort een „wandelend telefoonboek Waar nu draglines graven was-vroeger een karakteristiek stukje oud-Rotterdam FEBRUARI. AANBIEDING IM. SMYRNA KARPETTEN Radio-Programma Man slikt tanden van vork in Zware straf voor afpersing van een zoen De .Goote na 2£ jaar weer tnuis Gezinsverzorging en gezinshulp Saturnus45jaar ^MALAIS door h. voordewind „IK VERBIND U DOOR" Blinde bij de P.T.T. - ".i w t Donderdag 8 Februari 1951 (Vaneen onzer verslaggevers) Waar nu machtige draglines met woeste kracht vette brokken kiel en grove slierten aarde uit de grond rukken was vroeger dit pittoreske brug getje een karakteristiek beeld In het oude Botterdam van vele. vela jaren geleden. Met een weidse naam wérd dit bruggetje de Girale Draaibrug ge noemd. Bet was de brug over de Scheep makershaven, waarvan déze week," zoals vrij gisteren reeds berichtten, de fundamenten bloot rijn gekomen. Waaraan de brug de typische naam i,Grote Draaibrug" dankt weet eigenlijk niemand. Oorspron kelijk werd de brug Grote Scheep- makersbrug genoemd, doch :d.e volksmond maakte er al spoedig GOotc Draaibrug", van,misschien, wel als tegenstelling tot de Kleine Draaibrug over de Oude Haven- De brug werd in 1613 gebouwd, althans volgons de Kroniek van Gerrit van Waerschut». een rasech te Rotterdammer, die in vroeger eeuwen een bakkerij op de Wijn haven dreef en die de aardige en voor het nageslacht bijzonder nut tige gewoonte had alles, wat er in zijn tijd in onze stad gebeurde, in een dik boek, een soort Dagboek van een Rotterdammer, - aan te te ken eu. Zodoende kan het huidige geslacht precies nagaan hoe de bouw van dc Grote Draaibrug tot stand is gekomen. Er werden daarbij primitieve me thoden gebiu:kt. Het fundament van de brug bestond eigenlijk uit eenv groot ./vlot. -Hierop trok men pijlers op en danliet met het vlot kalmweg, zinken. Menmetselde de /pijler*, dan van, boven af bij tot dé vereiste hoogte' was 'h ereikt/en wan - neer^ de brugs, in - de loop- van de volgendejaren dan wat verzakte werdhet geheel kalmweg- - opge hoogd.. Op deze wijze kreeg men aan. Weerszijden van de teScheepma- hershaven twee brughoofden, elk rustende ap drie pijlers. Hiertussen kwam een smalle doorvaart, die werd, overbrugd met de eigenlijke brug, bestaande uit twee klappen.' Op hetplaatje ziet U de klappen. De dame op de voorgrond staat op een der brughoofde.nl- - Dat, de brug -ondanks ,de primitie- ve bouwmethoden van stevig ma kelij was. bewijst wel het feit, dat ze, na in 133? gerestaureerd tc zijn, tot 1901 dienst heelt gedaan Toen werd ,7.e afgebroken .en dat was maar goed ook. want enkele- jaren later werd ce paardentram in Rot terdam vervanger.door de electri- s'che tram- en die had de brug toch niet kunnen torsen. Nog een aardige bijzonderheid: Het tractemcnt van de brugwachter in de eerste jaren van bet bestaan van de Grote Draai bedroeg 12,— perjaar. Geer.V bijzonder hoge honerering, zult u zeggen. Maar in ieder geval had de man dc beschik king óver een bijzonder pittoresk achtershuisje-U..ziet het. links Advertentie (LM.) Zeldzame Wij brongen nog ilochis 76 prima lm- Smyrna k potten, tegen oude prijzen In onze rpeciolo -Februari- verkoop IJrerslerk, (risse Perzische dessin Maat 190 x 300 f 89.- Mtjgj. Majt 240 i 330 f 98- A*ïe Eén Zstitkjej- vun ■"eéhilóitde kaart, waarop de brug voorkomt. Knoeiende kantoorloper krijgt twee jaar De Rotterdamse Rechtbank heeft de 23-jarige kantoorloper H. de G, die door geknoei met de handteke- r.ing van- een- superieur op kasbe- wijzen een bedrag van- 11.000 ver duisterd heeft ten. nadele, va.i de N.V. R. S. Stokvis, conform de eis veroordeeld tot twee jaar bijzon dere jeugdgevangenis. VRIJDAG HILVERSUM t. 492 m. VARA: 7.00 Nieuws 7.15 Gram.muilek C.CO Nieuws en weerberichten 8.15 Gra- iiiöfoonmuziek, 8.1? Orgelspel 8.5ff Voor de huisvrouw,tff.DO Gtam.intiziek <9.30— te\9.35; Waterstarte»>v VPRO r10:00„Kin- deren t-ert. meneert*/» ca userie 40.05 Mor- genwiJdlng.,,VARA: ICJ0,.Voor devrouw .10.35 Pianorecital. AVRO: 1L0Ö Cowboy- ,-, .'rduziek 1120 PianO. orgel .en,zangsolIs- ten 12.00 Walsmuziek 12.25 Gram.muziek" 12.30 Land: "*ën lulnbouwmededelingen 12.33 Sport 13.00 Nietnvs 13.15 AVRO- I 'allerlei. 13-20 Lichte muziek 14.00 Voor I de vrouw <H.2e Kamerorkest 16.00 Voor- l drachuLkaö Orgeispel 15.35 Hersengym- I nastiek. VARA.- 16 oo Gram.muztek 16.30 voor de Jeugd ir.OO FJIn-programma 17.20 Muzikale causerie 18.00 Nieuws 18.15 Felicitaties 18.35 Het eerste lus- s irum van de Parttj van de Arbeid. 19.13 1 Meisjeskoor. VPRO: 19.30 ..De roep om geloof tn tleze tijd". causerie 19.50 Be- richten 2CXO Nieuws 20.05 Boeköesprc- i king 20.10 ..Pianorecital 2025 ..Neutraii- telt tn het Openbaar Onderwijs?". eau- i «srie. VARA: zl.oo Het eerste lustrum f van de Partij van de Arbeid 21.30.' ..Aetherforum."- 22.00. Buitenlands over- richt 22.J5 Populaire muziek. VPRO: t 22.40 „Vandaag'causerie 22.45 Avond- wüdlnir. VARA; 23.00 Nieuws 23.15 Hu- welljk va.n A tot Z". causerie 23.30— 24.00 He; eerste lustrum- van de Partij van de Arbeid. BIL VERS CM II. 208 m. NCRV: 7.00 Nieuws 7.15 Ochtengym- nastlek 7JJ0 Gram .muziek 7.45 Eer woord voor de dag 8.00 Nieuwe en weerberichten 8.15 Gewijde muziek 8.45 Gram.muziek 9.15 Voor dc jenge zieken 9.30 Lichte muziek 10J0 Gram.muzlek 10.30 Morgendienst 11.00 Alt en piano 11-30 Lichte muziek 11.15 Cnavecimbel- concert 12.30 Land- en tuinbouwer.edc- deHngeh *12.33 Lichte muziek 13.00 Nieuws .13*35Harpmuziek 13.43 Gram.- rouzlek 34.00 Tulnbouwpraatje 14.15 Gramjnüzlek -14.41 Voordracht 15-00 Strijkkwartet 1B.46 Voordracht 18.00 7.»- ceunerkwintet 1620 Gram.inuzlek 16.40 Harprecltat 17.00 Ve-zockprogramrr.a voor dc jeugd 17.30 Fries programma 17.45 Flanoduo 18.00 ,.lr dienst van het vaderland causerie 38 19 Vncaal kwar tet 18.30 „Het. Evangelie in Esperanto", causerie 18.45 Geestelijke liederen 19.00 Nieuws én weerberichten 19.15 Regc- rtngsujtzendlng: „Verklaring en toelich ting" 19.35 Een goed woord voor een goede wak 19.40 RadiokTant 20.00 Nieuws 20.05 ..Langs wegen van kunst en schoonheid", causerie 20.15 Radio- Philharnxmisch orkest, groot koor -en solisten 21.55 „Levensbeschouwing cn techniek", causerie 22.15 Cram.muzick 22.30 ,J3e levende kerk..' causerie 22.45 -Avondoverdcnklr.g-23.00 Nieuws 23.15— 21.00 Gram.muziek. •v: 7- - ENGELAND - Engeland; BBC ;Home Service. 330 ra. 13.00,Gram.mutslek; 13.30 Voor de ar- helders.13.58 Weerberichten 14.00 Nieuws: 14,10 GratrutnuZieK I5.00 Voor de sdholèn 16.00 Critteken 16.4S BBC Midland Light Orchestra '17.30 ..Round Britain - Quiz'!: 13,00 Voor" de kinderert 19.55" Weerbe richten; 19.00 Nieuws 19.15 Sport 19.20: Lichte, muziek 20.00 -Hoorspel.20.20 Pia- nodUo 20-40 Causerie 21.00 Hoorspel 22.00 .Nieuws 22.13-Amerikaanse nieuwsbrief. 22.30 -Gevarieerd programma 23.00 Pia- noreoital ti 23.45 Pariements-overzicht ,24.09—0.03 Nieuws. ■'ï-i;'.;;-1 .ENGELAND BBC ;Llght Programma. 247 en 1500 nl. 12.00 „Mrs. Dale's Dagboek,' :12.15-ÖBC Welsh Orchestra 12,45 Hoorspel ,13.00 Parlements-overzicht 13.15 Lichte nru- riek 14.00 BBC Northem Orchestra 14.45 Vóór de kinderen .15.00 Voor de vrouw 16,00 Lichte, m'uziek 1.6,30 Voor de aol- 1 daten 18.45 Lichte muziek 17,15 '„Mrs -rip.le's; dagbbek"vl7.30 Orgelspel =18.00 Vragenbeantwoerdlng 18.30 Variété-or'- kest 19.15 Hoorspel 1S.30 'Voor de jeugd €n radiojournaal 20.25 b20-30 Veraeekprngrsmmft. 21.00: Ariuele .yragénbeaptwoordlng. 21.49 vrögramma 22.30 Hoorspel 23.00 Nieuws-23.15 Acfualiteiten 23.30 Voordracht 0,15 Or gelspel 0.55—1.00 NleüVvs BRUSSEL. 324; ni.; - t Weérbefiêhten 12,32 Lichte .fpuziek l3.O0 Nieuws^ 13.15 Orteel; en zang. 14.00 Gram.müziök 14.45 School radio 35.45; I G.10 en is.15 Gram.- muziek- i5.30.LlchtémuzJek^J.oo-Nieuws vA v, Muziek"18.10 yöördracht18.20.Qrarn,muziek.: ,18.30 VOOr de -JPltotea-, .10.00 Nieuws 19.30' Gram.muziek is.50,Radiofeullleton 20,00 rilmrevue 20,15. Ornroep-Symphonléór- Grïrfmu2l^en 12 NJètiwi 23,15—24.00 Mathenesserlaan 190 (hoek Nw, Binnenweg.) West kruis kade 4 P r e t o r i al aan 47 ROnERDAM In de Woensdag gehouden al-' gemene - vergadering van aandeel-, houders der N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij werden.'de jaarstukken goedgekeurd en bet di vidend vastgesteld op 0%. De aftre dende commissarissen J. de Jonge Mzn, EUewoutsdijk en H. Smits kamp. 's Gravenhage. werden her kozen. terwij! do raad van commis sarissen werd uitgebreid door de benoeming van de heer Th. van Leeuwen, Nijmegen. Déze foto is eqii reproductie van een"'aquarelletje, dat de grote draaibrug afbeeldtroaïs -die in vroeger jaren een pittoresk plekje in Hctterdam vormde. Wr os ging in dc cel ROTTERDAM. Eergisteren berichtten wij over de .Rotterdam - se meubelmaker die: rijn pakhuis in de Mauritsstraat meermalen verhuurde daarbij sleutejgeld be- dong cn aldus adspirant huurders enige centen lichter wist te ma ken. De man zit nu in een cel met'; as brokstukken van een slecht ge weten in zijn maag. y v",' Wat is namelijk gebeurd? Gister middag heeft hij bij dè maaltijd uit pure wroeging zijn vork 'in stukken gebroken en de vler: tan den en een stuk van de steel door zijn keetgat laten glijden. IJe rest was te breed, die kön hij cr niet door krijgen. De meubelmaker is naar het Coolsingelziékenhuis ge-, bracht waar hy is doorgelicht. Verwacht wordt dat de natuur haar werk zal dóen. Ter bespoedi ging krijgt :hjj koek te slikken. Intussen hebben zich nog enkele slachtoffers van zijn practijk'en gemeld. •- De 26-jarige timmerman L. C. U., die in de nacht van 23 op 24 Sep tember van het vorig jaar in be-: nevelde staat op de Wilhelmina- kade de 23-jarige mej. K. ,H»:Vv d. T. bij de keel greep en onder bedrei ging met een dolkmes sommeerde: .„Geef me'een zoen of ik steek je", is Donderdag: door de ..rechtbank veroordeeld tot zes maanden met aftrek, voorwaardelijke ter beschik- kingstelling van de regering met toezicht van de-reclassering.- De eis 'was ..voorwaardelijke ter'; beschik- kingstelling. Het 1270 brt metende dubbel- scbroef m.s. ..Goote" dat op 26 Ja nuari jwégens motorschade in dc Falmouthbaai voor anker' moest gaan, is eerst Woensdagmiddag na volbrachte reparatie van Falmouth naar Huil vertrokken om een lading palmpitten te lossen. Het vaartuig komt daarna'na een rondreis van214 jaar. naar Rotter dam, Het vertrok op 22. Juli 1646 in timecharter naar West-Afrika en -keert nu eerst iin, de thuishaven te- •rug.::"-, (Van onze correspondent te N>w York) LAKE SUCCESS. De politieke commissie van de Algemene Vergade ring der Verenigd» Naties hoeft.na een debat, dat twee dagen heeft ge duurd. twee Russische voorstellen verworpen, welke buiten het Russische blok bij géén ander land steun-konden vinden. Het eerste verzocht de Assemblee, de Veiligheidsraad op ie.dragen, onmiddellijke stappen te on dernemen tegen de Amerikaanse agressie op Formosa, het tweede hield een veroordeling van de V.S. in wegens luchtaanvallen op Mandsjoerijc. De stemmenverhouding was resp. 49 .tegen met onthouding van Bir ma, Indonesië cn Joego-Slavië, er. 50 tegeu, met de blanco stemmen van Afghanistan en Joego-Slavie India stemde beide keren tegen- het betoogde, datde kwestie-Formosa geregeld dient te worden op basis van de - overeenkomsten van Pots dam en Cairo cn dat de moeilijkhe den van het:-gehele Verre Oó3ten niet-door beschuldigingen en tegen- beschuldigingen,j: maar' alleen dóór onderhandelingen kunnen wordëh Opgelost.. T - Peking .had geweigerd. "L een.vér-' tegènw.oordfger te zenden, .maar' .verwees haar -de dertig pagina's lange verklaring; dig indertijd •door: Woe voor. rijn .vertrek uit .Lake Success aan devpèrs.ds 'voorgelezen.' "Nadat beide ihotiés waren - ver worpen. besloot de politieke com missie het derde agenda-punt. de ,kwe5tie-Formosa zelf, die een half jaar:geleden doör de V.S. als -agen dapunt' werd voorgedrageri,' tóen nog hoop bestond, dat deze Assem blee voor heri-Verre. Oosten een op lossing zóu yinden, voorlopig niet verder te behandelen. v De politieke commissie beëindigde hiermee voorlopig haar werk .maar houdt zich gereed, elk; ogenblik bij een ••geroepen te kunnen worden in Adnértentle. fi. MïJI RHEUMATIEK.. ,üw tergende 1 tégen warmte van Thermogene. wlnterkwaal lest weldadige p Uns tillende Ned.'Herv. Kerk-'- Beroepen:teBodegraven;(vae^-.; H.; fioeefsen) H. N„ yao Hensbergên t)a. Schalkwijk. Tè Voortbuisen, - IL Brasser te Rljssen. -Te .G.eneinuiden (O.VJ-. (toez.) A,Wlsgernof te 'Oide- broek. Aangenomen - naar Arum. G. W. Schelt e te O.- en Wêstérblokker. dc kwestie-Korea. waarin het wach ten is op de samenstelling t*an de Commissie van Goede Diensten. Stichting-opgericht Te Rotterdam is opgericht de" stichting'- „Gezinsverzorgingcn' ge zinshulp Rotterdam". Voorzitter - is dc heer A. Ltihrs, secretaris de heer R. Langerak, penningmeester de, heer A. -v,d. Busse," leden dcheren J. C. de Glopper cn- J. van Megge- •en. Medebes tuurdersTrijnr-dch er en J. Melk, W. E; Booy-'ert'O'.Bèxke.-'- laar.- -De stiehticg wordt-'geleid door het besef ,van.verantwoordelijkheid voor de naasten en voor de ge meenschap en door het verlangen, mede te werken aan het ..in stand houden van een gezonde samenle- 'virep:. Zij heeft, .ten- d'oeïjide,fceyór-; dering* van 'de gezinsverzorging en' de gezinshulp te Rotterdam, in het. ibijzonder-onder dëvhuïten-kerkelij- ke :bevolking3groep?n.;': Nederlandse reclitcr niet bevoegd in geding van KEM, contra Z. Molukken AJrlSTERDAM. Het "gerechts hof tc Amsterdam heeft uitspraak gedaan jn de zaak .van .de KFM tegen de republiek der Zuid-Mo- lukken. Het hof heeft bjj mor.de van .haar president, mr J. Verdam, verklaard, dat de Nederlandse rechter in dit geval dus de pre sident van rie rechtbank te Am sterdam -. onbevoegd w-as van cit geding kennis te nemen. Eersté klasse A Zwartemcer—HSC - Be Quick—Zw. Boys Frisia—GVAV HeerenveenSnoek Goj Ahead—Achilles - elócitasLeeuw, ii Eerste klasse B Wapening.—Hengelo AJaxGooi DWS—Er.scli. Boys DOS—Vitesse Heracles—AGO i-"V Eerste k!3Sse C SVV—vsv DV/V—RCH KFC—Blauw Wit HBSHermes DVS Haarlem—Volew. Eerste klasse D TSC—Fcilenoorcj NOAD—De Baronie BW—Lon^a Sparta—Xerxes NAC—Em ma Willem II—R3C Eerste klasse E Chevr emo nt—MW Braba nt.—Sp. Emma Maurits—Eindhoven! HelmondiaVVV Limb.—Bteijertieide PSVSittardia West II Tweede klasse A Fortwia-riüVS. VUCExcelsior HOV—HVV DFCDHC Leerdain—RFC Tweede klasse B Units sCW Schev.Neptunus HFC—Quick EBOH-Siiedreclu Ovennaas—Coal Derde klasse X LFC—VCS BI. Zwart—TYBB DIO—HPSV HBC—De Po^duiven Laakkw.Zandv.m. HillinenVVP Derde klasse B RKAW—Alphen GD A—VIQSV:-; -v; RpodenburgGouda .WcSterkw.—Wassen BMX—Texas rv E. v. ft;—Holland, Derde klasse .C. .,ODS—VDL The Ris. H.—Moordt Olympia—EDS ONA—HlUealuls De .MusschenDCL BEO—VPC Derde klasse D Fluks—LSV -VOG-Paoeudrecht .Dubbeldam—Leonid Spartaan '30—DCV DHZ—SVW Vierdeklasse A Xugduh.—Hiilcgom DOCOS—Lisse ASG*r-SJC WSB—Arch Ipel Teijllngen—Meerbl Róuwk.—Tonegldo Vierde klasse B L. cn S.Maasstraat KR V C—Te Wcrve RAVA^-GSV Het Noorden—Ursus WilhelmusCocc. DHL—Zwari Blauw Vierde klasse C ;,BTC—Rijswijk DSOCr om r liet DONK—HDV -Waddlnxv.—Vogel Gouderak—Kranb. Alphia—5t. Volïu Vierde klasse D Hillegersb,—VDV Naaldwijk—Belv.-r "Stolwijk—Wes Üa'nd DlnduaDUN O Pretoria—Spoorw. Vierde klasse' D - Voorburg-'s-Grav. Am. SV—Quick St. PDK—st. Lodew ijk 5MV—RVC DVC—Excelsior '20 Delft—Celerltas Vierde klasse Lekkerfcërk—Martin ',tW oerden—Tr ansv Aeolus—Haastrecht RDM—VEP SIOD—Oudewater Flüriss.—Boüegrav. y' Vierde klasse -Gy;" Merwede—EOGA MoercapeUe—Schv. H at dingx veld—PFG. CKCHermandad Poort.'s~Gra%'end. BoIiice—DJS Vierde klasse" H 'OVV—strijén Geluksvogels—RCD - He 11 evqé tekv-EION .'1 DOC—DRL Flakkec—DHZ Vierde .kiasse .,1.. ZwerversOSS Germiralr-VDN DEH—DZB SSW—Dirksland Alblass.—Wit K. Wit Reserve Ie kl. RFC, 2—SVV 2 ADO 2—Sparta 2 Neptunus 2VUC 2 HDVS 2—Feijcn. 2 Overmaas 2—DFC 2 Res. 2e klasse Gouda 2Soarta 4 Fei.-n. 4r—HDVS 3 Excelsior 2SW A CW 2—RFC 3 Xerxcs 3—ADO 4 Reserve 2e klas Xerxes 2EBOH 2 SW .3—Excelsior 3 Sparta- 3—Leerdam 2 Neptunus 3—DFC 3 Feilen» 3Unitas 2 Reserve 3e klas D Fortuna 3—VFC 3 HoUand. 2—SMV 2 HDVS 4—DHC 4 EXC- '20 2— II V H Z VDL fc-DHS 2 Reserve 3e klas E Hlilesluls 2—Olym 2 Schoonh. 2—CKC 2 Excels. 2Slikkerv 2 DHZ-3—Pretoria 2 Martlnit 2—ONA 2 Reserve 3e kl. F DCV 2—Lekkërk. 2'- Moérdr. 2-Spar. "20 2 GSV 2—Dindua 2 DCL 2—ONA 3 RFC 4HOV 2 Res. 3e Idas G ODS S—CVV 4 HION 2—Muss. 3 VND 2—Holland, 3-: DHZ 2—Overmaas 3 DBL 2—Leerdam 3 Hes, 3e klas H Cóal 2—DDC 2 Transv. 2—Kfcptun 4-.: EDS 2Mussèhen 2 CW 3—Flakk.ee 2 .Hlliosluis 3—VOC 2 Ses. "3e klas I SV WS—Emma 2.".' Zwijnclr. 2ESOH3 O.DS 2Bolnes 2 Slledrecht 2Fluks 2 Korfbal - Zuid-Holland Eerste klas HKV—Ons ..'Eibernest. Gymn.—Achilles Het Zuiden—Deetos S oangen—OSCR - TSvcede klas, A Die Haghe—HKV 2 Quick—DKC ZwecverE—Ready Deetos 2—HSV /.Tweede „klas B Olyinpiaan-4-Velox Vic. Or.Rozburg De Algemene—Fluks Eibernest 2—H. St. „Dêrde* klasse" A Rozenb, 2Regenb. .Deetos, 4—Quick 2 - Actie! 2—HSV 2 WjonKood Wit Derde kkirse B TOV—Overkant ers Deetos 5—HKV 3 Achilles 3—Schied. Zwervers 2—Merw. Unicum—Deetos 3 Derde klasse C Achilles 2—Algem. 2 Succes—Poort ugaa 1 Hou St. 2Spar.g. 2 Eibernest 3—Pboen. Derde klasse JSju Actief—Olympia an 2 Sperwers—Zuiden 3 D« Raven—V. Or. 3 Gymn. 3Zuidcrkw. Hockey HHIJC—HDM Laten—HIl Yergum Gooi—BMHC Be Fair—Amsterdam HOC—TOGO y Promotieklasse A TOGO H—D. Stud. 'HPM II—MRHC Asyfon—Groen .Geel Procnotieklóssé B HOC II—HHTJC III Leiden—Victoria Tempo '34Biiswijk Alliance—GHC Tweede klasse. A BNC—-SV :*35 HHIJC IV—GHC II Dord recb t— Leonid. Gr. Geel II—Kiev. Tweede klasse B HDS—RBC TOGO Hl—Aeoltis HuditoHDM III •D. Stud, m—Te W. Tweede klasse C VCtr-VIctaBa II HDM IV—Aealue H Ring PassZuidw. Leiden EI—D.St. H DAMES Eerste klasse "Westen TOGO—Ara sterd. RV/Bc Fair Gcoi—Hils-ersum IQiUCBDHC Promotieklasse B Leonidae—Aeolus Ijlden—BDHC III MRHC—Kieriten BDHC H—HDM Tu-eede klasse A Alliance—HLC Asvion—HHIJC n Kvcr SwUtVict. i Leiden 11Gr. Geel Tweede, klasse 3 Tempo '34—TOGO II BNC—HOC - P.BC—AMVJ Zuid wij ck—HHUC 3 De N.V." Maatschhppy Zeevaart te Rotterdam gaat over tót. vergro ting van het geplaatste kapitaal door .uitgifte van 1.500.000 aan delen, verdeeld in stukken var. f 1000.-r-»: tot" de koers van 110%. De inschrijving is uitsluitend voor houders van oude aandelen in dé verhouding van 1 nieuw voor 2 oude aandelen. De nieuwe aande len zijn winstgerechligd van 1 Jan. 1951 af. De Rotterdamse, voetbal- en atle tiekvereniging Saturnus, die op het ogenblik aan het hoofd gaat van de eerste klasse B ih de afdeling Rot terdam," is kortgeleden 45 jaar gé worden. Saturnus heeft aan het be reiken van deze voor een spörtdiub toch weleerbiedwaardige leeftijd •weinig -' of geen ruchtbaarheid 'gege ven. Het officieel orgaan, van de roodwitten! uit Delfsh.avenheeft wel iswaar het; karakter';'-gekregen' van een jubileumnummer, maar de fees telijke herdenking-'van' het 45-jarig bestaan-zal later plaats vinden, Niet temin wil ik het bestuur cn leden van deze sympathieke club, die,een Uitstekende-reputatie" heeft verwor- ven in de voetbalwereld, gaarne thans/reeds mijn gelukwensen, aan bieden. - r Saturnus he eft vooral in en nttde laatste oorlog tegenslagen gekend, maar- móeilijkhederi maakten deze ver.eniginglwaarin eendrachtige sa- menwerkmg «ph/ vriendschap altijd aishoogste: - waarden werdénbe- ^phpPJ^^sle^ts sterker. In 1909. trad- 'Saturnus toé tot de toenmalige RVB. Vijfjjaar. later waren de rood witten reeds opgeklommen totde eerste, klasse.. Ze speelden toen op dë heuvel; Tn 1917 werd zelfs- de •NVB "bereikt, waaruit de mannen va'h5- Délfshaven later echter weer verdwenen*' Maai: Saturnus kwam. .-terug,., al 'duurde het tót 1939 aleer de promotie haar. dè KNVB, een feit weird. .Het"; bombardement van 1943 op het "Westelijk stadsdeel trof ook Saturnus. want do club telde in de omgeving .j vande Schiedamseweg vele leden. Er volgde degradatie naar de afdeling, maar men is vast besloten de positie aan de kop van de eerste klasse B wijst daar op om dc roodwitte kleuren weer in de KNVB terug te voeren. Hêty,ga; jé/goed,,'SatUrnus';.f'. 'Geeftje en haar'zusje' 'lyóp de üGtemaiionalé "wedstrij den' van. de .'zwemvereniging R,, die Zaterdagavond 17 dezer in bet sportfondsenbad aan de Van Maa- nensiraat worden, gehouden, komt Jan Stender, de trainer van de Hiiv-rsumse Robben, met een ver- .rassing.Hij. .brengt ..niet - alleen Geertje Wielema mee. maar ook haar zusje, een 13-jarig meiske, van wie hij grote verwachtingen heeft. Ze is nog niet ia' wedstrij den uitgekomen, maar bij .de trai ning. heeft hetj ónge 'ding al "een tijd gemaakt van 1 minuut 12 se conden. Op dé. wedstrijden van R. maakt zij de l?é haar debuut. Ernstig ongeval tijdens. Zesdaagse ANTWERPEN Tijdens de Zes- daagse te .Antwerpen deed zich Woensdag1 in de. vooravond een on geluk voor, waarvan de Fransman. Perez, de verzorger van het. koppel Seres—Le Nizerhy. het slachtoffer werd. Perez, werd. toen hij een van zijn pupillen; iets wilde toeroepen en zich daarbij! een meter op de baan. begaf door de Delg De Baere, -de ploeggenoot van Gösselin, aangere den en tegen dè grond gesmakt. Hij; kwam daarbij zo ongelukkig terecht dat hij. naar ëcn ziekenhuis - moest worden sAtervoezdrLDaar constatèer- de•men;ii eërv; schedel basisfractuur, eim=sleute^'eehbtsihïkea;..een erhsti- :ge ^hloèatiUstöriih'g^ iif het - hoofd, s Aanvankelijk /dacbt - men kort na aankomst in. hét ziekenhuis, dat het; slachtoffer ...was overledai,; Later bleek échter,?-., da t-rJhijv bewusteloos was. Zijn toestand is zorgriijk. BEZIERS. De voetbalwedstrijd tussen de C-elftallen van "Frankrijk en Joegoslavië,: die te Beziexi werd 'gespeeld,; eindigde:in 'een.,2—1 over-, winning voor de Fransen. vf -MOSkotTj "Dé Rüsslschë schaat- s en rijdster" Sofia Kondiakova heèft het wereldrecord 1000 meter hard rijden verbetetd en/gebracht op 1 min. 36.S sec„ hetgeen 2 seconden onder het oude record 'ligt. 1 Adrerien^le tl M.) flJBti., EORSTELWHRJC W. DE W1THSTRAA.I 44 -- R'DAM WAliEMSIRAA1115 - DEN HAA6 Van *t Oever en" De Graaf f rijden in Noorwegen MOSS lii het Noorse stadja Moss .werden Woensdagavond inter nationale schaatswedstrijden gehou den. Ook de Nederlandse rijders Van t Oever en Dc Graaff kwamen aan de start. De voornaamste uitdagen weren: 500 M.r 1. Helresen (Noofw.V 44^ sec. 2. Saefteland iNoorw.) 453: 3. Johan- sen (Noorw.) «.8;-12. De Graalf (NeiL) 48.1; 15.-Van h^Oevef (Ned.) 48R. 3000 M.: 1. Karleen (Nocrw.l 5-10; 2. Lundberg^Nboriv:)-5J14F: 3. Soefte- lanü [Noorw.5.17; 6. Van 't Oever S.22;T;Va. DeGraaft 5J19.5. EiOdklaaemept: I. Sueftelar.d -S8333 pnU;^lS;L«nd1»rE-88.417 pnt.; 3. Kari- sen 9{t??S pat. *Vaa *t Qe%-er werd met 102.0B3Spunten -tiende en.De Graaft.met icrj.017! twaalfde. Stan J. in -Zesdaagse ^_Arm\-ERPEN"-"ri Na de eprititit van Dond«rdagracxneié^vro«g; luidde het klasseir.en.t -V«n^de, Antwerps© Zosdaag- sc; L 3aüvé«tó?e.Bsi»cltelaeTT97 pnt,; 2. Rsifion—-St-De Fey- ter—Van'["MlrJo *120' pnt.;':J<L Stroir. Arnold-185 Van' VlietOcKfra 122 pnt.;-8. Derksen—Boeyen 96 pnt.; 7. Buyl—Naeytó 65 pnt.; 8, Van Est— MlddeTkamp 57' jmt,; 9.. peters—Hoer- mana 47 punten. Joe Louis >vint óp punten van "Agramonte MIAMI «Joo. Louis, voormalig wereldkair.picien..zwaargewicht, heeft Omelio-: Agramonte van Cuba Woensdagavond .te Miami op punten in tien rondeh'geslagen. DEN HAAG De Haagse ijs- hockeyclub heèft>met -^Araa de Zweedseploeg; TJörïefTed verloren. 'Adtkrrliutie f Jf.7.» ten .bijna :uit. 'eert'' der' ramen! 'ge- haar patroon. Die heeft, een rivinkel Toen het dier zich niet meer- door trokken werden, hrak het toüw" en lh'-dié dihgeh öp: de Ceintuurbaan. mensen omringd zag, werd het ook toen.-was het üit met de pret. .Want .Daar kwam vahrhiddag een dame, wat kalmer. Door da omringendeinmiddels - was - deyyeigenaar kotneh om-eenr hoedje-te'-kopen. Zlj -heéft^ wensters, kon men het gadeslaan. De opdagen en óp ózJjjmvvèrzöek werd ér' natuurlijk"-eerst de hele voorraad' concierge bood toen aan, het wat personeel van het- abattoir gewaar-;. hekGkènyén, opgepast. Ook dat-ver drinken te gaan brengen cn het .op schuwd, dat metveen paar welge- dwenen pröduct'. Daar had zijrivel. dxe manier helemaal tot kalmte te mikte geweerschoten het dicr af- zin ic. maar het .was haar te duur. toouten. Mtar-ntuwtluks vertoon- maakte, -- - Set moest 75 git/den kcs-.cn. Nou. ae hy zich met. syn emmer in de Zo ziet'.de :lezer, dat óók aan een alsrü het anlj '.vraagt,- ook ccai-hariÜ*: deuropening, of de 'koe - deed een Amsterdams politiebureau soms nog^vol'^ld.: Dé kïant is ten slotte wéér: •woedende uitval m zijn richting en, wel,-eens iets yoórvalt,.zonder! dat verdwenen,zonder iets -te-kopen: nog nétop tijd kon de man de deur boosdoeners of;"m!sdadigérè' er een Maar= toen de winkeljirffrouw alles weerybereiken: en zich: veiligheid|;:;rol -in-Spelen:y. -• K \veer op zijii plaats wiJde jeggen, het niet. altijd^politiêmannen w&s .dat bijzondere hoedje nergens zijn, dié; over èeil zekere mate vari te vindèru Het kon niet anders,, of: speurzin beschlkkeh. Tnaar .dat ook -1 - .hij was loer, 32 jaar, Sï&êkkeri me. een licht- 'n oogonlsteking kreeg. T®-,kKibaar_;\vorden ge- die tot gevolg het!, .geplaatst en hij ;n zijn verdère-le- dat devlichtsignalen in ven zijn gerichtsvéirno-- zachte zoemtoon gen zou moeten gtusea.- ^.edirectie eh, de 'Zodoende kan Arie op '„-'a - technische staf van de •rp tien tnet^rn (nn ?427fl ..Telefoondienst zegt Telefoondienst trokken Steen) heége- eer. heet vriendelijke rich het lot van-,hun sorek aféoekenenher- r.ianncnsiem als men medewerker aan cn' met^«vmne hid.t scdrnaid. de garantie dat Arie in tdlIfcoMSiriat Dank ..Ik. verbind u het bedrijf wwKtaam .5'*iï? (Van een óhzer tierslag- fieóersj experimenteerden^ mfeeó'deri wenst--' te gnkele -ingenieurs;.'-daff,. door", als u te. kennen kon bhjven als tel e f o- y hebt gegeven met welke<;-nisti wr.. afdeling u - wenst-:* te 1 ©nki .spreken. En: dat gaat "ebri énkel e.r stellcn. Er moest dus wat anders op wor den gevonden, oïn: het dier te over» n.éesteren. Een van de manschap pen kwam met een dik touw aan dragen. Daar werd een, lus in ge maakt" en -vanuit een der geopende ramen; werd geprobeerd,-het beest deze lassoomde hals tè mikken. Maar .ditgeheogelhadalleen maar, tot gevolg, dat het dier weer 'zenuwachtiger en wilder werd.-Toch gelukte het ten; slotte. Maar- nauwe lijks voelde het: dit' touw om zijn nek, of het gespring en gedraaf be-- gon weer opnieuw en erger dan te- burgers, en: niet/rie Vvèrgeten; hurfeë- ressen dikwijls op dat gebied vgr- bluffen de staaltjes aan -dc dag.-leg» b leken.- mijn-her- gen, is mij. meermalen ccblekenri Ifc.moge.er; een: van uit x die'dame had kèns gezien, het mee te. pikköi.-. De baas natuurlijk kwaadri-hij .stelde hét meisje 'ver-: anlwoordelijk, .En daarom kwam 2lj hier. om aangifte te doen." f „Nou;.dat? is me. ook een drama. Enfin, maak er maar wat van. Laat anders dat juffie zelf maar een soort signalement schrijven en neem. dat dan precies - zo - over. "Dan'-fs aan de eerr voldaan. Er zal rtochj wel-niet vPpI van fèrpphtlfnmm ïnneringen opdi'epën. Opeen gegeven ogenblik kwam een rechercheur: naar -mij'- toe met de vraagy pf-.ik 'ook. verstand had van-dameshoedjes.*- ri Ik heek hem eensj aanén, vroeg, of hii- mij qp de Hak: stónd te nemen. r— vi p,«Nmijnheeriik heb daar voren. Wel probeerde een groot juist een- aangiftegekregen van wij èn- de dievegge èn.het gestolen aantiü agentén het touw in te pal- diefatal' van'zo^n ding ten moèé ér hoedje al aóff het bureau! Dfe johgé- msQ;!Cn gJOgi ef. uit alle macht aan nu/ccn soortement isignaleAient vatidame, die zich .daar in- die winkel 1— j ;zó!; te. pakkèn? had ;laten nemen, bleek toch allesbehalve 'een sufferd -te:.Zijn.v;:Zijhad-dé "dame,.die-haër veel "van-, tèrèchtkomen. Maar' dat pakté anders 'üttl Want. de .volgendeond hadden sjorren, maar zij hadden geen schijn maken, voorhet politieblad; Maar vaii kans; de köé'glng hoe langer eerlijk gezegd, zie''fk eè geen kans hoe erger te. keer. Het leek wel een toe.'Déf eigenares ':heaft .wel gepro»; circusvertoning en ook de bewoners, beerd. mij aan het verstand te bren- dit ;kunstje.geleverd:teiad, goed ge- van:/de-Gerard Doustraat sloegen geh. hoe "het geval èr zowët uitziet, vahteit hun ramen:het schouwspel maar:?yeèl'-:héb»-'-lk-!ef,'.«tüé#* van gé- met belangstelling gade.; snapt.: Hetsehijnt eèn héèl bijzonder van/het^RehibrandtpIein zou thuis-; Toen op een gegeven ogenblik de exemplaar ..te zijtij. volgens diè -jüf- ■j hprerite^Zij avonds' daar direct. .tAxëertf" èri "was vanmenihg weestyi.dat'dlt typeutel ih- deri koe - plotseling - weer éen woeste froüw bestaat/er1 op -de /hele wereld 5 he'éhr Op11 zótknaat -die- vroiiw. tóetT sprong nam, waarbij een paaragen-geen tweede, ;H«is :,eèa creatie viadafhoèdj^ r te: te( Wórdt vervolitd) 25220 Dan: „ja vciomu u p.et Decirui werjczaam Opleiding die ndema",hem twee m lang heeft ge- zon 600 maal per dap. hat voor ham moÉclijk XÏiSf; tl Dc man. die a helpt, zon zijn de binnlnko- SSS- Verdè? vS is blind. Ane Slineer- mcr.de resprc-Kken op ttt jW™. yV;™ land was employe ut/ dn te mm. En dit tukte, Plaatselijke Tcleteon- Men construeerde een uit dienst op de' afdeling MttVaudig appa-dat, dat' i'Kr/dal Boekhouding, totdat hij -naast het. gewone/toe- jaren geleden stel, wauro:. Je ge- Ln-f Is ent.' Arie is; ih de laatste twee jaar'yéen -wande- lend .telefoonboek .ge- •worden, want tal van - intercommunalenum mers kent hij van but- ten en draait hij op de schijf van 'zijn appara tuur. En zó toont Arie Slin- garland aan, dat een blinde geen uifgéstótèna van do maatschappij bc-. hoeft Te zijn, maar wél dagehjk zijn steentje in hét normale arbeids proces.' kar. bijdragen.. Zoals deze: telefonist zijn werkdoet-,yzijn er ia Rotterdam enin het gehete land heel wat blinden, die het wérk van., een.-normaal ziende .verlichten, De arbeïds- -rnogelfkhedeii: vóór/ de /Nederlandse -/ blinden wórden echter nog niet genoeg uitgebuit.om dat- tal van: werkgevers te 'aiigst:-; hebben: pen: ge brekkige j employé in ,,dien6fc>,té-öèrhen.Hier- Vóór: béhèèït' men zéker te niet.,bevreesd te ziitó •Want/ dete prestaties Vöa ..Arife^en" 20n - deelgeno- .-tenk spreken - -duidelöké taal;.v /.s/yi;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5