WhMt MüMH me\&m %sm Biltere rtisf """Sssj" AtSlKWUAPfiEWEM ZO JONG.'.. ZO SLECHT? (jauweropaf! POMPIER-VERKOPER VAN NELLE'S KOFFIE LA TBAVIATH Kazernes, fabrieken of huizen Echt-roomijs .is-aliijd.etn pestei^kc,verrassing TRACTEER OP 'N NIEUWE ROOMIJS TAART, VERKOOPSTERS AMERICAN GOODS STORES 0 LEERLING ETALEUR AANK. NAAISTERS N.V. MAATSCHAPPIJ ZEEVAART Vroom Dreesmann MACHINIST ASSISTENT P0TA5CH en PERIEMOER... In lextiel HARMONIE ANDRI ESSE FISCHER C.V, WIJLEN EDWINA BLACK VRl) NEDERLAND Twee Russen over Rusland Bel even op 71667- us'.e! eon dag vjn U: voron lussen 9 on jr J De I aart wordt' clan op (ft? ofqeipro- Lijii tij LJ thuisgebracht, ook Zond-ag*. In do 'speci.lle vO.rpakkiricj bii}ft de Ermi Roomijs taart enige .uren ha^d, wanneor U hum bovendien witltelt in enjgji'krantui Ook te bestellen bij {(RjVII, ■filialen, bezorgers en .wederverkopers- R^s DE ROÏÏERDAMSCHE SCHOUWBURG Donderdag 8 Februari 1951 KOELOF HÜÏSEB Concert-Pianist leidt op voor Staatsexamen en Theoretische vakken Vorming tot Solist (ei Behandelt alle klavier- - werken der der Gróte Meesters,; Tdef.: te bereiken 38925, FAMILIEBERICHTEN Ontleend Ua andere »Udea Bevs 11 en: Mevr. v. Vel- ie—AlbLas, Bensni Jrbtr. Ski. Afrika, s.j Mevr. Groenhart Veldkamp. Dirkshom. d- Getrouwd: Mr. J. M. v. Leeuwen en D. C. M. J. Rot terdam: tV. C. d® Walt en M. Tb, de Waal. Rotterdam. Overleden: Gerrit van Santen, Rotterdam, 53 J-: Aart Bouwen». Rotterdam. TO Jr.; Neeltle Pitna. Maassluis. 18 Jtv; Johaone» v. d- Steervhoven. Dordrecht, io J.; Hendnka E. Hommes. Baarn, 93 jr-: Jchn BÜJdenshrin. Victorie* Ar*., 78 J.: Engeltje. M. van Es. Zeist. Ï3 jaar. w W W.W V*£? L evensmi d delenb edrijf Er is geen delicater dessert denkbaar dan 2o'n nieuwe Ermi Roomijs taart. Dexe tracutte bestm nu uit verrukkelijk vani!lc-ijs en aardbeien-ijs, niet echt vruchtensap bereid. Het roomijs laat zich gemakkelijker verdelen en is cgtjlPP nög fijner, nóg lekkerder dan het al was. gpljjfciy Iedereen aan tafel smult al bij het alen JËp|fi|| van de rijke, smakelijke slagroom* garnering. En na het dessert IdinksJ f '*t maar tón -voordkóst cl ijk- ff van 16 tot 20 Jaar, Aanttv. Bas van der Heijden. Kleiweg: S5 (tel. 477231, Bergweg 222, OudedükrlSS. Bergse Dorpsstraat 105, Wij yngen nnfgm flinke Jonge mannen als aankomend magazijnbediende Leefcjd 16-18 jaar. Tevens Verkopers Verkoopsters voor 3a afdeling Gordijnstoffen Niet alleen met ïorg bereid, maar bovendien gezet van VAN NEILE'S KOFFIE De beste die verkrijgbaar is 2 MAAKT OPENING van ons nieuwe pand Winkelcentrum Binnenweg tegen regen onderstaande tf kun f so/f/cifersn; icbrlfteHjlc «an het Parterree!- bureau »att Vroom Ore es-1 minn Rotterdem'tjjfcVv b- mondeling, 's morgens van 8.30-1O uur,: esn oru Perso- noèlbureau Ingang: Leeuwen* street, WIJ VRAGEN* VOOR DIRECT Blauwe Marinebroeken 19.75 Voor dames J 12,50 Pop. Amerik. Officiers- regertjassen 45.50 en 62,50 Pop. Dames- en Heren- regenjassen. van ai 42,50 Regenbroeken i 8,75 Dichte Reienbroeken, ook voor de fiets - - - t *,75 Gekleurde Zomerjacks voor dames, vanaf 20, Trainingsoa leken f 15,50 Bomber Jacks xr.et wol len en Teddjvoerir.g. vanaf f 27.50 Maxinejekkers 32,50 Am. canvas Stormguards 55, Damesjacks met kap en teddyvoering, Ln dtv. kleuren 33; Canadian Jekkers met teddy voering en kraag 43.50 en 59.50 Korte en lange wollen Onderbroeken vanaf.3,— Nwe wollen Borstrokken f 5,— Otficiersoverhemden v.a. 7,35 Wollen Sokken 1,25 Verder voor het werk militaire Broeken en Windjacks vanaf 5,50 Buftelcoats, vanaf 31.50 Pullovers. Schoenen, wollen Overhemden, Handschoenen. Vechtpetten, Koppels. Overall*, Gaaassen. Vhegenierssokken. Kinder-. Regen- en Winter jassen. militaire Winterjassen v.a. 17,50 en Motorkussens. Sent maxi a straat j bij de Kruiskade LET OP BE VLAGGEN {niet ouder dan 16 jaar) Persoonlijke sollicitaties aan .N.V. KLEE- DENGMAG AZIJN WASSEN, Mathenesser- laan 21. Rotterdam. GEVESTIGD TE ROTTERDAM UITGIFTE van f 1.500.000,— AANDELEN in stukken van f 1.000,aan toonder» ROTTERDAM Lh* tfanwhub^fBiiw Beurs «n Leurenstoren. FILMPROGRAM M A'S j^AH^t/m15_FEBR, [^-süctëswëëk] A Ondergetekendeo berichten, dat zij de inschrijving op ƒ.1.500.000,— aandelen aan toonder openstellen op VRIJDAG 16 Februari 1951 l van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur, tegen de koers van 110 pCt. fi bij haar kantoren te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, voor zover aldaar gevestigd, alsmede ten kantore van de com- manditaire vennootschap J. Kraaijenhagen Co. teAmsterdam op de voorwaarden vad hetprospectus d.d. 8 Februari 1951. Prospectussen en mschHjvingsformulieren - zijn bij de kantoren van inschrijving verkrijgbaar. - A. VAN HOBOKEN Co. AMSTERDAMSCHE BANK N.V. DE TWENTSCHE BANK N.V. Rotterdam ProducB* r«Ql«: DE BCHJLTTNG BROTHERS C^T?L geprolongeerd! PAUL HENREID tH 20»*0 f.*.«S 9-3.15 U WOEVSDA&-OCWG EN 2ON0*« 2 TEKENFILMS M «ONT AN* SKEM BXEMSS* l£J* tfuisKAAi. tm.Rwrzzn Het Snoepje var» de Week Is weêr zo lekker en zó leuk. tedere week bij L2.50 «an De Gruyter* arttkelen^een zakje lekkers met een Bnderverbssthg voor slechts 10 cent voor binnenvaartuig. Bekend met oHestbok-_ installaties. Brieven te richten onder letters G.R. 3823. aan: JAN GRIJSEELS Sr. Rocbussenstr. 79b. R'dam. JUIST NU AUUERTEREN 0>A**»B*05 lOUED, Uegt«; JOHN CROMWELL. op de.Afdeling ASSURANTIE en AVERIJEN". Vertr. brieven met opgave van volledige bijzonder heden onder no. 596 aan bet bureau van- dit blad. Toneelpetelsehap Johart Kaart. Vrijdag 9 Febr. -- gasae T^erscbHsim?, voor Hrren- Cohfectiebe drijf Brieven raeÊ uitvaerige. inlichtingen -waaronder huidise en eventuele i vorige werkkring,: te' richten. aan Advertentie Bureau BENJAMIN. Bergweg 351 Rotterdam, ender r.o. 9297 Jchan Kaart - Johan Boskamp Rotterdam* Toneel. Dln Kt» Arnoldi, Hichard FüiUc, ZaterdflglO en-Zendag IX Februari 8 uur- EEKfiTE VOORSTELLINGEN VAN Fabriek voor Heren- en Jongenskledin; HEEFT NOG PEiAATS VOOR GOEDE KRACHTEN WU VRAGEN: - Bekw. SIACHENESTIKSTEKS Bekw. HANDWEKKSIEKS Aanmelden van 8—17 uur WAALDIJK 29 (bij- Havenstraat. Delishaven), Rotterdam, telefoon 34.714. ~hr!ller fn 3 bedrijven van W. Dinner en W.Moram. R. Fltok. Prem.kaarten én coupon* gel dij?. Het onsterfelijke verhaal vao de Britse tankdivisies NederJandithe Oper* Maandag 12 Februari. 8 uur. Verdi Herdenking beslist nette handige uit beschaafd milieu. Aanmelden tussien 8—5: uur aan bovenstaand adres. NOVA NtM (FLAME O* NEW NOVA HLM (MOrNÉR OIOFCT TBJ. MO Met DOROTHY M<GÜIRE en WILLIAM LUNDK1AN EX2Z 2« EN LAATSTE DEEL VAN met ALLAN-LANE - KAY ALDRIDGE van deze week. Voorts o.a. - en ais vrolijke noot: „Lapsus" op Carnaval (met tekenlagen van Wim'Bijmoer)'. IBON Aan' Vrij Nederland. Raamgracht 4. - A'd&tn-C. 'Vêrzoakfr, terjlcennlsmaKnc aan mij toe zenaen zohder entpro verpUch'Ung-, nmnerzijda drie 'achtereeavotgeiKle nummer» van vrü. Nederland. If AAM: STRAAT: (VSO AMAUÖ) Ecgi«: GIUSEPPE DE SANTIS nog niet volwossen. Trouwers, de volwassenen zijn ook.ZO;wijs niet, maar we zullen het rib niet over de politiek er zo hebben. Kijk eens, ik ben een nuchter jongetje en ik gelóóf niet meer in sprookjes." Gees ten;, die uit lampen komen; horen niet meer te bestaan, je moest je schamen!" De sjeik-scheen zich dit heel erg aan te trekken; hij begon plotseling te schokschou deren en te snikken als een klein kind! Maar hél ergste was dat deze meneer geen. tranen te. voorschijn' bracht, nee, er stegen; bij iedere snik kleine - rook wolkjes op, het was een raar gezicht! ,jSt-Ste! je niét aan" hakkelde ik: „Ik,h-heb het niet zo gemeend. Goed dans je bent «en-echte lampegeest!"- 1553; „Zozo," brabbelde de geest uit de lamp, die zichzelf de Sjeik .van''Samba noemde: „Dus jijr bent dus mijn nieuwe Grote Meester. Laat me je eens be kijken I". De vreemde., sinjeur haalde.tot mijn verwon dering een grote bril met ijzeren renden ;uTt; zijn zak; en gluurde daar mef pientere kntjpoogjes doorheen. „Tfaja," murmelde hij: Je bent nogal, klein uitgeval. lesvaSs ik het-zo zeggen mag. Een jonkia;nog, hè? Geef niet hoor, we mp^eh;'allemaal klein beginnen? En verte) eens, knaapie, w.at'had - je nu,,ypor wensen, waarom heb je me opgeroepen?" |k streek;eens door mijii haar 'en ging een beetje steviger op, mijn benen staan. „VerschSjntef/r sprak ik nors: Je moet niet denkèn 'dat - je mij wat wijrkanm aken al ben ik 'dan van ZATERDAG 10 FEBRUARI af ladcra avond 8 uur fliitiimniinmimnumiiiimminmuiipit Prijzen f, 1l/m f. 4.- (bal.- lnb.) Pt«atib«i|sr. 2 dagen tavoran van 1 0 uur af. Na 11 u. telaf.no. 28326

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6